Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Digitalna trgovina u trgovinskim sporazumima EU-a

Želite li trgovati i poslovati digitalno?Ovdje možete saznati više o odredbama o digitalnoj trgovini u trgovinskim sporazumima EU-a i dobiti informacije za poduzeća koja su zainteresirana za digitalno trgovanje.

Jeste li znali da je digitalna trgovina sve važnija tema u okviru trgovinskih sporazuma EU-a i da se nedavni sporazumi EU-a o slobodnoj trgovini odnose na sve širi raspon pitanja digitalne trgovine?

 • prvi trgovinski sporazum EU-a koji uključuje poglavlje o e-trgovini bio je Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i CARIFORUM-a, potpisan 2008.
 • od tada je EU dosljedno rješavao to pitanje kao važan element svoje trgovinske politike i pregovora s trećim stranama.
 • u posljednjih nekoliko godina EU je razvio ambicioznu glavu o digitalnoj trgovini koju predlaže u svim pregovorima o sporazumima o slobodnoj trgovini.
 • cilj je tih disciplina osigurati predvidljivost i pravnu sigurnost za poduzeća te sigurno internetsko okruženje za potrošače, a cilj im je i uklanjanje neopravdanih prepreka digitalnoj trgovini.

 

Ključni elementi pristupa EU-a digitalnoj trgovini uključuju:

 • bez carina na elektroničke prijenose
 • prijenos podataka i zabrana zahtjeva za lokalizaciju podataka
 • zaštita potrošača i zaštita od neželjenih izravnih marketinških komunikacija
 • odredbe o sklapanju ugovora elektroničkim putem i e-potpisima
 • zaštita izvornog koda softvera
 • suradnja i regulatorni dijalog

U bilateralnim trgovinskim sporazumima EU je tradicionalno uključivao upućivanja na regulatorni dijalog.Oni mogu doprinijeti olakšavanju razvoja elektroničke trgovine, posebno u korist malih i srednjih poduzeća.

U sljedećem odjeljku nalazi se pregled drugih važnih odredbi o e-trgovini uključenih u bilateralne trgovinske sporazume EU-a.

 • ukloniti neopravdane prepreke e-trgovini, među ostalim zabranom carina, pristojbi i naknada za elektroničke prijenose – time se ne zabranjuje uvođenje unutarnjih naknada, kao što su unutarnji porezi
 • trgovinski sporazumi EU-a uključuju načelo nepostojanja prethodnog odobrenja, kojim se zabranjuju postupci odobravanja koji su posebno usmjereni na internetske usluge iz protekcionističkih razloga.
 • obuhvaćaju metode elektroničke autentifikacije i elektroničke potpise, koji su nužni za potvrđivanje internetskih transakcija i stoga predstavljaju ključni čimbenik koji omogućuje digitalnu trgovinu
 • uspostaviti dijalog o regulatornim pitanjima, npr. priznavanju elektroničkih potpisa – u nedavnom sporazumu između EU-a i Singapura obje strane ispituju i potencijalni budući sporazum o uzajamnom priznavanju elektroničkih potpisa
 • nekoliko mjera zaštite potrošača na internetu, među ostalim protiv neželjene pošte. Sporazumi EU-a dosljedno sadržavaju odredbe čiji je cilj održavanje regulatornog dijaloga o postupanju s takvim neželjenim komunikacijama.
 • obuhvaćaju područja suradnje i rješavanja sporova – naglasak se stavlja na regulatorni dijalog u ključnim područjima politika, uključujući, na primjer, posredničku odgovornost pružatelja usluga u pogledu elektroničkih prijenosa i pohrane informacija

Olakšavanje izgradnje kapaciteta

 • sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i CARIFORUM-a uključuje obveze pružanja potpore za tehničku pomoć, osposobljavanje i izgradnju kapaciteta za različita područja u kojima se također može izgraditi kapacitet za digitalno trgovanje.
Share this page:

Brze poveznice