Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ)

Εισάγει η εταιρεία σας προϊόντα από αναπτυσσόμενες ή λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε το ΣΓΠ της ΕΕ.

Σχετικά με το ΣΓΠ

Το ισχύον σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012) εφαρμόζεται απότην 1 Ιανουαρίου 2014. Τον Νοέμβριο του 2023 η εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού ΣΓΠ παρατάθηκε έως τον Δεκέμβριο του 2027, εν αναμονή της έγκρισης ενός αναθεωρημένου κανονισμού ΣΓΠ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Τα τρία καθεστώτα του συστήματος, το γενικό ΣΓΠ, το σύστημα κινήτρων ΣΓΠ + και το σύστημα «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ) ενισχύονται με την προσαρμογή των προτιμήσεων και την εξασφάλιση μεγαλύτερου αντικτύπου.

Οι χώρες που είναι επιλέξιμες για το ΣΓΠ απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού ΣΓΠ. Οι χώρες που επωφελούνται από τις νέες προτιμήσεις του ΣΓΠ απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Οι δικαιούχοι «Όλα εκτός όπλων» απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

Ο τρόπος υποβολής αίτησης για το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, το ΣΓΠ + καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 και στην.

Κανόνες καταγωγής

 

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό «εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής (ROSA)» στην ενότητα « Ο εμπορικός μου βοηθός» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς μπορείτε να συντάξετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής παρέχονται στο παρόν τμήμα.

Καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών. Εάν είστε νέος στο θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες στην ενότητα «Αγαθά».

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στα ακόλουθα νομικά έγγραφα:

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για εκτενείς κανονισμούς, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο την καταγωγή. Ωστόσο, ο οδηγός της Επιτροπής για τους χρήστες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ (Οι κανόνες καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΣΓΠ: Οδηγός για τους χρήστες) περιλαμβάνει ανεπίσημη ενοποιημένη έκδοση του νομικού κειμένου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ.

Το προϊόν μου κατάγεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ;

Προκειμένου το προϊόν σας να πληροί τις προϋποθέσεις για τον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό στο πλαίσιο του ΣΓΠ, πρέπει να προέρχεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ. Ένα προϊόν θεωρείται ότι κατάγεται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ εάν

 • έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε δικαιούχο χώρα ή
 • που έχουν παραχθεί σε δικαιούχο χώρα και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου αλλά έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όπως ορίζεται από τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν του παραρτήματος 22-03 του
  παραρτήματος 22-03, περιλαμβάνει δύο σειρές κανόνων: μία για τις λιγότερο ανεπτυγμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, μία για όλες τις άλλες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

Παραδείγματα των κυριότερων τύπωνειδικών ανά προϊόνκανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του
 • η αλλαγή δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος- για παράδειγμα παραγωγή χαρτιού (κεφάλαιο 48 του Εναρμονισμένου Συστήματος) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (κεφάλαιο 47 του Εναρμονισμένου Συστήματος)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα η νηματοποίηση ινών σε νήματα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών ειδών ένδυσης και των χημικών προϊόντων

Συμβουλές που σας βοηθούν να συμμορφώνεστε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Προβλέπεται πρόσθετη ευελιξία που θα σας βοηθήσει να συμμορφώνεστε με τους ειδικούς ανά προϊόν κανόνες, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή

Στο ΣΓΠ, ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν, εφόσον το καθαρό βάρος ή η αξία τους δεν υπερβαίνει

 • 15 % του βάρους του προϊόντος για τα γεωργικά και τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του εναρμονισμένου συστήματος, εκτός από τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 16
 • 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος για τα βιομηχανικά προϊόντα εκτός από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης

Ειδικά όρια ανοχής ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στη σημείωση 6 και στη σημείωση 7 του παραρτήματος Α Εισαγωγικές σημειώσεις για τον πίνακα του παραρτήματος 22-03.

Η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν.

Σώρευση

Το ΣΓΠ προβλέπει τους ακόλουθους τρόπους σώρευσης της καταγωγής

 • Διμερής σώρευση, η οποία επιτρέπει να υπολογίζονται οι ύλες καταγωγής ΕΕ ως καταγόμενες από τη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος
 • Περιφερειακή σώρευση, η οποία επιτρέπει τη σώρευση εντός συγκεκριμένων περιφερειακών ομάδων χωρών. Επί του παρόντος, αυτό ισχύει για

Ομάδα I

 • Καμπότζη
 • Ινδονησία
 • Λάος
 • Μιανμάρ/Βιρμανία
 • Φιλιππίνες
 • Βιετνάμ *

* Το Βιετνάμ δεν θα είναι πλέον δικαιούχος του ΣΓΠ από την Ιανουαρίου 2023

Ομάδα III

 • Μπανγκλαντές
 • Μπουτάν
 • Ινδία
 • Νεπάλ
 • Πακιστάν
 • Σρι Λάνκα

Η σώρευση αυτή επιτρέπει στις εισαγόμενες ύλες από χώρες της ίδιας ομάδας να υπολογίζονται ως καταγόμενες όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Υπάρχουν ορισμένοι ειδικοί όροι για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο παράρτημα 22-05 και για ορισμένα προϊόντα που εξαιρούνται από την περιφερειακή σώρευση που απαριθμούνται στο παράρτημα 22-04.

 • Διαπεριφερειακή σώρευση, η οποία επιτρέπει στις δικαιούχους χώρες της ομάδας Ι και της ομάδας ΙΙΙ να χρησιμοποιούν τις ύλες της άλλης χώρας ως καταγόμενες. Η σώρευση αυτή υπόκειται σε αίτηση, η οποία δεν χορηγείται αυτόματα. Επί του παρόντος υπάρχει μία τέτοια σώρευση.
 • Διευρυμένη σώρευση, η οποία επιτρέπει σε δικαιούχο χώρα να υποβάλει αίτηση σώρευσης με χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Επί του παρόντος, η σώρευση αυτή δεν εφαρμόζεται.
 • Η σώρευση με τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία επιτρέπει στις ύλες καταγωγής των εν λόγω τριών χωρών να θεωρούνται καταγωγής δικαιούχου χώρας όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Τα γεωργικά εμπορεύματα που υπάγονται στα κεφάλαια 1-24 του εναρμονισμένου συστήματος εξαιρούνται από αυτόν τον τύπο σώρευσης.

Παρεκκλίσεις

Μπορεί να χορηγηθεί ειδική παρέκκλιση, υπό ειδικούς όρους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή πιο χαλαρών κανόνων καταγωγής σε συγκεκριμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών. Η παρέκκλιση αυτή έχει χορηγηθεί και ισχύει επί του παρόντος για το Πράσινο Ακρωτήριο.

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν σας πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του πρωτοκόλλου (όπως ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή κανόνας μη τροποποίησης).

Κανόνας μη τροποποίησης

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από τη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ στην ΕΕ χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως:

 • προσθήκη ή επίθεση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή εγγράφων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με ειδικές εγχώριες απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής
 • διατήρηση των προϊόντων σε καλές συνθήκες
 • αποθήκευση
 • κατάτμηση αποστολών

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν αποδεικτικά στοιχεία για την τήρηση του κανόνα, όπως:

 • συμβατικά έγγραφα μεταφοράς, όπως φορτωτικές
 • πραγματικά ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των συσκευασιών
 • κάθε αποδεικτικό στοιχείο που αφορά τα ίδια τα εμπορεύματα

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή δασμών που είχαν προηγουμένως καταβληθεί για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ενός προϊόντος που εξάγεται στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού επιτρέπεται στο πλαίσιο του συστήματος ΣΓΠ.

Διαδικασίες καταγωγής

Πώς να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καταγωγής που σχετίζονται με αίτηση για προτιμησιακό δασμό και την επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές καθορίζονται στα άρθρα 60 και 70-112 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής. Διευκρινίζουν π.χ. τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων για προτιμήσεις ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύσουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Δήλωση καταγωγής

 • Δεν απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής για τις εισαγωγές στην ΕΕ όταν η συνολική αξία του φορτίου δεν υπερβαίνει τα 500 EUR για μικρά δέματα ή τα 1,200 EUR για τις προσωπικές αποσκευές

Πιστοποιητικά καταγωγής

Οι εξαγωγείς των δικαιούχων χωρών μπορούν να δηλώσουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους είναι καταγόμενο, υποβάλλοντας βεβαίωση καταγωγής που μπορεί να συνταχθεί από

 • εξαγωγέας εγγεγραμμένος στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX)
 • κάθε εξαγωγέας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR

Βεβαίωση καταγωγής είναι η δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα σε τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης, κατάλογο συσκευασίας ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που επιτρέπει την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και του εξαγωγέα. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα 22-07 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Για τους κανόνες που αφορούν τη βεβαίωση καταγωγής, ανατρέξτε κυρίως στο άρθρο 92 και στο άρθρο 93 του εν λόγω κανονισμού.

Μετά την 30 Ιουνίου 2020, το πιστοποιητικό καταγωγής για την υποβολή αίτησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο του ΣΓΠ είναι μια βεβαίωση καταγωγής που εκδίδεται από εξαγωγείς εγγεγραμμένους στη δικαιούχο χώρα στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX). Τα πιστοποιητικά του εντύπου Α δεν γίνονται πλέον δεκτά μετά την ημερομηνία αυτή.

Ωστόσο, δεδομένης της διαταραχής που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, είναι δυνατόν να ζητηθεί παράταση της μεταβατικής περιόδου. Οι χώρες στις οποίες το σύστημα REX δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί ή να χρησιμοποιηθεί λόγω της πανδημίας μπορούν να επωφεληθούν από άλλη παράταση της μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/750. Για τακτικές επικαιροποιήσεις, συμβουλευθείτε τον ιστότοπο του τμήματος REX.

Η βεβαίωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία σύνταξής της.

Επαλήθευση καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Το ΣΓΠ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • η επαλήθευση βασίζεται στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών της δικαιούχου χώρας και της ΕΕ
 • οι έλεγχοι της καταγωγής των προϊόντων διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές της δικαιούχου χώρας, αλλά, εάν χρειάζεται, η Επιτροπή ή οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν στις έρευνες αυτές.
 • μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση, οι αρχές της δικαιούχου χώρας κοινοποιούν τα αποτελέσματα στις αιτούσες αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ που προβαίνει στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Απαιτήσεις για τα προϊόντα και εμπορικά καθεστώτα που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του χρησιμοποιώντας τον εμπορικό μου βοηθό.

Γιανα δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα

Μάθετε για τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του στον εμπορικό βοηθό μου.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Απόδειξη προέλευσης

Οι εξαγωγείς των δικαιούχων χωρών μπορούν να δηλώσουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους είναι καταγόμενο, υποβάλλοντας βεβαίωση καταγωγής που μπορεί να συνταχθεί από

 • εξαγωγέας εγγεγραμμένος στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX)
 • κάθε εξαγωγέας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR

Βεβαίωση καταγωγής είναι η δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα σε τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης, κατάλογο συσκευασίας ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που επιτρέπει την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και του εξαγωγέα. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα 22-07 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Για τους κανόνες που αφορούν τη βεβαίωση καταγωγής, ανατρέξτε κυρίως στο άρθρο 92 και στο άρθρο 93 του εν λόγω κανονισμού.

Μετά την 30 Ιουνίου 2020, το πιστοποιητικό καταγωγής για την υποβολή αίτησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο του ΣΓΠ είναι μια βεβαίωση καταγωγής που εκδίδεται από εξαγωγείς εγγεγραμμένους στη δικαιούχο χώρα στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX). Τα πιστοποιητικά του εντύπου Α δεν γίνονται πλέον δεκτά μετά την ημερομηνία αυτή.

Ωστόσο, δεδομένης της διαταραχής που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, είναι δυνατόν να ζητηθεί παράταση της μεταβατικής περιόδου. Οι χώρες στις οποίες το σύστημα REX δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί ή να χρησιμοποιηθεί λόγω της πανδημίας μπορούν να επωφεληθούν από άλλη παράταση της μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/750. Για τακτικές επικαιροποιήσεις, συμβουλευθείτε τον ιστότοπο του τμήματος REX.

Η βεβαίωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία σύνταξής της.

Άλλα έγγραφα

Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • Κανόνες της ΕΕ σχετικά με
  • Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις
  • Πολιτική της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία και αναπτυσσόμενες χώρες

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επένδυση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Ελέγξτε τους ειδικούς κανόνες και τους δασμούς που ισχύουν για το αγαθό που θέλετε να εισαγάγετε/εξάγετε στον εμπορικό μου βοηθό.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για τις γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις