EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välinen kauppasopimus

EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun väliseen kauppasopimukseen sisältyy tullivapautuksia kokonaan tai osittain, aineellisia tullittomia kiintiöitä, sääntelyyn liittyvien tai teknisten tullien ulkopuolisten esteiden poistamista sekä kauppaa helpottavien toimenpiteiden, kuten tullimenettelyjen, käyttöönottoa. Kauppasopimuksella vapautetaan myös pääomanliikkeitä, investointeja ja julkisten hankintojen markkinoita. Sopimus velvoittaa osapuolet kunnioittamaan ihmisoikeuksia, takaamaan työhön liittyvät oikeudet ja varmistamaan riittävän ympäristönsuojelun tason.

Sopimus lyhyesti

EU:n Kolumbian ja Perun kanssa tekemää kattavaa kauppasopimusta on sovellettu väliaikaisesti Perun kanssa 1. maaliskuuta 2013 alkaen ja Kolumbian kanssa 1. elokuuta 2013 alkaen.

Myös Ecuador liittyi sopimukseen 1. tammikuuta 2017.

Kolumbian, Perun ja Ecuadorin kanssa tehdyn sopimuksen koko teksti ja liitteet.

Luettelo kaikista sopimuksen muutoksista ja liitteistä on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla.

Tämän seurauksena on nyt etuuskohtelukauppaa koskeva sopimus kolmen Andien yhteisön maan kanssa (poikkeuksena Bolivia). Boliviaan sovelletaan tällä hetkellä EU:n yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP), muun muassa kestävää kehitystä ja hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn (GSP+) kautta. Bolivia voisi myös halutessaan pyytää neuvotteluja kauppasopimukseen liittymisestä.

Mitä hyötyä yrityksellesi on?

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisellä kauppasopimuksella avattiin markkinoita molemmille osapuolille ja

 • vakaampi ja ennustettavampi liiketoimintaympäristö
 • kaupan edellytysten parantaminen tullien ulkopuolisia esteitä, kilpailua, avoimuutta ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien uusien sääntöjen avulla
 • alennetut tullit tai tullittomuus lähes kaikkien tavaroiden osalta
 • julkisten hankintojen ja investointimarkkinoille pääsyn parantaminen

Myös juoksevat maksut ja pääomanliikkeet on vapautettu. Tämä helpottaa palvelujen, investointien ja sijoittautumisten vapaata liikkuvuutta.

 

EU:nsekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasuhteet

EU:n suurin vienti kolmeen Andien maahan on teollisuustuotteita, erityisesti koneita ja kuljetusvälineitä, sekä kemiallisia tuotteita.

Suurin tuonti Kolumbiasta, Perusta ja Ecuadorista koostuu puolestaan maataloustuotteista, polttoaineista ja kaivostuotteista.

Tariffit

EU:n, Kolumbian, Perun ja Ecuadorin kauppasopimus parantaa markkinoille pääsyä alentamalla tai poistamalla kahdenvälisen kaupan kannalta tärkeiden tavaroiden tulleja.

EU

EU poistaa siirtymäkauden aikana tullit lähes kaikilta vienneiltä, jotka tulevat Kolumbiasta, Perusta ja Ecuadorista, lukuun ottamatta tiettyjä vihanneksia ja hedelmiä.

Tiettyjen arkojen tuotteiden tariffikiintiöt ovat voimassa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosittain voidaan käydä kauppaa vain pienellä määrällä herkkiä tuotteita tullitta. Tariffikiintiöiden alaiset tuotteet ovat

 • sienet
 • sokerimaissi
 • makeiset ja makeiset
 • nautaeläimet
 • lehmänmaito
 • rommi
 • sokeri
 • jogurtti
 • banaanit

Näitä kiintiöitä hallinnoidaan ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukaisesti. Hakuaika alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Jos jokin saapuva tuonti ylittää nämä tariffikiintiöt, sovelletaan suosituimmuustullia.

Löydät tuoteluokittain sovellettavia tariffeja ja sovellettavia tullikiintiöitä koskevat erityissäännökset

Kolumbia, Ecuador, Peru

Kolumbia, Peru ja Ecuador myöntävät myös Euroopan unionin tullietuuksia. Kun otetaan huomioon osapuolten kehitystasojen epäsymmetria, vapauttaminen on asteittaista ja jakautuu jopa 17 vuoden ajalle. Kun kaikki tullinalennukset on pantu täytäntöön

 • kaikki EU:n teollisuus- ja kalastustuotteet viedään tullitta Peruun, Kolumbiaan ja Ecuadoriin tietyin edellytyksin
 • useimpia EU:n maataloustuotteita viedään myös tullitta. Arkojen tuotteiden luetteloa ei kuitenkaan vapauteta, kun taas toisiin tuotteisiin sovelletaan tariffikiintiöitä.

Tullien poistamista ja sovellettavia kiintiöitä koskevat erityissäännökset löytyvät

 

Ennen vientiä

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä jaksossa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan liitteessä II, joka koskee käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä. Linkki viittaa konsolidoituun versioon, jossa otetaan huomioon Ecuadorin liittyminen vuonna 2016 (EUVL L 356, 24.12.2016, s. 1093).

Onko tuotteeni kauppasopimuksen mukaan alkuperätuote?

Saadakseen EU:n ja Kolumbian, Ecuadorin tai Perun välisen kauppasopimuksen mukaisen alhaisemman tai nollatullin, sen on oltava peräisin tai Andien yhteisöön kuuluvasta allekirjoittajamaasta. Tuotetta pidetään alkuperätuotteena, jos se on

 • tai Andien yhteisöön kuuluvassa allekirjoittajamaassa kokonaan tuotettu
 • on valmistettu tai Andien yhteisöön kuuluvassa allekirjoittajamaassa ei-alkuperäaineksista ja täyttää lisäyksessä 2 vahvistetut tuotekohtaiset säännöt. Ks. tuotekohtaiset alkuperäsäännöt lisäyksessä 1 ”Alkuhuomautukset”. Ks. myös lisäys 2A tiettyjä tuotteita koskevista vaihtoehtoisista tuotekohtaisista säännöistä.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvien tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoitu järjestelmä 47 ryhmä)
 • erityiset toimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteiden ja -kemian aloilla.

Vinkkejä ja vinkkejä, jotka auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä

Joustovaraa on tarkoitus lisätä tuotekohtaisten sääntöjen, kuten sallittujen poikkeamien tai kumulaation, noudattamiseksi.

Toleranssi (sallittu poikkeama

 • toleranssisäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 prosenttiin asti tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää minkään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittymiseen.
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksen 1 ”Johdantohuomautukset” 5–6 huomautukseen.

Kumulaatio

EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasopimuksessa määrätään useista alkuperäkumulaatiotavoista.

 • kahdenvälinen kumulaatio, jonka perusteella Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin) arvioitaessa, onko lopputuote alkuperätuote
 • diagonaalinen kumulaatio EU:n, Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välillä
 • diagonaalisen kumulaation ansiosta Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan, Panaman ja Venezuelan alkuperäaineksia voidaan tietyin edellytyksin pitää Kolumbian, Ecuadorin ja Perun alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa.

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useissa maissa, joilla on samat alkuperäsäännöt ja joilla on keskenään kauppasopimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaroiden tuottaja kummassakin maassa voi tuoda aineksia ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan moldovalainen kauppias, joka valmistaa vietäviä vaatteita, voi käyttää vaatteiden valmistukseen Moldovasta, Georgiasta ja Ukrainasta (ja/tai mistä tahansa muusta PEM-yleissopimuksen osapuolista) peräisin olevia kankaita. Kaksoisjalostusta koskeva vaatimus (eli valmistettu langasta) on täytetty, ja sen katsotaan olevan peräisin Moldovasta vietäessä, minkä vuoksi se hyötyy vapaasta pääsystä EU:n markkinoille.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava Andien yhteisöön kuuluvaan allekirjoittajamaahan (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • lastin purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • kaikki toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin EU:n tai Andien yhteisöön kuuluvien allekirjoittajamaiden alueen kautta.

Todisteet näiden edellytysten täyttymisestä on toimitettava tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Etuuskohteluun oikeuttavan tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua EU:n ja Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen nojalla.

Alkuperää koskevat menettelyt

Alkuperäselvitystä koskevassa 4 jaksossa ja hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä koskevassa 5 jaksossa vahvistetaan tullietuuskohtelun hakemiseen ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvät alkuperämenettelyt.

Tullietuuskohtelun hakeminen

Saadakseen tullietuuskohtelun tuojien on esitettävä alkuperäselvitys, joka voi olla joko

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo ei ylitä

 • 500 euroa pienten pakkausten osalta
 • 1 200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista

EUR.1-tavaratodistus

 • Lisäyksessä 3 on malli EUR.1-todistuksesta ja ohjeet sen täyttämisestä
 • EUR.1-tavaratodistuksen antavat viejämaan tulliviranomaiset
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin tai Kolumbiasta, Perusta ja Ecuadorista, toimittamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi laatia

 • valtuutettu viejä
 • viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6 000 euroa
Valtuutetut viejät

Tämän sopimuksen mukaiset viejät voivat pyytää tulliviranomaisiltaan lupaa laatia alkuperäilmoituksia minkä tahansa arvoisista tuotteista.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäyttötapauksissa.

Alkuperäilmoituksen tekeminen
 • viejän on kirjoitettava, leimattava tai tulostettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun tuotteen yksilöivään kaupalliseen asiakirjaan (lisäys 4)
  • ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin [tai toimivaltaisen valtion] lupa nro...) ilmoittaa, että jollei selvästi toisin ilmoiteta, kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olet valtuutettu viejä, teidät vapautetaan tästä vaatimuksesta edellyttäen, että annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa.
 • alkuperäilmoitusta täytettäessä on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.
 • viejä voi laatia alkuperäilmoituksen siinä tarkoitettujen tuotteiden viennin yhteydessä tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siinä tarkoitettujen tuotteiden tuonnista.

 Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset (tuovan osapuolen käyminen viejään ei ole sallittua)

Kun tarkastus on saatu päätökseen, viejämaan viranomaiset tekevät lopullisen alkuperämäärityksen ja ilmoittavat tulokset tuojamaan viranomaisille.

Tuotteita koskevat vaatimukset 

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Teknisissä säännöissä määritellään tuotteen erityisominaisuudet, jotka liittyvät sen suunnitteluun, merkintöihin, merkintöihin, pakkaukseen, toimintaan ja suorituskykyyn ja joiden tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristönormeja. Eri vaatimusten noudattaminen eri markkinoilla voi kuitenkin tulla kalliiksi kaupan toimijoille.

Kauppasopimuksen mukaisesti EU ja kolme Andien yhteisöön kuuluvaa maata tekevät yhteistyötä markkinavalvonnan, teknisten määräysten, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen alalla. Osapuolet ovat sitoutuneet avoimuuteen ja asettavat kaikki tekniset määräykset julkisesti saataville. Tämä yhteistyö helpottaa yleisesti ja erityisesti lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, optisten laitteiden, autojen ja muiden koneiden kaltaisten tuotteiden kauppaa.

Kumppanit valvovat toimivaltaisten viranomaisten antamia vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tuloksia sekä tunnustamista koskevien sopimusten tekemistä sertifiointielinten kanssa. Tämä edistää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen yhdenmukaistamista näiden kahden alueen välillä.

Merkinnät

Sopimuksessa määrätään merkintöjä ja merkintöjä koskevista innovatiivisista säännöistä, jotka rajoittavat pysyvässä merkinnässä vaadittavien tietojen määrää. Näin estetään raskaat ja tarpeettomat merkinnät, joilla ei ole suurta merkitystä kuluttajien kannalta.

 • merkintöjen rekisteröinnin ennakkohyväksyntää ei enää vaadita, paitsi jos merkinnät ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden suojelemiseksi.
 • tuotemerkintöjen kansainväliset kuvat ja nimikkeistö ovat sallittuja.
 • tekstiilien ja jalkineiden osalta tiedot, jotka tuottajien on annettava pysyvissä etiketeissä, ovat rajalliset, mikä tarkoittaa, että muita kuin pysyviä etikettejä käytetään vain tarvittaessa lisätietojen esittämiseen.

Kolumbia – teknisiä vaatimuksia koskevat yhteydenotot

Ecuador – teknisiä vaatimuksia koskevat yhteydet

Peru – teknisiä vaatimuksia koskevat yhteydenotot

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset (SPS)

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välinen kauppasopimus tarjoaa tasapainon terveys- ja kasvinsuojelusääntöjen yhdenmukaistamista helpottavan kaupan ja voimassa olevien kansallisten terveyssääntöjen suojelun välillä. Näin varmistetaan, että standardit eivät vaarannu.

Sopimuksessa määrätään terveys- ja kasvinsuojelutoimien yhdenmukaistamisesta, mukaan lukien kansallisten laitosten tarkastuksia, tietojen todentamista, avoimuutta ja tietojenvaihtoa koskevat erityissäännöt ja -menettelyt.

Sopimuksessa määrätään myös terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomiteasta, jonka tehtävänä on ratkaista alalla mahdollisesti ilmenevät ongelmat sekä seurata ja seurata kaikkien tämän sopimuksen osapuolten toteuttamia terveys- ja kasvinsuojelutoimia. Alakomitea on esimerkiksi edistynyt huomattavasti maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostustuotteiden tosiasiallisessa pääsyssä Kolumbian markkinoille.

Kolumbia – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat yhteydenotot

Ecuador – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat yhteydenotot

Peru – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat yhteydenotot

Luku Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja muodostaa siten huomattavan rasitteen sinulle viejänä.

 

 • jos uskot, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sinua viemästä maasta, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä lopettaa viennin Kolumbiaan, Ecuadoriin tai Peruun, minkä jälkeen EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota meihin yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yritysten kustannusten vähentämiseksi.

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka olisi laadittava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteestasi riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai osaa seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (täsmennettiin sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset My Trade Assistant -lehdessä)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistukset siitä, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Selkeyden vuoksi voidaan todeta, että voit hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä asiakirjoja tuotteenne tulliselvitystä varten on esitettävä, saa osoitteesta My Trade Assistant.

Alkuperän todistamista ja tarkastamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelun hakemiseksi, sekä tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista koskevat säännöt, ks. edellä oleva alkuperäsääntöjä koskeva jakso.

Tietoa tuontia ja vientiä koskevista tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Kauppasopimus tarjoaa vahvemman teollis- ja tekijänoikeuksien suojan Kolumbiaan, Ecuadoriin tai Peruun suuntautuvalle tuonnille/viennille.

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisen kauppasopimuksenVII osastossa vahvistetaan osapuolten sitoumukset TRIPS-sopimukseen ja biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen ja myönnetään niille sekä kansallinen että suosituimmuuskohtelu. Tämä tarkoittaa sitä, että teollis- ja tekijänoikeuksiasi kohdellaan Kolumbiassa, Ecuadorissa tai Perussa samalla tavalla kuin näiden maiden kansalaisia.

Kolumbia, Ecuador ja Peru ovat myös muuttaneet ja hyväksyneet uutta lainsäädäntöä alueellisten erikoisuuksien ja maantieteellisten merkintöjen sisällyttämiseksi siihen EU:n tavoin.

Palvelukauppa

Kauppasopimus avaa palvelumarkkinat kummallekin alueelle ja takaa oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden, joita tarvitsette palveluntarjoajana. Se ylittää WTO:n palvelukaupan yleissopimuksen mukaiset sitoumukset ja vahvistaa pääsyä tärkeille aloille, kuten televiestintään, rahoitus- ja yrityspalveluihin, ympäristöpalveluihin, jakelupalveluihin ja muihin kuin palvelualoihin, samalla kun varataan osapuolille oikeus muuttaa erityisen tärkeitä näkökohtia (esim. rajoitukset, jotka koskevat paikallisen työvoiman vähimmäisosuutta, rajat ylittävässä toiminnassa käytettäviä tietokonepalveluja ja lentoliikenteessä käytettäviä liitännäispalveluja).

Kauppasopimuksella varmistetaan myös, ettei sinua syrjitä palveluntarjoajana avoimilla aloilla.

Ks. IV osasto Palvelukauppa, sijoittautuminen ja sähköinen kauppa.

Rajat ylittävä palvelujen tarjoaminen ja sijoittautuminen

Sopimus mahdollistaa lähes täysimääräisen markkinoille pääsyn rajat ylittäville palveluille ja sijoittautumiselle monilla eri aloilla, kuten rahoituspalveluissa, asiantuntijapalveluissa, meriliikenteessä ja televiestintäpalveluissa.

Pankki- ja rautatieliikennepalvelujen rajatylittävään tarjontaan sovelletaan useita rajoituksia, kuten vähemmistöjen suojeluun liittyviä rajoituksia.

Ks. liite VIII (Luettelo rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevista sitoumuksista).

Syrjimättömiä rajoituksia sovelletaan myös jakelu- ja ympäristöalojen sijoittautumiseen.

Liitteet VII (Luettelo sijoittautumissitoumuksista)

Henkilöiden liikkuvuus

EU:n lyhytaikaiset liikematkailijat voivat oleskella tilapäisesti Kolumbiassa, Ecuadorissa ja Perussa ja päinvastoin. Tähän sisältyvät palveluntarjoajat, joiden kanssa on tehty sopimus palvelujen tarjoamisesta Euroopan unionissa lopulliselle kuluttajalle (arkkitehdit, insinööripalvelut, lääketieteelliset palvelut, tutkimus ja suunnittelu, markkinatutkimus, messut, matkailu).

Ks. liite IX (Varaukset luonnollisten henkilöiden tilapäisestä oleskelusta liiketoimintaa varten).

Julkiset hankinnat

EU:n, Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasopimus antaa EU:n yrityksille mahdollisuuden tehdä tarjouksia ja kilpailla julkisista tarjouskilpailuista kumppanimaissa samoin edellytyksin kuin kotimaisilla yrityksillä.

Sopimuksen liitteessä XII esitetään julkisiin hankintoihin sovellettavat säännöt. Siinä kuvataan, mitkä yksiköt kuuluvat sopimuksen soveltamisalaan, sekä tavarat ja palvelut, jotka voivat olla julkisia hankintoja koskevien sopimusten kohteena. Siinä luetellaan myös poissuljetut alueet, kuten maanhankinta tai maanvuokraus, vero- tai talletuslaitokset sekä julkiset työvoimapalvelut.

Sopimuksessa määrätään myös julkisia hankintoja koskevista yleisistä periaatteista, mukaan lukien tarjouskilpailumenettelyt, sähköisten tiedotusvälineiden käyttö, alkuperäsäännöt ja korvaukset.

Kolumbia – yhteydet julkisiin hankintoihin

Ecuador – yhteydet julkisiin hankintoihin

Peru – julkisia hankintoja koskevat yhteydenotot

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Kolumbia

Kansalliset laitokset – Kolumbia

Kolumbian tasavallan keskuspankki (Bank of the Republic of the Republic)

Carrera 7, nro 14–78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 343 1111

Faksi: + 57 1 2861686

Kansallinen vero- ja tullihallinto (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, nro 6–64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 6079999

Faksi: + 57 1 3337841

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Kolumbia

Euroopan unionin edustusto Kolumbiassa

Calle 116 número 7–15, sisäpiiri 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 7477700

Faksi: + 57 1 7470074

Sähköposti: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Kolumbian suurlähetystö Belgiassa

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Bryssel, BELGIA

Puhelin: + 32 2 649 56 79

Faksi: + 32 2 646 54 91

Sähköposti: ebruselas@cancilleria.gov.co

Internet-sivusto: belgica.embajada.gov.co

Kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriö

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, nro 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 4199450

Faksi: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, nro 13 A-15, Piso 35–36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Faksi: + 57 1 5600104

Internet-sivusto: http://www.procolombia.co/

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 No 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 6067676

Internet-sivusto: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteydenotot – Kolumbia

Teollisuuden ja kaupan valvonta (SIC) kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriön (MINCIT) alaisuudessa

Carrera 13 # 27–00, Floors: Ensimmäinen ja kolmasasiak. 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Faksi: + 57 1 5870284

Internet-sivusto: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbian teknisten standardien ja sertifioinnin laitos (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52–95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 6078888

Faksi: + 57 1 2221435

Sähköposti: direccion@icontec.org

Internet-sivusto: https://www.icontec.org/

Kolumbian kansallinen akkreditointielin (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57–83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 742 7592, ext 103

Faksi: + 57 1 321 2938, ext 117

Internet-sivusto: http://www.onac.org.co

Kaivos- ja energiaministeriö

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, nro 57–31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 2200300

Faksi: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Kansallinen ympäristölupaviranomainen (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente)

Calle 37, nro 8–40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Faksi: + 57 1 3406212

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia (SPS) koskevat yhteydenotot – Kolumbia

Kolumbian maatalousinstituutin alainen eläinten terveyden suojelua ja sääntelyä käsittelevä osasto

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nro 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faksi: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Kolumbian maatalousinstituutin alainen kasvinsuojelun huippuosaamiskeskus

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 No. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Faksi: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Kolumbian maatalousinstituutin maatalouden suojelu- ja sääntelyosasto

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nro 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faksi: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Kolumbian maatalousinstituutin alainen kansallinen bioturvallisuuskomitea

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nro 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faksi: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava ministeriö (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 2543300

Internet-sivusto: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ulkosuhteista vastaava ministeriö

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nro 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3814000

Faksi: + 57 1 3814747

Kansallinen vesiviljely- ja kalastusviranomainen (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A No. 13–09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3770500

Sähköposti: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Internet-sivusto: https://www.aunap.gov.co/

Maatalous- ja kotieläintuotteiden tuontia ja vientiä koskeva terveystietojärjestelmä (SISPAP)

Internet-sivusto: https://www.ica.gov.co/

 

Ulkoasiainministeriön monenvälisten asioiden osasto

Varaministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nro 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Faksi: + 57 1 3814747

Biologisten luonnonvarojen tutkimuslaitos Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, nro 15–09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3202767

Yhteydet julkisiin hankintoihin – Kolumbia

Kolumbia Buys Efficient

Colombia Compra eficiente

Nro 7 Race 26–20 Floor 17,10 ja 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Internet-sivusto: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbian sähköinen julkisten hankintojen järjestelmä (Secop)

 

Internet-sivusto:

SECOP I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECOP II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Kolumbian valtion virtuaalinen väylä: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ecuador

Kansalliset laitokset – Ecuador

Ecuadorin keskuspankki (Central Bank of Ecuador)

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto nro 11–409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Ulkomaankauppakomitea (COMEX)

Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2239258

Faksi: + 593 2 2543897

Ecuadorin kansallinen tullilaitos (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EY-Guayaquil, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3731030

Internet-sivusto: https://www.aduana.gob.ec/

Kansallinen vapaakauppa-alueneuvosto (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9–195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Tuotanto-, ulkomaankauppa-, investointi- ja kalastusministeriön alainen väli- ja lopputeollisuuden alisihteeri

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26–12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3948760

Ympäristöministeriö

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalusia, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3987600

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Ecuador

Euroopan unionin edustusto Ecuadorissa

Orellana E11–160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

Sähköposti: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ecuadorin suurlähetystö Belgiassa

AV. Louise 363–9. kerros, 1050 Bryssel, BELGIA

Puhelin: + 32 2644 3258

Sähköposti: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Internet-sivusto: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Kansallinen maatalouden kauppajärjestö (National Agriculture Trade Association)

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postal 17–21–322, EC-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2230185

Ecuadorin kansallinen teollisuuden kauppajärjestö (National Industry Trade Association of Ecuador)

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2230185

Faksi: + 593 2 2448118

Sähköposti: camara@camindustriales.org.ec

PRO ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2597980

Sähköposti: contacto@proecuador.gob.ec

Internet-sivusto: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteydenotot – Ecuador

Ecuadorin standardointipalvelu (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8–29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17–01–399, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

Sähköposti: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Internet-sivusto: https://www.normalizacion.gob.ec/

Ecuadorin standardointiinstituutin validointi- ja sertifiointiosasto

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8–29 y Diego de Almagro, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Faksi: + 593 2 2567815

Ecuadorin akkreditointipalvelu

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38–42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2454393

Internet-sivusto: http://www.acreditacion.gob.ec

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia (SPS) koskevat yhteydenotot – Ecuador

Ecuadorin maatalous- ja kotieläinministeriön alaisuudessa toimiva maataloustuotteiden laadunvarmistusvirasto (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)

Fyto and Zoosanitary Regulation and Control Agency (kasvi- ja eläintautien sääntelystä ja valvonnasta vastaava virasto)

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30–350 y Av. Amazonas. ED. MOAG, piso 9. Quito – Ecuador

Internet-sivusto: https://www.agrocalidad.gob.ec

Vesiviljelyn alasihteeri, tuotanto-, ulkomaankauppa-, investointi- ja kalastusministeriö (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3827089

Internet-sivusto: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Maatalous- ja kotieläintalousministeriön maatalousministeriön alasihteerin maatalouden monimuotoisuutta käsittelevä osasto

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ecuadorin teollis- ja tekijänoikeuksien instituutti, kansallinen kasvilajikevirasto

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3940000

Kansanterveysministeriö (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36–64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3814400

Tuotanto-, ulkomaankauppa-, investointi- ja kalastusministeriö (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3827089

Internet-sivusto: http://www.produccion.gob.ec/

Ympäristöministeriön alainen biologista monimuotoisuutta käsittelevä kansallinen osasto

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalusia, EC-170517 Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Faksi: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä vastaava osasto, ulkoasiain- ja maahanmuuttoministeriö

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2993200 ext. + 593 2 2912101

Yhteydet julkisiin hankintoihin – Ecuador

Julkisten hankintojen kansallinen palvelu (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38–28 y el Telégrafo, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Internet-sivusto: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Kansalliset laitokset – Peru

Perun keskuspankki

Banco Central de Reserva del Perú

441–445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Puhelin: + 51 1 6132000

Internet-sivusto: http://www.bcrp.gob.pe

Perun kansallinen tullivalvonta (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Liima 1, PERU

Puhelin: + 51 1 3150730

Internet-sivusto: http://www.sunat.gob.pe/

Talous- ja valtiovarainministeriö

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Puhelin: + 51 1 3115930

Ulkomaankauppa- ja matkailuministeriö (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 5136100

Sähköposti: webmaster@mincetur.gob.pe

Internet-sivusto: https://www.gob.pe/mincetur

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

Sähköposti: vuce@mincetur.gob.pe

Internet-sivusto: https://www.vuce.gob.pe/

Ympäristöterveyden pääosasto (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Liima, PERU

Puhelin: + 51 1 6314430

Sähköposti: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Internet-sivusto: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt – Peru

Euroopan unionin edustusto Perussa

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Puhelin: + 51 1 4150800

Faksi: + 51 1 4214563

Sähköposti: delegation-peru@eeas.europa.eu

Perun edustusto Euroopan unionissa

Perun suurlähetystö, 212 Tervuren Avenue, 1150 Bryssel, BELGIA

Puhelin: + 32 2 733 33 19

Sähköposti: info@embaperu.be

Internet-sivusto: https://www.embajadaperu.be/

Belgo Perún kauppakamari – Bryssel

Rue Hobbema 75, 1000 Bryssel, Belgia

Puhelin: + 32 475 920 974 Sähköposti:

 info@belgoperu.com

verkkosivusto: www.belgoperu.com 

Belgo Perún kauppakamari – Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antwerpen, Belgia

Puh: + 32 475 920 974 Sähköposti:

 info@belgoperu.com

verkkosivusto: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteydenotot – Peru

Kansallinen laatuinstituutti (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Liima 27, PERU

Puhelin: + 51 1 6408820

Sähköposti: inacal@inacal.gob.pe

Internet-sivusto: https://www.inacal.gob.pe/

Kilpailun ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun kansallinen instituutti (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faksi: + 51 1 2241715

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenneasioista vastaava varaministeriö

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), varaministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 6157800

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia (SPS) koskevat yhteydenotot – Peru

Kansallinen maatalouden terveysvirasto (SENASA), maatalous- ja kasteluministeriö

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Liima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 3133300

E-Mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Kansallinen kalastusalan terveysjärjestö (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N° 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 2138570

Internet-sivusto: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Tuotantoministeriö (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Liima 15036, PERU

Puhelin: + 51 1 6162222

Sähköposti: consultas@produce.gob.pe

Eläinkaranteeniosasto, eläinten terveyden pääosasto, maatalous- ja kasteluministeriö

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Liima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Faksi: + 51 1 3401486

E-Mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Keksintöjen ja uusien teknologioiden osasto (DIN), kilpailun ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun kansallinen instituutti (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faksi: + 51 1 2241715

Kasvikaranteeniosasto, kasvinsuojelun pääosasto, kansallinen maatalouden terveysvirasto, maatalous- ja kasteluministeriö

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Liima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Faksi: + 51 1 3401486

Biologisen monimuotoisuuden pääosasto, ympäristöministeriö

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Puhelin: + 51 1 6116000, laajennus 1349

Faksi: + 51 1 6116000, laajennus 1349

Kansallinen Agrarian Innovation -instituutti

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Liima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 3492600, jatko 295

Faksi: + 51 1 3495646

Perun kosmetiikka- ja hygieniakomitea kauppakamarin alaisuudessa

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Puhelin: + 51 1 4633434

Lääkkeiden, lääkkeiden ja lääkkeiden pääosasto (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Puhelin: + 51 1 6314300 

Internet-sivusto: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Ulkoasiainministeriön alainen kemiallisten aseiden kieltävä kansallinen neuvosto

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Puhelin: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Faksi: + 51 1 2042498

Yhteydet julkisiin hankintoihin – Peru

Julkisten hankintojen valvontavirasto (Etyj)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Etyj)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Liima 11, PERU

Puhelin: + 51 1 6143636

Internet-sivusto: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Kansallinen tavarantoimittajien rekisteri (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Liima 11, PERU

Puhelin: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

Sähköposti: rnpatiende@osce.gob.pe

Internet-sivusto: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Muita linkkejä

Lähteet

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Jaa tämä sivu: