Ρήτρα προσαρμογής

Σε μια «ρήτρα μη αναστρεψιμότητας», τα μέρη μιας εμπορικής συμφωνίας δεσμεύονται να διατηρήσουν κάθε περαιτέρω άνοιγμα στις αντίστοιχες αγορές τους, για το οποίο μπορούν να αποφασίσουν μονομερώς. Το άνοιγμα αυτό θα είναι «κλειδωμένο», δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει οπισθοδρόμηση.

Παράδειγμα: εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας, δεσμευτεί να επιτρέψει 30 % ξένη ιδιοκτησία σε εγχώριες εταιρείες και αργότερα αποφασίσει μονομερώς να επιτρέψει το 40 %, το μέρος δεν μπορεί να παραιτηθεί από το 40 % της ξένης ιδιοκτησίας.

Δεδομένου ότι οι δεσμεύσεις αντικατοπτρίζουν συνήθως τα υφιστάμενα επίπεδα ανοίγματος της αγοράς, μια ρήτρα προσαρμογής διασφαλίζει ότι μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών είναι προσανατολισμένη στο μέλλον και παραμένει επικαιροποιημένη, αποτυπώνοντας τη μονομερή ελευθέρωση που μπορεί να αναλάβει στο μέλλον το άλλο μέρος.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις