EU-Kolumbia-Peru-Ecuador kereskedelmi megállapodás

Az EU-Kolumbia-Ecuador-Peru kereskedelmi megállapodás teljes vagy részleges vámliberalizációt, érdemi vámmentes kontingenseket, a szabályozási vagy technikai, nem vámjellegű akadályok felszámolását és a kereskedelmet megkönnyítő intézkedések, például vámeljárások bevezetését foglalja magában. A kereskedelmi megállapodás liberalizálja a tőkemozgásokat, a beruházásokat és a közbeszerzési piacokat is. Nem utolsósorban a megállapodás kötelezi a feleket az emberi jogok tiszteletben tartására, a munkavállalói jogok garantálására és a környezetvédelem megfelelő szintjének biztosítására.

A megállapodás dióhéjban

Az EU Kolumbiával és Peruval kötött átfogó kereskedelmi megállapodását Peruval 2013. március 1-je, Kolumbiával pedig 2013. augusztus 1-je óta ideiglenesen alkalmazzák.

2017. január 1-jén Ecuador is csatlakozott a megállapodáshoz.

A Kolumbiával, Peruval és Ecuadorral kötött megállapodás teljes szövege és mellékletei.

A megállapodás módosításainak és mellékleteinek listája megtalálható a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján.

Ennek eredményeként az EU preferenciális kereskedelmi megállapodást kötött az andoki közösség három országával (Bolívia kivétel). Bolívia jelenleg az EU általános preferenciarendszerének (GSP) kedvezményezettje, többek között a fenntartható fejlődésre és kormányzásra vonatkozó, GSP+ néven ismert különleges ösztönző előírás révén. Bolívia is kérheti, hogy amennyiben úgy kívánja, tárgyalásokat folytasson a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásról.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

Az egyrészről az EU, másrészről Kolumbia, Peru és Ecuador közötti kereskedelmi megállapodás mindkét oldalon megnyitotta a piacokat, és

 • stabilabb és kiszámíthatóbb üzleti környezet
 • jobb kereskedelmi feltételek a nem vámjellegű akadályokra, a versenyre, az átláthatóságra és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó új szabályok révén
 • csökkentett vagy nulla vámtételű vámok szinte valamennyi áru esetében
 • jobb hozzáférés a kormányzati beszerzési és beruházási piacokhoz

A folyó fizetési műveletek és a tőkemozgások is liberalizáltak. Ez megkönnyíti a szolgáltatások, a beruházások és a létesítmények szabad mozgását.

 

AzEU és Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi kapcsolatok

A három andoki országba irányuló uniós export legnagyobb részét a feldolgozóipari termékek, különösen a gépek és a szállítóeszközök, valamint a vegyipari termékek jelentik.

A Kolumbiából, Peruból és Ecuadorból az EU-ba irányuló legnagyobb behozatal pedig mezőgazdasági termékekből, üzemanyagokból és bányászati termékekből áll.

Tarifák

Az EU-Kolumbia-Peru-Ecuador kereskedelmi megállapodás jobb piacra jutást biztosít azáltal, hogy csökkenti vagy megszünteti a kétoldalú kereskedelem szempontjából fontos árukra kivetett vámokat.

AZ EU

Egy átmeneti időszak alatt az EU bizonyos zöldségek és gyümölcsök kivételével eltörli a vámokat a Kolumbiából, Peruból és Ecuadorból érkező szinte valamennyi exportra.

Egyes érzékeny termékek esetében vámkontingensek vannak érvényben. Ez azt jelenti, hogy minden évben csak korlátozott mennyiségű érzékeny termékkel lehet vámmentesen kereskedni. A vámkontingensek hatálya alá tartozó termékek:

 • gombafélék
 • csemegekukorica
 • édességek
 • szarvasmarhafélék
 • tehéntej
 • rum
 • cukor
 • joghurt
 • banán

Ezeket a kontingenseket az érkezési sorrendben történő kiszolgálás elve alapján kezelik. A kérelmezési időszak január 1-jétől december 31-ig tart. Amennyiben az EU-ba érkező behozatal meghaladja ezeket a vámkontingenseket, MFN-vámot kell alkalmazni.

Keresse meg az egyes termékkategóriákra és az alkalmazandó vámkontingensekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket

Kolumbia, Ecuador, Peru

Kolumbia, Peru és Ecuador is nyújt tarifális kedvezményeket az Európai Uniónak. Elismerve a felek fejlettségi szintje közötti aszimmetriát, a liberalizáció fokozatos, legfeljebb 17 éves időszakra terjed. Amint az összes vámcsökkentést végrehajtják

 • valamennyi uniós ipari és halászati terméket vámmentesen exportálnak Peruba, Kolumbiába és Ecuadorba, bizonyos feltételek mellett
 • a legtöbb uniós mezőgazdasági terméket szintén vámmentesen exportálják. Az érzékeny termékek listája azonban ki van zárva a liberalizációból, míg más termékekre vámkontingensek vonatkoznak.

A vámok eltörlésével és az alkalmazandó kontingensekkel kapcsolatos egyedi rendelkezések az alábbi weboldalon találhatók:

 

Az exportálás előtt

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív felületre a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, a termék megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítheti el a megfelelő dokumentumokat.

A származásiszabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a kereskedelem tárgyát képező áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha Ön új a témában, látogasson el az „Áruk” részben szereplő főbb fogalmakra.

Származási szabályok

Hol találhatom a származási szabályokat?

A származási szabályokat a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló II. melléklet tartalmazza. A link Ecuador 2016. évi csatlakozását figyelembe vevő egységes szerkezetbe foglalt változatra utal (HL L 356., 2016.12.24., 1093. o.).

A termékem a kereskedelmi megállapodás szerint „származó”-e?

Ahhoz, hogy az Ön terméke az EU-Kolumbia, Ecuador és Peru kereskedelmi megállapodás alapján alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifa alá tartozzon, annak az EU-ból vagy egy aláíró andoki országból kell származnia. Egy termék akkor tekinthető származónak, ha:

 • teljes egészében az EU-ban vagy valamely aláíró andoki országban létrejött vagy előállított
 • az EU-ban vagy valamely aláíró andoki országban nem származó anyagok felhasználásával gyártott, és megfelel a 2. függelékben meghatározott termékspecifikus szabályoknak. A termékspecifikus származási szabályok tekintetében lásd az 1. függeléket („Bevezető megjegyzések”). Az egyes termékekre vonatkozó alternatív termékspecifikus szabályok tekintetében lásd a 2A. függeléket is.

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok fő típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papírgyártás (harmonizált rendszer 48. árucsoport) nem származó rostanyagból (harmonizált rendszer 47. árucsoport)
 • különleges műveletek – speciális gyártási folyamatra van szükség, például a szálak fonalakká történő fonása – ezeket a szabályokat többnyire a textil- és vegyipari ágazatban alkalmazzák.

Tippek és trükkök a termékspecifikus szabályoknak való megfelelés elősegítésére

További rugalmasságot irányoztak elő a termékspecifikus szabályoknak, például a tűréshatároknak vagy a kumulációnak való megfelelés érdekében.

Tűréshatár

 • a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-áig olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt.
 • ez a tűréshatár nem használható fel a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagokra vonatkozó maximális érték küszöbértékének túllépésére
 • különleges tűréshatárok vonatkoznak a HR 50–63. árucsoportjába besorolt textíliákra és ruházatra, amelyeket a termékspecifikus származási szabályok 1. függelékének 5–6. megjegyzése („Bevezető megjegyzések”) tartalmaz.

Kumuláció

Az EU-Kolumbia, Ecuador és Peru kereskedelmi megállapodás számos módon rendelkezik a származási hely halmozására

 • kétoldalú kumuláció lehetővé teszi, hogy egy aláíró andoki országból származó anyagokat az EU-ból származónak lehessen tekinteni (és fordítva) annak értékelésekor, hogy a végtermék származónak minősül-e
 • diagonális kumuláció az EU, Kolumbia, Ecuador és Peru között
 • diagonális kumuláció lehetővé teszi, hogy a Costa Ricából, Salvadorból, Guatemalából, Hondurasból, Nicaraguából, Panamából és Venezuelából származó anyagok bizonyos feltételek mellett Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból származónak minősüljenek, ha azokat valamely termék előállítása során használják fel

 

Hogyan fejti ki hatását a diagonális kumuláció?

A diagonális kumuláció több olyan ország között valósul meg, amelyek azonos származási szabályokkal rendelkeznek, és kereskedelmi megállapodásokat kötöttek egymással. Ez az az eset, amikor az áruk gyártója bármelyik országban behozhatja az anyagokat, és azokat úgy használhatja fel, mintha azok a saját országukból származnának. Például a PEM-egyezmény értelmében egy moldovai kereskedő, aki az EU-ba irányuló exporthoz ruhát készít, felhasználhatja a Moldovából, Grúziából és Ukrajnából (és/vagy a PEM Covention bármely más részes feléből) származó szöveteket a ruházati cikkek gyártásához. A kettős átalakításra vonatkozó követelmény (azaz fonalból gyártott termék) teljesült, és az EU-ba történő kivitelkor Moldovából származónak minősül, és ezért élvezi az uniós piacra való szabad bejutás előnyeit.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

A közvetlen szállításra vonatkozó szabály

A származó termékeket harmadik országban történő további feldolgozás nélkül kell szállítani az EU-ból egy aláíró andoki országba (és fordítva).

Harmadik országban engedélyezett az átrakodás vagy ideiglenes raktározás, ha a termékek továbbra is a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint

 • kirakodás
 • újratöltés
 • minden olyan művelet, amelynek célja a jó állapotban való megőrzésük

A származó termékek csővezetéken az EU vagy az aláíró andoki országok területén kívül eső területen is szállíthatók.

Az importáló ország vámhatóságainak bizonyítékot kell szolgáltatni arról, hogy e feltételek teljesültek.

Vámvisszatérítés

Az EU-Kolumbia, Ecuador és Peru kereskedelmi megállapodás lehetővé teszi a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban kifizetett vámok visszatérítését.

Származási eljárások

A származás igazolásáról szóló 4. szakasz és a közigazgatási együttműködési szabályokról szóló 5. szakasz meghatározza a preferenciális vámtarifa igényléséhez és a vámhatóságok általi ellenőrzéshez kapcsolódó származási eljárásokat.

Hogyan lehet kedvezményes vámtarifát igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk, amely vagy

Nincs szükség származási igazolásra, ha a termékek összértéke nem haladja meg

 • 500 EUR kis csomagok esetében
 • 1 200 EUR személyi poggyász esetében

EUR.1 szállítási bizonyítvány

 • A 3. függelék tartalmazza az EUR.1 bizonyítványmintát és a kitöltési útmutatót.
 • Az EUR.1 szállítási bizonyítványokat az exportáló ország vámhatóságai állítják ki.
 • a bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat.

Származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy Kolumbiából, Peruból és Ecuadorból származik. A származási nyilatkozatot a következők állíthatják ki:

 • elfogadott exportőr
 • bármely exportőr, ha a termékek összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t
Elfogadott exportőrök

Az e megállapodás hatálya alá tartozó exportőrök engedélyt kérhetnek vámhatóságaiktól arra, hogy bármilyen értékű termékre származási nyilatkozatot állítsanak ki.

Visszaélés esetén a vámhatóságok visszavonhatják az elfogadott exportőri státuszt.

A származási nyilatkozat benyújtásának módja
 • az exportőrnek be kell írnia, le kell pecsételnie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot a számlára, a szállítólevélre vagy a terméket azonosító egyéb kereskedelmi okmányra (4. függelék)
  • „Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámhatósági [vagy illetékes kormányzati] engedély száma...) kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű jelzés hiányában – ezek a termékek... preferenciális származásúak.”
 • a származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén kiállítható.
 • a származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy írásban kötelezettséget vállal vámhatóságainak arra, hogy teljes körű felelősséget vállal az Önt azonosító nyilatkozatokért.
 • a származási nyilatkozat kitöltésekor készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló okmányokat.
 • a származási nyilatkozatot az exportőr a vonatkozó termékek kivitelekor vagy a kivitelt követően is kiállíthatja, azzal a feltétellel, hogy azt az érintett termékek behozatalát követő legfeljebb két éven belül bemutatják az importáló országnak.

 A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés alapja:

 • igazgatási együttműködés az importáló és az exportáló felek vámhatóságai között
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések (az importáló félnél az exportőrnél tett látogatások nem megengedettek)

Az ellenőrzés befejezését követően az exportáló ország hatóságai elvégzik a végleges származásmeghatározást, és tájékoztatják az importáló ország hatóságait az eredményekről.

A termékre vonatkozó követelmények 

Műszaki szabályok és követelmények

A műszaki szabályok meghatározzák azokat a konkrét jellemzőket, amelyekkel a terméknek rendelkeznie kell tervezésével, címkézésével, jelölésével, csomagolásával, funkcionalitásával és teljesítményével kapcsolatban, amelyek célja az emberi egészség és biztonság védelme, valamint a környezetvédelmi előírások. A kereskedőknek azonban költséges lehet különböző piacokon különböző követelményeknek megfelelni.

A kereskedelmi megállapodás értelmében az EU és a három andoki ország együttműködik a piacfelügyelet, a műszaki előírások, a szabványok és a megfelelőségértékelési eljárások terén. A felek elkötelezettek az átláthatóság mellett, és minden műszaki szabályt nyilvánosan hozzáférhetővé tesznek. Ez az együttműködés általában megkönnyíti a kereskedelmet, különösen az olyan termékek esetében, mint a gyógyszerek, az orvostechnikai eszközök, az optikai eszközök, a gépjárműipar és más típusú gépek.

A partnerek felügyelik az illetékes hatóságok által kiadott megfelelőségértékelési eredményeket, valamint az elismerési megállapodások tanúsító szervekkel való megkötését. Ez hozzájárul a megfelelőségértékelési eljárások összehangolásához a két régió között.

Címkézés

A megállapodás innovatív szabályokat ír elő a címkézés és a jelölés terén, amelyek korlátozzák az állandó címkén feltüntetendő információk mennyiségét. Ez megakadályozza az olyan megterhelő és szükségtelen címkéket, amelyek nem feltétlenül relevánsak a fogyasztók számára.

 • a címkék nyilvántartásba vételéhez már nincs szükség előzetes jóváhagyásra, kivéve, ha a címkékre az emberek, állatok vagy növények egészségének védelme érdekében van szükség.
 • a termékek címkéinek nemzetközi piktogramjai és nómenklatúrája megengedett.
 • textíliák és lábbelik esetében a gyártók által az állandó címkéken feltüntetendő információk korlátozottak, ami azt jelenti, hogy a nem állandó címkéket csak szükség esetén kiegészítő információk feltüntetésére használják.

Kolumbia – kapcsolatfelvétel a műszaki követelményekkel kapcsolatban

Ecuador – kapcsolattartás a műszaki követelményekkel

Peru – kapcsolattartás a műszaki követelményekkel

Egészségvédelmi és biztonsági követelmények (SPS)

Az EU-Kolumbia-Peru-Ecuador kereskedelmi megállapodás egyensúlyt teremt az állat- és növényegészségügyi szabályok harmonizációját elősegítő kereskedelem és a meglévő nemzeti egészségügyi szabályok védelme között, biztosítva ezáltal, hogy a normák ne sérüljenek.

A megállapodás rendelkezik az SPS-intézkedések összehangolásáról, beleértve a nemzeti intézmények által végzett ellenőrzésekre, az információk ellenőrzésére, az átláthatóságra és az információcserére vonatkozó különös szabályokat és eljárásokat.

A megállapodás rendelkezik továbbá az állat- és növény-egészségügyi intézkedésekkel foglalkozó albizottság létrehozásáról az e területen esetlegesen felmerülő problémák megoldása, valamint a megállapodás valamennyi részes fele által végrehajtott SPS-intézkedések nyomon követése és nyomon követése érdekében. Az albizottság például jelentős előrehaladást ért el a tekintetben, hogy az EU-ból származó mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozási termékek valóban bejuthassanak a kolumbiai piacra.

Columbia – kapcsolatfelvétel az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatban

Ecuador – kapcsolattartás az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS)

Peru – kapcsolatfelvétel az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatban

A kereskedelem technikai akadályai

Bár a technikai szabályok fontosak, időnként akadályozhatják a nemzetközi kereskedelmet, és így jelentős terhet róhatnak Önre, mint exportőrre.

 

 • ha úgy gondolja, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lassítja vállalkozását vagy akadályozza az exportálást, mondhat nekünk
 • a Kolumbiába, Ecuadorba vagy Peruba irányuló export leállításáról online űrlapon számoljon be, majd az EU elemezni fogja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő intézkedéseket.

Lépjen velünk kapcsolatba

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás átláthatóbb és egyszerűbb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

A lépésről lépésre összeállított útmutatók ismertetik, hogy milyen típusú dokumentumokat kell előkészítenie a termékek vámkezelésére.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok megkövetelhetik az alábbi elemek mindegyikét vagy egy részét.

 • kereskedelmi számla (az űrlapra és a tartalmára vonatkozó egyedi követelményeket a Saját Kereskedelmi Asszisztens (Saját kereskedelmi asszisztensem) adjameg)
 • csomagjegyzék
 • egyes árukra vonatkozóbehozatali engedélyek
 • tanúsítványok arról, hogy az Ön terméke megfelel a kötelező termékelőírásoknak, például az egészségügyi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak
 • származásiigazolás – származási nyilatkozat

Az egyértelműség kedvéért előfordulhat, hogy a kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy a kötelező érvényű származási felvilágosítást előzetesen kérelmezi.

Ha részletes tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen dokumentumokat kell bemutatnia a termékével kapcsolatos vámkezeléshez, látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztensre.

A származás igazolására és ellenőrzésére vonatkozó eljárások

A preferenciális vámtarifák igényléséhez szükséges termékek származásának igazolására vonatkozó leírások, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésére vonatkozó szabályok leírása a származási szabályokról szóló fenti szakaszban található.

A behozatali és kiviteli vámeljárásokkal kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A kereskedelmi megállapodás erősebb védelmet biztosít a Kolumbiába, Ecuadorba vagy Peruba irányuló, illetve onnan kivitt szellemitulajdon-jogok számára.

Az EU-Kolumbia-Peru-Ecuador kereskedelmi megállapodás VII. címe megerősíti a feleknek a TRIPS-megállapodás és a biológiai sokféleségről szóló egyezmény (CBD) melletti elkötelezettségét, és mind a nemzeti elbánást, mind a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosítja számukra. Ez azt jelenti, hogy az Ön szellemi tulajdonát Kolumbiában, Ecuadorban vagy Peruban ugyanúgy kezeljük, mint az adott ország állampolgárait.

Kolumbia, Ecuador és Peru új jogszabályokat is módosított és fogadott el annak érdekében, hogy az EU- hoz hasonló módon beépítse a regionális különlegességeket és földrajzi jelzéseket.

A szolgáltatások kereskedelme

A kereskedelmi megállapodás mindkét régióban megnyitja egymás előtt a szolgáltatási piacokat, és biztosítja az Ön mint szolgáltató számára szükséges jogbiztonságot és kiszámíthatóságot. Túlmutat a WTO szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezménye keretében tett kötelezettségvállalásokon, megszilárdítva az olyan fontos ágazatokhoz való hozzáférést, mint a távközlés, a pénzügyi és üzleti szolgáltatások, a környezetvédelmi szolgáltatások, a terjesztési szolgáltatások és a nem szolgáltatási ágazatok, miközben fenntartja a felek jogát a különösen fontos szempontok megváltoztatására (pl. a helyi munkaerő minimális arányának korlátozása, a határokon átnyúló tevékenység során használt számítástechnikai szolgáltatások és a légi közlekedésben használt kiegészítő szolgáltatások).

A kereskedelmi megállapodás azt is biztosítja, hogy Ön szolgáltatóként ne szenvedjen hátrányos megkülönböztetést az Ön előtt nyitva álló ágazatokban.

Lásd: IV. cím: Kereskedelmi szolgáltatások, letelepedés és elektronikus kereskedelem.

Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás és szolgáltatásnyújtás

A megállapodás szinte teljes körű piacra jutást tesz lehetővé a határokon átnyúló szolgáltatások és a letelepedés számára számos területen, beleértve a pénzügyi szolgáltatásokat, a szakmai szolgáltatásokat, a tengeri szállítást és a távközlési szolgáltatásokat.

A határokon átnyúló banki és vasúti szállítási szolgáltatásokra számos korlátozás vonatkozik, például a kisebbségek védelmével kapcsolatos korlátozások.

Lásd a VIII. mellékletet (A határokon átnyúló szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tartalmazó lista).

Megkülönböztetésmentes korlátozások vonatkoznak a forgalmazási és környezetvédelmi ágazatban történő letelepedésre is.

VII. melléklet (A letelepedéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások jegyzéke)

A személyek mozgása

Az EU rövid távú üzleti látogatói ideiglenesen Kolumbiában, Ecuadorban és Peruban tartózkodhatnak, és fordítva. Ide tartoznak azok a szolgáltatók is, akiket azzal bíztak meg, hogy az Európai Unióban szolgáltatást nyújtsanak egy végső fogyasztónak (építész, mérnöki, orvosi szolgáltatások, kutatás és tervezés, piackutatás, kereskedelmi vásárok, idegenforgalom).

Lásd a IX. mellékletet (A természetes személyek üzleti célú ideiglenes jelenlétével kapcsolatos fenntartások).

Közbeszerzés

Az EU-Kolumbia-Ecuador-Peru kereskedelmi megállapodás lehetővé teszi az uniós vállalatok számára, hogy a partnerországokban a hazai vállalatokkal azonos feltételek mellett pályázzanak és versenyezzenek kormányzati pályázatokon.

A megállapodás XII. melléklete meghatározza a közbeszerzésre alkalmazandó szabályokat. Leírja, hogy mely jogalanyok tartoznak a megállapodás hatálya alá, valamint azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyek közbeszerzési szerződések tárgyát képezhetik. Felsorolja továbbá a kizárt területeket, például a földvásárlást vagy -bérletet, az adó- vagy betétügynökségeket, valamint az állami foglalkoztatási szolgálatokat.

Végezetül a megállapodás meghatározza a közbeszerzés általános elveit, beleértve a pályázati eljárásokat, az elektronikus média használatát, a származási szabályokat és a kompenzációt.

Kolumbia – kapcsolatfelvétel a közbeszerzésért

Ecuador – kapcsolatfelvétel a közbeszerzésért

Peru – kapcsolatfelvétel a közbeszerzésért

Linkek, kapcsolatok és dokumentumok

Kolumbia

Nemzeti intézmények – Kolumbia

A Kolumbiai Köztársaság Nemzeti Bankja

Carrera 7, No. 14–78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 343 1111

Fax: + 57 1 2861686

Nemzeti Adó- és Vámigazgatóság (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, No. 6–64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6079999

Fax: + 57 1 3337841

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Kolumbia

Az Európai Unió kolumbiai küldöttsége

Calle 116 número 7–15, belseje 2, 12. piso, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7477700

Fax: + 57 1 7470074

E-mail: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Kolumbia belgiumi nagykövetsége

Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Brüsszel, BELGIUM

Tel.: + 32 2 649 56 79

Fax: + 32 2 646 54 91

E-mail: ebruselas@cancilleria.gov.co

Internet: belgica.embajada.gov.co

Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi Minisztérium

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, No. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 4199450

Fax: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, No. 13 A-15, Piso 35–36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Fax: + 57 1 5600104

Internet: http://www.procolombia.co/

Egyablakos külkereskedelmi rendszer (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 No 13 A – 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6067676

Internet: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolatfelvétel a technikai követelményekkel kapcsolatban – Kolumbia

A Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi Minisztérium (MINCIT) alá tartozó Ipari és Kereskedelmi Főfelügyelőség (SIC)

Carrera 13 # 27–00, emeletek: 1. és 3., 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Fax: + 57 1 5870284

Internet: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbiai Műszaki Szabványügyi és Tanúsítási Intézet (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52–95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6078888

Fax: + 57 1 2221435

E-mail: direccion@icontec.org

Internet: https://www.icontec.org/

Kolumbia Nemzeti Akkreditációs Testülete (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Kolumbia

Calle 26 #57–83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 742 7592, ext 103

Fax: + 57 1 321 2938, ext 117

Internet: http://www.onac.org.co

Bányászati és Energiaügyi Minisztérium

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, No. 57–31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2200300

Fax: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Nemzeti Környezetvédelmi Engedélyezési Hatóság (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente)

Calle 37, No. 8–40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Fax: + 57 1 3406212

Kapcsolatfelvétel az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatban – Kolumbia

A Kolumbiai Mezőgazdasági Intézet Állategészségügyi Védelmi és Szabályozási Aligazgatósága

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, No. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Növény-egészségügyi kiválósági központ, Kolumbiai Mezőgazdasági Intézet

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 No. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Fax: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

A Kolumbiai Mezőgazdasági Intézet Agrárvédelmi és -szabályozási Aligazgatósága

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, No. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

A Kolumbiai Mezőgazdasági Intézet biológiai biztonsággal foglalkozó nemzeti technikai bizottsága

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, No. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2543300

Internet: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Külkapcsolati Minisztérium

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, No. 5–51., Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000

Fax: + 57 1 3814747

Nemzeti Akvakultúra- és Halászati Hatóság (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A No. 13–09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3770500

E-mail: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Internet: https://www.aunap.gov.co/

A mezőgazdasági és állattenyésztési termékek behozatalára és kivitelére vonatkozó egészségügyi információs rendszer (SISPAP)

Internet: https://www.ica.gov.co/

 

A Külügyminisztérium többoldalú ügyekkel foglalkozó osztálya

Viceministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, No. 5–51., Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Fax: + 57 1 3814747

Biológiai Erőforrások Kutatóintézete, Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, No. 15–09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3202767

Közbeszerzési kapcsolattartók – Kolumbia

Kolumbia Buys Efficient

Kolumbia Compra eficiente

Sz. Race 26–20. emelet 17, 10 és 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Internet: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbia elektronikus közbeszerzési rendszere (Secop)

 

Internet:

I. SECOP: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECOP II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

A kolumbiai állam virtuális raktára: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ecuador

Nemzeti intézmények – Ecuador

Ecuadori Központi Bank

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto No. 11–409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

A Külkereskedelmi Bizottság (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2239258

Fax: + 593 2 2543897

Ecuador Nemzeti Vámszolgálata (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3731030

Internet: https://www.aduana.gob.ec/

Szabadkereskedelmi övezetek nemzeti tanácsa (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9–0195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

A Gyártási, Külkereskedelmi, Befektetési és Halászati Minisztérium termelési és ipari helyettes államtitkára

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26–12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3948760

Környezetvédelmi Minisztérium

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalúzia, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Ecuador

Az Európai Unió ecuadori küldöttsége

Orellana E11–160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-mail: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ecuadori nagykövetség Belgiumban

AV. Louise 363–9. emelet, 1050 Brüsszel, BELGIUM

Tel.: + 32 2644 3258

E-mail: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Internet: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Nemzeti Mezőgazdasági Kereskedelmi Szövetség (National Agriculture Trade Association)

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Edificio Espana ezredes, Piso 1, Postal 17–21–322, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Ecuador Nemzeti Ipari Kereskedelmi Szövetsége (National Industry Trade Association of Ecuador)

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Fax: + 593 2 2448118

E-mail: camara@camindustriales.org.ec

PRO ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2597980

E-mail: contacto@proecuador.gob.ec

Internet: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolatfelvétel a technikai követelményekkel kapcsolatban – Ecuador

Ecuadori szabványosítási szolgálat (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8–09 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17–01–3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-mail: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Internet: https://www.normalizacion.gob.ec/

Ecuadori Szabványügyi Intézet Validálási és Tanúsítási Igazgatósága

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8–029 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Fax: + 593 2 2567815

Ecuadori Akkreditációs Szolgálat

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38–42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2454393

Internet: http://www.acreditacion.gob.ec

Kapcsolattartás az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) – Ecuador

A Mezőgazdasági és Állattenyésztési Minisztérium mezőgazdasági termékek minőségbiztosításával foglalkozó ecuadori ügynöksége (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) 

Növény- és állat-egészségügyi szabályozó és ellenőrző ügynökség

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30–350 y Av. Amazonas. ED. MAG, 9. pont. Quito – Ecuador

Internet: https://www.agrocalidad.gob.ec

A Termelésügyi, Külkereskedelmi, Befektetési és Halászati Minisztérium (MPCEIP) akvakultúráért felelős államtitkára

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Internet: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Agrárdiverzitási Igazgatóság, Földművelésügyi és Állattenyésztési Minisztérium (Ministry of Agriculture and Livestock)

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ecuadori Szellemitulajdon-védelmi Intézet, Növényfajta-oltalmi Nemzeti Igazgatóság

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3940000

Közegészségügyi Minisztérium (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36–64. entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3814400

Termelési, Külkereskedelmi, Befektetési és Halászati Minisztérium (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Internet: http://www.produccion.gob.ec/

A Környezetvédelmi Minisztérium Biodiverzitásért Felelős Országos Igazgatósága

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Fax: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

A Külügyminisztérium Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Igazgatósága

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2993200 kivonat. + 593 2 2912101

Közbeszerzési kapcsolattartók – Ecuador

Nemzeti Közbeszerzési Szolgálat (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38–28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Internet: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Nemzeti intézmények – Peru

Perui Központi Bank

Banco Central de Reserva del Perú

441–445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tel.: + 51 1 6132000

Internet: http://www.bcrp.gob.pe

Peru nemzeti Vámfelügyelete (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3150730

Internet: http://www.sunat.gob.pe/

Gazdasági és Pénzügyminisztérium (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3115930

Külkereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100

E-mail: webmaster@mincetur.gob.pe

Internet: https://www.gob.pe/mincetur

Egyablakos külkereskedelmi rendszer (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-mail: vuce@mincetur.gob.pe

Internet: https://www.vuce.gob.pe/

Környezet-egészségügyi Főigazgatóság (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6314430

E-mail: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Internet: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Peru

Az Európai Unió perui küldöttsége

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel.: + 51 1 4150800

Fax: + 51 1 4214563

E-mail: delegation-peru@eeas.europa.eu

Peru Európai Unió melletti kiküldetése

Peru nagykövetsége, 212 Tervuren Avenue, 1150 Brüsszel, BELGIUM

Tel.: + 32 2 733 33 19

E-mail: info@embaperu.be

Internet: https://www.embajadaperu.be/

Belgo Perú Kereskedelmi Kamara – Brüsszel

Rue Hobbema 75, 1000 Brüsszel, Belgium

Tel.: + 32475920974 E-mail:

 info@belgoperu.com

weboldal: www.belgoperu.com 

Belgo Perú Kereskedelmi Kamara – Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antwerpen, Belgium

Tel: + 32475920974 E-mail:

 info@belgoperu.com

weboldal: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartás a technikai követelményekkel kapcsolatban – Peru

Nemzeti Minőségbiztosítási Intézet (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6408820

E-mail: inacal@inacal.gob.pe

Internet: https://www.inacal.gob.pe/

Nemzeti Versenyvédelmi és Szellemi Tulajdonvédelmi Intézet (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Közlekedési és Hírközlési Minisztérium, Közlekedési Minisztérium

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6157800

Kapcsolattartás az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) – Peru

Mezőgazdasági Egészségügyi Országos Szolgálat (SENASA), Földművelésügyi és Örökségminisztérium

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Nemzeti Halászati Egészségügyi Szervezet (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N° 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2138570

Internet: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Termelési Minisztérium (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel.: + 51 1 6162222

E-mail: consultas@produce.gob.pe

Állatkarantén aligazgatóság, Állategészségügyi Főigazgatóság, Országos Mezőgazdasági Egészségügyi Szolgálat, Földművelésügyi és Örökségminisztérium

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Fax: + 51 1 3401486

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Találmányok és Új Technológiák Igazgatósága (DIN), Nemzeti Versenyvédelmi és Szellemi Tulajdonvédelmi Intézet (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Növénykarantén-aligazgatóság, Növény-egészségügyi Főigazgatóság, Országos Mezőgazdasági Egészségügyi Szolgálat, Földművelésügyi és Öntözési Minisztérium

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Fax: + 51 1 3401486

Biológiai Sokféleség Főigazgatóság, Környezetvédelmi Minisztérium

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6116000, kiterjesztés 1349.

Fax: + 51 1 6116000, kiterjesztés 1349.

Nemzeti Mezőgazdasági Innovációs Intézet

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3492600, kiterjesztés 295

Fax: + 51 1 3495646

A Kereskedelmi Kamara kozmetikumokkal és higiéniai kérdésekkel foglalkozó perui bizottsága

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (korábbi Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 4633434

A Gyógyszerek, Áruk és Kábítószerek Főigazgatósága (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel.: + 51 1 6314300 

Internet: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

A Külügyminisztérium Vegyifegyver-tilalmi Tanácsa

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Fax: + 51 1 2042498

Közbeszerzési kapcsolattartók – Peru

A Közbeszerzési Felügyeleti Hivatal (EBESZ)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (EBESZ)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6143636

Internet: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Szállítók nemzeti nyilvántartása (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-mail: rnpatiende@osce.gob.pe

Internet: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

További linkek

Források

Az EU és az Andok Közösség közötti kereskedelmi kapcsolatok (europa.eu). 

https://www.eumonitor.eu/

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások