EU-Grúzia mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség

Az EU és Grúzia 2014 júniusában társulási megállapodást írt alá, amely 2016 júliusában lépett hatályba. A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (DCFTA) a megállapodás szerves részét képezi. Csökkenti azokat a vámokat, amelyekkel az európai vállalkozásoknak a Grúziába irányuló export során szembe kell nézniük. Növeli a vámeljárások hatékonyságát. Emellett a grúz jogszabályoknak, szabályoknak és eljárásoknak – beleértve a szabványokat is – az uniós jogszabályokhoz, szabályokhoz és eljárásokhoz való fokozatos közelítésével tovább könnyíti a kereskedelmet.

A megállapodás dióhéjban

Az EU-Grúzia társulási megállapodás 2016. július 1-jén lépett hatályba.

Amegállapodás teljes szövege és mellékletei.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

A megállapodás megkönnyíti az Ön vállalkozása számára, hogy Grúziába exportáljon és onnan importálhasson.

 • megszünteti a legtöbb vámot
 • hatékonyabb vámeljárásokat biztosít

Ki exportálhat az EU-ból Grúziába az EU-Grúzia társulási megállapodás keretében?

Ahhoz, hogy az EU-ból Grúziába exportálhasson, az Ön cégének az EU valamelyik tagállamában nyilvántartásba kell vetetnie magát, és érvényes vámáru-nyilatkozatot és szükség esetén kiviteli engedélyt kell beszereznie.

Ki exportálhat Grúziából az EU-Grúzia társulási megállapodás keretében az EU-ba?

Ahhoz, hogy az EU-Grúzia megállapodás alapján exportálni lehessen az EU-ba, az Ön vállalatának nyilvántartásba kell vennie a Grúz Köztársaságban.

 

Grúzia fő áruexportja a következő:

 • ásványi termékek
 • gépek és készülékek
 • vegyi termékek
 • szállítóeszközök

Az EU Grúzia egyik legfontosabb kereskedelmi partnere. Az ország ezért azon dolgozik, hogy összehangolja kereskedelmi jogszabályait és gyakorlatait az EU kereskedelmi jogszabályaival és gyakorlataival, amelyek különösen a kereskedelemben részt vevő kkv-k javát szolgálják.

Tarifák

A megállapodás megszünteti az árukra kivetett vámok többségét.

Ipari termékek

Az EU és Grúzia közötti társulási megállapodás az ipari termékekre kivetett vámok 100 %-át megszünteti.

Mezőgazdasági termékek

Az EU-Grúzia társulási megállapodás mind a behozatalra, mind az exportra vonatkozóan tiltja a vámkontingensek alkalmazását.

Az EU-ba irányuló import esetében azonban van néhány kivétel bizonyos érzékeny mezőgazdasági termékek esetében, amelyekre vámkontingensek vonatkoznak:

Fokhagymára vonatkozó vámkontingens

A fokhagyma EU-ba történő behozatalára éves vámkontingenst alkalmaznak. A megállapodás értelmében az EU évente összesen 220 tonna fokhagyma behozatalát fogadja el Grúziából. A teljes összeg részét képező behozatalt az érkezési sorrend alapján határozzák meg. A teljes összeg túllépése esetén az EU legnagyobb kedvezményes vámtételét kell alkalmazni. A kivitel előtt ellenőrizze az alkalmazandó kontingensek egyenlegét.

Egyes gyümölcsök és zöldségek belépési ára

Ha Ön bizonyos gyümölcsöket és zöldségeket importál az EU-ba, például paradicsomot, cukkinit vagy őszibarackot, termékeire belépési árrendszer vonatkozik. A megállapodás értelmében ez azt jelenti, hogy a vámot specifikus vámként számítják ki. Ha az Ön által az EU-ba importált áruk megfelelnek a származási szabályok szerinti követelményeknek, és azokat a tételes vámtételen feltüntetett összegnél alacsonyabb áron értékelik, importőrként Ön viseli a rögzített specifikus vámösszeg és a számla összege közötti különbséget.

Önnek azonban nem kell díjat fizetnie, ha a Grúziából behozott áru vámértéke eléri vagy meghaladja a vámhivatal által megadott belépési árat.

Lásd a belépési ár hatálya alá tartozó áruk listáját.

Kell-e fizetniük a belépési árat a gyümölcs- és zöldségfélék után, ha Grúziából importálnak árukat?

A gyakorlatban a Grúziából behozott áruk többsége magasabb vámértékkel rendelkezik, mint a belépési ár, így a legtöbb esetben nem kell belépési árat fizetnie.

Kijátszásellenes mechanizmus

A legtöbb (feldolgozott) mezőgazdasági termék kijátszásellenes mechanizmus hatálya alá tartozik, azaz az éves import összmennyiségére vonatkozó küszöbérték hatálya alá tartozik. Az EU—Grúzia társulási megállapodás II-C. melléklete tartalmazza azon mezőgazdasági termékek jegyzékét, amelyekre kijátszásellenes mechanizmust alkalmaznak.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Grúziából származó behozatal meghalad egy bizonyos szintet, az EU felfüggesztheti az e termékekre vonatkozó alacsonyabb vámtarifákat. A küszöbértéket csak akkor lehet túllépni, ha a grúz kormány megalapozott indokolást tud adni az EU-nak arról, hogy a grúz termelők képesek előállítani ezeket az árukat és/vagy a küszöbértéket meghaladó mennyiségeket exportálni. Ha az indoklás kielégítő, a vámoktól el kell tekinteni.

Ez annak biztosítása érdekében történik, hogy a harmadik fél országok ne használják ki az EU és Grúzia közötti megállapodást, és csalárd módon Grúzián keresztül exportáljanak az EU-ba.

 

Keresse meg az Ön termékére vonatkozó vámtarifát a My Trade Assistant (Kereskedelmi asszisztensem) oldalon

Származási szabályok

Ez a szakasz bemutatja a kereskedelmi megállapodás fő származási szabályait és származási eljárásait.

A származás a forgalmazott áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha Ön újdonságnak számít a témával kapcsolatban, bevezetést talál az árukra vonatkozó rész főbb fogalmaihoz.

Származási szabályok

Az Ön termékének meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek bizonyítják a termék származását ahhoz, hogy jogosult legyen a kedvezményes vámtételre.

Hol találhatom meg a származási szabályokat?

A Grúziával kötött társulási megállapodás értelmében alkalmazandó származási szabályokat a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (PEM-egyezmény) I. függeléke határozza meg. Ezek a szabályok felülvizsgálat alatt állnak, és 2021 közepéig új alternatív származási szabályokat kell alkalmazni, beleértve a kumulációra, a vámvisszatérítésre, a tűréshatárra és a változtatás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket (lásd alább), amelyeket enyhíteni fognak.

A származási szabályokról szóló PEM-egyezmény célja, hogy közös származási szabályokat és kumulációt állapítson meg 25 szerződő fél (az EU, az EFTA, a balkáni országok és az EU déli és keleti szomszédságának szabadkereskedelmi partnerei) és az EU között, hogy megkönnyítse a kereskedelmet és integrálja az ellátási láncokat az övezeten belül.

A PEM szerződő feleinek jegyzéke

A páneurópai-mediterrán rendszerre vonatkozó részletes információk a felhasználói kézikönyvben találhatók.

A termékem az EU-ból vagy Grúziából származik-e a PEM-egyezmény értelmében?

Ahhoz, hogy terméke a PEM-egyezmény szerinti kedvezményes vámtarifában részesüljön, az EU-ból vagy Grúziából kell származnia.

A termék „származik”, ha

A terméknek meg kell felelnie az árucsoportban meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, mint például az elégtelen megmunkálás vagy feldolgozás, vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabály. A termékspecifikus szabályoknak való megfelelést segítő további rugalmassági lehetőségek is vannak, például a tolerancia vagy a kumuláció.

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok főbb típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben felhasznált összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás szabályának változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papír előállítása (Harmonizált Rendszer 48. árucsoport) nem származó cellulózból (Harmonizált Rendszer, 47. árucsoport)
 • meghatározott műveletek – különleges gyártási eljárásra van szükség, például a szálak fonalrá történő fonására. Ezeket a szabályokat elsősorban a textil- és ruhaipari, valamint a vegyiparban alkalmazzák.

 

Az alkalmazandó termékspecifikus szabályok a „Kereskedelmi asszisztensem” oldalon találhatók.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

A megállapodás további rugalmasságot biztosít a termékspecifikus szabályok – például a tolerancia vagy a kumuláció – betartása érdekében.

Tűrés
 • a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a termelő számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt a termék gyártelepi árának 10 %-áig
 • ez a tűréshatár nem használható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok maximális értékküszöbének túllépésére
 • Különleges tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50-63. árucsoportjába sorolt textil- és ruházati cikkekre, amelyeket az I. melléklet „Bevezető megjegyzések a II. mellékletben található jegyzékhez” című5-6. megjegyzése tartalmaz.
Kumuláció

A PEM-egyezmény kétféleképpen rendelkezik a származási hely halmozásáról

 • kétoldalú kumuláció – Grúziából származó anyagok akkor tekinthetők az EU-ból származónak (és fordítva), ha azokat a termék előállítása során használják fel az EU-ban
 • Diagonális kumuláció – a PEM-egyezmény egyik szerződő feléből származó anyagok egy másik szerződő fél területéről származónak tekinthetők annak értékelése során, hogy a végtermék preferenciális hozzáférést élvez-e a pán-euromediterrán övezetben található harmadik szerződő fél területére történő kivitel esetén. A diagonális kumuláció

  azonban csak akkor alkalmazandó, ha valamennyi érintett Szerződő Fél között kereskedelmi megállapodás van érvényben, és ezen országok ugyanazokat a származási szabályokat alkalmazzák. Kérjük, ellenőrizze a „mátrixot” (a PEM-egyezményt alkalmazó valamennyi hatályos megállapodást tartalmazó táblázat), amely meghatározza azokat a szerződő feleket, amelyekkel Grúzia diagonális kumulációt alkalmazhat. 2020 áprilisában az EU és Grúzia közös partnerei a diagonális kumulációra jogosultak: Izland, Svájc (ideértve Liechtensteint is) és Norvégia.

 

Hogyan fejti ki hatását a diagonális kumuláció?

A diagonális kumuláció több olyan ország között megengedett, amelyek származási szabályai azonosak, és amelyek egymással kereskedelmi megállapodásokat kötöttek. Ez az az időpont, amikor az áruk gyártója bármelyik országban úgy importálhat anyagokat, és azokat úgy használhatja fel, mintha azok a saját országukból származnának. Például a PEM-egyezmény értelmében egy olyan grúz kereskedő, aki Svájcba irányuló exportra gyárt ruhákat, felhasználhatja az EU-ból származó fonalat, és azt Grúziából származónak tekintheti. A kettős átalakítás követelménye, azaz a (nem származó) fonalból készült szövetek gyártása és a ruházat gyártása megtörtént, és a ruhák Svájcba történő kivitele esetén Grúziából származónak minősülnek, és ezért a svájci piacra való szabad bejutás előnyeit élvezik.

A PEM szerinti kumulációval kapcsolatos további magyarázat itttalálható.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie az Egyezményben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

Harmadik országon keresztül történő szállítás: A közvetlen szállítás szabálya

A származó termékeket az EU-ból Grúziába (és fordítva) vagy azon szerződő felek területén keresztül kell szállítani, amelyek viszonylatában kumuláció alkalmazható, harmadik országban történő további feldolgozás nélkül.

Bizonyos műveletek végezhetők harmadik országban, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, például

 • kirakodás
 • újratöltés
 • a termékek jó állapotban történő tartósítására szolgáló bármely egyéb művelet

E feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságai részére a következők bemutatásával kell bizonyítani:

 • egyetlen fuvarokmány (például hajóraklevél), amely kiterjed az exportáló országból azon a harmadik országon keresztül történő áthaladásra, amelyen keresztül az árukat továbbították
 • annak a harmadik országnak a vámhatóságai által kiállított igazolás, amelyen keresztül Ön az árut szállítja
 • ezek hiányában bármely igazoló dokumentum

Vámvisszatérítés

Az EU és Grúzia közötti kereskedelemben a PEM-egyezmény értelmében nem lehet visszatérítést kapni a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok után.

Származási eljárások

Az exportőröknek és importőröknek a származási eljárásokat kell követniük. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és az igazgatási együttműködésre vonatkozó rendelkezésekről szóló VI. cím határozza meg. Tisztázzák például a termék származásának bejelentését, a preferenciák igénylésének módját vagy azt, hogy a vámhatóságok hogyan ellenőrizhetik a termék származását.

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

Ahhoz, hogy preferenciális vámtarifában részesüljenek, az importőröknek igazolniuk kell a származást.

A származási igazolás lehet:

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 4 hónapig érvényes.

EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány

 • az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványokat az exportáló ország vámhatóságai adják ki
 • A IIIa. melléklet és a IIIb. melléklet tartalmazza az EUR.1 és az EUR-MED bizonyítványmintákat, és utasításokat ad azok kitöltésére vonatkozóan.
 • a bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat

Az EUR.1 vagy az EUR-MED bizonyítvány használatára vonatkozó további magyarázatok a kézikönyv 72. oldalán találhatók.

Származási nyilatkozat vagy EUR-MED származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat bemutatásával saját maguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy a PEM-egyezmény szerződő feléből származik. A származási nyilatkozatot az alábbiak egyikével lehet kiállítani:

 • elfogadott exportőr
 • bármely exportőr, ha a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6000 EUR-t
A származási nyilatkozat kiállításának módja

Az exportőrnek be kell gépelnie, le kell pecsételnie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot a számlára, a szállítólevélre vagy a terméket azonosító más kereskedelmi okmányra (IVa. melléklet):

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... Nyilatkozik arról, hogy eltérő egyértelmű megjelölés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

Az EUR-MED származási nyilatkozat kiállításának módja

Ebben az esetben a nyilatkozat a következő (IVb. melléklet)

„Az ezen okmány (vámengedély száma) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy eltérő egyértelmű megjelölés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.

Kumuláció alkalmazása...-val/-vel (az ország/országok neve).

Nem alkalmaztak kumulációt

A származási nyilatkozat az EU bármely hivatalos nyelvén vagy a PEM-övezetnek a IVa. és IVb. mellékletben említett hivatalos nyelvein is kiállítható (a kumulációra vonatkozó nyilatkozatot mindig angol nyelven kell feltüntetni).

A származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, amennyiben vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes körű felelősséget vállal az Ön azonosítására szolgáló bármely nyilatkozatért.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés a következőkön alapul:

 • az importáló és az exportáló felek vámhatóságai közötti igazgatási együttműködés
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések (az importáló Fél által az exportőrnél tett látogatások nem megengedettek)

Az exportáló fél hatóságai véglegesen megállapítják a származást, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

A megállapodás értelmében Grúzia közelítette technikai normáit és szabályait, hogy azok megfeleljenek az uniós előírásoknak. Ez azt jelenti, hogy Grúziában a legtöbb technikai szabály ugyanaz lesz, mint az EU-ban.

Grúzia közelítette a rendeleteket, beleértve a következőket:

 • a termékek akkreditálása és forgalmazása, amely meghatározza a megfelelőségértékelési eljárások moduljait
 • általános termékbiztonság, kritériumok meghatározása arra vonatkozóan, hogy mit kell figyelembe venni egy termék biztonságossá minősítésekor, valamint annak meghatározása, hogy mikor kell betiltani egy terméket, mivel az súlyos veszélyt jelent az egészségre és a biztonságra

E rendeletek és a Grúzia által végrehajtott egyéb jogszabályok felsorolását lásd az EU-Grúzia társulási megállapodás III-B. mellékletében.

Grúzia megállapodott továbbá 21 olyan rendelet közelítésében, amelyek a termékek széles skálájára – többek között gépekre, felvonókra, játékokra, orvostechnikai eszközökre és egyszerű nyomástartó edényekre – vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelményekre vonatkoznak. Ezeket az EU-Grúzia társulási megállapodás III-A. melléklete sorolja fel.

Ami a szabványokat illeti, Grúzia a bevált gyakorlatoknak megfelelően nemzetközi és európai szabványokat fogadott el. A nyilvántartásba vett grúz szabványok 98 %-a nemzetközi és európai, 2 %-a pedig Grúziára jellemző.

A következő típusú szabványok használhatók Grúziában, bár önkéntes alapon

 • nemzetközi és regionális CIS-szabványok
 • bármely EU- vagy OECD-tagállam szabványai
 • Grúz szabványok
 • A grúz vállalatokra vonatkozó szabványok

 

Ha Ön olyan grúz gyártótól kíván árut importálni, aki saját specifikációját választotta, be kell szereznie az adott gyártó által aláírt EU-megfelelőségi nyilatkozatot.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat tanúsítja és kijelenti, hogy az érintett termékek megfelelnek a vonatkozó követelményeknek és szabványoknak. Ezt követően a gyártó az áruján elhelyezheti a Conformité Européenne (CE) címkét, amely azt jelzi, hogy a termék megfelel az uniós szabványoknak.

Ha a gyártó úgy dönt, hogy a megfelelőséget az EU-megfelelőségi nyilatkozattal igazolja, az több pénzbe és időbe kerülhet, mint az egyenértékűséget biztosító harmonizált uniós szabványoknak való megfelelés.

A meglévő ágazati termékirányelvek által csoportosított harmonizált szabványok megtekintése.

Hogyan fogom tudni, hogy az általam behozott áruk megfelelnek-e az uniós előírásoknak és szabványoknak?

 • a megfelelőségértékelési eljárások elvégzését követően az EU-ból Grúziába irányuló kiviteleket kísérő megfelelő dokumentumokat angol vagy közjegyző által készített angol nyelvű fordításban bocsátjuk ki.
 • a megfelelőségértékelést a bejelentett szervezetnek kell elvégeznie (amely általában egy meghatározott szervezet, például laboratórium vagy ellenőrző vagy tanúsító szerv).
 • Ha Ön Grúziába exportálja áruit, a megfelelőségértékelést a Grúziában akkreditált megfelelőségértékelő testület végezheti el.
 • ha Ön Grúziából importál árut az EU-ba, tekintse meg az akkreditált megfelelőségértékelő testületek listáját.

Grúzia tagja a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek, valamint a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek. Ennek eredményeként a vegyi anyagok behozatala tilalmak vagy korlátozások tárgyát képezheti. Az ilyen vegyi anyagok tekintetében a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium a hivatalos kapcsolattartó pont.

Az EU és Grúzia jelenleg egy olyan kölcsönös elismerési megállapodáson dolgozik, amely lehetővé teszi bizonyos, a megfelelőségi követelményeknek megfelelő ipari termékek további vizsgálatok vagy megfelelőségi eljárások nélküli forgalomba hozatalát.

A műszaki követelményekkel kapcsolatos kapcsolattartók

Egészségügyi és biztonsági követelmények – SPS

Élelmiszer-biztonság, állat- és növényegészségügy

Az EU-Grúzia megállapodás megszünteti és megtiltja mind az EU-nak, mind Grúziának indokolatlan szabályozás bevezetését. Ez különösen az Ön hasznára válik, ha Ön mezőgazdasági termékeket Grúziába exportáló kistermelő.

Ez nem jelenti azt, hogy veszélybe kerül az egyes országok védelmi szintje. Mivel az EU élelmiszer-biztonsági előírásai nagyon szigorúak és szigorúak, Grúzia kormánya elfogadja az EU állat- és növény-egészségügyi jogszabályai közül néhányat.

Az EU-Grúzia megállapodás azt is biztosítja, hogy az állatjólétre és a növényegészségügyre vonatkozó szabályok tükrözzék az uniós normákat és az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) fejlődését.

 

Ha Grúzia még közelíti az uniós szabályokat, hogyan exportálja/importálja?

Ha Ön növényt és/vagy állati terméket importál az EU-ba, igazolást kell beszereznie Grúzia illetékes hatóságától. A tanúsításnak garantálnia kell, hogy az Ön terméke megfelel a vonatkozó SPS-követelményeknek.

Az EU-Grúzia társulási megállapodás értelmében Grúzia kormánya köteles értesíteni az EU-t az állatjólétre, valamint a növényegészségügyre és -biztonságra vonatkozó szabályok közelítéséről. A jogszabályok közelítésének megállapításához szükséges konzultációs folyamat akár 360 napot is igénybe vehet.

Illetékes hatóságok listája
 • A Környezetvédelmi és Földművelésügyi Minisztérium alá tartozóNemzeti Élelmezésügyi Ügynökség (NFA) felelős a tervezett és/vagy nem tervezett ellenőrzések felügyeletéért, nyomon követéséért, a tervezett és/vagy nem tervezett ellenőrzések elvégzéséért, az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kérdések vizsgálatához szükséges mintavételért és felügyeletért – ez azt is jelenti, hogy a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában a nemzeti finanszírozó hatóság állami ellenőrzést gyakorol az élelmiszerek/takarmányok megfelelősége felett.
  • a nemzeti finanszírozó hatóságnak van egy állat-egészségügyi osztálya is, amely Grúziában felelős az élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséért.
  • a nemzeti finanszírozó hatóság növény-egészségügyi osztálya felelős a károsítókkal kapcsolatos kockázatelemzések szabályozásáért Grúziában.

Az emberi egészség védelme érdekében a kozmetikumokra és a kapcsolódó árukra egyedi behozatali eljárások – többek között higiéniai tanúsítási eljárás és a grúziai piacra jutásra vonatkozó külön nyilvántartásba vételi eljárás – vonatkozhatnak. A kért dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztériumhoz.

 • Az Adóügyi Szolgálat a Pénzügyminisztérium egyik szervezeti egysége, amely Grúzia külső határain felelős az SPS-előírásoknak való megfelelésért.
 • a laboratóriumok az SPS intézményi rendszerének kulcsfontosságú részét képezik. A Georgian Accreditation Centre akkreditál minden olyan laboratóriumot, amely elismert nemzetközi szabványoknak megfelelően működik.

A kereskedelem technikai akadályai

Bár fontosak a technikai szabályok, időnként akadályt jelenthetnek a nemzetközi kereskedelem előtt, és így jelentős terhet jelenthetnek Önre mint exportőrre.

 • ha úgy gondolja, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lelassítja vállalkozását, vagy megakadályozza az exportálást, elmondhatja nekünk,
 • az online űrlap segítségével tegyen jelentést arról, hogy mi akadályozza meg a Grúziába irányuló exportot. Az EU elemezni fogja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő lépéseket

Kapcsolatfelvétel

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás átláthatóbb és egyszerűbb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

Dokumentumok

A lépésről lépésre összeállított útmutatók ismertetik azokat a különböző típusú dokumentumokat, amelyeket fel kell készíteniük termékeik vámkezelésére.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok kérhetik az alábbi elemek mindegyikét vagy azok egy részét

 • Kereskedelmi számla (megállapítja a „Kereskedelmi asszisztensem” rovatban a formájára és tartalmára vonatkozó egyedi követelményeket)
 • csomagjegyzék
 • Egyes árukra vonatkozóbehozatali engedélyek
 • Igazolás arról, hogy a termék megfelel a kötelező termékszabályozásnak, például az egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak
 • Származási igazolás – származási nyilatkozat

A nagyobb bizonyosság érdekében előfordulhat, hogy kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy kötelező érvényű származási felvilágosítást szeretne kérni.

Ha részletes tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen dokumentumokat kell bemutatnia a vámkezeléshez, kérjük, látogasson el a „Kereskedelmi asszisztens” menüpontra.

A származás igazolására és ellenőrzésére szolgáló eljárások

A preferenciális vámtarifák igényléséhez a termékek származásának igazolására, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésével kapcsolatos szabályokra vonatkozó leírások a származási szabályokról szóló fenti szakaszban találhatók.

A behozatali és kiviteli vámeljárásokkal kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi jelzések

A megállapodás védi az Ön szellemi tulajdonjogait, amikor Grúziába importálja és/vagy exportálja áruit.

Védjegyek és szerzői jogok

Az EU-Grúzia társulási megállapodás több olyan nemzetközi megállapodásnak is megfelel, amelyek szabályozzák a védjegyek és a szerzői jogok kezelését. Ha a védjegybejelentést a védjegyhatóság elutasítja, a határozatot írásban közölni kell Önnel, megadva az elutasítás indokait.

Formatervezési minták és szabadalmak

Az Ön által önállóan létrehozott, egyéni jellegű formatervezési minták a lajstromozásuk révén legfeljebb 25 évig részesülnek oltalomban. Ez kizárólagos jogot biztosít Önnek a formatervezési minta használatára, és megakadályozza, hogy az Ön hozzájárulásával nem rendelkező harmadik felek használják, újítsák meg, értékesítsék vagy exportálják azt.

Földrajzi mutatók 

Az EU-Grúzia megállapodás keretében létrehozott, földrajzi mutatókkal foglalkozó különbizottság fogja nyomon követni a megállapodás végrehajtását ezen a területen, és jelentést tesz a Kereskedelmi Bizottságnak. A mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzőivel, valamint az élelmiszerekre, bortípusokra és szeszes italokra vonatkozó földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos további információkért lásd az EU —Grúzia társulási megállapodás XVII-C. mellékletét.

Hogyan lehet védelmet szerezni?

A Sakpatenti Grúzia független jogi személye, amely felelős az országban található valamennyi szellemi tulajdon védelméért és a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos politika meghatározásáért.

Ön vagy képviselője közvetlenül kérelmezheti földrajzi árujelző bejegyzését. A kérelmet papíralapon vagy elektronikus formában, grúz nyelven kell benyújtani, és annak egy eredetmegjelölésre vagy földrajzi jelzésre kell hivatkoznia.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés bejegyzése iránti kérelem
 • a kérelmező teljes neve (címe) és címe
 • az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés
 • azoknak az áruknak a neve, amelyekre vonatkozóan az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés bejegyzését kérik

A földrajzi árujelző iránti kérelemhez csatolnia kell egy olyan dokumentumot is, amely tartalmazza a következőket:

 • az áruk és a nyersanyagok leírása kémiai, fizikai, mikrobiológiai és/vagy érzékszervi és egyéb jellemzőik feltüntetésével
 • az áruk származása szerinti földrajzi terület helyének leírása, pontos határainak megjelölésével
 • az áruk előállítási technológiájának, valamint az adott földrajzi területre jellemző termelési feltételeknek és módszereknek a leírása, amennyiben léteznek ilyenek.
 • azon adatok, amelyek megerősítik, hogy az eredetmegjelöléssel ellátott áruk különleges minősége és jellemzői alapvetően vagy kizárólag az adott földrajzi környezetnek és emberi tényezőknek köszönhetők
 • azon adatok, amelyek megerősítik, hogy az áruk különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzői ehhez a földrajzi területhez kapcsolódnak;
  • az áruk földrajzi származását igazoló okmány
  • képviselő meghatalmazása

Szolgáltatások kereskedelme

Mind a grúz kormány, mind az EU meghatározta a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó valamennyi meglévő korlátozást vagy fenntartást, magas szintű átláthatóság mellett. Ez értékes jogbiztonságot teremt uniós szolgáltatóként. A Grúziára vonatkozó fenntartások listáját lásd az EU —Grúzia társulási megállapodás XIV-E., XIV-F. és XIV —G. mellékletében.

Hogyan navigál a mellékletekben?

Az EU és Grúzia közötti megállapodás az alábbi négy mellékletet tartalmazza, amelyek Grúzia részéről fenntartásokat tartalmaznak, és amelyek hatással lehetnek Önre és az Ön vállalkozására.

 • Ha Ön Grúziában szeretne vállalkozást alapítani, tekintse meg aXIV-E. mellékletet, amely negatív listát tartalmaz azokról a szolgáltatási ágazatokról, amelyekhez nem fér hozzá — ez azt jelenti, hogy kihasználhatja a listán nem szereplő összes többi ágazatban rejlő lehetőségeket.
 • Ha érdeklődik a szolgáltatásainak határokon átnyúló kereskedelme iránt, olvassa el aXIV-F. mellékletet, amely pozitív listát tartalmaz azokról a szolgáltatási ágazatokról, amelyekhez hozzáfér — ez a lista felsorolja mindazokat az ágazatokat, amelyekben kereskedni lehet.
 • Diplomás gyakornoki lehetőségek vagy kulcsfontosságú személyzeti lehetőségek keresése esetén lásd a XIV-G. mellékletet, amely felsorolja azokat az ágazatokat vagy alágazatokat, ahol korlátozásokat alkalmaznak.
 • Ha Ön független szakmai vagy szerződéses szolgáltató, lásd a XIV-H. mellékletet, amely felsorolja az alkalmazott fenntartásokat.

Ki hozhat létre vállalkozást Grúziában?

Ha Ön

 • egy vállalkozás, az EU-Grúzia megállapodás lehetővé teszi, hogy Grúziában fióktelepeket vagy képviseleti irodákat hozzon létre vagy szerezzen meg vállalkozását.
 • egy magánszemély, az EU-Grúzia megállapodás lehetőséget nyújt arra, hogy vállalkozását önfoglalkoztatás vagy az Ön ellenőrzése alatt álló vállalkozások révén alapítsa és alapítsa meg.

Az uniós szolgáltatók ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint a grúz állampolgárok. Azoknak az ágazatoknak a felsorolását, amelyekben korlátozásokat vezettek be, lásd a XIV-E. mellékletben.

Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás

Az EU és Grúzia közötti megállapodás lehetővé teszi az uniós szolgáltatók számára, hogy a grúz állampolgárokkal azonos feltételek mellett férjenek hozzá a grúziai piachoz. Az erre vonatkozó kivételeket az EU —Grúzia társulási megállapodásXIV-E., XIV-F. és XIV —G. melléklete is felsorolja.

Mi a teendő, ha munkavállalás céljából ideiglenesen Grúziába kíván költözni?

Az EU és Grúzia közötti megállapodás lehetővé teszi, hogy Ön ideiglenesen Grúziába (vagy az EU-ba) költözzön abból a célból, hogy diplomás gyakornokként, üzleti értékesítőként vagy az adott országban működő vállalat egyik kulcsfontosságú alkalmazottjaként dolgozzon.

Az ideiglenes tartózkodási időszakok a következők:

 • Vállalaton belül áthelyezett személy (egy grúziai (vagy uniós) vállalat kulcsszemélyzete vagy felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok) – legfeljebb 3 év
 • Üzleti látogató (pl. Grúziában (vagy az EU-ban) vállalkozásalapítás céljából tett utazás vagy üzleti értékesítő) – bármely 12 hónapos időszakban legfeljebb 90 nap
 • Diplomás gyakornok, aki nem vállalaton belül áthelyezett személy — legfeljebb 1 év

Az EU-Grúzia megállapodás mindkét országban lehetőségeket teremt a szerződéses szolgáltatók számára meghatározott ágazatokban. E tekintetben azonban Önnek

 • a szóban forgó szolgáltatást ideiglenes jelleggel egy olyan gazdálkodó egység alkalmazottjaként nyújtja, amely legfeljebb egyéves szolgáltatási szerződést kötött
 • legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a szerződéses szolgáltatásokat nyújtó ágazatban
 • egyetemi oklevéllel vagy azzal egyenértékű tudást igazoló képesítéssel és releváns szakmai képesítésekkel rendelkezik;

A személyzetre, a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra, az üzleti értékesítőkre és a szerződéses szolgáltatókra vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban lásd az EU-Grúzia társulási megállapodás G. mellékletét.

A grúz Nemzeti Beruházási Ügynökség előmozdítja a Grúzia és az EU közötti üzleti kapcsolatokat. Ha grúz partnert keres, lépjen kapcsolatba az EU bármelyik tagállamában működő grúz nagykövetséggel.

Közbeszerzés

Az EU és Grúzia nemzeti, regionális és helyi szinten kölcsönös hozzáférést irányoz elő az egyes országok közbeszerzési piacaihoz. Ezt a hozzáférést több szakaszban kapjuk meg Grúzia számára. Ez vonatkozik mind a közbeszerzési szerződésekre és a koncessziókra a hagyományos ágazatokban, mind a közüzemi ágazatban.

Az EU-Grúzia megállapodás azt is biztosítja, hogy mindkét országban tisztességesen vegyék figyelembe a pályázatokat, azonos bánásmódot alkalmazva a helyi és a külföldi pályázókkal szemben.

A megállapodás mind az EU-t, mind Grúziát kötelezi annak biztosítására, hogy:

 • valamennyi tervezett közbeszerzést nyilvánosságra hozzuk – ez a piac verseny előtti megnyitása, valamint a tervezett közbeszerzésre vonatkozó információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében történik a szerződés odaítélése előtt.
 • a szerződés tárgyának megkülönböztetésmentes leírása megfelelő határidők megjelölésével, valamennyi gazdasági szereplő számára hozzáférhető.
 • nincs hátrányos megkülönböztetés Önnel mint gazdasági szereplővel szemben, ami megakadályozhatja, hogy az ajánlatban való részvételre jogosult legyen.
 • az ajánlat odaítélésének folyamata a nyertes ajánlat meghirdetéséig átlátható.
 • a végső döntést minden pályázóval közöljük – a sikertelen pályázók kérésre magyarázatot kapnak, amely lehetővé teszi a döntés elemzését.

Hogyan ítélik oda a szerződéseket?

Grúzia Állami Közbeszerzési Ügynöksége (SPA) vezető szerepet tölt be a közbeszerzés koordinálásában, végrehajtásában és nyomon követésében. Az ajánlatok odaítélésének öt módja létezik.

 • Elektronikus pályázat — 75182 EUR vagy azt meghaladó értékű, homogén tárgyak vásárlására
 • Egyszerűsített elektronikus pályázati eljárás — legfeljebb 75182 EUR értékű, homogén tárgyak vásárlására
 • Egyszerűsített közbeszerzés — 1880 EUR alatti értékű beszerzéseknél használatos (a diplomáciai képviseletekre és a védelemmel, biztonsággal és a közrend fenntartásával kapcsolatos beszerzésekre eltérő küszöbértékekkel)
 • Tervpályázatok — tervhez kapcsolódó projektek és szolgáltatások beszerzésére az ajánlatkérő szerv döntése alapján
 • Egységesített tender — a stratégiai partnerségi megállapodás által lebonyolított egységes, központosított állami közbeszerzési eljárás homogén beszerzett tárgyak beszerzésére különböző beszerzést végző szervek számára

A különleges védelmi területek honlapján a”Fehér és Fekete List nyilvántartó” is szerepel. Ez a jegyzék két jegyzékből áll.

 • feketelistán szereplő pályázók, akik nem nyújtanak garanciát a szerződés végrehajtására és/vagy megtagadják a szerződés aláírását az ajánlatkérő szervvel és/vagy elmulasztják teljesíteni a szerződésből eredő kötelezettségeiket – ezeket a pályázókat a feketelistára való felvételüket követő egy éven belül blokkolják az ajánlattételben való részvételben vagy egy másik ajánlatban való részvételben.
 • fehérlistán szereplő azon kérelmezők, akik sikeresen megfeleltek a pályázati kritériumoknak, nem állnak fizetésképtelenségi eljárás alatt, nincsenek tartozásuk az állami költségvetés felé, és a megelőző 3 évre vonatkozó nyilvántartásuk alapján nem érik el a 375940 EUR-t.

Mi a teendő, ha panasza van?

A stratégiai partnerségi megállapodás egy 6 tagból álló vitarendezési testülettel is rendelkezik. A testület három tagját a civil társadalom nevezi ki, biztosítva a DRB átláthatóságát és függetlenségét.

Ha bármilyen panasza van a közbeszerzési rendszerrel kapcsolatban, forduljon a DRB-hez. Panaszainak benyújtása és meghallgatása díjmentes.

Hogyan nyújtja be panaszát?

Panaszát elektronikus úton is benyújthatja a pályázati oldalon található űrlap kitöltésével. Miután a DRB megerősíti panaszának jogszerűségét, a DRB legfeljebb tíz napon belül tájékoztathatja az ajánlatkérő szervet a hibáról, és helyesbítést kérhet. Alternatív megoldásként a DRB kérheti a pályázati bizottság határozatának teljes felülvizsgálatát vagy törlését, vagy súlyos jogsértés esetén bejelentheti az ügyet a bűnüldöző szerveknek. Ha nem elégedett a DRB határozatával, a határozat ellen bírósági jogorvoslattal élhet.

E-közbeszerzés

Használhatja továbbá az egységes elektronikus rendszert, amely a grúz e-közbeszerzési portál. Ez megkönnyíti a közbeszerzési információkhoz való hozzáférést, ideértve a tervezett beszerzési tevékenységek bejelentését, az elektronikus ajánlattételi dokumentumok rendelkezésre állását, az automatizált közbeszerzési értesítőt és az elektronikus ajánlati formanyomtatvány létrehozását az elektronikus szolgáltatók számára.

Közbeszerzési kapcsolattartók

Linkek, elérhetőségek és dokumentumok

Nemzeti intézmények

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek

A műszaki követelményekkel kapcsolatos kapcsolattartók

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

Közbeszerzési kapcsolattartók

További linkek

Nemzeti intézmények

Külgazdasági és külügyminiszter

Grúzia nyomon követi a vegyi fegyverek előállításához felhasználható anyagok behozatalát. Egyes vegyi anyagok behozatalához külön engedélyre lehet szükség, és a Külügyminisztérium a kijelölt nemzeti hatóság.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2945000 (kiterjesztés: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Grúzia Gazdasági és Fenntartható Fejlődési Minisztériuma

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

National Bank of Georgia

GE-0114 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2406120

Grúzia szellemi tulajdonnal foglalkozó nemzeti központja

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Grúzia Nemzeti Statisztikai Hivatala

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

Enterprise Georgia

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze utcaz 18), GE-0102 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek

Az Európai Unió grúziai küldöttsége

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Grúzia Európai Unió melletti képviselete

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Honlap: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, Grúz Kereskedelmi és Iparkamara

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2694747

Európai Üzleti Szövetség Grúzia

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgium

Tel.:+ 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

A műszaki követelményekkel kapcsolatos kapcsolattartók

Grúz nemzeti szabványügyi és metrológiai ügynökség

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Az Egységes Nemzeti Akkreditáló Testület

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

Nemzeti Élelmiszer-ügynökség (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

A Nemzeti Élelmiszerügynökséghez rendelt növény-egészségügyi osztály

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2919167 (Kiterjesztések: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

A Nemzeti Élelmiszerügynökséghez rendelt Állategészségügyi Főosztály

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2919167 (kiterjesztések: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Környezetvédelmi és Földművelésügyi Minisztérium

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium biodiverzitási osztálya

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Munkaügyi, egészségügyi és szociális miniszter

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Grúzia

Tel.: + 995 32 272538

Bevételi Szolgálat, Központi Hivatal

V. Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Grúzia

Információs központ:

Tel.: + 995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

A Földművelésügyi Minisztérium laboratóriuma

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Közbeszerzési kapcsolattartók

Állami Közbeszerzési Ügynökség

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 22484822

Az Állami Közbeszerzési Ügynökség platformja

 

Honlap: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Egységes elektronikus rendszer:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások