Strojní zařízení a technické výrobky

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro požadavky na výrobky platné v celé EU. V závislosti na cílové zemi EU mohou platit zvláštní požadavky. Podrobné informace naleznete na adrese Můj obchodní asistent.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je obecný popis každé položky uveden ve všech jazycích EU. Podrobnosti jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Technická harmonizace

Cílem technické harmonizace v rámci Evropské unie (EU) je harmonizovat základní požadavky, které musí výrobky splňovat při uvádění na trh, použitím vzorce „obecný odkaz na normy“ a zásady vzájemného uznávání, aby se odstranily technické překážky volného pohybu zboží. Tyto technické specifikace se liší v závislosti na kategorii zvažovaných výrobků.

 

Technické normy pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Všechna zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu musí před uvedením na trh EU splňovat normalizační pověření a harmonizované technické specifikace.

 

Technické specifikace stavebních výrobků

Každý výrobek nebo souprava, které jsou vyráběny a uváděny na trh za účelem zabudování do staveb, musí před uvedením na trh EU splňovat normalizační pověření a harmonizované technické specifikace.

 

Technické normy pro hračky

Hračky dovážené do EU musí splňovat zvláštní požadavky na bezpečnost, které jsou specifické pro zamýšlenou věkovou skupinu, jakož i požadavky na sledovatelnost.

 

Technické normy pro výbušniny pro civilní použití

Výbušniny dovážené do EU, které jsou určeny pro civilní použití, podléhají směrnici EU založené na doporučení OSN o přepravě nebezpečných věcí.

 

Technické normy pro pyrotechnické výrobky

Tyto technické normy se vyžadují pouze pro divadelní pyrotechnické výrobky (určené pro použití ve vnitřních nebo venkovních prostorách, včetně filmové a televizní výroby nebo podobného použití), zábavní pyrotechniku a jiné pyrotechnické výrobky pro technické účely.

 

Stroje a přístroje

 

Technické normy pro výtahy

Výtahy určené k trvalé instalaci v budovách musí před uvedením na trh EU splňovat požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost týkající se omezení kapacity, požární bezpečnosti a údržby.

 

Technické normy pro strojní zařízení a bezpečnostní součásti

Návrh a konstrukce strojních zařízení musí splňovat povinné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, aby mohly být uvedeny na trh EU.

 

Technické normy pro osobní ochranné prostředky

Osobní ochranné prostředky uváděné na trh EU musí splňovat požadavky týkající se návrhu, výroby, materiálů, zkoušení, pokynů, informací, které má výrobce dodat, a dalších hledisek.

 

Technické normy pro venkovní zařízení přispívající k emisím hluku ve venkovním prostředí

Zařízení určená k použití ve venkovním prostoru uváděná na trh EU musí splňovat požadavky týkající se emisí hluku v životním prostředí.

 

Tlaková zařízení

 

Technické normy pro tlaková zařízení

Tlakové nádoby, potrubí, bezpečnostní příslušenství a tlakové příslušenství uváděné na trh EU musí splňovat určité požadavky na návrh, výrobu a posuzování shody. To platí pouze pro zařízení s maximálním pracovním tlakem větším než 0,5 bar.

 

Technické normy pro jednoduché tlakové nádoby

Jednoduché svařované tlakové nádoby uváděné na trh EU podléhají splnění povinných základních bezpečnostních požadavků. To platí pouze pro svařované nádoby, které jsou vystaveny tlaku vyšším než 0,5 bar a jsou určeny k použití vzduchu nebo dusíku a nejsou určeny k vypalování.

 

Zdravotnické prostředky

Uvádění zdravotnických prostředků na trh EU je podmíněno splněním základních požadavků s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pacientů, uživatelů a třetích stran a dosáhnout zamýšlené úrovně funkční způsobilosti.

 

Technické normy pro zdravotnické prostředky

 

Technické normy pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

 

Technické normy pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

 

Elektrická a elektronická zařízení a plynové spotřebiče

 

Technické normy pro elektromagnetickou kompatibilitu

Každý elektrický a elektronický přístroj musí splňovat závazné základní požadavky stanovené směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), aby byla zajištěna ochrana jejich výkonnosti před elektromagnetickým rušením.

 

Požadavky na ekodesign terciárního osvětlovacího zařízení

Zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky, předřadníky a svítidla mohou být uváděny na trh EU pouze tehdy, pokud splňují určité požadavky na ekodesign.

 

Technické normy pro plynové spotřebiče pro domácnost

Plynové spotřebiče pro domácnost (včetně hořáků s nuceným suchem) uváděné na trh v EU musí splňovat povinné požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost týkající se mimo jiné vznícení, trvanlivosti a spotřeby energie.

 

Technické normy pro nízkonapěťová elektrická zařízení

Elektrická zařízení nízkého napětí podléhají splnění závazných základních požadavků s cílem zajistit zdraví a bezpečnost osob, domácích zvířat a majetku.

 

Technické normy pro rádiová zařízení

Na rádiová zařízení se vztahují závazné základní požadavky. K příkladům dotčených výrobků patří: webová zařízení, zdravotnické prostředky pro domácí monitorování, navigační nebo sledovací systémy, mobilní telefony.

 

Doprava

 

Technické normy pro motorová vozidla

Určité kategorie motorových vozidel musí splňovat harmonizované technické požadavky stanovené právními předpisy EU pro osobní automobily, motocykly a traktory, jakož i jejich přípojná vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky.

 

Technické normy pro lanové dráhy pro přepravu cestujících

Lanové dráhy určené k přepravě osob musí splňovat určité základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Vztahují se zejména na pozemní železnice nebo jiná vozidla, u nichž je trakce zajišťována jedním nebo více lany, lanová vozidla zvednutá a/nebo vytlačovaná nosnými lany, včetně gondoly a zdvihacích výtahů, a zdvihací výtahy.

 

Technické normy pro rekreační plavidla

Rekreační plavidla (včetně vodních plavidel) musí dodržovat harmonizované normy a posuzování shody.

 

Technické normy pro rybářská plavidla

Rybářská plavidla o délce nejméně 24 metrů musí splňovat bezpečnostní požadavky a osvědčení o shodě podle předpisů EU.

 

Technické normy pro námořní zařízení

Lodní výstroj musí splňovat určité požadavky a ustanovení. Tato ustanovení se vztahují na následující zařízení: záchranné prostředky, předcházení znečištění moří, protipožární zařízení, navigační zařízení a radiokomunikační zařízení.

 

Technické normy pro osobní lodě

Bezpečnostní požadavky a příslušná osvědčení jsou vyžadovány pro nové a stávající osobní lodě o délce nejméně 24 metrů a vysokorychlostní osobní plavidla provozující vnitrostátní plavbu v rámci členského státu EU.

 

Technické normy pro civilní letadla

Dovoz civilních letadel (včetně jejich částí) musí splňovat požadavky EU na letovou způsobilost, integritu, provoz a organizační strukturu výrobku.

 

Technické normy pro konstrukční části železničního systému

Strukturální a provozní aspekty železniční dopravy podléhají směrnici EU.

 

Metrologie

 

Technické normy pro váhy s automatickou činností

Váhy s automatickou činností musí splňovat základní požadavky stanovené ve zvláštní směrnici. Váhy s automatickou činností jsou definovány jako váhy určené ke stanovení hmotnosti těla použitím gravitace na toto těleso bez zásahu obsluhy.

 

Technické normy pro hmotné délkové měrky

Materiálové délkové měrky musí splňovat požadavky na materiály, značení, referenční podmínky a maximální možné chyby.

 

Technické normy pro měřiče

Měřiče podléhají splnění základních požadavků stanovených zvláštní směrnicí. Toto se vztahuje: vodoměry, plynoměry a zařízení na přeměnu objemu, měřiče aktivní elektrické energie, měřiče tepelné energie, měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda a taxametry

 

Technické normy pro váhy s neautomatickou činností

Váhy s neautomatickou činností musí splňovat základní požadavky stanovené ve zvláštní směrnici. Váhy s neautomatickou činností jsou definovány jako váhy vyžadující zásah obsluhy během vážení.

 

Ekodesign energetických spotřebičů

EU vytvořila rámec, podle něhož musí výrobci energetických spotřebičů ve fázi návrhu snížit spotřebu energie a další negativní dopady na životní prostředí, k nimž dochází během životního cyklu výrobku. Informace o vlivu výrobku na životní prostředí a o jeho energetické účinnosti musí být pokud možno viditelné na výrobku samotném, což spotřebitelům umožní porovnat si před nákupem.

 

Požadavky na ekodesign některých ohřívačů a chladicích zařízení

 

Požadavky na ekodesign bezucpávkových oběhových čerpadel

 

Požadavky na ekodesign ventilátorů

 

Na ekodesign vodních čerpadel

 

Požadavky na ekodesign u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost

 

Požadavky na ekodesign serverů a datových úložišť

 

Požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů

 

Požadavky na ekodesign elektromotorů

 

Požadavky na ekodesign jednoduchých set-top boxů

 

Požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů LED a souvisejících zařízení

 

Požadavky na ekodesign výkonových transformátorů

 

Požadavky na ekodesign počítačů a počítačových serverů

 

Požadavky na ekodesign terciárního osvětlovacího zařízení

 

Požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu a v pohotovostním režimu při připojení na síť

 

Energeticky účinné výrobky

Kromě povinností uložených směrnicí EU o ekodesignu, které se týkají snížení spotřeby energie a dalších negativních dopadů na životní prostředí při výrobě energetických spotřebičů, stanoví směrnice EU o energetických štítcích rámec pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a pro informování spotřebitelů o jejich spotřebě. Cílem je umožnit spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí o nákupu na základě spotřeby energie a motivovat výrobce k tomu, aby navrhovali účinnější výrobky, které uspokojí poptávku spotřebitelů. Následující seznam požadavků zahrnuje ustanovení obou směrnic týkající se některých energetických spotřebičů:

 

Požadavky na energetickou účinnost klimatizátorů vzduchu a komfortních ventilátorů

 

Požadavky na energetickou účinnost kotlů na tuhá paliva

 

Požadavky na energetickou účinnost bubnových sušiček pro domácnost

 

Požadavky na energetickou účinnost praček pro domácnost

 

Požadavky na energetickou účinnost chladicích spotřebičů pro domácnost

 

Požadavky na energetickou účinnost kuchyňských spotřebičů pro domácnost

 

Požadavky na energetickou účinnost vysavačů

 

Požadavky na energetickou účinnost větracích jednotek

 

Požadavky na energetickou účinnost ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů

 

Požadavky na energetickou účinnost lokálních topidel

 

Požadavky na energetickou účinnost ohřívačů vody a zásobníků teplé vody

 

Požadavky na energetickou účinnost profesionálních chladicích zařízení

 

Požadavky na energetickou účinnost televizních přijímačů

 

Požadavky na energetickou účinnost myček nádobí pro domácnost

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy