EU-Grúzia mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség

Az EU és Grúzia 2014 júniusában társulási megállapodást írt alá, amely 2016 júliusában lépett hatályba. A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (DCFTA) a megállapodás szerves részét képezi. Csökkenti azokat a vámokat, amelyekkel az európai cégek a Grúziába irányuló export során szembesülnek. Növeli a vámeljárások hatékonyságát. Emellett a grúz jogszabályok, szabályok és eljárások – köztük a szabványok – uniós jogszabályokhoz, szabályokhoz és eljárásokhoz való fokozatos közelítése révén tovább könnyíti a kereskedelmet.

A megállapodás dióhéjban

Az EU-Grúzia társulási megállapodás 2016. július 1-jén lépett hatályba.

Amegállapodás teljes szövege és mellékletei.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

A megállapodás megkönnyíti az Ön vállalata számára, hogy Grúziába exportáljon és onnan importáljon, mivel

 • megszünteti a legtöbb vámot
 • hatékonyabb vámeljárásokat tesz lehetővé

Ki exportálhat az EU-ból Grúziába az EU-Grúzia társulási megállapodás alapján?

Az EU-ból Grúziába irányuló exporthoz az Ön vállalatának nyilvántartásba kell vetetnie magát valamelyik uniós tagállamban, és érvényes vám-árunyilatkozatot és szükség esetén kiviteli engedélyt kell szereznie.

Ki exportálhat Grúziából az EU-ba az EU-Grúzia társulási megállapodás alapján?

Az EU-Grúzia megállapodás értelmében az EU-ba irányuló exporthoz az Ön vállalatát be kell jegyezni a Grúz Köztársaságban.

 

Grúzia legfontosabb áruexportja a következő:

 • ásványi termékek
 • gépek és berendezések
 • vegyipari termékek
 • szállítóeszközök

Az EU Grúzia egyik fő kereskedelmi partnere. Ezért az ország azon dolgozik, hogy kereskedelmi jogszabályait és gyakorlatait egyszerűsítse az uniós jogszabályokkal és gyakorlatokkal, ami különösen előnyös a kereskedelemben részt vevő kkv-k számára.

Vámtarifák

A megállapodás megszünteti az árukra kivetett vámok többségét. 

Ipari termékek

Az EU-Grúzia társulási megállapodás az ipari termékekre kivetett vámok 100%-át megszünteti.

Mezőgazdasági termékek

Az EU-Grúzia társulási megállapodás tiltja a vámkontingensek alkalmazását mind a behozatal, mind a kivitel tekintetében.

Az EU-ba irányuló behozatal esetében azonban van néhány kivétel bizonyos érzékeny mezőgazdasági termékek esetében, amelyekre vámkontingensek vonatkoznak:

A fokhagymára vonatkozó vámkontingens

Az EU-ba irányuló fokhagyma-behozatalra éves vámkontingenst alkalmaznak. A megállapodás értelmében az EU évente összesen 220 tonna fokhagymát fogad el Grúziából. Az összes behozatalt az érkezési sorrend elve alapján határozzák meg. A teljes összeg túllépése esetén az EU legnagyobb kedvezményes vámtételét kell alkalmazni. A kivitel előtt ellenőrizze az egyes alkalmazandó kontingensek egyenlegét.

Egyes gyümölcsök és zöldségek belépési ára

Ha Ön bizonyos gyümölcsöket és zöldségeket (pl. paradicsomot, cukkinit vagy őszibarackot) importál az EU-ba, termékeire „belépési ár” rendszer vonatkozik. A megállapodás szerint ez azt jelenti, hogy a vámot specifikus vámként számítják ki. Ha az Ön által az EU-ba behozott áruk megfelelnek a származási szabályok követelményeinek, és a külön vámtételen feltüntetett összegnél alacsonyabb áron értékelik őket, importőrként Ön viseli a rögzített mértékvám és a számla összege közötti különbséget.

Nem kell azonban díjat fizetnie, ha a Grúziából behozott áru vámértéke megegyezik a vámhivatal által megadott belépési árral, vagy magasabb annál.

Lásd a belépési ár hatálya alá tartozó áruk listáját.

Meg kell-e fizetnie a gyümölcsök és zöldségek belépési árát, ha Grúziából importál árukat?

A gyakorlatban a Grúziából behozott legtöbb áru vámértéke magasabb, mint a belépési ár, így a legtöbb esetben Önnek nem kell belépési árat fizetnie.

Kijátszás elleni küzdelem

A legtöbb (feldolgozott) mezőgazdasági termékre kijátszásellenes mechanizmus vonatkozik, azaz az éves behozatal teljes volumenére vonatkozó küszöbérték. Az EU-Grúzia társulási megállapodás II-C. melléklete felsorolja azokat a mezőgazdasági termékeket, amelyekre kijátszásellenes mechanizmust alkalmaznak.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Grúziából származó behozatal meghalad egy bizonyos szintet, az EU felfüggesztheti az e termékekre vonatkozó alacsonyabb vámokat. A küszöbértéket csak akkor lehet meghaladni, ha a grúz kormány megalapozottan igazolni tudja az EU-nak, hogy a grúz termelők rendelkeznek a szóban forgó áruk előállításához szükséges kapacitással és/vagy a küszöbértéket meghaladó exportvolumenekkel. Amennyiben az indokolás kielégítő, a vámok alól eltekintenek.

Ennek célja annak biztosítása, hogy a harmadik országok ne használják ki az EU-Grúzia megállapodás nyújtotta előnyöket, és csalárd módon Grúzián keresztül exportáljanak az EU-ba.

 

Keresse meg a termékére alkalmazandó vámtarifát az én kereskedelmi asszisztensemben

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, olvassa el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív „Származási szabályok önértékelési eszközét (ROSA)” menüpontban, hogy felmérje, hogy terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítse el a megfelelő dokumentumokat.

A származásiszabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a forgalmazott áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha újdonság a témával kapcsolatban, az árukról szóló részben bemutathatja a főbb fogalmakat.

Származási szabályok

Hol találhatom meg a származási szabályokat?

A Grúziával kötött társulási megállapodás értelmében alkalmazandó származási szabályokat a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (PEM-egyezmény) I. függeléke határozza meg. Ezek a szabályok felülvizsgálat alatt állnak, és 2021 közepéig új alternatív származási szabályokat kell alkalmazni, beleértve a kumulációra, a vámvisszatérítésre, a tűréshatárra és a változtatás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket (lásd alább), amelyeket enyhíteni fognak.

A származási szabályokról szóló PEM-egyezmény célja, hogy közös származási szabályokat és kumulációt állapítson meg 25 szerződő fél (az EU, az EFTA, a balkáni országok, valamint az EU déli és keleti szomszédsági régiójában található szabadkereskedelmi megállapodásokban részt vevő partnerek) és az EU között, hogy megkönnyítse a kereskedelmet és integrálja az ellátási láncokat az övezeten belül.

A PEM szerződő feleinek jegyzéke

A pán-euromediterrán rendszerrel kapcsolatos részletes információk a felhasználói kézikönyvben találhatók.

A termékem a PEM-egyezménynek megfelelően az EU-ból vagy Grúziából származik?

Ahhoz, hogy az Ön terméke a PEM-egyezmény alapján alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifában részesüljön, az EU-ból vagy Grúziából kell származnia.

A termék akkor „származ”, ha

A terméknek a fejezetben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is meg kell felelnie, mint például a nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabály. További rugalmassági mechanizmusok is léteznek, amelyek segítik Önt a termékspecifikus szabályok betartásában, például a tolerancia vagy a kumuláció terén.

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok fő típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben felhasznált nem származó anyagok összértéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolási szabály változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék közötti tarifális besorolás változását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (harmonizált rendszer 47. árucsoportja)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamatra van szükség, például a szálak fonalká fonására. Ezeket a szabályokat elsősorban a textil- és ruházati ágazatban, valamint a vegyiparban alkalmazzák.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

A megállapodás további rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy Ön megfeleljen a termékspecifikus szabályoknak, például a tűréshatárnak vagy a kumulációnak.

Tűréshatár
 • a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy a termék gyártelepi árának 10%-áig olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt.
 • ez a tűréshatár nem alkalmazható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok maximális értékére vonatkozó küszöbérték túllépésére.
 • egyedi tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjába sorolt textíliákra és ruházati termékekre, amelyek a „Bevezető megjegyzések a II. mellékletben található listához” című I. melléklet 5–6.megjegyzésében szerepelnek.
Kumulációs kumuláció

A PEM-egyezmény a származás kumulálásának két módját írja elő

 • kétoldalú kumuláció – a Grúziából származó anyagok akkor tekinthetők az EU-ból származónak (és fordítva), ha a termék EU-ban történő előállítása során felhasználják őket
 • diagonális kumuláció – a PEM-egyezmény egyik szerződő feléből származó anyagok egy másik szerződő fél területéről származónak tekinthetők annak értékelése során, hogy a végtermék a pán-euromediterrán övezeten belüli harmadik szerződő fél területére történő kivitel esetén preferenciális hozzáférésből származónak minősül-e. A diagonális kumuláció

  azonban csak akkor alkalmazandó, ha az összes érintett szerződő fél között kereskedelmi megállapodás van érvényben, és ezek az országok ugyanazokat a származási szabályokat alkalmazzák. Kérjük, ellenőrizze a „mátrixot” (az összes hatályos megállapodást a PEM-egyezmény alkalmazásával tartalmazó táblázat), amely meghatározza, hogy Grúzia mely szerződő felekkel alkalmazhat diagonális kumulációt. 2020 áprilisában az EU és Grúzia diagonális kumulációra jogosult közös partnerei Izland, Svájc (ideértve Liechtensteint is) és Norvégia voltak.

 

Hogyan működik a diagonális kumuláció?

A diagonális kumuláció több olyan különböző ország között megengedett, amelyek azonos származási szabályokkal rendelkeznek, és kereskedelmi megállapodást kötöttek egymással. Ez az az eset, amikor a termékek előállítói bármelyik országban importálhatnak és felhasználhatnak anyagokat úgy, mintha azok a saját országukból származnának. Például a PEM-egyezmény értelmében az a grúz kereskedő, aki Svájcba irányuló exportra gyárt ruhákat, felhasználhatja az EU-ból származó fonalat, és azt Grúziából származónak tekintheti. A kettős átalakításra vonatkozó követelmény, azaz a szövetek (nem származó) fonalból történő gyártása és a ruhák gyártása teljesült, és a ruhákat a Svájcba történő kivitelkor Grúziából származónak kell tekinteni, és ezért a svájci piacra való szabad bejutásban részesülnek.

A PEM szerinti kumulációval kapcsolatos további magyarázatok itttalálhatók.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie az egyezményben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például a nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

Harmadik országon keresztül történő szállítás: a közvetlen szállításra vonatkozó szabály

A származó termékeket az EU-ból Grúziába (és fordítva) vagy a kumulációt alkalmazó szerződő felek területén keresztül kell szállítani anélkül, hogy azokat harmadik országban tovább feldolgoznák.

Bizonyos műveleteket harmadik országban is végre lehet hajtani, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, mint például:

 • kirakodás
 • újratöltés
 • bármely egyéb művelet, amelynek célja a termékek jó állapotban való megőrzése

E feltételek teljesülését a következők bemutatásával kell bizonyítani az importáló ország vámhatóságainak:

 • egyetlen fuvarokmány (például hajóraklevél), amely az exportáló országból azon harmadik országon keresztül történő áthaladásra vonatkozik, amelyen keresztül az áruk áthaladtak
 • annak a harmadik országnak a vámhatóságai által kiállított igazolás, amelyen keresztül Ön az árut szállítja;
 • ennek hiányában bármilyen igazoló dokumentum

Vámvisszatérítés

Az EU és Grúzia közötti kereskedelemben a PEM-egyezmény értelmében nem lehet visszatérítést kapni a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok után.

A származásra vonatkozó eljárások

Az exportőröknek és importőröknek követniük kell a származásra vonatkozó eljárásokat. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és a közigazgatási együttműködésre vonatkozó rendelkezésekről szóló VI. cím határozza meg. Tisztázzák például, hogyan kell nyilatkozni a termék származásáról, hogyan lehet preferenciális elbánást igényelni, vagy hogyan ellenőrizhetik a vámhatóságok a termék származását.

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

A származási igazolás lehet:

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 4 hónapig érvényes.

EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány

 • az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványokat az exportáló ország vámhatóságai állítják ki
 • A IIIa. és IIIb. melléklet tartalmazza az EUR.1 és az EUR-MED bizonyítvány mintáját, és utasításokat ad azok kitöltésére.
 • a bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat.

Az EUR.1 vagy az EUR-MED tanúsítvány használatára vonatkozó további magyarázatok a kézikönyv 72. oldalán találhatók.

Származási nyilatkozat vagy EUR-MED származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy a PEM-egyezmény szerződő feléből származik. A származási nyilatkozatot az alábbiak valamelyikével lehet kiállítani:

 • elfogadott exportőr
 • bármely exportőr, ha a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t
A származási nyilatkozat kiállításának módja

Az exportőrnek be kell írnia, le kell bélyegeznie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot a számlán, a szállítólevélen vagy a terméket azonosító egyéb kereskedelmi okmányon (IVa. melléklet):

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű jelzés hiányában – ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

Az EUR-MED származási nyilatkozat elkészítésének módja

Ebben az esetben a nyilatkozat a következő (IVb. melléklet)

„Az ezen okmány (vámengedély száma...) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű jelzés hiányában – ezek a termékek preferenciális származásúak.

Kumulációt alkalmaztak... -val/-vel (az ország/országok neve).

- kumuláció alkalmazása nélkül”

A származási nyilatkozatot az EU bármely hivatalos nyelvén vagy a IV. melléklet a) és b) pontjában említett PEM-övezet hivatalos nyelvein lehet kiállítani (a kumulációval kapcsolatos nyilatkozatot mindig angol nyelven kell megfogalmazni).

Származási nyilatkozatát kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy vámhatóságai írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy teljes felelősséget vállalnak az Önt azonosító nyilatkozatokért.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés a következőkön alapul:

 • igazgatási együttműködés az importáló és exportáló felek vámhatóságai között
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések (az importáló Fél által az exportőrnél tett látogatások nem megengedettek)

Az exportáló fél hatóságai elvégzik a származás végleges meghatározását, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

A termékekre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

A megállapodás értelmében Grúzia az uniós szabványokhoz és szabályokhoz közelítette műszaki előírásait és szabályait. Ez azt jelenti, hogy Grúziában a műszaki szabályok többsége megegyezik az EU-val.

Grúzia közelítette az alábbi rendeleteket:

 • a termékek akkreditálása és forgalmazása, amely meghatározza a megfelelőségértékelési eljárások moduljait;
 • általános termékbiztonság, amely kritériumokat határoz meg arra vonatkozóan, hogy egy termék biztonságosnak minősül-e, valamint annak meghatározásával, hogy mikor kell betiltani egy terméket, mert az komoly veszélyt jelent az egészségre és a biztonságra

E rendeletek és a Grúzia által végrehajtott egyéb jogszabályok jegyzékét lásd az EU-Grúzia társulási megállapodás III-B. mellékletében.

Grúzia azt is vállalta, hogy közelítő 21 rendeletet fogad el, amelyek a termékek széles körére – többek között a gépekre, felvonókra, játékokra, orvostechnikai eszközökre és egyszerű nyomástartó edényekre – vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelményekre terjednek ki. Ezeket az EU-Grúzia társulási megállapodás III-A. melléklete sorolja fel.

Ami a szabványokat illeti, Grúzia a bevált gyakorlatoknak megfelelően nemzetközi és európai szabványokat fogadott el. Az összes nyilvántartásba vett grúz szabvány 98%-a nemzetközi és európai, 2%-a pedig Grúzia-specifikus.

A következő típusú szabványok használhatók Grúziában, bár önkéntes alapon:

 • nemzetközi és regionális CIS-szabványok
 • bármely EU- vagy OECD-tagállam szabványai
 • A grúz szabványok
 • Grúz vállalati szabványok

 

Ha Ön olyan grúz gyártótól kíván árut importálni, amely úgy döntött, hogy saját specifikációit használja, be kell szereznie az adott gyártó által aláírt EU-megfelelőségi nyilatkozatot.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat tanúsítja és kijelenti, hogy az érintett termékek megfelelnek a vonatkozó követelményeknek és szabványoknak. Ezt követően az Ön gyártója csatolhatja termékeihez a Conformité Européenne (CE) címkét, amely jelzi, hogy megfelel az uniós szabványoknak.

Ha az Ön gyártója úgy dönt, hogy EU-megfelelőségi nyilatkozattal igazolja a megfelelőséget, több pénzbe és időbe kerülhet, mint az egyenértékűséget biztosító harmonizált uniós szabványok alkalmazása.

Tekintse meg a meglévő ágazati termékirányelvek által csoportosított harmonizált szabványokat.

Hogyan tudom, hogy az általam importált áruk megfelelnek az uniós előírásoknak és szabványoknak?

 • a megfelelőségértékelési eljárások elvégzését követően az EU-ból Grúziába irányuló kivitelét kísérő megfelelő dokumentumokat angol vagy közjegyzővel ellátott grúz fordításban állítják ki.
 • a megfelelőségértékelést bejelentett szervezetnek (általában egy meghatározott szervezetnek, például laboratóriumnak vagy ellenőrző vagy tanúsító szervnek) kell elvégeznie.
 • ha Ön áruit Grúziába exportálja, a megfelelőségértékelést a Grúziában akkreditált megfelelőségértékelő testület végezheti el.
 • ha Ön Grúziából importál árukat az EU-ba, tekintse meg az akkreditált megfelelőségértékelő testületek listáját.

Grúzia tagja a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezménynek, valamint a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek. Ennek eredményeként a vegyi anyagok behozatalára tilalmak vagy korlátozások vonatkozhatnak. Az ilyen vegyi anyagok tekintetében a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium a hivatalos kapcsolattartó pont.

Az EU és Grúzia jelenleg dolgozik egy olyan kölcsönös elismerési megállapodáson, amely lehetővé teszi bizonyos, a megfelelőségre vonatkozó követelményeknek megfelelő ipari termékek további vizsgálatok vagy megfelelőségi eljárások nélküli forgalomba hozatalát.

Kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban

Egészségügyi és biztonsági követelmények – SPS

Élelmiszer-biztonság, állat- és növényegészségügy

Az EU-Grúzia megállapodás megszünteti és megtiltja az EU-nak és Grúziának az indokolatlan szabályozás bevezetését. Ez különösen akkor előnyös, ha Ön mezőgazdasági termékeket exportál Grúziába.

Ez nem jelenti azt, hogy az egyes országok védelmi szintje veszélybe kerül. Tekintettel arra, hogy az EU élelmiszer-biztonsági előírásai nagyon szigorúak és szigorúak, Grúzia kormánya elfogad néhány uniós SPS-jogszabályt.

Az EU-Grúzia megállapodás azt is biztosítja, hogy az állatjólétre és a növényegészségügyre vonatkozó szabályok tükrözzék az uniós normákat és az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) fejleményeit.

 

Ha Grúzia még mindig közelíti az uniós szabályokat, hogyan exportál/importál?

Ha Ön növény- és/vagy állati terméket importál az EU-ba, be kell szereznie az illetékes grúz hatóság igazolását. Ennek az igazolásnak garantálnia kell, hogy az Ön terméke megfelel a vonatkozó SPS-követelményeknek.

Az EU-Grúzia társulási megállapodás értelmében Grúzia kormánya köteles értesíteni az EU-t az állatjólétre, valamint a növényegészségügyre és -biztonságra vonatkozó szabályok közelítéséről. Az annak megállapítására irányuló konzultációs folyamat, hogy megvalósult-e a jogszabályok közelítése, akár 360 napot is igénybe vehet.

Az illetékes hatóságok jegyzéke
 • a Környezetvédelmi és Földművelésügyi Minisztérium alá tartozó Nemzeti Élelmiszerügyi Ügynökség (NFA) felelős a felügyeletért, a nyomon követésért, a tervezett és/vagy nem tervezett ellenőrzésekért, a dokumentumok ellenőrzéséért, az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos vizsgálatokhoz és felügyelethez szükséges mintavételért – ez azt is jelenti, hogy a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában az NFA állami ellenőrzést gyakorol az élelmiszer/takarmány megfelelősége felett.
  • a nemzeti finanszírozó hatóságnak van egy állatorvosi osztálya is, amely az élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséért felelős Grúziában.
  • az NFA növény-egészségügyi osztálya felelős Grúziában a károsítókkal kapcsolatos kockázatelemzések szabályozásáért.

Az emberi egészség védelme érdekében különleges behozatali eljárások alkalmazhatók kozmetikai termékekre és kapcsolódó árucikkekre, beleértve a higiéniai tanúsítási eljárást és a grúziai piacra jutásra vonatkozó különleges nyilvántartási eljárást. A szükséges dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztériumhoz.

 • az adóhivatal a Pénzügyminisztérium egyik osztálya, amely az SPS-szabályoknak való megfelelésért felelős Grúzia külső határain.
 • a laboratóriumok az SPS intézményi rendszerének kulcsfontosságú részét képezik. A Grúz Akkreditációs Központ akkreditál minden olyan laboratóriumot, amely elismert nemzetközi szabványokkal összhangban működik.

A kereskedelem technikai akadályai

Bár a technikai szabályok fontosak, időnként akadályt jelenthetnek a nemzetközi kereskedelemben, és így jelentős terhet jelenthetnek Önnek mint exportőrnek.

 • ha Ön úgy véli, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lelassítja vállalkozását, vagy megakadályozza az exportot, akkor mondhatja el, hogy
 • az online űrlap segítségével számoljon be arról, hogy mi akadályozza meg a Grúziába irányuló exportját. Az EU elemezni fogja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő intézkedéseket

Lépjen velünk kapcsolatba

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) való érintkezések

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás átláthatóbb és egyszerűbb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

Dokumentumok

A lépésenkénti útmutatók ismertetik, hogy milyen típusú dokumentumokat kell előkészítenie termékei vámkezelésére.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok megkövetelhetik az alábbi elemek mindegyikét vagy egy részét:

 • kereskedelmi számla (a formájával és tartalmával kapcsolatos konkrét követelmények meghatározása kereskedelmi asszisztensemben)
 • csomagolási lista
 • egyesárucikkekre vonatkozó behozatali engedélyek
 • tanúsítványok arról, hogy a termék megfelel a kötelező termékszabályozásnak, például az egészségügyi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak
 • származási igazolás – származási nyilatkozat

Az egyértelműség kedvéért előfordulhat, hogy előzetesen kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy kötelező érvényű származási felvilágosítást kíván igényelni.

Ha részletes tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen dokumentumokat kell bemutatnia a terméke vámkezeléséhez, kérjük, látogasson el a „My Trade Assam” menüpontra.

A származás igazolására és ellenőrzésére szolgáló eljárások

A preferenciális vámtarifák igényléséhez szükséges termékek származásának igazolásához, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésével kapcsolatos szabályok leírásához lásd a származási szabályokról szóló fenti szakaszt.

A behozatali és kiviteli vámeljárásokkal kapcsolatos információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi jelzések

A megállapodás védi az Ön szellemitulajdon-jogait, amikor áruit Grúziába importálja és/vagy exportálja.

Védjegyek és szerzői jogok

Az EU-Grúzia társulási megállapodás megfelel a védjegyek és a szerzői jogok kezelését szabályozó számos nemzetközi megállapodásnak. Ha a védjegyhatóság elutasítja az Ön kérelmét, a határozatot írásban kell közölnie Önnel, és meg kell indokolnia az elutasítást.

Formatervezési minták és szabadalmak

Az Ön által önállóan létrehozott, egyéni jellegű formatervezési minták lajstromozásuk révén legfeljebb 25 évig részesülnek oltalomban. Ez kizárólagos jogot biztosít Önnek a formatervezési minta használatára, és megakadályozza az Ön beleegyezésével nem rendelkező harmadik feleket abban, hogy azt használják, újítsák meg, értékesítsék, importálják és/vagy exportálják.

Földrajzi mutatók 

Az EU-Grúzia megállapodás keretében létrehozott, földrajzi mutatókkal foglalkozó külön bizottság nyomon követi a megállapodás e területen történő végrehajtását, és jelentést tesz a Kereskedelmi Bizottságnak. A mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzőivel, valamint az élelmiszerekre, bortípusokra és szeszes italokra vonatkozó földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos további információkért lásd az EU -Grúzia társulási megállapodás XVII-C. mellékletét.

Hogyan lehet védelmet szerezni?

A Sakpatenti egy független grúz jogi személy, amely felelős az országban található valamennyi szellemi tulajdon védelméért és a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos politika meghatározásáért.

Ön vagy képviselője közvetlenül kérelmezheti valamely földrajzi árujelző bejegyzését. A kérelmet nyomtatott formában vagy elektronikus úton, grúz nyelven kell benyújtani, és annak egy eredetmegjelölésre vagy földrajzi jelzésre kell vonatkoznia.

A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 • eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés bejegyzése iránti kérelem
 • a kérelmező teljes neve (címe) és címe
 • az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés
 • azoknak az áruknak a neve, amelyekre vonatkozóan az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés bejegyzését kérik

A földrajzi árujelző iránti kérelemhez csatolnia kell egy olyan dokumentumot is, amely a következőket tartalmazza:

 • az áruk és a nyersanyagok leírása, kémiai, fizikai, mikrobiológiai és/vagy érzékszervi és egyéb jellemzőik megjelölésével
 • az áruk származása szerinti földrajzi terület helyének leírása, pontos határainak megjelölésével
 • az áruk előállítási technológiájának, valamint az adott földrajzi területre jellemző előállítási feltételeknek és módszereknek a leírása, amennyiben léteznek ilyenek
 • azon adatok, amelyek megerősítik, hogy az eredetmegjelöléssel ellátott áruk sajátos minősége és jellemzői alapvetően vagy kizárólag az adott földrajzi környezetnek és emberi tényezőknek tudhatók be
 • azok az adatok, amelyek megerősítik, hogy az áruk különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzői kapcsolódnak ehhez a földrajzi területhez
  • az áruk földrajzi származását igazoló okmány
  • a képviselő meghatalmazását megerősítő meghatalmazás

A szolgáltatások kereskedelme

A grúz kormány és az EU egyaránt megfogalmazta a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos valamennyi meglévő korlátozást vagy fenntartást, nagyfokú átláthatóság mellett. Ez értékes jogbiztonságot teremt Önnek mint uniós szolgáltatónak. A Grúziára vonatkozó fenntartások jegyzékét lásd az EU -Grúzia társulási megállapodás XIV-E., XIV-F. és XIV -G. mellékletében.

Hogyan navigál a mellékleteken keresztül?

Az EU-Grúzia megállapodás az alábbi négy mellékletet tartalmazza Grúzia fenntartásaival, amelyek hatással lehetnek Önre és vállalkozására.

 • ha Ön szeretne vállalkozást alapítani Grúziában, látogasson el aXIV-E. mellékletre, amely negatív listát tartalmaz az összes olyan szolgáltatási ágazatról, amelyekhez nem fér hozzá. Ez azt jelenti, hogy minden más, a listán nem szereplő ágazatban is kihasználhatja a lehetőségeket.
 • ha Ön érdeklődik a határokon átnyúló szolgáltatáskereskedelem iránt, látogasson el aXIV-F. mellékletbe, amely pozitív listát tartalmaz azokról a szolgáltatási ágazatokról, amelyekhez hozzáfér – ez a lista az összes olyan ágazatot megnevezi, amelyben Ön kereskedhet.
 • ha diplomás gyakornoki vagy kulcsfontosságú személyzeti lehetőségeket keres, lásd a XIV- G. mellékletet, amely felsorolja azokat az ágazatokat vagy alágazatokat, amelyekben korlátozások vannak érvényben.
 • ha Ön független szakmai vagy szerződéses szolgáltató, lásd a XIV-H. mellékletet, amely felsorolja az alkalmazott fenntartásokat.

Ki alapíthat vállalkozást Grúziában?

Ha Ön

 • az EU-Grúzia megállapodás lehetővé teszi vállalkozása fióktelepeinek vagy képviseleti irodáinak létrehozását vagy megszerzését Grúziában.
 • az EU-Grúzia megállapodás lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy önfoglalkoztatás vagy az ellenőrzése alatt álló vállalkozások révén vállalkozást alapítson és alapítson.

Az uniós szolgáltatók ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint a grúz állampolgárok. A letelepedést korlátozó ágazatok felsorolását lásd a XIV-E. mellékletben.

Szolgáltatások határokon átnyúló biztosítása

Az EU-Grúzia megállapodás lehetővé teszi az uniós szolgáltatók számára, hogy ugyanolyan feltételekkel férjenek hozzá a grúz piachoz, mint a grúz állampolgárok. Az EU-Grúzia társulási megállapodás XIV-E., XIV- F. és XIV- G. mellékletében is szerepelnek kivételek.

Mi a teendő, ha ideiglenesen Grúziába szeretne költözni munkavállalás céljából?

Az EU-Grúzia megállapodás lehetővé teszi, hogy Ön ideiglenesen Grúziába (vagy az EU-ba) költözzön, hogy diplomás gyakornokként, üzleteladóként vagy az adott ország vállalatának egyik kulcsfontosságú alkalmazottjaként dolgozzon.

Az ideiglenes tartózkodási időszakok a következők:

 • vállalaton belül áthelyezett személy (egy vállalat kulcsfontosságú személyzete Grúziában (vagy az EU-ban) vagy felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok) – legfeljebb 3 év
 • üzleti látogató (pl. vállalkozás indítása Grúziában (vagy az EU-ban) vagy üzleti értékesítő – bármely 12 hónapos időszakban legfeljebb 90 nap
 • vállalaton belül áthelyezett diplomás gyakornok – legfeljebb 1 év

Az EU-Grúzia megállapodás az egyes ágazatok szerződéses szolgáltatói számára is lehetőségeket teremt mindkét országban. E tekintetben azonban:

 • a szóban forgó szolgáltatást ideiglenes jelleggel olyan gazdálkodó egység alkalmazottjaként nyújtja, amely legfeljebb 1 évre szóló szolgáltatási szerződést szerzett;
 • legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik a szerződéses szolgáltatásokat nyújtó ágazatban
 • egyetemi oklevéllel vagy azzal egyenértékű tudást igazoló képesítéssel és megfelelő szakmai képesítéssel rendelkezik;

A személyzetre, a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra, az üzleti értékesítőkre és a szerződéses szolgáltatókra vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos további információkért lásd az EU-Grúzia társulási megállapodás G. mellékletét.

A Grúziai Nemzeti Beruházási Ügynökség előmozdítja a Grúzia és az EU közötti üzleti kapcsolatokat. Ha grúz partnert keres, vegye fel a kapcsolatot Grúzia bármely uniós tagállambeli nagykövetségével.

Közbeszerzés

Az EU és Grúzia nemzeti, regionális és helyi szinten kölcsönös hozzáférést irányoz elő az egyes országok közbeszerzési piacaihoz. Ez a hozzáférés több szakaszban lesz elérhető Grúzia számára. Ez vonatkozik mind a hagyományos ágazatokban, mind a közüzemi ágazatban a közbeszerzési szerződésekre és koncessziókra.

Az EU-Grúzia megállapodás azt is biztosítja, hogy a pályázatokat mindkét országban méltányosan bírálják el, a helyi és a külföldi pályázókkal szemben pedig azonos bánásmódot alkalmaznak.

A megállapodás az EU-t és Grúziát egyaránt kötelezi annak biztosítására, hogy

 • az összes tervezett beszerzést nyilvánosságra hozzák – erre azért kerül sor, hogy megnyíljon a piac a verseny előtt, és hogy Ön hozzáférjen a tervezett közbeszerzésre vonatkozó információkhoz a szerződés odaítélését megelőzően.
 • létezik a szerződés tárgyának megkülönböztetésmentes leírása, amely valamennyi gazdasági szereplő számára hozzáférhető, megfelelő határidőket tartalmaz.
 • gazdasági szereplőként Önt nem éri hátrányos megkülönböztetés, ami megakadályozhatja Önt abban, hogy megfelelhessen az ajánlatnak.
 • az ajánlat odaítélésének folyamata a nyertes ajánlat meghirdetéséig átlátható.
 • a végleges döntésről minden pályázó tájékoztatást kap – kérésre a sikertelen pályázók magyarázatot kapnak, amely lehetővé teszi a határozat elemzését.

Hogyan ítélik oda a szerződéseket?

Grúzia Állami Közbeszerzési Ügynöksége (SPA) vezető szerepet játszik a közbeszerzés koordinálásában, végrehajtásában és nyomon követésében. Az ajánlatok odaítéléséhez öt módszert alkalmaznak.

 • elektronikus tender – legalább 75 182 EUR értékű homogén tárgyak vásárlása esetén
 • egyszerűsített elektronikus tender – legfeljebb 75 182 EUR értékű homogén tárgyak vásárlása esetén
 • egyszerűsített közbeszerzés – 1 880 EUR alatti értékű beszerzések esetében (különböző értékhatárokkal a diplomáciai képviseletek és a honvédelemhez, biztonsághoz és a közrend fenntartásához kapcsolódó beszerzések esetében)
 • tervpályázatok – amelyeket az ajánlatkérő szerv döntése alapján tervezéssel kapcsolatos projektek és szolgáltatások beszerzésére használnak
 • konszolidált pályázat – a KVT által lefolytatott egységes, központosított állami közbeszerzési eljárás homogén beszerzett tárgyak különböző beszerzést végző szervek részére történő beszerzésére

A „fehér és fekete lista nyilvántartása” is szerepel a SPA honlapján. Ez a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék két jegyzékből áll.

 • a feketelistán szereplő pályázók, akik nem nyújtanak biztosítékot egy szerződés végrehajtására és/vagy nem hajlandóak aláírni a szerződést a beszerző ügynökséggel, és/vagy nem teljesítik a szerződés szerinti kötelezettségeiket – a feketelistára való felvételüket követő egy éven belül eltiltják őket az ajánlatokban való részvételtől vagy egy másik ajánlat odaítélésétől
 • a pályázati feltételeknek sikeresen eleget tevő, fizetésképtelenségi eljárás alatt nem álló, az államháztartás felé fennálló tartozásuk nem áll fenn, és az előző három évben az árbevételük nem alacsonyabb 375 940 EUR-nál

Mi a teendő, ha panasza van?

A SPA hat tagból álló Vitarendezési Testülettel (DRB) is rendelkezik. Az igazgatótanács három tagját a civil társadalom nevezi ki, biztosítva a DRB átláthatóságát és függetlenségét.

Ha panasza van a közbeszerzési rendszerrel kapcsolatban, a DRB-hez fordulhat. Panaszainak benyújtása és meghallgatása nem díjköteles.

Hogyan nyújtja be panaszát?

Panaszát elektronikus úton is benyújthatja a pályázati oldalon található űrlap kitöltésével. Miután a DRB megerősíti az Ön panaszának jogosságát, a DRB legfeljebb tíz napon belül tájékoztathatja az ajánlatkérő szervet a hibáról, és javítást kérhet. Alternatív megoldásként a DRB megkövetelheti a pályázati bizottság határozatának teljes felülvizsgálatát vagy visszavonását, vagy súlyos jogsértés esetén jelentést tehet az esetről a bűnüldöző szerveknek. Ha elégedetlen a DRB határozatával, akkor bíróság előtt fellebbezhet a határozat ellen.

E-közbeszerzés

Az egységes elektronikus rendszert is használhatja, amely a grúz e-közbeszerzési portál. Ez könnyű hozzáférést biztosít a közbeszerzési információkhoz, többek között a tervezett közbeszerzési tevékenységek meghirdetéséhez, az elektronikus ajánlattételi dokumentumok elérhetőségéhez, az automatizált közbeszerzési közleményhez és az elektronikus ajánlattevők számára egy elektronikus ajánlattételi formanyomtatvány létrehozásához.

A közbeszerzéssel kapcsolatos kapcsolattartók

Linkek, kapcsolatok és dokumentumok

Nemzeti intézmények

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek

Kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatos elérhetőségek

A közbeszerzéssel kapcsolatos kapcsolattartók

További linkek

Nemzeti intézmények

Külgazdasági és külügyminiszter úr

Grúzia figyelemmel kíséri a vegyi fegyverek előállításához felhasználható anyagok behozatalát. Bizonyos vegyi anyagok behozatalához külön engedélyre lehet szükség, és a Külügyminisztérium a kijelölt nemzeti hatóság.

 

Chitadze utca 4, GE-0118 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2945000 (kiterjesztés: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Grúzia Gazdasági és Fenntartható Fejlődési Minisztériuma

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Georgia National Bank of Georgia (Grúzi Nemzeti Bank)

GE-0114 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2406120

Grúz Nemzeti Szellemi Tulajdoni Központ (National Intellectual Property Centre of Georgia)

Sakpatenti

Nino Ramishvili utca 4/31, GE-0179 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Grúzia Nemzeti Statisztikai Hivatala

GEOSTAT

Tsotne Dadiani utca 30, GE-0180 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

„Grúzia” vállalkozás

Marjanishvli utca 5/6 (Uznadze utca 18), GE-0102 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek

Az Európai Unió grúziai küldöttsége

Nino Chkheidze utca 38, GE-0102 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Grúzia Európai Unió melletti képviselete

Rue Père Eudore Devroyye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Internet: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

A Grúziai Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

Berdzeni utca 25, GE-0101 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2694747

Európai Vállalkozói Szövetség Grúzia

Rapiel Eristavi utca 3, IV emelet, GE-0179 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgium

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartás a műszaki követelményekkel kapcsolatban

Grúz Nemzeti Szabványügyi és Mérésügyi Ügynökség

Chargali utca 67, GE-0178 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Az egységes nemzeti akkreditáló testület

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatos elérhetőségek

Nemzeti Élelmiszer-ügynökség (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

A Nemzeti Élelmiszerügynökség növény-egészségügyi osztálya

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2919167 (kiterjesztések: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

A Nemzeti Élelmiszerügynökség állat-egészségügyi osztálya

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2919167 (kiterjesztések: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium

Gulua utca 6, GE-0114 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium biológiai sokféleséggel foglalkozó osztálya

Gulua utca 6, GE-0114 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Munkaügyi, egészségügyi és szociális miniszter

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 272538

Adóhivatal, Központi Hivatal

V.Gorgasali utca 16, GE-0114 Tbilisi, Grúzia

Információs központ:

Tel.: + 995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

A Földművelésügyi Minisztérium laboratóriuma

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

A közbeszerzéssel kapcsolatos kapcsolattartók

Állami Közbeszerzési Ügynökség

Richard Holbrooke utca 8, GE-0113 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 22484822

Az Állami Közbeszerzési Ügynökség platformja

 

Internet: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Egységes elektronikus rendszer:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • további információk a társulási megállapodásról és az EU és Grúzia közötti kereskedelmi kapcsolatokról a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján találhatók. Az EU és Grúzia közötti kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó egyéb információk ittis megtalálhatók.
 • amennyiben érdeklődik a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség grúziai végrehajtásával kapcsolatos információk iránt, az EU Figyelő tájékoztatást nyújt a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságban folyómunkáról.
 • az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szintén részletes tájékoztatást nyújt az EU és Grúzia közötti kapcsolatokról. Az áttekintéshez tájékoztatótis találhat.
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások