Příručka pro dovoz zboží

Plánuje vaše společnost dovoz zboží ze zemí mimo EU? Tento oddíl vám pomůže pochopit, zda je vaše společnost připravena dovážet, a nastiňuje jednotlivé kroky procesu dovozu.

4 kroky k dovozuvýrobku

 
 

Plánujete dovoz výrobku do EU poprvé?

Než tak učiníte, zkontrolujte, zda je vaše společnost připravena:

 • Mohl by být výrobek úspěšný na domácím trhu nebo v jiných zemích EU?
 • Má vaše společnost kapacitu nakupovat výrobek na zahraničních trzích mimo EU? Má dostatečný počet zaměstnanců, dostatek času, finanční a právní zdroje?
 • Je vaše společnost připravena provádět mezinárodní prodej, zvolit nejvhodnější dopravní prostředky a projít celními postupy?
 • Má vaše společnost komplexní finanční/marketingový/obchodní plán s jasně definovanými cíli na podporu dovozu výrobků ze zemí mimo EU?
 • Má vaše společnost konkrétní strategii pro dovoz výrobku na váš trh? Můžete například dovážet svůj výrobek přímo od výrobce nebo nepřímo za využití třetí strany, takového distributora. Platformy pro elektronický obchod mohou rovněž podporovat přímý i nepřímý dovoz.
 • Je duševní vlastnictví v souvislosti s vaším výrobkem případně chráněno na vašem vývozním trhu?
 • Je vaše společnost schopna analyzovat a kontrolovat, zda výrobek splňuje zdravotní, bezpečnostní, technické a/nebo obchodní normy EU?

Než budete pokračovat, pečlivě zvažte výše uvedené otázky a ve své společnosti je prodiskutujte, abyste se rozhodli, zda jste připraveni obchodovat se zeměmi mimo EU nebo jaké kroky musíte podniknout, abyste se na to připravili.

 

1

Krok 1: Najít dodavatele v zahraničí

Dovážet zboží ze zemí mimo EU, nejprve identifikovat možné dodavatele výrobku.

 • Obchodníkomory vám mohou poskytnout informace o trzích a obchodních partnerech a odkázat vás na příslušné zprávy.
 • Pomoci mohou být poskytovatelé zpráv specifických pro obchod nebo agentury na podporu obchodu, které se zabývají analýzou trhu a posuzováním obchodních příležitostí. Tyto instituce často poskytují studie pro klíčová odvětví.
 • Poradenství mohou poskytovat takéobchodní poradci a příslušné banky.

Jak si vybrat svůj dodavatelský trh?

Prověřte potenciální dovozní trhy s cílem posoudit, zda je váš výrobek dodáván.

Podívejte se na obchodní statistiky o vašem potenciálním trhu dodávek.

Jak najít potenciální dodavatele?

Poté, co vyberete trh s dodávkami, se podívejte na potenciální obchodní partnery a obchodní kontakty.

Partnery a kontakty naleznete na adrese:

 

2

Zkontrolovat dovozní podmínky a cla a ujistit se, že produkt splňuje požadavky EU

Dovozní podmínky a cla budou záviset na tom, jak chcete dovézt, a na vašem dodavatelském trhu.

Kdo může do EU dovážet?

 • Obvykle musíte být usazeni v EU jako společnost nebo stálá provozovna. To zahrnuje i registraci pro účely DPH.
 • Máte-li bydliště mimo EU, musíte mít pracovní povolení k výkonu nezávislé obchodní činnosti. kromě toho musíte najít osobu usazenou v EU, která je ochotná jednat vaším jménem jako vývozce (např. poskytovatel logistických služeb nebo celní zástupce).

Obecně se musíte zapsat do vnitrostátního obchodního rejstříku. Další informace najdete v místní obchodní komoře. Jako dovozce v EU musíte zažádat o číslo EORI. Číslo EORI je identifikační číslo platné v celé EU.

Návod: Registrace EORI může nějakou dobu trvat, takže plánovat a uplatňovat s dostatečným předstihem.

V některých zemích EU musí být společnosti, jejichž velikost přesahuje určitou velikost, zapsány do vnitrostátního obchodního rejstříku.
Více informací najdete na trhu EU nebo se obraťte na místní obchodní komoru.

 • Pokud jste rezidentem mimo EU, musíte být usazeni jako podnik a/nebo mít pracovní povolení, které vám umožní vykonávat nezávislou obchodní činnost.

Jaká dovozní nebo marketingová pravidla se vztahují na váš výrobek dovážený do EU?

Zkontrolujte, zda v EU nebo v konkrétním členském státě existují nějaká omezení dovozu.

Dovoz určitého citlivého zboží nebo dovoz určitého zboží pocházejícího z určitých zemí může být zakázán nebo omezen. Možná budete potřebovat povolení, licenci nebo předloží úředně schválené oznámení o dovozu.

Chcete-li zjistit, zda pro váš výrobek potřebujete dovozní licenci, podívejte se na databáziTARIC.

Hlavními druhy výrobků, na něž se vztahují dovozní omezení, jsou:

 • zemědělské produkty,
 • léčivé přípravky,
 • chemické látky
 • výrobky ze železa a oceli,
 • kulturní statky,
 • textilní výrobky a oděvy,
 • zbraně,
 • padělky nebo nedovolené napodobeniny,
 • nedůstojné články/publikace/videonahrávky,
 • ohrožené druhy,
 • odpad,
 • některá živá zvířata a produkty obsahující látky živočišného původu,
 • rostliny a produkty obsahující rostlinné látky.

U těchto produktů zkontrolujte, která pravidla se použijí.

Jaká dovozní cla se na váš výrobek vztahují?

 • Při vstupu do EU může být nutné za váš výrobek zaplatitdovozní cla. EU je celní unií, což znamená, že v místě vstupu, kde se podává dovozní prohlášení, je splatné jednotné dovozní clo bez ohledu na členský stát EU. Výrobek se pak může pohybovat na trhu EU bez dalších celních formalit.
 • Kdo za celní sazby zaplatí, závisí na dohodě s prodávajícím, ale dovozní clo často platí dovozce.

 

Co je dovozní clo?

Může moje společnost těžit z obchodní dohody EU?

Má-li EU obchodní dohodu se zemí, ze které chcete dovážet, mohou být cla na váš výrobek snížena nebo dokonce zrušena.

 • Tyto sazby se nazývají preferenční celní sazby.
 • preferenční celní sazba je podmíněna tím, že váš produkt bude v souladu s pravidly původu.
 • Kvóty mohou být uplatňovány buď na základě obchodní dohody, nebo na základě politiky EU pro zemědělské produkty, pro konkrétní druh produktů.

Chcete-li se dozvědět o konkrétních pravidlech pro váš výrobek a trh, který vás zajímá, obraťte se na můj obchodní asistent.

Kdy potřebujete osvědčení o původu?

Váš dodavatel musí často předložit doklad o původu výrobku v souladu s pravidly původu dohody. Tímto dokladem může být osvědčení o původu nebo také prohlášení o původu vydané oprávněným vývozcem nebo registrovaným vývozcem (v systému REX), který rovněž uvede svá čísla povolení nebo registrace.

Platí nějaká další cla?

 • Je možné, že EU uplatňuje opatření na ochranu obchodu na produkt, který je dovážen z určité země.
 • Nejčastěji používanými cly jsou antidumpingová opatření. Ty jsou uvedeny na stránkách My Trade Assistant (Můj obchodní asistent). Celní orgán EU může poskytnout informace o tom, zda se na váš výrobek vztahují dodatečná cla, jako jsou antidumpingová cla.
 • Vysvětlení různých druhů opatření na ochranu obchodu je uvedeno v oddíle týkajícím se zboží.
 • Pokud hledáte komplexní přehled konkrétních opatření uplatňovaných každou zemí, navštivte sekci „Trhy“.

Jaké vnitřní daně platí?

Daň z přidané hodnoty (DPH) se uplatňuje na zboží prodávané na trhu EU, a tedy i na zboží dovážené ze zemí mimo EU. DPH se v jednotlivých členských státech EU liší a obvykle ji hradí dovozce.

 • Sazba je stejná jako v případě nákupu výrobku na domácím trhu.
 • Podniky registrované k DPH mohou požádat o vrácení daně z přidané hodnoty při dovozu jako daň na vstupu, stejně jako mohou požadovat vrácení svých vnitrostátních plateb DPH.
 • Výpočet vašich plateb DPH vychází z hodnoty vašeho zboží, vaší dovozní daně a spotřebních daní, pokud se uplatňují. Více informací o DPH a sazbách členských států najdete zde.
 • U vybraného zboží budete muset zaplatit spotřební daň, která se v jednotlivých zemích EU liší. Tyto daně se vztahují například na:
  • tabákové výrobky,
  • alkoholické nápoje,
  • minerální olej,
  • energetické produkty.

Jak zajišťujete soulad vašeho výrobku s požadavky EU?

Na vaše dovážené zboží se vztahují stejné požadavky jako na zboží vyrobené v EU pro trh EU.

Jaké jsou zdravotní, bezpečnostní, environmentální a technické požadavky na váš výrobek a jak je certifikovat?

Většina výrobků musí splňovat určité technické a/nebo zdravotní a hygienické požadavky. Ty mohou vyžadovat různé druhy zkoušek a certifikace.

To je často případ technických požadavků na průmyslové výrobky a zdravotních a hygienických požadavků na potraviny a zemědělské produkty.

Je důležité rozlišovat mezi povinnými a dobrovolnými požadavky.

Skupiny výrobků, v nichž se často uplatňují povinné požadavky, zahrnují:

 • chemické látky
 • kosmetické přípravky,
 • léčivé přípravky,
 • zemědělské produkty, potraviny a krmiva,
 • živá zvířata,
 • a živočišných produktů.

Rostlinolékařská osvědčení jsou vyžadována například pro dovoz:

 • většina čerstvého ovoce,
 • zelenina,
 • ostatní rostlinné materiály
 • produkty složené z živočišných produktů.

Značka CE označuje, že výrobek je v souladu s právními předpisy EU.

 • Označení CE je povinné pro některé výrobky, například:
  • elektronika,
  • zdravotnické prostředky,
  • hračky,
  • elektrické spotřebiče,
  • stavební výrobky.
 • Značka CE se nevztahuje na:
  • potraviny,
  • motorová vozidla,
  • chemické látky
  • kosmetické přípravky,
  • léky
  • a biocidy

Každý z nich má svá vlastní zvláštní pravidla. Přečtěte si více o označení C brexitE.

Informace o zvláštních požadavcích, které se na váš výrobek vztahují, najdete na stránkách My Trade Assistant.

Jaké jsou požadavky na balení a označování?

Členské státy EU mají často podrobné požadavky na balení a označování výrobků.

Tyto požadavky mohou být povinné nebo dobrovolné.

 • Povinné značky a štítky na spotřebních výrobcích a jejich obalech obvykle souvisejí s otázkami veřejné bezpečnosti, zdraví a/nebo životního prostředí. Mohou poskytnout informace, jako jsou přísady nebo datum spotřeby.
 • Dobrovolné značky jsou například ty, které označují ekologickou produkci zboží s ekoznačkou průmyslových výrobků.

Obvykle existují různé agentury odpovědné za různá odvětví, např. lékařské, elektrické, potravinářské a chemické, které mají velmi odlišné požadavky.

 

3

Příprava prodeje a organizace přepravy

Jak jsou závazky rozděleny mezi vás a svého dodavatele?

Kvymezení svých smluvních závazků můžete použít přípravek Incoterms®.

Incoterms® 

 • Stanovit odpovědnost prodejců a kupujících za dodání, pojištění a přepravu zboží v rámci kupních smluv
 • zjistěte, kdo odpovídá za celní formality v EU a formality na vašem vývozním trhu.

Příklady

„Volně na palubě“ (FOB): znamená, že za úhradu všech místních nákladů odpovídá váš dodavatel:

 • přeprava zboží do přístavu odeslání
 • náklady na nakládku
 • postupy celního odbavení ve vyvážející zemi.

Jako kupující odpovídáte za náklady na:

 • přeprava z přístavu odeslání
 • pojištění
 • vykládka
 • přeprava z přístavu příjezdu do cílového místa určení.

„Náklady, pojištěním a nákladní dopravou“ (CIF) se rozumí, že váš dodavatel nese odpovědnost za místní náklady v rámci FOB a dále:

 • poplatky za dopravu
 • pojištění

V rámci CIF nesete odpovědnost za veškeré náklady, dokud produkty nedorazí do přístavu určení.

 

4

Připravovat dokumenty pro celní odbavení v EU

Jaké doklady se mají připravit na celní orgány?

 • Celní prohlášení musíte předložit svému vnitrostátnímu celnímu orgánu. V této důležité otázce vám může poradit celní zástupce.
 • Před příchodem zboží do prvního místa vstupu do EU musíte předložit vstupní souhrnné celní prohlášení.
  • Vstupní souhrnné celní prohlášení by měl na prvním vstupním celním úřadě do EU předložit dopravce zboží nebo v některých případech příjemce dovozce nebo zástupce dopravce nebo dovozce.
  • Lhůta pro podání vstupního souhrnného celního prohlášení závisí na způsobu dopravy zboží. Další.
 • EU má společný formulář pro dovozní prohlášení pro všechny země EU, který se nazývá jednotný správní doklad (JSD). Další.
  • V závislosti na druhu zboží mohou další doklady, které mají být předloženy celním orgánům, zahrnovat:
  • obchodní faktura,
  • přepravních dokladech,
  • osvědčení o původu zboží,
  • dovozní licence,
  • výsledky zkoušek a jiné certifikáty,
  • osvědčení o prohlídce (např. veterinární, veterinární nebo rostlinolékařská osvědčení).

Celní odbavení může podat dovozce nebo celní zástupce, který je osobou jmenovanou dovozcem pro splnění všech celních formalit požadovaných podle celních předpisů EU.

Chcete-li získat více informací o dokumentech a postupech, obraťte se na vnitrostátní celní orgán, obchodní komoru nebo agenturu na podporu obchodu. Další.

Co se stane, když vaše zboží dorazíte na hranice?

 • Jsou umístěny do dočasného uskladnění pod celním dohledem (nejvýše 90 dnů) do doby, než jsou odbaveny.
  • Vaše zboží může být procleno na základě předložených dokumentů, nebo
  • Vaše zboží může být vybráno ke kontrole dokladů a můžete být požádáni o předložení dalších dokladů předtím, než bude možné zboží propustit, nebo
  • Vaše zboží může být rovněž vybráno pro účely kontroly dokladů nebo fyzické kontroly.

Může být váš výrobek po vyčištění prodáván kdekoli v EU?

Pokud celní orgány odbaví výrobek, má stejný status jako výrobek z EU a může být volně oběhnut v rámci EU a prodáván kdekoliv na trhu EU.

 • Všechny země EU uplatňují stejné clo na zboží dovážené ze zemí mimo EU.
 • Stejná pravidla platí pro dovoz bez ohledu na zemi EU, přes kterou vstupuje na trh EU.

Kde můžete nalézt více informací?

Váš kontrolní seznam: 4 kroky k dovozu výrobku

Krok 1: Najít dodavatele v zahraničí

 • Posoudit potenciální země zájmu a porovnat konkurenceschopnost potenciálních dodavatelů (např. srovnání cen včetně nákladů souvisejících s dovozem, jako jsou cla a náklady na dopravu).
 • Určete obchodní partnery/dodavatele.
 • Určete agenturu/instituci/partnera pro podporu formalit dovozních procesů (například pro přípravu smluv, platební podmínky, úvěruschopnost dodavatele).

Krok 2: Posoudit dovozní podmínky a cla a zajistit, aby produkt splňoval požadavky EU

 • Získat registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI) ( použije se s dostatečným předstihem).
 • Zkontrolujte, zda neplatí žádná dovozní omezení.
 • Ověřte si, zda EU uzavřela obchodní dohodu se zemí, ze které chcete dovézt.
 • SESES, pokud váš výrobek splňuje příslušná pravidla původu, a určete použitelnou (preferenční) celní sazbu.
 • Vyhodnoťte, zda se uplatňují jiná cla (např. ochrana obchodu) nebo vnitřní daně.
 • Určit zdravotní, bezpečnostní, environmentální a technické požadavky v EU.
 • Zajistit, aby výrobek splňoval požadavky, a dodavatel může poskytnout nezbytnou certifikaci.
 • Zkontrolujte pravidla pro balení a označování v EU.
 • Posoudit, zda je vyžadováno osvědčení o původu zboží, které musí vývozce předložit, a jaký druh osvědčení se předloží v závislosti na tom, zda existuje obchodní dohoda nebo ujednání platné mezi EU a zemí původu zboží.

Krok 3: Příprava prodeje a organizace přepravy

 • Připravit a podepsat smlouvu s dodavatelem, včetně dohody o tom, kdo za co odpovídá, a organizovat přepravní proces.
 • Koordinovat činnost s potenciálními institucemi, které proces podporují.

Krok 4: Připravit doklady pro celní odbavení na hranicích

 • V případě pochybností se obraťte na celního zástupce
 • Zajistit dostupnost vstupního souhrnného celního prohlášení
 • Připravit další doklady pro dovozní celní odbavení (obchodní faktura, přepravní doklady, osvědčení o původu (např. formulář A, Eur.1/Eur.Med, REX sdělení vydané registrovaným vývozcem nebo prohlášení o původu vydané schváleným vývozcem), dovozní licence, výsledky zkoušek, osvědčení o kontrole (např. veterinární, veterinární nebo rostlinolékařská osvědčení)vyplňte a předložit dovozní prohlášení/JSD
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy