Sistemul generalizat de preferințe (SGP)

Întreprinderea dumneavoastră importă produse din țările în curs de dezvoltare sau din țările cel mai puțin dezvoltate? Această secțiune vă ajută să înțelegeți SGP al UE.

Despre SGP

Actualul sistem generalizat de preferințe (SGP) al UE [Regulamentul (UE) nr. 978/2012]se aplică de la 1 ianuarie 2014.  

Cele trei regimuri ale sistemului, sistemul general SGP, sistemul de stimulente SGP + și sistemul „Totul în afară de arme” (EBA) sunt consolidate prin ajustarea preferințelor și prin asigurarea unui impact mai mare al acestora.

Țările eligibile pentru SGP sunt enumerate în anexa I la Regulamentul SGP.  Țările care beneficiază de noile preferințe SGP sunt enumerate în anexa II.  Beneficiarii „Totul în afară de arme” sunt enumerați în anexa IV.

Modalitățile de solicitare a regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe, SGP +, sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. 978/2012 și în regulamentul delegat (UE) nr. 155/2013 al Comisiei.

Reguli de origine

 

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu comercial pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Informații generale despreregulile de origineși procedurile de determinare a originii pot fi găsite în această secțiune.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou pe această temă, puteți găsi o introducere a principalelor concepte din secțiunea „Bunuri”.

Reguli de origine

Unde pot găsi normele?

Regulile de origine sunt prevăzute în următoarele documente juridice:

Vă atragem atenția asupra faptului că acestea sunt reglementări cuprinzătoare, care nu se referă doar la origine. Cu toate acestea, Ghidul Comisiei pentru utilizatori privind regulile de origine ale SGP (Regulile de origine ale Uniunii Europene pentru SGP: Un ghid pentru utilizatori) include o versiune consolidată neoficială a textului juridic privind regulile de origine SGP.

Produsul meu provine dintr-o țară care beneficiază de SGP?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de tariful preferențial mai mic sau egal cu zero în cadrul SGP, acesta trebuie să fie originar dintr-o țară care beneficiază de SGP. Se consideră că un produs este originar dintr-o țară care beneficiază de SGP dacă este

 • obținute integral într-o țară beneficiară sau
 • obținute într-o țară beneficiară și care conțin materiale care nu au fost obținute integral, dar care au fost supuse unor prelucrări sau transformări suficiente, astfel cum sunt definite de normele specifice produsului din anexa 22-03 la regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, anexa
  22-03 include două seturi de norme: una aplicabilă țărilor cel mai puțin dezvoltate care beneficiază de SGP, una aplicabilă tuturor celorlalte țări care beneficiază de SGP.

 

Exemple ale principalelor tipuri denorme specifice produselordin acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate – valoarea tuturor materialelor neoriginare dintr-un produs nu poate depăși un anumit procent din prețul franco fabrică al acestuia
 • modificarea clasificării tarifare – procesul de producție are ca rezultat o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final – de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din celuloză neoriginară (capitolul 47 din Sistemul armonizat)
 • operațiuni specifice – este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor în fire – astfel de reguli sunt utilizate în principal în sectorul confecțiilor textile și în sectorul chimic

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Este prevăzută o flexibilitate suplimentară pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produselor, cum ar fi toleranța sau cumulul.

Toleranță

În cadrul SGP, regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului, atât timp cât greutatea sau valoarea lor netă nu depășește

 • 15 % din greutatea produsului pentru produsele agricole și produsele agricole prelucrate încadrate la capitolele 2 și 4-24 din Sistemul armonizat, altele decât produsele pescărești prelucrate de la capitolul 16
 • 15 % din prețul franco fabrică al produsului pentru alte produse industriale decât textilele și îmbrăcămintea

Se aplică toleranțe specifice produselor textile și de îmbrăcăminte clasificate la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, care sunt incluse în nota 6 și în nota 7 din anexa A Note introductive la lista din anexa 22-03.

Această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși orice prag maxim de valoare pentru materialele neoriginare enumerate în regulile specifice produsului.

Cumulul

SGP prevede următoarele modalități de cumulare a originii:

 • Cumulul bilateral, care permite ca materialele originare din UE să fie contabilizate ca și cum ar fi originare din țara care beneficiază de SGP atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs
 • Cumulul regional, care permite cumulul în cadrul unor grupuri regionale de țări specificate. În prezent, acest lucru se aplică

Grupul I

 • Cambodgia
 • Indonezia
 • Laos
 • Myanmar/Birmania
 • Filipine
 • Vietnam

Grupul III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • India
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Acest cumul permite ca materialele importate din țări din același grup să fie considerate ca fiind originare atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs. În anexa 22-05 există anumite condiții speciale pentru produsele textile și pentru anumite produse care sunt excluse de la cumulul regional enumerate în anexa 22-04.

 • Cumulul interregional, care permite țărilor beneficiare din grupele I și III să utilizeze materialele celeilalte țări ca produse originare. Acest cumul face obiectul unei cereri, nu în mod automat. În prezent există un astfel de cumul.
 • Cumulul extins, care permite unei țări beneficiare să solicite cumulul cu o țară cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord de liber schimb. În prezent, acest cumul nu se aplică.
 • Cumulul cu Norvegia, Elveția și Turcia permite ca materialele originare din aceste trei țări să fie considerate ca fiind originare dintr-o țară beneficiară atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs. Produsele agricole încadrate la capitolele 1-24 din Sistemul armonizat sunt excluse de la acest tip de cumul.

Derogări

Se poate acorda o derogare specifică, în anumite condiții, pentru a permite reguli de origine mai flexibile aplicabile anumitor produse originare din anumite țări. O astfel de derogare a fost acordată Capului Verde și este în prezent în vigoare pentru aceasta.

Alte cerințe

Produsul dumneavoastră trebuie să respecte, de asemenea, toate celelalte cerințe aplicabile ale protocolului (cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula de nemodificare).

Regula de nemodificare

Produsele originare trebuie să fie transportate din țara care beneficiază de SGP către UE fără a fi prelucrate ulterior într-o țară terță.

Unele operațiuni pot fi efectuate într-o țară terță dacă produsele rămân sub supraveghere vamală, cum ar fi:

 • adăugarea sau aplicarea de mărci, etichete, sigilii sau orice alte documente pentru a asigura conformitatea cu cerințele interne specifice ale țării importatoare
 • conservarea produselor în condiții bune
 • depozitare
 • divizarea transporturilor

Autoritățile vamale pot solicita dovezi ale respectării normei, cum ar fi:

 • documente contractuale de transport, cum ar fi conosamentele
 • dovezi faptice sau concrete bazate pe marcarea sau numerotarea coletelor
 • orice dovadă legată de mărfurile în sine

Drawback al taxelor vamale

Rambursarea taxelor plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs care este exportat în temeiul unui tarif preferențial este permisă în cadrul sistemului SGP.

Procedurile privind originea

Cum puteți solicita un tarif preferențial

Exportatorii și importatorii trebuie să urmeze procedurile privind originea. Procedurile privind originea legate de o cerere de aplicare a unui tarif preferențial și de verificarea de către autoritățile vamale sunt prevăzute la articolele 60 și 70-112 din regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei. Acestea clarifică, de exemplu, modul de declarare a originii unui produs, modul de solicitare a preferințelor sau modul în care autoritățile vamale pot verifica originea unui produs.

Declarația de origine

 • Nu este necesară nicio dovadă de origine pentru importurile în UE atunci când valoarea totală a transportului nu depășește 500 EUR pentru coletele mici sau 1,200 EUR pentru bagajele personale

Dovezi de origine

Exportatorii din țările beneficiare se pot autodeclara că produsul lor este originar prin furnizarea unui atestat de origine care poate fi întocmit de

Un atestat de origine este o declarație de origine întocmită de exportatorul înregistrat pe o factură, pe o notă de livrare, pe o listă de colisaj sau pe orice alt document comercial care permite identificarea mărfurilor și a exportatorului. Textul atestatului de origine este prevăzut în anexa 22-07 la Regulamentul (UE) 2015/2447. Pentru normele referitoare la atestatul de origine, vă rugăm să consultați în principal articolul 92 și articolul 93 din regulamentul respectiv.

După 30 iunie 2020, dovada de origine pentru solicitarea tratamentului tarifar preferențial în cadrul SGP este un atestat de origine emis de exportatori care sunt înregistrați în țara beneficiară în sistemul exportatorilor înregistrați (REX). Certificatele din formularul A nu mai sunt acceptate după această dată.

Cu toate acestea, având în vedere perturbarea cauzată de pandemia de COVID-19, este posibil să se solicite o perioadă de tranziție prelungită. Țările în care sistemul REX nu a putut fi implementat sau utilizat din cauza pandemiei pot beneficia de o nouă prelungire a perioadei de tranziție până la 31 decembrie 2020, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2020/750. Pentru actualizări periodice, vă rugăm să consultați site-ul REX.

Atestatul de origine rămâne valabil timp de 12 luni de la data întocmirii.

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. SGP se bazează pe următoarele principii:

 • verificarea se bazează pe cooperarea administrativă dintre autoritățile vamale ale țării beneficiare și cele ale UE
 • controalele privind originea produselor sunt efectuate de autoritățile vamale din țara beneficiară, dar, dacă este necesar, Comisia sau autoritățile statelor membre ale UE pot participa la astfel de anchete.
 • după încheierea verificării, autoritățile țării beneficiare comunică rezultatele autorităților statului membru solicitant care efectuează determinarea finală a originii.

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

Cerințele privind produsele și regimurile comerciale pe care mărfurile trebuie să le îndeplinească pentru a fi importate în Uniunea Europeană.

 

Căutați normele și reglementările specifice aplicabile produsului dumneavoastră și țării de origine, utilizând Asistentul meu comercial.

Pentrua vizualiza cerințele referitoare la produsul dumneavoastră va trebui să identificați mai întâi codul său vamal. Dacă nu cunoașteți codul vamal, îl puteți căuta cu denumirea produsului dumneavoastră în motorul de căutare integrat.

Cerințe de sănătate și siguranță, standarde sanitare și fitosanitare

Aflați mai multe despre standardele sanitare, de siguranță, sanitare și fitosanitare (SPS) pe care trebuie să le îndeplinească mărfurile pentru a fi importate în Uniunea Europeană.

 

Căutați normele în materie de sănătate, siguranță și SPS aplicabile produsului dumneavoastră și țara sa de origine în asistentul meu comercial.

Documente și proceduri de vămuire

Dovada originii

Exportatorii din țările beneficiare se pot autodeclara că produsul lor este originar prin furnizarea unui atestat de origine care poate fi întocmit de

Un atestat de origine este o declarație de origine întocmită de exportatorul înregistrat pe o factură, pe o notă de livrare, pe o listă de colisaj sau pe orice alt document comercial care permite identificarea mărfurilor și a exportatorului. Textul atestatului de origine este prevăzut în anexa 22-07 la Regulamentul (UE) 2015/2447. Pentru normele referitoare la atestatul de origine, vă rugăm să consultați în principal articolul 92 și articolul 93 din regulamentul respectiv.

După 30 iunie 2020, dovada de origine pentru solicitarea tratamentului tarifar preferențial în cadrul SGP este un atestat de origine emis de exportatori care sunt înregistrați în țara beneficiară în sistemul exportatorilor înregistrați (REX). Certificatele din formularul A nu mai sunt acceptate după această dată.

Cu toate acestea, având în vedere perturbarea cauzată de pandemia de COVID-19, este posibil să se solicite o perioadă de tranziție prelungită. Țările în care sistemul REX nu a putut fi implementat sau utilizat din cauza pandemiei pot beneficia de o nouă prelungire a perioadei de tranziție până la 31 decembrie 2020, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2020/750. Pentru actualizări periodice, vă rugăm să consultați site-ul REX.

Atestatul de origine rămâne valabil timp de 12 luni de la data întocmirii.

Alte documente

Procedurile vamale pentru import și export.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

 • Normele UE privind
  • Proprietate intelectuală și indicații geografice
  • Politica UE privind proprietatea intelectuală și țările în curs de dezvoltare

Comerțul cu servicii

Achiziții publice

Investiții

Linkuri și documente utile

Verificați normele și tarifele specifice care se aplică mărfii pe care doriți să o importați/exportați în asistentul meu comercial.

Regulamentul (UE) nr. 978/2012 privind preferințele tarifare generalizate.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante