Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ)

Η εταιρεία σας εισάγει προϊόντα από αναπτυσσόμενες ή λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε το ΣΓΠ της ΕΕ.

Σχετικά με το ΣΓΠ

Το ισχύον σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ (κανονισμός (ΕΕ) 978/2012)εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τα τρία καθεστώτα του συστήματος, το γενικό σύστημα ΣΓΠ, το σύστημα κινήτρων ΣΓΠ+ και το σύστημα «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ) ενισχύονται με την προσαρμογή των προτιμήσεων και τη διασφάλιση μεγαλύτερου αντικτύπου.

Οι επιλέξιμες χώρες του ΣΓΠ απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού ΣΓΠ. Οι χώρες που επωφελούνται από τις νέες προτιμήσεις του ΣΓΠ απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Οι δικαιούχοι «Όλα εκτός από όπλα» απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

Ο τρόπος υποβολής αίτησης για το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, το ΣΓΠ+ καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 155/2013 της Επιτροπής.

Κανόνες καταγωγής

 

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής διατίθενται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου.  Αν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα για τα εμπορεύματα.

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στα ακόλουθα νομικά έγγραφα

Σας επισημαίνουμε ότι πρόκειται για περιεκτικούς κανονισμούς, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο την προέλευση. Ωστόσο, ο οδηγός της Επιτροπής για τους χρήστες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ (Οι κανόνες καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΣΓΠ: Οδηγός για τους χρήστες) περιλαμβάνει ανεπίσημη ενοποιημένη έκδοση του νομικού κειμένου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ.

Το προϊόν μου προέρχεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ;

Για να μπορεί το προϊόν σας να υπαχθεί στον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό στο πλαίσιο του ΣΓΠ, πρέπει να προέρχεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ. Ένα προϊόν θεωρείται ότι προέρχεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ εάν είναι

 • έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε δικαιούχο χώρα ή
 • που παράγονται σε δικαιούχο χώρα και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου αλλά έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, όπως ορίζονται από τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν στο παράρτημα 22-03 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, το
  παράρτημα 22-03 περιλαμβάνει δύο σύνολα κανόνων: μία ισχύει για τις λιγότερο ανεπτυγμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, μία που εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

 

Παραδείγματα των κύριων τύπων κανόνων ανά προϊόν στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — π.χ. παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο πολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, π.χ. νηματοποίηση ινών σε νήματα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών ενδυμάτων και των χημικών προϊόντων.

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Προβλέπεται πρόσθετη ευελιξία που θα σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή

Στο ΣΓΠ, ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα προϊόντος, εφόσον το καθαρό βάρος ή η αξία τους δεν υπερβαίνει

 • 15 % του βάρους του προϊόντος για γεωργικά και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του εναρμονισμένου συστήματος, εκτός από τα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας του κεφαλαίου 16
 • 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος για βιομηχανικά προϊόντα άλλα από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα

Ισχύουν ειδικά όρια ανοχής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στη σημείωση 6 και στη σημείωση 7 του παραρτήματος Α Εισαγωγικές σημειώσεις για τον πίνακα του παραρτήματος 22-03.

Αυτό το όριο ανοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν.

Σώρευση

Το ΣΓΠ προβλέπει τους ακόλουθους τρόπους σώρευσης της καταγωγής

 • Διμερής σώρευση, η οποία επιτρέπει να υπολογίζονται οι ύλες καταγωγής ΕΕ σαν να είναι καταγόμενες από τη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος
 • Περιφερειακή σώρευση, η οποία επιτρέπει τη σώρευση εντός καθορισμένων περιφερειακών ομάδων χωρών. Επί του παρόντος αυτό ισχύει για

Ομάδα I

 • Καμπότζη
 • Ινδονησία
 • Λάος
 • Μιανμάρ/Βιρμανία
 • οι Φιλιππίνες
 • Βιετνάμ

Ομάδα III

 • Μπαγκλαντές
 • Μπουτάν
 • Ινδία
 • Νεπάλ
 • Πακιστάν
 • Σρι Λάνκα

Η σώρευση αυτή επιτρέπει να θεωρούνται καταγόμενες οι εισαγόμενες ύλες από χώρες της ίδιας ομάδας όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Υπάρχουν ορισμένοι ειδικοί όροι για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο παράρτημα 22-05 και για ορισμένα προϊόντα που εξαιρούνται από την περιφερειακή σώρευση και απαριθμούνται στο παράρτημα 22-04.

 • Διαπεριφερειακή σώρευση, η οποία επιτρέπει στις δικαιούχους χώρες της ομάδας Ι και της ομάδας ΙΙΙ να χρησιμοποιούν τις ύλες της άλλης χώρας ως καταγόμενες ύλες. Η σώρευση αυτή υπόκειται σε αίτηση, η οποία δεν γίνεται αυτομάτως δεκτή. Επί του παρόντος υπάρχει μία τέτοια σώρευση.
 • Διευρυμένη σώρευση, η οποία επιτρέπει σε δικαιούχο χώρα να υποβάλει αίτηση σώρευσης με χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Επί του παρόντος, η σώρευση αυτή δεν εφαρμόζεται.
 • Η σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία επιτρέπει οι ύλες καταγωγής των εν λόγω τριών χωρών να θεωρούνται καταγωγής δικαιούχου χώρας όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Τα γεωργικά εμπορεύματα που υπάγονται στα κεφάλαια 1-24 του εναρμονισμένου συστήματος εξαιρούνται από αυτόν τον τύπο σώρευσης.

Παρεκκλίσεις

Μπορεί να χορηγηθεί ειδική παρέκκλιση, υπό ειδικές προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή πιο χαλαρών κανόνων καταγωγής σε συγκεκριμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών. Μια τέτοια παρέκκλιση έχει χορηγηθεί στο Πράσινο Ακρωτήριο και ισχύει επί του παρόντος για το Πράσινο Ακρωτήριο.

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν σας πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του πρωτοκόλλου (όπως ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή κανόνας περί μη τροποποίησης).

Κανόνας της μη τροποποίησης

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από τη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ στην ΕΕ χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες εργασίες μπορούν να διεξαχθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως:

 • προσθήκη ή τοποθέτηση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή οποιασδήποτε τεκμηρίωσης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με ειδικές εγχώριες απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής
 • διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση
 • αποθήκευση
 • διαχωρισμός των φορτίων

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία για την τήρηση του κανόνα, όπως:

 • συμβατικά έγγραφα μεταφοράς, όπως φορτωτικές
 • πραγματικά ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των δεμάτων
 • κάθε αποδεικτικό στοιχείο που σχετίζεται με τα ίδια τα εμπορεύματα

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή δασμών που έχουν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται βάσει προτιμησιακού δασμού επιτρέπεται στο πλαίσιο του ΣΓΠ.

Διαδικασίες καταγωγής

Πώς να διεκδικήσετε προτιμησιακό τιμολόγιο

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καταγωγής που σχετίζονται με αίτηση για προτιμησιακό δασμολόγιο και τον έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές καθορίζονται στα άρθρα 60 και 70-112 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής. Διευκρινίζουν π.χ. τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διεκδικήσουν προτιμήσεις ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύσουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Δήλωση καταγωγής

 • Δεν απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής για τις εισαγωγές στην ΕΕ όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 500 EUR για μικρά δέματα ή τα 1,200 EUR για προσωπικές αποσκευές

Αποδεικτικά καταγωγής

Οι εξαγωγείς των δικαιούχων χωρών μπορούν να δηλώνουν με δική τους πρωτοβουλία ότι το προϊόν τους είναι καταγόμενο, προσκομίζοντας βεβαίωση καταγωγής που μπορεί να συνταχθεί από

Η βεβαίωση καταγωγής είναι δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα σε τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης, κατάλογο συσκευασίας ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων και του εξαγωγέα. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα 22-07 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Για τους κανόνες που αφορούν τη βεβαίωση καταγωγής, ανατρέξτε κυρίως στο άρθρο 92 και στο άρθρο 93 του εν λόγω κανονισμού.

Μετά τις 30 Ιουνίου 2020, το αποδεικτικό καταγωγής για την αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο του ΣΓΠ είναι βεβαίωση καταγωγής που εκδίδεται από εξαγωγείς εγγεγραμμένους στη δικαιούχο χώρα στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX). Τα πιστοποιητικά του εντύπου Α δεν γίνονται πλέον δεκτά μετά την ημερομηνία αυτή.

Ωστόσο, δεδομένης της διαταραχής που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, είναι δυνατόν να ζητηθεί παράταση της μεταβατικής περιόδου. Οι χώρες στις οποίες το σύστημα REX δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί ή να χρησιμοποιηθεί λόγω της πανδημίας μπορούν να επωφεληθούν από άλλη παράταση της μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/750. Για τακτικές επικαιροποιήσεις, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του τμήματος REX.

Η βεβαίωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία κατάρτισής της.

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Το ΣΓΠ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές

 • η επαλήθευση βασίζεται στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών της δικαιούχου χώρας και της ΕΕ
 • οι έλεγχοι σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές της δικαιούχου χώρας, αλλά, εάν χρειάζεται, η Επιτροπή ή οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν στις εν λόγω έρευνες.
 • μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση, οι αρχές της δικαιούχου χώρας κοινοποιούν τα αποτελέσματα στις αιτούσες αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ που προβαίνει στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΪΟΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Απαιτήσεις προϊόντων και εμπορικά καθεστώτα που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας χρησιμοποιώντας τον εμπορικό βοηθό μου.

Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα

Μάθετε για τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής του στον εμπορικό βοηθό μου.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Απόδειξη της καταγωγής

Οι εξαγωγείς των δικαιούχων χωρών μπορούν να δηλώνουν με δική τους πρωτοβουλία ότι το προϊόν τους είναι καταγόμενο, προσκομίζοντας βεβαίωση καταγωγής που μπορεί να συνταχθεί από

Η βεβαίωση καταγωγής είναι δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα σε τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης, κατάλογο συσκευασίας ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων και του εξαγωγέα. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα 22-07 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Για τους κανόνες που αφορούν τη βεβαίωση καταγωγής, ανατρέξτε κυρίως στο άρθρο 92 και στο άρθρο 93 του εν λόγω κανονισμού.

Μετά τις 30 Ιουνίου 2020, το αποδεικτικό καταγωγής για την αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο του ΣΓΠ είναι βεβαίωση καταγωγής που εκδίδεται από εξαγωγείς εγγεγραμμένους στη δικαιούχο χώρα στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX). Τα πιστοποιητικά του εντύπου Α δεν γίνονται πλέον δεκτά μετά την ημερομηνία αυτή.

Ωστόσο, δεδομένης της διαταραχής που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, είναι δυνατόν να ζητηθεί παράταση της μεταβατικής περιόδου. Οι χώρες στις οποίες το σύστημα REX δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί ή να χρησιμοποιηθεί λόγω της πανδημίας μπορούν να επωφεληθούν από άλλη παράταση της μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/750. Για τακτικές επικαιροποιήσεις, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του τμήματος REX.

Η βεβαίωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία κατάρτισής της.

Άλλα έγγραφα

Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • Κανόνες της ΕΕ σχετικά με
  • Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις
  • Πολιτική της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία και αναπτυσσόμενες χώρες

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Ελέγξτε τους ειδικούς κανόνες και δασμούς που ισχύουν για το εμπόρευμα που επιθυμείτε να εισαγάγετε/εξαγάγετε στον εμπορικό μου βοηθό.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012 σχετικά με τις γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
 2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
 3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
 4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
 5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
 6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
 7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
 8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
 9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;