Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Prohlášení o ochraně soukromí

Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001).

Toto prohlášení o ochraně soukromí uvádí, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech poskytnutých osobních údajů. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace použity a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Obsahuje také kontaktní údaje odpovědného správce údajů, u kterého můžete svá práva uplatnit, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Níže jsou uvedeny informace týkající se zpracování osobních údajů vložených do souborů Access2Markets prováděného Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro obchod.

Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Správce údajů shromažďuje a používá vaše osobní údaje za tímto účelem:

  • osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře jsou požadovány, aby bylo možné odpovědět na žádost o informace, nebo
  • umožnit přístup uživatelům, kteří chtějí mít přístup k chráněným částem Access2Markets nebo do vyhrazeného prostoru Access2Markets vyhrazený zaměstnancům Komise, úředníkům z členských států EU a také některým podnikatelským organizacím EU, kteří mají přístup do vybraných částí vyhrazeného prostoru Access2Markets.

Vaše osobní údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, tedy ani k profilování.

Na jakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, že zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen.

Operace zpracování osobních údajů spojené s organizací a řízením tohoto nástroje jsou nezbytné pro řízení a fungování Komise, jak je stanoveno ve Smlouvách, konkrétně v článku 5 Smlouvy o Evropské unii a článcích 244 až 250 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Zpracování se provádí ve veřejném zájmu podle níže uvedeného právního základu rozhodnutí Rady (98/552/ES) o provádění činností týkajících se strategie Společenství pro přístup na trh Komisí; Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Globální výzva mezinárodního obchodu: Strategie Evropské unie pro přístup na trh (KOM(96)53 v konečném znění);Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Globální Evropa: Silnější partnerství pro zajištění přístupu evropských vývozců na trh (KOM(2007) 183 v konečném znění), články 20 „Výjimky a omezení“ a 27 „Předchozí kontrola“ se nepoužijí.

Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?

Za účelem zpracování shromažďuje správce údajů tyto kategorie osobních údajů: název, organizace, telefon, adresa, e-mail, IP adresa.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Správce údajů uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování. Při zasílání prostřednictvím kontaktního formuláře se generuje e-mail do funkční e-mailové schránky obsahující osobní údaje. Tato e-mailová adresa i odpověď na ni jsou uchovávány v e-mailové schránce databáze Access2Markets po dobu 6 měsíců.Jízdenka je otevřena v systému prodeje jízdenek SMT současně. Osobní údaje o vstupenkách jsou uchovávány 24 měsíců v databázi SMT. Po uplynutí této doby jsou uzavřené letenky filtrovány a anonymizovány, aby bylo možné podávat zprávy a statistické údaje o hodnocení kvality IT zařízení, softwaru a služeb, přičemž GŘ TRADE k nim má přístup po dobu 13 měsíců.

Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronickém formátu (e-maily, dokumenty, databáze, nahrané soubory dat atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise. Veškeré zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

V zájmu ochrany vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních opatření. Mezi technická opatření patří opatření vhodná k řešení bezpečnosti na internetu, rizika ztráty údajů, změny údajů nebo neoprávněného přístupu, přičemž se zohledňuje riziko spojené se zpracováním údajů a povaha osobních zpracovávaných údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k údajům na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely jejich zpracování.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci Komise, kteří odpovídají za jejich zpracování, a oprávnění zaměstnanci, kteří je z konkrétního důvodu potřebují znát. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby také dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte podle kapitoly III (články 14-25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů a právo na omezení jejich zpracování. V příslušných případech máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování nebo právo na přenositelnost údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které se provádí zákonným způsobem podle čl. 5 odst. 1 písm. a).

Můžete vykonávat svá práva tím, že kontaktujete správce údaje, nebo v případě sporu pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit i na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 9 níže.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo několika konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo/čísla, viz bod 10 níže).

Kontaktní údaje

Správce údajů

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky nebo pochybnosti, či pokud byste chtěli podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, obraťte se prosím na správce údajů

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajůpodle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a byly mu oznámeny. Rejstřík je k dispozici na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy