Příručka pro dovoz zboží

Plánuje vaše společnost dovážet zboží ze zemí mimo EU? Tento oddíl vám pomůže pochopit, zda je vaše společnost připravena importovat, a nastiňuje jednotlivé kroky procesu dovozu.

4 kroky k dovozuvýrobku

 
 

Plánujete dovézt výrobek do EU poprvé?

Než tak učiníte, zkontrolujte, zda je vaše společnost připravena:

 • Mohl by být výrobek úspěšný na vašem domácím trhu nebo v jiných zemích EU?
 • Má vaše společnost kapacitu nakupovat výrobek na zahraničních trzích mimo EU? Disponuje dostatečnými personálními, časovými, finančními a právními zdroji?
 • Je vaše společnost připravena provádět mezinárodní prodej, zvolit nejvhodnější dopravní prostředky a projít celními postupy?
 • Má vaše společnost komplexní finanční/marketingový/obchodní plán s jasně definovanými cíli na podporu dovozu produktů ze zemí mimo EU?
 • Má vaše společnost konkrétní strategii pro dovoz výrobku na váš trh? Můžete například dovézt svůj výrobek přímo od výrobce nebo nepřímo zaměstnávat třetí stranu, takového distributora. Přímý i nepřímý dovoz mohou podporovat i platformy elektronického obchodu.
 • Je-li to relevantní, je duševní vlastnictví související s vaším výrobkem chráněno na vašem vývozním trhu?
 • Je vaše společnost schopna analyzovat a kontrolovat, zda výrobek splňuje zdravotní, bezpečnostní, technické a/nebo obchodní normy EU?

Než budete pokračovat, pečlivě zvažte výše uvedené otázky a prodiskutujte je ve své společnosti a rozhodnete se, zda jste připraveni obchodovat se zeměmi mimo EU, nebo jaké kroky je třeba podniknout, abyste se na to připravili.

 

1

Krok č. 1: Najít dodavatele v zahraničí

Dovoz zboží ze zemí mimo EU, začněte identifikací možných dodavatelů výrobku.

 • Obchodníkomory vám mohou poskytnout informace o trzích a obchodních partnerech a nasměrovat vás k příslušným zprávám.
 • Pomoci mohou být poskytovatelé zpráv specifických pro obchod nebo agentury na podporu obchodu, které se zabývají analýzou trhu a hodnocením obchodních příležitostí. Tyto instituce často poskytují studie pro klíčová odvětví.
 • Poradenství mohou poskytovat takéobchodní poradci a příslušné banky.

Jak vybrat své dodavatelské trhy?

Prověřovat potenciální dovozní trhy s cílem posoudit, zda je váš výrobek dodáván.

Podívejte se na obchodní statistiky o vašem potenciálním dodavatelském trhu.

Jak najít potenciální dodavatele?

Jakmile zvolíte trh s dodávkami, podívejte se na potenciální obchodní partnery a obchodní kontakty.

Partnery a kontakty naleznete na adrese:

 

2

Zkontrolovat dovozní podmínky a cla a zajistit, aby produkt splňoval požadavky EU

Dovozní podmínky a cla budou záviset na tom, jak chcete dovážet, a na vašem trhu dodávek.

Kdo může do EU dovážet?

 • Obvykle musíte být usazeni v EU jako společnost nebo stálá provozovna. To zahrnuje i registraci pro účely DPH.
 • Pokud máte pobyt mimo EU, musíte mít pracovní povolení, abyste mohli vykonávat samostatnou obchodní činnost; kromě toho musíte najít osobu usazenou v EU, která je ochotna jednat vaším jménem jako vývozce (např. poskytovatel logistických služeb nebo celní zástupce).

Obecně platí, že se také musíte zaregistrovat do národního obchodního rejstříku. Další informace najdete u své místní obchodní komory. Jako dovozce v EU musíte požádat o číslo EORI. EORI je identifikační číslo platné v celé EU.

TIP: Registrace EORI může trvat určitou dobu, takže naplánuje a použije se s dostatečným předstihem.

V některých zemích EU musí být společnosti přesahující určitou velikost zapsány do vnitrostátního obchodního rejstříku.
Další informace najdete na trhu EU nebo se obraťte na místní obchodní komoru.

 • Pokud máte bydliště mimo EU, musíte být usazeni jako firma a/nebo mít pracovní povolení, které vám umožní vykonávat samostatnou obchodní činnost.

Která pravidla dovozu nebo uvádění na trh se vztahují na váš výrobek dovezený do EU?

Zkontrolujte, zda v EU nebo v konkrétním členském státě existují nějaká omezení dovozu.

Dovoz určitého citlivého zboží nebo dovoz určitého zboží pocházejícího z určitých zemí může být zakázán nebo omezen. Možná budete potřebovat povolení, licenci nebo předložíte úředně schválené oznámení o dovozu.

Podívejte se na databáziTARIC, zda pro váš výrobek potřebujete dovozní licenci

Hlavními druhy výrobků, které čelí dovozním omezením, jsou:

 • zemědělské produkty,
 • léčivé přípravky,
 • chemické látky,
 • výrobky ze železa a oceli,
 • kulturní statky,
 • textilní výrobky a oděvy,
 • zbraně,
 • padělky nebo nedovolené napodobeniny,
 • nedůstojné články/publikace/videonahrávky,
 • ohrožené druhy,
 • odpady,
 • některá živá zvířata a produkty obsahující živočišné látky,
 • rostliny a produkty obsahující rostlinné látky.

U těchto produktů zkontrolujte, která pravidla se použijí.

Jaká dovozní cla se na váš výrobek vztahují?

 • Může být nutné zaplatit dovozní cla za váš produkt při jeho vstupu do EU. EU je celní unií, což znamená, že jednotné dovozní clo je splatné v místě vstupu, kde se podává dovozní prohlášení, bez ohledu na členský stát EU. Výrobek se pak může pohybovat na trhu EU bez dalších celních formalit.
 • Kdo platí celní sazby, závisí na dohodě s prodávajícím, ale dovozní clo často platí dovozce.

 

Co je dovozní clo?

Může moje společnost těžit z obchodní dohody EU?

Pokud má EU obchodní dohodu se zemí, ze které chcete dovážet, mohou být cla na váš výrobek snížena nebo dokonce zrušena.

 • Ty se nazývají preferenční celní sazby.
 • Preferenční celní sazba je podmíněna tím, že váš produkt bude v souladu s pravidly původu.
 • Kvóty mohou být uplatňovány buď na základě obchodní dohody, nebo na základě politiky EU pro zemědělské produkty konkrétního druhu produktů.

Chcete-li se dozvědět o konkrétních pravidlech platných pro váš produkt a trh se zájmem, obraťte se na Můj obchodní asistent.

Kdy potřebujete osvědčení o původu?

Váš dodavatel často potřebuje předložit doklad o původu produktu v souladu s pravidly původu dohody. Tímto dokladem může být osvědčení o původu nebo také prohlášení o původu vydané schváleným vývozcem nebo registrovaným vývozcem (v systému REX), který rovněž uvede čísla svého povolení nebo registrace.

Uplatňují se nějaká dodatečná cla?

 • Je možné, že EU uplatní opatření na ochranu obchodu na výrobek, který je dovážen z konkrétní země.
 • Nejčastěji používanými cly jsou antidumpingová opatření. Ty jsou zobrazeny v mém obchodním asistentovi. Celní orgán EU může poskytnout informace o tom, zda se na váš výrobek vztahují dodatečná cla, jako jsou antidumpingová cla.
 • Vysvětlení různých typů opatření na ochranu obchodu je uvedeno v oddíle týkajícím se zboží.
 • Pokud hledáte komplexní přehled konkrétních opatření uplatňovaných jednotlivými zeměmi, navštívíte oddíl o trzích.

Jaké vnitřní daně se uplatňují?

Daň z přidané hodnoty (DPH) se uplatňuje na zboží prodávané na trhu EU, a tedy i na zboží dovážené ze zemí mimo EU. DPH se v jednotlivých členských státech EU liší a obvykle ji platí dovozce.

 • Sazba je stejná jako v případě, že jste výrobek zakoupili na domácím trhu.
 • Společnosti registrované k DPH mohou požadovat vrácení DPH při dovozu jako daň na vstupu, stejně jako mohou požadovat vrácení svých vnitrostátních plateb DPH.
 • Výpočet vašich plateb DPH vychází z hodnoty vašeho zboží, dovozního cla a spotřební daně, pokud se uplatňují. Více informací o DPH a sazbách členských států najdete zde.
 • U vybraného zboží budete muset zaplatit spotřební daň, která se v jednotlivých zemích EU liší. Tyto daně se vztahují například na:
  • tabákové výrobky,
  • alkoholické nápoje,
  • minerální olej,
  • energetické produkty.

Jak zajišťujete, aby byl váš výrobek v souladu s požadavky EU?

Na vaše dovážené zboží se vztahují stejné požadavky jako na zboží vyrobené v EU pro trh EU.

Jaké jsou požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost, ochranu životního prostředí a technické požadavky na váš výrobek a jak je certifikovat?

Většina výrobků musí splňovat určité technické a/nebo zdravotní a hygienické požadavky. Ty mohou vyžadovat různé typy zkoušek a certifikace.

To je často případ technických požadavků na průmyslové výrobky a zdravotních a hygienických požadavků na potraviny a zemědělské produkty.

Je důležité rozlišovat mezi povinnými a dobrovolnými požadavky.

Skupiny výrobků, u nichž se často uplatňují povinné požadavky, zahrnují:

 • chemické látky,
 • kosmetika,
 • léčivé přípravky,
 • zemědělské produkty, potraviny a krmiva,
 • živá zvířata,
 • a živočišné produkty.

Rostlinolékařská osvědčení jsou vyžadována například pro dovoz:

 • většina čerstvého ovoce,
 • zelenina,
 • ostatní rostlinné materiály
 • produkty složené z produktů živočišného původu.

Označení CE označuje, že výrobek je v souladu s právními předpisy EU.

 • Označení CE je povinné pro některé výrobky, například:
  • elektronika,
  • zdravotnické prostředky,
  • hračky,
  • elektrické spotřebiče,
  • stavební výrobky.
 • Označení CE se nevztahuje na:
  • potraviny,
  • motorová vozidla,
  • chemické látky,
  • kosmetika,
  • léčiva,
  • a biocidy

Všechny mají svá zvláštní pravidla. Přečtěte si další informace o označení C-E.

Informace o konkrétních požadavcích, které se na váš výrobek vztahují, naleznete na adrese Můj obchodní asistent.

Jaké jsou požadavky na balení a označování?

Členské státy EU mají často podrobné požadavky na balení a označování výrobků.

Tyto požadavky mohou být povinné nebo dobrovolné.

 • Povinné značky a etikety na spotřebních výrobcích a jejich obalech obvykle souvisejí s otázkami veřejné bezpečnosti, zdraví a/nebo životního prostředí. Mohou poskytnout informace, jako jsou složky nebo datum spotřeby.
 • Dobrovolná označení jsou například označení označující ekologickou produkci zboží s ekoznačkou pro průmyslové výrobky.

Obvykle existují různé agentury odpovědné za různá odvětví, např. lékařské, elektrické, potravinářské a chemické, které všechny mají velmi odlišné požadavky.

 

3

Připravit prodej a zorganizovat přepravu

Jak jsou závazky rozděleny mezi vy a váš dodavatel?

K vymezení svých smluvních závazků můžete použít Incoterms®.

Incoterms® 

 • stanovit odpovědnost prodávajících a kupujících za dodání, pojištění a přepravu zboží v rámci kupních smluv
 • zjistěte, kdo je odpovědný za celní vývozní formality v EU a za formality na vašem vývozním trhu.

Příklady

„Volně na palubě“ (FOB): znamená to, že je na vašem dodavateli, aby uhradil veškeré místní náklady:

 • přeprava zboží do přístavu nakládky
 • náklady na nahrávání
 • postupy celního odbavení ve vyvážející zemi.

Jako kupující nesete odpovědnost za náklady na:

 • přeprava z přístavu nakládky
 • pojištění
 • vykládka
 • přeprava z přístavu připlutí do konečného místa určení.

„Náklady, pojištěním a přepravou“ (CIF) se rozumí, že váš dodavatel odpovídá za místní náklady v rámci FOB plus:

 • poplatky za dopravu
 • pojištění

Pod cenou CIF nese váš dodavatel veškeré náklady, dokud produkty nedorazí do cílového přístavu.

 

4

Připravte dokumentaci pro celní odbavení v EU

Jaké dokumenty je třeba připravit pro celní orgány?

 • Celní prohlášení musíte předložit vnitrostátnímu celnímu orgánu. Celní zástupce vám může v této důležité záležitosti poradit.
 • Před příchodem zboží do prvního místa vstupu do EU musíte předložit vstupní souhrnné celní prohlášení.
  • Vstupní souhrnné celní prohlášení by mělo být předloženo na prvním celním úřadě vstupu do EU dopravcem zboží nebo v některých případech dovozcem-příjemcem nebo zástupcem dopravce nebo dovozce.
  • Lhůta pro podání vstupního souhrnného celního prohlášení závisí na způsobu dopravy zboží. Další.
 • EU má společný formulář dovozního prohlášení pro všechny země EU, který se nazývá jednotný správní doklad. Další.
  • V závislosti na druhu zboží mohou další doklady, které mají být předloženy celním orgánům, zahrnovat:
  • obchodní faktura,
  • přepravních dokladech,
  • osvědčení o původu,
  • dovozní licence,
  • výsledky zkoušek a jiné certifikáty,
  • osvědčení o kontrole (např. veterinární, veterinární nebo rostlinolékařská osvědčení).

Celní odbavení může podat dovozce nebo celní zástupce, který je osobou jmenovanou dovozcem pro splnění všech celních formalit požadovaných podle celních předpisů EU.

Více informací o dokumentech a postupech získáte od svého vnitrostátního celního orgánu, obchodní komory nebo agentury na podporu obchodu. Další.

Co se stane, když vaše zboží dorazí na hranice?

 • Jsou dočasně uskladněny pod celním dohledem (nejvýše 90 dnů), dokud nejsou odbaveny.
  • Vaše zboží může být odbaveno na základě vašich předložených dokumentů, nebo
  • Vaše zboží může být vybráno pro kontrolu dokladů a před odbavením můžete být požádáni o předložení dalších dokladů, nebo
  • Vaše zboží může být rovněž vybráno pro kontrolu dokladů nebo fyzickou kontrolu.

Může být váš výrobek po proclení prodáván kdekoli v EU?

Jakmile celní orgány odbaví výrobek, má stejný status jako výrobek z EU a může být volně distribuován v rámci EU a prodáván kdekoli na trhu EU.

 • Všechny země EU uplatňují stejné clo na zboží dovážené ze zemí mimo EU.
 • Stejná pravidla platí pro dovoz bez ohledu na to, přes kterou zemi EU vstupuje na trh EU.

Kde můžete nalézt více informací?

Kontrolní seznam: 4 kroky k dovozu výrobku

Krok č. 1: Najít dodavatele v zahraničí

 • Posoudit potenciální zájmové země a porovnat konkurenceschopnost potenciálních dodavatelů (např. srovnání cen včetně nákladů spojených s dovozem, jako jsou tarify a náklady na dopravu).
 • Určete obchodní partnery/dodavatele.
 • Určete agenturu/instituci/partnera pro podporu formalit dovozních procesů (například při přípravě smluv, platebních podmínek, úvěruschopnosti dodavatele).

Krok 2: Posoudit dovozní podmínky a cla a zajistit, aby produkt splňoval požadavky EU

 • Získat registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (požadujte s dostatečným předstihem).
 • Zkontrolujte, zda neplatí žádné omezení dovozu.
 • Zjistěte si, zda má EU obchodní dohodu se zemí, ze které chcete dovážet.
 • posoudí, zda váš produkt splňuje příslušná pravidla původu, a uveďte příslušnou (preferenční) celní sazbu.
 • Posoudit, zda se uplatňují jiná cla (např. ochrana obchodu) nebo vnitřní daně.
 • Určit zdravotní, bezpečnostní, environmentální a technické požadavky v EU.
 • Zajistit, aby výrobek splňoval požadavky a dodavatel mohl poskytnout nezbytnou certifikaci.
 • Zkontrolujte pravidla pro balení a označování v EU.
 • Posoudit, zda je vyžadováno osvědčení o původu, které musí vývozce poskytnout, a jaký druh osvědčení má být předložen v závislosti na tom, zda existuje obchodní dohoda nebo ujednání použitelné mezi EU a zemí původu zboží, či nikoli.

Fáze 3: Připravit prodej a zorganizovat přepravu

 • Připravit a podepsat smlouvu s dodavatelem, včetně dohody o tom, kdo je za co odpovědný, a zorganizovat přepravní proces.
 • Koordinovat svou činnost s potenciálními institucemi, které tento proces podporují.

Krok 4: Připravit doklady pro celní odbavení na hranicích

 • V případě pochybností kontaktujte celního zástupce s žádostí o radu
 • Zajistit dostupnost vstupního souhrnného celního prohlášení
 • Připravit další doklady pro dovozní celní odbavení (obchodní faktura, přepravní doklady, osvědčení o původu (např. formulář A, Eur.1/Eur.Med, sdělení REX vydané registrovaným vývozcem nebo prohlášení o původu vydané schváleným vývozcem), dovozní licenci, výsledky zkoušek, osvědčení o kontrole (např. veterinární, veterinární nebo rostlinolékařská osvědčení)Doplnění a předložení dovozního prohlášení/jednotného správního dokladu (JSD)
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy