Ρήτρα προσαρμογής

Σε μια «ρήτρα μη αναστρεψιμότητας», τα μέρη μιας εμπορικής συμφωνίας δεσμεύονται να διατηρήσουν κάθε περαιτέρω άνοιγμα στις αντίστοιχες αγορές τους, για το οποίο μπορούν να αποφασίσουν μονομερώς. Το άνοιγμα αυτό θα είναι «κλειδωμένο», δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει οπισθοδρόμηση.

Παράδειγμα: εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας, δεσμευτεί να επιτρέψει 30 % ξένη ιδιοκτησία σε εγχώριες εταιρείες και αργότερα αποφασίσει μονομερώς να επιτρέψει το 40 %, το μέρος δεν μπορεί να παραιτηθεί από το 40 % της ξένης ιδιοκτησίας.

Δεδομένου ότι οι δεσμεύσεις αντικατοπτρίζουν συνήθως τα υφιστάμενα επίπεδα ανοίγματος της αγοράς, μια ρήτρα προσαρμογής διασφαλίζει ότι μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών είναι προσανατολισμένη στο μέλλον και παραμένει επικαιροποιημένη, αποτυπώνοντας τη μονομερή ελευθέρωση που μπορεί να αναλάβει στο μέλλον το άλλο μέρος.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Ποιοι δασμοί επιβάλλονται όταν το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στην ΕΕ εξάγεται σε τρίτη χώρα και είναι ενσωματωμένο σε άλλο προϊόν εκεί, π.χ. αυτοκίνητο, όταν το εν λόγω προϊόν εισάγεται στη συνέχεια στην ΕΕ;
  2. Ποια είναι η υποχρέωση πληρωμής επί της αξίας των υπηρεσιών όπως η μηχανική, η ανάπτυξη, η τέχνη ή ο σχεδιασμός που αναπτύσσονται στην ΕΕ, εξάγονται σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια εισάγονται π.χ. εντός ενδυμάτων, ποδηλάτων πίσω στην ΕΕ;
  3. Οφείλονται δασμοί για το εισαγόμενο λογισμικό από 3η χώρα;
  4. Τι είναι ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  5. Τι σημαίνει «όρος πρόσβασης στην αγορά» για τις υπηρεσίες;
  6. Για ποιους όρους πρόσβασης στην αγορά μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  7. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με χώρες που δεν καλύπτονται από τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  8. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες για τον βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
  9. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες για τον Εμπορικό Βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
  10. Τι σημαίνει «τρόπος παροχής υπηρεσιών»;