Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välinen kauppasopimus

EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välinen kauppasopimus sisältää täysimääräiset tai osittaiset tullivapautukset, aineelliset tullittomat kiintiöt, sääntelyyn liittyvien tai teknisten tullien ulkopuolisten esteiden poistamisen sekä kauppaa helpottavien toimenpiteiden, kuten tullimenettelyjen, käyttöönoton. Kauppasopimuksella vapautetaan myös pääomanliikkeitä, investointeja ja julkisten hankintojen markkinoita. Sopimus velvoittaa sopimuspuolet kunnioittamaan ihmisoikeuksia, takaamaan työntekijöiden oikeudet ja varmistamaan ympäristönsuojelun riittävän tason.

Sopimus lyhyesti

EU:n kattavaa kauppasopimusta Kolumbian ja Perun kanssa on sovellettu väliaikaisesti Perun kanssa 1. maaliskuuta 2013 ja Kolumbian kanssa 1. elokuuta 2013.

Myös Ecuador liittyi sopimukseen 1. tammikuuta 2017.

Kolumbian, Perun ja Ecuadorin kanssa tehdyn sopimuksen koko teksti ja liitteet.

Luettelo kaikista sopimuksen muutoksista ja liitteistä on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivuilla.

Tämän seurauksena EU:lla on nyt etuuskohtelukauppaa koskeva sopimus kolmen Andien yhteisöön kuuluvan maan kanssa (Bolivia on poikkeus). Tällä hetkellä Bolivia hyötyy EU:n yleisestä tullietuusjärjestelmästä (GSP) muun muassa kestävää kehitystä ja hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn (GSP +) kautta. Bolivia voisi myös halutessaan pyytää neuvotteluja kauppasopimukseen liittymisestä.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisessä kauppasopimuksessa avattiin markkinat molemmille osapuolille, ja siinä määrätään seuraavaa:

 • vakaampi ja ennakoitavampi liiketoimintaympäristö
 • paremmat edellytykset kaupalle tullien ulkopuolisia esteitä, kilpailua, avoimuutta ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien uusien sääntöjen avulla
 • lähes kaikkien tavaroiden alennetut tullit tai tullittomuus
 • paremmat mahdollisuudet päästä julkisten hankintojen ja investointien markkinoille

Myös juoksevat maksut ja pääomanliikkeet vapautetaan. Tämä helpottaa palvelujen, investointien ja sijoittautumisen vapaata liikkuvuutta.

 

EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun väliset kauppasuhteet

EU:n suurin vienti kolmeen Andien maahan on teollisuustuotteita, erityisesti koneita ja kuljetusvälineitä, sekä kemiallisia tuotteita.

Kolumbiasta, Perusta ja Ecuadorista EU:hun tuodaan puolestaan eniten maataloustuotteita, polttoaineita ja kaivostuotteita.

Tullit

EU:n, Kolumbian, Perun ja Ecuadorin kauppasopimuksella parannetaan markkinoille pääsyä alentamalla tai poistamalla kahdenvälisen kaupan kannalta tärkeiden tuotteiden tulleja.

EU

Siirtymäkauden aikana EU poistaa tullit lähes kaikelta Kolumbiasta, Perusta ja Ecuadorista tulevalta vienniltä tiettyjä vihanneksia ja hedelmiä lukuun ottamatta.

Erityisille aroille tuotteille on olemassa tariffikiintiöt. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosittain voidaan myydä tullitta vain rajallinen määrä arkoja tuotteita. Tariffikiintiöihin kuuluvat tuotteet ovat

 • sienet
 • sokerimaissi
 • makeiset
 • naudat
 • lehmänmaito
 • rommi
 • sokeri
 • jogurtti
 • banaanit

Näitä kiintiöitä hallinnoidaan ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukaisesti. Hakuaika alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Jos EU:hun saapuva tuonti ylittää nämä tariffikiintiöt, sovelletaan suosituimmuustullia.

Tuoteluokkakohtaisia tariffeja ja sovellettavia tariffikiintiöitä koskevat erityissäännökset

Kolumbia, Ecuador, Peru

Kolumbia, Peru ja Ecuador myöntävät myös Euroopan unionin tullietuuksia. Koska osapuolten kehitystaso on epäsymmetrinen, vapauttaminen on asteittaista ja jakautuu jopa 17 vuoden ajalle. Kun kaikki tullinalennukset on pantu täytäntöön

 • kaikki EU:n teollisuus- ja kalastustuotteet viedään tietyin edellytyksin tullitta Peruun, Kolumbiaan ja Ecuadoriin.
 • useimmat EU:n maataloustuotteet ovat myös tullittomia. Luetteloa aroista tuotteista ei kuitenkaan vapauteta, kun taas toisiin sovelletaan tariffikiintiöitä.

Tariffien poistamiseen ja sovellettaviin kiintiöihin liittyvät erityissäännökset

 

Ennen vientiä

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, tutustu pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuustulli, sen on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa liitteessä II. Linkki viittaa konsolidoituun versioon, jossa otetaan huomioon Ecuadorin liittyminen vuonna 2016 (EUVL L 356, 24.12.2016, s. 1093).

Onko tuotteeni kauppasopimuksen mukaan peräisin?

Jotta tuotteelle voidaan myöntää EU:n ja Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen mukainen alempi tai tulliton tulli, sen on oltava peräisin EU:sta tai Andien yhteisöön kuuluvasta allekirjoittajamaasta. Tuotetta pidetään alkuperätuotteena, jos

 • tuotettu kokonaan EU:ssa tai Andien yhteisöön kuuluvassa allekirjoittajamaassa
 • jotka on valmistettu EU:ssa tai Andien yhteisöön kuuluvassa allekirjoittajamaassa ei-alkuperäaineksista ja jotka täyttävät lisäyksessä 2 vahvistetut tuotekohtaiset säännöt. Katso tuotekohtaisia alkuperäsääntöjä koskeva lisäys 1 ”Alkuhuomautukset”. Lisäyksessä 2A on myös vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä tietyille tuotteille.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelun muuttaminen – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langoksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili-, vaatetus- ja kemianteollisuudessa.

 

Tuotettasi koskevat erityissäännöt löytyvät Oma apulainen -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Joustavuuden lisääminen auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleransseja tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus

 • sallitun poikkeaman säännön mukaan tuottaja voi käyttää tuotekohtaisessa säännössä tavallisesti kiellettyjä ei-alkuperäaineksia enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittämiseen.
 • Erityisiä sallittuja poikkeamia sovelletaan HS-järjestelmän 63–50 ryhmään kuuluviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksen 5 ”Alkuhuomautukset” 6–1 huomautukseen.

Kumulaatio

EU:n ja Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasopimuksessa määrätään useista alkuperän kumulointitavoista.

 • kahdenvälisessä kumulaatiossa Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin) arvioitaessa, onko lopputuote alkuperätuote
 • diagonaalinen kumulaatio EU:n, Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välillä
 • diagonaalisen kumulaation ansiosta Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan, Panaman ja Venezuelan alkuperäaineksia voidaan tietyin edellytyksin pitää Kolumbian, Ecuadorin ja Perun alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa

 

Miten diagonaalinen kumulaatio toimii?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useissa eri maissa, joilla on samat alkuperäsäännöt ja jotka ovat tehneet keskenään kauppasopimuksia. Näin on silloin, kun jommassakummassa maassa toimiva tavaroiden tuottaja voi tuoda maahan ja käyttää aineksia ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan moldovalainen kauppias, joka valmistaa vaatteita EU:hun vientiä varten, voi käyttää vaatteiden valmistukseen Moldovasta, Georgiasta ja Ukrainasta (ja/tai mistä tahansa muusta PEM-sopimuksen osapuolesta) peräisin olevia kankaita. Kaksinkertaista jalostusta koskeva vaatimus (eli valmistettu langasta) on täytetty, ja sen katsotaan olevan peräisin Moldovasta, kun sitä viedään EU:hun, minkä vuoksi sillä on vapaa pääsy EU:n markkinoille.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Andien yhteisöön kuuluvaan allekirjoittajamaahan (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on niiden kunnon säilyttäminen

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin EU:n tai Andien yhteisöön kuuluvien allekirjoittajamaiden alueen kautta.

Todisteet näiden edellytysten täyttymisestä on toimitettava tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Etuustullein viedyn tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua EU:n ja Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen nojalla.

Alkuperämenettelyt

Alkuperäselvitystä koskevassa 4 jaksossa ja hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä koskevassa 5 jaksossa vahvistetaan tullietuuksien hakemiseen ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvät alkuperämenettelyt.

Suosituimmuustariffin hakeminen

Saadakseen etuuskohtelun tuojien on esitettävä alkuperäselvitys, joka voi olla joko

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pienten pakkausten osalta
 • 1,200 euroa henkilökohtaisille matkatavaroille

EUR.1-tavaratodistus

 • Lisäyksessä 3 on EUR.1-tavaratodistuksen malli ja täyttöohjeet
 • Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistukset.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai Kolumbiasta, Perusta tai Ecuadorista, antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi laatia

 • valtuutettu viejä
 • kaikki viejät, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6,000 euroa
Valtuutetut viejät

Tämän sopimuksen mukaiset viejät voivat pyytää tulliviranomaisiltaan lupaa laatia alkuperäilmoituksia kaikenarvoisista tuotteista.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa.

Alkuperäilmoituksen tekeminen
 • Viejän olisi kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa oleva ilmoitus, jolla tuote tunnistetaan (lisäys 4)
  • ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin [tai toimivaltaisen valtion] lupa nro...) ilmoittaa, että kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ilmoiteta.”
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä.
 • sinun on allekirjoitettava alkuperäilmoitus käsin. Jos olette valtuutettu viejä, teidät vapautetaan tästä vaatimuksesta edellyttäen, että olette antanut tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella yritys voidaan tunnistaa
 • alkuperäilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema
 • viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset (tuojasopimuspuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja)

Kun tarkastus on saatu päätökseen, viejämaan viranomaiset tekevät lopullisen määrityksen alkuperästä ja ilmoittavat sen tulokset tuojamaan viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Teknisissä säännöissä määritellään erityisominaisuudet, jotka tuotteella olisi oltava suhteessa sen suunnitteluun, merkintöihin, merkintöihin, pakkauksiin, toiminnallisuuteen ja suorituskykyyn ja jotka on suunniteltu suojelemaan ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, sekä ympäristöstandardit. Eri vaatimusten noudattaminen eri markkinoilla voi kuitenkin tulla kalliiksi kaupan toimijoille.

Kauppasopimuksen mukaisesti EU ja kolme Andien maata tekevät yhteistyötä markkinavalvonnan, teknisten määräysten, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen alalla. Osapuolet ovat sitoutuneet avoimuuteen ja kaikkien teknisten määräysten julkistamiseen. Tämä yhteistyö helpottaa kauppaa yleisesti ja erityisesti sellaisilla tuotteilla kuin lääkkeet, lääkinnälliset laitteet, optiset kojeet, autoteollisuus ja muuntyyppiset koneet.

Kumppanit valvovat toimivaltaisten viranomaisten antamia vaatimustenmukaisuuden arviointituloksia sekä tunnustamissopimusten tekemistä sertifiointielinten kanssa. Tämä edistää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen yhdenmukaistamista näiden kahden alueen välillä.

Merkinnät

Sopimuksessa määrätään pakkausmerkintöjä ja -merkintöjä koskevista innovatiivisista säännöistä, joilla rajoitetaan pysyviin pakkausmerkintöihin vaadittavien tietojen määrää. Näin estetään raskaat ja tarpeettomat merkinnät, joilla ei ole suurta merkitystä kuluttajille.

 • etikettien rekisteröintiin ei enää tarvita ennakkohyväksyntää, paitsi jos merkinnät ovat välttämättömiä ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden suojelemiseksi.
 • kansainväliset kuvamerkit ja tuotemerkintöjen nimikkeistö ovat sallittuja.
 • tekstiilejä ja jalkineita koskevat tiedot, jotka tuottajien on annettava pysyvissä etiketeissä, ovat rajallisia, mikä tarkoittaa, että ei-pysyviä etikettejä käytetään ainoastaan tarvittaessa lisätietojen esittämiseen.

Kolumbia – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Ecuador – Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Peru – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välinen kauppasopimus tarjoaa tasapainon terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista helpottavan kaupan ja voimassa olevien kansallisten terveyssääntöjen suojelun välillä ja varmistaa näin, että normeja ei vaaranneta.

Sopimuksessa määrätään terveys- ja kasvinsuojelutoimien yhdenmukaistamisesta, mukaan lukien kansallisten laitosten tarkastuksia, tietojen todentamista, avoimuutta ja tietojenvaihtoa koskevat erityissäännöt ja -menettelyt.

Sopimuksessa määrätään myös terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomitean perustamisesta tällä alalla mahdollisesti ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi sekä kaikkien tämän sopimuksen osapuolten toteuttamien terveys- ja kasvinsuojelutoimien seuraamiseksi ja seuraamiseksi. Alakomitea on esimerkiksi edistynyt huomattavasti maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostustuotteiden tosiasiallisessa pääsyssä EU:sta Kolumbian markkinoille.

Columbia – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Ecuador – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Peru – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskeviin vaatimuksiin

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan toimia kansainvälisen kaupan esteinä ja siten muodostaa huomattavan rasitteen viejille.

 

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa yrityksesi toimintaa tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä pysäyttää viennisi Kolumbiaan, Ecuadoriin tai Peruun, EU analysoi tilanteesi ja ryhtyy tarvittaviin toimiin

Ckoskettaa meitä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erilaisia asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteen mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • Kauppalasku (sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset kaupan alan avustajallani)
 • pakkausluettelo
 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • Alkuperäselvitys— alkuperäilmoitus

Selvyyden vuoksi voit pyytää sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Tarkempia tietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, saa Oma kaupan alan avustaja -henkilöltä.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelua haettaessa, sekä säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, ovat edellä alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa.

Lisätietoja tuontia ja vientiä koskevista tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivuilla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Kauppasopimus tarjoaa vahvemman teollis- ja tekijänoikeuksien suojan Kolumbiaan, Ecuadoriin tai Peruun suuntautuvalle ja sieltä suuntautuvalle tuonnille/viennille.

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisen kauppasopimuksenVII osastossa vahvistetaan TRIPS-sopimuksen ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten sitoumukset ja myönnetään niille sekä kansallinen kohtelu että suosituimmuuskohtelu. Tämä tarkoittaa sitä, että teollis- ja tekijänoikeuksiasi Kolumbiassa, Ecuadorissa tai Perussa kohdellaan samalla tavalla kuin kyseisten maiden kansalaisia.

Kolumbia, Ecuador ja Peru ovat myös muuttaneet ja hyväksyneet uutta lainsäädäntöä sisällyttääkseen siihen alueelliset erityismerkinnät ja maantieteelliset merkinnät samalla tavalla kuin EU.

Palvelujen kauppa

Kauppasopimus avaa palvelumarkkinat molemmille alueille ja tarjoaa palveluntarjoajana tarvitsemanne oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden. Se menee pidemmälle kuin WTO:n palvelukaupan yleissopimuksen nojalla tehdyt sitoumukset, sillä siinä vahvistetaan pääsyä tärkeille aloille, kuten televiestintään, rahoitus- ja yrityspalveluihin, ympäristöpalveluihin, jakelupalveluihin ja muihin kuin palvelualoihin, mutta varataan osapuolille oikeus muuttaa erityisen tärkeitä näkökohtia (esim. paikallisen työvoiman vähimmäisprosenttiosuutta koskevat rajoitukset, rajat ylittävässä toiminnassa käytettävät tietokonepalvelut ja lentoliikenteessä käytettävät liitännäispalvelut).

Kauppasopimuksella varmistetaan myös, että sinua ei syrjitä sinulle avoimilla aloilla.

Ks. IV osasto – Palvelukauppa, sijoittautuminen ja sähköinen kauppa.

Palvelujen rajatylittävä tarjonta ja sijoittautuminen

Sopimus mahdollistaa lähes täyden markkinoillepääsyn rajat ylittäville palveluille ja sijoittautumiselle monilla eri aloilla, joita ovat muun muassa rahoituspalvelut, asiantuntijapalvelut, meriliikenne ja televiestintäpalvelut.

Pankki- ja rautatieliikennepalvelujen rajatylittävään tarjontaan sovelletaan useita rajoituksia, kuten vähemmistöjen suojeluun liittyviä rajoituksia.

Ks. liite VIII (Luettelo rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevista sitoumuksista)

Syrjimättömiä rajoituksia sovelletaan myös sijoittautumiseen jakelu- ja ympäristöaloille.

Liitteet VII (Luettelo sijoittautumista koskevista sitoumuksista)

Henkilöiden liikkuvuus

EU:n lyhytaikaiset liikematkalaiset voivat oleskella väliaikaisesti Kolumbiassa, Ecuadorissa ja Perussa ja päinvastoin. Tähän sisältyvät palveluntarjoajat, joiden kanssa on tehty sopimus palvelun tarjoamisesta Euroopan unionissa loppukuluttajalle (arkkitehtuuri, insinööripalvelut, sairaanhoitopalvelut, tutkimus ja suunnittelu, markkinatutkimus, messut, matkailu).

Ks. liite IX (Varaukset, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden tilapäistä oleskelua liiketoimintaa varten).

Julkiset hankinnat

EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välinen kauppasopimus antaa EU:n yrityksille mahdollisuuden tehdä tarjouksia ja kilpailla julkisista tarjouskilpailuista kumppanimaissa samoin ehdoin kuin kotimaisille yrityksille.

Sopimuksen liitteessä XII vahvistetaan julkisiin hankintoihin sovellettavat säännöt. Siinä kuvataan sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat yksiköt sekä tavarat ja palvelut, joihin voidaan soveltaa julkisia hankintoja koskevia sopimuksia.Siinä luetellaan myös aloja, kuten maanhankinta tai maanvuokraus, vero- tai talletustoimistot ja julkiset työvoimapalvelut.

Sopimuksessa määrätään myös julkisia hankintoja koskevista yleisistä periaatteista, kuten tarjouskilpailumenettelyistä, sähköisten viestinten käytöstä, alkuperäsäännöistä ja korvauksista.

Kolumbia – yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Ecuador – yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Peru – yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Linkit, yhteydet ja asiakirjat

Kolumbia

Kansalliset instituutiot – Kolumbia

Kolumbian keskuspankki

Carrera 7, No. 14–78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 343 1111

Faksi: + 57 1 2861686

National Tax and Customs Directorate (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, nro 6–64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6079999

Faksi: + 57 1 3337841

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Kolumbia

Euroopan unionin Kolumbian-edustusto

Calle 116 número 7–15, interior 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7477700

Faksi: + 57 1 7470074

Sähköposti: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Kolumbian suurlähetystö Belgiassa

96a Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Bryssel, BELGIA

Tel.: + 32 2 649 56 79

Faksi: + 32 2 646 54 91

Sähköposti: ebruselas@cancilleria.gov.co

Verkkosivusto: belgica.embajada.gov.co

Kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriö

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, nro 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 4199450

Faksi: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, nro 13 A-15, Piso 35–36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Faksi: + 57 1 5600104

Verkkosivusto: http://www.procolombia.co/

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 No 13 A – 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6067676

Verkkosivusto: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten – Kolumbia

Kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriön (MINCIT) alainen teollisuuden ja kaupan valvontayksikkö (SIC)

Carrera 13 # 27–00, Floors: Bogotá D.C.,COLOMBIA, 110311., 1.

Tel.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Faksi: + 57 1 5870284

Verkkosivusto: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Colombian Institute for Technical Standards and Certification (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52–95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6078888

Faksi: + 57 1 2221435

Sähköposti: direccion@icontec.org

Verkkosivusto: https://www.icontec.org/

Kolumbian kansallinen akkreditointielin (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 # 57–83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 742 7592, ext 103

Faksi: + 57 1 321 2938, ext 117

Verkkosivusto: http://www.onac.org.co

Kaivos- ja energiaministeriö

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, No. 57–31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2200300

Faksi: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Kansallinen ympäristölupaviranomainen (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE)

Calle 37, No. 8–40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Faksi: + 57 1 3406212

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskeviin vaatimuksiin – Kolumbia

Eläinten terveyden suojelusta ja sääntelystä vastaava osasto Kolumbian maatalousinstituutissa

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, No. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faksi: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Kasvinsuojelun osaamiskeskus, Kolumbian maatalousinstituutti

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 No. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Faksi: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Kolumbian maatalousinstituutin alainen maatalouden suojelun ja sääntelyn osasto

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, No. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faksi: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Kolumbian maatalousinstituutin alainen kansallinen bioturvallisuuskomitea

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, No. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faksi: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Maatalous- ja maaseudun kehittämisministeriö (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2543300

Verkkosivusto: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ulkoasiainministeriö

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, No. 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000

Faksi: + 57 1 3814747

Vesiviljelystä ja kalastuksesta vastaava kansallinen viranomainen (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A No. 13–09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3770500

Sähköposti: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Verkkosivusto: https://www.aunap.gov.co/

Maatalous- ja kotieläintuotteiden tuontia ja vientiä koskeva terveystietojärjestelmä (SISPAP)

Verkkosivusto: https://www.ica.gov.co/

 

Ulkoasiainministeriön monenvälisten asioiden osasto

Viceministerio de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, No. 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Faksi: + 57 1 3814747

Biologisten resurssien tutkimuslaitos Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, nro 15–09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3202767

Yhteystiedot julkisia hankintoja varten – Kolumbia

Kolumbia Buys Efficient

Colombia Compra eficiente

Nro 7 Race 26–20 Floor 17,10 and 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Verkkosivusto: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbian julkisten hankintojen sähköinen järjestelmä (Secop)

 

Verkkosivusto:

SECOP I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECOP II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Kolumbian valtion virtuaalinen tila: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ecuador

Kansalliset instituutiot – Ecuador

Ecuadorin keskuspankki

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto No. 11–409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Ulkomaankauppakomitea (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2239258

Faksi: + 593 2 2543897

Ecuadorin kansallinen tullilaitos (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar и 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3731030

Verkkosivusto: https://www.aduana.gob.ec/

Kansallinen vapaakauppa-alueiden neuvosto (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9–195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Tuotanto- ja elinkeinoministeriön väliteollisuudesta ja lopputeollisuudesta vastaava alivaltiosihteeri tuotanto-, ulkomaankauppa-, investointi- ja kalastusministeriössä

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26–12, Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3948760

Ympäristöministeriö

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Ecuador

Euroopan unionin edustusto Ecuadorissa

Orellana E11–160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

Sähköposti: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ecuadorin suurlähetystö Belgiassa

AV. Louise 363–9. kerros, 1050 Bryssel, BELGIA

Tel.: + 32 2644 3258

Sähköposti: Consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Verkkosivusto: http://bruselas.consulado.gob.ec/

National Agriculture Trade Association

Federacion Nacional de Camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postal 17–21–322, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Ecuadorin National Industry Trade Association of Ecuador

Federacion Nacional de Camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las Camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Faksi: + 593 2 2448118

Sähköposti: camara@camindustriales.org.ec

PRO ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2597980

Sähköposti: contacto@proecuador.gob.ec

Verkkosivusto: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten – Ecuador

Ecuadorin standardointipalvelu (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8–29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: P.O. Box 17–01–3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

Sähköposti: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Verkkosivusto: https://www.normalizacion.gob.ec/

Ecuadorin standardointilaitoksen validointi- ja sertifiointiosasto

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8–29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Faksi: + 593 2 2567815

Ecuadorin akkreditointipalvelu

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38–42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2454393

Verkkosivusto: http://www.acreditacion.gob.ec

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia varten – Ecuador

Maatalous- ja kotieläinministeriön alainen Ecuadorin maataloustuotteiden laadunvarmistusvirasto (AGROCALIDAD)

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Eloy Alfaro N30–350 y Amazonas, Edificio MAG, Piso 9, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2567232

Vesiviljelyn alivaltiosihteeri, tuotanto-, ulkomaankauppa-, investointi- ja kalastusministeriö (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Verkkosivusto: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Maatalous- ja karjatalousministeriön maatalousvaltiosihteerin maatalouden monimuotoisuudesta vastaava osasto

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ecuadorin teollis- ja tekijänoikeusinstituutti, kasvinjalostajanoikeuksista vastaava kansallinen virasto

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3940000

Kansanterveysministeriö

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36–64, Centre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3814400

Tuotanto-, ulkomaankauppa-, investointi- ja kalastusministeriö (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Verkkosivusto: http://www.produccion.gob.ec/

Ympäristöministeriön alainen luonnon monimuotoisuutta käsittelevä kansallinen osasto

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Faksi: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Ympäristö- ja kestävän kehityksen osasto, ulkoasiain- ja maahanmuuttoministeriö

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2993200 uute. + 593 2 2912101

Yhteystiedot julkisia hankintoja varten – Ecuador

Kansallinen julkisten hankintojen yksikkö (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38–28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Verkkosivusto: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru

Kansalliset instituutiot – Peru

Perun keskuspankki

Banco Central de Reserva del Perún

441–445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tel.: + 51 1 6132000

Verkkosivusto: http://www.bcrp.gob.pe

Perun kansallinen tullivalvonta (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3150730

Verkkosivusto: http://www.sunat.gob.pe/

Talous- ja valtiovarainministeriö

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3115930

Ulkomaankauppa- ja matkailuministeriö (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100

Sähköposti: webmaster@mincetur.gob.pe

Verkkosivusto: https://www.gob.pe/mincetur

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

Sähköposti: vuce@mincetur.gob.pe

Verkkosivusto: https://www.vuce.gob.pe/

Ympäristöasioiden pääosasto (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6314430

Sähköposti: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Verkkosivusto: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Peru

Euroopan unionin edustusto Perussa

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel.: + 51 1 4150800

Faksi: + 51 1 4214563

Sähköposti: delegation-peru@eeas.europa.eu

Perun edustusto Euroopan unionissa

Perun suurlähetystö, 212 Tervuren Avenue, 1150 Bryssel, BELGIA

Tel.: + 32 2 733 33 19

Sähköposti: info@embaperu.be

Verkkosivusto: https://www.embajadaperu.be/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten – Peru

Kansallinen laatuinstituutti (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6408820

Sähköposti: inacal@inacal.gob.pe

Verkkosivusto: https://www.inacal.gob.pe/

Kansallinen kilpailun puolustamisen ja henkisen omaisuuden suojelun instituutti (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faksi: + 51 1 2241715

Liikenne- ja viestintäministeriö, varaministeriö

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6157800

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskeviin vaatimuksiin – Peru

Maatalouden terveysvirasto (SENASA), maatalous- ja kasteluministeriö

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300

Sähköposti: senasacontigo@senasa.gob.pe

Kansallinen kalastuksenhoitojärjestö (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N°165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2138570

Verkkosivusto: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Tuotantoministeriö (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel.: + 51 1 6162222

Sähköposti: consultas@produce.gob.pe

Eläinkaranteeniosasto, eläinten terveyden pääosasto, Maatalouden terveysvirasto, Maatalous- ja kasteluministeriö

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Faksi: + 51 1 3401486

Sähköposti: senasacontigo@senasa.gob.pe

Innovoinnin ja uusien teknologioiden osasto (DIN), kilpailun puolustamisen ja henkisen omaisuuden suojelun kansallinen instituutti (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faksi: + 51 1 2241715

Kasvikaranteeniosasto, kasvinterveyden pääosasto, Maatalouden terveysvirasto, Maatalous- ja kasteluministeriö

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Faksi: + 51 1 3401486

Luonnon monimuotoisuuden pääosasto, ympäristöministeriö

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6116000, laajennus 1349

Faksi: + 51 1 6116000, laajennus 1349

Kansallinen maatalouden innovaatioinstituutti (National Institute of Agrarian Innovation)

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3492600, laajennus 295

Faksi: + 51 1 3495646

Perun kauppakamarin kosmetiikka- ja hygieniakomitea

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 4633434

Lääkkeiden, tarvikkeiden ja huumeiden pääosasto (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel.: + 51 1 6314300

Verkkosivusto: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Ulkoministeriön alainen kemiallisten aseiden kieltävä kansallinen neuvosto

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Faksi: + 51 1 2042498

Yhteystiedot julkisia hankintoja varten – Peru

Julkisten hankintojen valvontavirasto (Etyj)

Organismo EDPS de las Contrataciones del Estado (Etyj)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6143636

Verkkosivusto: Https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Kansallinen tavarantoimittajien rekisteri (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

Sähköposti: rnpatiende@osce.gob.pe

Verkkosivusto: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Muita linkkejä

Lähteet

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU (2018) 621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Linkit