Detaljno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine između EU-a i Gruzije

EU i Gruzija potpisali su Sporazum o pridruživanju u lipnju 2014., a stupio je na snagu u srpnju 2016. Područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine (DCFTA) sastavni je dio Sporazuma. Njome se smanjuju carine s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Gruziju. Time se povećava učinkovitost carinskih postupaka. Njome se također dodatno olakšava trgovina postupnim približavanjem gruzijskog zakonodavstva, pravila i postupaka, uključujući norme, s onima EU-a.

Kratak pregled sporazuma

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Gruzije stupio je na snagu 1. srpnja 2016.

Cjeloviti tekst i prilozi Sporazumu.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Sporazumom se vašem poduzeću olakšava izvoz u Gruziju i uvoz iz nje.

 • ukida većinu carina
 • omogućuje učinkovitije carinske postupke

Tko može izvoziti iz EU-a u Gruziju u okviru Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije?

Za izvoz iz EU-a u Gruziju vaše poduzeće mora biti registrirano u jednoj od država članica EU-a i imati valjanu carinsku deklaraciju i, prema potrebi, izvoznu dozvolu.

Tko može izvoziti u EU iz Gruzije u okviru Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije?

Kako biste izvozili u EU na temelju sporazuma između EU-a i Gruzije, vaše poduzeće morat će biti registrirano u Republici Gruziji.

 

Najvažniji izvoz robe iz Gruzije jest

 • mineralne tvari
 • strojevi i aparati
 • kemijski proizvodi
 • prijevozna oprema

EUje jedan od glavnih trgovinskih partnera Gruzije. Stoga zemlja radi na racionalizaciji svojeg trgovinskog zakonodavstva i prakse s onima u EU-u, od čega posebno imaju koristi MSP-ovi koji se bave trgovinom.

Tarife

Sporazumom se uklanja većina carina na robu.

Industrijski proizvodi

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Gruzije ukida se 100 % carina na industrijske proizvode.

Poljoprivredni proizvodi

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Gruzije zabranjuje se uporaba carinskih kvota za uvoz i izvoz.

Međutim, za uvoz u EU postoji nekoliko iznimaka za određene osjetljive poljoprivredne proizvode na koje se primjenjuju carinske kvote:

Tarifna kvota za češnjak

Godišnja carinska kvota primjenjuje se na uvoz češnjaka u EU. U skladu sa sporazumom EU prihvaća uvoz iz Gruzije u ukupnom iznosu od 220 tona češnjaka godišnje. Uvoz uključen u ukupni iznos određuje se prema redoslijedu podnošenja zahtjeva. Nakon što se ukupni iznos premaši, primijenit će se carina utvrđena prema načelu najpovlaštenije države EU-a. Prije izvoza provjerite saldo svake primjenjive kvote.

Ulazna cijena za određeno voće i povrće

Ako uvozite određeno voće i povrće u EU, npr. rajčice, tikvice ili breskve, vaša će roba podlijegati sustavu „ulaznih cijena”. U skladu sa sporazumom to znači da će se carina izračunati kao posebna carina. Ako roba koju uvozite u EU ispunjava zahtjeve na temelju pravila o podrijetlu i vrednuje se po cijeni nižoj od one navedene u posebnoj pristojbi, kao uvoznik snosite razliku između fiksnog iznosa posebne pristojbe i iznosa računa.

Međutim, nećete morati platiti nikakve pristojbe ako je razina carinske vrijednosti robe koju uvozite iz Gruzije jednaka ulaznoj cijeni koju je odredio carinski ured ili viša od nje.

Vidjeti popis robe koja podliježe ulaznoj cijeni.

Morate li platiti ulaznu cijenu za voće i povrće ako uvozite robu iz Gruzije?

U praksi većina robe uvezene iz Gruzije ima carinsku vrijednost veću od ulazne cijene, tako da u većini slučajeva nećete morati platiti ulaznu cijenu.

Sprječavanje izbjegavanja mjera

Većina (prerađenih) poljoprivrednih proizvoda podliježe mehanizmu za sprečavanje izbjegavanja mjera, tj. pragu ukupnog obujma uvoza godišnje. UPrilogu II.C Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije naveden je popis poljoprivrednih proizvoda na koje se primjenjuje mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera.

To znači da ako uvoz iz Gruzije premaši određenu razinu, EU može suspendirati niže carine na te proizvode. Prag se može premašiti samo ako gruzijska vlada može pružiti utemeljeno obrazloženje EU-u da gruzijski proizvođači imaju kapacitet za proizvodnju te robe i/ili kapacitet za izvoz obujma koji premašuje prag. Ako je obrazloženje zadovoljavajuće, odustat će se od carina.

Time se osigurava da treće strane ne iskorištavaju sporazum između EU-a i Gruzije te da prijevarom izvoze u EU preko Gruzije.

 

Pronađite tarifnu stopu koja se primjenjuje na vaš proizvod na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu)

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku uvode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz trgovinskog sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo kako bi ostvario pravo na povlaštenu stopu.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na temelju Sporazuma o pridruživanju s Gruzijom definirana su u Dodatku I. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (PEM konvencija). Ta su pravila u postupku revizije te bi se do sredine 2021. trebao početi primjenjivati novi skup alternativnih pravila o podrijetlu, uključujući odredbe o kumulaciji, povratu carine, toleranciji i pravilu o neizmijenjenosti (vidjeti u nastavku) koje će se ublažiti.

Cilj je Konvencije PEM o pravilima o podrijetlu uspostaviti zajednička pravila o podrijetlu i kumulaciji između 25 ugovornih stranaka (EU-a, EFTA-e, balkanskih zemalja i partnera u sporazumima o slobodnoj trgovini u južnom i istočnom susjedstvu EU-a) i EU-a kako bi se olakšala trgovina i integrirali lanci opskrbe unutar zone.

Popis ugovornih stranaka PEM-a

Detaljne informacije o paneuropskom sustavu dostupne su u Priručniku za korisnike.

Potječe li moj proizvod iz EU-a ili Gruzije u skladu s Konvencijom PEM?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u skladu s Konvencijom PEM, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Gruzije.

Proizvod „podrijetlom” ako je ili

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju, kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu. Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje vam pomažu u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, na primjer tolerancija ili kumulacija.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla upotrijebljenih u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena pravila o razvrstavanju u carinsku tarifu – postupak proizvodnje rezultira promjenom razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer, proizvodnja papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • posebne radnje – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu. Ta se pravila prvenstveno upotrebljavaju u sektorima tekstila i odjeće te u kemijskom sektoru.

 

Primjenjiva pravila za pojedinačne proizvode možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Sporazumom se pruža dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja
 • pravilom o toleranciji proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode.
 • Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstile i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. Harmoniziranog sustava koji su uključeni u napomene 5. do 6. Priloga I. „Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.”
Zbrajanje

Konvencijom PEM predviđaju se dva načina kumuliranja podrijetla

 • bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Gruzije mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u
 • Dijagonalna kumulacija – materijali s podrijetlom iz jedne ugovorne stranke Konvencije PEM mogu se računati kao materijali s podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada se procjenjuje ima li konačni proizvod pravo na povlašteni pristup pri izvozu u treću ugovornu stranku unutar paneuromediteranskog područja

  Međutim, dijagonalna kumulacija primjenjuje se samo ako je na snazi trgovinski sporazum između svih dotičnih ugovornih stranaka i ako te zemlje primjenjuju ista pravila o podrijetlu. Provjerite „matrica” (tablica koja sadržava sve važeće sporazume primjenom Konvencije PEM) u kojoj su navedene ugovorne stranke s kojima Gruzija može primijeniti dijagonalnu kumulaciju. U travnju 2020. zajednički partneri EU-a i Gruzije koji ispunjavaju uvjete za dijagonalnu kumulaciju bili su Island, Švicarska (uključujući Lihtenštajn) i Norveška.

 

Kako djeluje dijagonalna kumulacija?

Dopuštena jedijagonalna kumulacija među nekoliko različitih zemalja koje dijele ista pravila o podrijetlu i međusobno imaju trgovinske sporazume. To je slučaj kada proizvođač robe u bilo kojoj zemlji može uvoziti materijale i upotrebljavati ih kao da potječu iz vlastite zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM, gruzijski trgovac koji proizvodi odjeću za izvoz u Švicarsku može se koristiti pređom podrijetlom iz EU-a i može je smatrati podrijetlom iz Gruzije. Ispunjen je zahtjev za dvostruku transformaciju, tj. proizvodnja tkanina od pređe (bez podrijetla) i proizvodnja odjeće, a smatra se da je odjeća podrijetlom iz Gruzije pri izvozu u Švicarsku te će stoga imati slobodan pristup švicarskom tržištu.

Dodatna objašnjenja o kumulaciji u okviru PEM-a dostupna su ovdje.

Drugi zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u Konvenciji, kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Prijevoz kroz treću zemlju: Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Gruziju (i obratno) ili kroz državna područja ugovornih stranaka na koja se primjenjuje kumulacija bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neke se radnje mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • bilo koji drugi postupak namijenjen očuvanju proizvoda u dobrom stanju

Dokaz da su ti uvjeti ispunjeni dostavlja se carinskim tijelima zemlje uvoznice predočenjem

 • jedinstvena prijevozna isprava (na primjer teretnica) kojom je obuhvaćen prolazak iz zemlje izvoznice kroz treću zemlju kroz koju je roba prevezena
 • potvrda koju izdaju carinska tijela treće zemlje preko koje prevozite robu
 • ako to nije moguće, bilo kakvih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz

Povrat carina

U skladu s Konvencijom PEM o trgovini između EU-a i Gruzije nije moguće dobiti povrat carina koje su prethodno plaćene na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj carini.

Postupci u vezis podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi VI. o aranžmanima za administrativnu suradnju. Njima se pojašnjava, primjerice, kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti preferencije ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu cijenu

Kako bi iskoristili povlaštenu carinsku stopu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

Dokaz o podrijetlu vrijedi 4 mjeseca od datuma izdavanja.

Potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

 • potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • UPrilogu III.a i Prilogu III.b nalazi se obrazac potvrda EUR.1 i EUR-MED te se daju upute za njihovo ispunjavanje
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Dodatna objašnjenja o tome kada se koristiti certifikatom EUR.1 ili EUR-MED nalaze se na stranici 72. priručnika.

Izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu EUR-MED

Izvoznici mogu samo izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili ugovorne stranke Konvencije PEM dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti:

 • ovlašteni izvoznik
 • izvoznik, ako ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6000 EUR
Kako sastaviti izjavu o podrijetlu

Izvoznik treba na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod utipkati, pečatirati ili ispisati sljedeću izjavu (Prilog IV.a):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) ) Declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin.”

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu EUR-MED

U tom slučaju, izjava je sljedeća (Prilog IV. b)

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno naznačeno, ovi proizvodi... povlaštenog podrijetla.

— Cumulation applied with... (ime zemlje/zemalja).

—Nije primijenjena kumulacija

Izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a ili službenim jezicima u području PEM-a kako je navedeno u Prilogu IV.a i IV.b (izjava koja se odnosi na kumulaciju uvijek bi trebala biti na engleskom jeziku).

Izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, oslobođeni ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da preuzimate punu odgovornost za sve izjave koje vas identificiraju.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela u strankama uvoznicama i izvoznicama
 • provjere koje obavljaju lokalna carinska tijela (posjeti koje stranka uvoznica obavlja izvozniku nisu dopušteni)

Nadležna tijela stranke izvoznice konačno utvrđuju podrijetlo i o rezultatima obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Gruzija je u skladu sa sporazumom uskladila svoje tehničke standarde i propise s normama EU-a. To znači da će većina tehničkih pravila u Gruziji biti ista kao u EU-u.

Gruzija približila propise, uključujući

 • akreditiranje i stavljanje proizvoda na tržište, kojim se utvrđuju moduli postupaka ocjenjivanja sukladnosti
 • opća sigurnost proizvoda, utvrđivanje kriterija o tome što treba uzeti u obzir pri utvrđivanju sigurnosti proizvoda i određivanje trenutka zabrane proizvoda jer predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost

Popis tih propisa i ostalog zakonodavstva koje je Gruzija provela nalazi se u Prilogu III.-B Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Gruzija je također pristala približiti 21 propis kojim su obuhvaćeni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi za širok raspon proizvoda, uključujući strojeve, dizala, igračke, medicinske uređaje i jednostavne tlačne posude. Oni su navedeni u Prilogu III.-A Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Kad je riječ o standardima, Gruzija usvaja međunarodne i europske standarde u skladu s najboljom praksom. Od svih registriranih gruzijskih normi 98 % je međunarodno i europsko, a 2 % gruzijsko.

Sljedeće vrste normi mogu se upotrebljavati u Gruziji, iako na dobrovoljnoj osnovi

 • međunarodne i regionalne norme CIS-a
 • standardi bilo koje države članice EU-a ili OECD-a
 • Gruzijski standardi
 • Standardi gruzijskih poduzeća

 

Ako želite uvoziti robu od gruzijskog proizvođača koji se odlučio koristiti svojim vlastitim specifikacijama, morate dobiti EU izjavu o sukladnosti koju potpisuje taj proizvođač.

EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se i izjavljuje da predmetni proizvodi ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve i norme. Nakon što to učinite, vaš proizvođač može na robu priložiti oznaku Conformité Européenne (CE) na kojoj je navedeno da ispunjava standarde EU-a.

Ako vaš proizvođač odluči dokazati sukladnost EU izjavom o sukladnosti, to može biti skuplje u smislu novca i vremena nego rad na usklađenim normama EU-a kojima se osigurava jednakovrijednost.

Pregledajte usklađene norme razvrstane u postojeće sektorske direktive o proizvodima.

Kako ću znati da je roba koju uvozim u skladu s propisima i standardima EU-a?

 • nakon provedenog postupka ocjenjivanja sukladnosti relevantni dokumenti koji prate vaš izvoz iz EU-a u Gruziju bit će izdani na engleskom jeziku ili na ovjerenom gruzijskom prijevodu.
 • ocjenjivanje sukladnosti mora provesti prijavljeno tijelo (koje je obično posebna organizacija kao što je laboratorij, inspekcijsko ili certifikacijsko tijelo).
 • Ako izvozite robu u Gruziju, ocjenu sukladnosti može provesti tijelo za ocjenjivanje sukladnosti akreditirano u Gruziji.
 • ako uvozite robu u EU iz Gruzije, pogledajte popis akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Gruzija je članica Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini, kao i Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Zbog toga uvoz kemikalija može podlijegati zabranama ili ograničenjima. Ministarstvo zaštite okoliša i poljoprivrede službena je kontaktna točka za takve kemikalije.

EU i Gruzija trenutačno rade na sporazumu o uzajamnom priznavanju kojim će se omogućiti da se određeni industrijski proizvodi koji ispunjavaju zahtjeve sukladnosti stavljaju na tržište bez daljnjih ispitivanja ili postupaka sukladnosti.

Kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – SPS

Sigurnost hrane, zdravlje životinja i biljaka

Sporazumom između EU-a i Gruzije uklanjaju se i zabranjuju EU-u i Gruziji donošenje svih neopravdanih propisa. To je posebno korisno ako ste mali poljoprivrednik koji izvozi poljoprivredne proizvode u Gruziju.

To ne znači da će razina zaštite svake zemlje biti ugrožena. S obzirom na to da su standardi EU-a u području sigurnosti hrane vrlo visoki i strogi, vlada Gruzije donosi neke zakonodavne mjere EU-a u području sanitarnih i fitosanitarnih mjera.

Sporazumom između EU-a i Gruzije osigurava se i da pravila o dobrobiti životinja i zdravlju bilja odražavaju norme EU-a i razvoj Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

 

Ako Gruzija i dalje usklađuje pravila EU-a, kako izvozite/uvozite?

Ako uvozite bilo koji biljni i/ili životinjski proizvod u EU, morat ćete dobiti certifikat od nadležnog tijela Gruzije. Tom bi se potvrdom trebalo zajamčiti da vaš proizvod ispunjava odgovarajuće sanitarne i fitosanitarne zahtjeve.

U skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Gruzije vlada Gruzije obvezna je obavijestiti EU o usklađivanju pravila koja se odnose na dobrobit životinja te zdravlje i sigurnost bilja. Postupak savjetovanja za utvrđivanje je li postignuto približavanje uredbi može trajati i do 360 dana.

Popis nadležnih tijela
 • Nacionalna agencija za hranu (NFA) pri Ministarstvu zaštite okoliša i poljoprivrede odgovorna je za nadzor, praćenje, provedbu planiranih i/ili neplaniranih inspekcija, provjeru dokumentacije, uzorkovanje za ispitivanje i nadzor u pitanjima povezanima sa sigurnošću hrane. To također znači da će u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije nacionalno tijelo za zaštitu okoliša provoditi nadzor nad usklađenosti hrane/hrane za životinje.
  • NFA ima i veterinarsku službu koja je zadužena za veterinarske kontrole živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u Gruziji.
  • fitosanitarni odjel NFA-a odgovoran je za reguliranje analiza rizika od štetnih organizama u Gruziji
 • Ministarstvo rada, zdravlja i socijalnih pitanja odgovorno je za proizvode i mjere povezane sa zdravljem – doprinosi upravljanju kriznim situacijama u pitanjima sigurnosti hrane i sudjeluje u nastojanjima da se uspostave norme i parametri za sigurnost hrane

Kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi, za kozmetičke i s njima povezane proizvode mogu se primjenjivati posebni postupci uvoza, uključujući postupak certificiranja higijene i poseban postupak registracije za pristup tržištu u Gruziji. Za sve potrebne dokumente možete se obratiti Ministarstvu rada, zdravstva i socijalnih pitanja.

 • Porezna uprava je odjel Ministarstva financija koji je odgovoran za usklađenost sa sanitarnim i fitosanitarnim propisima na vanjskim granicama Gruzije.
 • laboratoriji su ključan dio institucionalnog sustava sanitarnih i fitosanitarnih mjera. Gruzijski akreditacijski centar akreditira sve laboratorije koji djeluju u skladu s priznatim međunarodnim normama

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu predstavljati veliko opterećenje za vas kao izvoznika.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskom barijerom koja usporava vaše poslovanje ili vas sprječava u izvozu, možete nam reći
 • prijavite što je zaustavljanje izvoza u Gruziju s pomoću internetskog obrasca. EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i jednostavniji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

Dokumenti

U vodičima korak po korak opisane su različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • Trgovački račun (pronađite posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja u mojem asistentu za trgovinu)
 • popis pakiranja
 • Uvozne dozvole za određenu robu
 • Potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • Dokaz o podrijetlu — izjava o podrijetlu

Radi veće sigurnosti možete unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje proizvoda potražite na My Trade Assistant.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela potražite u prethodnom odjeljku o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite web-mjesto Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazumom se štite vaša prava intelektualnog vlasništva pri uvozu i/ili izvozu vaše robe u Gruziju.

Žigovi i autorska prava

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Gruzije u skladu je s nekoliko međunarodnih sporazuma kojima se uređuje upravljanje žigovima i autorskim pravima. Ako uprava žiga odbije vaš zahtjev, odluka vam se mora dostaviti u pisanom obliku, uz navođenje razloga za odbijanje.

Dizajni i patenti

Vaši neovisni dizajni koji imaju individualni karakter zaštićeni su registracijom u trajanju do 25 godina. Time ćete steći isključivo pravo uporabe dizajna i spriječiti treće strane koje nemaju vaš pristanak da ga upotrebljavaju, ponovno stvaraju, prodaju ili uvoze i/ili izvoze.

Oznake zemljopisnog podrijetla 

Poseban odbor za oznake zemljopisnog podrijetla osnovan na temelju sporazuma između EU-a i Gruzije pratit će provedbu sporazuma u tom području i o tome izvješćivati Odbor za trgovinu. Za više informacija o oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih proizvoda te oznakama zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda, vrsta vina i jakih alkoholnih pića vidjeti Prilog XVII.C Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Kako dobiti zaštitu?

Sakpatenti je gruzijski neovisni pravni subjekt odgovoran za zaštitu cjelokupnog intelektualnog vlasništva u zemlji i za definiranje politike o pravima intelektualnog vlasništva.

VI ili vaš zastupnik možete izravno podnijeti zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla. Zahtjev bi trebalo podnijeti u papirnatom ili elektroničkom obliku na gruzijskom jeziku i trebao bi se odnositi na jednu oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla.

Zahtjev bi trebao sadržavati:

 • zahtjev za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla
 • puno ime (naziv) i adresa podnositelja zahtjeva
 • oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla
 • naziv proizvoda za koje se traži registracija oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla

Uz zahtjev za oznaku zemljopisnog podrijetla trebali biste priložiti i dokument koji sadržava

 • opis robe i sirovine s naznakom njihovih kemijskih, fizikalnih, mikrobioloških i/ili organoleptičkih svojstava
 • opis lokacije zemljopisnog područja podrijetla robe s naznakom njegovih točnih granica
 • opis proizvodne tehnologije robe te uvjeta i metoda proizvodnje specifičnih za odgovarajuće zemljopisno područje, u slučaju njihova postojanja
 • podaci koji potvrđuju da su posebna kvaliteta i svojstva proizvoda oznake podrijetla u osnovi ili isključivo posljedica određenog zemljopisnog okruženja i ljudskih čimbenika
 • podaci koji potvrđuju da su posebna kvaliteta, ugled ili druge značajke proizvoda povezani s tim zemljopisnim područjem
  • dokument kojim se potvrđuje zemljopisno podrijetlo robe
  • punomoć kojom se potvrđuje ovlaštenje zastupnika

Trgovina uslugama

Gruzijska vlada i EU utvrdili su sva svoja postojeća ograničenja ili rezerve u pogledu pružanja usluga, uz visoku razinu transparentnosti. To vam pruža vrijednu pravnu sigurnost kao pružatelj usluga iz EU-a. Za popis posebnih rezervi za Gruziju vidjeti priloge XIV.E, XIV.F i XIV.G Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Kako pregledavate priloge?

Sporazum između EU-a i Gruzije sadržava sljedeća 4 priloga s rezervama Gruzije koji bi mogli utjecati na vas i vaše poduzeće.

 • Ako ste zainteresirani za osnivanje poduzeća u Gruziji, morate vidjeti Prilog XIV.E koji sadržava negativan popis svih uslužnih sektora u kojima nemate pristup. To znači da možete iskoristiti mogućnosti u svim drugim sektorima koji nisu navedeni.
 • Ako ste zainteresirani za prekograničnu trgovinu vašim uslugama, morate vidjeti Prilog XIV.F s pozitivnim popisom uslužnih sektora kojima imate pristup. Na tom se popisu navode svi sektori u kojima smijete trgovati.
 • Ako tražite diplomirane pripravnike ili ključne mogućnosti za osoblje, vidjeti Prilog XIV.G u kojem su navedeni sektori ili podsektori u kojima se primjenjuju ograničenja
 • Ako ste neovisni stručnjak ili ugovorni pružatelj usluga, vidjeti Prilog XIV.H u kojem su navedene primijenjene rezerve

Tko može osnovati poduzeće u Gruziji?

Ako ste

 • poduzeće, sporazum između EU-a i Gruzije, omogućuje vam osnivanje ili stjecanje podružnica svojeg poduzeća ili predstavništava u Gruziji
 • pojedinac, sporazum između EU-a i Gruzije, pruža vam mogućnosti za osnivanje i osnivanje poduzeća samozapošljavanjem ili poduzeća koja su pod vašom kontrolom

Prema pružateljima usluga iz EU-a postupat će se jednako kao prema gruzijskim državljanima. Vidjeti Prilog XIV.-E za popis sektora u kojima su utvrđena ograničenja u pogledu poslovnog nastana.

Prekogranično pružanje usluga

Sporazumom između EU-a i Gruzije pružateljima usluga iz EU-a omogućuje se pristup gruzijskom tržištu pod istim uvjetima kao i gruzijski državljani. Iznimke su navedene i u prilozima XIV.E, XIV.Fi XIV.G Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Što ako se želite privremeno preseliti u Gruziju radi posla?

Sporazumom između EU-a i Gruzije omogućuje vam se da se privremeno preselite u Gruziju (ili EU) kako biste radili kao diplomirani vježbenici, prodavatelji poslovnih usluga ili kao ključno osoblje poduzeća u toj zemlji.

Razdoblja privremenog boravka su sljedeća:

 • Osoba premještena unutar društva (ključno osoblje poduzeća u Gruziji (ili EU-u) ili diplomirani vježbenici) – do 3 godine
 • Poslovni posjetitelj (npr. putovanje radi poslovnog nastana u Gruziji (ili EU-u) ili prodavatelj poslovnog subjekta) – do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci
 • Diplomirani pripravnik koji nije osoba premještena unutar društva — do 1 godine

Sporazumom između EU-a i Gruzije stvaraju se i prilike za ugovorne pružatelje usluga u određenim sektorima u bilo kojoj zemlji. Međutim, u tom pogledu morate:

 • privremeno pružati dotičnu uslugu kao zaposlenik subjekta koji je sklopio ugovor o pružanju usluga koji nije dulji od 1 godine
 • imati najmanje 3 godine radnog iskustva u sektoru u kojem nudite ugovorne usluge u
 • imati sveučilišnu diplomu ili dokaz o kvalifikaciji kojim se potvrđuje znanje na jednakovrijednoj razini i relevantne stručne kvalifikacije

Za više informacija o ograničenjima osoblja, diplomiranih vježbenika, prodavatelja poslovnih usluga i ugovornih pružatelja usluga vidjeti Prilog G Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.

Gruzijska nacionalna agencija za ulaganja promiče poslovne kontakte između Gruzije i EU-a. Ako tražite gruzijskog partnera, obratite se veleposlanstvu Gruzije u bilo kojoj državi članici EU-a.

Javna nabava

EU i Gruzija predviđaju uzajamni pristup tržištima javne nabave u svakoj zemlji na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Taj će pristup biti omogućen u fazama za Gruziju. To se odnosi i na javne ugovore i koncesije u tradicionalnim sektorima, kao i u sektoru komunalnih usluga.

Sporazumom između EU-a i Gruzije osigurava se i pravedno razmatranje zahtjeva za podnošenje ponuda u objema zemljama, pri čemu se jednako postupa prema lokalnim i stranim podnositeljima zahtjeva.

Sporazumom se EU i Gruzija obvezuju osigurati da

 • svi planirani postupci javne nabave objavljeni su kako bi se tržište otvorilo tržišnom natjecanju i kako bi vam se omogućio pristup informacijama o planiranoj nabavi prije dodjele ugovora.
 • postoji nediskriminirajući opis predmeta ugovora koji pokazuje odgovarajuće rokove i dostupan je svim gospodarskim subjektima.
 • ne postoji diskriminacija protiv vas kao gospodarskog subjekta koja bi vam mogla onemogućiti da ispunjavate uvjete za sudjelovanje u natječaju
 • postoji transparentnost u postupku dodjele ugovora do najave odabrane ponude
 • konačna odluka priopćit će se svim podnositeljima zahtjeva – na zahtjev će neuspješni podnositelji zahtjeva dobiti objašnjenje kako biste mogli analizirati odluku

Kako se dodjeljuju ugovori?

Gruzijska agencija za javnu nabavu (SPA) ima vodeću ulogu u koordinaciji, provedbi i praćenju javne nabave. Za dodjelu ponude koristi se pet metoda

 • Elektronička ponuda — upotrebljava se za kupnju homogenih predmeta čija je vrijednost jednaka ili veća od 75,182 EUR
 • Pojednostavljena elektronička ponuda — upotrebljava se za kupnju homogenih predmeta vrijednosti do 75182 EUR
 • Pojednostavnjena nabava — upotrebljava se za nabavu vrijednosti manje od 1,880 EUR (uz različite pragove za diplomatske misije i nabavu povezanu s obranom, sigurnošću i održavanjem javnog reda)
 • Projektni natječaji — upotrebljavaju se za nabavu projekata i usluga povezanih s projektom na temelju odluke javnog naručitelja
 • Konsolidirana ponuda — jedinstveni, centralizirani postupak javne nabave koji provodi SPA za nabavu homogenih nabavljenih predmeta za različite naručitelje

Registar s bijelim i crnim popisom” također se održava na internetskoj stranici SPA-a. Taj registar sadržava dva skupa popisa.

 • podnositelji zahtjeva uvršteni na crnu listu koji ne polože jamstvo za provedbu ugovora i/ili odbiju potpisati ugovor s agencijom za nabavu i/ili ne ispune svoje obveze iz ugovora – ti su podnositelji zahtjeva spriječeni sudjelovati u bilo kojoj ponudi za podnošenje ponuda ili dobiti drugu ponudu u roku od godine dana od uvrštavanja na crnu listu
 • odabrani podnositelji zahtjeva koji su uspješno ispunili kriterije za prijavu, nisu u postupku u slučaju nesolventnosti, nemaju dug prema državnom proračunu i čija evidencija za prethodne tri godine ne pokazuje promet manji od 375940 EUR

Što ako imate pritužbu?

Sporazum o strateškom partnerstvu ima i Odbor za rješavanje sporova (DRB) koji se sastoji od 6 članova. Tri člana upravnog odbora imenuje civilno društvo, čime se osigurava transparentnost i neovisnost DRB-a.

Ako imate pritužbi na sustav nabave, možete ih uputiti DSB-u. Podnošenje i saslušanje pritužbi neće podlijegati nikakvim naknadama.

Kako podnosite pritužbu?

Svoju pritužbu možete podnijeti elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca na stranici ponude. Nakon što DB potvrdi legitimnost vaše pritužbe, DRB može u roku od najviše deset dana obavijestiti javnog naručitelja o pogrešci i zatražiti ispravak. Alternativno, DRB može zahtijevati i potpunu reviziju ili poništenje odluke odbora za podnošenje ponuda ili prijaviti slučaj tijelima kaznenog progona u slučaju ozbiljne povrede. Ako niste zadovoljni odlukom DRB-a, možete podnijeti žalbu protiv odluke pred sudom.

E-javna nabava

Možete se koristiti i jedinstvenim elektroničkim sustavom, gruzijskim portalom za e-nabavu. Time se omogućuje jednostavan pristup informacijama o nabavi, uključujući najavu planiranih aktivnosti nabave, dostupnost elektroničke dokumentacije o nadmetanju, automatizirani bilten o javnoj nabavi i izradu elektroničkog predloška za podnošenje ponuda za elektroničke operatore.

Kontakti za javnu nabavu

Poveznice, kontakti i dokumenti

Nacionalne institucije

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja

Kontakti za tehničke zahtjeve

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Kontakti za javnu nabavu

Dodatne poveznice

Nacionalne institucije

Ministarstvo vanjskih poslova

Gruzija prati uvoz tvari koje se mogu koristiti za proizvodnju kemijskog oružja. Za uvoz određenih kemikalija može biti potrebno posebno odobrenje, a Ministarstvo vanjskih poslova imenovano je nacionalno tijelo.

 

Ulica Chitadze 4, GE-0118 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2945000 (proširenje: 1207)

Telefaks: + 995 32 2945001

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Gruzije

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Telefaks: + 995 32 2921534

E-pošta: ministry@moesd.gov.ge

Narodna banka Gruzije

GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2406120

Nacionalni centar za intelektualno vlasništvo Gruzije

Sakpatenti

Nino Ramishvili 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2252533

E-pošta: info@sakpatenti.org.ge

Državni ured za statistiku Gruzije

GEOSTAT

Ulica Tsotne Dadiani 30, GE-0180 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2367210

E-pošta: info@geostat.ge

Poduzeće Georgia

Marjanishvli Street 5/6 (Ulica Uznadze 18), GE-0102 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2960010

E-pošta: info@enterprise.gov.ge

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja

Delegacija Europske unije u Gruziji

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2943763

E-pošta: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Misija Gruzije pri Europskoj uniji

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Telefon: + 995 32 27611190

Telefaks: + 995 32 27611199

E-pošta: geomission.eu@mfa.gov.ge

Internetska stranica: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Odjel za međunarodne odnose gruzijske gospodarske i industrijske komore

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2694747

Europsko udruženje poslodavaca i Gruzije

Rapiel Eristavi 3, IV. kat, GE-0179 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 599 25 66 55

E-pošta: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgija

Tel.: + 32 27491851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve

Gruzijska nacionalna agencija za norme i mjeriteljstvo

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2612530

Telefaks: + 995 32 2613500

E-pošta: geostm@geostm.ge

Jedinstveno nacionalno akreditacijsko tijelo

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-pošta: gac@gac.gov.ge

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Nacionalna agencija za hranu (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2919167

Telefaks: + 995 32 2919165

Fitosanitarni odjel dodijeljen nacionalnoj agenciji za hranu

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2919167 (proširenje: 120, 133)

Telefaks: + 995 32 2919165

Veterinarski odjel dodijeljen nacionalnoj agenciji za hranu

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2919167 (proširenje: 120, 106)

Telefaks: + 995 32 2919165

Ministarstvo zaštite okoliša i poljoprivrede

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Telefaks: + 995 32 727231

Odsjek za biološku raznolikost Ministarstva zaštite okoliša i poljoprivrede

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Telefaks: + 995 32 727231

Ministarstvo rada, zdravstva i socijalne skrbi

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 272538

Služba za prihode, središnji ured

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Centar za informacije:

Telefon: + 995 32 2299299

E-pošta: info@rs.ge

Laboratorij Ministarstva poljoprivrede

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 2530968

Telefaks: + 995 32 2541016

E-pošta: contact@lma.gov.ge

Kontakti za javnu nabavu

Agencija za javnu nabavu

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Gruzija

Telefon: + 995 32 22484822

Platforma Državne agencije za javnu nabavu

 

Internetska stranica: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Jedinstveni elektronički sustav:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • više informacija o Sporazumu o pridruživanju i trgovinskim odnosima između EU-a i Gruzije možete pronaći na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu. Ovdje možete pretraživati i druge informacije o trgovinskim odnosima između EU-a i Gruzije.
 • Ako vas zanimaju informacije o provedbi DCFTA-e u Gruziji, u Pregledu EU-a nalaze se informacije o tekućem radu Odbora za pridruživanje u sastavu zaduženom za trgovinu.
 • Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) također pruža detaljne informacije o odnosima EU-a i Gruzije. Pregled možete pronaći i u informativnom članku.
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice