Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ)

Η εταιρεία σας εισάγει προϊόντα από αναπτυσσόμενες ή λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε το ΣΓΠ της ΕΕ.

Σχετικά με το ΣΓΠ

Το ισχύον σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) τηςΕΕ (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012) εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2014.

Τα τρία καθεστώτα του συστήματος, το γενικό ΣΓΠ, το σύστημα κινήτρων ΣΓΠ + και το σύστημα «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ) ενισχύονται με την προσαρμογή των προτιμήσεων και την εξασφάλιση μεγαλύτερου αντικτύπου.

Οι επιλέξιμες χώρες του ΣΓΠ απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού ΣΓΠ. Οι χώρες που επωφελούνται από τις νέες προτιμήσεις του ΣΓΠ απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Όλα εκτός από όπλα» απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

Ο τρόπος υποβολής αίτησης για το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, το ΣΓΠ + καθορίζεται στον κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012 και στον Πρόεδρό του.

Κανόνες καταγωγής

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής του εμπορικού διακανονισμού.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορεύσιμων αγαθών.  Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα «Εμπορεύματα».

Κανόνες καταγωγής

Το προϊόν σας πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένους κανόνες που αποδεικνύουν την καταγωγή του προκειμένου να είναι επιλέξιμο για προτιμησιακό δασμό.

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στα ακόλουθα νομικά έγγραφα:

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για εκτεταμένους κανονισμούς, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο την προέλευση. Ωστόσο, ο οδηγός της Επιτροπής για τους χρήστες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ (Οι κανόνες καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΣΓΠ: Οδηγός για χρήστες) περιλαμβάνει ανεπίσημη ενοποιημένη έκδοση του νομικού κειμένου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ.

Το προϊόν μουκατάγεται απόδικαιούχο χώρα του ΣΓΠ;

Για να μπορεί το προϊόν σας να τύχει χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού στο πλαίσιο του ΣΓΠ, πρέπει να κατάγεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ. Ένα προϊόν θεωρείται ότι κατάγεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ εάν

 • έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε δικαιούχο χώρα ή
 • Τα οποία παράγονται σε δικαιούχο χώρα και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου αλλά έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, όπως ορίζεται από τους ειδικούς κανόνες προϊόντος στο
  παράρτημα 22-03 του
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 22-03, περιλαμβάνει δύο σειρές κανόνων: Μία που εφαρμόζεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, μία που εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

 

Παραδείγματα των κύριων τύπωνειδικών κανόνων γιακάθε προϊόν στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής οδηγεί σε αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — για παράδειγμα παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών σε νήμα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών ειδών ένδυσης και των χημικών προϊόντων.

 

Μπορείτε να βρείτε τους ειδικούς κανόνες για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν

Προβλέπεται πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή

Στο ΣΓΠ, ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα προϊόντος, εφόσον το καθαρό βάρος ή η καθαρή αξία τους δεν υπερβαίνει

 • 15 % του βάρους του προϊόντος για τα γεωργικά και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του εναρμονισμένου συστήματος, εκτός από τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 16
 • 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος για βιομηχανικά προϊόντα εκτός από κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης

Ειδικές ανοχές ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στη σημείωση 6 και στη σημείωση 7 του παραρτήματος Α Εισαγωγικές σημειώσεις του καταλόγου του παραρτήματος 22-03.

Η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε κατώτατου ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν.

Σώρευση

Το ΣΓΠ προβλέπει τους ακόλουθους τρόπους σωρευτικής καταγωγής

 • Διμερής σώρευση, η οποία επιτρέπει οι ύλες καταγωγής ΕΕ να υπολογίζονται σαν να κατάγονται από τη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος
 • Περιφερειακή σώρευση, η οποία επιτρέπει τη σώρευση εντός συγκεκριμένων περιφερειακών ομάδων χωρών. Επί του παρόντος, αυτό ισχύει για

Ομάδα I

 • Καμπότζη
 • Ινδονησία
 • Λάος
 • Μιανμάρ/Βιρμανία
 • Φιλιππίνες
 • Βιετνάμ

Ομάδα III

 • Μπανγκλαντές
 • Μπουτάν
 • Ινδία
 • Νεπάλ
 • Πακιστάν
 • Σρι ΛΑΝΚΑ

Η σώρευση αυτή επιτρέπει οι εισαγόμενες ύλες από χώρες της ίδιας ομάδας να θεωρούνται καταγόμενες όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Υπάρχουν ορισμένοι ειδικοί όροι για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο παράρτημα 22-05 και ορισμένα προϊόντα που εξαιρούνται από την περιφερειακή σώρευση που απαριθμούνται στο παράρτημα 22-04.

 • Διαπεριφερειακή σώρευση, η οποία επιτρέπει στις δικαιούχους χώρες της ομάδας Ι και της ομάδας ΙΙΙ να χρησιμοποιούν τις ύλες της άλλης χώρας ως καταγόμενες. Η σώρευση αυτή υπόκειται σε αίτηση, η οποία δεν χορηγείται αυτομάτως. Επί του παρόντος ισχύει μία τέτοια σώρευση.
 • Διευρυμένη σώρευση, η οποία επιτρέπει σε δικαιούχο χώρα να υποβάλει αίτηση για σώρευση με χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Επί του παρόντος, η σώρευση αυτή δεν εφαρμόζεται.
 • Η σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία επιτρέπει να θεωρούνται ύλες καταγωγής των τριών αυτών χωρών ως καταγόμενες σε δικαιούχο χώρα όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Τα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1-24 του εναρμονισμένου συστήματος εξαιρούνται από αυτό το είδος σώρευσης.

Παρεκκλίσεις

Μπορεί να χορηγηθεί ειδική παρέκκλιση, υπό ειδικούς όρους, προκειμένου να καταστούν ελαστικότεροι οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών. Η παρέκκλιση αυτή έχει χορηγηθεί και ισχύει επί του παρόντος για το Πράσινο Ακρωτήριο.

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν σας πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του πρωτοκόλλου (όπως ο κανόνας περί ανεπαρκούς επεξεργασίας ή μεταποίησης ή μη τροποποίησης).

Κανόνας μη τροποποίησης

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από τη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ στην ΕΕ χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως

 • προσθήκη ή τοποθέτηση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή εγγράφων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ειδικές εγχώριες απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής
 • διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση
 • αποθήκευση
 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ των ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία για την τήρηση του κανόνα, όπως:

 • συμβατικά έγγραφα μεταφοράς, όπως φορτωτικές
 • πραγματικά ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των συσκευασιών
 • κάθε αποδεικτικό στοιχείο που σχετίζεται με τα ίδια τα εμπορεύματα

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή δασμών που είχαν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος εξαγόμενου στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού επιτρέπεται στο πλαίσιο του ΣΓΠ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τρόπος διεκδίκησης προτιμησιακού τιμολογίου

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καταγωγής που αφορούν αίτηση προτιμησιακού δασμού και την επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές καθορίζονται στα άρθρα 60 και 70 έως 112 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής. Αποσαφηνίζουν π.χ. τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο διεκδίκησης προτιμήσεων ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Δήλωση καταγωγής

 • Δεν απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής για εισαγωγές στην ΕΕ όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 500 EUR για μικρά δέματα ή τα 1,200 EUR για προσωπικές αποσκευές

Πιστοποιητικά καταγωγής

Οι εξαγωγείς των δικαιούχων χωρών μπορούν να δηλώσουν αυτοβούλως ότι το προϊόν τους κατάγεται με την προσκόμιση βεβαίωσης καταγωγής η οποία μπορεί να συνταχθεί από

Βεβαίωση καταγωγής είναι η δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα σε τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης, κατάλογο συσκευασίας ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο επιτρέπει την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και του εξαγωγέα. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα 22-07 του κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447. Για τους κανόνες που αφορούν τη βεβαίωση καταγωγής, ανατρέξτε κυρίως στο άρθρο 92 και στο άρθρο 93 του εν λόγω κανονισμού.

Μετά την 30 Ιουνίου 2020, το αποδεικτικό καταγωγής για την αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο του ΣΓΠ είναι μια βεβαίωση καταγωγής που εκδίδεται από εξαγωγείς που είναι εγγεγραμμένοι στη δικαιούχο χώρα στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (ΣΕΕ). Τα πιστοποιητικά τύπου Α δεν γίνονται πλέον δεκτά μετά την ημερομηνία αυτή.

Ωστόσο, δεδομένης της διαταραχής που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, είναι δυνατόν να ζητηθεί παράταση της μεταβατικής περιόδου. Οι χώρες στις οποίες το σύστημα ΣΕΕ δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί ή να χρησιμοποιηθεί λόγω της πανδημίας μπορούν να επωφεληθούν από άλλη παράταση της μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όπως ορίζεται στον κανονισμός (ΕΕ) 2020/750. Για τακτικές επικαιροποιήσεις, συμβουλευθείτε τον ιστότοπο REX.

Η βεβαίωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία σύνταξής της.

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Το ΣΓΠ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • η επαλήθευση βασίζεται στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών της δικαιούχου χώρας και της ΕΕ
 • οι έλεγχοι της καταγωγής των προϊόντων διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές της δικαιούχου χώρας, αλλά, εάν χρειαστεί, η Επιτροπή ή οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν στις έρευνες αυτές.
 • μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση, οι αρχές της δικαιούχου χώρας κοινοποιούν τα αποτελέσματα στις αιτούσες αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ που προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Απαιτήσεις προϊόντων και εμπορικά καθεστώτα που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του χρησιμοποιώντας τον βοηθό μου για το εμπόριο.

Γιανα δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα

Μάθετε για τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Απόδειξη προέλευσης

Οι εξαγωγείς των δικαιούχων χωρών μπορούν να δηλώσουν αυτοβούλως ότι το προϊόν τους κατάγεται με την προσκόμιση βεβαίωσης καταγωγής η οποία μπορεί να συνταχθεί από

Βεβαίωση καταγωγής είναι η δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα σε τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης, κατάλογο συσκευασίας ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο επιτρέπει την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και του εξαγωγέα. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα 22-07 του κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447. Για τους κανόνες που αφορούν τη βεβαίωση καταγωγής, ανατρέξτε κυρίως στο άρθρο 92 και στο άρθρο 93 του εν λόγω κανονισμού.

Μετά την 30 Ιουνίου 2020, το αποδεικτικό καταγωγής για την αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο του ΣΓΠ είναι μια βεβαίωση καταγωγής που εκδίδεται από εξαγωγείς που είναι εγγεγραμμένοι στη δικαιούχο χώρα στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (ΣΕΕ). Τα πιστοποιητικά τύπου Α δεν γίνονται πλέον δεκτά μετά την ημερομηνία αυτή.

Ωστόσο, δεδομένης της διαταραχής που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, είναι δυνατόν να ζητηθεί παράταση της μεταβατικής περιόδου. Οι χώρες στις οποίες το σύστημα ΣΕΕ δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί ή να χρησιμοποιηθεί λόγω της πανδημίας μπορούν να επωφεληθούν από άλλη παράταση της μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όπως ορίζεται στον κανονισμός (ΕΕ) 2020/750. Για τακτικές επικαιροποιήσεις, συμβουλευθείτε τον ιστότοπο REX.

Η βεβαίωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία σύνταξής της.

Άλλα έγγραφα

Τελωνειακά καθεστώτα εισαγωγής και εξαγωγής.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • Κανόνες της ΕΕ σχετικά με
  • Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις
  • Πολιτική της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία και αναπτυσσόμενες χώρες

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επένδυση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Ελέγξτε τους ειδικούς κανόνες και δασμούς που ισχύουν για το εμπόρευμα που επιθυμείτε να εισάγετε/εξάγετε στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012 περί γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις