Συχνές ερωτήσεις:

Τι σημαίνει «όρος πρόσβασης στην αγορά» για τις υπηρεσίες;

Ως «όρος πρόσβασης στην αγορά» νοούνται οι απαιτήσεις που εφαρμόζει μια χώρα προκειμένου να επιτρέπει σε παρόχους υπηρεσιών από άλλη χώρα να παρέχουν υπηρεσίες στο έδαφός της. 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις