Prohlášení o ochraně soukromí

Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 45/2001) a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Toto prohlášení o ochraně soukromí uvádí, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech poskytnutých osobních údajů. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace použity a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Obsahuje také kontaktní údaje odpovědného správce údajů, u kterého můžete svá práva uplatnit, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Níže jsou uvedeny informace týkající se zpracování osobních údajů vložených na portálu Access2Markets, které provádí Evropská komise, Generální ředitelství pro obchod.

Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

GŘ pro obchod, oddělení F1 „Jednotné kontaktní místo pro vymáhání práva, přístup na trh a malé a střední podniky“ (dále jen „správce údajů“) shromažďuje a používá vaše osobní údaje z těchto důvodů:

  • osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře jsou požadovány, aby bylo možné zodpovědět obecné otázky týkající se obsahu internetových stránek,
  • navázat kontakt pro přístup na trh, jakož i pro stížnosti týkající se obchodu a udržitelného rozvoje,
  • vědět, kdo nahlásil incident,
  • umožnit přístup uživatelům, kteří chtějí mít přístup k chráněné části programu Access2Markets ze zemí mimo Evropu (žádosti o přístup od pracovníků velvyslanectví EU).

Vaše osobní údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, tedy ani k profilování.

Na jakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, jelikož:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen orgán nebo subjekt Unie;

To je v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 24. září 1998 o provádění činností týkajících se strategie Společenství pro přístup na trh (98/552/ES)Komisí.

Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?

Za účelem zpracování shromažďuje správce údajů tyto kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, organizace, telefon, adresa, e-mail a IP adresa (internet).

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Správce údajů uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování. Při zasílání prostřednictvím kontaktního formuláře se generuje e-mail do funkční e-mailové schránky obsahující osobní údaje. Tento e-mail i odpověď na něj jsou uchovávány po dobu 6 měsíců. GŘ TRADE otevře jízdenku ve svém systému prodeje jízdenek současně. Osobní údaje o vstupenkách jsou uchovávány po dobu 24 měsíců. Po uplynutí této doby jsou uzavřené letenky filtrovány a anonymizovány, aby bylo možné podávat zprávy a statistické údaje o hodnocení kvality IT zařízení, softwaru a služeb, přičemž GŘ TRADE k nim má přístup po dobu 13 měsíců.

GŘ TRADE zasílá kontaktnímu středisku Europe Direct (EDCC) žádosti o obecné informace na internetových stránkách. EDCC uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelu shromažďování nebo dalšího zpracování, včetně vyřizování pozdějších stížností, konkrétně po dobu nejvýše 3 let ode dne přijetí vaší žádosti.
Viz prohlášení o ochraně osobních údajů: https://europa.eu/european-union/contact/data-protection_en.

Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronickém formátu (e-maily, dokumenty, databáze, nahrané soubory dat atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise. Veškeré zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

V zájmu ochrany vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních opatření. Mezi technická opatření patří opatření vhodná k řešení bezpečnosti na internetu, rizika ztráty údajů, změny údajů nebo neoprávněného přístupu, přičemž se zohledňuje riziko spojené se zpracováním údajů a povaha osobních zpracovávaných údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k údajům na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely jejich zpracování.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci Komise, kteří odpovídají za jejich zpracování, a oprávnění zaměstnanci, kteří je z konkrétního důvodu potřebují znát. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby také dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte podle kapitoly III (články 14-25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů a právo na omezení jejich zpracování. V příslušných případech máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování nebo právo na přenositelnost údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které se provádí zákonným způsobem podle čl. 5 odst. 1 písm. a).

Souhlasili jste s poskytnutím svých osobních údajů oddělení F1 GŘ TRADE pro účely tohoto zpracování údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením svého rozhodnutí správci údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

Můžete vykonávat svá práva tím, že kontaktujete správce údaje, nebo v případě sporu pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit i na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 9 níže.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo několika konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo/čísla, viz bod 10 níže).

Kontaktní údaje

Správce údajů

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky nebo pochybnosti, či pokud byste chtěli podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, obraťte se prosím na správce údajů

GŘ pro obchod F1 TRADE-F1-SEC@ec.europa.eu.

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajůpodle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a byly mu oznámeny. Rejstřík je k dispozici na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-09887.1.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy