Zdravlje i zaštita potrošača za životinjske i biljne proizvode

Ova stranica služi kao referentni dokument samo za zahtjeve za proizvode na razini EU-a. Dodatni zahtjevi mogu se primjenjivati ovisno o odredišnoj zemlji EU-a. Sve pojedinosti potražite u Mojem trgovinskom asistentu.

Imajte na umu da je na ovoj stranici opći opis svakog naslova dostupan na svim jezicima EU-a. Međutim, pojedinosti su dostupne samo na engleskom jeziku.

Zdravlje životinja

Obvezni uvjeti za uvoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u EU (zdravstveno odobrenje zemlje, odobreni objekt, zdravstveni certifikati, zdravstvene kontrole, zajednički veterinarski dokument o ulasku (ZVDU))

 

Zdravstvena kontrola živih životinja

Žive životinje mogu se uvoziti u EU samo ako dolaze iz treće zemlje koja je uvrštena na pozitivan popis zemalja koje ispunjavaju uvjete za relevantnu životinju, ako su popraćene odgovarajućim certifikatima i ako su naslijedile obvezne kontrole na graničnoj inspekcijskoj postaji (GIP) odgovarajuće države članice.

 

Zdravstveni nadzor proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

Uvoz proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi mora ispunjavati sljedeće zdravstvene zahtjeve koji se odnose, među ostalim, na zdravstvene uvjete povezane sa zaštitom stanovništva i stoke, zdravstvenim odobrenjem zemlje i odobrenim objektima.

 

Zdravstveni nadzor proizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi

Uvoz proizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi u EU mora biti u skladu s općim pravilima o javnom zdravlju i zdravlju životinja. To se čini kako bi se zajamčile visoke razine zdravlja i sigurnosti u cijelom lancu hrane i hrane za životinje te izbjeglo širenje bolesti opasnih za stoku ili ljude.

 

Zdravstveni nadzor proizvoda ribarstva namijenjenih prehrani ljudi

Uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture za prehranu ljudi mora biti u skladu s općim zdravstvenim zahtjevima povezanima sa zdravstvenim odobrenjem odobrene zemlje, odobrenog objekta, zdravstvenih certifikata i kontrole zdravlja.

 

Zdravstveni nadzor proizvoda ribarstva koji nisu namijenjeni prehrani ljudi

Uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture koji nisu namijenjeni prehrani ljudi mora biti u skladu s općim zdravstvenim zahtjevima povezanima sa zdravstvenim odobrenjem odobrene zemlje, odobrenog objekta, zdravstvenih certifikata i kontrole zdravlja.

 

Zdravstveni nadzor sjemena, jajnih stanica i zametaka

Cilj uvoza sjemena, jajnih stanica i zametaka životinja u Europsku uniju mora biti jamčenje nepostojanja posebnih patogena koji bi se mogli prenositi tim proizvodima te izbjegavanje kontaminacije ženskih primatelja i njihovih potomaka.

 

Zdravlje bilja

Zaštitne mjere protiv unošenja u EU bilja, organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja

 

Kontrola zdravstvenog stanja bilja

Uvoz biljnih proizvoda i svih materijala koji mogu sadržavati štetne organizme (npr. drvene proizvode, tlo itd.) u EU može podlijegati zaštitnim mjerama. Time se sprečava unošenje i/ili širenje organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode koji prelaze granice EU-a.

 

Sigurnost hrane i hrane za životinje

Uvoz hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla dopušten je samo ako je u skladu s općim uvjetima i posebnim odredbama namijenjenima sprečavanju rizika za zdravlje ljudi i životinja

 

Sljedivost, sukladnost i odgovornost u hrani i hrani za životinje

Hrana i hrana za životinje ne može se staviti na tržište u Europskoj uniji (EU) ako je nesigurna. Propisima EU-a o hrani nastoji se postići visoka razina zaštite života i zdravlja ljudi i interesa potrošača, ali i zaštita zdravlja i dobrobiti životinja, zdravlja bilja i okoliša.

 

Zdravstvena kontrola hrane za životinje neživotinjskog podrijetla

Uvoz hrane za životinje neživotinjskog podrijetla u EU dopušten je samo ako potječe iz objekata koji imaju predstavnika u EU-u i koji poštuju opća i posebna pravila namijenjena sprečavanju rizika za zdravlje ljudi i životinja te zaštiti okoliša.

 

Zdravstvena kontrola hrane neživotinjskog podrijetla

Uvoz prehrambenih proizvoda neživotinjskog podrijetla u Europsku uniju (EU) mora biti u skladu s općim uvjetima i posebnim odredbama za sprečavanje rizika za javno zdravlje i zaštitu interesa potrošača.

 

Zdravstveni nadzor predmeta u dodiru s prehrambenim proizvodima

Svi materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom (izravno ili neizravno) moraju biti u skladu sa zahtjevima EU-a kojima se osigurava visoka razina zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača.

 

Zdravstveni nadzor genetski modificirane (GM) hrane i nove hrane

Uvoz genetski modificirane hrane i nove hrane u EU mora biti u skladu s posebnim postupcima odobravanja kako bi se osigurala najviša razina zaštite zdravlja ljudi.

 

Kontrola zdravlja i označivanja duhanskih proizvoda

Svi duhanski proizvodi uvezeni u EU moraju biti u skladu s novim pravnim okvirom (koji se primjenjuje od 20. svibnja 2016.) kojim se uređuje proizvodnja, predstavljanje i prodaja duhanskih proizvoda kako bi se zaštitilo javno zdravlje i interesi potrošača.

 

Kontrola kemijskih tvari u hrani

Uvoz prehrambenih proizvoda i hrane za životinje dopušten je samo ako ne sadržava kemijske ostatke (tj. veterinarske lijekove, pesticide i kontaminante) u količinama koje bi mogle ugroziti zdravlje ljudi.

 

Kontrola ostataka veterinarskih lijekova u životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla za prehranu ljudi

Uvoz proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi u EU dopušten je samo ako je u skladu sa zakonodavstvom EU-a kojim se ograničava dopuštena količina kemijskih tvari i ostataka u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla.

 

Kontrola kontaminanata u hrani

Uvoz prehrambenih proizvoda u EU trebao bi biti u skladu sa zakonodavstvom EU-a kojim se osigurava da je hrana stavljena na tržište sigurna za jelo i da ne sadržava kontaminante u razinama koje bi mogle ugroziti zdravlje ljudi.

 

Kontrola ostataka pesticida u biljnim i životinjskim proizvodima namijenjenima prehrani ljudi

Uvoz biljnih i životinjskih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi koji mogu imati ostatke pesticida dopušten je samo ako je u skladu sa zakonodavstvom EU-a kojim se kontrolira prisutnost kemijskih tvari i ostataka u živim životinjama, proizvodima životinjskog podrijetla i proizvodima biljnog podrijetla.

 

Tržišni standardi (standardi kvalitete) za poljoprivredne proizvode i proizvode ribarstva

Određeni poljoprivredni proizvodi i proizvodi ribarstva koji se potrošaču isporučuju svježima moraju biti u skladu sa zajedničkim tržišnim standardima i standardima kvalitete koji se odnose na različite aspekte (svježost, veličina, kvaliteta, prezentacija, dopuštena odstupanja, označivanje itd.) i mogu se nadzirati putem dokumentacijskih i/ili fizičkih pregleda.

 

Tržišni standardi za jaja za valenje i piliće domaće peradi

Jaja za valenje i pilići uvezeni u EU moraju imati jasne naznake o svojoj svrsi i zemlji podrijetla. Smiju se pakirati samo oni koji pripadaju istoj vrsti, kategoriji i vrsti peradi.

 

Tržišni standardi za jaja

Uvezena kokošja jaja prikladna za prehranu ljudi ili za uporabu u prehrambenoj industriji ne smiju se stavljati na tržište Europske unije (EU) ako nisu u skladu s pravilima EU-a o razvrstavanju, označivanju i označivanju/pakiranju.

 

Tržišni standardi za određene proizvode ribarstva

Određeni proizvodi ribarstva smiju se uvoziti iz trećih zemalja i stavljati na tržište unutar Europske unije (EU) samo ako zadovoljavaju pravila EU-a o razvrstavanju prema kategorijama svježine, veličine ili težine, pakiranju, prezentiranju i označivanju.

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće

Voće i povrće namijenjeno svježoj prodaji potrošaču u EU-u može se stavljati na tržište samo ako je dobre, primjerene i tržišne kvalitete te ako je zemlja podrijetla navedena u propisima EU-a. Utvrđene su posebne odredbe za uvoz takvih proizvoda iz Indije, Kenije, Maroka, Senegala, Türkiyea i Južne Afrike.

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće iz Indije

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće iz Kenije

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće iz Maroka

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće iz Senegala

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće iz Türkiyea

 

Tržišni standardi za svježe voće i povrće iz Južne Afrike

 

Tržišni standardi za svježe banane

Uvezene banane prije stavljanja na tržište moraju biti u skladu s pravilima EU-a u područjima kao što su kvaliteta, veličina, prezentacija itd.

 

Tržišni standardi za konoplju

(Potrebno samo za sjeme konoplje) Uvezeno sjeme konoplje mora proći provjere u područjima kao što su namjena i sadržaj tretrahidrokanabinola (THC).

 

Tržišni standardi za hmelj

Hmelj i proizvodi od hmelja mogu se uvoziti u EU samo ako dokažu da su njihovi standardi kvalitete barem jednaki minimalnim tržišnim zahtjevima koje je utvrdio EU.

 

Tržišni standardi za prirodne mineralne vode

Upotreba opisa i definicija prirodne mineralne vode obvezna je za izvoz flaširane vode na tržište EU-a, kao i za ispunjavanje standardnih kriterija kvalitete.

 

Tržišni standardi za maslinovo ulje

Upotreba opisa i definicija maslinovih ulja i ulja komine maslina obvezna je za izvoz maslinovih ulja na tržište EU-a te za ispunjavanje standardnih kriterija kvalitete.

 

Tržišni standardi za meso peradi

Uvezeno meso peradi prije stavljanja na tržište mora biti u skladu s pravilima EU-a u područjima kao što su očuvanje, kriteriji razvrstavanja, označivanje i udio vode.

 

Tržišni standardi za konzervirane srdele

Prije stavljanja na tržište EU-a uvezene konzervirane srdele moraju biti u skladu s pravilima EU-a u područjima kao što su vrsta, prezentacija, mediji, sterilizacija itd.

 

Zahtjevi za stavljanje na tržište sjemena i biljnog reprodukcijskog materijala

Sjeme i biljni reprodukcijski materijal koji ulaze na tržište EU-a moraju biti u skladu s posebnim zakonodavstvom EU-a o zahtjevima za stavljanje na tržište. Oni su osmišljeni kako bi se osiguralo da proizvodi ispunjavaju kriterije za zdravlje i visoku kvalitetu te za zaštitu biološke raznolikosti.

 

Tržišni standardi za konzerviranu tunu i palamida

Konzervirana tuna i palamida uvezeni u EU prije stavljanja na tržište EU-a moraju se pridržavati tržišnih standarda u pogledu upotrebe ribljih vrsta, homogenosti, prekrivanja medija, trgovačkog opisa itd.

 

Potvrda i izvješće o analizi za vino, sok od grožđa i mošt

Za odobrenje uvoza vina, mošta od grožđa i soka od grožđa potreban je dokument V. I. 1. koji je potvrda izvješća o analizi koju je sastavio službeni laboratorij koji je priznala treća zemlja.

 

Proizvodi iz ekološke proizvodnje

Opis programa ekološke proizvodnje čiji je cilj promicanje kvalitetnih dobara i uključivanje očuvanja okoliša u poljoprivredu.

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice