Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Izjava o zaštiti privatnosti

Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjavaju se razlozi za obradu vaših osobnih podataka, način njihova prikupljanja, postupanja s njima i osiguravanja zaštite svih osobnih podataka, kako se ti podaci koriste te vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. U njoj se također navode kontaktni podaci nadležnog voditelja obrade podataka kod kojeg možete ostvariti svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su navedene informacije u vezi s obradom osobnih podataka unesenih na tržište Access2Markets koje provodi Europska komisija, Glavna uprava za trgovinu.

Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Voditelj obrade podataka prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke u sljedeće svrhe

  • osobni podaci dostavljeni putem obrasca za kontakt potrebni su kako bi se moglo odgovoriti na zahtjev za informacije ili
  • omogućiti pristup korisnicima koji žele imati pristup zaštićenim dijelovima Access2Markets ili ograničenom području Access2Markets namijenjenih osoblju Komisije, dužnosnicima iz država članica EU-a te nekim poslovnim organizacijama EU-a koje imaju pristup odabranim dijelovima ograničenog područja Access2Markets.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

Koji je pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka?

Vaši se osobni podaci obrađuju jer je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije.

Postupci obrade osobnih podataka povezani s organizacijom tog alata i upravljanjem njime nužni su za upravljanje Komisijom i njezino funkcioniranje, kako je propisano Ugovorima, točnije člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji i člancima 244. – 250. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Obrada se provodi u javnom interesu na temelju sljedeće pravne osnove Odluke Vijeća (98/552/EZ) o provedbi od strane Komisije aktivnosti koje se odnose na strategiju Zajednice za pristup tržištu; Komunikacija Komisije Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Globalni izazov međunarodne trgovine: Strategija za pristup tržištu Europske unije (COM(96)53 final);Komunikacija Komisije Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Globalna Europa: Snažnije partnerstvo za osiguravanje pristupa tržištu za europske izvoznike (COM(2007) 183 final), članci 20. „Izuzeća i ograničenja” i 27. „Prethodna provjera” ne primjenjuju se.

Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu provedbe postupka obrade voditelj obrade podataka prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka: ime, organizacija, telefon, adresa, adresa e-pošte, IP adresa.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Voditelj obrade podataka čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade. Pri slanju obrasca za kontakt generira se poruka e-pošte na zajedničku adresu e-pošte koja sadržava osobne podatke. Ova adresa e-pošte i odgovor na nju pohranjeni su u poštanskom sandučiću baze Access2Markets na šest mjeseci.Istodobno se u sustavu za izdavanje karata otvara karta SMT. Osobni podaci karata čuvaju se 24 mjeseca u bazi podataka SMT. Nakon tog razdoblja zatvorene karte filtriraju se i anonimiziraju kako bi se omogućilo izvješćivanje i statistički podaci o procjeni kvalitete informatičke opreme, softvera i usluga, pri čemu Glavna uprava za trgovinu ima pristup tim informacijama tijekom 13 mjeseci.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Radi zaštite vaših osobnih podataka Komisija je uvela brojne tehničke i organizacijske mjere. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja sigurnosti na internetu, rizika od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, uzimajući u obzir rizik koji predstavlja obrada i prirodu osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe kojima su ti podaci opravdano potrebni u svrhe predmetne obrade.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za provođenje te obrade i ovlašteno osoblje prema načelu „nužnog pristupa”. To osoblje pridržava se zakonskih i, po potrebi, dodatnih ugovora o povjerljivosti.

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Vaša posebna prava kao „ispitanika” u skladu s poglavljem III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725 uključuju pravo na pristup vašim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Ako je primjenjivo, imate i pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

Imate pravo prigovora na obradu svojih osobnih podataka, koja se zakonito provodi u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a).

Svoja prava možete ostvariti obraćanjem voditelju obrade ili, u slučaju spora, službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Njihovi podaci za kontakt navedeni su u 9. poglavlju u nastavku.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, u zahtjevu navedite njihove detalje (tj. broj upisa kako je navedeno pod naslovom 10. u nastavku).

Kontaktni podaci

Voditelj obrade

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbe, pitanja ili nedoumice, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i upotrebom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka

Komisijin službenik za zaštitu podataka

Možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da je voditelj obrade obradom vaših osobnih podataka povrijedio prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija, koji su dokumentirani i koji su mu prijavljeni. Registru možete pristupiti preko sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice