Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ)

Εισάγει η εταιρεία σας προϊόντα από αναπτυσσόμενες ή λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες; Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να κατανοήσετε το ΣΓΠ της ΕΕ.

Σχετικά με το ΣΓΠ

Το ισχύον σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012)εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.Το Νοέμβριο του 2023 η εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού ΣΓΠ παρατάθηκε έως τον Δεκέμβριο του 2027, εν αναμονή της έγκρισης αναθεωρημένου κανονισμού ΣΓΠ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Οι τρεις ρυθμίσεις του καθεστώτος, το γενικό καθεστώς ΣΓΠ, το καθεστώς κινήτρων ΣΓΠ+ και το καθεστώς «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ) ενισχύονται με την προσαρμογή των προτιμήσεων και την εξασφάλιση υψηλότερου αντικτύπου.

Οι επιλέξιμες χώρες του ΣΓΠ απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού ΣΓΠ. Οι χώρες που επωφελούνται από τις νέες προτιμήσεις του ΣΓΠ απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Οι δικαιούχοι των πάντων εκτός από όπλα απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

Ο τρόπος υποβολής αίτησης για το ειδικό καθεστώς κινήτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, το ΣΓΠ+ ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 155/2013 της Επιτροπής.

Κανόνες καταγωγής

 

Προκειμένου να τύχει προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό «Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Κανόνων Προέλευσης (ROSA)» στο My Trade Assistant για να αξιολογήσετε εάν το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς μπορείτε να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής διατίθενται στο παρόν τμήμα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας. Εάν είστε νέοι στο θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες στην ενότητα εμπορευμάτων.

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στα ακόλουθα νομικά έγγραφα

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι πρόκειται για περιεκτικούς κανονισμούς, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο την προέλευση. Ωστόσο, ο οδηγός της Επιτροπής για τους χρήστες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ (Οι κανόνες καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΣΓΠ: Οδηγός για τους χρήστες) περιλαμβάνει μια ανεπίσημη ενοποιημένη έκδοση του νομικού κειμένου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ.

Το προϊόν μου κατάγεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ;

Για να είναι το προϊόν σας επιλέξιμο για τον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό στο πλαίσιο του ΣΓΠ, πρέπει να κατάγεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ. Ένα προϊόν θεωρείται ότι κατάγεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ, εάν είναι

 • παράγεται εξ ολοκλήρου σε δικαιούχο χώρα ή
 • που παράγονται σε δικαιούχο χώρα και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου αλλά έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, όπως ορίζονται στους ειδικούς κανόνες για το προϊόν στο παράρτημα 22-03 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, το
  παράρτημα 22-03 περιλαμβάνει δύο δέσμη κανόνων: μία που εφαρμόζεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, μία που εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

Παραδείγματα των κύριων τύπωνκανόνων ανά προϊόν στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής οδηγεί σε αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — π.χ. παραγωγή χαρτιού (κεφάλαιο 48 του εναρμονισμένου συστήματος) από μη καταγόμενο πολτό (κεφάλαιο 47 του εναρμονισμένου συστήματος)
 • ειδικές εργασίες —απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, π.χ. η κλώση ινών σε νήματα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της ένδυσης και των χημικών προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας

Συμβουλές για να σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για το προϊόν

Προβλέπεται πρόσθετη ευελιξία που θα σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για τα προϊόντα, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή

Στο ΣΓΠ, ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα του προϊόντος, εφόσον το καθαρό βάρος ή η αξία τους δεν υπερβαίνει

 • 15 % του βάρους του προϊόντος για γεωργικά και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του εναρμονισμένου συστήματος, εκτός από τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 16
 • 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος για βιομηχανικά προϊόντα άλλα από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης

Ειδικές ανοχές ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στη σημείωση 6 και στη σημείωση 7 του παραρτήματος Α Εισαγωγικές σημειώσεις του πίνακα του παραρτήματος 22-03.

Η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες για το προϊόν.

Σώρευση

Το ΣΓΠ προβλέπει τους ακόλουθους τρόπους σώρευσης της καταγωγής

 • Διμερής σώρευση, η οποία επιτρέπει τον υπολογισμό των υλών καταγωγής ΕΕ ως εάν είναι καταγωγής δικαιούχου χώρας του ΣΓΠ όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος
 • Περιφερειακή σώρευση, η οποία επιτρέπει τη σώρευση εντός συγκεκριμένων περιφερειακών ομάδων χωρών. Προς το παρόν αυτό ισχύει για

Ομάδα I

 • Καμπότζη
 • Ινδονησία
 • Λάος
 • Μιανμάρ/Βιρμανία
 • οι Φιλιππίνες
 • Βιετνάμ*

*Το Βιετνάμ δεν θα είναι πλέον δικαιούχος του ΣΓΠ από την Ιανουαρίου 2023

Ομάδα III

 • Μπανγκλαντές
 • Μπουτάν
 • Ινδία
 • Νεπάλ
 • Πακιστάν
 • Σρι Λάνκα

Αυτή η σώρευση επιτρέπει να υπολογίζονται οι εισαγόμενες ύλες από χώρες της ίδιας ομάδας ως καταγόμενες όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Υπάρχουν ορισμένοι ειδικοί όροι για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο παράρτημα 22-05 και ορισμένα προϊόντα που εξαιρούνται από την περιφερειακή σώρευση που απαριθμούνται στο παράρτημα 22-04.

 • Διαπεριφερειακή σώρευση, η οποία επιτρέπει στις δικαιούχες χώρες της Ομάδας Ι και της Ομάδας ΙΙΙ να χρησιμοποιούν το υλικό της άλλης χώρας ως καταγόμενο. Η σώρευση αυτή υπόκειται σε αίτηση, η οποία δεν χορηγείται αυτόματα. Επί του παρόντος υπάρχει μια τέτοια σώρευση.
 • Διευρυμένη σώρευση, η οποία επιτρέπει σε δικαιούχο χώρα να υποβάλει αίτηση σώρευσης με χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Επί του παρόντος, η σώρευση αυτή δεν ισχύει.
 • Ησώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Türkiye, επιτρέπει τον υπολογισμό των υλών καταγωγής των εν λόγω τριών χωρών ως καταγόμενων από δικαιούχο χώρα όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Τα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1-24 του Εναρμονισμένου Συστήματος εξαιρούνται από αυτό το είδος σώρευσης.

Παρεκκλίσεις

Μπορεί να χορηγηθεί ειδική παρέκκλιση, υπό ειδικές προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χαλάρωση των κανόνων καταγωγής που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών. Η παρέκκλιση αυτή έχει χορηγηθεί και ισχύει επί του παρόντος για το Πράσινο Ακρωτήριο.

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν σας πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του πρωτοκόλλου (όπως ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή κανόνας μη τροποποίησης).

Κανόνας μη μεταβολής

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από τη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ στην ΕΕ χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες πράξεις μπορούν να διεξαχθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως:

 • προσθήκη ή τοποθέτηση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή κάθε τεκμηρίωσης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ειδικές εγχώριες απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής
 • διατήρηση των προϊόντων σε καλές συνθήκες
 • αποθήκευση
 • διαχωρισμός φορτίων

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση με τον κανόνα, όπως:

 • συμβατικά έγγραφα μεταφοράς, όπως φορτωτικές
 • πραγματικά ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των συσκευασιών
 • κάθε αποδεικτικό στοιχείο που σχετίζεται με τα ίδια τα εμπορεύματα

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή των δασμών που καταβλήθηκαν προηγουμένως για τις μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται βάσει προτιμησιακού δασμού επιτρέπεται στο πλαίσιο του καθεστώτος ΣΓΠ.

Διαδικασίες καταγωγής

Πώς να διεκδικήσετε προτιμησιακό τιμολόγιο

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καταγωγής που σχετίζονται με αίτηση προτιμησιακού δασμού και τον έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές καθορίζονται στα άρθρα 60 και 70-112 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής. Διευκρινίζουν π.χ. τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο διεκδίκησης προτιμήσεων ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύσουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Δήλωση καταγωγής

 • Δεν απαιτείται πιστοποιητικό καταγωγής για εισαγωγές στην ΕΕ όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 500 EUR για μικρά δέματα ή τα 1,200 EUR για τις προσωπικές αποσκευές

Πιστοποιητικά καταγωγής

Οι εξαγωγείς των δικαιούχων χωρών μπορούν να δηλώσουν αυτοπροσώπως ότι το προϊόν τους είναι καταγόμενο, προσκομίζοντας βεβαίωση καταγωγής που μπορεί να συνταχθεί από

 • εξαγωγέας εγγεγραμμένος στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX)
 • κάθε εξαγωγέας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR

Βεβαίωση καταγωγής είναι η δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα σε τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης, κατάλογο συσκευασίας ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο που επιτρέπει την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και του εξαγωγέα. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα 22-07 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Για τους κανόνες σχετικά με τη βεβαίωση καταγωγής, ανατρέξτε κυρίως στο άρθρο 92 και στο άρθρο 93 του εν λόγω κανονισμού.

Μετά τις 30 Ιουνίου 2020, το πιστοποιητικό καταγωγής για την υποβολή αίτησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο του ΣΓΠ είναι βεβαίωση καταγωγής που εκδίδεται από εξαγωγείς που είναι εγγεγραμμένοι στη δικαιούχο χώρα στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγών (REX). Τα πιστοποιητικά του εντύπου Α δεν γίνονται πλέον αποδεκτά μετά την ημερομηνία αυτή.

Ωστόσο, δεδομένης της διαταραχής που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, είναι δυνατόν να ζητηθεί παρατεταμένη μεταβατική περίοδος. Οι χώρες στις οποίες το σύστημα REX δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί ή να χρησιμοποιηθεί λόγω της πανδημίας, μπορούν να επωφεληθούν από άλλη παράταση της μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/750. Για τακτικές ενημερώσεις, ελέγξτε τον ιστότοπο REX.

Η βεβαίωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία σύνταξής της.

Επαλήθευση καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Το ΣΓΠ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές

 • ο έλεγχος βασίζεται στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών της δικαιούχου χώρας και της ΕΕ
 • οι έλεγχοι σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές της δικαιούχου χώρας, αλλά, εάν χρειάζεται, οι αρχές της Επιτροπής ή των κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν στις εν λόγω έρευνες.
 • μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση, οι αρχές της δικαιούχου χώρας κοινοποιούν τα αποτελέσματα στις αιτούσες αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ, οι οποίες προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής.

Απαιτήσεις για τα προϊόντα

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απαιτήσεις προϊόντων και εμπορικά καθεστώτα που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του χρησιμοποιώντας τον Βοηθό Εμπορίας μου.

Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό κωδικό του. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα

Ενημερωθείτε για τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, υγιεινής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναζητήστε τους κανόνες για την υγεία, την ασφάλεια και το ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Αποδεικτικό καταγωγής

Οι εξαγωγείς των δικαιούχων χωρών μπορούν να δηλώσουν αυτοπροσώπως ότι το προϊόν τους είναι καταγόμενο, προσκομίζοντας βεβαίωση καταγωγής που μπορεί να συνταχθεί από

 • εξαγωγέας εγγεγραμμένος στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX)
 • κάθε εξαγωγέας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR

Βεβαίωση καταγωγής είναι η δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα σε τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης, κατάλογο συσκευασίας ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο που επιτρέπει την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και του εξαγωγέα. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα 22-07 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Για τους κανόνες σχετικά με τη βεβαίωση καταγωγής, ανατρέξτε κυρίως στο άρθρο 92 και στο άρθρο 93 του εν λόγω κανονισμού.

Μετά τις 30 Ιουνίου 2020, το πιστοποιητικό καταγωγής για την υποβολή αίτησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο του ΣΓΠ είναι βεβαίωση καταγωγής που εκδίδεται από εξαγωγείς που είναι εγγεγραμμένοι στη δικαιούχο χώρα στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγών (REX). Τα πιστοποιητικά του εντύπου Α δεν γίνονται πλέον αποδεκτά μετά την ημερομηνία αυτή.

Ωστόσο, δεδομένης της διαταραχής που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, είναι δυνατόν να ζητηθεί παρατεταμένη μεταβατική περίοδος. Οι χώρες στις οποίες το σύστημα REX δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί ή να χρησιμοποιηθεί λόγω της πανδημίας, μπορούν να επωφεληθούν από άλλη παράταση της μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/750. Για τακτικές ενημερώσεις, ελέγξτε τον ιστότοπο REX.

Η βεβαίωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία σύνταξής της.

Άλλα έγγραφα

Τελωνειακά καθεστώτα εισαγωγής και εξαγωγής.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • Κανόνες της ΕΕ σχετικά με
  • Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις
  • Η πολιτική της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία και οι αναπτυσσόμενες χώρες

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Ελέγξτε τους συγκεκριμένους κανόνες και τους δασμούς που ισχύουν για το αγαθό που θέλετε να εισαγάγετε/εξαγωγή στον Βοηθό Εμπορίου μου.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012 σχετικά με τις γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις