Paneuromediteranska konvencija (PEM)

Kratki prikaz

Cilj je Paneuromediteranske konvencije o povlaštenim pravilima podrijetla utvrditi zajednička pravila o podrijetlu i kumulaciju među ugovornim strankama PEM-a (države EFTA-e, Türkiye, zemlje koje su potpisale Deklaraciju iz Barcelone, zapadni Balkan, Farski otoci, Republika Moldova, Gruzija i Ukrajina vidjeti Popis ugovornih stranaka PEM-a) i EU-a kako bi se olakšala trgovina i integrirali lanci opskrbe unutar zone.

U tijeku je revizija pravila Konvencije PEM. Velik broj ugovornih stranaka PEM-a već primjenjuje ta revidirana pravila na bilateralnoj osnovi dok sve ugovorne stranke PEM-a ne donesu revidiranu Konvenciju. Ta se takozvana „prijelazna pravila” primjenjuju alternativno onima iz postojeće Konvencije PEM, koja bi se i dalje u potpunosti primjenjivala među svim ugovornim strankama PEM-a.

Više informacija o Konvenciji PEM i njezinu postupku revizije dostupno je na internetskoj stranici Taxud.

Detaljne informacije o paneuromediteranskom sustavu dostupne su u Priručniku za korisnike.

Pravila o podrijetlu

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravilima o podrijetlu;

Da biste ispunili uvjete za povlaštenu stopu, vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (Konvencija PEM)

Zahtjevi za pravila o podrijetlu na temelju Konvencije PEM definirani su u Dodatku I. Konvenciji PEM. Ta su pravila u postupku revizije te bi se sredinom 2021. trebao primjenjivati novi skup alternativnih pravila o podrijetlu, uključujući odredbe o kumulaciji, povratu carine, dopuštenom odstupanju i pravilu o neizmijenjenosti (vidjeti u nastavku) koje će biti ublažene.

Detaljne informacije o paneuromediteranskom sustavu dostupne su u Priručniku za korisnike.

Je li moj proizvod „s podrijetlom” u skladu s Konvencijom PEM?

U Konvenciji PEM smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili ugovorne stranke Konvencije PEM ako je:

 • u cijelosti dobiven u EU-u ili u ugovornoj stranci Konvencije PEM, ili
 • proizvedeni u EU-u ili u ugovornoj stranci Konvencije PEM uporabom materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su ti materijali podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi ispunjavanjem pravila za određene proizvode iz Priloga II.
  Vidjeti i Prilog I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode. Nadalje, uDodatku II. predviđena su odstupanja od pravila za pojedine proizvode za određene proizvode.

 

Primjeri glavnih vrstapravila zapojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban postupak proizvodnje, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnom, odjevnom i kemijskom sektoru

 

Primjenjiva pravila za pojedine proizvode možete pronaći u odjeljku Moj trgovački pomoćnik.

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje

 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određene proizvode do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomene 5. i 6. Priloga I. „Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.”

Kumulacija

U Konvenciji PEM predviđena su tri načina kumuliranja podrijetla:

 • bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz ugovorne stranke Konvencije PEM mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda
 • dijagonalna kumulacijamaterijali podrijetlom iz jedne ugovorne stranke Konvencije PEM mogu se računati kao materijali podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada se izvoze u treću ugovornu stranku unutar paneuromediteranskog područja. Međutim, dijagonalna kumulacija primjenjuje se samo ako postoji trgovinski sporazum između svih predmetnih ugovornih stranaka i ako te zemlje primjenjuju ista pravila o podrijetlu.
  — Provjerite „matricu” (tablicu koja sadržava sve sporazume na snazi na temelju Konvencije PEM) kako biste saznali među kojim se ugovornim strankama može primijeniti dijagonalna kumulacija.
 • puna kumulacija primjenjuje se između EU-a i Alžira, Maroka i Tunisa te između zemalja Europskog gospodarskog prostora (EU, Island, Lihtenštajn i Norveška). EGP se smatra jedinstvenim područjem sa zajedničkim „statusom podrijetla iz EGP-a”. Puna kumulacija omogućuje da se u obzir uzme obrada ili prerada obavljena na materijalima bez podrijetla u tim zemljama kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilom za određene proizvode.

 

Kako funkcionira dijagonalna kumulacija?

Do dijagonalne kumulacije dolazi između nekoliko različitih zemalja koje dijele ista pravila o podrijetlu i imaju međusobne trgovinske sporazume. To je slučaj kada proizvođač robe iz bilo koje zemlje može uvoziti materijale i upotrebljavati ih kao da je podrijetlom iz vlastite zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM, moldavski trgovac koji proizvodi odjeću za izvoz u EU može za proizvodnju odjeće upotrebljavati tkanine podrijetlom iz Moldove, Gruzije i Ukrajine (i/ili bilo koje druge stranke Konvencije PEM). Zahtjev dvostruke pretvorbe (tj. proizvodnja od pređe) ispunjen je i smatra se da je odjeća podrijetlom iz Moldove kada se izvozi u EU te će stoga imati koristi od slobodnog pristupa tržištu EU-a.

 

Dodatna objašnjenja o kumulaciji PEM-a dostupna su ovdje.

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Konvenciji, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu:

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u ugovornu stranku Konvencije PEM (i obrnuto) ili kroz državna područja ugovornih stranaka s kojima se primjenjuje kumulacija bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela, dopušteni su sljedeći postupci:

 • istovar
 • ponovno učitavanje
 • svi drugi postupci namijenjeni očuvanju proizvoda u dobrom stanju

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti preko državnog područja koje nije područje ugovornih stranaka koje djeluju kao stranke izvoznice i uvoznice.

Dokaz da su ti uvjeti ispunjeni podnosi se carinskim tijelima zemlje uvoznice predočenjem:

 • jedinstvena prijevozna isprava (na primjer teretnica) koja obuhvaća prolaz iz zemlje izvoznice kroz treću zemlju kroz koju je roba prošla;
 • potvrda koju su izdala carinska tijela treće zemlje preko koje prevozite robu. Tom se potvrdom mora potvrditi činjenica da je roba u svakom trenutku bila pod nadzorom carinskih tijela treće zemlje; ili
 • ako to nije moguće, bilo kakve dokazne isprave

Povrat carine

U skladu s Konvencijom PEM nije moguće dobiti povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi, osim u isključivo bilateralnoj trgovini između EU-a i

 • Alžir
 • Egipat
 • Jordan
 • Maroko
 • Tunis
 • Gaze i Zapadne obale

Isključivo bilateralna trgovina znači ako se ne primjenjuje dijagonalna kumulacija i ako se proizvod ne izvozi ponovno iz zemlje uvoznice u bilo koju drugu zemlju zone.

Postupci uvezi s podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi VI. o aranžmanima za administrativnu suradnju. Njima se pojašnjava, primjerice, kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti povlastice ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi ostvarili korist od povlaštene tarife, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi

 • 500 EUR u slučaju malih pakiranja ili
 • 1 200 EUR za osobnu prtljagu.

Dokaz o podrijetlu vrijedi četiri mjeseca od datuma izdavanja.

Potvrda o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

 • Potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinska tijela zemlje izvoznice.
 • Prilog III. točke (a) i (b) sadržava ogledne primjerke potvrda EUR.1 i EUR-MED te sadržava upute za ispunjavanje.
 • Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Dodatna objašnjenja o tome kada upotrebljavati potvrdu EUR.1 ili EUR-MED navedena su na stranici 72. priručnika.

Izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu EUR-MED

Izvoznici mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili ugovorne stranke Konvencije PEM dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu mogu podnijeti:

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo kojeg izvoznika, ako ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6 000 EUR.

Kako podnijeti izjavu o podrijetlu

Izvoznik bi na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi za identifikaciju proizvoda trebao upisati, otiskivati pečat ili ispisati sljedeću izjavu (Prilog IV.a):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br.... ) izjavljuje da su ti proizvodi... povlaštenog podrijetla, osim ako je drukčije jasno naznačeno.”

Kako podnijeti izjavu o podrijetlu u EUR-MED-u

Za podnošenje izjave o podrijetlu EUR-MED izjava je sljedeća (Prilog IV.b):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da su ti proizvodi... povlaštenog podrijetla, osim ako je drukčije jasno navedeno.

— kumulacija se primjenjuje s... (ime zemlje/zemalja).

- kumulacijase ne primjenjuje”

Izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a ili na službenim jezicima u zoni PEM kako je navedeno u Prilogu IV.a i (izjava koja se odnosi na kumulaciju uvijek bi trebala biti na engleskom jeziku). 

Izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na:

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i stranaka izvoznica
 • provjere koje provode lokalna carinska tijela – posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni.

Nadležna tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Korisne poveznice

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice