Paneuromediteranska konvencija (PEM)

Ukratko

Cilj je Paneuromediteranske konvencije o povlaštenim pravilima podrijetla uspostaviti zajednička pravila o podrijetlu i kumulaciji među ugovornim strankama PEM-a (države EFTA-e, Turska, zemlje koje su potpisale Deklaraciju iz Barcelone, zapadni Balkan, Farski otoci, Republika Moldova, Gruzija i Ukrajina)i EU-a kako bi se olakšala trgovina i integrirali lanci opskrbe unutar zone.

Pravila Konvencije PEM u postupku su revizije. Velik broj ugovornih stranaka PEM-a već primjenjuje ta revidirana pravila na bilateralnoj osnovi dok sve ugovorne stranke PEM-a ne donesu revidiranu Konvenciju. Ta se tzv. „prijelazna pravila” primjenjuju umjesto onih iz postojeće Konvencije PEM, koja bi se i dalje u potpunosti primjenjivala među svim ugovornim strankama PEM-a.

Za više informacija o Konvenciji PEM i njezinu postupku revizije vidjeti stranicu Taxud.

Detaljne informacije o paneuropskom sustavu Euro-Med dostupne su u Priručniku za korisnike.

Pravila o podrijetlu

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarska pripadnost” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Kako bi ispunio uvjete za povlaštenu stopu, vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (Konvencija PEM).

Zahtjevi za pravila o podrijetlu u okviru Konvencije PEM definirani su u Dodatku I. Konvenciji PEM. Ta su pravila u postupku revizije te bi se sredinom 2021. trebao primjenjivati novi skup alternativnih pravila o podrijetlu, uključujući odredbe o kumulaciji, povratu carine, toleranciji i pravilu o neizmijenjenosti (vidjeti u nastavku) koje će se ublažiti.

Detaljne informacije o paneuropskom sustavu Euro-Med dostupne su u Priručniku za korisnike.

Je li moj proizvod „podrijetlom” u skladu s Konvencijom PEM?

U Konvenciji PEM smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili ugovorne stranke Konvencije PEM ako:

 • u cijelosti dobivena u EU-u ili u ugovornoj stranci Konvencije PEM, ili
 • proizvedeni u EU-u ili u ugovornoj stranci Konvencije PEM od materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su ti materijali podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi ispunjavanjem pravila za pojedine proizvode iz Priloga II.
  Vidjeti i Prilog I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode. Nadalje, uDodatku II. predviđena su odstupanja od pravila za pojedine proizvode za određene proizvode.

 

Primjeri glavnih vrstapravila zaodređene proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (poglavlje 48. Harmoniziranog sustava) od celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.).
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom primjenjuju u sektorima tekstila, odjeće i kemikalija

 

Primjenjiva pravila za određene proizvode možete pronaći u odjeljku Moji asistent za trgovinu.

Savjeti za usklađivanje s pravilima za određene proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za pojedinačne proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje

 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se dopušta upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomene 5. i 6. Priloga I. „Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.”

Kumulacija

Konvencijom PEM predviđena su tri načina kumuliranja podrijetla:

 • dvostrana kumulacija – materijali podrijetlom iz ugovorne stranke Konvencije PEM mogu se računati kao materijali s podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda
 • dijagonalna kumulacijamaterijali podrijetlom iz jedne ugovorne stranke Konvencije PEM mogu se računati kao materijali s podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada se izvoze u treću ugovornu stranku unutar paneuromediteranskog područja. Međutim, dijagonalna kumulacija primjenjuje se samo ako je na snazi trgovinski sporazum između svih dotičnih ugovornih stranaka i ako te zemlje primjenjuju ista pravila o podrijetlu.
  — Provjerite „matricu” (tablica koja sadržava sve važeće sporazume s pomoću Konvencije PEM) kako biste saznali među kojim se ugovornim strankama može primijeniti dijagonalna kumulacija.
 • puna kumulacija djeluje između EU-a i Alžira, Maroka i Tunisa te između zemalja Europskoga gospodarskog prostora (EU-a, Islanda, Lihtenštajna i Norveške). EGP se smatra jedinstvenim područjem sa zajedničkim „statusom podrijetla iz EGP-a”. Puna kumulacija omogućuje uzimanje u obzir obrade ili prerade obavljene na materijalima bez podrijetla u tim zemljama kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilom za određene proizvode.

 

Kako funkcionira dijagonalna kumulacija?

Dijagonalna kumulacija javlja se među nekoliko različitih zemalja koje dijele ista pravila o podrijetlu i koje imaju trgovinske sporazume. To je slučaj kada proizvođač robe u bilo kojoj zemlji može uvoziti materijale i koristiti ih kao da potječu iz svoje zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM trgovac u Moldovi koji proizvodi odjeću za izvoz u EU može za proizvodnju odjeće upotrebljavati tkanine podrijetlom iz Moldove, Gruzije i Ukrajine (i/ili bilo koje druge stranke Sporazuma PEM). Zahtjev dvostruke prerade (tj. proizvodnja od pređe) ispunjen je i odjeća se smatra podrijetlom iz Moldove pri izvozu u EU te će stoga imati koristi od slobodnog pristupa tržištu EU-a.

 

Dodatna objašnjenja o kumulaciji PEM dostupna su ovdje.

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Konvenciji, kao što je nedovoljna obrada ili prerada, ili pravilo izravnog prijevoza:

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u ugovornu stranku Konvencije PEM (i obrnuto) ili preko državnih područja ugovornih stranaka s kojima se primjenjuje kumulacija, bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Ako proizvodi ostanu pod nadzorom carinskih tijela, dopušteni su sljedeći postupci:

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • bilo koji drugi postupak namijenjen očuvanju proizvoda u dobrom stanju

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti preko državnog područja koje nije područje ugovornih stranaka koje djeluju kao stranke izvoznice i stranke uvoznice.

Carinskim tijelima zemlje uvoznice dostavlja se dokaz da su ti uvjeti ispunjeni predočenjem:

 • jedinstvene prijevozne isprave (na primjer teretnice) koja obuhvaća prolaz iz zemlje izvoznice kroz treću zemlju kroz koju se roba provozi;
 • potvrda koju su izdala carinska tijela treće zemlje preko koje prevozite robu. Tom se potvrdom mora potvrditi da je roba u svakom trenutku bila pod nadzorom carinskih tijela treće zemlje; ili
 • ako to nije moguće, sve isprave koje mogu poslužiti kao dokaz

Povrat carine

U skladu s Konvencijom PEM nije moguće dobiti povrat na prethodno plaćene carine na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi, osim u isključivo bilateralnoj trgovini između EU-a i

 • Alžir
 • Egipat
 • Jordan
 • Maroko
 • Tunis
 • Gaze i Zapadna obala

Isključivo bilateralna trgovina znači ako se ne primjenjuje dijagonalna kumulacija i proizvod se ne izvozi iz zemlje uvoza u bilo koju drugu zemlju u zoni.

Postupci u vezis podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi VI. o aranžmanima za administrativnu suradnju. Njima se, primjerice, pojašnjava kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti povlastice ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi iskoristili povlaštenu tarifu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost proizvoda ne premašuje

 • 500 EUR u slučaju malih paketa ili
 • 1 200 EUR za osobnu prtljagu.

Dokaz o podrijetlu valjan je četiri mjeseca od datuma izdavanja.

Potvrda o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

 • Potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinska tijela zemlje izvoznice.
 • UPrilogu III. točkama (a) i (b) nalaze se ogledni primjerci potvrda EUR.1 i EUR-MED te se daju upute za ispunjavanje.
 • Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Dodatna objašnjenja o tome kada upotrebljavati potvrdu EUR.1 ili EUR-MED nalaze se na stranici 72. priručnika.

Izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu EUR-MED

Izvoznici mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili ugovorne stranke Konvencije PEM dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti:

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo kojeg izvoznika, ako ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6 000 EUR.

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu

Izvoznik bi na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod trebao unijeti tip, pečat ili ispisati sljedeću izjavu (Prilog IV.a):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) ) izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.”

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu EUR-MED

Za sastavljanje izjave o podrijetlu EUR-MED izjava je sljedeća (Prilog IV.b.):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.

— primjenjuje se kumulacija s... (ime zemlje/zemalja).

- nije primijenjena kumulacija

Izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a ili na bilo kojem službenom jeziku u području PEM kako je navedeno u Prilogu IV. točkama (a) i (b) (izjava koja se odnosi na kumulaciju uvijek bi trebala biti na engleskom jeziku).

Morate vlastoručno potpisati svoju izjavu o podrijetlu. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na:

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i izvoznica
 • provjere koje provode lokalne carine – posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni.

Nadležna tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Korisne poveznice

Čitajte o trgovinskoj slici Palestine* (*Ovaj naziv ne tumači se kao priznanje Države Palestine i njime se ne dovode u pitanje pojedinačna stajališta država članica EU-a o tom pitanju.)

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice