ES ir Gruzijos išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė

2014 m. birželio mėn. ES ir Gruzija pasirašė asociacijos susitarimą ir jis įsigaliojo 2016 m. liepos mėn. Išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė (IVLPE) yra neatskiriama Susitarimo dalis. Juo mažinami tarifai, su kuriais Europos įmonės susiduria eksportuodamos į Gruziją. Dėl to muitinės procedūros tampa veiksmingesnės. Ja taip pat sudaromos palankesnės sąlygos prekybai laipsniškai derinant Gruzijos teisės aktus, taisykles ir procedūras, įskaitant standartus, su ES teisės aktais, taisyklėmis ir procedūromis.

Glaustai apie susitarimą

ES ir Gruzijos asociacijos susitarimas įsigaliojo 2016 m. liepos 1 d.

Visas susitarimo tekstas ir priedai.

Kokia nauda jūsų verslui?

Susitarimu jūsų bendrovei sudaromos palankesnės sąlygos eksportuoti į Gruziją ir iš jos importuoti, nes

 • panaikinti daugumą tarifų
 • numatytos veiksmingesnės muitinės procedūros

Kas gali eksportuoti iš ES į Gruziją pagal ES ir Gruzijos asociacijos susitarimą?

Kad galėtų eksportuoti iš ES į Gruziją, jūsų bendrovė turi būti registruota vienoje iš ES valstybių narių ir turėti galiojančią muitinės deklaraciją ir prireikus eksporto licenciją.

Kas gali eksportuoti į ES iš Gruzijos pagal ES ir Gruzijos asociacijos susitarimą?

Kad galėtų eksportuoti į ES pagal ES ir Gruzijos susitarimą, jūsų bendrovė turės būti registruota Gruzijos Respublikoje.

 

Pagrindinės Gruzijos eksportuojamos prekės yra:

 • mineraliniai produktai
 • mašinos ir prietaisai
 • chemijos produktai
 • transporto įranga

ES yra viena iš pagrindinių Gruzijos prekybos partnerių. Todėl šalis stengiasi suderinti savo prekybos teisės aktus ir praktiką su ES teisės aktais ir praktika, o tai ypač naudinga MVĮ, vykdančioms prekybą.

Tarifai

Susitarimu panaikinama dauguma prekėms taikomų muitų. 

Pramoninės prekės

ES ir Gruzijos asociacijos susitarimu 100 proc. panaikinami muitai pramoninėms prekėms.

Žemės ūkio produktai

ES ir Gruzijos asociacijos susitarimu draudžiama taikyti tarifines kvotas importui ir eksportui.

Tačiau importuojant į ES tam tikras jautrias žemės ūkio prekes, kurioms taikomos tarifinės kvotos, taikomos kelios išimtys:

Česnakams taikoma tarifinė kvota

Česnakų importui į ES taikoma metinė tarifinė kvota. Pagal susitarimą ES leidžia iš Gruzijos importuoti iš viso 220 tonų česnakų per metus. Importas, įtrauktas į bendrą sumą, nustatomas remiantis eiliškumo principu. Viršijus bendrą sumą, bus taikomas ES didžiausio palankumo režimo muitas. Prieš eksportuodami patikrinkite kiekvienos taikomos kvotos likutį.

Kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kaina

Jei į ES importuojate tam tikrus vaisius ir daržoves, pvz., pomidorus, cukinijas ar persikus, jūsų prekėms bus taikoma įvežimo kainos sistema. Pagal susitarimą tai reiškia, kad muitas bus apskaičiuojamas kaip specifinis muitas. Jei į ES importuojamos prekės atitinka kilmės taisyklių reikalavimus ir yra vertinamos mažesne sąskaitos faktūros kaina, nei nurodyta specifiniame muitui, kaip importuotojas, jums teks fiksuotos specifinės muito sumos ir sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos skirtumas.

Tačiau jums nereikės mokėti jokių mokesčių, jei iš Gruzijos importuojamos prekės muitinė vertė yra lygi muitinės nustatytai įvežimo kainai arba už ją didesnė.

Žr. prekių, kurioms taikoma įvežimo kaina, sąrašą.

Ar turite mokėti vaisių ir daržovių įvežimo kainą, jei importuojate prekes iš Gruzijos?

Praktiškai daugumos iš Gruzijos importuojamų prekių muitinė vertė yra didesnė už įvežimo kainą, todėl daugeliu atvejų įvežimo kainos jums nereikės mokėti.

Kova su priemonių vengimu

Daugumai (perdirbtų) žemės ūkio produktų taikoma kovos su priemonių vengimu tvarka, t. y. bendros importo apimties per metus riba. ES ir Gruzijos asociacijos susitarimoII-C priede pateiktas žemės ūkio produktų, kuriems taikoma kovos su priemonių vengimu tvarka, sąrašas.

Tai reiškia, kad jei importas iš Gruzijos viršija tam tikrą lygį, ES leidžiama sustabdyti šiems produktams taikomų mažesnių muitų tarifų taikymą. Ši riba gali būti viršyta tik tuo atveju, jei Gruzijos vyriausybė gali ES tinkamai pagrįsti, kad Gruzijos gamintojai yra pajėgūs gaminti šias prekes ir (arba) kad eksporto apimtis viršija nustatytą ribą. Jei pagrindimas yra patenkinamas, muitai bus netaikomi.

Tai daroma siekiant užtikrinti, kad trečiosios šalys nepasinaudotų ES ir Gruzijos susitarimu ir nevykdytų apgaulingo eksporto į ES per Gruziją.

 

Savoproduktui taikomą tarifo normą rasite „Mano prekybos asistentas“

Kilmės taisyklės

 

Kad jūsų produktui būtų taikomas lengvatinis režimas, jis turi atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Apsilankykite „ Mano prekybos asistento “ interaktyvioje „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonėje (ROSA)“ ir įvertinkite, ar jūsų produktas atitinka kilmės taisykles, ir sužinokite, kaip parengti teisingus dokumentus.

Bendra informacija apie kilmės taisykles ir kilmės procedūras pateikiama šiame skirsnyje.

Kilmė – prekių, kuriomis prekiaujama, ekonominė pilietybė. Jei šia tema esate naujas, galite rasti pagrindinių sąvokų įvadą prekių skyriuje.

Kilmės taisyklės

Kur rasti kilmės taisykles?

Pagal Asociacijos susitarimą su Gruzija taikytinos kilmės taisyklės apibrėžtos Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos (PEM konvencijos) I priedėlyje. Tos taisyklės yra peržiūrimos ir iki 2021 m. vidurio turėtų būti pradėtos taikyti naujos alternatyvios kilmės taisyklės, įskaitant nuostatas dėl kumuliacijos, sąlyginio apmokestinimo muitu, leistino nuokrypio ir nekeitimo taisyklės (žr. toliau), kurios bus sušvelnintos;

PEM konvencija dėl kilmės taisyklių siekiama nustatyti bendras kilmės ir kumuliacijos taisykles 25 susitariančiosioms šalims (ES, ELPA, Balkanų šalims ir LPS partnerėms ES pietinėse ir rytinėse kaimyninėse šalyse) ir ES, siekiant palengvinti prekybą ir integruoti tiekimo grandines šioje zonoje.

PEM susitariančiųjų šalių sąrašas

Išsami informacija apie visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių sistemą pateikiama Naudotojo vadove.

Ar mano produktas yra ES arba Gruzijos kilmės pagal PEM konvenciją?

Kad jūsų produktui būtų taikomas mažesnis arba nulinis lengvatinis tarifas pagal PEM konvenciją, jis turi būti ES arba Gruzijos kilmės.

Produktas „kilęs“, jei jis yra:

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikomus šio skirsnio reikalavimus, pavyzdžiui, nepakankamą apdorojimą ar perdirbimą arba tiesioginio vežimo taisyklę. Taip pat esama tam tikrų papildomų lankstumo priemonių, kurios padės jums laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pavyzdžiui, leistinų nuokrypių arba kumuliacijos.

 

Pagrindinių konkretiems produktams taikomų ES prekybos susitarimų taisyklių rūšių pavyzdžiai

 • pridėtinės vertės taisyklė – visų produktui panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros procentinės gamintojo kainos ex-works kainos dalies
 • tarifinio klasifikavimo taisyklės pakeitimas – vykstant gamybos procesui pasikeičia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinis klasifikavimas, pavyzdžiui, popieriaus gamyba (Suderintos sistemos 48 skirsnis) iš kilmės statuso neturinčios plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis)
 • specifinės operacijos – reikalingas specialus gamybos procesas, pvz., pluošto verpimas į verpalus. Tokios taisyklės visų pirma taikomos tekstilės ir drabužių bei chemijos sektoriuose.

Patarimai, kaip jums padėti laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Susitarimu suteikiama daugiau lankstumo siekiant padėti jums laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pvz., leistinų nuokrypių arba kumuliacijos.

Leistinas nuokrypis
 • pagal leistinų nuokrypių taisyklę gamintojui leidžiama naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios paprastai draudžiamos pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę, iki 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).
 • šis leistinas nuokrypis negali būti naudojamas siekiant viršyti kilmės statuso neturinčių medžiagų, išvardytų konkretiems produktams taikomose taisyklėse, didžiausios vertės ribinę vertę.
 • konkretūs leistini nuokrypiai taikomi tekstilės gaminiams ir drabužiams, priskiriamiems Suderintos sistemos 50–63 skirsniams, įtrauktiems į I priedo „II priedo sąrašo įvadinės pastabos“ 5–6 pastabas.
Kumuliacija

PEM konvencijoje numatyti du kilmės sumavimo būdai

 • dvišalė kumuliacija – Gruzijos kilmės medžiagos gali būti laikomos ES kilmės (ir atvirkščiai), kai jos naudojamos produkto gamybai ES
 • įstrižinė kumuliacija – medžiagos, kilusios iš vienos PEM konvencijos Susitariančiosios Šalies, gali būti laikomos kitos Susitariančiosios Šalies kilmės medžiagomis, vertinant, ar galutinis produktas, eksportuojamas į trečiąją Susitariančiąją Šalį visos Europos ir Viduržemio jūros regiono zonoje, turi būti laikomas turinčiu lengvatinę prieigą

  , tačiau įstrižinė kumuliacija taikoma tik tuo atveju, jei tarp visų atitinkamų Susitariančiųjų Šalių yra sudarytas Prekybos susitarimas ir tos šalys taiko tas pačias kilmės taisykles. Patikrinkite „matricą“ (lentelę, kurioje nurodyti visi galiojantys susitarimai pagal PEM konvenciją), kurioje nurodytos susitariančiosios šalys, su kuriomis Gruzija gali taikyti įstrižinę kumuliaciją. 2020 m. balandžio mėn. bendri ES ir Gruzijos partneriai, kuriems gali būti taikoma įstrižinė kumuliacija, buvo Islandija, Šveicarija (įskaitant Lichtenšteiną) ir Norvegija.

 

Kaip veikia įstrižinė kumuliacija?

Įstrižinė kumuliacija leidžiama kelioms skirtingoms šalims, kurios taiko tas pačias kilmės taisykles ir yra sudariusios tarpusavio prekybos susitarimus. Taip yra tada, kai prekių gamintojas bet kurioje šalyje gali importuoti medžiagas ir jas naudoti taip, tarsi jos būtų kilusios iš savo šalies. Pavyzdžiui, pagal PEM konvenciją Gruzijos prekybininkas, gaminantis į Šveicariją eksportuojamus drabužius, gali naudoti ES kilmės siūlus ir gali juos laikyti Gruzijos kilmės siūlais. Dvigubos transformacijos reikalavimas, t. y. audinių gamyba iš (kilmės statuso neturinčių) verpalų ir drabužių gamyba, yra įvykdytas, o į Šveicariją eksportuojami drabužiai laikomi Gruzijos kilmės, todėl jie gali laisvai patekti į Šveicarijos rinką.

Daugiau paaiškinimų apie kumuliaciją pagal PEM galima rasti čia.

Kiti reikalavimai

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus Konvencijoje nustatytus taikytinus reikalavimus, pavyzdžiui, nepakankamą apdorojimą ar perdirbimą arba tiesioginio vežimo taisyklę.

Vežimas per trečiąją šalį: tiesioginio vežimo taisyklė

Kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš ES į Gruziją (ir atvirkščiai) arba per Susitariančiųjų Šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, teritorijas be tolesnio perdirbimo trečiojoje šalyje.

Kai kurios operacijos gali būti atliekamos trečiojoje šalyje, jei produktai lieka muitinės prižiūrimi, pavyzdžiui,

 • iškrovimas
 • pakartotinis įkrovimas
 • bet kuri kita operacija, skirta gerai produktų būklei išsaugoti

Įrodymai, kad šios sąlygos įvykdytos, importuojančios šalies muitinei pateikiami pateikiant:

 • Bendrasis transporto dokumentas (pavyzdžiui, konosamentas), apimantis vežimą iš eksportuojančios šalies per trečiąją šalį, per kurią prekės buvo vežamos tranzitu
 • trečiosios šalies, per kurią gabena jūsų prekes, muitinės išduotas sertifikatas;
 • jei jų nėra, bet kokie patvirtinamieji dokumentai

Sąlyginis apmokestinimas muitais

Pagal PEM konvenciją dėl ES ir Gruzijos prekybos neįmanoma susigrąžinti muitų už kilmės statuso neturinčias medžiagas, naudojamas produktui, eksportuojamam taikant lengvatinį tarifą, gaminti.

Kilmės procedūros

Eksportuotojai ir importuotojai turi laikytis kilmės procedūrų. Procedūros nustatytos V antraštinėje dalyje dėl kilmės įrodymo ir VI antraštinėje dalyje dėl administracinio bendradarbiavimo tvarkos. Jose paaiškinama, pvz., kaip deklaruoti produkto kilmę, kaip prašyti lengvatų arba kaip muitinė gali patikrinti produkto kilmę.

Kaip prašyti lengvatinio tarifo?

Kad galėtų pasinaudoti lengvatiniu tarifu, importuotojai turi pateikti kilmės įrodymą.

Kilmės įrodymas gali būti:

Kilmės įrodymas galioja 4 mėnesius nuo išdavimo dienos.

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatai

 • EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatus išduoda eksportuojančios šalies muitinė
 • III a ir III b prieduose pateikiami EUR.1 ir EUR-MED sertifikatų pavyzdžiai ir pateikiami jų pildymo nurodymai.
 • sertifikato prašantis eksportuotojas turėtų būti pasirengęs pateikti atitinkamų produktų kilmės statusą įrodančius dokumentus.

Išsamesni paaiškinimai, kada naudoti EUR.1 arba EUR-MED sertifikatą, pateikiami vadovo 72 puslapyje.

Kilmės deklaracija arba EUR-MED kilmės deklaracija

Eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produkto kilmės šalis yra ES arba PEM konvencijos susitariančioji šalis, pateikdami kilmės deklaraciją. Kilmės deklaraciją gali užpildyti:

 • patvirtintas eksportuotojas
 • bet kuris eksportuotojas, jei bendra siuntos vertė neviršija 6 000 EUR
Kaip pateikti kilmės deklaraciją?

Eksportuotojas sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente, kuriame identifikuojamas produktas (IV a priedas), turėtų įrašyti, antspauduoti arba atspausdinti šią deklaraciją:

„Produktų, kuriems taikomas šis dokumentas, eksportuotojas (muitinės leidimas Nr.... ) pareiškia, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra... lengvatinės kilmės.“

Kaip parengti EUR-MED kilmės deklaraciją?

Šiuo atveju deklaracija yra tokia (IVb priedas)

„Produktų, kuriems taikomas šis dokumentas (muitinės leidimas Nr....), eksportuotojas pareiškia, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra... lengvatinės kilmės.

– Kumuliacija taikoma su... (šalies (-ių) pavadinimas (-ai)).

- kumuliacija netaikoma

Kilmės deklaracija gali būti surašyta bet kuria oficialiąja ES kalba arba oficialiomis kalbomis PEM zonoje, kaip nurodyta IV priedo a ir b punktuose (pareiškimas dėl kumuliacijos visada turėtų būti anglų kalba).

Kilmės deklaraciją turite pasirašyti ranka. Jei esate patvirtintas eksportuotojas, šis reikalavimas netaikomas, jei savo muitinei pateikiate raštišką įsipareigojimą prisiimti visą atsakomybę už bet kokią deklaraciją, kurioje nurodoma jūsų tapatybė.

Kilmės tikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas tikrai turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. Patikrinimas grindžiamas:

 • importuojančių ir eksportuojančių šalių muitinių administracinis bendradarbiavimas
 • vietos muitinės atliekamos patikros (importuojančiosios Šalies vizitai į eksportuotoją neleidžiami)

Eksportuojančios šalies valdžios institucijos galutinai nustato kilmę ir informuoja importuojančios šalies valdžios institucijas apie rezultatus.

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės ir reikalavimai

Pagal susitarimą Gruzija suderino savo techninius standartus ir reglamentus, kad jie atitiktų ES standartus ir reglamentus. Tai reiškia, kad dauguma techninių taisyklių Gruzijoje bus tokios pačios kaip ir ES.

Gruzija suderino teisės aktus, įskaitant

 • gaminių akreditavimas ir prekyba jais, kuriame nustatomi atitikties vertinimo procedūrų moduliai;
 • bendra gaminių sauga, nustatant kriterijus, į ką reikia atsižvelgti nustatant gaminį kaip saugų, ir nustatant, kada uždrausti gaminį, nes jis kelia rimtą pavojų sveikatai ir saugai

Šių reglamentų ir kitų teisės aktų, kuriuos įgyvendino Gruzija, sąrašas pateiktas ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo III-B priede.

Gruzija taip pat susitarė suderinti 21 reglamentą, apimantį sveikatos ir saugos reikalavimus įvairiems gaminiams, įskaitant mašinas, liftus, žaislus, medicinos prietaisus ir paprastus slėginius indus. Jos išvardytos ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo III-A priede.

Kalbant apie standartus, Gruzija, remdamasi geriausios praktikos pavyzdžiais, priėmė tarptautinius ir Europos standartus. Iš visų registruotų Gruzijos standartų 98 proc. yra tarptautiniai ir europiniai, o 2 proc. – Gruzija.

Gruzijoje gali būti taikomi toliau nurodyti standartai, nors ir savanoriškai:

 • tarptautiniai ir regioniniai MIS standartai
 • bet kurios ES arba EBPO valstybės narės standartai
 • Gruzijos standartai
 • Gruzijos bendrovių standartai

 

Jei norite importuoti prekes iš Gruzijos gamintojo, kuris pasirinko naudoti savo specifikacijas, turite gauti to gamintojo pasirašytą ES atitikties deklaraciją.

ES atitikties deklaracijoje patvirtinama ir patvirtinama, kad atitinkami gaminiai atitinka atitinkamus reikalavimus ir standartus. Po to jūsų gamintojas ant savo prekių gali pritvirtinti „ Conformité Européenne “ (CE) etiketę, kurioje nurodyta, kad jis atitinka ES standartus.

Jei jūsų gamintojas nusprendžia įrodyti atitiktį pateikdamas ES atitikties deklaraciją, tai gali kainuoti daugiau pinigų ir laiko nei darbas su darniaisiais ES standartais, kuriais užtikrinamas lygiavertiškumas.

Žiūrėti darniuosius standartus, sugrupuotus pagal galiojančias sektorines gaminių direktyvas.

Kaip žinau, kad mano importuojamos prekės atitinka ES reglamentus ir standartus?

 • atlikus atitikties vertinimo procedūras, atitinkami dokumentai, pridedami prie jūsų eksporto iš ES į Gruziją, bus išduodami anglų kalba arba notaro patvirtintais gruzinų vertimais.
 • atitikties vertinimą turi atlikti notifikuotoji įstaiga (paprastai tai yra konkreti organizacija, pvz., laboratorija, tikrinimo ar sertifikavimo įstaiga).
 • jei eksportuojate savo prekes į Gruziją, atitikties vertinimą gali atlikti Gruzijoje akredituota atitikties vertinimo įstaiga.
 • jei importuojate prekes į ES iš Gruzijos, žr. akredituotų atitikties vertinimo įstaigų sąrašą.

Gruzija yra Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, ir Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų narė. Todėl cheminių medžiagų importui gali būti taikomi draudimai arba apribojimai. Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio ministerija yra oficialus kontaktinis centras (OCP) dėl tokių cheminių medžiagų.

ES ir Gruzija šiuo metu rengia abipusio pripažinimo susitarimą, pagal kurį tam tikrus atitikties reikalavimus atitinkančius pramonės gaminius bus galima pateikti rinkai be papildomų bandymų ar atitikties procedūrų.

Kontaktiniai duomenys, susiję su techniniais reikalavimais

Sveikatos ir saugos reikalavimai. SFS

Maisto sauga, gyvūnų ir augalų sveikata

ES ir Gruzijos susitarimu panaikinama ir draudžiama tiek ES, tiek Gruzijai priimti nepagrįstas taisykles. Tai ypač naudinga jums, jei esate smulkusis ūkininkas, eksportuojantis žemės ūkio prekes į Gruziją.

Tai nereiškia, kad kils pavojus kiekvienos šalies apsaugos lygiui. Atsižvelgdama į tai, kad ES maisto saugos standartai yra labai aukšti ir griežti, Gruzijos vyriausybė priima kai kurias ES sanitarijos ir fitosanitarijos srities teisėkūros priemones.

ES ir Gruzijos susitarimu taip pat užtikrinama, kad gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos taisyklės atspindėtų ES normas ir Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) pokyčius.

 

Jei Gruzija vis dar derina ES taisykles, kaip eksportuojate ir (arba) importuojate?

Jei į ES importuojate kokius nors augalinius ir (arba) gyvūninius produktus, turėsite gauti Gruzijos kompetentingos institucijos sertifikatą. Šiuo sertifikavimu turėtų būti užtikrinta, kad jūsų produktas atitiktų atitinkamus sanitarijos ir fitosanitarijos reikalavimus.

Pagal ES ir Gruzijos asociacijos susitarimą Gruzijos Vyriausybė privalo pranešti ES, kai ji suderino gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos bei saugos taisykles. Konsultacijos siekiant nustatyti, ar teisės aktai buvo suderinti, gali užtrukti iki 360 dienų.

Kompetentingų valdžios institucijų sąrašas
 • nacionalinė maisto agentūra (NFA) prie Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos yra atsakinga už priežiūrą, stebėseną, planinių ir (ar) neplanuotų patikrinimų atlikimą, dokumentų tikrinimą, mėginių ėmimą tyrimams ir priežiūrai, susijusius su maisto sauga; tai taip pat reiškia, kad kiekvienu gamybos, perdirbimo ir platinimo etapu NFA vykdys valstybinę maisto ir (arba) pašarų atitikties kontrolę.
  • NFA taip pat turi veterinarijos departamentą, kuris yra atsakingas už gyvų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinę kontrolę Gruzijoje.
  • NFA fitosanitarijos departamentas yra atsakingas už kenkėjų rizikos analizės reguliavimą Gruzijoje.
 • darbo, sveikatos ir socialinių reikalų ministerija yra atsakinga už su sveikata susijusias prekes ir priemones – ji prisideda prie krizių valdymo sprendžiant maisto saugos klausimus ir prisideda prie pastangų užtikrinti, kad būtų nustatytos maisto saugos normos ir parametrai.

Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, kosmetikos gaminiams ir susijusioms prekėms gali būti taikomos specialios importo procedūros, įskaitant higienos sertifikavimo procedūrą ir specialią patekimo į Gruzijos rinką registravimo procedūrą. Norėdami gauti informacijos apie visus reikiamus dokumentus, galite kreiptis į Darbo, sveikatos ir socialinių reikalų ministeriją.

 • pajamų tarnyba yra Finansų ministerijos departamentas, atsakingas už sanitarijos ir fitosanitarijos taisyklių laikymąsi prie Gruzijos išorės sienų.
 • laboratorijos yra esminė BIS institucinės sistemos dalis. Gruzijos akreditavimo centras akredituoja visas laboratorijas, kurios veikia pagal pripažintus tarptautinius standartus.

Techninės prekybos kliūtys

Nors techninės taisyklės yra svarbios, jos kartais gali tapti tarptautinės prekybos kliūtimis, todėl jums, kaip eksportuotojui, gali tekti didelė našta.

 • jei manote, kad susiduriate su prekybos kliūtimis, dėl kurių jūsų verslas lėtėja arba negalite eksportuoti, galite mums apie tai pranešti.
 • užpildydami internetinę formą, praneškite, kas stabdo savo eksportą į Gruziją. ES išnagrinės jūsų padėtį ir imsis atitinkamų veiksmų

Susisiekite su mumis

Kontaktiniai duomenys sanitariniams/fitosanitariniams reikalavimams (SFS)

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Susitarimu užtikrinamos skaidresnės ir paprastesnės muitinės procedūros, kad būtų palengvinta prekyba ir sumažintos įmonių išlaidos.

Dokumentai

Nuosekliuose vadovuose aprašomi įvairių rūšių dokumentai, kuriuos turėtumėte parengti savo produktų muitiniam įforminimui.

Priklausomai nuo jūsų produkto, muitinė gali reikalauti pateikti visus toliau nurodytus elementus arba kai kuriuos iš jų:

 • komercinė sąskaita faktūra (nustatė konkrečius reikalavimus dėl jos formos ir turinio „Mano prekybos asistentas“)
 • pakuočių sąrašas
 • tam tikrų prekiųimporto licencijos
 • sertifikatai, iš kurių matyti, kad jūsų produktas atitinka privalomas gaminių taisykles, pvz., sveikatos ir saugos reikalavimus, ženklinimą ir pakavimą;
 • kilmės įrodymas – kilmės deklaracija

Patikslinama, kad dėl privalomosios tarifinės informacijos ir (arba) privalomosios kilmės informacijos galite kreiptis iš anksto.

Išsamesnės informacijos apie tai, kokius dokumentus turite pateikti savo produkto muitiniam įforminimui atlikti, ieškokite „Mano prekybos asistentas“.

Kilmės įrodymo ir tikrinimo procedūros

Apibūdinimą, kaip įrodyti jūsų produktų kilmę, kad būtų galima prašyti taikyti lengvatinius tarifus, ir taisykles, susijusias su muitinės atliekamu kilmės patikrinimu, rasite skirsnyje apie kilmės taisykles.

Informacijos apie importo ir eksporto muitinės procedūras apskritai ieškokite Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato interneto svetainėje.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Susitarimu saugomos jūsų intelektinės nuosavybės teisės importuojant ir (arba) eksportuojant jūsų prekes į Gruziją.

Prekių ženklai ir autorių teisės

ES ir Gruzijos asociacijos susitarimas atitinka keletą tarptautinių susitarimų, kuriais reglamentuojamas prekių ženklų ir autorių teisių administravimas. Jei prekių ženklų administracija jūsų paraišką atmeta, apie sprendimą jums turi būti pranešta raštu, nurodant atmetimo priežastis.

Dizainas ir patentai

Jūsų savarankiškai sukurti individualių savybių turintys dizainai saugomi juos įregistravus ne ilgiau kaip 25 metus. Tai jums suteiks išimtinę teisę naudoti dizainą ir užkirs kelią trečiosioms šalims, kurios neturi jūsų sutikimo, jį naudoti, atkurti, parduoti, importuoti ir (arba) eksportuoti.

Geografiniai rodikliai 

Pagal ES ir Gruzijos susitarimą įsteigtas specialus geografinių rodiklių komitetas stebės susitarimo įgyvendinimą šioje srityje ir teiks ataskaitas Prekybos komitetui. Daugiau informacijos apie žemės ūkio produktų geografines nuorodas, taip pat maisto produktų geografines nuorodas, vynų rūšis ir spiritinius gėrimus rasite ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo XVII-C priede.

Kaip gauti apsaugą?

Sakpatenti yra nepriklausomas Gruzijos juridinis asmuo, atsakingas už visos intelektinės nuosavybės apsaugą šalyje ir už intelektinės nuosavybės teisių politikos nustatymą.

Jūs arba jūsų atstovas gali tiesiogiai kreiptis dėl geografinės nuorodos registracijos. Paraiška turėtų būti teikiama popierine arba elektronine forma Gruzijos kalba ir joje turėtų būti nurodyta viena kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda;

Į paraišką turėtų būti įtraukta:

 • prašymas įregistruoti kilmės vietos nuorodą arba geografinę nuorodą
 • pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;
 • kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda
 • prekių, kurioms prašoma įregistruoti kilmės vietos nuorodą ar geografinę nuorodą, pavadinimas

Kartu su geografinės nuorodos paraiška taip pat turėtumėte pateikti dokumentą, kuriame pateikiama:

 • prekių ir žaliavų aprašymas, nurodant jų chemines, fizines, mikrobiologines ir (arba) organoleptines ir kitas savybes;
 • prekių kilmės geografinės vietovės vietos aprašymas, nurodant tikslias jos ribas;
 • prekių gamybos technologijos aprašymas ir gamybos sąlygos bei metodai, būdingi atitinkamai geografinei vietovei, jei jie egzistuoja;
 • duomenys, patvirtinantys, kad kilmės vietos nuoroda žymimų prekių konkrečią kokybę ir savybes iš esmės arba išimtinai lemia ypatinga geografinė aplinka ir žmogiškieji veiksniai
 • duomenys, patvirtinantys, kad konkreti prekių kokybė, reputacija ar kitos savybės yra susijusios su šia geografine vietove;
  • prekių geografinę kilmę patvirtinantis dokumentas
  • įgaliojimas, kuriuo patvirtinamas atstovo įgaliojimas

Prekyba paslaugomis

Tiek Gruzijos vyriausybė, tiek ES nustatė visus esamus paslaugų teikimo apribojimus ar išlygas, užtikrindamos aukštą skaidrumo lygį. Taip jums, kaip ES paslaugų teikėjui, suteikiamas vertingas teisinis tikrumas. Gruzijai taikomų išlygų sąrašas pateiktas ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo XIV-E, XIV-F ir XIV-G prieduose.

Kaip naršyti prieduose?

Į ES ir Gruzijos susitarimą įtraukti šie 4 priedai su Gruzijos išlygomis, kurios gali turėti įtakos jums ir jūsų verslui. 

 • jei norite įsteigti įmonę Gruzijoje, turite matytiXIV-E priedą, kuriame pateiktas neigiamas visų paslaugų sektorių, kuriuose neturite prieigos, sąrašas. Tai reiškia, kad galite pasinaudoti galimybėmis visuose kituose neišvardytuose sektoriuose.
 • jei jus domina tarpvalstybinė prekyba jūsų paslaugomis, turite matytiXIV-F priedą, kuriame pateiktas teigiamas paslaugų sektorių, prie kurių turite prieigą, sąrašas. Šiame sąraše nurodomi visi sektoriai, kuriuose leidžiama prekiauti.
 • jei ieškote absolventų stažuotojų arba pagrindinio personalo galimybių, žr. XIV-Gpriedą, kuriame išvardyti sektoriai arba subsektoriai, kuriems taikomi apribojimai.
 • jei esate nepriklausomas profesionalus arba sutartinių paslaugų teikėjas, žr. XIV-H priedą, kuriame išvardijamos taikomos išlygos.

Kas gali įsteigti įmonę Gruzijoje?

Jei esate

 • įmonė, ES ir Gruzijos susitarimas suteikia jums galimybę steigti arba įsigyti savo verslo filialus arba atstovybes Gruzijoje.
 • ES ir Gruzijos susitarimas suteikia jums galimybę sukurti ir įsteigti savo verslą per savarankišką darbą arba jūsų kontroliuojamas įmones.

ES paslaugų teikėjams bus taikomos tokios pačios sąlygos, kokios taikomos Gruzijos piliečiams. Sektorių, kuriuose įmonėms taikomi apribojimai, sąrašas pateiktas XIV-E priede.

Paslaugų teikimas per sieną

ES ir Gruzijos susitarimu ES paslaugų teikėjams suteikiama galimybė patekti į Gruzijos rinką tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Gruzijos piliečiams. Išimtys taip pat išvardytos ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo XIV -E, XIV-F ir XIV-Gprieduose.

Ką daryti, jei norite laikinai persikelti į Gruziją dirbti?

Pagal ES ir Gruzijos susitarimą galite laikinai persikelti į Gruziją (arba ES) dirbti absolventu stažuotoju, verslo pardavėju arba vienu iš pagrindinių tos šalies įmonės darbuotojų.

Laikino buvimo laikotarpiai yra tokie:

 • bendrovėsviduje perkeliamas asmuo (Gruzijos (arba ES) bendrovės pagrindinis personalas arba absolventai stažuotojai) – iki 3 metų
 • verslo svečias (pvz., keliaudamas įsisteigti Gruzijoje (arba ES) arba verslo pardavėjas) – iki 90 dienų per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį
 • absolventas stažuotojas, kuris nėra bendrovės viduje perkeliamas asmuo – iki 1 metų

ES ir Gruzijos susitarimas taip pat suteikia galimybių sutartinių paslaugų teikėjams konkrečiuose sektoriuose bet kurioje šalyje. Tačiau šiuo atžvilgiu privalote:

 • laikinai teikti atitinkamą paslaugą kaip ūkio subjekto, kuris yra sudaręs ne ilgesnės kaip vienų metų trukmės paslaugų teikimo sutartį, darbuotojas;
 • turėti bent 3 metų profesinę darbo patirtį sektoriuje, kuriame siūlote sutartines paslaugas
 • turėti universitetinį išsilavinimą arba kvalifikaciją, įrodančią lygiaverčio lygio žinias ir atitinkamą profesinę kvalifikaciją;

Daugiau informacijos apie darbuotojams, absolventams stažuotojams, verslo pardavėjams ir sutartinių paslaugų teikėjams taikomus apribojimus žr. ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo G priede.

Gruzijos nacionalinė investicijų agentūra skatina Gruzijos ir ES verslo ryšius. Jei ieškote Gruzijos partnerio, kreipkitės į Gruzijos ambasadą bet kurioje ES valstybėje narėje.

Viešieji pirkimai

ES ir Gruzija numato abipusę prieigą prie kiekvienos šalies viešųjų pirkimų rinkų nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. Gruzijai ši prieiga bus suteikta etapais. Tai pasakytina tiek apie viešųjų pirkimų sutartis ir koncesijas tradiciniuose sektoriuose, tiek apie komunalines paslaugas.

ES ir Gruzijos susitarimu taip pat užtikrinama, kad paraiškos dalyvauti konkursuose abiejose šalyse būtų nagrinėjamos sąžiningai ir su vietos ir užsienio pareiškėjais būtų elgiamasi vienodai.

Susitarimu ES ir Gruzija įpareigojamos užtikrinti, kad:

 • visi numatomi viešieji pirkimai skelbiami viešai – tai daroma siekiant atverti rinką konkurencijai ir suteikti jums galimybę susipažinti su informacija apie numatomą viešąjį pirkimą prieš sudarant sutartį.
 • visiems ekonominės veiklos vykdytojams prieinamas nediskriminacinis sutarties dalyko aprašymas, nurodant tinkamus terminus.
 • jūs, kaip ekonominės veiklos vykdytojas, nediskriminuojate, dėl to jums gali būti atimta teisė dalyvauti konkurse.
 • konkurso laimėtojo skyrimo procesas iki konkurso laimėtojo paskelbimo yra skaidrus.
 • galutinis sprendimas bus perduotas visiems pareiškėjams – jų prašymu neatrinkti pareiškėjai gaus paaiškinimą, kad galėtumėte išnagrinėti sprendimą.

Kaip sudaromos sutartys?

Gruzijos valstybinė viešųjų pirkimų agentūra (SAT) atlieka pagrindinį vaidmenį koordinuojant, įgyvendinant ir stebint viešuosius pirkimus. Konkurso laimėtojo išrinkimui taikomi penki metodai.

 • elektroninis pasiūlymas – naudojamas vienarūšiams objektams, kurių vertė lygi arba didesnė kaip 75 182 EUR, pirkti
 • supaprastintas elektroninis pasiūlymas, naudojamas perkant vienarūšius objektus, kurių vertė neviršija 75 182 EUR
 • supaprastinti viešieji pirkimai, naudojami pirkimams, kurių vertė mažesnė nei 1 880 EUR (nustatant skirtingas ribas diplomatinėms atstovybėms ir viešiesiems pirkimams, susijusiems su gynyba, saugumu ir viešosios tvarkos palaikymu);
 • projekto konkursai – su projektu susijusių projektų ir paslaugų viešiesiems pirkimams, remiantis perkančiosios organizacijos sprendimu
 • konsoliduotas konkursas – SAT vykdoma vienoda centralizuota valstybės viešųjų pirkimų procedūra dėl skirtingų perkančiųjų subjektų įsigytų vienarūšių objektų pirkimo

SAT interneto svetainėje taip pattvarkomas baltojo ir juodojo sąrašo registras. Šiame registre yra du sąrašų rinkiniai.

 • į juodąjį sąrašą įtraukti pareiškėjai, kurie nepateikia garantijos, kad bus įgyvendinta sutartis, ir (arba) atsisako pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija ir (arba) nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį – šie pareiškėjai per vienus metus nuo jų įtraukimo į juodąjį sąrašą negali dalyvauti konkursuose arba sudaryti sutartį su kitu konkursu.
 • į baltąjį sąrašą įtraukti pareiškėjai, kurie sėkmingai atitiko paraiškos kriterijus, kuriems netaikoma nemokumo procedūra, kurie neturi skolos valstybės biudžetui ir kurių trejų ankstesnių metų apyvarta nėra mažesnė nei 375 940 EUR.

Ką daryti, jei turite skundą?

SAT taip pat yra Ginčų sprendimo taryba, kurią sudaro 6 nariai. Tris valdybos narius skiria pilietinė visuomenė, užtikrindama DRB skaidrumą ir nepriklausomumą.

Jei turite skundų dėl viešųjų pirkimų sistemos, galite kreiptis į DRB. Jūsų skundų pateikimui ir nagrinėjimui nebus taikomi jokie mokesčiai.

Kaip teikiate skundą?

Skundą galite pateikti elektroniniu būdu užpildydami formą konkurso puslapyje. Kai DRB patvirtina jūsų skundo teisėtumą, DRB gali ne vėliau kaip per dešimt dienų pranešti perkančiajai organizacijai apie klaidą ir pareikalauti ištaisyti klaidą. Kita vertus, DRB taip pat gali reikalauti visiškai peržiūrėti arba panaikinti konkurso komisijos sprendimą arba pranešti apie bylą teisėsaugos institucijoms, jei padaromas sunkus pažeidimas. Jei esate nepatenkintas DRB sprendimu, galite jį apskųsti teismui.

E. viešieji pirkimai

Taip pat galite naudotis Bendra elektronine sistema, kuri yra Gruzijos e. viešųjų pirkimų portalas. Tai suteikia lengvą prieigą prie viešųjų pirkimų informacijos, įskaitant skelbimą apie numatomą viešųjų pirkimų veiklą, galimybę susipažinti su elektroniniais konkurso dokumentais, automatizuotu viešųjų pirkimų biuleteniu ir elektroninių operacijų vykdytojams skirto elektroninio pasiūlymo šablono generavimą.

Ryšiai viešųjų pirkimų srityje

Nuorodos, kontaktiniai duomenys ir dokumentai

Nacionalinės institucijos

Atstovybės, prekybos rūmai ir verslo asociacijos

Kontaktiniai duomenys apie techninius reikalavimus

Kontaktiniai duomenys sanitariniams/fitosanitariniams reikalavimams (SFS) nustatyti

Ryšiai viešųjų pirkimų srityje

Kitos nuorodos

Nacionalinės institucijos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Gruzija stebi cheminių medžiagų, kurios gali būti naudojamos cheminiams ginklams gaminti, importą. Tam tikrų cheminių medžiagų importui gali reikėti specialaus leidimo, o Užsienio reikalų ministerija yra paskirta nacionalinė institucija.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2945000 (pratęsimas: 1207)

Faksas: + 995 32 2945001

Gruzijos ekonomikos ir tvaraus vystymosi ministerija

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Faksas: + 995 32 2921534

E. paštas: ministry@moesd.gov.ge

Gruzijos nacionalinis bankas

GE-0114 Tbilisis, Gruzija

Tel.: + 995 32 2406120

Gruzijos nacionalinis intelektinės nuosavybės centras

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2252533

E. paštas: info@sakpatenti.org.ge

Gruzijos nacionalinis statistikos biuras

GEOSTATAS

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2367210

E. paštas: info@geostat.ge

Gruzijos įmonė

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2960010

E. paštas: info@enterprise.gov.ge

Atstovybės, prekybos rūmai ir verslo asociacijos

Europos Sąjungos delegacija Gruzijoje

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2943763

E. paštas: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Gruzijos misija Europos Sąjungoje

Rue Pčre Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel.: + 995 32 27611190

Faksas: + 995 32 27611199

E. paštas: geomission.eu@mfa.gov.ge

Internetas: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Gruzijos prekybos ir pramonės rūmų Tarptautinių santykių departamentas

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2694747

Europos verslo asociacija (Gruzija)

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 599 25 66 55

E. paštas: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgija

Tel. + 32 27491851

E. paštas: secretariat@eu4business.eu

Kontaktiniai duomenys apie techninius reikalavimus

Gruzijos nacionalinė standartų ir metrologijos agentūra

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2612530

Faksas: + 995 32 2613500

E. paštas: geostm@geostm.ge

Jungtinė nacionalinė akreditacijos įstaiga

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E. paštas: gac@gac.gov.ge

Kontaktiniai duomenys sanitariniams/fitosanitariniams reikalavimams (SFS) nustatyti

Nacionalinė maisto agentūra (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2919167

Faksas: + 995 32 2919165

Fitosanitarijos departamentas, pavaldus Nacionalinei maisto agentūrai

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2919167 (išplėtimai: 120, 133)

Faksas: + 995 32 2919165

Veterinarijos departamentas, paskirtas į Nacionalinę maisto agentūrą

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2919167 (išplėtimai: 120, 106)

Faksas: + 995 32 2919165

Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio ministerija

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faksas: + 995 32 727231

Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos Biologinės įvairovės skyrius

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faksas: + 995 32 727231

Darbo, sveikatos ir socialinių reikalų ministerija

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 272538

Pajamų tarnyba, centrinis biuras

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Informacijos centras:

Tel.: + 995 32 2299299

E. paštas: info@rs.ge

Žemės ūkio ministerijos laboratorija

Godziashvilis g. 49, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 2530968

Faksas: + 995 32 2541016

E. paštas: contact@lma.gov.ge

Ryšiai viešųjų pirkimų srityje

Valstybinė viešųjų pirkimų agentūra

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Gruzija

Tel.: + 995 32 22484822

Valstybinės viešųjų pirkimų agentūros platforma

 

Internetas: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Suvienodinta elektroninė sistema:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • daugiau informacijos apie asociacijos susitarimą ir ES ir Gruzijos prekybos santykius rasite Prekybos GD interneto svetainėje. Kitos informacijos apie ES ir Gruzijos prekybos santykius taip pat galite ieškoti čia.
 • jei jus domina informacija apie IVLPE įgyvendinimą Gruzijoje, ES stebėsenos biuletenyje pateikiama informacija apie Asociacijos komitete prekybos klausimaisvykdomą darbą.
 • Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) taip pat teikia išsamią informaciją apie ES ir Gruzijos santykius. Apžvalgą taip pat galite rasti informacijos suvestinėje.
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos