EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välinen kauppasopimus

EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasopimus sisältää tullien täydellisen tai osittaisen vapauttamisen, aineelliset tullittomat kiintiöt, tullien ulkopuolisten sääntelyesteiden tai teknisten esteiden poistamisen ja kauppaa helpottavien toimenpiteiden, kuten tullimenettelyjen, käyttöönoton. Kauppasopimuksella vapautetaan myös pääomanliikkeitä, investointeja ja julkisten hankintojen markkinoita. Lisäksi sopimus velvoittaa osapuolet kunnioittamaan ihmisoikeuksia, takaamaan työntekijöiden oikeudet ja varmistamaan riittävän ympäristönsuojelun tason.

Sopimus lyhyesti

EU:n Kolumbian ja Perun kanssa tekemää kattavaa kauppasopimusta on sovellettu väliaikaisesti Perun kanssa 1. maaliskuuta 2013 ja Kolumbian kanssa 1. elokuuta 2013 alkaen.

Myös Ecuador liittyi sopimukseen 1. tammikuuta 2017.

Kolumbian, Perun ja Ecuadorin kanssa tehdyn sopimuksen koko teksti ja liitteet.

Luettelo kaikista sopimuksen muutoksista ja liitteistä on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla.

Tämän seurauksena EU:lla on nyt etuuskohtelukauppaa koskeva sopimus kolmen Andien yhteisön maan kanssa (Bolivia on poikkeus). Bolivia hyötyy tällä hetkellä EU:n yleisestä tullietuusjärjestelmästä (GSP), muun muassa kestävää kehitystä ja hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn (GSP+) kautta. Bolivia voisi myös halutessaan pyytää neuvottelemaan kauppasopimukseen liittymisestä.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välinen kauppasopimus avasi markkinoita molemmin puolin ja siinä määrätään seuraavaa:

 • vakaampi ja ennakoitavampi liiketoimintaympäristö
 • paremmat edellytykset kaupalle tullien ulkopuolisia esteitä, kilpailua, avoimuutta ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien uusien sääntöjen avulla
 • tullinalennus tai tullittomuus lähes kaikkien tavaroiden osalta
 • paremmat mahdollisuudet päästä julkisten hankintojen ja investointien markkinoille

Myös juoksevat maksut ja pääomanliikkeet vapautetaan. Tämä helpottaa palvelujen, investointien ja toimipaikkojen vapaata liikkuvuutta.

 

EU:nsekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasuhteet

EU:n suurin vienti kolmeen Andien yhteisöön on teollisuustuotteita, erityisesti koneita ja kuljetusvälineitä, sekä kemiallisia tuotteita.

Suurin tuonti Kolumbiasta, Perusta ja Ecuadorista EU:hun koostuu maataloustuotteista, polttoaineista ja kaivostuotteista.

Tariffit

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin kauppasopimus parantaa markkinoille pääsyä alentamalla tai poistamalla kahdenväliseen kauppaan tarkoitettujen tärkeiden tavaroiden tulleja.

EU

Siirtymäkauden aikana EU poistaa tullit lähes kaikesta Kolumbiasta, Perusta ja Ecuadorista peräisin olevasta viennistä tiettyjä vihanneksia ja hedelmiä lukuun ottamatta.

Tiettyjen arkojen tuotteiden osalta on käytössä tariffikiintiöitä. Tämä tarkoittaa, että joka vuosi vain rajallinen määrä arkoja tuotteita voidaan käydä tullitta. Tuotteita, joihin sovelletaan tariffikiintiöitä, ovat

 • sieniä
 • sokerimaissi
 • makeiset
 • nautaeläimet
 • lehmänmaito
 • rommi
 • sokeri
 • jogurtti
 • banaanit

Näitä kiintiöitä hallinnoidaan ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukaisesti. Hakuaika alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Jos EU:hun tuleva tuonti ylittää nämä tariffikiintiöt, sovelletaan suosituimmuustullia.

Löydät tuoteryhmittäin sovellettavia tulleja ja sovellettavia tullikiintiöitä koskevat erityissäännökset

Kolumbia, Ecuador, Peru

Kolumbia, Peru ja Ecuador myöntävät myös Euroopan unionin tullietuudet. Koska osapuolten kehitystasot ovat epäsymmetrisiä, vapauttaminen on asteittaista ja ulottuu jopa 17 vuoden ajalle. Kun kaikki tullinalennukset on pantu täytäntöön

 • kaikki EU:n teollisuus- ja kalastustuotteet viedään tullitta Peruun, Kolumbiaan ja Ecuadoriin tietyin edellytyksin.
 • useimmat EU:n maataloustuotteet viedään myös tullitta. Arkojen tuotteiden luettelo ei kuitenkaan kuulu vapauttamisen piiriin, kun taas muihin tuotteisiin sovelletaan tariffikiintiöitä.

Löydät tullien poistamiseen ja sovellettaviin kiintiöihin liittyvät erityissäännökset

 

Ennen vientiä

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossaon yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteistä.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt esitetään liitteessä II, joka koskee käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä. Linkki viittaa konsolidoituun toisintoon, jossa otetaan huomioon Ecuadorin liittyminen vuonna 2016 (EUVL L 356, 24.12.2016, s. 1093).

Onko tuotteeni kauppasopimuksen mukaan alkuperätuote?

Jotta tuotteellenne voidaan myöntää EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasopimuksen mukainen alennettu tai nollatulli, sen on oltava peräisin EU:sta tai Andien yhteisöön kuuluvasta allekirjoittajamaasta. Tuotetta pidetään alkuperätuotteena, jos se on

 • tuotettu kokonaan EU:ssa tai Andien yhteisöön kuuluvassa allekirjoittajamaassa
 • valmistettu EU:ssa tai Andien yhteisöön kuuluvassa allekirjoittajamaassa ei-alkuperäaineksista ja täyttää lisäyksessä 2 vahvistetut tuotekohtaiset säännöt. Ks. tuotekohtaiset alkuperäsäännöt lisäyksessä 1 ”Alkuhuomautukset”. Ks. myös lisäys 2A, jossa esitetään vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä tietyille tuotteille.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteissa ja kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Lisäjoustoa tarvitaan, jotta voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleransseja tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus

 • sallittua poikkeamaa koskevan säännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 % tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan HS-järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksessä 1 ”Alkuhuomautukset” oleviin 5–6 huomautuksiin.

Kumulaatio

EU:n, Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasopimuksessa määrätään useista tavoista kumuloitua alkuperää

 • kahdenvälinen kumulaatio mahdollistaa sen, että Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin) arvioitaessa, onko lopputuote alkuperätuote
 • diagonaalinen kumulaatio EU:n, Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välillä
 • diagonaalisen kumulaation ansiosta Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan, Panaman ja Venezuelan alkuperäaineksia voidaan tietyin edellytyksin pitää Kolumbian, Ecuadorin ja Perun alkuperäaineksina, kun niitä käytetään jonkin tuotteen tuotannossa.

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useiden sellaisten maiden välillä, joilla on samat alkuperäsäännöt ja joilla on keskenään kauppasopimuksia. Tällöin jommassakummassa maassa toimiva tavaroiden tuottaja voi tuoda maahan aineksia ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan moldovalainen kauppias, joka valmistaa vaatteita EU:hun vietäväksi, voi käyttää vaatteiden valmistuksessa Moldovasta, Georgiasta ja Ukrainasta (ja/tai mistä tahansa muusta PEM-sopimuksen osapuolesta) peräisin olevia kankaita. Kaksinkertaista jalostusta koskeva vaatimus (eli valmistettu langasta) on täytetty, ja sen katsotaan olevan peräisin Moldovasta, kun se viedään EU:hun, joten sille myönnetään vapaa pääsy EU:n markkinoille.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Andien yhteisöön kuuluvaan allekirjoittajamaahan (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimintoja kuin

 • purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • toimenpiteet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin EU:n tai Andien yhteisöön kuuluvien allekirjoittajamaiden alueen kautta.

Tuojamaan tulliviranomaisille on toimitettava todisteet näiden edellytysten täyttymisestä.

Tullinpalautus

Etuuskohtelutullilla vietävän tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasopimuksen nojalla.

Alkuperämenettelyt

Kohdassa 4 (Alkuperäselvitys) ja 5 jaksossa (Hallinnollisen yhteistyön järjestelyt) vahvistetaan etuuskohtelun hakemiseen ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvät alkuperämenettelyt.

Etuustariffin hakeminen

Tullietuuskohteluun pääsemiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys, joka voi olla joko

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pienpakkausten osalta
 • 1200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista

EUR.1-tavaratodistus

 • Liite 3 sisältää EUR.1-todistuksen mallin ja ohjeet sen täyttämisestä.
 • EUR.1-tavaratodistukset antavat viejämaan tulliviranomaiset.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että niiden tuotteet ovat peräisin EU:sta tai Kolumbiasta, Perusta tai Ecuadorista, antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi laatia

 • valtuutettu viejä
 • viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6000 euroa
Valtuutetut viejät

Tämän sopimuksen nojalla viejät voivat hakea tulliviranomaisiltaan lupaa laatia alkuperäilmoituksia minkä tahansa arvoisista tuotteista.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa.

Alkuperäilmoituksen laatiminen
 • viejän olisi kirjoitettava, leimattava tai tulostettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jolla tuote tunnistetaan (lisäys 4):
  • ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin [tai toimivaltaisen viranomaisen] lupa nro...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin selvästi ilmoiteta.”
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä.
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutettu viejä vapautetaan tästä vaatimuksesta edellyttäen, että hakija antaa tulliviranomaisilleen kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joissa sinut tunnistetaan.
 • alkuperäilmoitusta täytettäessä on oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.
 • viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siinä tarkoitettujen tuotteiden tuonnista.

 Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset (tuojaosapuolen käynnit viejälle eivät ole sallittuja)

Kun tarkastus on saatu päätökseen, viejämaan viranomaiset määrittävät lopullisesti alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojamaan viranomaisille.

Tuotevaatimukset 

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Teknisissä säännöissä määritellään erityisominaisuudet, jotka tuotteella olisi oltava suunnittelun, merkintöjen, pakkauksen, toimivuuden ja suorituskyvyn osalta ja jotka on suunniteltu suojelemaan ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristönormeja. Eri vaatimusten noudattaminen eri markkinoilla voi kuitenkin tulla kalliiksi kaupan toimijoille.

Kauppasopimuksen mukaisesti EU ja kolme Andien maata tekevät yhteistyötä markkinavalvonnan, teknisten määräysten, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen alalla. Osapuolet ovat sitoutuneet avoimuuteen ja asettavat kaikki tekniset määräykset julkisesti saataville. Tämä yhteistyö helpottaa yleisesti ja erityisesti sellaisten tuotteiden kuin lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, optisten laitteiden, autoteollisuuden ja muuntyyppisten koneiden kauppaa.

Kumppanit valvovat toimivaltaisten viranomaisten antamia vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tuloksia sekä tunnustamissopimusten tekemistä sertifiointielinten kanssa. Tämä edistää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen yhdenmukaistamista näiden kahden alueen välillä.

Merkinnät

Sopimuksessa määrätään innovatiivisista pakkausmerkinnöistä ja merkinnöistä, jotka rajoittavat pysyvässä etiketissä vaadittavien tietojen määrää. Näin estetään raskaat ja tarpeettomat merkinnät, jotka eivät ole tiukasti merkityksellisiä kuluttajien kannalta.

 • merkkien rekisteröinnin ennakkohyväksyntää ei enää vaadita, elleivät etiketit ole tarpeen ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden suojelemiseksi.
 • kansainväliset kuvamerkit ja tuotenimikkeiden nimikkeistö ovat sallittuja
 • tekstiilien ja jalkineiden osalta tietoja, jotka tuottajien on annettava pysyvissä etiketeissä, on rajoitettu, mikä tarkoittaa, että ei-pysyviä etikettejä käytetään ainoastaan lisätietojen esittämiseen tarvittaessa.

Kolumbia – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Ecuador – teknisiä vaatimuksia koskevat yhteydenotot

Peru – yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin kauppasopimus tarjoaa tasapainon terveys- ja kasvinsuojelusääntöjen yhdenmukaistamista helpottavan kaupan ja voimassa olevien kansallisten terveyssääntöjen suojelun välille. Näin varmistetaan, ettei normeja vaaranneta.

Sopimuksessa määrätään terveys- ja kasvinsuojelutoimien yhdenmukaistamisesta, mukaan lukien erityiset säännöt ja menettelyt, jotka koskevat kansallisten laitosten tarkastuksia, tietojen todentamista, avoimuutta ja tietojenvaihtoa.

Sopimuksessa määrätään myös terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomiteasta, jonka tehtävänä on ratkaista tällä alalla mahdollisesti ilmenevät ongelmat sekä seurata ja seurata terveys- ja kasvinsuojelutoimia, joita sopimuksen kaikki osapuolet toteuttavat. Alakomitea on esimerkiksi edistynyt huomattavasti maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostustuotteiden todellisen pääsyn saamisessa EU:sta Kolumbian markkinoille.

Kolumbia – terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat kontaktit

Ecuador – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista

Peru – yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja olla siten merkittävä rasite teille viejänä.

 

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä pysäyttää viennin Kolumbiaan, Ecuadoriin tai Peruun. Sen jälkeen EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin.

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitykseen.

Tuotteesi mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (löydä sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset Oma kauppa-avustaja)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistus siitä, että tuote täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voit halutessasi hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Tarkempia tietoja siitä, mitä asiakirjoja sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, saa Oma kauppa-avustaja.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”.

Lisätietoja tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Kauppasopimuksella vahvistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa Kolumbiaan, Ecuadoriin tai Peruun suuntautuvalle tuonnille/viennille.

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisen kauppasopimuksenVII osastossa vahvistetaan osapuolten TRIPS-sopimukseen ja biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvät sitoumukset ja myönnetään niille sekä kansallinen kohtelu että suosituimmuuskohtelu. Tämä tarkoittaa, että henkistä omaisuuttanne Kolumbiassa, Ecuadorissa tai Perussa kohdellaan samalla tavalla kuin kyseisten maiden kansalaisia.

Kolumbia, Ecuador ja Peru ovat myös muuttaneet ja hyväksyneet uutta lainsäädäntöä sisällyttämällä siihen alueellisia erikoisuuksia ja maantieteellisiä merkintöjä EU:n tavoin.

Palvelukauppa

Kauppasopimus avaa molempien alueiden palvelumarkkinat toisilleen ja takaa oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden, joita palveluntuottajat tarvitsevat. Se menee pidemmälle kuin WTO:n palvelukaupan yleissopimuksessa annetut sitoumukset ja vahvistaa pääsyä tärkeille aloille, kuten televiestintä, rahoitus- ja yrityspalvelut, ympäristöpalvelut, jakelupalvelut ja muut kuin palvelualat, ja siinä varataan osapuolten oikeus muuttaa erityisen tärkeitä näkökohtia (esim. paikallisen työvoiman vähimmäisprosenttiosuuden rajoittaminen, rajat ylittävässä toiminnassa käytettävät tietokonepalvelut ja lentoliikenteen liitännäispalvelut).

Kauppasopimuksella varmistetaan myös, ettei sinua syrjitä palveluntarjoajana avoimillasi aloilla.

Ks. IV osasto Palvelukauppa, sijoittautuminen ja sähköinen kauppa.

Rajat ylittävä palvelujen tarjonta ja sijoittautuminen

Sopimus mahdollistaa lähes täyden markkinoille pääsyn rajat ylittäville palveluille ja sijoittautumiselle useilla eri aloilla, kuten rahoituspalveluissa, asiantuntijapalveluissa, meriliikenteessä ja televiestintäpalveluissa.

Pankki- ja rautatieliikennepalvelujen rajatylittävään tarjontaan sovelletaan useita rajoituksia, kuten vähemmistöjen suojeluun liittyviä rajoituksia.

Ks. liite VIII (Luettelo rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevista sitoumuksista)

Syrjimättömiä rajoituksia sovelletaan myös sijoittautumiseen jakelu- ja ympäristöaloilla.

Liite VII (Luettelo sijoittautumissitoumuksista)

Henkilöiden liikkuvuus

EU:n lyhytaikaiset liikematkalaiset voivat oleskella tilapäisesti Kolumbiassa, Ecuadorissa ja Perussa ja päinvastoin. Tähän sisältyvät palveluntarjoajat, joiden kanssa on tehty sopimus palvelun tarjoamisesta Euroopan unionissa loppukuluttajalle (arkkitehtuuri, insinööripalvelut, lääkintäpalvelut, tutkimus ja suunnittelu, markkinatutkimus, messut, matkailu).

Ks. liite IX (Varaukset luonnollisten henkilöiden tilapäisestä oleskelusta liiketoimintaa varten).

Julkiset hankinnat

EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun kauppasopimus antaa EU:n yrityksille mahdollisuuden tehdä tarjouksia ja kilpailla julkisista tarjouskilpailuista kumppanimaissa samoin edellytyksin kuin kotimaiset yritykset.

Sopimuksen liitteessä XII esitetään julkisiin hankintoihin sovellettavat säännöt. Siinä kuvataan, mitkä yksiköt kuuluvat sopimuksen soveltamisalaan, sekä tavarat ja palvelut, joista voidaan tehdä julkisia hankintoja. Siinä luetellaan myös poissuljettuja alueita, kuten maanhankinta tai maanvuokraus, vero- tai talletustoimistot ja julkiset työvoimapalvelut.

Sopimuksessa määrätään myös julkisia hankintoja koskevista yleisistä periaatteista, kuten tarjouskilpailumenettelyistä, sähköisten tiedotusvälineiden käytöstä, alkuperäsäännöistä ja korvauksista.

Kolumbia – yhteydenotot julkisiin hankintoihin

Ecuador – yhteydenotot julkisiin hankintoihin

Peru – yhteydenotot julkisiin hankintoihin

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Kolumbia

Kansalliset instituutiot – Kolumbia

Kolumbian tasavallan keskuspankki

Carrera 7, nro 14–78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 343 1111

Faksi: + 57 1 2861686

Kansallinen vero- ja tullivirasto (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, nro 6–64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 6079999

Faksi: + 57 1 3337841

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Kolumbia

Euroopan unionin Kolumbian-edustusto

Calle 116 número 7–15, sisätila 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 7477700

Faksi: + 57 1 7470074

Sähköpostiosoite: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Kolumbian suurlähetystö Belgiassa

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Bryssel, BELGIUM

Puhelin: + 32 2 649 56 79

Faksi: + 32 2 646 54 91

Sähköpostiosoite: ebruselas@cancilleria.gov.co

Verkkosivu: belgica.embajada.gov.co

Kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriö

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, nro 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 4199450

Faksi: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, nro 13 A-15, Piso 35–36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Faksi: + 57 1 5600104

Verkkosivu: http://www.procolombia.co/

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 nro 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 6067676

Verkkosivu: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteyshenkilöt – Kolumbia

Teollisuuden ja kaupan valvontayksikkö (SIC) kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriössä (MINCIT)

Carrera 13 # 27–00, vuoteet: Ja 3., 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Faksi: + 57 1 5870284

Verkkosivu: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbian teknisten standardien ja sertifioinnin laitos (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52–95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 6078888

Faksi: + 57 1 2221435

Sähköpostiosoite: direccion@icontec.org

Verkkosivu: https://www.icontec.org/

Kolumbian kansallinen akkreditointielin (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57–83 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 742 7592, ext 103

Faksi: + 57 1 321 2938, ext 117

Verkkosivu: http://www.onac.org.co

Kaivos- ja energiaministeriö

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, nro 57–31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 2200300

Faksi: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Kansallinen ympäristölupaviranomainen (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente)

Calle 37, nro 8–40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Faksi: + 57 1 3406212

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista – Kolumbia

Kolumbian maatalousinstituutin eläinten terveyden suojelun ja sääntelyn alaosasto

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nro 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faksi: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Kolumbian maatalousinstituutin alainen kasvinsuojelun osaamiskeskus

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 nro 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Faksi: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Kolumbian maatalousinstituutin maatalouden suojelun ja sääntelyn alaosasto

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nro 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faksi: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Kolumbian maatalousinstituutin alainen kansallinen bioturvallisuuskomitea

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nro 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faksi: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Maatalous- ja maaseudun kehittämisministeriö (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B-31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 2543300

Verkkosivu: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ulkosuhteista vastaava ministeriö

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nro 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3814000

Faksi: + 57 1 3814747

Kansallinen vesiviljely- ja kalastusviranomainen (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A nro 13–09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3770500

Sähköpostiosoite: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Verkkosivu: https://www.aunap.gov.co/

Maatalous- ja kotieläintuotteiden tuontia ja vientiä koskeva terveystietojärjestelmä (SISPAP)

Verkkosivu: https://www.ica.gov.co/

 

Ulkoasiainministeriön monenkeskisten asioiden osasto

Varaministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nro 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Faksi: + 57 1 3814747

Biologisten resurssien tutkimuslaitos Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, nro 15–09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 3202767

Julkisia hankintoja koskevat yhteydenotot – Kolumbia

Kolumbia Buys Efficient

Kolumbia Compra eficiente

Nro 7 Race 26–20 Floor 17,10 ja 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Puhelin: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Verkkosivu: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbian sähköinen julkisten hankintojen järjestelmä (Secop)

 

Verkkosivu:

I JAKSO: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

II JAKSO: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Kolumbian valtion virtuaalinen Store: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ecuador

Kansalliset instituutiot – Ecuador

Ecuadorin keskuspankki

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto nro 11–409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Ulkomaankauppakomitea (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2239258

Faksi: + 593 2 2543897

Ecuadorin kansallinen tullilaitos (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EY-Guayaquil, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3731030

Verkkosivu: https://www.aduana.gob.ec/

Kansallinen vapaakauppa-alueiden neuvosto (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9–195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Tuotanto-, ulkomaankauppa-, investointi- ja kalastusministeriön väli- ja lopputeollisuudesta vastaava apulaissihteeri

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26–12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3948760

Ympäristöministeriö (Ministry of Environment)

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3987600

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Ecuador

Euroopan unionin Ecuadorin-edustusto

Orellana E11–160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

Sähköpostiosoite: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ecuadorin suurlähetystö Belgiassa

AV. Louise 363–9. kerros, 1050 Bryssel, BELGIUM

Puhelin: + 32 2644 3258

Sähköpostiosoite: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Verkkosivu: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Kansallinen maatalouskauppajärjestö (National Agriculture Trade Association)

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Posti 17–21–322, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2230185

Ecuadorin kansallinen toimialajärjestö (National Industry Trade Association of Ecuador)

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2230185

Faksi: + 593 2 2448118

Sähköpostiosoite: camara@camindustriales.org.ec

PRO ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2597980

Sähköpostiosoite: contacto@proecuador.gob.ec

Verkkosivu: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteyshenkilöt – Ecuador

Ecuadorin standardointipalvelu (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8–29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17–01–3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

Sähköpostiosoite: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Verkkosivu: https://www.normalizacion.gob.ec/

Ecuadorin standardointilaitoksen validointi- ja sertifiointiosasto

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8–29 y Diego de Almagro, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Faksi: + 593 2 2567815

Ecuadorin akkreditointipalvelu

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38–42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2454393

Verkkosivu: http://www.acreditacion.gob.ec

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset – Ecuador

Ecuadorin maatalous- ja kotieläinministeriön (AGROCALIDAD) maataloustuotteiden laadunvarmistusvirasto

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) 

Kasvien ja eläinten terveyttä koskevasta sääntelystä ja valvonnasta vastaava virasto

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30–350 y Av. Amazonas. ED. MAG, piso 9. Quito – Ecuador

Verkkosivu: https://www.agrocalidad.gob.ec

Tuotanto-, ulkomaankauppa-, investointi- ja kalastusministeriön vesiviljelystä vastaava valtiosihteeri

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3827089

Verkkosivu: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Maatalous- ja kotieläinministeriön alivaltiosihteerin maatalouden monimuotoisuuden osasto

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ecuadorin henkisen omaisuuden laitos, kasvinjalostajanoikeuksien kansallinen osasto

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3940000

Kansanterveysministeriö (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36–64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3814400

Tuotanto-, ulkomaankauppa-, investointi- ja kalastusministeriö (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3827089

Verkkosivu: http://www.produccion.gob.ec/

Ympäristöministeriön alainen luonnon monimuotoisuuden kansallinen osasto

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Faksi: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Ulko- ja maahanmuuttoministeriön alainen ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen osasto

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2993200 uutt. + 593 2 2912101

Julkisia hankintoja koskevat yhteydenotot – Ecuador

Kansallinen julkisten hankintojen yksikkö (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38–28 y el Telégrafo, EY-Quito, ECUADOR

Puhelin: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Verkkosivu: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Kansalliset instituutiot – Peru

Perun keskuspankki

Banco Central de Reserva del Perú

441–445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Puhelin: + 51 1 6132000

Verkkosivu: http://www.bcrp.gob.pe

Perun kansallinen tullivalvonta (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Puhelin: + 51 1 3150730

Verkkosivu: http://www.sunat.gob.pe/

Talous- ja valtiovarainministeriö (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Puhelin: + 51 1 3115930

Ulkomaankauppa- ja matkailuministeriö (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 5136100

Sähköpostiosoite: webmaster@mincetur.gob.pe

Verkkosivu: https://www.gob.pe/mincetur

Ulkomaankaupan keskitetty palvelupiste (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

Sähköpostiosoite: vuce@mincetur.gob.pe

Verkkosivu: https://www.vuce.gob.pe/

Ympäristöterveyden pääosasto (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Liima, PERU

Puhelin: + 51 1 6314430

Sähköpostiosoite: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Verkkosivu: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt – Peru

Euroopan unionin Perun-edustusto

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Puhelin: + 51 1 4150800

Faksi: + 51 1 4214563

Sähköpostiosoite: delegation-peru@eeas.europa.eu

Perun edustusto Euroopan unionissa

Perun suurlähetystö, 212 Tervuren Avenue, 1150 Bryssel, BELGIUM

Puhelin: + 32 2 733 33 19

Sähköpostiosoite: info@embaperu.be

Verkkosivu: https://www.embajadaperu.be/

Belgo Perún kauppakamari – Bryssel

Rue Hobbema 75, 1000 Bryssel, Belgia

Puhelin: + 32475920974 Sähköposti:

 info@belgoperu.com WWW

-sivusto: www.belgoperu.com 

Belgo Perún kauppakamari – Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antwerpen, Belgia

Puhelin: + 32475920974 Sähköposti:

 info@belgoperu.com WWW

-sivusto: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Puhelin: + 32 2749 1851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Yhteystahot teknisiä vaatimuksia varten – Peru

Kansallinen laatuinstituutti (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Puhelin: + 51 1 6408820

Sähköpostiosoite: inacal@inacal.gob.pe

Verkkosivu: https://www.inacal.gob.pe/

Kilpailun puolustamisesta ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelusta vastaava kansallinen instituutti (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faksi: + 51 1 2241715

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenneministeriö

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), varaministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 6157800

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin – Peru

Maatalouden terveysvirasto (SENASA), maatalous- ja kasteluministeriö

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nro 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 3133300

Sähköinen virka-asema: senasacontigo@senasa.gob.pe

Kansallinen kalanterveysjärjestö (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N° 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 2138570

Verkkosivu: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Tuotantoministeriö (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Puhelin: + 51 1 6162222

Sähköpostiosoite: consultas@produce.gob.pe

Eläinkarantiinin alaosasto, eläinten terveyden pääosasto, kansallinen maatalouden terveyspalvelu, maatalous- ja kasteluministeriö

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nro 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Faksi: + 51 1 3401486

Sähköinen virka-asema: senasacontigo@senasa.gob.pe

Keksintöjen ja uusien teknologioiden osasto (DIN), kilpailun puolustamisesta ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelusta vastaava kansallinen laitos (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faksi: + 51 1 2241715

Kasvikarantiinin alaosasto, kasvien terveyden pääosasto, kansallinen maatalouden terveyspalvelu, maatalous- ja kasteluministeriö

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nro 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Faksi: + 51 1 3401486

Biologisen monimuotoisuuden pääosasto, ympäristöministeriö

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Puhelin: + 51 1 6116000, laajennus 1349

Faksi: + 51 1 6116000, laajennus 1349

Kansallinen maatalouden innovaatioinstituutti

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Puhelin: + 51 1 3492600, laajennus 295

Faksi: + 51 1 3495646

Perun kosmetiikka- ja hygieniakomitea kauppakamarin alaisuudessa

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ent. Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Puhelin: + 51 1 4633434

Lääkkeiden, tarvikkeiden ja huumeiden pääosasto (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Puhelin: + 51 1 6314300 

Verkkosivu: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Ulkoasiainministeriön alainen kemiallisten aseiden kieltävä kansallinen neuvosto

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Puhelin: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Faksi: + 51 1 2042498

Julkisia hankintoja koskevat yhteydenotot – Peru

Julkisten hankintojen valvontavirasto (Etyj)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Etyj)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Puhelin: + 51 1 6143636

Verkkosivu: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Kansallinen toimittajarekisteri (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Puhelin: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

Sähköpostiosoite: rnpatiende@osce.gob.pe

Verkkosivu: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Muita linkkejä

Lähteet

EU:n kauppasuhteet Andien yhteisöön (europa.eu) 

https://www.eumonitor.eu/

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

Jaa tämä sivu: