Δήλωση προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση ισχύει για περιεχόμενο που δημοσιεύεται στη διεύθυνση URL: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets

Δεν ισχύει για άλλο περιεχόμενο ή ιστότοπους που δημοσιεύονται σε οποιονδήποτε από τους υποτομείς του. Οι εν λόγω ιστότοποι και το περιεχόμενό τους θα έχουν τη δική τους ειδική δήλωση προσβασιμότητας.

Τον ιστότοπο διαχειρίζεται η ΓΔ Εμπορίου, Μονάδα F1 «Ενιαίο σημείο εισόδου για την επιβολή, την πρόσβαση στην αγορά και τις ΜΜΕ». Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία.

Έχετε τη δυνατότητα:

 • μεγέθυνσης έως και 200 % χωρίς προβλήματα
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπου χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπου με τη χρήση σύγχρονου αναγνώστη οθόνης και λογισμικού αναγνώρισης ομιλίας (στον υπολογιστή ή το τηλέφωνό σας)

Ο παρών ιστότοπος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με το τεχνικό πρότυπο για δικτυακούς τόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές, EN 301 549, v.3.2.1. Συμμορφώνεται με το επίπεδο «AA» των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) έκδοση 2.1.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος συμμορφώνεται πλήρως με το τεχνικό πρότυπο EN 301 549 v.3.2.1 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του διαδικτύου (WCAG) 2.1 επίπεδο AA. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. μη προσβάσιμο περιεχόμενο.

Ο ιστότοπος ελέγχθηκε τελευταία φορά στις 19 Απριλίου 2023.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης

Η δήλωση αυτή επανεξετάστηκε στις 19 Απριλίου 2023.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου Access2Markets με τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση από τη ΓΔ Εμπορίου, Μονάδα R3.

Σχόλια


Χαιρετίζουμε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστότοπου Access2Markets. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν αντιμετωπίζετε εμπόδια προσβασιμότητας:

 • Ηλ. ταχυδρομείο: TRADE-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
 • Έντυπο ανατροφοδότησης: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

Προσπαθούμε να απαντούμε στις παρατηρήσεις εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής.

Συμβατότητα με προγράμματα περιήγησης και υποστηρικτική τεχνολογία

Ο ιστότοπος Access2Markets έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι συμβατός με τις ακόλουθες υποστηρικτικές τεχνολογίες:

 • Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge
 • Σε συνδυασμό με τις τελευταίες εκδόσεις των JAWS, NVDA και VoiceOver.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η προσβασιμότητα του δικτυακού τόπου Access2Markets βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες για να λειτουργήσει με τον συγκεκριμένο συνδυασμό του φυλλομετρητή ιστού και τυχόν υποστηρικτικών τεχνολογιών ή προσθέτων που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • ΣΠΣ
 • JavaScript

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Παρά τις βέλτιστες προσπάθειές μας για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στον ιστότοπο Access2Markets, έχουμε επίγνωση ορισμένων περιορισμών. Ακολουθεί περιγραφή των γνωστών περιορισμών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται κατωτέρω.

Γνωστοί περιορισμοί για τον ιστότοπο Access2Markets:

 1. Ορισμένα έγγραφα σε μορφότυπο PDF δεν είναι προσβάσιμα
 2. Ορισμένα βίντεο δεν περιλαμβάνουν λεζάντες
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις