Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu UE-Ukraina

Od listopada 2014 r. UE i Ukraina stosują tymczasowo układ o stowarzyszeniu. W ramach tego układu o stowarzyszeniu od stycznia 2016 r. tymczasowo stosuje się pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu (DCFTA). Obniża cła, z którymi borykają się przedsiębiorstwa europejskie przy eksporcie na Ukrainę. Umowa ułatwia wymianę handlową poprzez zwiększenie skuteczności procedur celnych i stopniowe zbliżenie ukraińskich przepisów, zasad i procedur, w tym norm, do przepisów i procedur UE.

Porozumienie w skrócie

Od dnia 1 stycznia 2016 r. UE i Ukraina tymczasowo stosują pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu (DCFTA) w ramach szerszego układu o stowarzyszeniu, którego postanowienia dotyczące polityki i współpracy są tymczasowo stosowane od listopada 2014 r. DCFTA otwiera rynki towarów i usług po obu stronach w oparciu o przewidywalne i możliwe do wyegzekwowania zasady handlu.

Pełny tekst umowy i załączniki do niej

Jakie są korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa?

Układ o stowarzyszeniu

 • ułatwia przedsiębiorstwom z UE przywóz z Ukrainy i eksport do Ukrainy i staje się bardziej przystępny cenowo
 • wprowadza różnorodne korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa, takie jak zniesienie ceł oraz skuteczne i szybkie ułatwienie ruchu celnego na granicach międzynarodowych.

 

UE jest jednym z największych partnerów handlowych Ukrainy, co oznacza, że istnieje kilka możliwości przywozu i wywozu z UE na Ukrainę i odwrotnie. Najważniejszymi towarami eksportowymi są surowce, takie jak żelazo, stal, produkty górnicze, produkty rolne, maszyny i produkty chemiczne. Ukraina pracuje obecnie nad usprawnieniem polityki z korzyścią dla małych przedsiębiorstw prowadzących handel z UE. Małe przedsiębiorstwa mogą również otrzymać wsparcie w ramach inicjatywy przewodniej UE na rzecz MŚP.

Taryfy

Umowa między UE a Ukrainą zwiększa konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw na rynku ukraińskim i odwrotnie. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku handlu towarami umowa zniosła większość ceł – UE: 98,1 % i Ukraina: 99,1 %.

Towary przemysłowe

Podczas gdy znaczna część ceł na towary przemysłowe została zniesiona w momencie wejścia w życie porozumienia, uzgodniono okresy przejściowe w odniesieniu do szeregu linii produktów.

UE

Porozumienie usunęło 94,7 % pozycji taryfowych.

W przypadku kilku towarów UE nadal stopniowo znosi cła na towary, a kolejne okresy przejściowe:

 • minerały – 2019 r.
 • chemikalia – 2021 r.
 • nawozy – 2023 r.
 • produkty drzewne – 2021 r.
 • obuwie – 2021 r.
 • artykuły z miedzi – 2021 r.
 • artykuły z aluminium – 2023 r.
 • samochody osobowe i większość pojazdów silnikowych – 2023 r.
Ukraina

Z chwilą wejścia w życie układu 49,2 % produktów przemysłowych mogło zostać przywiezionych do Ukrainy bezcłowo.

Planuje się, że do 2023 r. udział unijnego eksportu zliberalizowanego przez Ukrainę wzrośnie do 96 %. To dalsze stopniowe znoszenie ceł dotyczy następujących linii produktów:

 • minerały – 2023 r.
 • chemikalia organiczne – 2019 r.
 • nawozy – 2019 r.
 • opony gumowe – 2021 r.
 • artykuły skórzane – 2021 r.
 • materiały włókiennicze, takie jak nakrycia głowy – 2019 r.

Ukraiński sektor motoryzacyjny będzie również objęty okresem przejściowym trwającym do 2026 r., co jest wynikiem negocjacji uzgodnionych na forum WTO w 2008 r.

Produkty rolne

UE

Cła przywozowe na większość towarów rolnych przywożonych do UE zostały obniżone do zera w 2016 r. Kontyngenty taryfowe mają zastosowanie do pozostałych produktów rolnych, które nie zostały zliberalizowane. Zarządzanie tymi kontyngentami odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, albo na podstawie pozwoleń na przywóz. Wykaz wszystkich kontyngentów taryfowych dla UE i Ukrainy znajduje się w dodatku 1 i 2 do załącznika I-A.

Ukraina

Prawie połowa ukraińskich produktów rolnych została zliberalizowana w momencie wejścia w życie umowy, ale niewielka liczba towarów jest objęta okresem przejściowym trwającym do 2023 r.

Nie wszystkie cła przywozowe Ukrainy zostaną obniżone do zera

 • do 2026 r. 8,7 % ceł rolno-spożywczych na produkty mleczarskie, jaja, cukier, oleje zwierzęce i tłuszcze będzie podlegało ograniczonej liniowej obniżce o 20–60 % – w późniejszym okresie obowiązywać będzie taryfa rezydualna.
 • w odniesieniu do cukrów, mięsa drobiowego i mięsa wieprzowego stosowane będą kontyngenty taryfowe (TRQ) – towary przywożone w ramach wskazanych ilości są wolne od cła

Umowa między UE a Ukrainą zakazuje obu stronom stosowania należności celnych wywozowych. Rząd Ukrainy zgodził się jednak na stopniowe znoszenie do 2026 r. istniejących ceł wywozowych na niektóre towary, w tym na zwierzęta gospodarskie i skórzane, nasiona niektórych rodzajów upraw oleistych i rodzaje metali. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w załączniku I-C do umowy między UE a Ukrainą.

W odniesieniu do wywozu z Ukrainy, który trwa do 2031 r., przewidziano specjalny mechanizm ochronny. Oznacza to, że Ukraina może nałożyć dodatkową opłatę na należności celne wywozowe w odniesieniu do kilku towarów, takich jak surowce, nasiona słonecznika i rodzaje metali, stali i miedzi, jeżeli w okresie rocznym łączna wielkość wywozu z Ukrainy do UE przekracza wartość progową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w załączniku I-D do umowy między UE a Ukrainą.

 

Znajdź stawkę celną mającą zastosowanie do Twojego produktu w Mój asystent handlowy.

Reguły pochodzenia

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, Twój produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w Mój asystent handlowy, aby ocenić, czy Twój produkt spełnia reguły pochodzenia i dowiedzieć się, jak przygotować właściwe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia można znaleźć w tej sekcji.

Pochodzenie to „narodowość ekonomiczna” towarów będących przedmiotem obrotu. Jeśli są Państwo nowi w temacie, można znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji dotyczącej towarów.

Reguły pochodzenia

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia mające zastosowanie na mocy układu o stowarzyszeniu z Ukrainą są regułami określonymi w konwencji PEM ( Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia) (Dz.U. L54 z 26.2.2013, s. 4). Wymogi dotyczące reguł pochodzenia w ramach konwencji PEM określono w załączniku 2 do dodatku I do konwencji PEM. Reguły te są poddawane przeglądowi i w połowie 2021 r. powinien mieć zastosowanie nowy zestaw alternatywnych reguł pochodzenia, w tym przepisy dotyczące kumulacji, zwrotu ceł, tolerancji i zasady niezmienności (zob. poniżej), które zostaną złagodzone.

Konwencja PEM w sprawie reguł pochodzenia ma na celu ustanowienie wspólnych reguł pochodzenia i kumulacji między 25 umawiającymi się stronami (UE, EFTA, krajami bałkańskimi i partnerami umów o wolnym handlu w regionie południowego i wschodniego sąsiedztwa UE) a UE, aby ułatwić handel i zintegrować łańcuchy dostaw w tej strefie.

Wykaz umawiających się stron PEM

Szczegółowe informacje na temat paneurośródziemnomorskiego systemu są dostępne w podręczniku użytkownika.

Czy mój produkt pochodzi z UE lub Ukrainy zgodnie z konwencją PEM?

Aby Twój produkt kwalifikował się do objęcia niższą lub zerową taryfą preferencyjną na mocy konwencji PEM, musi on pochodzić z UE lub Ukrainy.

Produkt „pochodzi”, jeżeli jest:

 • całkowicie uzyskane w UE lub na Ukrainie, lub
 • wytworzone w UE lub na Ukrainie przy użyciu materiałów niepochodzących, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu zgodnie z regułami dotyczącymi konkretnych produktów określonymi w załączniku II do dodatku I do konwencji PEM Zob.
  również załącznik I „Uwagi wstępne” do reguł pochodzenia dotyczących konkretnych produktów. W przypadku niektórych produktów istnieją alternatywne przepisy dotyczące poszczególnych produktów – zob. dodatek II.

Produkt musi również spełniać wszystkie pozostałe mające zastosowanie wymogi określone w rozdziale, takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie lub reguła bezpośredniego transportu. Istnieją również pewne dodatkowe mechanizmy elastyczności, aby pomóc Ci w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, na przykład tolerancji lub kumulacji.

 

Przykłady głównych rodzajów przepisów dotyczących poszczególnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekraczać określonego odsetka jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej – proces produkcji skutkuje zmianą klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 Systemu Zharmonizowanego) z masy celulozowej niepochodzącej (dział 47 systemu zharmonizowanego)
 • operacje szczególne – wymagany jest szczególny proces produkcyjny, na przykład przędzenie włókien w przędzę – takie reguły są stosowane głównie w sektorze włókienniczym i odzieżowym oraz w sektorze chemicznym.

Wskazówki, które pomogą Ci przestrzegać przepisów dotyczących poszczególnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja
 • reguła tolerancji umożliwia producentowi stosowanie materiałów niepochodzących, które są normalnie zakazane przez regułę dotyczącą konkretnego produktu, do 10 % ceny ex-works produktu.
 • tolerancja ta nie może być wykorzystywana do przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących poszczególnych produktów.
 • szczególne tolerancje mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieży sklasyfikowanych w działach 50–63 HS, które są zawarte w uwagach 5 i 6 załącznika I „Uwagi wstępne do wykazu w załączniku II”.
Kumulacja

Konwencja PEM przewiduje dwa sposoby kumulowania pochodzenia

 • kumulacja dwustronna – materiały pochodzące z Ukrainy można uznać za pochodzące z UE (i odwrotnie), jeżeli są wykorzystywane do produkcji produktu w UE
 • kumulacja diagonalna – materiały pochodzące z jednej Umawiającej się Strony konwencji PEM można uznać za pochodzące z innej Umawiającej się Strony przy ocenie, czy produkt końcowy pochodzi z preferencyjnego dostępu przy wywozie do trzeciej Umawiającej się Strony w strefie paneurośródziemnomorskiej – kumulacja diagonalna ma zastosowanie tylko wtedy, gdy między wszystkimi zainteresowanymi Umawiającymi się Stronami obowiązuje umowa handlowa i kraje te stosują te same reguły pochodzenia.
  Proszę sprawdzić „matrycę” (tabela zawierająca wszystkie obowiązujące umowy wykorzystujące konwencję PEM), która określa umawiające się strony, z którymi Ukraina może stosować kumulację diagonalną (w kwietniu 2020 r. wspólnymi partnerami UE i Ukrainy kwalifikującymi się do kumulacji diagonalnej były Islandia, Szwajcaria (w tym Liechtenstein) i Norwegia)

 

Jak działa kumulacja diagonalna?

Kumulacja diagonalna występuje między kilkoma różnymi krajami, które mają te same reguły pochodzenia i które zawarły między sobą umowy o wolnym handlu. Ma to miejsce wtedy, gdy producent towarów w jednym z państw może przywozić materiały i wykorzystywać je tak, jakby pochodziły one z własnego kraju. Na przykład na mocy konwencji PEM ukraiński handlowiec, który tworzy ubrania na Ukrainie w celu wywozu do Szwajcarii, może wykorzystywać tkaniny pochodzące z UE do produkcji odzieży i może liczyć je jako pochodzące z Ukrainy. Wymóg podwójnego przetworzenia, tj. produkcja tkanin z przędzy (niepochodzącej) i produkcja odzieży został spełniony, a odzież uważana jest za pochodzącą z Ukrainy w przypadku wywozu do Szwajcarii i w związku z tym będzie korzystać ze swobodnego dostępu na rynku szwajcarskim.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące kumulacji PEM można znaleźć tutaj.

Inne wymagania

Produkt musi również spełniać wszystkie pozostałe mające zastosowanie wymogi określone w konwencji, takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie lub zasada bezpośredniego transportu.

Reguła transportu bezpośredniego

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE na Ukrainę (i odwrotnie) lub przez terytoria Umawiających się Stron, do których ma zastosowanie kumulacja, bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Niektóre operacje mogą być przeprowadzane w państwie trzecim, jeżeli produkty pozostają pod dozorem celnym, takie jak:

 • rozładunku
 • przeładunek
 • wszelkie inne czynności mające na celu zachowanie produktów w dobrym stanie

Dowód, że warunki te zostały spełnione, dostarcza się organom celnym kraju przywozu poprzez okazanie:

 • jednolity dokument przewozowy (np. konosament), który obejmuje przejazd z państwa wywozu przez państwo trzecie, przez które towary były przewożone tranzytem
 • świadectwo wydane przez organy celne państwa trzeciego, przez które przewozisz towary
 • w przeciwnym razie wszelkie dokumenty potwierdzające

Stawka zwrotu cła

Zgodnie z konwencją PEM w handlu między UE a Ukrainą nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceł zapłaconych wcześniej za materiały niepochodzące wykorzystane do wytworzenia produktu wywożonego w ramach preferencyjnej taryfy celnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Eksporterzy i importerzy muszą przestrzegać procedur dotyczących pochodzenia. Procedury te określono w tytule V dotyczącym dowodu pochodzenia oraz w tytule VI dotyczącym porozumień w sprawie współpracy administracyjnej. Wyjaśniono w nich np., w jaki sposób deklarować pochodzenie produktu, jak ubiegać się o preferencje lub w jaki sposób organy celne mogą weryfikować pochodzenie produktu.

Jak ubiegać się o preferencyjną taryfę?

Aby skorzystać z preferencyjnej taryfy, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia.

Dowodem pochodzenia może być:

Dowód pochodzenia jest ważny przez okres 4 miesięcy od daty wystawienia.

Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED

 • świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED są wystawiane przez organy celne kraju wywozu
 • Załącznik III zawiera wzory świadectw EUR.1 i EUR-MED oraz instrukcje ich wypełniania
 • eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące tego, kiedy należy korzystać ze świadectwa EUR.1 lub EUR-MED, znajdują się na stronie 72 podręcznika.

Deklaracja pochodzenia lub deklaracja pochodzenia EUR-MED

Eksporterzy mogą złożyć oświadczenie, że ich produkt pochodzi z UE lub z umawiającej się strony konwencji PEM, dostarczając deklarację pochodzenia. Deklarację pochodzenia można złożyć przez:

 • upoważniony eksporter
 • eksportera, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza 6 000 EUR
Jak sporządzać deklarację pochodzenia

Eksporter powinien wpisać, ostemplować lub wydrukować następującą deklarację na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym identyfikującym produkt (załącznik IV):

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (upoważnienie celne nr...) ) oświadcza, że o ile nie wskazano inaczej, produkty te mają... preferencyjne pochodzenie.”

Jak sporządzać deklarację pochodzenia EUR-MED

W takim przypadku oświadczenie jest następujące (załącznik IV)

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (upoważnienie celne nr...) oświadcza, że o ile nie wskazano inaczej, produkty te mają... preferencyjne pochodzenie.

— kumulacja stosowana z... (nazwa kraju/krajów).

- nie stosuje się kumulacji

Deklarację pochodzenia można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE lub w językach urzędowych w strefie PEM, jak określono w załączniku IV (oświadczenie dotyczące kumulacji powinno zawsze być sporządzone w języku angielskim).

Musisz podpisać deklarację pochodzenia odręcznie. Jeżeli jesteś upoważnionym eksporterem, jesteś zwolniony z tego wymogu, pod warunkiem że złożysz organom celnym pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie zgłoszenia identyfikujące Cię.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą zweryfikować, czy przywieziony produkt rzeczywiście jest produktem pochodzącym lub czy spełnia on inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:

 • współpraca administracyjna między organami celnymi stron przywozu i wywozu
 • kontrole przeprowadzane przez lokalne organy celne – wizyty Strony dokonującej przywozu u eksportera nie są dozwolone

Władze strony dokonującej wywozu dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia i informują władze strony dokonującej przywozu o wynikach.

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymogi techniczne

Umowa między UE a Ukrainą przewiduje harmonizację prawodawstwa, norm i procedur oceny zgodności między Ukrainą a UE. W związku z tym producenci z Ukrainy muszą spełniać tylko jeden zestaw wymogów, aby ich produkty mogły być wprowadzane zarówno na rynek UE, jak i na Ukrainie.

Do zbliżenia przepisów Ukrainy należą m.in.:

 • akredytacja i wprowadzanie do obrotu produktów, które określają moduły procedur oceny zgodności
 • ogólne bezpieczeństwo produktów, określenie kryteriów dotyczących tego, co należy wziąć pod uwagę przy ocenie, czy produkt jest bezpieczny, oraz określenie, kiedy należy zakazać stosowania produktu, ponieważ stanowi on poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa

Wykaz wszystkich 27 przepisów, które obejmują wymogi bezpieczeństwa dotyczące szerokiej gamy produktów, w tym maszyn, dźwigów, zabawek, wyrobów medycznych i prostych zbiorników ciśnieniowych, znajduje się w załączniku III do układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

Jeśli chodzi o standardy, Ukraina:

 • przyjmuje normy międzynarodowe i europejskie zgodnie z najlepszymi praktykami
 • zobowiązując się do uchylenia wszelkich sprzecznych norm krajowych. Obejmuje to wszelkie sprzeczne normy GOST (Gosudarstvenny Standart) stosowane w stanach postowieckich.
Jak wiem, że towary importowane do UE są zgodne z przepisami i normami UE?

Współpraca stron w zakresie nadzoru rynku i procedur oceny zgodności oznacza, że w przypadku wywozu do UE towarów wysokiego ryzyka, takich jak zbiorniki ciśnieniowe, dźwigi i niektóre maszyny, konieczne jest jedynie przeprowadzenie oceny zgodności przez jednostkę notyfikowaną (laboratoria lub inne jednostki kontrolujące i certyfikujące akredytowane przez rząd Ukrainy).

Znajdź wykaz 114 wyznaczonych przez Ukrainę jednostek zaangażowanych w ocenę zgodności produktów, z których wszystkie zostały akredytowane przez Krajową Agencję Akredytacyjną Ukrainy

Jeśli chcesz przywozić towary do UE z Ukrainy, będziesz musiał przejść proces potwierdzania zgodności za pomocą deklaracji zgodności UE podpisanej przez producenta. Następnie producent może umieścić oznakowanie CE na swoich wyrobach, jeżeli jest to wymagane.

Na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina zostanie zawarty układ o zgodności, ocenie i akceptacji wyrobów przemysłowych (ACAA). Jest to rodzaj umowy o wzajemnym uznawaniu między UE a Ukrainą. Na mocy tej umowy UE i Ukraina zezwoli na wprowadzanie do obrotu produktów przemysłowych wymienionych w załącznikach do ACAA, które spełniają wymogi zgodności, bez dalszych badań lub procedur zgodności.

Kontakty w sprawie wymogów technicznych

Wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa – SPS

Bezpieczeństwo żywności, zdrowie zwierząt i roślin

Aby móc bezproblemowo eksportować z Ukrainy lub importować do UE z Ukrainy lub na odwrót, istnieją pewne przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa roślin i zwierząt między Ukrainą a UE, o których powinieneś wiedzieć. Układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina zharmonizował wiele przepisów sanitarnych i fitosanitarnych i zakazał stronom wprowadzania jakichkolwiek nieuzasadnionych barier.

W odniesieniu do chorób zwierząt lub roślin, w tym szkodników, istnieją procedury uznawania statusu obszaru wolnego od szkodników w danym regionie. Służy to celom handlowym i powiadamianiu o zagrożeniach dla zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub roślin. W przypadku gdy kraj przywozu będzie musiał podjąć środki w celu kontroli poważnego zagrożenia dla zdrowia, układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina umożliwia podjęcie tymczasowych środków ograniczających w odniesieniu do przywozu. Są one jednak wdrażane w sposób minimalizujący zakłócenia w handlu między tymi dwoma krajami. Więcej informacji na temat procedur można znaleźć w załączniku VI do umowy UE-Ukraina.

Kontrola SPS na Ukrainie

Rząd przeprowadza trzy rodzaje kontroli granicznej:

Kontrola sanitarna i epidemiologiczna

Ma to na celu ochronę kraju przed rozprzestrzenianiem się chorób, a także wdrożenie testów zapewniających zgodność towarów z normami sanitarnymi. Tego rodzaju kontrola jest obowiązkowa i obejmuje głównie przywożone produkty spożywcze, niektóre produkty konsumpcyjne, a także wywóz olejów słonecznikowych. Towary należące do kategorii produktów rolnych nie będą podlegały kontroli sanitarnej i epidemiologicznej.

Kontrola weterynaryjna i sanitarna

Celem tej kontroli jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zwierząt. Kontrolę weterynaryjną i sanitarną stosuje się zazwyczaj w odniesieniu do wywozu, przywozu i tranzytu zwierząt, materiału rozmnożeniowego, produktów biologicznych, materiału patologicznego, preparatów weterynaryjnych, produktów do pielęgnacji zwierząt, dodatków paszowych, premiksów i produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym produktów mięsnych, jaj, mleka, ryb i miodu).

Kontrola fitosanitarna

Ten rodzaj kontroli nie tylko zapobiega rozprzestrzenianiu się agrofagów, ale ma również na celu nadzorowanie systemów kwarantanny. Kontrolę fitosanitarną stosuje się w odniesieniu do wywozu, przywozu i tranzytu roślin i produktów roślinnych (w tym produktów spożywczych), opakowań, środków transportu, gleby i innych produktów, które rozprzestrzeniają agrofagi podlegające regulacji.

Kontakty w zakresie wymagań sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Bariery techniczne w handlu

Chociaż przepisy techniczne są ważne, mogą one czasami stanowić bariery dla handlu międzynarodowego i w związku z tym mogą stanowić znaczne obciążenie dla eksportera.

 • jeśli uważasz, że napotykasz barierę handlową, która spowalnia Twoje przedsiębiorstwo lub uniemożliwia eksport, możesz powiedzieć nam
 • poinformuj o tym, co zaprzestaje eksportu na Ukrainę, korzystając z formularza internetowego – UE przeanalizuje Twoją sytuację i podejmie odpowiednie działania

Kontakt z nami

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Umowa zapewnia bardziej przejrzyste i uproszczone procedury celne, aby ułatwić wymianę handlową i zmniejszyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa.

Dokumentów

W przewodnikach krok po kroku opisano różne rodzaje dokumentów, które należy przygotować do odprawy celnej swoich produktów.

W zależności od produktu organy celne mogą zażądać wszystkich lub niektórych z poniższych elementów.

 • faktura handlowa (określiła szczegółowe wymogi dotyczące jej formy i treści w mój asystent handlowy).
 • wykaz opakowań
 • pozwolenia na przywóz niektórych towarów
 • certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi produktów, takimi jak wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, etykietowanie i opakowanie.
 • dowód pochodzenia – deklaracja pochodzenia

Dla większej pewności można z wyprzedzeniem złożyć wniosek o wiążącą informację taryfową lub wiążącą informację o pochodzeniu.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów, które należy przedstawić do odprawy celnej w odniesieniu do Twojego produktu, można znaleźć na stronie Mój asystent ds. handlu.

Procedury potwierdzania i weryfikacji pochodzenia

Opis sposobu udowodnienia pochodzenia produktów w celu ubiegania się o preferencyjne taryfy celne oraz zasad dotyczących weryfikacji pochodzenia przez organy celne znajduje się w sekcji dotyczącej reguł pochodzenia powyżej.

Ogólne informacje na temat procedur celnych dotyczących przywozu i wywozu znajdują się na stronie internetowej DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Własność intelektualna i wskaźniki geograficzne

Umowa chroni Twoje prawa własności intelektualnej przy przywozie lub eksporcie towarów na Ukrainę.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Umowa między UE a Ukrainą jest zgodna z kilkoma umowami międzynarodowymi regulującymi zarządzanie znakami towarowymi i prawami autorskimi, zapewniając sprawiedliwy i przejrzysty system rejestracji znaków towarowych. W przypadku odrzucenia wniosku przez administrację ds. znaków towarowych decyzję należy przekazać zgłaszającemu na piśmie oraz podać uzasadnienie odmowy. Znak towarowy może zostać cofnięty, jeżeli nie był rzeczywiście używany w ciągu 5 lat na terytorium, na którym został zarejestrowany.

Wzory i patenty

Zgodnie z umową między UE a Ukrainą twoje niezależnie stworzone wzory, które mają indywidualny charakter, są chronione poprzez ich rejestrację przez okres do 25 lat. Zapewni to Ci wyłączne prawo do używania wzoru i uniemożliwi osobom trzecim jego używanie, odtwarzanie, sprzedaż, import lub eksport bez Twojej zgody.

Oznaczenia geograficzne

Specjalny komitet ds. wskaźników geograficznych ustanowiony na mocy umowy między UE a Ukrainą będzie monitorować wdrażanie umowy w odniesieniu do własności intelektualnej i składać sprawozdania Komitetowi ds. Handlu.

Znaki towarowe

Zgłoszenia znaków towarowych należy składać w Ukraińskim Instytucie Własności Intelektualnej (ukraińskim WOM), który jest przedsiębiorstwem państwowym.

Aby złożyć znak towarowy na Ukrainie, potrzebne są następujące dokumenty i informacje:

 • pełne imię i nazwisko,
 • kraj siedziby
 • adres i kod kraju WIPO
 • ilustracja i opis zgłoszonego znaku towarowego
 • opis, jeżeli znak towarowy zawiera element słowny
 • wskazanie koloru znaku towarowego
 • wykaz towarów i/lub usług, w odniesieniu do których złożono wniosek zgodnie z odpowiednią międzynarodową klasyfikacją nicejską
 • datę, kraj i numer wniosku priorytetowego lub datę wystawy (w przypadku zastrzeżenia pierwszeństwa na mocy konwencji paryskiej)
 • poświadczona kopia zgłoszenia pierwszeństwa lub dokumentu potwierdzającego wystawienie dowodów zawierających zgłoszony znak towarowy na oficjalnie uznanej wystawie międzynarodowej
 • pełnomocnictwo podpisane przez upoważnioną osobę w imieniu wnioskodawcy

Proces rejestracji jest następujący:

 • jeżeli dokumenty zgłoszeniowe są zgodne z wymogami, zostaną Państwo powiadomieni o dacie złożenia wniosku.
 • dokumenty, które Pan przedłożył, są sprawdzane pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi ukraińskiej ustawy o znakach towarowych – jeżeli Twój wniosek spełnia wymogi formalne, wówczas bada się je pod względem merytorycznym.
 • badanie merytoryczne – zgłoszenie znaku towarowego sprawdza się pod kątem kwalifikowalności do objęcia ochroną zgodnie z prawem ukraińskim i przeprowadza się wyszukiwanie tożsamości i podobieństwa

Oznaczenie geograficzne

Po pierwsze, aby zarejestrować się w odniesieniu do oznaczenia geograficznego na Ukrainie, musisz złożyć wniosek w języku ukraińskim. Dokumenty można złożyć w języku obcym i przesłać tłumaczenie na język ukraiński nie później niż 3 miesiące od daty zgłoszenia. Po otrzymaniu wniosku i dokumentów potwierdzających zostaną one ocenione przez ukraiński Instytut Własności Intelektualnej.

Wniosek musi zawierać następującą dokumentację:

 • wniosek o rejestrację nazwy pochodzenia towarów, oznaczenia geograficznego pochodzenia towarów lub prawa do stosowania zarejestrowanego kwalifikowanego oznaczenia pochodzenia towarów wraz z informacjami o wnioskodawcy i jego adresie
 • nazwa pochodzenia towarów, których dotyczy wniosek, lub oznaczenie geograficzne pochodzenia towarów, o które się ubiegasz,
 • nazwa towarów, w odniesieniu do których składasz wniosek o rejestrację określonego oznaczenia pochodzenia lub prawo do używania zarejestrowanego kwalifikowanego oznaczenia pochodzenia
 • nazwa i granice miejsca geograficznego, w którym towary są wytwarzane i do którego odnoszą się szczególne właściwości, cechy lub renoma;
 • opis szczególnych właściwości, właściwości, renomy lub innych cech towarów;
 • dane dotyczące stosowania deklarowanego kwalifikowanego wskazania pochodzenia towarów na etykiecie i w oznakowaniu towarów
 • dane dotyczące powiązania szczególnych właściwości, cech renomy towarów z warunkami naturalnymi lub czynnikiem ludzkim w określonym miejscu geograficznym

Należy pamiętać, że osoba ubiegająca się o wizę za granicą na Ukrainie będzie również zobowiązana do złożenia dalszych dokumentów potwierdzających wraz z wnioskiem. Dokumenty te powinny potwierdzać:

 • ochrona prawna w danym państwie członkowskim UE kwalifikowanego wskazania pochodzenia towarów, o które się ubiegasz
 • Twoje prawo do korzystania z kwalifikowanego wskazania pochodzenia towarów

Handel usługami

Zarówno rząd Ukrainy, jak i UE określiły wszystkie istniejące ograniczenia lub zastrzeżenia dotyczące świadczenia usług z zachowaniem wysokiego poziomu przejrzystości. Zastrzeżenia przyjęte przez Ukrainę znajdują się w załącznikach XVI-D do F.

Jak poruszać się po załącznikach?

Umowa między UE a Ukrainą zawiera 3 załączniki, o których powinni Państwo wiedzieć przy wywozie. Zawierają one zastrzeżenia zgłoszone przez Ukrainę w odniesieniu do eksporterów z UE.

 • Załącznik XVI-D zawiera wykaz negatywny wszystkich sektorów usług, które podlegają szczególnym ograniczeniom przy zakładaniu działalności gospodarczej na Ukrainie. Oznacza to, że możesz skorzystać z możliwości we wszystkich sektorach, które nie są wymienione w wykazie. Ograniczenia dzielą się na wykaz tych, które mają zastosowanie do wszystkich sektorów lub podsektorów, oraz wykaz szczególnych zastrzeżeń w podziale na sektory lub podsektory.
 • Załącznik XVI-E zawiera pozytywny wykaz sektorów usług, w których można prowadzić transgraniczny handel usługami. Lista ta obejmuje wszystkie sektory, w których dozwolony jest handel.
 • Załącznik XVI-F zawiera wykaz zastrzeżeń dotyczących usługodawców kontraktowych i osób wykonujących wolne zawody

Kto może założyć przedsiębiorstwo na Ukrainie?

Jeśli

 • przedsiębiorstwo – umowa między UE a Ukrainą umożliwia zakładanie lub nabywanie oddziałów lub biur przedstawicielskich w dowolnym kraju
 • umowa między UE a Ukrainą daje Ci możliwość założenia i założenia działalności gospodarczej poprzez samozatrudnienie lub przedsiębiorstwa znajdujące się pod Twoją kontrolą.

Będą Państwo traktowani w taki sam sposób jak obywatele Ukrainy i odwrotnie. Załącznik XVI-D zawiera wykaz sektorów, w których wprowadza się ograniczenia dotyczące zakładania przedsiębiorstw.

Transgraniczne świadczenie usług

Jeżeli są Państwo zainteresowani transgranicznym świadczeniem usług, mogą Państwo świadczyć usługi na Ukrainę (i odwrotnie) na takich samych warunkach jak obywatelom Ukrainy. Zastosowanie mają następujące wyjątki:

 • sektory takie jak usługi notarialne, własność lasów lub kierowanie instytucjami edukacyjnymi, w przypadku których rząd Ukrainy wymaga, aby usługodawca posiadał obywatelstwo ukraińskie, lub usługi pocztowe, w przypadku których usługodawca musi uzyskać licencję
 • sektory całkowicie wyłączone z umowy, np. usługi audiowizualne, krajowy kabotaż morski oraz krajowe i międzynarodowe usługi transportu lotniczego – art. 92 umowy między UE a Ukrainą zawiera wykaz tych szczególnych usług.

W sektorach, w których można uzyskać dostęp do rynku Ukrainy (i odwrotnie), umowa między UE a Ukrainą znosi następujące ograniczenia:

 • ograniczenie liczby usługodawców
  • można tego dokonać poprzez wymóg przeprowadzenia testu potrzeb ekonomicznych, stosowanie systemu kwotowego lub poprzez przepisy promujące monopole lub wyłącznych usługodawców, ograniczając tym samym innych usługodawców do wejścia na rynek.
 • całkowita wartość transakcji usługowych lub aktywów
 • całkowita liczba operacji usługowych lub całkowita liczba produktów usługowych

Załącznik XVI-E zawiera pozytywny wykaz sektorów usług, w których można prowadzić transgraniczny handel usługami. Lista ta obejmuje wszystkie sektory, w których dozwolony jest handel. W rezultacie każdy sektor usług, który nie figuruje w wykazie, ma ograniczenia. Więcej informacji na temat sektorów usług, do których mają Państwo dostęp do rynku, znajduje się w załączniku XIV-E do umowy między UE a Ukrainą.

Pobyt tymczasowy

Na mocy umowy między UE a Ukrainą zezwolono Ci na tymczasowe przeniesienie się do Ukrainy w celu podjęcia pracy jako absolwent odbywający staż, sprzedawca biznesowy lub jeden z kluczowych członków personelu przedsiębiorstwa w tym kraju. Na przykład jeśli jesteś pracownikiem wyższego szczebla odpowiedzialnym za założenie lub prowadzenie zakładu.

Okresy pobytu czasowego są następujące:

 • pracownik przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa (kluczowy personel przedsiębiorstwa na Ukrainie (lub w UE) lub absolwenci odbywający staż) – do 3 lat
 • osoba odbywająca wizytę służbową (np. podróż w celu założenia działalności gospodarczej na Ukrainie (lub w UE) lub sprzedawca biznesowy) – do 90 dni w dowolnym 12-miesięcznym okresie
 • absolwent odbywający staż, który nie jest pracownikiem przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa – do 1 roku

Jeżeli jesteś usługodawcą umownym, umowa między UE a Ukrainą stwarza również możliwości dla Ciebie w konkretnych sektorach w każdym kraju. W związku z tym należy jednak:

 • tymczasowo świadczyć daną usługę jako pracownik jednostki, która zawarła umowę o świadczenie usług na okres nieprzekraczający jednego roku
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze, który oferuje usługi kontraktowe w
 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych lub kwalifikacje potwierdzające wiedzę na równoważnym poziomie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe

 

Więcej informacji na temat:

 • usługi kurierskie, zob. art. 109–144 umowy między UE a Ukrainą.
 • łączność elektroniczna, zob. art. 115–124 umowy między UE a Ukrainą.
 • usługi finansowe, zob. art. 125–133 umowy między UE a Ukrainą.
 • handelelektroniczny, zob. art. 139–143 umowy UE-Ukraina; oraz międzynarodowy transport morski zob. art. 135–138 umowy między UE a Ukrainą.

Zamówienia publiczne

Zgodnie z umową UE-Ukraina UE i Ukraina zobowiązują się do zapewnienia dostępu do rynków zamówień publicznych w każdym kraju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Dotyczy to zamówień publicznych na towary, usługi lub budownictwo oraz koncesji w sektorach tradycyjnych, a także w sektorze usług użyteczności publicznej. Otwarcie rynku następuje stopniowo w ramach umowy między UE a Ukrainą.

Umowa gwarantuje również, że oferenci z Ukrainy i z UE będą traktowani w taki sam sposób przy składaniu ofert.

Umowa między UE a Ukrainą zobowiązuje zarówno UE, jak i Ukrainę do zapewnienia spełnienia następujących warunków w odniesieniu do przetargów

 • zaproszenia do składania ofert są odpowiednio publikowane i podawane do wiadomości publicznej w internecie. Umożliwia to wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstwom dostęp do informacji dotyczących zbliżających się przetargów.
 • opublikowane informacje obejmują najważniejsze elementy oferty, takie jak przedmiot przyszłego zamówienia, obowiązujące terminy lub warunki składania ofert.
 • nie istnieje bezpośrednia ani pośrednia dyskryminacja przedsiębiorstw pochodzących z Ukrainy lub z UE, która uniemożliwiałaby im zakwalifikowanie się do przetargu.
 • podczas całego procesu przetargowego zapewnia się przejrzystość i równe traktowanie.
 • wszyscy wnioskodawcy są informowani o decyzji o udzieleniu zamówienia, a uzasadnienie braku zwycięskiego oferenta podaje się na żądanie.
 • w przypadku sporu przedsiębiorstwa mają prawo do zgłaszania problemów przed właściwymi krajowymi organami odwoławczymi.

Linki, kontakty i dokumenty

Kontakty w sprawie wymogów technicznych

Kontakty w zakresie wymagań sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Kontakty w sprawie wymogów technicznych

Ukraiński Ośrodek Naukowo-Badawczy i Szkoleniowy ds. Certyfikacji, Norm i Jakości

 

Ulica 2 Swiatoshinskaya, 03115 Kijów, Ukraina

Nr tel.: +380 44452-3396

Tel. i faks: +380 44452-6907

Adres e-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com

Strona www: http://uas.org.ua

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów

 

Ul. Antonovycha 174, 03680 Kijów, Ukraina

Nr tel.: +380 44528-9244

Strona www: http://www.consumer.gov.ua/


Państwowa Służba Regulacyjna Ukrainy

 

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kijów, Ukraina

Nr tel.: +380 44254-5673

Faks: +380 44254-4393

Adres e-mail: inform@dkrp.gov.ua

Strona www: http://www.drs.gov.ua

Departament Przepisów Technicznych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy

 

12/2 Ulica Hrushewskiy, 01008 Kijów, Ukraina

Nr tel.: +380 44528-8564

Faks: +380 44528-9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Strona www: http://www.me.gov.ua

Strona www: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakty w zakresie wymagań sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Ukraińskie Ministerstwo Rolnictwa i Żywności

24 Khreszchatyk Street, 01001 Kijów, Ukraina

Dane kontaktowe dotyczące odwołań obywateli:

Nr tel.: +380 44279-8474

Adres e-mail: zvg@minagro.gov.ua


Dział przetwarzania korespondencji:

Nr tel.: +380 44278-8171

Tel. i faks: +380 44278-7602

Adres e-mail: info@minagro.gov.ua

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kijów, Ukraina

Nr tel.: +380 44253-9394

Faks: +380 44253-6371

Adres e-mail: meconomy@me.gov.ua

Ukraińskie Ministerstwo Opieki Zdrowotnej

Urząd ds. Przyjęć Publicznych

41 Jaroslavska Street, 04071 Kijów, Ukraina

Nr tel.: +380 44425-0526

Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych

 

35 ul. Wasilija Lipkiws’kogo, Kijów 03035, Ukraina

 

Przyjęcie publiczne

Nr tel.: +380 44206-3302

Adres e-mail: gr_priem@menr.gov.ua

 

Publiczna jednostka referencyjna

Nr tel.: +380 44206-3115

 

Centrum prasowe

Nr tel.: +380 44206-3174

Adres e-mail: press@menr.gov.ua

Dalsze linki

Udostępnij tę stronę: