Φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως έγγραφο αναφοράς μόνο για τις απαιτήσεις προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προορισμού της ΕΕ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Σημειωτέον ότι στη σελίδα αυτή παρέχεται γενική περιγραφή κάθε τίτλου σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.

Απαιτήσεις εισαγωγής και εμπορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση

Τα φάρμακα πρέπει να συμμορφώνονται με τους υποχρεωτικούς όρους που αναφέρονται στην άδεια εισαγωγής και κυκλοφορίας, στην επισήμανση και στη φαρμακοεπαγρύπνηση.

 

Απαιτήσεις εισαγωγής και εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων

Τα κτηνιατρικά φάρμακα πρέπει να πληρούν ορισμένους όρους σχετικά με την άδεια εισαγωγής και κυκλοφορίας, την επισήμανση και τη φαρμακοεπαγρύπνηση.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙ@@

Οι δραστικές ουσίες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες στην παρασκευή φαρμάκων μπορούν να εισάγονται μόνο από εγγεγραμμένες εγκεκριμένες επιχειρήσεις στο κράτος μέλος εισαγωγής.

 

Απαιτήσεις εισαγωγής και εμπορίας καλλυντικών προϊόντων

Τα καλλυντικά προϊόντα υπόκεινται σε απαιτήσεις σύνθεσης, συσκευασίας, επισήμανσης και ενημέρωσης προκειμένου να διατεθούν στην αγορά.

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις