Příručka pro dovoz zboží

Plánuje vaše společnost dovážet zboží ze zemí mimo EU? Tento oddíl vám pomůže pochopit, zda je vaše společnost připravena dovážet, a nastiňuje jednotlivé kroky dovozního procesu.

4 kroky k dovozuvýrobku

 
 

Plánujete poprvé dovézt výrobek do EU?

Než tak učiníte, zkontrolujte si, zda je vaše společnost připravena:

 • Mohl by být výrobek úspěšný na vašem domácím trhu nebo v jiných zemích EU?
 • Má vaše společnost kapacitu nakupovat výrobek na zahraničních trzích mimo EU? Má dostatek zaměstnanců, času, finančních a právních zdrojů?
 • Je vaše společnost připravena uskutečnit mezinárodní prodej, zvolit nejvhodnější dopravní prostředek a projít celními režimy?
 • Má vaše společnost komplexní finanční/marketingový/obchodní plán s jasně definovanými cíli na podporu dovozu výrobků ze zemí mimo EU?
 • Má vaše společnost konkrétní strategii, jak výrobek dovážet na váš trh? Můžete například dovážet svůj výrobek přímo od výrobce nebo nepřímo zaměstnávat třetí stranu, takového distributora. Platformy elektronického obchodu mohou rovněž podporovat přímý i nepřímý dovoz.
 • Je duševní vlastnictví v souvislosti s vaším výrobkem chráněno na vašem vývozním trhu?
 • Má vaše společnost kapacitu analyzovat a kontrolovat, zda je výrobek v souladu s normami EU v oblasti zdraví, bezpečnosti, technických a/nebo obchodních norem?

Než budete pokračovat, pečlivě zvažte výše uvedené otázky a prodiskutujte je v rámci vaší společnosti, abyste se rozhodli, zda jste připraveni obchodovat se zeměmi mimo EU, nebo jaké kroky musíte podniknout, abyste se na to připravili.

 

1

Fáze 1: Najít dodavatele v zahraničí

Dovoz zboží ze zemí mimo EU začíná určením možných dodavatelů produktu.

 • Obchodníkomory vám mohou poskytnout informace o trzích a obchodních partnerech a nasměrovat vás k příslušným zprávám.
 • Pomoci mohou být poskytovatelé zpravodajství pro konkrétní obchod nebo agentury na podporu obchodu, které se zabývají analýzou trhu a hodnocením obchodních příležitostí. Tyto instituce často poskytují studie pro klíčová odvětví.
 • Poradenství mohou poskytovat iobchodní poradci a příslušné banky.

Jak si vybrat své dodavatelské trhy?

Prověřte potenciální dovozní trhy s cílem posoudit, zda je váš výrobek dodáván.

Podívejte se na obchodní statistiky vašeho potenciálního trhu s dodávkami.

Jak najít potenciální dodavatele?

Jakmile si zvolíte trh dodávek, prozkoumejte potenciální obchodní partnery a obchodní kontakty.

Partnery a kontakty najdete na adrese:

 

2

Kontrolovat dovozní podmínky a cla a zajistit, aby produkt splňoval požadavky EU

Dovozní podmínky a cla budou záviset na tom, jak chcete dovážet, a na vašem dodavatelském trhu.

Kdo může dovážet do EU?

 • Obvykle musíte být usazeni v EU jako společnost nebo stálá provozovna. To zahrnuje registraci pro účely DPH.
 • Pokud máte bydliště mimo EU, musíte mít pracovní povolení k výkonu samostatné obchodní činnosti; kromě toho musíte najít osobu usazenou v EU, která je ochotna jednat vaším jménem jako vývozce (např. poskytovatel logistických služeb nebo celní zástupce).

Obecně se také musíte zaregistrovat ve vnitrostátním obchodním rejstříku. Více informací získáte u své místní obchodní komory. Jako dovozce v EU musíte zažádat o číslo EORI. EORI je identifikační číslo platné v celé EU.

Špička: Registrace EORI může trvat nějakou dobu, takže plánovat a uplatňovat s dostatečným předstihem.

V některých zemích EU musí být společnosti přesahující určitou velikost zapsány ve vnitrostátním obchodním rejstříku.
Více informací najdete na trhu EU nebo se obraťte na svou místní obchodní komoru.

 • Pokud máte bydliště mimo EU, musíte být usazeni jako firma a/nebo mít pracovní povolení, které vám umožní vykonávat samostatnou obchodní činnost.

Která pravidla dovozu nebo uvádění na trh se vztahují na váš dovážený produkt v EU?

Zkontrolujte, zda v EU nebo v konkrétním členském státě existují nějaká omezení dovozu.

Dovoz některého citlivého zboží nebo dovoz určitého zboží pocházejícího z určitých zemí může být zakázán nebo omezen. Možná budete potřebovat povolení, licenci nebo předložit úředně schválené oznámení o dovozu.

Podívejte se na databáziTARIC, zda pro váš výrobek potřebujete dovozní licenci.

Hlavními druhy produktů, na něž se vztahují dovozní omezení, jsou:

 • zemědělské produkty,
 • léčivé přípravky,
 • chemické látky
 • výrobky ze železa a oceli,
 • kulturní statky,
 • textilní výrobky a oděvy,
 • zbraně,
 • padělky nebo nedovolené napodobeniny,
 • nedůstojné články/publikace/videozáznamy,
 • ohrožené druhy,
 • odpady,
 • některá živá zvířata a produkty obsahující živočišné látky,
 • rostliny a produkty obsahující rostlinné látky.

U těchto produktů zkontrolujte, která pravidla se použijí.

Jaká dovozní cla se vztahují na váš výrobek?

 • Při vstupu do EU může být nutné zaplatitdovozní cla za váš výrobek. EU je celní unií, což znamená, že v místě vstupu, kde je podáno dovozní prohlášení, je splatné jednotné dovozní clo bez ohledu na členský stát EU. Výrobek se pak může pohybovat na trhu EU bez dalších celních formalit.
 • Kdo clo platí, závisí na dohodě s prodávajícím, ale dovozní clo často platí dovozce.

 

Co je dovozní clo?

Může moje společnost těžit z obchodní dohody EU?

Pokud má EU obchodní dohodu se zemí, ze které chcete dovážet, mohou být cla na váš výrobek snížena nebo dokonce zrušena.

 • Tyto sazby se nazývají preferenční celní sazby.
 • Preferenční celní sazba je podmíněna tím, že váš produkt bude v souladu s pravidly původu.
 • Kvóty mohou být uplatňovány buď na základě obchodní dohody, nebo na základě politiky EU v oblasti zemědělských produktů na určitý druh produktů.

Informace o konkrétních pravidlech platných pro váš produkt a trh, který vás zajímá, najdete v mém obchodním asistentovi.

Kdy potřebujete osvědčení o původu?

Váš dodavatel často musí předložit doklad o původu produktu v souladu s pravidly původu dohody. Tímto dokladem může být osvědčení o původu nebo také prohlášení o původu vydané oprávněným vývozcem nebo registrovaným vývozcem (v systému REX), který rovněž uvede svá čísla povolení nebo registrace.

Uplatňují se nějaká dodatečná cla?

 • Je možné, že EU uplatňuje opatření na ochranu obchodu na výrobek, který je dovážen z konkrétní země.
 • Nejčastěji používanými cly jsou antidumpingová opatření. Ty jsou zobrazeny na mém obchodním asistentovi. Celní orgán EU může poskytnout informace o tom, zda se na váš výrobek vztahují dodatečná cla, jako jsou antidumpingová cla.
 • Vysvětlení různých typů opatření na ochranu obchodu je uvedeno v oddíle o zboží.
 • Pokud hledáte komplexní přehled konkrétních opatření, která jednotlivé země uplatňují, navštivte oddíl věnovaný trhům.

Jaké vnitřní daně se uplatňují?

Daň z přidané hodnoty (DPH) se vztahuje na zboží prodávané na trhu EU, a tedy i na zboží dovážené ze zemí mimo EU. DPH se v jednotlivých členských státech EU liší a obvykle ji odvádí dovozce.

 • Sazba je stejná, jako kdybyste výrobek koupili na domácím trhu.
 • Podniky registrované k DPH mohou požadovat vrácení daně z přidané hodnoty při dovozu jako daň na vstupu, stejně jako mohou požadovat vrácení svých vnitrostátních plateb DPH.
 • Výpočet vašich plateb DPH vychází z hodnoty vašeho zboží, vašeho dovozního cla a spotřebních daní, pokud se uplatní. Více informací o DPH a sazbách členských států naleznete zde.
 • U vybraného zboží budete muset platit spotřební daně, které se v jednotlivých zemích EU liší. Tyto daně se vztahují například na:
  • tabákové výrobky,
  • alkoholické nápoje,
  • minerální olej,
  • energetické produkty.

Jak zajišťujete, aby byl váš výrobek v souladu s požadavky EU?

Pro vaše dovážené zboží platí stejné požadavky jako na zboží vyrobené v EU pro trh EU.

Jaké jsou zdravotní, bezpečnostní, environmentální a technické požadavky na váš výrobek a jak je certifikovat?

Většina výrobků musí splňovat určité technické a/nebo zdravotní a hygienické požadavky. Ty mohou vyžadovat různé typy zkoušek a certifikace.

To je často případ technických požadavků na průmyslové výrobky a zdravotních a hygienických požadavků na potraviny a zemědělské produkty.

Je důležité rozlišovat mezi povinnými a dobrovolnými požadavky.

Skupiny výrobků, u nichž se často uplatňují povinné požadavky, zahrnují:

 • chemické látky
 • kosmetické přípravky,
 • léčivé přípravky,
 • zemědělské zboží, potraviny a krmiva,
 • živá zvířata,
 • a živočišné produkty.

Rostlinolékařská osvědčení jsou vyžadována například pro dovoz:

 • většina čerstvého ovoce,
 • zelenina,
 • ostatní rostlinné materiály
 • produkty složené z živočišných produktů.

Označení CE znamená, že výrobek je v souladu s právními předpisy EU.

 • Označení CE je povinné u některých výrobků, například:
  • elektronika,
  • zdravotnické prostředky,
  • hračky,
  • elektrické spotřebiče,
  • stavební výrobky.
 • Označení CE se nevztahuje na:
  • potraviny,
  • motorová vozidla,
  • chemické látky
  • kosmetické přípravky,
  • léčiva,
  • a biocidy

Všechna tato pravidla mají svá vlastní zvláštní pravidla. Přečtěte si další informace o systému C’E Marking.

Informace o zvláštních požadavcích, které se na váš výrobek vztahují, naleznete v mém obchodním asistentovi.

Jaké jsou požadavky na balení a označování?

Členské státy EU mají často podrobné požadavky na balení a označování výrobků.

Tyto požadavky mohou být povinné nebo dobrovolné.

 • Povinné značky a štítky na spotřebních výrobcích a jejich obalech se obvykle vztahují k otázkám veřejné bezpečnosti, zdraví a/nebo životního prostředí. Mohou poskytnout informace, jako jsou složky nebo datum použitelnosti.
 • Dobrovolné značky jsou například značky označující ekologickou produkci zboží ekoznačky pro průmyslové výrobky.

Obvykle existují různé agentury odpovědné za různá odvětví, např. lékařské, elektrické, potravinářské a chemické, které mají velmi odlišné požadavky.

 

3

Příprava prodeje a organizace přepravy

Jak jsou závazky rozděleny mezi vy a vašeho dodavatele?

Kestanovení smluvních závazků můžete použít Incoterms®.

Incoterms® 

 • stanovit odpovědnost prodávajících a kupujících za dodání, pojištění a přepravu zboží na základě kupních smluv
 • určit, kdo je odpovědný za vývozní celní formality v EU a formality na vašem vývozním trhu.

Příklady

„Volně na palubě“ (FOB): znamená, že je na vašem dodavateli, aby uhradil veškeré místní náklady:

 • přeprava zboží do přístavu nakládky
 • náklady na nakládku
 • postupy celního odbavení ve vyvážející zemi.

Jako kupující nesete náklady na:

 • přeprava z přístavu nakládky a dále
 • pojištění
 • vykládka
 • přeprava z přístavu připlutí do konečného místa určení.

„Náklady, pojištění a přepravné“ (CIF) se rozumí, že váš dodavatel odpovídá za místní náklady v rámci FOB, plus:

 • poplatky za přepravu zboží
 • pojištění

V rámci CIF je váš dodavatel odpovědný za veškeré náklady, dokud produkty nedorazí do přístavu určení.

 

4

Připravte dokumentaci pro celní odbavení v EU

Jaké dokumenty je třeba připravit pro celní orgány?

 • Celní prohlášení musíte předložit svému vnitrostátnímu celnímu orgánu. V této důležité záležitosti vám může poradit celní zástupce.
 • Před příchodem zboží do prvního místa vstupu do EU musíte předložit vstupní souhrnné celní prohlášení.
  • Vstupní celní prohlášení by měl být předložen prvnímu celnímu úřadu vstupu do EU dopravcem zboží nebo v některých případech dovozcem-příjemcem nebo zástupcem dopravce nebo dovozce.
  • Lhůta pro podání vstupního celního prohlášení závisí na způsobu přepravy zboží. Více.
 • EU má společný formulář dovozního prohlášení pro všechny země EU, který se nazývá jednotný správní doklad (JSD). Více.
  • V závislosti na druhu zboží mohou dodatečné doklady, které mají být celním orgánům předloženy, zahrnovat:
  • obchodní faktura,
  • přepravních dokladech,
  • osvědčení o původu,
  • dovozní licence,
  • výsledky zkoušek a jiné certifikáty,
  • osvědčení o kontrole (např. veterinární, rostlinolékařská nebo rostlinolékařská osvědčení).

Celní odbavení může podat dovozce nebo celní zástupce, který je osobou jmenovanou dovozcem k plnění všech celních formalit požadovaných podle celních předpisů EU.

Více informací o dokumentech a postupech získáte od svého vnitrostátního celního orgánu, obchodní komory nebo agentury na podporu obchodu. Více.

Co se stane, když vaše zboží dorazí na hranici?

 • Jsou dočasně uskladněny pod celním dohledem (nejpozději do 90 dnů), dokud nejsou odbaveny.
  • Vaše zboží může být odbaveno na základě vašich předložených dokladů, nebo
  • Vaše zboží může být vybráno ke kontrole dokladů a můžete být požádáni o předložení dalších dokladů předtím, než bude možné zboží odbavit, nebo
  • Vaše zboží může být rovněž vybráno pro kontrolu dokumentů nebo fyzickou kontrolu.

Může být váš výrobek po propuštění prodán kdekoli v EU?

Pokud celní orgány odbaví výrobek, má stejný status jako výrobek z EU a lze jej volně pohybovat v rámci EU a prodávat kdekoli na trhu EU.

 • Všechny země EU uplatňují stejné clo na zboží dovážené ze zemí mimo EU.
 • Stejná pravidla platí pro dovoz bez ohledu na to, přes kterou zemi EU vstupuje na trh EU.

Kde můžete nalézt více informací?

Váš kontrolní seznam: 4 kroky k dovozu výrobku

Fáze 1: Najít dodavatele v zahraničí

 • Posoudit potenciální země zájmu a porovnat konkurenceschopnost potenciálních dodavatelů (např. srovnání cen včetně nákladů spojených s dovozem, jako jsou cla a náklady na dopravu).
 • Určete obchodní partnery/dodavatele.
 • Určit agenturu/instituci/partnera pro podporu formalit spojených s dovozními postupy (například při přípravě smluv, platebních podmínek, úvěruschopnosti dodavatele).

Fáze 2: Posoudit dovozní podmínky a cla a zajistit, aby produkt splňoval požadavky EU

 • Získat registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI) (požádejte s dostatečným předstihem).
 • Zkontrolujte, zda neplatí žádná dovozní omezení.
 • Ověřte si, zda má EU obchodní dohodu se zemí, ze které chcete dovážet.
 • posoudí, zda váš výrobek splňuje příslušná pravidla původu, a určí příslušnou (preferenční) celní sazbu.
 • Posoudit, zda se uplatní jiná cla (např. ochrana obchodu) nebo vnitřní daně.
 • Určit zdravotní, bezpečnostní, environmentální a technické požadavky v EU.
 • Zajistit, aby produkt splňoval požadavky a dodavatel mohl poskytnout nezbytnou certifikaci.
 • Zkontrolujte pravidla týkající se balení a označování v EU.
 • Posoudit, zda je požadováno osvědčení o původu, které musí vývozce poskytnout, a jaký typ osvědčení se předloží v závislosti na tom, zda existuje obchodní dohoda nebo ujednání použitelné mezi EU a zemí původu zboží.

Fáze 3: Příprava prodeje a organizace přepravy

 • Připravit a podepsat smlouvu s dodavatelem, včetně dohody o tom, kdo nese odpovědnost za co, a organizovat dopravní proces.
 • Koordinace s potenciálními institucemi, které tento proces podporují.

Krok 4: Připravit doklady pro celní odbavení na hranicích

 • V případě pochybností se obraťte na celního zástupce s žádostí o radu
 • Zajistit dostupnost vstupního souhrnného celního prohlášení
 • Připravit další doklady pro dovozní celní odbavení (obchodní faktura, přepravní doklady, osvědčení o původu zboží (např. formulář A, Eur.1/Eur.Med, sdělení REX vydané registrovaným vývozcem nebo prohlášení o původu vydané schváleným vývozcem), dovozní licence, výsledky testů, osvědčení o kontrole (např. veterinární nebo rostlinolékařská osvědčení)Vyplnit a předložit dovozní prohlášení/jednotný správní doklad (JSD)
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy