Convenția paneuromediteraneeană (PEM)

Pe scurt

Convenția paneuromediteraneeană (PEM) cu privire la regulile de origine preferențiale vizează stabilirea unor reguli de origine și cumul comune între părțile contractante la PEM (statele AELS, Türkiye, țările care au semnat Declarația de la Barcelona, Balcanii de Vest, Insulele Feroe, Republica Moldova, Georgia și Ucraina – a se vedea lista părților contractante la PEM) și UE pentru a facilita comerțul și a integra lanțurile de aprovizionare în zonă.

Normele Convenției PEM sunt în curs de revizuire. Un număr mare de părți contractante PEM aplică deja aceste norme revizuite la nivel bilateral, în așteptarea adoptării convenției revizuite de către toate părțile contractante PEM. Aceste așa-numite „norme tranzitorii” se aplică alternativ celor din actuala convenție PEM, care ar rămâne pe deplin aplicabilă în rândul tuturor părților contractante PEM.

Pentru mai multe informații privind Convenția PEM și procesul de revizuire a acesteia, vă rugăm să consultați pagina web a Taxud.

Informații detaliate despre sistemul pan-Euro-Med sunt disponibile în Manualul utilizatorului.

Reguli de origine

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Informații generale privindregulile de origineși procedurile de determinare a originii sunt disponibile în această secțiune.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou la subiect, puteți găsi o introducere la principalele concepte din secțiunea „Produse”.

Reguli de origine

Pentru a beneficia de tariful preferențial, produsul dumneavoastră trebuie să respecte anumite reguli care dovedesc originea sa.

Unde pot găsi regulile de origine?

Regulile de origine sunt prevăzute în Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (Convenția PEM).

Cerințele privind regulile de origine în temeiul Convenției PEM sunt definite în apendicele I la convenția PEM. Aceste norme sunt în curs de revizuire și un nou set de reguli de origine alternative ar trebui să se aplice la jumătatea anului 2021, inclusiv dispoziții privind cumulul, rambursarea taxelor, toleranța și regula de nemodificare (a se vedea mai jos), care vor fi relaxate.

Informații detaliate despre sistemul pan-Euro-Med sunt disponibile în Manualul utilizatorului

Produsul meu este „originar” în conformitate cu Convenția PEM?

În Convenția PEM, un produs este considerat originar din UE sau dintr-o parte contractantă la convenția PEM dacă este:

 • obținute integral în UE sau într-o parte contractantă la convenția PEM sau
 • fabricate în UE sau într-o parte contractantă la Convenția PEM, utilizând materiale neoriginare, cu condiția ca aceste materiale să fi fost supuse unor prelucrări sau transformări suficiente prin respectarea regulilor specifice produsului prevăzute în anexa II
  A se vedea, de asemenea, anexa I „Note introductive” la regulile de origine specifice produsului. În plus,apendicele II prevede derogări de la normele specifice produselor pentru anumite produse.

 

Exemple ale principalelor tipuri denorme specifice produselordin acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate – valoarea tuturor materialelor neoriginare dintr-un produs nu poate depăși un anumit procent din prețul său franco fabrică
 • modificarea clasificării tarifare – procesul de producție duce la o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final – de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din pastă de hârtie neoriginară (capitolul 47 din Sistemul armonizat)
 • operațiuni specifice – este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor în fire – astfel de reguli sunt utilizate în principal în sectorul textilelor, al îmbrăcămintei și al chimiei.

 

Puteți găsi normele aplicabile specifice produsului în Asistentul meu pentru comerț.

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Acordul oferă o flexibilitate suplimentară pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranța sau cumulul.

Toleranță

 • regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului până la 10 % din prețul franco fabrică al produsului.
 • această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși niciun prag valoric maxim pentru materialele neoriginare enumerate în regulile specifice produsului
 • toleranțele specifice se aplică produselor textile și de îmbrăcăminte clasificate la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, care sunt incluse în notele 5 și 6 din anexa I „Note introductive la lista din anexa II”.

Cumul

Convenția PEM prevede trei modalități de cumulare a originii:

 • cumul bilateral – materialele originare dintr-o parte contractantă la convenția PEM pot fi considerate ca fiind originare din UE (și viceversa) atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs
 • cumul diagonalmaterialele originare dintr-o parte contractantă la convenția PEM pot fi considerate ca fiind originare dintr-o altă parte contractantă atunci când sunt exportate către o parte contractantă terță din zona paneuromediteraneeană. Cu toate acestea, cumulul diagonal se aplică numai în cazul în care există un acord comercial între toate părțile contractante în cauză, iar țările respective aplică aceleași reguli de origine.
  Vă rugăm să verificați „matricea” (tabel care conține toate acordurile în vigoare care utilizează Convenția PEM) pentru a afla care sunt părțile contractante care pot aplica cumulul diagonal.
 • cumulul integral are loc între UE și Algeria, Maroc și Tunisia, precum și între țările din Spațiul Economic European (UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia). SEE este considerat un teritoriu unic, cu un „caracter originar din SEE” comun. Cumulul integral permite luarea în considerare a prelucrării sau a transformării efectuate asupra materialelor neoriginare în țările respective pentru a vă ajuta să respectați regula specifică produsului.

 

Cum funcționează cumulul diagonal?

Cumulul diagonal are loc între mai multe țări diferite care au aceleași reguli de origine și care au acorduri comerciale între ele. Acest lucru se întâmplă atunci când un producător de bunuri din oricare dintre țări poate importa materiale și le poate utiliza ca și cum ar proveni din propria țară. De exemplu, în temeiul Convenției PEM, un comerciant moldovenesc care fabrică îmbrăcăminte pentru export în UE poate utiliza țesături originare din Moldova, Georgia și Ucraina (și/sau orice altă parte la invenția PEM) pentru a produce haine. Cerința dublei transformări (și anume, fabricarea din fire) a fost îndeplinită, iar îmbrăcămintea este considerată ca fiind originară din Moldova atunci când este exportată în UE și, prin urmare, va beneficia de acces liber pe piața UE.

 

Explicații suplimentare privind cumulul PEM pot fi găsite aici.

Alte cerințe

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în convenție, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula de transport direct:

Transportul printr-o țară terță: regula transportului direct

Produsele originare trebuie transportate din UE către o parte contractantă la convenția PEM (și viceversa) sau pe teritoriile părților contractante cu care cumulul este aplicabil, fără a fi prelucrate ulterior într-o țară terță.

În cazul în care produsele rămân sub supravegherea autorităților vamale, sunt permise următoarele operațiuni:

 • descărcare
 • reîncărcarea
 • orice altă operațiune destinată conservării produselor în stare bună

Produsele originare pot fi transportate prin conducte de-a lungul altor teritorii decât cele ale părților contractante care acționează ca părți exportatoare sau importatoare.

Dovada îndeplinirii acestor condiții este furnizată autorităților vamale ale țării importatoare prin prezentarea:

 • un document de transport unic (de exemplu, un conosament) care acoperă trecerea din țara exportatoare prin țara terță prin care au tranzitat mărfurile;
 • un certificat eliberat de autoritățile vamale din țara terță prin care vă transportați mărfurile. Acest certificat trebuie să ateste faptul că mărfurile s-au aflat în permanență sub supravegherea autorităților vamale ale țării terțe; sau
 • în lipsa acestora, orice documente justificative

Rambursarea drepturilor

În temeiul Convenției PEM, nu este posibil să se obțină rambursarea taxelor plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs care este exportat în baza unui tarif preferențial, cu excepția schimburilor comerciale pur bilaterale dintre UE și

 • Algeria
 • Egipt
 • Iordania
 • Maroc
 • Tunisia
 • Gaza și Cisiordania

Comerț pur bilateral înseamnă dacă nu se aplică un cumul diagonal și dacă produsul nu este reexportat dintr-o țară importatoare către oricare dintre celelalte țări din zonă.

Proceduri de determinare a originii

Exportatorii și importatorii trebuie să urmeze procedurile de origine. Procedurile sunt prevăzute în titlul V privind dovada de origine și în titlul VI privind acordurile de cooperare administrativă. Acestea clarifică, de exemplu, modul de declarare a originii unui produs, modul de solicitare a preferințelor sau modul în care autoritățile vamale pot verifica originea unui produs.

Cum să solicitați un tarif preferențial

Pentru a beneficia de un tarif preferențial, importatorii trebuie să prezinte dovada originii.

Dovada originii poate fi:

Nu este necesară nicio dovadă de origine atunci când valoarea totală a produselor nu depășește

 • 500 EUR în cazul coletelor mici sau
 • 1,200 EUR pentru bagajele personale.

Dovada de origine este valabilă timp de 4 luni de la data eliberării.

Certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED

 • Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED sunt eliberate de autoritățile vamale ale țării exportatoare.
 • Anexele III a și b includ modelele de certificate EUR.1 și EUR-MED și oferă instrucțiuni de completare.
 • Exportatorul care solicită certificatul trebuie să fie pregătit să prezinte documente care să dovedească caracterul originar al produselor în cauză.

Explicații suplimentare privind momentul utilizării certificatului EUR.1 sau EUR-MED sunt furnizate la pagina 72 din manual.

Declarația de origine sau declarația de origine EUR-MED

Exportatorii pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar din UE sau din partea contractantă la convenția PEM, furnizând o declarație de origine. Declarația de origine poate fi întocmită de către:

 • un exportator autorizat
 • orice exportator, în cazul în care valoarea totală a produselor nu depășește 6,000 EUR.

Cum se întocmește o declarație de origine

Exportatorul ar trebui să tipărească, să ștampileze sau să imprime următoarea declarație pe factură, pe bonul de livrare sau pe alt document comercial de identificare a produsului [anexa IV litera (a)]:

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.... ) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.”

Cum se întocmește o declarație de origine EUR-MED

Pentru a întocmi o declarație de origine EUR-MED, declarația este următoarea (anexa IVb):

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr....) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.

— cumul aplicat cu... (numele țării/țărilor).

— nu se aplică cumul

Declarația de origine poate fi întocmită în oricare dintre limbile oficiale ale UE sau în limbile oficiale din zona PEM, astfel cum se menționează în anexa IV literele (a) și (b) (declarația privind cumulul trebuie să fie întotdeauna în limba engleză). 

Trebuie să semnați de mână declarația de origine. Dacă sunteți exportator autorizat, sunteți scutit de această cerință cu condiția să prezentați autorităților vamale din țara dumneavoastră un angajament scris că acceptați întreaga responsabilitate pentru orice declarație care vă identifică.

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. Verificarea se bazează pe:

 • cooperarea administrativă între autoritățile vamale ale părților importatoare și exportatoare
 • controalele efectuate de autoritățile vamale locale – vizitele părții importatoare la exportator nu sunt permise.

Autoritățile părții exportatoare stabilesc definitiv originea și informează autoritățile părții importatoare cu privire la rezultate.

Linkuri utile

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante