Zdrowie i ochrona konsumentów w odniesieniu do produktów zwierzęcych i roślinnych

Ta strona służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do ogólnounijnych wymogów dotyczących produktów. Dodatkowe wymogi mogą mieć zastosowanie w zależności od kraju docelowego UE. Szczegółowe informacje można znaleźć w My Trade Asystent.

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdej rubryki znajduje się we wszystkich językach UE. Szczegółowe informacje są jednak dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Zdrowie zwierząt

Obowiązkowe warunki przywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do UE (zatwierdzenie zdrowotne kraju, zatwierdzony zakład, świadectwa zdrowia, kontrole zdrowia, wspólny weterynaryjny dokument wejścia (CVED))

 

Kontrola zdrowia żywych zwierząt

Żywe zwierzęta mogą być przywożone do UE tylko wtedy, gdy pochodzą z państwa trzeciego ujętego w pozytywnym wykazie państw kwalifikujących się w odniesieniu do danego zwierzęcia, posiadają odpowiednie świadectwa i pomyślnie przeszły obowiązkowe kontrole w odpowiednim punkcie kontroli granicznej danego państwa członkowskiego.

 

Kontrola zdrowia produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi musi spełniać następujące wymogi zdrowotne dotyczące, między innymi, warunków zdrowotnych związanych z ochroną ludności i zwierząt gospodarskich, zatwierdzeniem zdrowotnym kraju oraz zatwierdzonymi zakładami.

 

Kontrola zdrowia produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przywóz do UE produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi musi być zgodny z ogólnymi przepisami dotyczącymi zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Ma to na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu zdrowia i bezpieczeństwa w całym łańcuchu żywnościowym i paszowym oraz uniknięcie rozprzestrzeniania się chorób niebezpiecznych dla zwierząt gospodarskich lub ludzi.

 

Kontrola zdrowia produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury przeznaczonych do spożycia przez ludzi musi spełniać ogólne wymogi zdrowotne związane z zatwierdzeniem zdrowotnym przez uprawnione państwo, zatwierdzony zakład, świadectwa zdrowia i kontrolę zdrowia.

 

Kontrola sanitarna produktów rybołówstwa nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi musi spełniać ogólne wymogi zdrowotne związane z zatwierdzeniem zdrowotnym przez uprawnione państwo, zatwierdzony zakład, świadectwa zdrowia i kontrolę zdrowia.

 

Kontrola zdrowia nasienia, komórek jajowych i zarodków

Przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt do Unii Europejskiej musi mieć na celu zagwarantowanie braku konkretnych czynników chorobotwórczych, które mogą być przenoszone przez te produkty, oraz uniknięcie zanieczyszczenia biorców płci żeńskiej i ich potomstwa.

 

Zdrowie roślin.

Środki ochronne przed wprowadzaniem do UE roślin, organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych oraz przed ich rozprzestrzenianiem się

 

Kontrola zdrowia roślin

Przywóz do UE produktów roślinnych i wszelkich materiałów zdolnych do przechowywania agrofagów roślin (np. produktów drewnianych, gleby itp.) może podlegać środkom ochronnym. Ma to na celu zapobieganie wprowadzaniu lub rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych przekraczających granice UE.

 

Bezpieczeństwo żywności i pasz

Przywóz środków spożywczych i pasz niepochodzących od zwierząt jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one zgodne z ogólnymi warunkami i przepisami szczegółowymi mającymi na celu zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi i zwierząt.

 

Identyfikowalność, zgodność i odpowiedzialność w odniesieniu do żywności i pasz

Żywność i pasze nie mogą być wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej (UE), jeżeli są niebezpieczne. Prawo żywnościowe UE dąży nie tylko do wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz interesów konsumentów, ale również do ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środowiska.

 

Kontrola zdrowotna pasz niepochodzących od zwierząt

Przywóz do UE pasz niepochodzących od zwierząt jest dozwolony tylko wtedy, gdy pochodzą one z zakładów, które mają przedstawiciela w UE i przestrzegają ogólnych i szczegółowych przepisów mających na celu zapobieganie ryzyku dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska.

 

Kontrola zdrowia środków spożywczych niepochodzących od zwierząt

Przywóz do Unii Europejskiej (UE) środków spożywczych niepochodzących od zwierząt musi być zgodny z ogólnymi warunkami i przepisami szczegółowymi mającymi na celu zapobieganie ryzyku dla zdrowia publicznego i ochronę interesów konsumentów.

 

Kontrola zdrowia wyrobów mających kontakt z produktami spożywczymi

Wszelkie materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu ze środkami spożywczymi (bezpośrednio lub pośrednio) muszą spełniać wymogi UE mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów.

 

Kontrola zdrowia genetycznie zmodyfikowanej żywności i nowej żywności

Przywóz do UE żywności zmodyfikowanej genetycznie i nowej żywności musi być zgodny ze szczególnymi procedurami wydawania zezwoleń, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

 

Kontrola zdrowia i etykietowania wyrobów tytoniowych

Wszystkie wyroby tytoniowe przywożone do UE muszą być zgodne z nowymi ramami prawnymi (mającymi zastosowanie od dnia 20 maja 2016 r.), które regulują produkcję, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych w celu ochrony zdrowia publicznego i interesów konsumentów.

 

Kontrola substancji chemicznych w żywności

Przywóz środków spożywczych i pasz jest dozwolony tylko wtedy, gdy nie zawierają pozostałości chemicznych (tj. weterynaryjnych produktów leczniczych, pestycydów i zanieczyszczeń) w ilościach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

 

Kontrola pozostałości leków weterynaryjnych u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przywóz do UE produktów zwierzęcych przeznaczonych do spożycia przez ludzi jest dozwolony tylko wtedy, gdy jest zgodny z przepisami UE, które ograniczają ilość substancji chemicznych i pozostałości dozwolonych w żywych zwierzętach i produktach pochodzenia zwierzęcego.

 

Kontrola zanieczyszczeń w środkach spożywczych

Przywóz do UE środków spożywczych powinien być zgodny z przepisami UE mającymi na celu zapewnienie, aby żywność wprowadzana na rynek była bezpieczna do spożycia i nie zawierała zanieczyszczeń w ilościach, które mogłyby zagrażać zdrowiu ludzkiemu.

 

Kontrola pozostałości pestycydów w produktach roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przywóz produktów roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które mogą zawierać pozostałości pestycydów, jest dozwolony tylko wtedy, gdy jest zgodny z prawodawstwem UE mającym na celu kontrolę obecności substancji chemicznych i pozostałości u żywych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodzenia roślinnego.

 

Normy handlowe (jakościowe) dla produktów rolnych i produktów rybołówstwa

Niektóre produkty rolne i produkty rybołówstwa, które są dostarczane konsumentowi w stanie świeżym, muszą spełniać wspólne normy handlowe i jakościowe odnoszące się do różnych aspektów (świeże, wielkość, jakość, prezentacja, tolerancje, znakowanie itp.) i mogą być monitorowane za pomocą kontroli dokumentów lub kontroli fizycznych.

 

Normy handlowe w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

Jaja wylęgowe i pisklęta przywożone do UE muszą posiadać wyraźne oznaczenie celu i kraju pochodzenia. Tylko te należące do tego samego gatunku, kategorii i rodzaju drobiu mogą być pakowane razem.

 

Normy handlowe dla jaj

Przywożone jaja kurowe, nadające się do spożycia przez ludzi lub do wykorzystania w przemyśle spożywczym, nie mogą być wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej (UE), chyba że są zgodne z przepisami UE dotyczącymi klasyfikacji, znakowania i etykietowania/opakowywania.

 

Normy handlowe dla niektórych produktów rybołówstwa

Niektóre produkty rybołówstwa mogą być przywożone z państw trzecich i wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej (UE), jeżeli spełniają przepisy UE dotyczące klasyfikacji ze względu na świeżość, wielkość lub kategorie wagowe, opakowanie, prezentację i etykietowanie.

 

Normy handlowe dla świeżych owoców i warzyw

Owoce i warzywa, które są przeznaczone do sprzedaży konsumentowi w UE jako świeże, mogą być wprowadzane do obrotu tylko wtedy, gdy są solidnej, właściwej jakości handlowej i gdy kraj pochodzenia jest wskazany zgodnie z przepisami UE. Ustanowiono przepisy szczególne dotyczące przywozu takich produktów z Indii, Kenii, Maroka, Senegalu, Türkiye i Republiki Południowej Afryki.

 

Normy handlowe dla świeżych owoców i warzyw z Indii

 

Normy handlowe dotyczące świeżych owoców i warzyw z Kenii

 

Normy handlowe dla świeżych owoców i warzyw z Maroka

 

Normy handlowe dotyczące świeżych owoców i warzyw z Senegalu

 

Normy handlowe dotyczące świeżych owoców i warzyw z Türkiye

 

Normy handlowe dotyczące świeżych owoców i warzyw z Republiki Południowej Afryki

 

Normy handlowe dotyczące świeżych bananów

Importowane banany muszą być zgodne z przepisami UE w dziedzinach takich jak jakość, wielkość, prezentacja itp. przed wprowadzeniem ich do obrotu.

 

Normy handlowe dla konopi

(Wymagane tylko w przypadku nasion konopi) Przywożone nasiona konopi muszą zostać poddane kontrolom w obszarach takich jak przeznaczenie i zawartość tretrahydrokanabinolu (THC).

 

Normy handlowe dotyczące chmielu

Chmiel i produkty chmielowe mogą być przywożone do UE tylko wtedy, gdy udowodnią, że ich normy jakości są co najmniej równoważne minimalnym wymogom handlowym ustanowionym przez UE.

 

Normy handlowe dla naturalnej wody mineralnej

Stosowanie opisów i definicji naturalnej wody mineralnej jest obowiązkowe przy wywozie wody butelkowanej na rynek UE, a także spełnia standardowe kryteria jakości.

 

Normy handlowe dla oliwy z oliwek

Stosowanie opisów i definicji oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek jest obowiązkowe przy wywozie oliwy z oliwek na rynek UE, a także spełnia standardowe kryteria jakości.

 

Normy handlowe dotyczące mięsa drobiowego

Importowane mięso drobiowe musi być zgodne z przepisami UE w dziedzinach takich jak konserwacja, kryteria klasyfikacji, etykietowanie i zawartość wody przed wprowadzeniem do obrotu.

 

Normy handlowe dla konserwowanych sardynek

Przywożone konserwowane sardynki muszą być zgodne z przepisami UE w dziedzinach takich jak rodzaj gatunku, prezentacja, pokrycie podłoża, sterylizacja itp. przed wprowadzeniem ich na rynek UE.

 

Wymogi dotyczące obrotu nasionami i materiałem rozmnożeniowym roślin

Nasiona i materiał rozmnożeniowy roślin wprowadzany na rynek UE muszą być zgodne ze szczegółowymi przepisami UE dotyczącymi wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu. Mają one na celu zapewnienie, aby produkty spełniały kryteria dotyczące zdrowia i wysokiej jakości, a także ochrony różnorodności biologicznej.

 

Normy handlowe dotyczące konserwowanego tuńczyka i bonito

Konserwowany tuńczyk i bonito przywożone do UE muszą być zgodne z normami handlowymi dotyczącymi wykorzystania gatunków ryb, jednorodności, pokrycia podłoża, opisu handlowego itp. przed wprowadzeniem ich do obrotu w UE.

 

Świadectwo i raport z analizy wina, soku winogronowego i moszczu winogronowego

Odprawa przywozowa wina, moszczu winogronowego i soku winogronowego wymaga dokumentu V I 1, który jest świadectwem sprawozdania z analizy sporządzonego przez urzędowe laboratorium uznane przez państwo trzecie.

 

Produkty pochodzące z produkcji ekologicznej

Opis systemu produkcji ekologicznej, który ma na celu promowanie towarów wysokiej jakości i włączenie ochrony środowiska do rolnictwa.

 
Udostępnij tę stronę: