Zdravlje i zaštita potrošača za životinjske i biljne proizvode

Ova stranica služi kao referentni dokument samo za zahtjeve za proizvode na razini EU-a. Mogu se primjenjivati dodatni zahtjevi ovisno o odredišnoj državi članici EU-a. Za sve pojedinosti posjetite My Trade Assistant (Moj asistent za trgovinu).

Imajte na umu da se na ovoj stranici opći opis svakog naslova nalazi na svim jezicima EU-a. Međutim, pojedinosti su dostupne samo na engleskom jeziku.

Zdravlje životinja

Obvezni uvjeti za uvoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u EU (odobrenje zdravlja zemlje, odobreni objekt, zdravstveni certifikati, zdravstvene kontrole, zajednički veterinarski dokument o ulasku (ZVDU))

 

Zdravstvena kontrola živih životinja

Žive životinje mogu se uvoziti u EU samo ako dolaze iz treće zemlje s pozitivnog popisa prihvatljivih zemalja za dotičnu životinju, ako su popraćene odgovarajućim certifikatima i ako su prošle obvezne kontrole na graničnoj inspekcijskoj postaji dotične države članice (GIP).

 

Zdravstvena kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

Uvoz proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi mora biti u skladu sa sljedećim zdravstvenim zahtjevima koji se odnose, među ostalim, na zdravstvene uvjete povezane sa zaštitom stanovništva i stoke, odobrenjem zdravlja zemlje i odobrenim objektima.

 

Zdravstvena kontrola proizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi

Uvoz u EU proizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi mora biti u skladu s općim pravilima za javno zdravlje i zdravlje životinja. To se čini kako bi se zajamčile visoke razine zdravlja i sigurnosti u cijelom lancu hrane i hrane za životinje te izbjeglo širenje bolesti opasnih za stoku ili ljude.

 

Zdravstvena kontrola proizvoda ribarstva namijenjenih prehrani ljudi

Uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture za prehranu ljudi mora biti u skladu s općim zdravstvenim zahtjevima povezanima sa zdravstvenim odobrenjem koje izdaje ovlaštena zemlja, odobreni objekt, zdravstveni certifikati i zdravstvena kontrola.

 

Zdravstvena kontrola proizvoda ribarstva koji nisu namijenjeni prehrani ljudi

Uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture koji nisu namijenjeni prehrani ljudi mora biti u skladu s općim zdravstvenim zahtjevima povezanima sa zdravstvenim odobrenjem odobrene države, odobrenog objekta, zdravstvenih certifikata i zdravstvene kontrole.

 

Zdravstvena kontrola sjemena, jajnih stanica i zametaka

Uvoz sjemena, jajnih stanica i zametaka životinja u Europsku uniju mora imati za cilj zajamčiti odsutnost specifičnih patogena koji bi se mogli prenijeti tim proizvodima te izbjeći kontaminaciju ženskih primatelja i njihovih potomaka.

 

Zdravlje bilja

Zaštitne mjere protiv unošenja u EU bilja, organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja

 

Kontrola zdravstvenog stanja bilja

Uvoz biljnih proizvoda u EU i bilo kojeg materijala koji može štititi nametnike bilja (npr. drveni proizvodi, tlo itd.) može podlijegati zaštitnim mjerama. Time se sprečava unošenje i/ili širenje organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode koji prelaze granice EU-a.

 

Sigurnost hrane i hrane za životinje

Uvoz hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla dopušten je samo ako ispunjava opće uvjete i posebne odredbe namijenjene sprečavanju rizika za zdravlje ljudi i životinja.

 

Sljedivost, usklađenost i odgovornost u hrani i hrani za životinje

Hrana i hrana za životinje ne mogu se stavljati na tržište u Europskoj uniji (EU) ako nisu sigurne. Zakonodavstvom EU-a o hrani nastoji se ostvariti ne samo visoka razina zaštite života i zdravlja ljudi te interesa potrošača, nego i zaštita zdravlja i dobrobiti životinja, zdravlja bilja i okoliša.

 

Zdravstvena kontrola hrane za životinje neživotinjskog podrijetla

Uvoz hrane za životinje neživotinjskog podrijetla u EU dopušten je samo ako potječe iz objekata koji imaju predstavnika u EU-u i koji su u skladu s općim i posebnim pravilima čiji je cilj sprečavanje rizika za zdravlje ljudi i životinja te zaštita okoliša.

 

Zdravstvena kontrola hrane neživotinjskog podrijetla

Uvoz hrane neživotinjskog podrijetla u Europsku uniju (EU) mora biti u skladu s općim uvjetima i posebnim odredbama čija je svrha sprečavanje rizika za javno zdravlje i zaštita interesa potrošača.

 

Zdravstvena kontrola predmeta u dodiru s prehrambenim proizvodima

Svi materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom (izravno ili neizravno) moraju biti u skladu sa zahtjevima EU-a koji su osmišljeni kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača.

 

Zdravstvena kontrola genetski modificirane (GM) hrane i nove hrane

Uvoz genetski modificirane (GM) hrane i nove hrane u EU mora biti u skladu s posebnim postupcima odobravanja kako bi se osigurala najviša razina zaštite zdravlja ljudi.

 

Kontrola zdravlja i označivanja duhanskih proizvoda

Svi duhanski proizvodi uvezeni u EU moraju biti u skladu s novim pravnim okvirom (primjenjivim od 20. svibnja 2016.) kojim se uređuje proizvodnja, predstavljanje i prodaja duhanskih proizvoda kako bi se zaštitilo javno zdravlje i interesi potrošača.

 

Kontrola kemijskih tvari u hrani

Uvoz hrane i hrane za životinje dopušten je samo ako ne sadrži kemijske ostatke (tj. veterinarske lijekove, pesticide i kontaminante) na razinama koje bi mogle ugroziti zdravlje ljudi.

 

Kontrola ostataka veterinarskih lijekova u životinja i proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

Uvoz proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi u EU dopušten je samo ako su u skladu sa zakonodavstvom EU-a kojim se ograničava količina kemijskih tvari i ostataka dopuštenih u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla.

 

Kontrola kontaminanata u hrani

Uvoz prehrambenih proizvoda u EU trebao bi biti u skladu sa zakonodavstvom EU-a kojim se osigurava da je hrana koja se stavlja na tržište sigurna za jelo i da ne sadržava kontaminante na razinama koje bi mogle ugroziti zdravlje ljudi.

 

Kontrola ostataka pesticida u proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla namijenjenima prehrani ljudi

Uvoz biljnih i životinjskih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi koji mogu imati ostatke pesticida dopušten je samo ako je u skladu sa zakonodavstvom EU-a koje je namijenjeno kontroli prisutnosti kemijskih tvari i ostataka u živim životinjama, proizvodima životinjskog podrijetla i proizvodima biljnog podrijetla.

 

Tržišni standardi (kvalitete) za poljoprivredne proizvode i proizvode ribarstva

Određeni poljoprivredni proizvodi i proizvodi ribarstva koji se potrošačima isporučuju svježi moraju biti u skladu sa zajedničkim tržišnim standardima i standardima kvalitete koji se odnose na različite aspekte (svježina, veličina, kvaliteta, prezentacija, dopuštena odstupanja, označivanje itd.) i mogu se nadzirati dokumentacijskim i/ili fizičkim pregledima.

 

Tržišni standardi za jaja za valenje i piliće domaće peradi

Jaja za valenje i pilići uvezeni u EU moraju imati jasne naznake o svojoj svrsi i zemlji podrijetla. Dopušteno je pakiranje samo onih iste vrste, kategorije i tipa peradi.

 

Tržišni standardi za jaja

Uvezena kokošja jaja, pogodna za prehranu ljudi ili za uporabu u prehrambenoj industriji, ne smiju se stavljati na tržište Europske unije (EU) ako nisu u skladu s pravilima EU-a o razvrstavanju, označivanju i označivanju/pakiranju.

 

Tržišni standardi za određene proizvode ribarstva

Određeni proizvodi ribarstva mogu se uvoziti iz trećih zemalja i stavljati na tržište unutar Europske unije (EU) samo ako zadovoljavaju pravila EU-a o razvrstavanju prema svježini, veličini ili težini, pakiranju, prezentiranju i označivanju.

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće

Voće i povrće namijenjeno prodaji svježem potrošaču u EU-u može se stavljati na tržište samo ako je dobre, prikladne i tržišne kakvoće i ako je navedena zemlja podrijetla u skladu s propisima EU-a. Posebne odredbe utvrđene su za uvoz takvih proizvoda iz Indije, Kenije, Maroka, Senegala, Turske i Južne Afrike.

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće iz Indije

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće iz Kenije

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće iz Maroka

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće iz Senegala

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće iz Turske

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće iz Južne Afrike

 

Tržišni standardi za svježe banane

Uvezene banane moraju biti u skladu s pravilima EU-a u područjima kao što su kvaliteta, veličina, prezentacija itd. prije stavljanja na tržište.

 

Tržišni standardi za konoplju

(potrebno samo za sjeme konoplje) Uvozno sjeme konoplje mora biti podvrgnuto kontroli u područjima kao što su namjena i sadržaj tretrahidrokanabinola (THC).

 

Tržišni standardi za hmelj

Hmelj i proizvodi od hmelja mogu se uvoziti u EU samo ako dokažu da su njihovi standardi kvalitete barem jednakovrijedni minimalnim zahtjevima EU-a za stavljanje na tržište.

 

Tržišni standardi za prirodnu mineralnu vodu

Upotreba opisa i definicija prirodne mineralne vode obvezna je za izvoz flaširane vode na tržište EU-a te ispunjava standardne kriterije kvalitete.

 

Tržišni standardi za maslinovo ulje

Upotreba opisa i definicija maslinovih ulja i ulja komine maslina obvezna je za izvoz maslinovih ulja na tržište EU-a te za ispunjavanje standardnih kriterija kvalitete.

 

Tržišni standardi za meso peradi

Uvezeno meso peradi mora biti u skladu s pravilima EU-a u područjima kao što su konzerviranje, kriteriji razvrstavanja, označivanje i udio vode prije stavljanja na tržište.

 

Tržišni standardi za konzervirane srdele

Uvezene konzervirane srdele moraju biti u skladu s pravilima EU-a u područjima kao što su vrsta, prezentacija, medij, sterilizacija itd. prije stavljanja na tržište EU-a.

 

Zahtjevi za stavljanje na tržište sjemena i biljnog reprodukcijskog materijala

Sjeme i biljni reprodukcijski materijal koji ulaze na tržište EU-a moraju biti u skladu s posebnim zakonodavstvom EU-a o zahtjevima za stavljanje na tržište. One su osmišljene kako bi se osiguralo da proizvodi zadovoljavaju kriterije za zdravlje i kvalitetu, kao i za zaštitu biološke raznolikosti.

 

Tržišni standardi za konzerviranu tunu i palamidu

Prije stavljanja na tržište EU-a konzervirana tuna i palamida uvezena u EU moraju se pridržavati tržišnih standarda u pogledu uporabe ribljih vrsta, homogenosti, prekrivanja medija, trgovačkog opisa itd.

 

Potvrda i izvješće o analizi za vino, sok od grožđa i mošt

Za odobravanje uvoza vina, mošta i soka od grožđa potreban je dokument V. I. 1. koji je potvrda izvješća o analizi koju je sastavio službeni laboratorij priznat u trećoj zemlji.

 

Proizvodi ekološke proizvodnje

Opis sustava ekološke proizvodnje čiji je cilj promicanje kvalitetne robe i integracija očuvanja okoliša u poljoprivredu.

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice