Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ)

Εισάγει η εταιρεία σας προϊόντα από αναπτυσσόμενες ή λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε το ΣΓΠ της ΕΕ.

Σχετικά με το ΣΓΠ

Το ισχύον σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012)εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2014.

Τα τρία καθεστώτα του συστήματος, το γενικό ΣΓΠ, το σύστημα παροχής κινήτρων ΣΓΠ + και το καθεστώς «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ) ενισχύονται με την προσαρμογή των προτιμήσεων και τη διασφάλιση μεγαλύτερου αντικτύπου τους.

Οι επιλέξιμες χώρες του ΣΓΠ απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού ΣΓΠ. Οι χώρες που επωφελούνται από τις νέες προτιμήσεις ΣΓΠ απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Όλα εκτός από όπλα» απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

Ο τρόπος υποβολής αίτησης για το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, ΣΓΠ +, καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 και».

Κανόνες καταγωγής

 

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό εργαλείο «Rules of Origin Self Assessment tool (ROSA)» στο « My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής παρέχονται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική εθνικότητα» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες στην ενότητα «Προϊόντα».

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στα ακόλουθα νομικά έγγραφα:

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για εκτενείς κανονισμούς, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο την καταγωγή. Ωστόσο, ο οδηγός της Επιτροπής για τους χρήστες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ (Οι κανόνες καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΣΓΠ: Οδηγός για τους χρήστες) περιλαμβάνει μια ανεπίσημη ενοποιημένη έκδοση του νομικού κειμένου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ.

Το προϊόν μου προέρχεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ;

Για να μπορεί το προϊόν σας να υπαχθεί στον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό στο πλαίσιο του ΣΓΠ, πρέπει να προέρχεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ. Ένα προϊόν θεωρείται ότι κατάγεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ εάν είναι

 • παραγόμενα εξ ολοκλήρου σε δικαιούχο χώρα ή
 • που παράγονται σε δικαιούχο χώρα και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου αλλά έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, όπως ορίζονται από τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν στο παράρτημα 22-03 του
  παραρτήματος 22-03, περιλαμβάνει δύο σύνολα κανόνων: μία που ισχύει για τις λιγότερο ανεπτυγμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, μία που εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

Παραδείγματα των κύριων τύπωνειδικών ανά προϊόνκανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — για παράδειγμα παραγωγή χαρτιού (κεφάλαιο 48 του Εναρμονισμένου Συστήματος) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (κεφάλαιο 47 του Εναρμονισμένου Συστήματος)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών σε νήμα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών ειδών ένδυσης και των χημικών προϊόντων

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Προβλέπεται πρόσθετη ευελιξία που θα σας βοηθήσει να συμμορφώνεστε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή

Στο ΣΓΠ, ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν, εφόσον το καθαρό βάρος ή η αξία τους δεν υπερβαίνει

 • 15 % του βάρους του προϊόντος για γεωργικά και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του εναρμονισμένου συστήματος, εκτός από τα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας του κεφαλαίου 16
 • 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος για βιομηχανικά προϊόντα άλλα από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης

Οι ειδικές ανοχές ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στη σημείωση 6 και στη σημείωση 7 του παραρτήματος Α Εισαγωγικές σημειώσεις του καταλόγου του παραρτήματος 22-03.

Η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ανώτατου ορίου αξίας των μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν.

Σώρευση

Το ΣΓΠ προβλέπει τους ακόλουθους τρόπους σώρευσης της καταγωγής

 • Διμερής σώρευση, η οποία επιτρέπει να προσμετρώνται οι ύλες καταγωγής ΕΕ σαν να είναι καταγόμενες από τη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος
 • Περιφερειακή σώρευση, η οποία επιτρέπει τη σώρευση εντός συγκεκριμένων περιφερειακών ομάδων χωρών. Επί του παρόντος αυτό ισχύει για

Ομάδα I

 • Καμπότζη
 • Ινδονησία
 • Λάος
 • Μιανμάρ/Βιρμανία
 • τις Φιλιππίνες
 • Βιετνάμ *

* Το Βιετνάμ δεν θα είναι πλέον δικαιούχος του ΣΓΠ από την Ιανουαρίου 2023

Ομάδα III

 • Μπανγκλαντές
 • Μπουτάν
 • Ινδία
 • Νεπάλ
 • Πακιστάν
 • Σρι Λάνκα

Η σώρευση αυτή επιτρέπει στις εισαγόμενες ύλες από χώρες της ίδιας ομάδας να λογίζονται ως καταγόμενες όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Υπάρχουν ορισμένοι ειδικοί όροι για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο παράρτημα 22-05 και ορισμένα προϊόντα που εξαιρούνται από την περιφερειακή σώρευση και απαριθμούνται στο παράρτημα 22-04.

 • Διαπεριφερειακή σώρευση, η οποία επιτρέπει στις δικαιούχους χώρες της ομάδας Ι και της ομάδας ΙΙΙ να χρησιμοποιούν τις ύλες της άλλης χώρας ως καταγόμενες. Η σώρευση αυτή υπόκειται σε αίτηση, η οποία δεν χορηγείται αυτομάτως. Επί του παρόντος υπάρχει μία τέτοια σώρευση.
 • Διευρυμένη σώρευση, η οποία επιτρέπει σε δικαιούχο χώρα να υποβάλει αίτηση σώρευσης με χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Επί του παρόντος, η σώρευση αυτή δεν ισχύει.
 • Η σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Türkiye επιτρέπει στις ύλες που κατάγονται από τις τρεις αυτές χώρες να προσμετρώνται ως καταγόμενες από δικαιούχο χώρα όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Τα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1-24 του Εναρμονισμένου Συστήματος εξαιρούνται από αυτό το είδος σώρευσης.

Παρεκκλίσεις

Μπορεί να χορηγηθεί ειδική παρέκκλιση, υπό ειδικούς όρους, προκειμένου να επιτραπούν πιο χαλαροί κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών. Μια τέτοια παρέκκλιση έχει χορηγηθεί και ισχύει επί του παρόντος για το Πράσινο Ακρωτήριο.

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν σας πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του πρωτοκόλλου (όπως ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή κανόνας μη τροποποίησης).

Κανόνας μη τροποποίησης

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από τη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ στην ΕΕ χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως

 • προσθήκη ή επίθεση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή εγγράφων τεκμηρίωσης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ειδικές εγχώριες απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής
 • διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση
 • αποθήκευση
 • κατάτμηση παρτίδων

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση με τον κανόνα, όπως:

 • συμβατικά έγγραφα μεταφοράς, όπως φορτωτικές
 • πραγματικά ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των συσκευασιών
 • κάθε αποδεικτικό στοιχείο που αφορά τα ίδια τα εμπορεύματα

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή δασμών που είχαν προηγουμένως καταβληθεί για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού επιτρέπεται στο πλαίσιο του ΣΓΠ.

Διαδικασίες καταγωγής

Πώς να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καταγωγής που σχετίζονται με αίτηση προτιμησιακού δασμολογίου και την επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές καθορίζονται στα άρθρα 60 και 70-112 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής. Αποσαφηνίζουν π.χ. τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο υποβολής αίτησης για προτιμήσεις ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύσουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Δήλωση καταγωγής

 • Δεν απαιτείται πιστοποιητικό καταγωγής για εισαγωγές στην ΕΕ όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 500 EUR για μικρά δέματα ή τα 1,200 EUR για τις προσωπικές αποσκευές

Πιστοποιητικά καταγωγής

Οι εξαγωγείς των δικαιούχων χωρών μπορούν να δηλώσουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους είναι καταγόμενο, προσκομίζοντας βεβαίωση καταγωγής που μπορεί να συνταχθεί από

 • εξαγωγέας εγγεγραμμένος στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (ΣΕΕ)
 • κάθε εξαγωγέας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR

Η βεβαίωση καταγωγής είναι δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα σε τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης, κατάλογο συσκευασίας ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που επιτρέπει την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και του εξαγωγέα. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα 22-07 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Για τους κανόνες σχετικά με τη βεβαίωση καταγωγής, ανατρέξτε κυρίως στο άρθρο 92 και στο άρθρο 93 του εν λόγω κανονισμού.

Μετά την 30 Ιουνίου 2020, το πιστοποιητικό καταγωγής για την υποβολή αίτησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο του ΣΓΠ είναι μια βεβαίωση καταγωγής που εκδίδεται από εξαγωγείς που είναι εγγεγραμμένοι στη δικαιούχο χώρα στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (ΣΕΕ). Τα πιστοποιητικά του εντύπου Α δεν γίνονται πλέον δεκτά μετά την ημερομηνία αυτή.

Ωστόσο, δεδομένης της διαταραχής που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, είναι δυνατόν να ζητηθεί παρατεταμένη μεταβατική περίοδος. Οι χώρες στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η εγκατάσταση ή η χρήση του συστήματος REX λόγω της πανδημίας μπορούν να επωφεληθούν από νέα παράταση της μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/750. Για τακτικές επικαιροποιήσεις, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του τμήματος REX.

Η βεβαίωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία σύνταξής της.

Επαλήθευση καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Το ΣΓΠ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • η επαλήθευση βασίζεται στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών της δικαιούχου χώρας και της ΕΕ
 • οι έλεγχοι της καταγωγής των προϊόντων διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές της δικαιούχου χώρας, αλλά, εάν χρειαστεί, οι αρχές της Επιτροπής ή των κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν στις εν λόγω έρευνες.
 • μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση, οι αρχές της δικαιούχου χώρας κοινοποιούν τα αποτελέσματα στις αιτούσες αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ που προβαίνει στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Απαιτήσεις για τα προϊόντα και εμπορικά καθεστώτα που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας χρησιμοποιώντας τον Εμπορικό Βοηθό μου.

Γιανα δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε χρησιμοποιώντας το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα

Μάθετε για τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής του στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Απόδειξη προέλευσης

Οι εξαγωγείς των δικαιούχων χωρών μπορούν να δηλώσουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους είναι καταγόμενο, προσκομίζοντας βεβαίωση καταγωγής που μπορεί να συνταχθεί από

 • εξαγωγέας εγγεγραμμένος στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (ΣΕΕ)
 • κάθε εξαγωγέας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR

Η βεβαίωση καταγωγής είναι δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα σε τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης, κατάλογο συσκευασίας ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που επιτρέπει την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και του εξαγωγέα. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα 22-07 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Για τους κανόνες σχετικά με τη βεβαίωση καταγωγής, ανατρέξτε κυρίως στο άρθρο 92 και στο άρθρο 93 του εν λόγω κανονισμού.

Μετά την 30 Ιουνίου 2020, το πιστοποιητικό καταγωγής για την υποβολή αίτησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο του ΣΓΠ είναι μια βεβαίωση καταγωγής που εκδίδεται από εξαγωγείς που είναι εγγεγραμμένοι στη δικαιούχο χώρα στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (ΣΕΕ). Τα πιστοποιητικά του εντύπου Α δεν γίνονται πλέον δεκτά μετά την ημερομηνία αυτή.

Ωστόσο, δεδομένης της διαταραχής που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, είναι δυνατόν να ζητηθεί παρατεταμένη μεταβατική περίοδος. Οι χώρες στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η εγκατάσταση ή η χρήση του συστήματος REX λόγω της πανδημίας μπορούν να επωφεληθούν από νέα παράταση της μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/750. Για τακτικές επικαιροποιήσεις, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του τμήματος REX.

Η βεβαίωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία σύνταξής της.

Άλλα έγγραφα

Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • Κανόνες της ΕΕ σχετικά με
  • Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις
  • Πολιτική της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία και αναπτυσσόμενες χώρες

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Ελέγξτε τους ειδικούς κανόνες και τους δασμούς που ισχύουν για το αγαθό που θέλετε να εισαγάγετε/εξάγετε στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για τις γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις