Gépek és műszaki termékek

Ez az oldal csak az uniós szintű termékkövetelmények tekintetében szolgál referenciadokumentumként. A célországtól függően további követelmények is alkalmazhatók. További részletekért kérjük, látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztens menüpontra.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen az oldalon az egyes rovatok általános leírása az EU valamennyi hivatalos nyelvén megtalálható. A részletek azonban csak angol nyelven állnak rendelkezésre.

Műszaki harmonizáció

Az Európai Unión belüli műszaki harmonizáció célja azon alapvető követelmények harmonizálása, amelyeknek a termékeknek a forgalomba hozatalkor meg kell felelniük, az „általános hivatkozás a szabványokra” képlet és a kölcsönös elismerés elvének alkalmazásával, az áruk szabad mozgását gátló technikai akadályok felszámolása érdekében. Ezek a műszaki előírások a figyelembe vett termékkategóriától függően változnak.

 

A robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó műszaki szabványok (ATEX)

A robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt valamennyi felszerelésnek és védelmi rendszernek meg kell felelnie a szabványosítási megbízásoknak és a harmonizált műszaki előírásoknak, mielőtt forgalomba kerülnének az uniós piacon.

 

Az építési termékekre vonatkozó műszaki előírások

Az építményekbe való beépítés céljából gyártott és forgalomba hozott termékeknek vagy készleteknek meg kell felelniük a szabványosítási megbízásoknak és a harmonizált műszaki előírásoknak az uniós piacon történő forgalomba hozatal előtt.

 

A játékokra vonatkozó műszaki szabványok

Az EU-ba behozott játékoknak meg kell felelniük a tervezett korcsoportra jellemző különleges biztonsági követelményeknek, valamint a nyomonkövethetőségi követelményeknek.

 

A polgári felhasználású robbanóanyagokra vonatkozó műszaki szabványok

Az EU-ba behozott, polgári felhasználásra szánt robbanóanyagok az ENSZ veszélyes áruk szállításáról szóló ajánlása alapján uniós irányelv hatálya alá tartoznak.

 

Pirotechnikai termékekre vonatkozó műszaki szabványok

Ezek a műszaki szabványok csak a színpadi pirotechnikai termékekre (beltéri vagy kültéri színpadi használatra, beleértve a film- és televíziógyártást vagy hasonló használatot), a tűzijátékokra és más, műszaki célokra használt pirotechnikai termékekre vonatkoznak.

 

Gépek

 

Felvonókra vonatkozó műszaki szabványok

Az épületekbe állandó jelleggel beszerelendő felvonóknak az uniós piacon való forgalomba hozatal előtt meg kell felelniük a kapacitáskorlátokkal, a tűzbiztonsággal és a karbantartással kapcsolatos egészségügyi és biztonsági követelményeknek.

 

Gépekre és biztonsági berendezésekre vonatkozó műszaki szabványok

A gépek tervezésének és megépítésének meg kell felelnie a kötelező alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek ahhoz, hogy forgalomba kerüljenek az uniós piacon.

 

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó műszaki szabványok

Az EU piacán forgalomba hozott egyéni védőeszközöknek meg kell felelniük a tervezésre, a gyártásra, az anyagokra, a vizsgálatra, a használati utasításra, a gyártó által nyújtandó információkra és egyéb szempontokra vonatkozó követelményeknek.

 

A környezeti zajkibocsátáshoz hozzájáruló kültéri berendezésekre vonatkozó műszaki szabványok

Az EU piacán forgalomba hozott kültéri használatra szánt berendezéseknek meg kell felelniük a környezeti zajkibocsátásra vonatkozó követelményeknek.

 

Nyomástartó berendezések

 

A nyomástartó berendezésekre vonatkozó műszaki szabványok

Az uniós piacon forgalomba hozott nyomástartó edényeknek, csővezetékeknek, biztonsági tartozékoknak és nyomástartó tartozékoknak meg kell felelniük bizonyos tervezési, gyártási és megfelelőségértékelési követelményeknek. Ez csak azokra a berendezésekre vonatkozik, amelyek legnagyobb megengedhető nyomása meghaladja a 0,5 bar-t.

 

Az egyszerű nyomástartó edényekre vonatkozó műszaki szabványok

Az uniós piacon forgalomba hozott egyszerű hegesztett nyomástartó edényekre a kötelező alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelés vonatkozik. Ez csak a 0,5 barnál nagyobb nyomásnak kitett hegesztett edényekre vonatkozik, amelyek levegőt vagy nitrogént tartalmaznak, és nem égetésre szolgálnak.

 

Orvostechnikai eszközök

Az orvostechnikai eszközök uniós piacon történő forgalomba hozatalának feltétele az alapvető követelményeknek való megfelelés a betegek, a felhasználók és a harmadik felek egészségének és biztonságának magas szintű védelme és a kívánt teljesítményszint elérése érdekében.

 

Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó műszaki szabványok

 

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozó műszaki szabványok

 

Az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó műszaki szabványok

 

Elektromos és elektronikus berendezések és gázkészülékek

 

Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó műszaki szabványok

Minden elektromos és elektronikus készüléknek meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) szóló irányelvben meghatározott kötelező alapvető követelményeknek annak biztosítása érdekében, hogy teljesítményük védve legyen az elektromágneses zavarokkal szemben.

 

A harmadlagos világítóberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

Beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák, előtétek és lámpatestek csak akkor hozhatók forgalomba az EU piacán, ha megfelelnek bizonyos környezetbarát tervezési követelményeknek.

 

A gázüzemű háztartási készülékekre vonatkozó műszaki szabványok

Az EU-ban forgalmazott gázüzemű háztartási készülékeknek (beleértve a kényszerű aszályégőket is) meg kell felelniük többek között a gyújtásra, a tartósságra és az energiafogyasztásra vonatkozó kötelező egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

 

A kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó műszaki szabványok

A kisfeszültségű elektromos berendezésekre a személyek, a háziállatok és a vagyontárgyak egészségének és biztonságának biztosítása érdekében kötelező alapvető követelményeknek való megfelelés vonatkozik.

 

A rádióberendezésekre vonatkozó műszaki szabványok

A rádióberendezéseknek meg kell felelniük a kötelező alapvető követelményeknek. Példák az érintett termékekre: webalapú készülékek, otthonfigyelő orvostechnikai eszközök, navigációs vagy nyomkövető rendszerek, mobiltelefonok.

 

Közlekedés

 

A gépjárművekre vonatkozó műszaki szabványok

A gépjárművek bizonyos kategóriáinak meg kell felelniük az uniós jogszabályok által a személygépkocsikra, motorkerékpárokra és traktorokra, valamint pótkocsijaikra, rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozóan megállapított harmonizált műszaki követelményeknek.

 

A személyszállításra szolgáló kötélpályákra vonatkozó műszaki szabványok

A személyszállításra szolgáló kötélpálya-létesítményeknek meg kell felelniük bizonyos alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. Ezek különösen azokra a sötétvasutakra vagy más járművekre vonatkoznak, ahol a vontatást egy vagy több kábel biztosítja, a kötélkocsik felemelése és/vagy elmozdítása kocsikábellel, beleértve a lapas és székes felvonókat, valamint a vonórudas felvonókat.

 

A kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó műszaki előírások

A kedvtelési célú vízi járműveknek (beleértve a motoros vízi járműveket is) meg kell felelniük a harmonizált szabványoknak és a megfelelőségértékeléseknek.

 

A halászhajókra vonatkozó műszaki előírások

A 24 méteres vagy annál hosszabb halászhajóknak meg kell felelniük az uniós szabályokban meghatározott biztonsági követelményeknek és megfelelőségi tanúsítványoknak.

 

A tengerészeti felszerelésekre vonatkozó műszaki szabványok

A tengerészeti felszereléseknek meg kell felelniük bizonyos követelményeknek és rendelkezéseknek. Ezek a következő berendezésekre vonatkoznak: életmentő eszközök, tengerszennyezés megelőzése, tűzvédelmi berendezések, navigációs berendezések és rádiókommunikációs berendezések.

 

A személyhajókra vonatkozó műszaki előírások

Biztonsági követelmények és megfelelő bizonyítványok szükségesek a 24 méteres vagy annál hosszabb új és meglévő személyhajók, valamint a valamely uniós tagállamon belül belföldi úton közlekedő nagysebességű utasszállító vízi járművek esetében.

 

A polgári légi járművekre vonatkozó műszaki szabványok

A polgári légi járművek (beleértve azok alkatrészeit is) behozatalának meg kell felelnie a termék légialkalmasságára, integritására, üzemeltetésére és szervezeti felépítésére vonatkozó uniós követelményeknek.

 

A vasúti rendszer alkatrészeire vonatkozó műszaki szabványok

A vasúti közlekedés strukturális és működési szempontjai uniós irányelv hatálya alá tartoznak.

 

Metrológia

 

Az automatikus működésű mérlegekre vonatkozó műszaki szabványok

Az automatikus működésű mérlegeknek meg kell felelniük egy külön irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. Az automatikus működésű mérlegek azok, amelyek a test tömegének meghatározására szolgálnak az adott testre ható gravitációs hatás felhasználásával, a kezelő beavatkozása nélkül.

 

Az anyagi hosszúságmérőkre vonatkozó technikai standardok

A lényeges hosszúságmérőknek meg kell felelniük az anyagaikra, jelöléseikre, referenciafeltételeikre és a legnagyobb lehetséges hibákra vonatkozó követelményeknek.

 

A fogyasztásmérőkre vonatkozó műszaki szabványok

A fogyasztásmérőknek meg kell felelniük a külön irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. Ez a következőkre alkalmazandó: vízfogyasztásmérők, gázmérők és térfogatátalakító eszközök, aktív elektromos fogyasztásmérők, hőenergia-mérők, folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérőrendszerek, a víztől eltérő folyadékok, valamint viteldíjjelzők

 

A nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó műszaki szabványok

A nem automatikus működésű mérlegeknek meg kell felelniük egy külön irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. A nem automatikus működésű mérlegek olyan mérlegek, amelyek a mérés során a kezelő beavatkozását igénylik.

 

Az energiafelhasználó termékek környezettudatos tervezése

Az EU létrehozott egy keretet, amelynek keretében az energiafelhasználó termékek gyártóinak a tervezés szakaszában csökkenteniük kell a termék életciklusa során fellépő energiafogyasztást és egyéb negatív környezeti hatásokat. A termék környezeti teljesítményére és energiahatékonyságára vonatkozó információknak lehetőség szerint magán a terméken is láthatónak kell lenniük, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy a vásárlás előtt összehasonlítsák azokat.

 

Egyes légfűtő és -hűtési eszközök környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

 

A tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

 

A ventilátorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

 

A vízszivattyúk környezetbarát tervezése

 

A nem irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

 

A szerverekre és az adattárolókra vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények

 

A külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

 

Az elektromos motorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

 

Az egyszerű set-top boxokra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

 

Az irányított fényű lámpák, a LED-lámpák és a kapcsolódó berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

 

A hálózati transzformátorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

 

A számítógépek és a kiszolgáló számítógépek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

 

A harmadlagos világítóberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

 

Az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt, valamint hálózatvezérelt készenléti üzemmódbeli villamosenergia-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

 

Energiahatékony termékek

A környezettudatos tervezésről szóló uniós irányelv által előírt, az energiafelhasználó termékek előállítása során az energiafogyasztás és az egyéb negatív környezeti hatások csökkentésére vonatkozó kötelezettségek mellett az energiafogyasztás címkézéséről szóló uniós irányelv keretet hoz létre az energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztásával kapcsolatos címkézésre és a fogyasztók tájékoztatására vonatkozóan. A cél az, hogy a fogyasztók tájékozott vásárlási döntéseket hozhassanak az energiafogyasztás alapján, és hogy a gyártókat hatékonyabb termékek tervezésére ösztönözzék a fogyasztói igények kielégítése érdekében. A követelmények alábbi listája a két irányelvben meghatározott, bizonyos energiafelhasználó termékekre vonatkozó rendelkezésekre terjed ki:

 

A légkondicionáló berendezésekre és a háztartási ventilátorokra vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 

A szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonysági követelményei

 

A háztartási szárítógépekre vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 

A háztartási mosógépekre vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 

A háztartási hűtőkészülékekre vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 

A háztartási főzőkészülékekre vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 

A porszívókra vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 

A szellőztetőberendezések energiahatékonysági követelményei

 

A helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések energiahatékonysági követelményei

 

Az egyedi helyiségfűtő berendezések energiahatékonysági követelményei

 

A vízmelegítőkre és a melegvíz-tároló tartályokra vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 

A professzionális hűtőberendezésekre vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 

A televíziókészülékekre vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 

A háztartási mosogatógépekre vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások