Kumulacija

Kako bi se znalo je li proizvod u dovoljnoj mjeri prerađen u partnerskoj zemlji, važno je znati kada se za upotrijebljene materijale i ulazne materijale može smatrati da su podrijetlom iz EU-a ili zemlje trgovinskog partnera. Povlaštena pravila EU-a o podrijetlu uključuju pojam kumulacije, kojim se kao uvozniku ili izvozniku u određenim okolnostima omogućuje da materijale bez podrijetla uvezene iz trećih zemalja ili preradu obavljenu u nepartnerskoj zemlji smatrate podrijetlom iz EU-a ili zemlje trgovinskog partnera. U povlaštenim sporazumima EU-a upotrebljavaju se tri vrste kumulacije. Te se tri vrste razlikuju s obzirom na broj zemalja uključenih u postupak i koje se vrste materijala – s podrijetlom ili bez podrijetla – mogu kumulirati.

Bilateralna kumulacija

Dvostrana kumulacija primjenjuje se na dvije stranke: EU i njegova partnerska zemlja. Omogućuje uporabu materijala podrijetlom iz EU-a kao materijala podrijetlom iz vaše partnerske zemlje i obrnuto? Ova kumulacija primjenjuje se na sve povlaštene režime EU-a.

Dvostrana kumulacija primjenjuje se na tri glavna pravila opisana u odjeljku o dostatno promijenjenoj robi kako slijedi:

  • ako se primjenjuje pravilo o dodanoj vrijednosti, dvostrana kumulacija dopušta da vrijednost materijala podrijetlom iz EU-a ne uključite u maksimalni postotak materijala bez podrijetla.
  • ako se upotrebljava promjena pravila o razvrstavanju u carinsku tarifu, ne morate provjeravati je li došlo do promjene u razvrstavanju u carinsku tarifu materijala podrijetlom iz EU-a koje je proizvođač upotrijebio u partnerskoj zemlji.
  • ako se primjenjuje pravilo o proizvodnji od određenih proizvoda, ne morate provjeravati odnose li se materijali podrijetlom iz EU-a na kasnije stanje proizvodnje.

B) Dijagonalna kumulacija

Dijagonalna kumulacija slična je dvostranoj kumulaciji, ali se upotrebljava u sporazumima s više od dvije zemlje. Njime vam se omogućuje upotreba materijala podrijetlom iz određene zemlje (kako je navedeno u relevantnoj odredbi o kumulaciji) koja nije vaša partnerska zemlja iz koje želite uvoziti kao materijale podrijetlom iz vaše partnerske zemlje. Dijagonalna kumulacija može se primijeniti samo na proizvode podrijetlom iz određene zemlje, tj. drugih zemalja koje su članice sporazuma, a koji se zatim dalje prerađuju u vašoj partnerskoj zemlji.

Dijagonalna kumulacija primjenjuje se na tri glavna pravila opisana u dijelu koji se odnosi na dostatno transformiranu robu kako slijedi:

  • ako se primjenjuje pravilo o dodanoj vrijednosti, dijagonalna kumulacija dopušta vam da ne obračunate vrijednost materijala podrijetlom iz određene zemlje u maksimalnom postotku materijala bez podrijetla.
  • ako se primjenjuje promjena pravila o razvrstavanju u carinsku tarifu, pri uvozu proizvoda iz partnerske zemlje ne morate provjeravati je li došlo do promjene u razvrstavanju u carinsku tarifu materijala podrijetlom iz određene zemlje.
  • ako se primjenjuje pravilo o proizvodnji od određenih proizvoda, ne morate provjeravati odnose li se materijali podrijetlom iz određene zemlje na kasnije stanje proizvodnje (tj. tkanina).

C) Puna kumulacija

Potpunom kumulacijom ne uzimaju se u obzir samo materijali podrijetlom iz EU-a ili određene zemlje (kako je navedeno u relevantnoj odredbi o kumulaciji), već se i omogućuje da se ulazni faktori koji su bez podrijetla u EU-u ili bilo kojoj od definiranih zemalja uračunavaju u sadržaj s podrijetlom.

Za razliku od dvostrane ili dijagonalne kumulacije, potpuna kumulacija omogućuje vam da uzmete u obzir materijale za kumulaciju koji nisu podrijetlom iz EU-a ili vaše partnerske zemlje. Proizvođač može uvesti te materijale bez podrijetla u partnersku zemlju i upotrijebiti ih u proizvodnom postupku. Na temelju potpune kumulacije ti se ulazni materijali bez podrijetla mogu upotrebljavati i za potrebe kumulacije i smatrati proizvodima podrijetlom iz vaše partnerske zemlje.

Potpuna kumulacija primjenjuje se na tri glavna pravila opisana u odjeljku o dostatno promijenjenoj robi kako slijedi:

  • ako se primjenjuje pravilo o dodanoj vrijednosti, potpuna kumulacija omogućuje vam da ne obračunate vrijednost materijala koje je uvezla vaša partnerska zemlja u maksimalnom postotku.
  • ako se primjenjuje pravilo o promjeni razvrstavanja u Carinsku tarifu, ne morate provjeravati je li došlo do promjene u razvrstavanju u carinsku tarifu materijala uvezenih u partnersku zemlju.
  • ako se primjenjuje pravilo o proizvodnji iz određenih proizvoda, ne morate provjeravati odnose li se materijali koje ste uvezli iz partnerske zemlje na kasnije stanje proizvodnje (tj. tkivo).

Imajte na umu da se kumulacija ne može primijeniti ako je obrada provedena u vašoj partnerskoj zemlji samo jedan od postupaka koji se provode na popisu minimalnih postupaka (poveznica na odjeljak o minimalnim postupcima).

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice