Zdrowie i ochrona konsumentów w odniesieniu do produktów zwierzęcych i roślinnych

Ta strona służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do wymogów dotyczących produktu w całej UE. Dodatkowe wymagania mogą być stosowane w zależności od kraju przeznaczenia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie My Trade (asystent ds. handlu).

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdej pozycji przedstawiono we wszystkich językach urzędowych UE. Szczegółowe informacje dostępne są jednak wyłącznie w języku angielskim.

Zdrowie zwierząt

Obowiązkowe warunki przywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do UE (zatwierdzenie zdrowia przez państwo, zatwierdzone przedsiębiorstwo, świadectwa zdrowia, kontrole zdrowotne, wspólny weterynaryjny dokument wejścia (CVED))

 

Kontrola zdrowia żywych zwierząt

Zwierzęta żywe mogą być przywożone do UE tylko wtedy, gdy pochodzą z państwa trzeciego znajdującego się w pozytywnym wykazie kwalifikujących się państw do danego zwierzęcia, posiadają odpowiednie świadectwa i pomyślnie przeszły obowiązkowe kontrole w punkcie kontroli granicznej danego państwa członkowskiego (PKG).

 

Kontrola zdrowia produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi musi spełniać następujące wymagania zdrowotne związane między innymi z warunkami zdrowotnymi dotyczącymi zdrowia publicznego i zwierząt gospodarskich, zatwierdzania przez państwo oraz zatwierdzonych zakładów.

 

Kontrola zdrowia produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przywóz do UE produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi musi być zgodny z ogólnymi zasadami zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Ma to na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w całym łańcuchu żywnościowym i paszowym oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób groźnych dla zwierząt gospodarskich lub ludzi.

 

Kontrola zdrowotna produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury przeznaczonych do spożycia przez ludzi musi spełniać ogólne wymogi zdrowotne związane z zatwierdzaniem przez zatwierdzone państwo, zatwierdzone przedsiębiorstwo, świadectwa zdrowia i kontrolę zdrowia.

 

Kontrola zdrowia produktów rybołówstwa nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi musi spełniać ogólne wymogi zdrowotne związane z zatwierdzaniem przez zatwierdzone państwo, zatwierdzone przedsiębiorstwo, świadectwa zdrowia i kontrolę zdrowia.

 

Kontrola sanitarna nasienia, komórek jajowych i zarodków

Przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt do Unii Europejskiej musi mieć na celu zagwarantowanie braku określonych czynników chorobotwórczych, które mogą być przewożone przez te produkty, oraz uniknięcie zanieczyszczenia biorcom i ich potomstwa.

 

Zdrowie roślin

Środki ochronne przed wprowadzaniem do UE roślin, organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się

 

Kontrola zdrowia roślin

Przywóz do UE produktów roślinnych oraz wszelkich materiałów nadających się do schronienia przed szkodnikami roślin (np. produkty z drewna, gleby itp.) może podlegać środkom ochronnym. Ma to zapobiec wprowadzaniu i/lub rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych przekraczających granice UE.

 

Bezpieczeństwo żywności i pasz

Przywóz środków spożywczych i pasz niepochodzących od zwierząt jest dozwolony wyłącznie pod warunkiem, że spełniają one warunki ogólne i szczególne przepisy mające na celu zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi i zwierząt.

 

Identyfikowalność, zgodność i odpowiedzialność w żywności i paszy

Żywność i pasza nie mogą być wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej (UE), jeżeli nie są bezpieczne. Prawo żywnościowe UE służy nie tylko wysokiemu poziomowi ochrony życia i zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów, ale również ochronie zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowiu roślin i środowisku.

 

Kontrola zdrowia zwierząt niepochodzących od zwierząt

Zezwala się na przywóz do UE pasz niepochodzących od zwierząt, jeżeli pochodzą one z zakładów, które mają przedstawiciela w UE i spełniają ogólne i szczegółowe przepisy mające na celu zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska.

 

Kontrola zdrowia żywności niepochodzącej od zwierząt

Przywóz środków spożywczych pochodzenia niezwierzęcego do Unii Europejskiej (UE) musi być zgodny z ogólnymi warunkami i przepisami mającymi na celu zapobieganie ryzyku dla zdrowia publicznego i ochronę interesów konsumentów.

 

Kontrola zdrowotna wyrobów pozostających w kontakcie z produktami spożywczymi

Wszelkie materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu ze środkami spożywczymi (bezpośrednio lub pośrednio) muszą być zgodne z wymogami UE mającymi na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów.

 

Kontrola zdrowia genetycznie zmodyfikowanej żywności i nowej żywności

Przywóz do UE genetycznie zmodyfikowanej żywności i nowej żywności musi być zgodny z określonymi procedurami udzielania zezwoleń w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.

 

Kontrola zdrowia i oznakowania wyrobów tytoniowych

Wszystkie wyroby tytoniowe przywożone do UE muszą być zgodne z nowymi ramami prawnymi (obowiązującymi od 20 maja 2016 r.), które regulują produkcję, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych w celu ochrony zdrowia publicznego i interesów konsumentów.

 

Kontrola substancji chemicznych w żywności

Przywóz środków spożywczych i pasz jest dozwolony wyłącznie w przypadku, gdy nie zawierają pozostałości chemicznych (tj. leków weterynaryjnych, pestycydów i zanieczyszczeń) na poziomach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

 

Kontrola pozostałości leków weterynaryjnych u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przywóz do UE produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one zgodne z prawodawstwem UE ograniczającym ilość substancji chemicznych i pozostałości dozwolonych w żywych zwierzętach i produktach pochodzenia zwierzęcego.

 

Kontrola zanieczyszczeń w środkach spożywczych

Przywóz do UE środków spożywczych powinien być zgodny z prawodawstwem UE mającym na celu zapewnienie, aby żywność wprowadzana do obrotu była bezpieczna i nie zawierała substancji zanieczyszczających na poziomach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

 

Kontrola pozostałości pestycydów w produktach roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przywóz produktów roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które mogą zawierać pozostałości pestycydów, jest dozwolony jedynie w przypadku zgodności z prawodawstwem UE mającym na celu kontrolę obecności substancji chemicznych i pozostałości u żywych zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i w produktach pochodzenia roślinnego.

 

Normy jakości w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa (w zakresie jakości)

Niektóre produkty rolne i produkty rybołówstwa, które są dostarczane konsumentowi świeże, muszą spełniać wspólne normy handlowe i jakościowe, które odnoszą się do różnych aspektów (świeżości, wielkości, jakości, prezentacji, tolerancji, oznaczeń itd.) i mogą być monitorowane za pomocą dokumentacji i/lub kontroli fizycznych.

 

Normy handlowe dotyczące jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

Jaja wylęgowe i pisklęta przywożone do UE muszą posiadać wyraźne informacje o swoim celu i kraju pochodzenia. Dopuszcza się pakowanie wyłącznie tych samych gatunków, kategorii i rodzaju drobiu.

 

Normy handlowe dotyczące jaj

Jaja kurze przywożone, nadające się do spożycia przez ludzi lub do wykorzystania w przemyśle spożywczym, nie mogą być wprowadzane na rynek Unii Europejskiej (UE), chyba że są zgodne z przepisami UE dotyczącymi klasyfikacji, oznakowania i etykietowania/pakowania.

 

Normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa

Niektóre produkty rybołówstwa mogą być przywożone z państw trzecich i wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej (UE) tylko wtedy, gdy spełniają unijne przepisy dotyczące klasyfikacji według świeżości, wielkości lub kategorii wagowych, opakowania, prezentacji i etykietowania.

 

Normy handlowe dotyczące świeżych owoców i warzyw

Owoce i warzywa, które są przeznaczone do sprzedaży konsumentom w UE, mogą być wprowadzane do obrotu jedynie pod warunkiem, że są zdrowe, rzetelne i dobrej jakości handlowej oraz jeżeli kraj pochodzenia jest określony zgodnie z rozporządzeniami UE. Ustanowiono szczególne przepisy dotyczące przywozu takich produktów z Indii, Kenii, Maroka, Senegalu, Turcji i Republiki Południowej Afryki.

 

Normy handlowe dotyczące świeżych owoców i warzyw z Indii

 

Normy handlowe dotyczące świeżych owoców i warzyw z Kenii

 

Normy handlowe dotyczące świeżych owoców i warzyw z Maroka

 

Normy handlowe dotyczące świeżych owoców i warzyw z Senegalu

 

Normy handlowe dotyczące świeżych owoców i warzyw z Turcji

 

Normy handlowe dotyczące świeżych owoców i warzyw z Republiki Południowej Afryki

 

Normy handlowe dotyczące świeżych bananów

Przywożone banany muszą być zgodne z przepisami UE w takich dziedzinach jak jakość, rozmiary, wygląd itp., zanim zostaną wprowadzone na rynek.

 

Normy handlowe dla konopi

(wymagane tylko w przypadku nasion konopi) importowane nasiona konopi muszą zostać poddane kontrolom w takich obszarach jak cel i zawartość tetrahydrokanabinolu (THC).

 

Normy handlowe w odniesieniu do chmielu

Chmiel i produkty chmielowe mogą być przywożone do UE tylko wtedy, gdy udowodnią, że ich normy jakości są przynajmniej równoważne z minimalnymi wymogami w zakresie wprowadzania do obrotu ustanowionymi przez UE.

 

Normy handlowe dotyczące naturalnych wód mineralnych

Stosowanie opisów i definicji naturalnych wód mineralnych jest obowiązkowe w przypadku wywozu wody butelkowanej na rynek UE, a także spełniających standardowe kryteria jakości.

 

Normy handlowe w odniesieniu do oliwy z oliwek

Stosowanie opisów i definicji oliwy z oliwek oraz oliwy z wytłoczyn z oliwek jest obowiązkowe w przypadku wywozu oliwy z oliwek na rynek UE, a także spełniających standardowe kryteria jakości.

 

Normy handlowe dotyczące mięsa drobiowego

Przywożone mięso drobiowe musi przestrzegać przepisów UE w obszarach takich jak ochrona, kryteria klasyfikacji, etykietowanie i zawartość wody przed wprowadzeniem ich do obrotu.

 

Normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek

Przywożone konserwy sardynki muszą być zgodne z przepisami UE w dziedzinach takich jak rodzaj gatunku, prezentacja obejmująca środki masowego przekazu, sterylizacja, itp., zanim zostaną wprowadzone na rynek UE.

 

Wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu nasion i materiału rozmnożeniowego roślin

Nasiona i materiał rozmnożeniowy roślin wprowadzany na rynek UE muszą być zgodne z określonymi przepisami UE dotyczącymi wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu. Mają one na celu zapewnienie, że produkty spełniają kryteria w zakresie zdrowia i wysokiej jakości, a także ochrony różnorodności biologicznej.

 

Normy handlowe w odniesieniu do konserwowanego tuńczyka i bonito

Konserwowany tuńczyk i bonito przywożone do UE muszą spełniać normy handlowe dotyczące wykorzystania gatunków ryb, homogeniczność, opis handlowy, opis handlowy itp., zanim zostaną wprowadzone na rynek UE.

 

Świadectwo i raport z analizy wina, soku winogronowego oraz moszczu gronowego

Odprawa przywozowa wina, moszczu winogronowego i soku winogronowego wymaga dokumentu V I 1, który jest świadectwem sprawozdania z analizy sporządzonym przez urzędowe laboratorium uznane przez państwo trzecie.

 

Produkty pochodzące z produkcji ekologicznej

Opis systemu produkcji ekologicznej, który ma na celu promowanie wysokiej jakości towarów oraz włączenie ochrony środowiska do rolnictwa.

 
Udostępnij tę stronę: