EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välinen kauppasopimus

EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun väliseen kauppasopimukseen sisältyy täydellinen tai osittainen tullien vapauttaminen, merkittävät tullittomat kiintiöt, tullien ulkopuolisten sääntelyllisten tai teknisten esteiden poistaminen ja kauppaa helpottavien toimenpiteiden, kuten tullimenettelyjen, käyttöönotto. Kauppasopimuksella vapautetaan myös pääomanliikkeitä, investointeja ja julkisten hankintojen markkinoita. Sopimus velvoittaa osapuolet kunnioittamaan ihmisoikeuksia, takaamaan työoikeudet ja varmistamaan ympäristönsuojelun riittävän tason.

Sopimus lyhyesti

EU:n kattavaa kauppasopimusta Kolumbian ja Perun kanssa on sovellettu väliaikaisesti 1 päivästä maaliskuuta 2013 alkaen ja Kolumbian kanssa 1 päivänä elokuuta 2013.

Ecuador liittyi sopimukseen 1 päivänä tammikuuta 2017.

Kolumbian, Perun ja Ecuadorin kanssa tehdyn sopimuksen koko teksti ja liitteet.

Luettelo kaikista sopimuksen muutoksista ja liitteistä on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivuilla.

Tämän seurauksena eu:lla on nyt etuuskohtelukauppaa koskeva sopimus kolmen Andien yhteisön maan kanssa (poikkeuksena Bolivia). Tällä hetkellä Bolivia hyötyy EU:n yleisestä tullietuusjärjestelmästä (GSP) muun muassa kestävää kehitystä ja hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn (GSP+) kautta. Bolivia voisi myös halutessaan pyytää neuvottelemaan kauppasopimukseen liittymisestä.

Mitkä ovat hyödyt yrityksellesi?

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisellä kauppasopimuksella avataan markkinoita molemmin puolin ja määrätään seuraavaa:

 • vakaampi ja ennakoitavampi liiketoimintaympäristö
 • kaupan edellytysten parantaminen tullien ulkopuolisia esteitä, kilpailua, avoimuutta ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien uusien sääntöjen avulla
 • tullien alentaminen tai tullittomuus lähes kaikkien tavaroiden osalta
 • paremmat mahdollisuudet osallistua julkisiin hankintoihin ja investointimarkkinoille

Myös juoksevat maksut ja pääomanliikkeet vapautetaan. Tämä helpottaa palvelujen, investointien ja sijoittautumisen vapaata liikkuvuutta.

 

EU:nsekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasuhteet

EU:n suurin vienti Andien kolmeen maahan on teollisuustuotteita, erityisesti koneita ja kuljetusvälineitä, sekä kemiallisia tuotteita.

Kolumbiasta, Perusta ja Ecuadorista eu:hun tuodaan puolestaan eniten maataloustuotteita, polttoaineita ja kaivostuotteita.

Tullit

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisellä kauppasopimuksella parannetaan markkinoille pääsyä alentamalla tai poistamalla kahdenvälisessä kaupassa tärkeiden tavaroiden tulleja.

EU

Siirtymäkauden aikana EU poistaa tullit lähes kaikilta Kolumbiasta, Perusta ja Ecuadorista tulevalta vienniltä lukuun ottamatta tiettyjä vihanneksia ja hedelmiä.

Tietyille herkille tuotteille on vahvistettu tariffikiintiöt. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosittain voidaan käydä kauppaa vain rajoitetulla määrällä arkoja tuotteita ilman tulleja. Tariffikiintiöiden alaiset tuotteet ovat

 • sienet
 • sokerimaissi
 • makeiset
 • nautaeläimet
 • lehmänmaito
 • rommi
 • sokeri
 • jogurtti
 • banaanit

Näitä kiintiöitä hallinnoidaan ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukaisesti. Hakuaika alkaa 1 päivä tammikuuta ja päättyy 31 päivä joulukuuta. Jos eu:hun saapuva tuonti ylittää nämä tariffikiintiöt, sovelletaan suosituimmuustullia.

Löydät tuoteluokkakohtaisia tariffeja ja sovellettavia tariffikiintiöitä koskevat erityissäännökset

Kolumbia, Ecuador, Peru

Kolumbia, Peru ja Ecuador myöntävät myös Euroopan unionin tullietuuksia. Koska osapuolten kehitystaso on epäsymmetrinen, vapauttaminen on asteittaista ja jakautuu jopa 17 vuoden ajalle. Kun kaikki tariffialennukset on toteutettu

 • kaikki EU:n teollisuus- ja kalastustuotteet viedään tullitta Peruun, Kolumbiaan ja Ecuadoriin tietyin edellytyksin.
 • suurin osa EU:n maataloustuotteista viedään myös tullitta. Arkojen tuotteiden luetteloa ei kuitenkaan vapauteta, kun taas toisiin tuotteisiin sovelletaan tariffikiintiöitä.

Löydät tullien poistamista ja sovellettavia kiintiöitä koskevat erityissäännökset

 

Ennen vientiä

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydä johdanto tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa etuuskohtelua, sen on täytettävä tietyt säännöt, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä alkuperäsäännöt löytyvät?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa liitteessä II. Linkki viittaa konsolidoituun versioon, jossa otetaan huomioon Ecuadorin liittyminen vuonna 2016 (EUVL L 356, 24.12.2016, s. 1093).

Onko tuotteeni kauppasopimuksen mukainen alkuperätuote?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin eu:sta tai Andien yhteisöön kuuluvasta allekirjoittajamaasta. Tuotetta pidetään alkuperätuotteena, jos

 • on tuotettu kokonaan eu:ssa tai Andien yhteisöön kuuluvassa allekirjoittajamaassa
 • joka on valmistettu eu:ssa tai Andien yhteisöön kuuluvassa allekirjoittajamaassa ei-alkuperäaineksia käyttäen ja joka täyttää lisäyksessä 2 vahvistetut tuotekohtaiset säännöt. Ks. tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäys 1 ”Alkuhuomautukset”. Ks. myös lisäys 2A tiettyjä tuotteita koskevista vaihtoehtoisista tuotekohtaisista säännöistä.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvien tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttimäärää sen noudettuna-hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin valmistus (harmonoitu järjestelmä, 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiilivaatteiden ja kemian aloilla.

 

Valmistettasikoskevat erityissäännöt löytyvät Oma Trade Assistant -sivulta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Joustavuutta on lisätty tuotekohtaisten sääntöjen, kuten sallittujen poikkeamien tai kumulaation, noudattamisen helpottamiseksi.

Poikkeama

 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on yleensä kielletty tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 prosenttiin asti tuotteen noudettuna-hinnasta.
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.
 • HS-ryhmiin 50-63 luokiteltuihin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksessä 1 ”Alkuhuomautukset” oleviin 5-6 huomautukseen, sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Tuen kasautuminen

EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasopimuksessa määrätään useista alkuperäkumulaatiotavoista.

 • kahdenvälisen kumulaation mukaan Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin) arvioitaessa, onko lopputuote alkuperätuote
 • diagonaalinen kumulaatio EU:n, Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välillä
 • diagonaalisen kumulaation mukaan Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan, Panaman ja Venezuelan alkuperäaineksia voidaan tietyin edellytyksin pitää Kolumbian, Ecuadorin ja Perun alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa.

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useissa maissa, joilla on samat alkuperäsäännöt ja joilla on kauppasopimus toistensa kanssa. Näin on silloin, kun tavaroiden tuottaja kummassakin maassa voi tuoda maahan raaka-aineita ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan moldova kauppias, joka valmistaa vaatteita eu:hun vietäviksi, voi käyttää vaatteiden valmistukseen Moldovasta, Georgiasta ja Ukrainasta (ja/tai PEM Covention muista osapuolista) peräisin olevia kankaita. Kaksoisjalostusta koskeva vaatimus (joka on valmistettu langasta) on täytetty, ja sen katsotaan olevan peräisin Moldovasta, kun sitä viedään eu:hun, minkä vuoksi se hyötyy vapaasta pääsystä EU:n markkinoille.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava eu:sta Andien yhteisöön kuuluvaan allekirjoittajamaahan (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa eikä niille suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • kaikki toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa.

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin EU:n tai Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan alueen kautta.

Tuojamaan tulliviranomaisille on toimitettava todisteet näiden edellytysten täyttymisestä.

Tullinpalautus

EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasopimuksen mukaan etuuskohteluun oikeutetun tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua.

Alkuperämenettelyt

Alkuperäselvitystä koskevassa 4 jaksossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa 5 jaksossa vahvistetaan tullietuuskohtelun hakemiseen ja tulliviranomaisten tekemiin tarkastuksiin liittyvät alkuperämenettelyt.

Tullietuuskohtelun hakeminen

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys, joka voi olla joko

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään

 • 500 euroa pienten pakkausten osalta
 • 1 200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista

EUR.1-tavaratodistus

 • Lisäyksessä 3 on EUR.1-tavaratodistuksen malli ja täyttöohjeet.
 • EUR.1-tavaratodistuksen antavat viejämaan tulliviranomaiset.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa tuotteensa olevan peräisin eu:sta tai Kolumbiasta, Perusta ja Ecuadorista toimittamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi laatia

 • valtuutettu viejä
 • mikä tahansa viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6 000 euroa.
Valtuutetut viejät

Tämän sopimuksen mukaiset viejät voivat pyytää tulliviranomaisiltaan lupaa laatia minkä tahansa arvoisia tuotteita koskevia alkuperäilmoituksia.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäyttötapauksissa.

Alkuperäilmoituksen tekeminen
 • Viejän on merkittävä, leimattava tai tulostettava seuraava ilmoitus kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa tuotteen yksilöivässä kaupallisessa asiakirjassa (lisäys 4):
  • ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tulli[tai toimivaltainen valtion] lupa N:o...) ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta selvästi, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä.
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olette valtuutettu viejä, sinut vapautetaan tästä vaatimuksesta edellyttäen, että annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että hyväksytte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joissa sinut yksilöidään.
 • alkuperäilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.
 • viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta, tai viennin jälkeen sillä edellytyksellä, että se esitetään tuojamaassa enintään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu.

 Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • tuojana toimivien ja vievien osapuolten tulliviranomaisten välinen hallinnollinen yhteistyö
 • paikallisen tullin suorittamat tarkastukset (tuojaosapuolen viennit viejään eivät ole sallittuja)

Kun tarkastus on saatu päätökseen, viejämaan viranomaiset määrittävät lopullisen alkuperän ja ilmoittavat tulokset tuojamaan viranomaisille.

Tuotevaatimukset 

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Teknisissä säännöissä määritellään erityisominaisuudet, jotka tuotteen olisi oltava suunnittelun, selosteen, merkinnän, pakkauksen, toimivuuden ja suorituskyvyn osalta ja joiden tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, sekä ympäristönormit. Eri vaatimusten noudattaminen eri markkinoilla voi kuitenkin tulla kalliiksi kaupan toimijoille.

Kauppasopimuksen mukaisesti EU ja kolme Andien maata tekevät yhteistyötä markkinavalvonnassa, teknisissä määräyksissä, standardeissa ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyissä. Osapuolet ovat sitoutuneet avoimuuteen ja julkistavat kaikki tekniset määräykset. Yhteistyö helpottaa yleisesti ja erityisesti lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, optisten laitteiden, autoteollisuuden ja muuntyyppisten koneiden kauppaa.

Kumppanit valvovat toimivaltaisten viranomaisten antamia vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tuloksia sekä tunnustamissopimusten tekemistä sertifiointielinten kanssa. Tämä edistää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen yhdenmukaistamista näiden kahden alueen välillä.

Merkinnät

Sopimuksessa määrätään merkintöjä ja merkintöjä koskevista innovatiivisista säännöistä, joilla rajoitetaan pysyvässä etiketissä vaadittavien tietojen määrää. Näin estetään raskaat ja tarpeettomat merkinnät, joilla ei ole suurta merkitystä kuluttajille.

 • etikettien rekisteröinnin ennakkohyväksyntää ei enää vaadita, paitsi jos merkinnät ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden suojelemiseksi.
 • tuotemerkintöjen kansainväliset kuvamerkit ja nimikkeistö ovat sallittuja.
 • tekstiilien ja jalkineiden osalta tiedot, jotka tuottajien on annettava pysyvissä päällysmerkinnöissä, ovat rajalliset, mikä tarkoittaa sitä, että muita kuin pysyviä nimilappuja käytetään vain tarvittaessa lisätietojen esittämiseen.

Kolumbia – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Ecuador – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Peru – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisellä kauppasopimuksella luodaan tasapaino terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista helpottavan kaupan ja voimassa olevien kansallisten terveyssääntöjen suojelun välillä. Näin varmistetaan, että normit eivät vaarannu.

Sopimuksessa määrätään terveys- ja kasvinsuojelutoimien yhdenmukaistamisesta, mukaan lukien kansallisten laitosten tarkastuksia, tietojen tarkistamista, avoimuutta ja tietojenvaihtoa koskevat erityiset säännöt ja menettelyt.

Sopimuksessa määrätään myös terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomiteasta, jonka tehtävänä on ratkaista tällä alalla mahdollisesti ilmenevät ongelmat sekä seurata ja seurata kaikkien tämän sopimuksen osapuolten toteuttamia terveys- ja kasvinsuojelutoimia. Alivaliokunta on esimerkiksi edistynyt huomattavasti maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden todellisessa saatavuudessa eu:sta Kolumbian markkinoille.

Columbia – yhteydet terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS)

Ecuador – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS)

Peru – yhteystiedot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja siten aiheuttaa huomattavia rasitteita teille viejänä.

 

 • jos katsot olevansi kaupan este, joka hidastaa yritystäsi tai estää sinua harjoittamasta vientiä, voit kertoa asiasta.
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä estää viennin Kolumbiaan, Ecuadoriin tai Peruun, minkä jälkeen EU analysoi tilanteenne ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin.

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimempi ja yksinkertaisempi tullimenettely kaupankäynnin helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteesta riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • Kauppalasku (löydetty erityisvaatimukset, jotka koskevat sen muotoa ja sisältöä Oma kauppa-avustaja)
 • pakkausluettelo
 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaaminen
 • alkuperäselvitys alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voitte haluta hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, saa My Trade Assistantilta.

Alkuperän todistamista ja tarkastamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, löytyvät edellä olevasta alkuperäsääntöjä koskevasta osasta.

Tietoa tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Kauppasopimus tarjoaa vahvemman teollis- ja tekijänoikeuksien suojan Kolumbiaan, Ecuadoriin tai Peruun suuntautuvalle tuonnille/viennille.

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisen kauppasopimuksenVII osastossa vahvistetaan TRIPS-sopimuksen ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten sitoumukset ja myönnetään niille sekä kansallinen että suosituimmuuskohtelu. Tämä tarkoittaa sitä, että teollis- ja tekijänoikeuksianne Kolumbiassa, Ecuadorissa tai Perussa kohdellaan samalla tavalla kuin kyseisten maiden kansalaisten teollis- ja tekijänoikeuksia.

Kolumbia, Ecuador ja Peru muuttivat ja hyväksyivät myös uutta lainsäädäntöä sisällyttääkseen siihen alueelliset erikoisalat ja maantieteelliset merkinnät EU:n tavoin.

Palvelujen kauppa

Kauppasopimus avaa palvelumarkkinat molemmille alueille ja tarjoaa palvelun tarjoajana tarvitsemansa oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden. Siinä mennään WTO:n palvelukaupan yleissopimuksessa annettuja sitoumuksia pidemmälle ja vahvistetaan pääsyä tärkeille aloille, kuten televiestintään, rahoitus- ja yrityspalveluihin, ympäristöpalveluihin, jakelupalveluihin ja muihin kuin palveluihin, mutta varataan osapuolille oikeus muuttaa erityisen tärkeitä seikkoja (esim. rajoitukset, jotka koskevat paikallisen työvoiman vähimmäisosuutta, rajat ylittävässä toiminnassa käytettäviä tietokonepalveluja ja lentoliikenteessä käytettäviä liitännäispalveluja).

Kauppasopimuksella varmistetaan myös, että sinua ei syrjitä palveluntarjoajana avoimilla aloilla.

Ks. IV osasto: Palvelukauppa, sijoittautuminen ja sähköinen kauppa.

Rajat ylittävä palvelujen tarjonta ja sijoittautuminen

Sopimus mahdollistaa lähes täydellisen pääsyn rajat ylittävien palvelujen markkinoille ja sijoittautumisen monille eri aloille, kuten rahoituspalveluille, asiantuntijapalveluille, meriliikenteelle ja televiestintäpalveluille.

Rakennus- ja rautatieliikennepalvelujen rajatylittävään tarjoamiseen sovelletaan useita rajoituksia, kuten vähemmistöjen suojeluun liittyviä rajoituksia.

Ks. liite VIII (Luettelo rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevista sitoumuksista)

Syrjimättömiä rajoituksia sovelletaan myös jakelu- ja ympäristöalojen sijoittautumiseen.

Liitteet VII (Luettelo sijoittautumissitoumuksista)

Henkilöiden liikkuvuus

EU:n lyhytaikaiset liikematkalaiset voivat oleskella tilapäisesti Kolumbiassa, Ecuadorissa ja Perussa ja päinvastoin. Tähän sisältyvät palveluntarjoajat, joiden kanssa on tehty sopimus palvelun tarjoamisesta Euroopan unionissa loppukuluttajalle (arkkitehtuuri, insinööritieteet, lääketieteelliset palvelut, tutkimus ja suunnittelu, markkinatutkimus, messut, matkailu).

Ks. liite IX (Luonnollisten henkilöiden tilapäistä oleskelua liiketoimintaa varten koskevat varaumat).

Julkiset hankinnat

EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välinen kauppasopimus antaa EU:n yrityksille mahdollisuuden tehdä tarjouksia ja kilpailla kumppanimaiden julkisista tarjouskilpailuista yhtäläisin ehdoin kotimaisten yritysten kanssa.

Sopimuksen liitteessä XII vahvistetaan julkisiin hankintoihin sovellettavat säännöt. Siinä kuvataan, mitkä yksiköt kuuluvat sopimuksen soveltamisalaan, sekä tavarat ja palvelut, jotka voivat olla julkisia hankintoja koskevien sopimusten kohteena. Siinä luetellaan myös poissuljettuja aloja, kuten maanhankinta tai vuokraus, vero- tai talletustoimistot ja julkiset työvoimapalvelut.

Lisäksi sopimuksessa vahvistetaan julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet, kuten tarjouskilpailumenettelyt, sähköisten välineiden käyttö, alkuperäsäännöt ja korvaukset.

Kolumbia – yhteydet julkisiin hankintoihin

Ecuador – yhteydet julkisiin hankintoihin

Peru – yhteydet julkisiin hankintoihin

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Kolumbia

Kansalliset instituutiot – Kolumbia

Kolumbian tasavallan keskuspankki

Carrera 7, nro 14-78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 343 1111

Faksi: + 57 1 2861686

Kansallinen vero- ja tullivirasto (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, nro 6-64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 6079999

Faksi: + 57 1 3337841

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Kolumbia

Euroopan unionin Kolumbian-edustusto

Calle 116 número 7-15, sisähuone 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 7477700

Faksi: + 57 1 7470074

Sähköposti: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Kolumbian suurlähetystö Belgiassa

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Bryssel, BELGIA

Puh.: + 32 2 649 56 79

Faksi: + 32 2 646 54 91

Sähköposti: ebruselas@cancilleria.gov.co

Verkkosivusto: belgica.embajada.gov.co

Kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriö

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, nro 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 4199450

Faksi: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, nro 13 A-15, Piso 35-36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Faksi: + 57 1 5600104

Verkkosivusto: http://www.procolombia.co/

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 No 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 6067676

Verkkosivusto: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puh.: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten – Kolumbia

Teollisuuden ja kaupan valvonta (SIC) kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriön alaisuudessa (MINCIT)

Carrera 13 # 27-00, Floors: 1 ja 3 rd, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Faksi: + 57 1 5870284

Verkkosivusto: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbian teknisten standardien ja todistusten instituutti (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52-95, Edificio ICONTEC, PL 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 6078888

Faksi: + 57 1 2221435

Sähköposti: direccion@icontec.org

Verkkosivusto: https://www.icontec.org/

Kolumbian kansallinen akkreditointielin (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57—83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 742 7592, ext 103

Faksi: + 57 1 321 2938, ext 117

Verkkosivusto: http://www.onac.org.co

Kaivos- ja energiaministeriö

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, nro 57-31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 2200300

Faksi: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Kansallinen ympäristölupaviranomainen (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente)

Calle 37, nro 8-40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Faksi: + 57 1 3406212

Kontaktit terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia (SPS) varten – Kolumbia

Kolumbian maatalousinstituutin alaisuudessa toimiva eläinten suojelua ja sääntelyä käsittelevä osasto

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nro 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faksi: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Kasvinsuojelun osaamiskeskus Kolumbian maatalousinstituutin alaisuudessa

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 No. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Faksi: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Maatalouden suojelun ja sääntelyn osasto Kolumbian maatalousinstituutin alaisuudessa

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nro 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faksi: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Kolumbian maatalousinstituutin alainen bioturvallisuuden kansallinen tekninen komitea

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nro 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faksi: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen ministeriö (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 2543300

Verkkosivusto: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ulkosuhteista vastaava ministeriö

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nro 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 3814000

Faksi: + 57 1 3814747

Vesiviljelystä ja kalastuksesta vastaava kansallinen viranomainen (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A No. 13-09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 3770500

Sähköposti: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Verkkosivusto: https://www.aunap.gov.co/

Maatalous- ja kotieläintuotteiden tuontia ja vientiä koskeva terveystietojärjestelmä (SISPAP)

Verkkosivusto: https://www.ica.gov.co/

 

Ulkoasiainministeriön monenvälisten asioiden osasto

Viceministerio de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nro 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Faksi: + 57 1 3814747

Biologisten resurssien tutkimuslaitos Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, nro 15-09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 3202767

Yhteydet – julkiset hankinnat – Kolumbia

Kolumbia Buys Efficient

Kolumbia Compra eficiente

Nro 7 Race 26-20 Floor 17,10 ja 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Puh.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Verkkosivusto: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbian sähköinen julkisten hankintojen järjestelmä (Secop)

 

Verkkosivusto:

I JAKSO: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECOP II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Kolumbian valtion virtuaalinen valmiustila: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ecuador

Kansalliset laitokset – Ecuador

Ecuadorin keskuspankki

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto nro 11-409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Ulkomaankauppakomitea (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 2239258

Faksi: + 593 2 2543897

Ecuadorin kansallinen tullilaitos (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EY-Guayaquil, ECUADOR

Puh.: + 593 2 3731030

Verkkosivusto: https://www.aduana.gob.ec/

Kansallinen vapaakauppa-alueiden neuvosto (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9-195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EY-Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Tuotanto-, ulkomaankauppa-, investointi- ja kalastusministeriölle uskottu tuotanto- ja teollisuusministeriön väli- ja lopputeollisuuden alisihteeri

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26-12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 3948760

Ympäristöministeriö

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalusia, EY-Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 3987600

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Ecuador

Euroopan unionin edustusto Ecuadorissa

Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

Sähköposti: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ecuadorin suurlähetystö Belgiassa

AV. Louise 363-9. kerros, 1050 Bryssel, BELGIA

Puh.: + 32 2644 3258

Sähköposti: consulado.ecuador@skynet.be /

Verkkosivusto: http://bruselas.consulado.gob.ec/

National agri Trade Association

Federacion Nacional de Camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postal 17-21-322, EC-Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 2230185

Ecuadorin kansallinen teollisuuskauppajärjestö

Federacion Nacional de Camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las Camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 2230185

Faksi: + 593 2 2448118

Sähköposti: camara@camindustriales.org.ec

PRO ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Puh.: + 593 2 2597980

Sähköposti: contacto@proecuador.gob.ec

Verkkosivusto: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puh.: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten – Ecuador

Ecuadorin standardointivirasto (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8-29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17-01-3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Puh.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

Sähköposti: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Verkkosivusto: https://www.normalizacion.gob.ec/

Ecuadorin standardointilaitoksen validointi- ja sertifiointiosasto

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro, EY-Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Faksi: + 593 2 2567815

Ecuadorin akkreditointipalvelu

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38-42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 2454393

Verkkosivusto: http://www.acreditacion.gob.ec

Yhteyshenkilöt – Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset – Ecuador

Ecuadorin maatalous- ja kotieläinministeriön maataloustuotteiden laadunvarmistusvirasto (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)

Kasvi- ja eläintautiasetus ja -valvontavirasto

Puhelin: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. ED. MAG, piso 9. Quito – Ecuador

Verkkosivusto: https://www.agrocalidad.gob.ec

Vesiviljelyn alisihteeri, tuotanto-, ulkomaankauppa-, investointi- ja kalastusministeriö (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EY-Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 3827089

Verkkosivusto: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Maatalous- ja kotieläintalousministeriön maatalousosaston maatalouden monimuotoisuuden osasto

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ecuadorin teollis- ja tekijänoikeuksien instituutti, kasvilajikkeiden kansallinen virasto

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EY-Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 3940000

Kansanterveysministeriö

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36-64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 3814400

Tuotanto-, ulkomaankauppa-, investointi- ja kalastusministeriö (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EY-Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 3827089

Verkkosivusto: http://www.produccion.gob.ec/

Ympäristöministeriön alainen luonnon monimuotoisuudesta vastaava kansallinen osasto

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EY-170517 Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Faksi: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Ulko- ja maahanmuuttoministeriön alainen ympäristön ja kestävän kehityksen osasto

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EY-170517 Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 2993200 uutt. + 593 2 2912101

Yhteydenotot – julkiset hankinnat – Ecuador

Julkisten hankintojen kansallinen virasto (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38-28 y el Telégrafo, EY-Quito, ECUADOR

Puh.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Verkkosivusto: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Kansalliset laitokset – Peru

Perun keskuspankki

Banco Central de Reserva del Perú

441-445, Santa Rosa Street, Liima-1, PERU

Puh.: + 51 1 6132000

Verkkosivusto: http://www.bcrp.gob.pe

Perun kansallinen tullivalvonta (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Liima 1, PERU

Puh.: + 51 1 3150730

Verkkosivusto: http://www.sunat.gob.pe/

Talous- ja valtiovarainministeriö (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Liima 15001, PE-Lima 1, PERU

Puh.: + 51 1 3115930

Ulkomaankauppa- ja matkailuministeriö (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Puh.: + 51 1 5136100

Sähköposti: webmaster@mincetur.gob.pe

Verkkosivusto: https://www.gob.pe/mincetur

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Puh.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

Sähköposti: vuce@mincetur.gob.pe

Verkkosivusto: https://www.vuce.gob.pe/

Ympäristöterveyden pääosasto (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

Las Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Limassa 14), Limassa, PERU

Puh.: + 51 1 6314430

Sähköposti: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Verkkosivusto: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Peru

Euroopan unionin edustusto Perussa

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5 to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Puh.: + 51 1 4150800

Faksi: + 51 1 4214563

Sähköposti: delegation-peru@eeas.europa.eu

Perun edustusto Euroopan unionissa

Perun suurlähetystö, 212 Tervuren Avenue, 1150 Bryssel, BELGIA

Puh.: + 32 2 733 33 19

Sähköposti: info@embaperu.be

Verkkosivusto: https://www.embajadaperu.be/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Puh.: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten – Peru

Kansallinen laatuinstituutti (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Liima 27, PERU

Puh.: + 51 1 6408820

Sähköposti: inacal@inacal.gob.pe

Verkkosivusto: https://www.inacal.gob.pe/

National Institute for the Defence of Competition and Protection of Intellectual Property (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Puh.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faksi: + 51 1 2241715

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenneasioista vastaava varaministeriö

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Puh.: + 51 1 6157800

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia (SPS) varten – Peru

National Service for Agricultural Health (SENASA), maatalous- ja kasteluministeriö

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Liima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Puh.: + 51 1 3133300

Sähköposti: senasacontigo@senasa.gob.pe

National Fisheries Health Organisation (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N° 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Puh.: + 51 1 2138570

Verkkosivusto: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Tuotantoministeriö (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Liima 15036, PERU

Puh.: + 51 1 6162222

Sähköposti: consultas@produce.gob.pe

Eläinten karanteenin alaosasto, eläinten terveyden pääosasto, kansallinen maatalousterveysvirasto, maatalous- ja kasteluministeriö

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Liima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Puh.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Faksi: + 51 1 3401486

Sähköposti: senasacontigo@senasa.gob.pe

Keksintöjen ja uusien teknologioiden osasto (DIN), Kilpailun ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun kansallinen instituutti (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Puh.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faksi: + 51 1 2241715

Kasvikaranteeniosasto, Kasviterveyden pääosasto, kansallinen maatalousterveysvirasto, maatalous- ja kasteluministeriö

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Liima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Puh.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Faksi: + 51 1 3401486

Biologisen monimuotoisuuden pääosasto, ympäristöministeriö

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Puh.: + 51 1 6116000, jatko 1349

Faksi: + 51 1 6116000, jatko 1349

National Institute of Agrarian Innovation

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Liima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Puh.: + 51 1 3492600, laajennus 295

Faksi: + 51 1 3495646

Perun kosmetiikka- ja hygieniakomitea kauppakamarissa

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Puh.: + 51 1 4633434

Lääkkeiden, tarvikkeiden ja huumausaineiden pääosasto (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Puh.: + 51 1 6314300 

Verkkosivusto: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Ulkoasiainministeriön alainen kansallinen kemiallisten aseiden kieltoneuvosto

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Puh.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Faksi: + 51 1 2042498

Julkiset hankinnat – Peru

Julkisten hankintojen valvontavirasto (Etyj)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Etyj)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Liima 11, PERU

Puh.: + 51 1 6143636

Verkkosivusto: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Kansallinen toimittajarekisteri (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Liima 11, PERU

Puh.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

Sähköposti: rnpatiende@osce.gob.pe

Verkkosivusto: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Muita linkkejä

Lähteet

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU (2018)621834_FI.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Jaa tämä sivu:

Linkit