EU-Ukrajna mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség

Az EU és Ukrajna 2014 novembere óta ideiglenesen alkalmazza a társulási megállapodást. E társulási megállapodás részeként 2016 januárja óta ideiglenesen alkalmazzák a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást. Csökkenti azokat a vámokat, amelyekkel az európai vállalkozások szembesülnek az Ukrajnába irányuló export során. A megállapodás megkönnyíti a kereskedelmet azáltal, hogy hatékonyabbá teszi a vámeljárásokat, és fokozatosan közelíti az ukrán jogszabályokat, szabályokat és eljárásokat az uniós jogszabályokhoz, szabályokhoz és eljárásokhoz.

A megállapodás dióhéjban

Az EU és Ukrajna 2016. január 1 —je óta ideiglenesen alkalmazza mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásukat a szélesebb körű társulási megállapodás részeként, amelynek politikai és együttműködési rendelkezéseit 2014 novembere óta ideiglenesen alkalmazzák. A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás kiszámítható és érvényesíthető kereskedelmi szabályok alapján megnyitja az áruk és szolgáltatások piacait mindkét oldalon.

A megállapodás teljes szövege és mellékletei

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

A társulási megállapodás

 • megkönnyíti és megfizethetőbbé teszi az uniós vállalkozások számára az Ukrajnából történő behozatalt és az Ukrajnába irányuló kivitelt
 • számos előnyt biztosít az Ön vállalkozása számára, például a vámok eltörlését, valamint a nemzetközi határokon a vámhatóságokon keresztül történő forgalom hatékony és gyors megkönnyítését

 

Az EU Ukrajna egyik legnagyobb kereskedelmi partnere, ami azt jelenti, hogy számos lehetőség nyílik az EU-ból Ukrajnába irányuló behozatalra és kivitelre, és fordítva. A legfontosabb exporttermékek a nyersanyagok, például a vas, az acél, a bányászati termékek, a mezőgazdasági termékek, a gépek és a vegyipari termékek. Ukrajna jelenleg azon dolgozik, hogy egyszerűsítse politikáit annak érdekében, hogy azok az EU-val folytatott kereskedelem során a kisvállalkozások javát szolgálják. A kisvállalkozások az EU kkv-kra vonatkozó kiemelt kezdeményezéséből is kaphatnak támogatást.

Tarifák

Az EU-Ukrajna megállapodás javítja az európai vállalkozások versenyképességét az ukrán piacon, és fordítva. Összességében az árukereskedelem tekintetében a megállapodás eltörölte a vámok többségét – EU: 98,1 % és Ukrajna: 99,1 %.

Ipari termékek

Míg a megállapodás hatálybalépésekor az ipari termékekre kivetett vámok nagy részét eltörölték, számos termékcsoport esetében átmeneti időszakokról állapodtak meg.

EU

A megállapodás a vámtételek 94,7 %-át megszüntette.

Néhány áru esetében az EU a következő átmeneti időszakokkal még fokozatosan megszünteti a vámokat

 • ásványok – 2019
 • vegyi anyagok – 2021
 • műtrágyák – 2023
 • fatermékek – 2021
 • lábbelik – 2021
 • rézből készült áruk – 2021
 • alumíniumtermékek – 2023
 • személygépkocsik és a legtöbb gépjármű – 2023
Ukrajna

A megállapodás hatálybalépésével az ipari termékek 49,2 %-a vámmentesen léphetett be Ukrajnába.

Az Ukrajna által liberalizált uniós export részaránya a tervek szerint 2023-ra 96 %-ra emelkedik. A vámok további fokozatos eltörlése a következő termékcsoportokat érinti:

 • ásványok – 2023
 • szerves vegyi anyagok – 2019
 • műtrágyák – 2019
 • gumiabroncsok – 2021
 • bőráruk – 2021
 • textíliák, például kalapáruk – 2019

Ukrajna gépjárműágazata szintén 2026-ig tartó átmeneti időszakot élvez, ami a WTO keretében 2008-ban elfogadott tárgyalások eredménye.

Mezőgazdasági áruk

EU

Az EU-ba importált legtöbb mezőgazdasági árura 2016-ban nullára csökkentették a behozatali vámokat. A többi, nem liberalizált mezőgazdasági árura vámkontingensek vonatkoznak. E kontingensek kezelése vagy az „érkezési sorrend” elve alapján, vagy behozatali engedélyek útján történik. Az EU-ra és Ukrajnára vonatkozó vámkontingenseket az I-A. melléklet 1. és 2. függeléke sorolja fel.

Ukrajna

Ukrajna mezőgazdasági termékeinek közel felét a megállapodás hatálybalépésekor liberalizálták, de néhány árura 2023-ig tartó átmeneti időszak vonatkozik.

Ukrajna nem minden importvámja lesz nullára csökken

 • 2026-ra az olyan árukra kivetett agrár-élelmiszeripari vámok 8,7 %-át, mint a tejtermékek, a tojás, a cukor, az állati olajok és zsírok, korlátozott mértékben, 20-60 %-kal csökkentik lineárisan – ezt követően maradványvámot alkalmaznak.
 • a cukrok, baromfihús és sertéshús esetében vámkontingenseket (vámkontingenseket) kell alkalmazni – a feltüntetett mennyiségeken belül importált áruk vámmentesek

Az EU-Ukrajna megállapodás mindkét fél számára megtiltja az exportvámok alkalmazását. Az ukrán kormány azonban beleegyezett abba, hogy 2026-ig fokozatosan megszüntesse az egyes árukra – többek között az állatállományra és a nyersanyagokra, az olajtermelő növények egyes típusainak vetőmagjaira és fémtípusokra – vonatkozó meglévő kiviteli vámokat. Erről további információk az EU-Ukrajna megállapodás I-C. mellékletében találhatók.

Ukrajna 2031-ig tartó exportjára külön védintézkedési mechanizmus vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna több áru – például nyersbőr, napraforgómag és fém, acél és réz – esetében pótdíjat vethet ki az exportvámra, ha az Ukrajnából az EU-ba irányuló kivitel összesített mennyisége éves időszakonként meghaladja a küszöbszintet. Erről további információk az EU-Ukrajna megállapodás I-D. mellékletében találhatók.

 

Keresse meg az Ön termékére vonatkozó vámtarifát a My Trade Assistant (Kereskedelmi asszisztensem) oldalon.

Származási szabályok

Ez a szakasz bemutatja a kereskedelmi megállapodás fő származási szabályait és származási eljárásait.

A származás a forgalmazott áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha Ön újdonságnak számít a témával kapcsolatban, bevezetést talál az árukra vonatkozó rész főbb fogalmaihoz.

Származási szabályok

A kedvezményes jövedékiadó-mértékre való jogosultsághoz az Ön termékének meg kell felelnie bizonyos szabályoknak ahhoz, hogy származását igazolja.

Hol találhatom meg a származási szabályokat?

Az Ukrajnával kötött társulási megállapodás értelmében alkalmazandó származási szabályok a PEM-egyezmény (a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény) (HL L 54., 2013.2.26., 4. o.) rendelkezései. A PEM-egyezmény szerinti származási szabályokra vonatkozó követelményeket a PEM— egyezmény I. függelékének 2. melléklete határozza meg. Ezek a szabályok felülvizsgálat alatt állnak, és 2021 közepén új alternatív származási szabályokat kell alkalmazni, beleértve a kumulációra, a vámvisszatérítésre, a tűréshatárra és a változtatás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket (lásd alább), amelyeket enyhíteni fognak.

A származási szabályokról szóló PEM-egyezmény célja, hogy közös származási szabályokat és kumulációt állapítson meg 25 szerződő fél (az EU, az EFTA, a balkáni országok és az EU déli és keleti szomszédságának szabadkereskedelmi partnerei) és az EU között, hogy megkönnyítse a kereskedelmet és integrálja az ellátási láncokat az övezeten belül.

A PEM szerződő feleinek jegyzéke

A páneurópai-mediterrán rendszerre vonatkozó részletes információk a felhasználói kézikönyvben találhatók.

A termékem az EU-ból vagy Ukrajnából származik-e a PEM-egyezménynek megfelelően?

Ahhoz, hogy terméke a PEM-egyezmény szerinti kedvezményes vámtarifában részesüljön, az EU-ból vagy Ukrajnából kell származnia.

A termék „származik”, ha

A terméknek meg kell felelnie az árucsoportban meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, mint például az elégtelen megmunkálás vagy feldolgozás, vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabály. Emellett további rugalmassági lehetőségek állnak rendelkezésre a termékspecifikus szabályoknak való megfelelés érdekében, például a tolerancia vagy a kumuláció tekintetében.

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok főbb típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (Harmonizált Rendszer, 47. árucsoport)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamat, például szálak fonalrá történő fonása – ezeket a szabályokat többnyire a textil- és ruhaiparban, valamint a vegyiparban alkalmazzák.

 

Az alkalmazandó termékspecifikus szabályok a „Kereskedelmi asszisztensem” oldalon találhatók.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

A megállapodás további rugalmasságot biztosít a termékspecifikus szabályok – például a tolerancia vagy a kumuláció – betartása érdekében.

Tűrés
 • a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a termelő számára, hogy a termék gyártelepi árának legfeljebb 10 %-áig olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt.
 • ez a tűréshatár nem használható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok maximális értékküszöbének túllépésére
 • Különleges tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50-63. árucsoportjába sorolt textil- és ruházati cikkekre, amelyeket az I. melléklet „Bevezető megjegyzések a II. mellékletben található listához” című 5.és 6. megjegyzése tartalmaz.
Kumuláció

A PEM-egyezmény kétféleképpen rendelkezik a származási hely halmozásáról

 • kétoldalú kumuláció – Ukrajnából származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), amennyiben azokat a termék előállítása során használják fel az EU-ban
 • Diagonális kumuláció – a PEM-egyezmény egyik szerződő feléből származó anyagok egy másik szerződő fél területéről származónak tekinthetők annak értékelése során, hogy a végtermék preferenciális hozzáférésben részesül-e a pán-euromediterrán övezetben található harmadik szerződő fél területére történő kivitel esetén – diagonális kumuláció csak akkor alkalmazható, ha valamennyi érintett szerződő fél kereskedelmi megállapodást kötött, és ezen országok ugyanazokat a származási szabályokat alkalmazzák.
  Kérjük, ellenőrizze a „mátrixot” (amely a PEM-egyezményt alkalmazó valamennyi hatályos megállapodást tartalmazza) (a PEM-egyezményt alkalmazó, az EU és Ukrajna közötti, 2020. áprilisi kumulációt tartalmazó táblázat)

 

Hogyan fejti ki hatását a diagonális kumuláció?

Diagonális kumuláció több olyan ország között fordul elő, amelyek azonos származási szabályokkal rendelkeznek és szabadkereskedelmi megállapodásokat kötöttek egymással. Ez az az időpont, amikor az áruk gyártója bármelyik országban úgy importálhat anyagokat, és azokat úgy használhatja fel, mintha azok a saját országukból származnának. Például a PEM-egyezmény értelmében egy ukrán kereskedő, aki Ukrajnában Svájcba irányuló export céljából ruhákat állít elő, felhasználhatja az EU-ból származó szöveteket a ruhák előállításához, és azokat Ukrajnából származónak tekintheti. A kettős átalakítás követelménye, azaz a (nem származó) fonalból készült szövetek gyártása és a ruházati cikkek előállítása, a ruhák Svájcba történő kivitele esetén Ukrajnából származónak minősülnek, és ezért a svájci piacra való szabad bejutás előnyeit élvezik.

További magyarázatok a PEM-halmozásról itt találhatók.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie az Egyezményben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

A közvetlen szállítás szabálya

A származó termékeket az EU-ból Ukrajnába (és fordítva) vagy azon szerződő felek területén keresztül kell szállítani, amelyekkel a kumuláció alkalmazható, harmadik országban történő további feldolgozás nélkül.

Bizonyos műveletek végezhetők harmadik országban, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, például

 • kirakodás
 • újratöltés
 • a termékek jó állapotban történő tartósítására szolgáló bármely egyéb művelet

E feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságai részére a következők bemutatásával kell bizonyítani:

 • egyetlen fuvarokmány (pl. hajóraklevél), amely kiterjed az exportáló országból azon a harmadik országon keresztül történő áthaladásra, amelyen keresztül az árukat továbbították
 • annak a harmadik országnak a vámhatóságai által kiállított igazolás, amelyen keresztül Ön az árut szállítja
 • ezek hiányában bármely igazoló dokumentum

Vámvisszatérítés

Az EU és Ukrajna közötti kereskedelemben a PEM-egyezmény értelmében nem lehet visszatérítést kapni a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok után.

Származási eljárások

Az exportőröknek és importőröknek a származási eljárásokat kell követniük. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és az igazgatási együttműködés szabályairól szóló VI. cím határozza meg. Tisztázzák például a termék származásának bejelentését, a preferenciák igénylésének módját vagy azt, hogy a vámhatóságok hogyan ellenőrizhetik a termék származását.

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

Ahhoz, hogy preferenciális vámtarifában részesüljenek, az importőröknek igazolniuk kell a származást.

A származási igazolás lehet:

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 4 hónapig érvényes.

EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány

 • az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványokat az exportáló ország vámhatóságai adják ki
 • A III. melléklet tartalmazza az EUR.1 és az EUR-MED bizonyítványmintákat, és utasításokat ad azok kitöltésére vonatkozóan.
 • a bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat

Az EUR.1 vagy az EUR-MED bizonyítvány használatára vonatkozó további magyarázatok a kézikönyv 72. oldalán találhatók.

Származási nyilatkozat vagy EUR-MED származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat bemutatásával saját maguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy a PEM-egyezmény szerződő feléből származik. A származási nyilatkozatot a következőképpen lehet kiállítani:

 • Elfogadott exportőr
 • Bármely exportőr, ha a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6000 EUR-t
A származási nyilatkozat kiállításának módja

Az exportőrnek a következő nyilatkozatot kell beírnia, lebélyegeznie vagy kinyomtatnia a számlára, szállítólevélre vagy a terméket azonosító más kereskedelmi okmányra (IV. melléklet):

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... Nyilatkozik arról, hogy eltérő egyértelmű megjelölés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

Az EUR-MED származási nyilatkozat kiállításának módja

Ebben az esetben a nyilatkozat a következő (IV. melléklet)

„Az ezen okmány (vámengedély száma) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy eltérő egyértelmű megjelölés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.

kumuláció alkalmazása...-val/-vel (az ország/országok neve).

Nem alkalmaztak kumulációt

A származási nyilatkozat az EU bármely hivatalos nyelvén vagy a PEM-övezetnek a IV. mellékletben említett hivatalos nyelvein is kiállítható ( a kumulációra vonatkozó nyilatkozatot mindig angol nyelven kell feltüntetni).

A származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, amennyiben vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes körű felelősséget vállal az Ön azonosítására szolgáló bármely nyilatkozatért.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés a következőkön alapul:

 • az importáló és az exportáló felek vámhatóságai közötti igazgatási együttműködés
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések – az importáló Fél által az exportőrnél tett látogatások nem megengedettek

Az exportáló fél hatóságai véglegesen megállapítják a származást, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

Az EU-Ukrajna megállapodás rendelkezik a jogszabályok, szabványok és megfelelőségértékelési eljárások Ukrajna és az EU közötti összehangolásáról. Ezért az ukrán gyártóknak csak egy követelményrendszernek kell megfelelniük ahhoz, hogy termékeiket mind az EU, mind Ukrajna piacain forgalomba hozhassák.

Ukrajna egymáshoz közelítő rendeletei a következőket foglalják magukban:

 • a termékek akkreditálása és forgalmazása, amely meghatározza a megfelelőségértékelési eljárások moduljait
 • általános termékbiztonság, azon kritériumok meghatározása, amelyeket figyelembe kell venni annak értékelésekor, hogy egy termék biztonságos-e, valamint annak meghatározása, hogy mikor kell betiltani egy terméket, mivel az súlyos veszélyt jelent az egészségre és a biztonságra

A termékek széles skálájára – többek között gépekre, felvonókra, játékokra, orvostechnikai eszközökre és egyszerű nyomástartó edényekre – vonatkozó biztonsági követelményeket tartalmazó 27 rendelet listáját lásd az EU-Ukrajna társulási megállapodás III. mellékletében.

A szabványok tekintetében Ukrajna

 • nemzetközi és európai szabványokat fogadott el a bevált gyakorlatoknak megfelelően
 • elkötelezve MAGUKAT az egymásnak ellentmondó nemzeti előírások hatályon kívül helyezése iránt. Ez magában foglalja a posztszovjet államokban alkalmazott, egymásnak ellentmondó GOST-szabványokat (Gosudarstvenny Standart)
Hogyan fogom tudni, hogy az EU-ba behozott áruk megfelelnek-e az uniós előírásoknak és szabványoknak?

A felek piacfelügyeleti és megfelelőségértékelési eljárások terén folytatott együttműködése azt jelenti, hogy ha Ön magas kockázatú árukat, például nyomástartó edényeket, felvonókat és bizonyos gépeket exportál az EU-ba, csak egy bejelentett szervezet (laboratóriumok vagy az ukrán kormány által akkreditált egyéb ellenőrző és tanúsító szervek) által végzett megfelelőségértékelésre van szüksége.

Tekintse meg Ukrajnaz 114, a termékek megfelelőségértékelésével foglalkozó kijelölt szervének listáját, amelyek mindegyikét az ukrán Nemzeti Akkreditációs Ügynökség akkreditálta

Ha Ukrajnából kíván árut importálni az EU-ba, a megfelelőséget a gyártó által aláírt EU-megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolnia. Ezt követően a gyártó elhelyezheti a CE-jelölést a termékein, amennyiben erre szükség van.

Az EU-Ukrajna társulási megállapodás keretében megállapodás jön létre az ipari termékek megfelelőségéről, értékeléséről és elfogadásáról (ACCA). Ez egyfajta kölcsönös elismerési megállapodás az EU és Ukrajna között. E megállapodás értelmében az EU és Ukrajna lehetővé teszi az ACCA mellékleteiben felsorolt és a megfelelőségi követelményeknek megfelelő ipari termékek további vizsgálatok vagy megfelelőségi eljárások nélkül történő forgalomba hozatalát.

A műszaki követelményekkel kapcsolatos kapcsolattartók

Egészségügyi és biztonsági követelmények – SPS

Élelmiszer-biztonság, állat- és növényegészségügy

Ahhoz, hogy Ön zökkenőmentesen exportálhasson az EU-ból Ukrajnából, vagy onnan behozhasson az EU-ba, bizonyos növény- és állat-egészségügyi és -biztonsági szabályok vannak érvényben Ukrajna és az EU között, amelyeket Önnek tudnia kell. Az EU-Ukrajna társulási megállapodás számos SPS-szabályt harmonizált, és megtiltotta a feleknek, hogy indokolatlan akadályokat állítsanak fel.

Az állat- és növénybetegségek, köztük a károsítók esetében vannak eljárások az adott régiók kártevőmentes státuszának elismerésére. Kereskedelmi célokra és a köz-, állat- és növény-egészségügyi kockázatok bejelentésére szolgál. Abban az esetben, ha az importáló országnak intézkedéseket kell hoznia egy súlyos egészségügyi kockázat ellenőrzésére, az EU-Ukrajna társulási megállapodás ideiglenes korlátozó intézkedések meghozatalát teszi lehetővé az importtal szemben. Ezeket azonban oly módon hajtják végre, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen a két ország közötti kereskedelem zavara. További információk az EU és Ukrajna közötti megállapodás VI. mellékletében foglalt eljárásokról.

SPS-ellenőrzés Ukrajnában

A kormány háromféle határellenőrzést végez:

Egészségügyi és járványügyi ellenőrzés

Ennek célja az ország védelme a betegségek terjedésével szemben, valamint olyan vizsgálatok végrehajtása, amelyek biztosítják, hogy az áruk megfeleljenek az egészségügyi előírásoknak. Ez a fajta ellenőrzés kötelező, és elsősorban az importált élelmiszertermékekre, egyes fogyasztási cikkekre és a napraforgóolajok kivitelére vonatkozik. A mezőgazdasági termékek kategóriájába tartozó termékek nem tartoznak egészségügyi és járványügyi ellenőrzés alá.

Állat-egészségügyi és egészségügyi ellenőrzés

Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megelőzze az állatbetegségek terjedését. Az állat-egészségügyi és egészségügyi ellenőrzést általában állatok, szaporítóanyagok, biológiai termékek, kóros anyagok, állatápolási termékek, takarmány-adalékanyagok, előkeverékek és állati termékek (beleértve a húskészítményeket, tojást, tejet, halat és mézet) exportjára, behozatalára és tranzitjára alkalmazzák.

Növény-egészségügyi ellenőrzés

Az ilyen típusú védekezés nemcsak a károsítók terjedésének megakadályozására szolgál, hanem a karanténrendszerek felügyeletére is. Növény-egészségügyi ellenőrzést alkalmaznak a növények és növényi termékek (beleértve az élelmiszertermékeket is), a csomagolás, a szállítóeszköz, a talaj és a szabályozott kártevőket terjesztő egyéb termékek kivitelére, behozatalára és tranzitjára.

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

A kereskedelem technikai akadályai

Bár fontosak a technikai szabályok, időnként akadályt jelenthetnek a nemzetközi kereskedelem előtt, és így jelentős terhet jelenthetnek Önre mint exportőrre.

 • ha úgy gondolja, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lelassítja vállalkozását, vagy megakadályozza az exportálást, elmondhatja nekünk,
 • az online űrlap használatával tegyen jelentést az Ukrajnába irányuló export leállításáról – az EU elemezni fogja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő lépéseket

Kapcsolatfelvétel

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás átláthatóbb és egyszerűbb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

Dokumentumok

A lépésről lépésre összeállított útmutatók ismertetik azokat a különböző típusú dokumentumokat, amelyeket fel kell készíteniük termékeik vámkezelésére.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok kérhetik az alábbi elemek mindegyikét vagy azok egy részét

A nagyobb bizonyosság érdekében előfordulhat, hogy kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy kötelező érvényű származási felvilágosítást szeretne kérni.

Ha részletes tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen dokumentumokat kell bemutatnia a vámkezeléshez, kérjük, látogasson el a „Kereskedelmi asszisztens” menüpontra.

A származás igazolására és ellenőrzésére szolgáló eljárások

A preferenciális vámtarifák igényléséhez a termékek származásának igazolására, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésével kapcsolatos szabályokra vonatkozó leírások a származási szabályokról szóló fenti szakaszban találhatók.

A behozatali és kiviteli vámeljárásokkal kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi mutatók

A megállapodás védi az Ön szellemi tulajdonjogait, amikor Ukrajnába importálja és/vagy exportálja áruit.

Védjegyek és szerzői jogok

Az EU és Ukrajna közötti megállapodás több olyan nemzetközi megállapodásnak is megfelel, amelyek szabályozzák a védjegyek és a szerzői jogok kezelését, tisztességes és átlátható rendszert biztosítva a védjegyek lajstromozására. Ha a védjegybejelentést a védjegyhivatal elutasítja, a határozatot írásban közölni kell a kérelmezővel, és közölni kell az elutasítás indokait. A védjegyoltalom visszavonható, ha a tényleges használatot öt éven belül nem tették meg azon a területen, ahol lajstromozták.

Formatervezési minták és szabadalmak

Az EU-Ukrajna megállapodás értelmében az Ön által önállóan létrehozott, egyéni jellegű formatervezési minták legfeljebb 25 évig oltalomban részesülnek a lajstromozásuk révén. Ez kizárólagos jogot biztosít Önnek a formatervezési minta használatára, és megakadályozza, hogy harmadik felek az Ön hozzájárulása nélkül használják, újítsák meg, értékesítsék vagy exportálják azt.

Földrajzi jelzések

Az EU és Ukrajna közötti megállapodás keretében létrehozott, földrajzi mutatókkal foglalkozó különbizottság fogja nyomon követni a megállapodás szellemi tulajdonnal kapcsolatos végrehajtását, és jelentést tesz a Kereskedelmi Bizottságnak.

Védjegyek

A védjegybejelentéseket az ukrán szellemi tulajdoni intézethez (Ukrán PTO) kell benyújtani, amely állami vállalat.

A következő dokumentumokra és információkra van szüksége, ha Ukrajnában szeretne védjegyért folyamodni.

 • az Ön teljes neve
 • bejegyzés szerinti ország
 • cím és WIPO országkód
 • az Ön által igényelt védjegy képe és leírása
 • leírás, ha a védjegy szóelemet tartalmaz
 • a védjegy színének feltüntetése
 • a vonatkozó nizzai nemzetközi osztályozás alapján kérelmezett áruk és/vagy szolgáltatások jegyzéke
 • az elsőbbségi kérelem kelte, országa és száma, illetve a kiállítás dátuma (ha a Párizsi Egyezmény szerinti elsőbbség igénylésére kerül sor)
 • az elsőbbségi kérelem vagy egy hivatalosan elismert nemzetközi kiállításon bejelentett védjegyet tartalmazó kiállítás bemutatását igazoló dokumentum hiteles másolata
 • meghatalmazott személy által a kérelmező nevében aláírt meghatalmazás

A regisztrációs folyamat a következő:

 • ha a jelentkezési dokumentumok megfelelnek a követelményeknek, értesítik Önt a benyújtás időpontjáról.
 • az Ön által benyújtott dokumentumokat ellenőrzik annak megállapítása érdekében, hogy megfelelnek-e az ukrán védjegytörvény formai követelményeinek – ha a bejelentés megfelel az előírásoknak, akkor érdemi vizsgálatra kerül sor.
 • érdemi vizsgálat – az ukrán törvényeknek megfelelően ellenőrzik, hogy az Ön védjegybejelentése jogosult-e az oltalomra, és kereséseket végeznek az azonosság és hasonlóság tekintetében.

Földrajzi árujelző

Először is ahhoz, hogy egy földrajzi árujelzőt Ukrajnában nyilvántartásba vehessen, kérelmét ukrán nyelven kell benyújtania. A dokumentumokat idegen nyelven nyújthatja be, és a kérelem benyújtásának napjától számított három hónapon belül benyújthatja annak ukrán nyelvű fordítását. A pályázat és az igazoló dokumentumok beérkezését követően az ukrán szellemi tulajdonnal foglalkozó intézet értékeli azokat.

A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • az áruk eredetmegjelölésének, az áruk földrajzi eredetjelzésének vagy az áruk bejegyzett minősített eredetmegjelölésének használatára vonatkozó jog bejegyzésére irányuló kérelem, a kérelmezőre és címére vonatkozó információkkal együtt
 • az Ön által igényelt áruk eredetmegjelölése vagy az Ön által igényelt áruk földrajzi eredetjelzése
 • azoknak az áruknak a neve, amelyekre vonatkozóan kérelmezi a meghatározott származási jelzés bejegyzését vagy a bejegyzett minősített eredetmegjelölés használatának jogát;
 • annak a földrajzi helynek a neve és határai, ahol az árukat gyártják, és amelyre a különleges tulajdonságok, tulajdonságok vagy hírnév vonatkoznak
 • az áru különleges tulajdonságainak, tulajdonságainak, hírnevének vagy egyéb jellemzőinek leírása
 • az áruk állítólagos minősített származásjelzésének a címkén és az áruk jelölésében való használatára vonatkozó adatok
 • adatok arról, hogy az áruk különleges tulajdonságai, hírnevének minősége hogyan kapcsolódik a meghatározott földrajzi hely természetes feltételeihez vagy emberi tényezőjéhez

Felhívjuk figyelmét, hogy Ukrajnában külföldi kérelmezőként pályázatával együtt további igazoló dokumentumokat is be kell nyújtania. Ezeknek a dokumentumoknak meg kell erősíteniük a következőket:

 • az Ön által igényelt áruk származásának megfelelő megjelölésének jogi védelme az érintett uniós tagállamban
 • az áruk származásának minősített jelzéséhez való jog

Szolgáltatások kereskedelme

Ukrajna kormánya és az EU egyaránt magas fokú átláthatóság mellett határozta meg a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos valamennyi meglévő korlátozást vagy fenntartást. Az Ukrajna által elfogadott fenntartások a XVI-D-F. mellékletben találhatók.

Hogyan navigál a mellékletekben?

Az EU és Ukrajna közötti megállapodás három mellékletet tartalmaz, amelyekről Önnek tudnia kell, amikor exportálnak. Ezek Ukrajna által az uniós exportőrökkel szemben megfogalmazott fenntartásokat tartalmaznak.

 • A XVI-D. melléklet negatív listát tartalmaz az összes olyan szolgáltatási ágazatról, amelyekre meghatározott korlátozások vonatkoznak, amikor üzleti tevékenységet indítanak Ukrajnában. Ez azt jelenti, hogy a listán nem szereplő valamennyi ágazatban kihasználhatja a lehetőségeket. A korlátozások az összes ágazatra vagy alágazatra alkalmazandó korlátozások felsorolására, valamint egy olyan listára oszlanak, amelyben ágazatonként vagy alágazatonként konkrét fenntartásokat fogalmaznak meg.
 • A XVI-E. melléklet pozitív listát tartalmaz azokról a szolgáltatási ágazatokról, amelyekben határokon átnyúló szolgáltatáskereskedelmet folytathat. Ez a lista felsorolja mindazokat az ágazatokat, amelyekben Ön kereskedhet.
 • A XVI-F. melléklet felsorolja a szerződéses szolgáltatókra és a független szakemberekre vonatkozó fenntartásokat

Ki hozhat létre vállalkozást Ukrajnában?

Ha Ön

 • egy vállalkozás, az EU és Ukrajna közötti megállapodás lehetővé teszi, hogy fióktelepeket vagy képviseleti irodákat hozzon létre vagy szerezzen meg bármelyik országban.
 • egy magánszemély, az EU és Ukrajna közötti megállapodás lehetőséget nyújt arra, hogy vállalkozását önfoglalkoztatás vagy az Ön ellenőrzése alatt álló vállalkozások révén alapítsa és alapítsa meg.

Ön ugyanolyan elbánásban részesül, mint az ukrán állampolgárok, és fordítva. A XVI-D. melléklet felsorolja azokat az ágazatokat, ahol korlátozások vannak érvényben.

Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás

Ha Ön határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás iránt érdeklődik, Ukrajnába (és fordítva) ugyanolyan feltételekkel szállíthat szolgáltatást, mint az ukrán állampolgároknak. A következő kivételek alkalmazandók:

 • olyan ágazatok, mint a közjegyzői szolgáltatások, az erdők tulajdonjoga vagy az oktatási intézmények irányítása, ahol az ukrán kormány előírja, hogy a szolgáltató ukrán állampolgár legyen, vagy a postai szolgáltatások, ahol a szolgáltatónak engedélyt kell szereznie
 • A megállapodás hatálya alól teljes mértékben kizárt ágazatok, például az audiovizuális szolgáltatások, a nemzeti tengeri kabotázs, valamint a belföldi és nemzetközi légi szállítási szolgáltatások — az EU-Ukrajna megállapodás 92. cikke felsorolja ezeket a konkrét szolgáltatásokat.

Azokban az ágazatokban, ahol Ön számára engedélyezték az Ukrajnába irányuló piacra jutást (és fordítva), az EU-Ukrajna megállapodás megszünteti a következő korlátozásokat:

 • a szolgáltatók számának felső határa
  • ez történhet a gazdasági szükségesség vizsgálatának követelményével, kvótarendszer alkalmazásával, vagy monopóliumokat vagy kizárólagos szolgáltatókat támogató jogszabályokkal, így más szolgáltatók piacra lépésének korlátozásával.
 • a szolgáltatási ügyletek vagy eszközök összértéke
 • a szolgáltatási műveletek teljes száma vagy a szolgáltatási outputok teljes mennyisége

A XVI-E. melléklet pozitív listát tartalmaz azokról a szolgáltatási ágazatokról, amelyekben határokon átnyúló szolgáltatáskereskedelmet folytathat. Ez a lista felsorolja mindazokat az ágazatokat, amelyekben Ön kereskedhet. Ennek eredményeként minden olyan szolgáltatási ágazat, amely nem szerepel a listán, korlátokkal rendelkezik. További információk az EU-Ukrajna megállapodás XIV-E. mellékletében található azon szolgáltatási ágazatok listájáról, amelyekben piacra léphet.

Ideiglenes tartózkodás

Az EU és Ukrajna közötti megállapodás értelmében Ön ideiglenesen Ukrajnába költözhet, hogy diplomás gyakornokként, üzleti értékesítőként vagy az adott országban működő vállalat egyik kulcsfontosságú alkalmazottjaként dolgozzon. Például ha Ön egy intézmény létrehozásáért vagy működtetéséért felelős vezető munkatárs.

Az ideiglenes tartózkodási időszakok a következők:

 • Vállalaton belül áthelyezett személyek (egy Ukrajnában (vagy az EU ban) működő vállalat kulcsszemélyzete vagy felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok) – legfeljebb 3 év
 • Üzleti látogató (pl. Ukrajnában (vagy az EU-ban) vállalkozásalapítás céljából tett utazás vagy üzleti értékesítő) – bármely 12 hónapos időszakban legfeljebb 90 nap
 • Diplomás gyakornok, aki nem vállalaton belül áthelyezett személy — legfeljebb 1 év

Ha Ön szerződéses szolgáltató, az EU és Ukrajna közötti megállapodás mindkét ország bizonyos ágazataiban lehetőségeket teremt Önnek. E tekintetben azonban Önnek

 • a szóban forgó szolgáltatást ideiglenes jelleggel egy olyan gazdálkodó egység alkalmazottjaként nyújtja, amely legfeljebb egyéves szolgáltatási szerződést kötött
 • legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a szerződéses szolgáltatásokat nyújtó ágazatban
 • egyetemi oklevéllel vagy azzal egyenértékű tudást igazoló képesítéssel és releváns szakmai képesítésekkel rendelkezik;

 

További információk a következőkről:

Közbeszerzés

Az EU és Ukrajna közötti megállapodás értelmében az EU és Ukrajna kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy Ön nemzeti, regionális és helyi szinten hozzáférjen az egyes országok közbeszerzési piacaihoz. Ez a hagyományos ágazatokban, valamint a közüzemi ágazatban az árukra, szolgáltatásokra vagy építési beruházásokra és koncessziókra vonatkozó közbeszerzési szerződésekre vonatkozik. A piacnyitás fokozatosan történik az EU és Ukrajna közötti megállapodás keretében.

A megállapodás azt is biztosítja, hogy az ukrán és az uniós ajánlattevők ugyanolyan elbánásban részesüljenek, amikor ajánlatot tesznek egymás ajánlataira.

Az EU és Ukrajna közötti megállapodás kötelezi mind az EU-t, mind Ukrajnát a következő feltételek teljesítésére a pályáztatás során

 • az ajánlati felhívásokat megfelelően közzéteszik és közzéteszik az interneten. Ez minden érdeklődő vállalkozás számára lehetővé teszi a közelgő pályázatokkal kapcsolatos információkhoz való hozzáférést.
 • a közzétett információk tartalmazzák az ajánlat legfontosabb elemeit, például a jövőbeli szerződés tárgyát, az alkalmazandó határidőket vagy az ajánlattételi feltételeket.
 • nincs olyan közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés az Ukrajnából vagy az EU-ból érkező vállalatokkal szemben, amely megakadályozná őket abban, hogy pályázzanak
 • a pályázati eljárás egésze során biztosított az átláthatóság és az egyenlő bánásmód.
 • a szerződés odaítéléséről szóló határozatot minden pályázóval közlik, és kérésre megindokolják, hogy miért nem a nyertes ajánlattevő.
 • vita esetén a vállalatoknak jogukban áll kérdéseket felvetni az illetékes nemzeti jogorvoslati szervek előtt.

Linkek, elérhetőségek és dokumentumok

A műszaki követelményekkel kapcsolatos kapcsolattartók

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

A műszaki követelményekkel kapcsolatos kapcsolattartók

Tanúsítással, szabványokkal és minőséggel foglalkozó ukrán Tudományos, Kutatási és Képzési Központ

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kijev, Ukrajna

Tel.: + 380 44452-3396

Tel. és Fax: + 380 44452-6907

E-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com

Honlap: http://uas.org.ua

Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Felügyelet

174 Antonovycha utca, 03680 Kijev, Ukrajna

Tel.: + 380 44528-9244

Honlap: http://www.consumer.gov.ua/

Ukrajna
Állami Szabályozó Szolgálata

9/11. Arsenalna utca, 01011 Kijev, Ukrajna

Tel.: + 380 44254-5673

Fax: + 380 44254-4393

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

Honlap: http://www.drs.gov.ua 

Ukrajna Gazdaságfejlesztési és Kereskedelmi Minisztériumának Technikai Szabályozási Osztálya

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kijev, Ukrajna

Tel.: + 380 44528-8564

Fax: + 380 44528-9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Honlap: http://www.me.gov.ua

Honlap: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

Ukrajna Mezőgazdasági és Élelmezési Minisztériuma

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kijev, Ukrajna

Kapcsolattartási adatok a polgárok panaszaival kapcsolatban:

Tel.: + 380 44279-8474

E-mail: zvg@minagro.gov.ua 


Levelezési osztály:

Tel.: + 380 44278-8171

Tel. és Fax: + 380 44278-7602 

E-mail: info@minagro.gov.ua

Gazdaságfejlesztési és Kereskedelmi Minisztérium

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kijev, Ukrajna 

Tel.: + 380 44253-9394

Fax: + 380 44253-6371

E-mail: meconomy@me.gov.ua

Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma

Nyilvános Befogadási Hivatal

41 Yaroslavska Street, 04071 Kijev, Ukrajna

Tel.: + 380 44425-0526

Ökológiai és Természeti Erőforrások Minisztériuma

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kijev 03035, Ukrajna

 

Nyilvános fogadás

Tel.: + 380 44206-3302

E-mail: gr_priem@menr.gov.ua

 

Nyilvános referenciaegység

Tel.: + 380 44206-3115

 

Sajtóközpont

Tel.: + 380 44206-3174

E-mail: press@menr.gov.ua

További linkek

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások