EU-Grúzia mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség

Az EU és Grúzia 2014 júniusában társulási megállapodást írt alá, amely 2016 júliusában lépett hatályba. A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (DCFTA) a megállapodás szerves részét képezi. Csökkenti azokat a vámokat, amelyekkel az európai cégek a Grúziába irányuló export során szembesülnek. Növeli a vámeljárások hatékonyságát. Elősegíti továbbá a kereskedelmet azáltal, hogy Grúzia jogszabályait, szabályait és eljárásait – beleértve a szabványokat is – fokozatosan közelíti az uniós jogszabályokhoz, szabályokhoz és eljárásokhoz.

A megállapodás dióhéjban

Az EU-Grúzia társulási megállapodás 2016. július 1-jén lépett hatályba.

Amegállapodás teljes szövege és mellékletei.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

A megállapodás megkönnyíti az Ön vállalata számára, hogy Grúziába exportáljon és onnan importáljon.

 • megszünteti a legtöbb vámtarifát
 • hatékonyabb vámeljárásokat biztosít

Ki exportálhat az EU-ból Grúziába az EU-Grúzia társulási megállapodás keretében?

Az EU-ból Grúziába irányuló exporthoz az Ön vállalatának valamelyik uniós tagállamban nyilvántartásba kell vetetnie magát, és érvényes vámáru-nyilatkozatot, valamint szükség esetén kiviteli engedélyt kell szereznie.

Ki exportálhat Grúziából az EU-Grúzia társulási megállapodás keretében az EU-ba?

Az EU-Grúzia megállapodás alapján az EU-ba irányuló exporthoz az Ön vállalatának a Grúz Köztársaságban kell bejegyeztetnie magát.

Grúzia legfontosabb áruexportja:

 • ásványi termékek
 • gépek és berendezések
 • vegyipari termékek
 • szállítóeszközök

Az EU Grúzia egyik fő kereskedelmi partnere. Ezért az ország azon dolgozik, hogy kereskedelmi jogszabályait és gyakorlatait egyszerűsítse az EU kereskedelmi jogszabályaival és gyakorlataival, ami különösen a kereskedelemben részt vevő kkv-k javát szolgálja.

Tarifák

A megállapodás megszünteti az árukra kivetett vámok többségét.

Ipari termékek

Az EU-Grúzia társulási megállapodás az ipari termékekre kivetett vámok 100%-át eltörli.

Mezőgazdasági termékek

Az EU-Grúzia társulási megállapodás mind a behozatal, mind a kivitel tekintetében tiltja a vámkontingensek alkalmazását.

Az EU-ba irányuló behozatal esetében azonban van néhány kivétel bizonyos érzékeny mezőgazdasági termékek esetében, amelyekre vámkontingensek vonatkoznak:

A fokhagymára vonatkozó vámkontingens

A fokhagyma EU-ba irányuló behozatalára éves vámkontingenst alkalmaznak. A megállapodás értelmében az EU évente összesen 220 tonna fokhagyma behozatalát fogadja el Grúziából. A teljes behozatalt az érkezési sorrend elve alapján határozzák meg. A teljes összeg túllépését követően az EU legnagyobb kedvezményes vámtétele kerül alkalmazásra. A kivitel előtt ellenőrizze az egyes kontingensek egyenlegét.

Egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési ára

Ha Ön bizonyos gyümölcsöket és zöldségeket – pl. paradicsomot, cukkinit vagy őszibarackot – importál az EU-ba, termékeire a belépési ár rendszere vonatkozik. A megállapodás értelmében ez azt jelenti, hogy a vámot specifikus vámként számítják ki. Ha az Ön által az EU-ba importált áruk megfelelnek a származási szabályok szerinti követelményeknek, és azokat importőrként a tételes vámon feltüntetett összegnél alacsonyabb számlaáron értékelik, Ön viseli a rögzített specifikus vámösszeg és a számlaösszeg közötti különbséget.

Ön azonban nem köteles díjat fizetni, ha a Grúziából importált áru vámértékének szintje eléri vagy meghaladja a vámhivatal által megadott belépési árat.

Lásd a belépési ár hatálya alá tartozó áruk listáját.

Meg kell-e fizetnie a belépési árat a gyümölcsökre és zöldségekre, ha Grúziából importál árukat?

A gyakorlatban a Grúziából importált legtöbb áru vámértéke magasabb, mint a belépési ár, így a legtöbb esetben Önnek nem kell belépési árat fizetnie.

A kijátszás elleni küzdelem

A legtöbb (feldolgozott) mezőgazdasági termék kijátszásellenes mechanizmus hatálya alá tartozik, azaz az éves teljes importmennyiségre vonatkozó küszöbérték hatálya alá tartozik. Az EU-Grúzia társulási megállapodás II-C. melléklete felsorolja azokat a mezőgazdasági termékeket, amelyekre kijátszásellenes mechanizmust alkalmaznak.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Grúziából származó behozatal meghalad egy bizonyos szintet, az EU felfüggesztheti az e termékekre vonatkozó alacsonyabb vámokat. A küszöbértéket csak akkor lehet túllépni, ha a grúz kormány megalapozottan igazolni tudja az EU-nak, hogy a grúz termelők rendelkeznek az említett áruk előállításához szükséges kapacitással és/vagy a küszöbértéket meghaladó exporttal. Ha az indokolás kielégítő, a vámoktól eltekintenek.

Ennek célja annak biztosítása, hogy a harmadik országok ne használják ki az EU-Grúzia megállapodás előnyeit, és ne exportáljanak csalárd módon Grúzián keresztül az EU-ba.

Keresse meg az Ön termékére alkalmazandó vámtételt a Saját Kereskedelmi Asszisztensben

Származási szabályok

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív felületre a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, a termék megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítheti el a megfelelő dokumentumokat.

A származási szabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a kereskedelem tárgyát képező áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha Ön új a témában, bemutathatja az árukra vonatkozó részben szereplő főbb fogalmakat.

Származási szabályok

Hol találhatom a származási szabályokat?

A Grúziával kötött társulási megállapodás értelmében alkalmazandó származási szabályokat a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (a továbbiakban: PEM-egyezmény) I. függeléke határozza meg. Ezek a szabályok felülvizsgálat alatt állnak, és 2021 közepéig új alternatív származási szabályokat kell alkalmazni, beleértve a kumulációra, a vámvisszatérítésre, a tűréshatárra és a módosítás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket (lásd alább), amelyeket enyhíteni fognak.

A származási szabályokról szóló PEM-egyezmény célja, hogy közös származási és kumulációs szabályokat állapítson meg 25 szerződő fél (az EU, az EFTA, a balkáni országok, valamint az EU déli és keleti szomszédságában található szabadkereskedelmi megállapodás-partnerek) és az EU között, hogy megkönnyítse a kereskedelmet és integrálja az ellátási láncokat az övezeten belül.

A PEM szerződő feleinek jegyzéke

A pán-euromediterrán rendszerre vonatkozó részletes információk a Felhasználói kézikönyvben találhatók.

A PEM-egyezmény értelmében termékem az EU-ból vagy Grúziából származik?

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a PEM-egyezmény szerinti alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára, annak az EU-ból vagy Grúziából kell származnia.

Egy termék akkor „származik”, ha:

 • teljes egészében az EU-ban vagy Grúziában létrejött vagy előállított, vagy
 • az EU-ban vagy Grúziában nem származó anyagok felhasználásával gyártották, feltéve, hogy az ilyen anyagokat kielégítően megmunkálták vagy feldolgozták a PEM-egyezmény I. függelékének II. mellékletében meghatározott termékspecifikus szabályoknak (PSR) megfelelően.
  Lásd még az I. melléklet bevezető megjegyzéseit a termékspecifikus származási szabályokhoz. Bizonyos termékek esetében léteznek alternatív termékspecifikus szabályok – lásd a II. függeléket.

A terméknek meg kell felelnie a fejezetben meghatározott összes egyéb alkalmazandó követelménynek is, például a nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak. Vannak olyan további rugalmassági mechanizmusok is, amelyek segítik Önt a termékspecifikus szabályoknak való megfelelésben, például a tűréshatár vagy a kumuláció tekintetében.

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok fő típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben felhasznált nem származó anyagok összértéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolási szabály megváltozása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi, például papírgyártás (harmonizált rendszer 48. árucsoport) nem származó rostanyagból (harmonizált rendszer 47. árucsoport)
 • egyedi műveletek – speciális gyártási folyamatra van szükség, például a szálak fonalakká történő fonása. Ezeket a szabályokat elsősorban a textil- és ruházati ágazatban, valamint a vegyiparban alkalmazzák.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

A megállapodás további rugalmasságot biztosít a termékspecifikus szabályok – például a tűréshatár vagy a kumuláció – betartásához.

Tűréshatár
 • a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-áig olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt.
 • ez a tűréshatár nem használható fel a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagokra vonatkozó maximális érték küszöbértékének túllépésére
 • különleges tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjai alá besorolt textíliákra és ruházati cikkekre, amelyeket az I. melléklet 5–6. megjegyzése („Bevezető megjegyzések a II. mellékletben szereplő listához”) tartalmaz.
Kumuláció

A PEM-egyezmény a származás kumulálásának két módját írja elő.

 • kétoldalú kumuláció – a Grúziából származó anyagok a termék EU-ban történő előállítása során az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva)
 • diagonális kumuláció – a PEM-egyezmény egyik szerződő feléből származó anyagok egy másik szerződő féltől származónak tekinthetők annak megállapításakor, hogy a végtermék preferenciális hozzáférést élvez-e a pán-euromediterrán övezeten belüli harmadik szerződő fél területére történő kivitel esetén. A diagonális kumuláció

  azonban csak akkor alkalmazható, ha az összes érintett szerződő fél között kereskedelmi megállapodás van érvényben, és ezen országok ugyanazokat a származási szabályokat alkalmazzák. Kérjük, ellenőrizze a „mátrixot” (a PEM-egyezményt alkalmazó valamennyi hatályos megállapodást tartalmazó táblázat), amely meghatározza azokat a szerződő feleket, amelyekkel Grúzia diagonális kumulációt alkalmazhat. 2020 áprilisában az EU és Grúzia diagonális kumulációra jogosult közös partnerei Izland, Svájc (ideértve Liechtensteint is) és Norvégia voltak.

 

Hogyan fejti ki hatását a diagonális kumuláció?

A diagonális kumuláció több olyan ország között is megengedett, amelyek azonos származási szabályokkal rendelkeznek és kereskedelmi megállapodást kötöttek egymással. Ez az az eset, amikor az áruk gyártója bármelyik országban behozhatja az anyagokat, és azokat úgy használhatja fel, mintha azok a saját országukból származnának. Például a PEM-egyezmény értelmében egy grúz kereskedő, aki Svájcba irányuló exportra gyárt ruhát, használhat az EU-ból származó fonalat, és azt Grúziából származónak tekintheti. A kettős átalakítás követelménye, azaz a szövet (nem származó) fonalból történő gyártása és a ruházat gyártása teljesült, és a ruházati cikkek Grúziából származónak minősülnek a Svájcba történő kivitelkor, és így a svájci piacra való szabad bejutás biztosított.

A PEM szerinti kumulációval kapcsolatos további magyarázatok itt találhatók.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie az egyezményben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például a nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

Harmadik országon keresztül történő szállítás: a közvetlen szállításra vonatkozó szabály

A származó termékeket harmadik országban történő további feldolgozás nélkül kell szállítani az EU-ból Grúziába (és fordítva) vagy a kumulációt alkalmazó szerződő felek területén keresztül.

Bizonyos műveletek akkor végezhetők harmadik országban, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, mint például:

 • kirakodás
 • újratöltés
 • a termékek jó állapotban való tartósítására irányuló bármely egyéb művelet

E feltételek teljesülését az importáló ország vámhatóságainak a következők bemutatásával kell bizonyítani:

 • egyetlen fuvarokmány (például hajóraklevél), amely az exportáló országból azon harmadik országon keresztül történő áthaladásra vonatkozik, amelyen keresztül az áruk áthaladtak
 • azon harmadik ország vámhatóságai által kiállított igazolás, amelyen keresztül Ön árut szállít
 • ezek hiányában minden igazoló dokumentum

Vámvisszatérítés

A PEM-egyezmény értelmében az EU és Grúzia közötti kereskedelemben nem lehet visszatérítést kapni a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok után.

Származási eljárások

Az exportőröknek és az importőröknek a származási eljárásokat kell követniük. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és a közigazgatási együttműködés szabályairól szóló VI. cím határozza meg. Tisztázzák például, hogyan kell nyilatkozni a termék származásáról, hogyan lehet preferenciális elbánást igényelni, vagy a vámhatóságok hogyan ellenőrizhetik a termék származását.

Hogyan lehet kedvezményes vámtarifát igényelni?

A kedvezményes vámtarifa igénybevételéhez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

A származási igazolás lehet:

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 4 hónapig érvényes.

EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány

 • az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatóságai állítják ki.
 • A IIIa. és a IIIb. melléklet tartalmazza az EUR.1 és EUR-MED bizonyítványok mintáit, és utasításokat ad azok kitöltésére
 • a bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat.

Az EUR.1 vagy az EUR-MED tanúsítvány használatára vonatkozó további magyarázat a kézikönyv 72. oldalán található.

Származási nyilatkozat vagy EUR-MED származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy a PEM-egyezmény szerződő feléből származik. A származási nyilatkozatot az alábbi módokon lehet megtenni:

 • elfogadott exportőr
 • bármely exportőr, ha a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t
A származási nyilatkozat benyújtásának módja

Az exportőrnek be kell írnia, le kell pecsételnie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot a számlán, a szállítólevélen vagy a terméket azonosító egyéb kereskedelmi okmányon (IVa. melléklet):

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... ) kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű megjelölés hiányában – ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

Hogyan kell EUR-MED származási nyilatkozatot tenni?

Ebben az esetben a nyilatkozat a következő (IVb. melléklet)

„Az ezen okmány (vámengedély száma...) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű jelzés hiányában – ezek a termékek... preferenciális származásúak.

kumulációt alkalmaztak...-val/-vel (az ország/országok neve).

- Nincs kumuláció

A származási nyilatkozatot az EU bármely hivatalos nyelvén vagy a IVa. és IVb. mellékletben említett PEM-övezet hivatalos nyelvein lehet megtenni (a kumulációra vonatkozó nyilatkozatot mindig angolul kell feltüntetni).

A származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, akkor mentesül ez alól a követelmény alól, feltéve, hogy írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító nyilatkozatokért.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés alapja:

 • az importáló és exportáló felek vámhatóságai közötti igazgatási együttműködés
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések (az importáló Fél által az exportőrnél tett látogatások nem megengedettek)

Az exportáló fél hatóságai véglegesen meghatározzák a származást, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

A termékre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

A megállapodás értelmében Grúzia közelítette technikai szabványait és szabályait, hogy azok megfeleljenek az EU előírásainak. Ez azt jelenti, hogy Grúziában a legtöbb technikai szabály ugyanazok lesznek, mint az EU-ban.

Grúzia közelítette a jogszabályokat, beleértve a következőket:

 • a termékek akkreditálása és forgalmazása, amely meghatározza a megfelelőségértékelési eljárások moduljait
 • általános termékbiztonság, az arra vonatkozó kritériumok meghatározása, hogy mit kell figyelembe venni a termék biztonságosságának meghatározásakor, valamint annak meghatározása, hogy mikor kell betiltani egy terméket azért, mert az súlyos veszélyt jelent az egészségre és a biztonságra

E rendeletek és a Grúzia által végrehajtott egyéb jogszabályok felsorolását lásd az EU-Grúzia társulási megállapodás III-B. mellékletében.

Grúzia abban is megállapodott, hogy közel 21 rendeletet fogad el, amelyek a termékek széles körére – többek között a gépekre, a felvonókra, a játékokra, az orvostechnikai eszközökre és az egyszerű nyomástartó edényekre – vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelményekre vonatkoznak. Ezeket az EU-Grúzia társulási megállapodás III-A. melléklete sorolja fel.

Ami a szabványokat illeti, Grúzia a legjobb gyakorlatoknak megfelelően nemzetközi és európai szabványokat fogadott el. Az összes bejegyzett grúz szabvány 98%-a nemzetközi és európai, 2%-a pedig Grúziára jellemző.

A következő szabványtípusok használhatók Grúziában, bár önkéntes alapon

 • a VIR nemzetközi és regionális szabványai
 • bármely uniós vagy OECD-tagállam szabványai
 • Grúz szabványok
 • Grúz vállalati szabványok

 

Ha Ön olyan grúz gyártótól kíván árukat importálni, amely a saját specifikációjának használatát választotta, be kell szereznie az adott gyártó által aláírt EU-megfelelőségi nyilatkozatot.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat tanúsítja és kijelenti, hogy az érintett termékek megfelelnek a vonatkozó követelményeknek és szabványoknak. Ezt követően az Ön gyártója elhelyezheti áruin az Européenne ( CE) megfelelőségi címkét, amely jelzi, hogy az megfelel az uniós szabványoknak.

Ha a gyártó úgy dönt, hogy a megfelelőséget EU-megfelelőségi nyilatkozattal igazolja, az több pénzbe és időbe kerülhet, mint az egyenértékűséget biztosító harmonizált uniós szabványok alkalmazása.

A meglévő ágazati termékirányelvek által csoportosított harmonizált szabványok megtekintése.

Honnan tudom, hogy az általam importált áruk megfelelnek az uniós előírásoknak és szabványoknak?

 • a megfelelőségértékelési eljárások lefolytatását követően az Ön EU-ból Grúziába irányuló kivitelét kísérő megfelelő dokumentumokat angol vagy közjegyző által hitelesített grúz fordításban állítják ki.
 • a megfelelőségértékelést bejelentett szervezetnek kell végeznie (amely általában egy meghatározott szervezet, például laboratórium, ellenőrző vagy tanúsító szervezet).
 • ha Ön Grúziába exportálja áruit, a megfelelőségértékelést a Grúziában akkreditált megfelelőségértékelő szerv végezheti el.
 • ha Ön Grúziából importálja áruit az EU-ba, látogasson el az akkreditált megfelelőségértékelő testületek listájára.

Grúzia tagja a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek, valamint a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek. Ennek eredményeként a vegyi anyagok behozatalára tilalmak vagy korlátozások vonatkozhatnak. Az ilyen vegyi anyagok tekintetében a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium a hivatalos kapcsolattartó pont.

Az EU és Grúzia jelenleg egyfajta kölcsönös elismerési megállapodáson dolgozik, amely lehetővé teszi bizonyos, a megfelelőségi követelményeknek megfelelő ipari termékek további vizsgálatok vagy megfelelőségi eljárások nélküli forgalomba hozatalát.

Kapcsolattartók a műszaki követelményekkel kapcsolatban

Egészségvédelmi és biztonsági követelmények – SPS

Élelmiszer-biztonság, állat- és növényegészségügy

Az EU-Grúzia megállapodás eltörli és megtiltja mind az EU, mind Grúzia számára az indokolatlan szabályozás bevezetését. Ez különösen az Ön javát szolgálja, ha Ön mezőgazdasági termékeket exportál Grúziába.

Ez nem jelenti azt, hogy az egyes országok védelmi szintje veszélybe kerülne. Tekintettel arra, hogy az EU élelmiszer-biztonsági előírásai nagyon szigorúak és szigorúak, Grúzia kormánya elfogadja az EU állat- és növény-egészségügyi jogszabályai közül néhányat.

Az EU és Grúzia közötti megállapodás azt is biztosítja, hogy az állatjólétre és a növényegészségügyre vonatkozó szabályok tükrözzék az uniós normákat és az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) fejleményeit.

 

Ha Grúzia még mindig közelíti az uniós szabályokat, hogyan exportál/hoz be?

Ha Ön bármilyen növényi és/vagy állati terméket importál az EU-ba, az illetékes grúz hatóságtól igazolást kell beszereznie. Ennek az igazolásnak garantálnia kell, hogy az Ön terméke megfelel a vonatkozó SPS-követelményeknek.

Az EU-Grúzia társulási megállapodás értelmében Grúzia kormánya köteles értesíteni az EU-t az állatjólétre, valamint a növényegészségügyre és -biztonságra vonatkozó szabályok közelítéséről. Az annak megállapítására irányuló konzultációs folyamat, hogy megvalósult-e a rendeletek közelítése, akár 360 napot is igénybe vehet.

Az illetékes hatóságok jegyzéke
 • a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium alá tartozó Nemzeti Élelmiszerügyi Hivatal (NFA) felelős az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kérdések felügyeletéért, nyomon követéséért, tervezett és/vagy nem tervezett ellenőrzéséért, okmányellenőrzéséért, tesztelési célú mintavételéért és felügyeletéért – ez azt is jelenti, hogy az NFA a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában állami ellenőrzést gyakorol az élelmiszer/takarmány megfelelősége felett.
  • a nemzeti finanszírozó hatóságnak van egy állat-egészségügyi osztálya is, amely az élő állatok és állati termékek állatorvosi ellenőrzéséért felelős Grúziában.
  • a nemzeti finanszírozó hatóság növény-egészségügyi osztálya felelős a károsítókkal kapcsolatos kockázatelemzések szabályozásáért Grúziában.

Az emberi egészség védelme érdekében különleges behozatali eljárások alkalmazhatók a kozmetikai termékekre és a kapcsolódó árukra, beleértve a higiéniai tanúsítási eljárást és a grúziai piacra jutásra vonatkozó külön regisztrációs eljárást. Ha bármilyen szükséges dokumentummal kapcsolatban szeretne tájékozódni, forduljon a Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztériumhoz.

 • az adóhivatal a Pénzügyminisztérium egyik osztálya, amely Grúzia külső határain az állat- és növényegészségügyi szabályoknak való megfelelésért felelős.
 • a laboratóriumok az SPS intézményi rendszerének kulcsfontosságú részét képezik. A grúz Akkreditációs Központ minden olyan laboratóriumot akkreditál, amely elismert nemzetközi szabványoknak megfelelően működik.

A kereskedelem technikai akadályai

Bár a technikai szabályok fontosak, időnként akadályozhatják a nemzetközi kereskedelmet, és így jelentős terhet róhatnak Önre, mint exportőrre.

 • ha úgy gondolja, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lassítja vállalkozását vagy akadályozza az exportálást, mondhat nekünk
 • az online űrlap segítségével jelentse be, hogy mi állítja le a Grúziába irányuló exportját. Az EU elemezni fogja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő intézkedéseket

Lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolattartás egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS)

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás átláthatóbb és egyszerűbb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

Dokumentumok

A lépésről lépésre összeállított útmutatók ismertetik, hogy milyen típusú dokumentumokat kell előkészítenie a termékek vámkezelésére.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok megkövetelhetik az alábbi elemek mindegyikét vagy egy részét.

 • kereskedelmi számla (az űrlapra és a tartalmára vonatkozó egyedi követelményeket a Saját Kereskedelmi Asszisztens adja meg)
 • csomagjegyzék
 • egyes árukra vonatkozóbehozatali engedélyek
 • tanúsítványok arról, hogy az Ön terméke megfelel a kötelező termékelőírásoknak, például az egészségügyi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak
 • származási igazolás – származási nyilatkozat

Az egyértelműség kedvéért előfordulhat, hogy a kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és /vagy a kötelező érvényű származási felvilágosítást előzetesen kérelmezi.

Ha részletes tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen dokumentumokat kell bemutatnia a termékével kapcsolatos vámkezeléshez, látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztensre.

A származás igazolására és ellenőrzésére vonatkozó eljárások

A preferenciális vámtarifák igényléséhez szükséges termékek származásának igazolására vonatkozó leírások, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésére vonatkozó szabályok leírása a származási szabályokról szóló fenti szakaszban található.

A behozatali és kiviteli vámeljárásokkal kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi jelzések

A megállapodás védi az Ön szellemitulajdon-jogait az áruk Grúziába történő behozatala és/vagy kivitele során.

Védjegyek és szerzői jog

Az EU-Grúzia társulási megállapodás megfelel számos olyan nemzetközi megállapodásnak, amelyek a védjegyek és a szerzői jogok kezelését szabályozzák. Ha a védjegybejelentést a védjegyhivatal elutasítja, a határozatot írásban, az elutasítás indokolásával együtt közölni kell Önnel.

Formatervezési minták és szabadalmak

Az Ön által önállóan létrehozott, egyéni jellegű formatervezési minták legfeljebb 25 évig oltalomban részesülnek a lajstromozás révén. Ez kizárólagos jogot biztosít Önnek a formatervezési minta használatára, és megakadályozza, hogy az Ön hozzájárulásával nem rendelkező harmadik felek azt hasznosítsák, újra felhasználják, értékesítsék, importálják és/vagy exportálják.

Földrajzi mutatók

Az EU-Grúzia megállapodás keretében létrehozott, a földrajzi mutatókkal foglalkozó külön bizottság nyomon követi a megállapodás végrehajtását ezen a területen, és jelentést tesz a Kereskedelmi Bizottságnak. A mezőgazdasági termékek földrajzi jelzéseivel, valamint az élelmiszerekre, a bortípusokra és a szeszes italokra vonatkozó földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos további információkért lásd az EU-Grúzia társulási megállapodás XVII-C. mellékletét.

Hogyan lehet oltalomban részesülni?

A Sakpatenti az országban a szellemi tulajdon teljes körű védelméért és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó politika meghatározásáért felelős független grúz jogalany.

Ön vagy képviselője közvetlenül kérelmezheti a földrajzi árujelző bejegyzését. A kérelmet nyomtatott formában vagy elektronikus formában, grúz nyelven kell benyújtani, és annak egyetlen eredetmegjelölésre vagy földrajzi jelzésre kell utalnia.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés bejegyzése iránti kérelem
 • a kérelmező teljes neve (címe) és címe
 • az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés
 • azon áruk neve, amelyekre vonatkozóan az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés lajstromozását kérik

A földrajzi árujelző iránti kérelemhez csatolni kell egy olyan dokumentumot is, amely a következőket tartalmazza:

 • az áruk és a nyersanyag leírása, kémiai, fizikai, mikrobiológiai és/vagy érzékszervi és egyéb tulajdonságaik megjelölésével
 • az áruk származási földrajzi területének leírása, pontos határainak megjelölésével
 • az áruk előállítási technológiájának, valamint az adott földrajzi területre jellemző termelési feltételeknek és módszereknek a leírása, amennyiben léteznek ilyenek;
 • az azt megerősítő adatok, hogy az eredetmegjelöléssel ellátott áruk sajátos minősége és jellemzői alapvetően vagy kizárólag a sajátos földrajzi környezetnek és emberi tényezőknek tudhatók be
 • az azt megerősítő adatok, hogy az áruk különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzői kapcsolódnak ehhez a földrajzi területhez;
  • az áruk földrajzi származását igazoló okmány
  • meghatalmazás, amely megerősíti a képviselő meghatalmazását

A szolgáltatások kereskedelme

Mind a grúz kormány, mind az EU megfogalmazta a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos valamennyi meglévő korlátozását vagy fenntartását, magas szintű átláthatóság mellett. Ez értékes jogbiztonságot teremt Önnek mint uniós szolgáltatónak. A Grúziára vonatkozó fenntartások jegyzékét lásd az EU -Grúzia társulási megállapodás XIV-E., XIV-F. és XIV -G. mellékletében.

Hogyan böngészhet a mellékletekben?

Az EU-Grúzia megállapodás a következő 4 mellékletet tartalmazza Grúzia fenntartásaival, amelyek hatással lehetnek Önre és vállalkozására.

 • ha Ön szeretné, hogy Grúziában vállalkozást alapítson, tekintse meg aXIV-E. mellékletet, amely negatív listát tartalmaz az összes olyan szolgáltatási ágazatról, amelyhez nem fér hozzá – ez azt jelenti, hogy kihasználhatja az összes többi, a listán nem szereplő ágazat kínálta lehetőségeket.
 • ha Ön érdeklődik szolgáltatásainak határokon átnyúló kereskedelme iránt, látogasson el aXIV-F. mellékletbe, amely pozitív listát tartalmaz azokról a szolgáltatási ágazatokról, amelyekhez hozzáfér – ez a lista az összes olyan ágazatot megnevezi, amelyben kereskedhet.
 • ha felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokot vagy kulcsfontosságú személyzeti lehetőségeket keres, lásd a XIV-G. mellékletet, amely felsorolja azokat az ágazatokat vagy alágazatokat, ahol korlátozásokat alkalmaznak.
 • ha Ön független szakmai vagy szerződéses szolgáltató, lásd az alkalmazott fenntartásokat felsoroló XIV-H. mellékletet.

Ki hozhat létre vállalkozást Grúziában?

Ha Ön

 • vállalkozás, az EU-Grúzia megállapodás lehetővé teszi Önnek, hogy fióktelepet vagy képviseleti irodát hozzon létre vagy szerezzen be Grúziában.
 • az EU-Grúzia megállapodás lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy önálló vállalkozás vagy az Ön ellenőrzése alatt álló vállalkozások révén vállalkozást alapítson és alapítson.

Az uniós szolgáltatók ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint a grúz állampolgárok. Lásd a XIV-E. mellékletet azon ágazatok felsorolásával kapcsolatban, ahol a letelepedésre korlátozások vonatkoznak.

Szolgáltatások határokon átnyúló biztosítása

Az EU és Grúzia közötti megállapodás lehetővé teszi az uniós szolgáltatók számára, hogy ugyanolyan feltételek mellett férjenek hozzá a grúz piachoz, mint a grúz állampolgárok. Az ez alóli kivételeket az EU -Grúzia társulási megállapodásXIV -E., XIV-F. és XIV -G. melléklete is felsorolja.

Mi a teendő, ha ideiglenesen Grúziába kíván költözni munkavállalás céljából?

Az EU-Grúzia megállapodás lehetővé teszi, hogy Ön ideiglenesen Grúziába (vagy az EU-ba) költözzön, hogy diplomás gyakornokként, üzleti értékesítőként vagy az adott ország vállalatának egyik kulcsfontosságú alkalmazottjaként dolgozzon.

Az ideiglenes tartózkodási időszakok a következők:

 • vállalaton belül áthelyezett személy (egy grúziai (vagy uniós) vállalat kulcsfontosságú személyzete vagy felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok) – legfeljebb 3 év
 • üzleti látogató (pl. üzleti tevékenység létesítése céljából Grúziában (vagy az EU-ban) vagy üzleti értékesítőként) – bármely 12 hónapos időszakban legfeljebb 90 nap
 • diplomás gyakornok, aki nem vállalaton belül áthelyezett személy – legfeljebb 1 év

Az EU-Grúzia megállapodás mindkét országban lehetőségeket teremt a szerződéses szolgáltatók számára bizonyos ágazatokban. E tekintetben azonban Önnek:

 • a szóban forgó szolgáltatást ideiglenes jelleggel olyan jogalany alkalmazottjaként nyújtja, amely egy évet meg nem haladó szolgáltatási szerződést kötött;
 • legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik abban az ágazatban, ahol szerződéses szolgáltatásokat kínál
 • egyetemi oklevéllel vagy azzal egyenértékű tudást és megfelelő szakmai képesítést igazoló képesítéssel rendelkezik

A személyzetre, a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra, az üzleti értékesítőkre és a szerződéses szolgáltatókra vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos további információkért lásd az EU-Grúzia társulási megállapodás G. mellékletét.

A Grúz Nemzeti Beruházási Ügynökség előmozdítja a Grúzia és az EU közötti üzleti kapcsolatokat. Ha grúz partnert keres, vegye fel a kapcsolatot Grúzia bármely uniós tagállambeli nagykövetségével.

Közbeszerzés

Az EU és Grúzia az egyes országok közbeszerzési piacaihoz való kölcsönös hozzáférést irányoz elő nemzeti, regionális és helyi szinten. Ez a hozzáférés több szakaszban fog megvalósulni Grúzia számára. Ez mind a hagyományos ágazatokban, mind a közüzemi ágazatban a közbeszerzési szerződések és koncessziók tekintetében érvényes.

Az EU-Grúzia megállapodás azt is biztosítja, hogy a pályázatok elbírálása mindkét országban tisztességes módon történjen, és a helyi és külföldi pályázókkal szemben azonos bánásmódot alkalmazzanak.

A megállapodás az EU-t és Grúziát egyaránt kötelezi annak biztosítására, hogy

 • az összes tervezett beszerzést nyilvánosságra hozzák – ez azért történik, hogy megnyissa a piacot a verseny előtt, és a szerződés odaítélését megelőzően hozzáférjen a tervezett beszerzésre vonatkozó információkhoz.
 • a szerződés tárgyának megkülönböztetésmentes leírása, amely megfelelő határidőket tartalmaz, és valamennyi gazdasági szereplő számára hozzáférhető.
 • nincs hátrányos megkülönböztetés Önnel mint gazdasági szereplővel szemben, ami megakadályozhatja Önt az ajánlatban való részvételben.
 • az ajánlat odaítélésének folyamata a nyertes ajánlat meghirdetéséig átlátható
 • a végleges határozatról minden pályázó tájékoztatást kap – kérésre a sikertelen pályázókat magyarázattal látják el, amely lehetővé teszi a határozat elemzését.

Hogyan ítélik oda a szerződéseket?

Grúzia Állami Beszerzési Ügynöksége (SPA) vezető szerepet tölt be a közbeszerzések koordinálásában, végrehajtásában és nyomon követésében. Az ajánlat odaítélésének öt módja van.

 • elektronikus pályázat – 75,182 EUR vagy azt meghaladó értékű homogén tárgyak vásárlására
 • egyszerűsített elektronikus pályázat – legfeljebb 75,182 EUR értékű homogén tárgyak vásárlása esetén
 • egyszerűsített beszerzés – 1 880 EUR alatti értékű beszerzések esetében (különböző küszöbértékekkel a diplomáciai képviseletekre, valamint a honvédelemmel, biztonsággal és a közrend fenntartásával kapcsolatos beszerzésekre)
 • tervpályázatok – tervezéssel kapcsolatos projektek és szolgáltatások beszerzésére, az ajánlatkérő döntése alapján
 • egységesített ajánlat – a KVT által lefolytatott egységes, központosított állami közbeszerzési eljárás, amely a különböző beszerzést végző szervek számára homogén beszerzett tárgyak beszerzésére irányul

A KVT honlapján „fehér és fekete lista” is szerepel. Ez a jegyzék két jegyzéksort tartalmaz.

 • feketelistán szereplő pályázók, akik nem nyújtanak biztosítékot a szerződés végrehajtására és/vagy megtagadják a szerződésnek a beszerző ügynökséggel való aláírását, és/vagy nem teljesítik a szerződésből eredő kötelezettségeiket – ezek a pályázók a feketelistára való felvételüktől számított egy éven belül nem vehetnek részt az ajánlatokban, vagy más ajánlatot nem ítélhetnek oda
 • azok a fehérlistán szereplő kérelmezők, akik sikeresen megfeleltek a kérelmezési kritériumoknak, nem állnak fizetésképtelenségi eljárás alatt, nem állnak fenn tartozásuk az állami költségvetéssel szemben, és akiknek az előző három évben elért forgalma 375,940 EUR-nál alacsonyabb

Mi a teendő, ha panasza van?

Az SPA egy 6 tagból álló Vitarendezési Testülettel (DRB) is rendelkezik. A testület három tagját a civil társadalom nevezi ki, biztosítva az átláthatóságot és a függetlenséget a DRB-ben.

Ha bármilyen panasza van a közbeszerzési rendszerrel kapcsolatban, forduljon a DRB-hez. Panaszának benyújtásáért és meghallgatásáért nem kell díjat fizetni.

Hogyan nyújtja be panaszát?

Panaszát elektronikus úton, az ajánlat oldalán található űrlap kitöltésével nyújthatja be. Miután a DRB megerősíti az Ön panaszának jogszerűségét, a DRB legfeljebb tíz napon belül tájékoztathatja az ajánlatkérőt a hibáról, és helyesbítést kérhet. Másik lehetőségként a DRB megkövetelheti a tenderbizottság határozatának teljes felülvizsgálatát vagy visszavonását, vagy súlyos jogsértés esetén jelentést tehet a bűnüldöző szerveknek az ügyről. Ha nem elégedett a DRB határozatával, bíróság előtt fellebbezhet a határozat ellen.

E-közbeszerzés

Az egységes elektronikus rendszert, a grúz e-közbeszerzési portált is használhatja. Ez könnyű hozzáférést biztosít a közbeszerzési információkhoz, beleértve a tervezett közbeszerzési tevékenységek bejelentését, az elektronikus ajánlattételi dokumentumok rendelkezésre állását, az automatizált közbeszerzési közleményeket és az elektronikus szolgáltatók számára egy elektronikus ajánlati sablon létrehozását.

Közbeszerzési kapcsolattartók

Linkek, kapcsolatok és dokumentumok

Nemzeti intézmények

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek

Kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban

Kapcsolatfelvétel az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatban

Közbeszerzési kapcsolattartók

További linkek

Nemzeti intézmények

Külügyminisztérium

Grúzia nyomon követi a vegyi fegyverek előállításához felhasználható anyagok behozatalát. Egyes vegyi anyagok behozatala egyedi engedélyezést igényelhet, és a Külügyminisztérium a kijelölt nemzeti hatóság.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2945000 (kiterjesztés: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Grúzia Gazdasági és Fenntartható Fejlődésért Felelős Minisztériuma

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

A Grúz Nemzeti Bank

GE-0114 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2406120

Grúzia Szellemi Tulajdon Nemzeti Központja

Sakpatenti

Nino Ramishvili utca 4/31, GE-0179 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Grúzia Nemzeti Statisztikai Hivatala

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

A „Grúzia” vállalkozás

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek

Az Európai Unió grúziai küldöttsége

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Grúziának az Európai Unió mellé akkreditált képviselete

Rue Père Eudore Devroyye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Internet: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, Grúziai Kereskedelmi és Iparkamara

Berdzeni utca 25, GE-0101 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2694747

Európai Üzleti Szövetség Grúzia

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgium

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban

Grúz Nemzeti Szabványügyi és Mérésügyi Ügynökség

Chargali Street 67, GE-0178 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Az Egységes Nemzeti Akkreditáló Testület

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Kapcsolatfelvétel az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatban

Nemzeti Élelmiszerügyi Ügynökség (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

A Nemzeti Élelmiszerügynökséghez rendelt növény-egészségügyi osztály

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2919167 (Kiterjesztések: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

A Nemzeti Élelmiszerügynökséghez rendelt Állat-egészségügyi Főosztály

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2919167 (kiterjesztések: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium

Gulua Street 6, GE-0114 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium biológiai sokféleséggel foglalkozó osztálya

Gulua Street 6, GE-0114 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Munkaügyi, egészségügyi és szociális miniszter

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 272538

Bevételi szolgálat, Központi Hivatal

V. Gorgasali utca 16, GE-0114 Tbiliszi, Grúzia

Információs központ:

Tel.: + 995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

A Földművelésügyi Minisztérium laboratóriuma

Godziashvilis utca 49, GE-0159 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Közbeszerzési kapcsolattartók

Állami Beszerzési Ügynökség

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 22484822

Az Állami Közbeszerzési Ügynökség platformja

 

Internet: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Egységes elektronikus rendszer:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások