EU:n sisämarkkinat

EU:n sisämarkkinoilla ihmiset, tavarat, palvelut ja raha voivat liikkua vapaasti.Vastavuoroinen tunnustaminen takaa, että kaikkia yhdessä EU-maassa laillisesti myytäviä tuotteita voidaan myydä kaikissa muissa EU-maissa. EU-kansalaiset voivat asua, matkustaa, työskennellä, opiskella, olla eläkkeellä ja tehdä ostoksia vapaasti EU:n alueella.

Etuudet

EU:n yritykset hyötyvät

 • yli 450 miljoonan kuluttajan ”kotimarkkinat”
 • helpompi pääsy monenlaisiin toimittajiin
 • alhaisemmat yksikkökustannukset
 • paremmat kaupalliset mahdollisuudet

EU:n kansalaiset hyötyvät

 • alhaisemmat hinnat
 • innovoinnin lisääminen ja teknologian kehittämisen nopeuttaminen
 • tiukemmat turvallisuus- ja ympäristönsuojelunormit

Lainsäädäntö

Tavaroiden sisämarkkinoita koskevalla lainsäädännöllä pyritään varmistamaan, että EU:n markkinoille saatettavat tuotteet täyttävät korkeat terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset ja että tuotteet, joiden myynti on sallittua EU:ssa, voivat liikkua ilman kaupan esteitä ja että hallinnollinen taakka pidetään mahdollisimman pienenä.

Keskeiset osat

Tavaroiden sisämarkkinoilla on seuraavat keskeiset osatekijät:

 • Turvallisuus — EU:ssa kaupan pidettävien tuotteiden on täytettävä korkeat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset
 • Standardit — standardeissa määritellään tuotteiden, tuotantoprosessien, palvelujen tai testausmenetelmien tekniset tai laatuvaatimukset. Standardointi on teollisuudelle väline, jolla varmistetaan tuotteiden suorituskyky, turvallisuus ja yhteentoimivuus. Lisätietoa eurooppalaisesta standardoinnista
 • Vaatimustenmukaisuuden arviointi — ennen kuin tuote voidaan saattaa EU:n markkinoille, on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely. Valmistaja voi saattaa tuotteen EU:n markkinoille vain, jos se täyttää kaikki sovellettavat vaatimukset. Lisätietoa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä
 • Akkreditointi — akkreditointi on julkisen valvonnan viimeinen taso eurooppalaisessa vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmässä. Sen tarkoituksena on varmistaa, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksilla on tekniset valmiudet tehtäviensä suorittamiseen. Lisätietoa akkreditoinnista.
 • Ilmoitetut laitokset — Ilmoitettu laitos on organisaatio, jonka EU-maa on nimennyt arvioimaan tiettyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden ennen niiden markkinoille saattamista. Lisätietoa ilmoitetuista laitoksista
 • Markkinavalvonnalla — markkinavalvonnalla – varmistetaan, että EU:n markkinoilla olevat muut kuin elintarvikkeet eivät vaaranna Euroopan kuluttajia ja työvoimaa ja että muita yleisiä etuja, kuten ympäristönsuojelua, turvallisuutta ja kaupan oikeudenmukaisuutta, suojellaan. Lisätietoa markkinavalvonnasta
 • ICSMS — Markkinavalvontaa koskeva tiedotus- ja viestintäjärjestelmä (ICSMS) on tietotekninen alusta, jolla helpotetaan EU:n ja EFTA-maiden markkinavalvontaelinten välistä viestintää. Lisätietoa ICSMS:stä.
 • CE-merkintä tarkoittaa, että EU:ssa myytävä tuote täyttää kaikki sovellettavat turvallisuutta, terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset. Lisätietoa CE-merkinnästä
 • Lakisääteinen metrologia — lakisääteisten vaatimusten soveltaminen mittauksiin ja mittauslaitteisiin. Lakisääteistä metrologiaa koskeva EU:n lainsäädäntö on yksi tuotteiden sisämarkkinoiden pilareista. EU:n vaatimuksilla pyritään edistämään teknologista innovointia, suojelemaan terveyttä ja ympäristöä, varmistamaan yleinen turvallisuus ja edistämään reilua kauppaa. Lisätietoa lakisääteisestä metrologiasta
 • Ulkorajat — EU-maat tarkastavat EU:n ulkopuolelta tulevat tuotteet.
 • Uusi lainsäädäntökehys — Tavaroiden sisämarkkinoiden parantamiseksi ja laajan tuotevalikoiman EU:n markkinoille saattamisen edellytysten vahvistamiseksi hyväksyttiin vuonna 2008 uusi lainsäädäntökehys. Lisätietoa uudesta lainsäädäntökehyksestä.

Vapaa liikkuvuus

Moniin EU:n markkinoilla oleviin tuotteisiin sovelletaan yhdenmukaistettuja sääntöjä, joilla suojellaan kuluttajia, kansanterveyttä ja ympäristöä. Yhdenmukaistetut säännöt estävät mahdollisesti toisistaan poikkeavien kansallisten sääntöjen antamisen ja varmistavat tuotteiden vapaan liikkuvuuden EU:ssa. Joillakin aloilla sovelletaan kuitenkin edelleen kansallisia säännöksiä. Tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteella varmistetaan, että nämä säännökset eivät luo perusteettomia kaupan esteitä.

Yhdenmukaistetut alat

Yhdenmukaistettuihin aloihin sovelletaan yhteisiä sääntöjä kaikkialla EU:ssa. Ne tarjoavat yrityksille selkeän ja ennakoitavan oikeudellisen kehyksen. Jos valmistajat noudattavat näitä sääntöjä, niiden tuotteita voidaan myydä vapaasti markkinoilla.

 • Suurimmalla osalla aloja (esim. elektroniset ja sähkölaitteet, koneet, hissit ja lääkinnälliset laitteet) EU:n lainsäädäntö rajoittuu olennaisiin terveyttä, turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskeviin vaatimuksiin – näiden vaatimusten noudattamisen osoittamiseksi valmistajat voivat vapaaehtoisesti käyttää standardeja tai muita teknisiä eritelmiä.
 • Muilla aloilla (esim. autoteollisuudessa ja kemikaaleissa) lainsäädännössä säädetään yksityiskohtaisista vaatimuksista, joiden mukaan tietyntyyppisillä tuotteilla on oltava samat tekniset eritelmät.
 • EU:n yhdenmukaistamislainsäädäntöä, jossa säädetään vaarallisten aineiden vapaasta liikkuvuudesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, hallinnoi ympäristöasioiden pääosasto.

Yhdenmukaistamattomat alat

Yhdenmukaistamattomiin aloihin ei sovelleta EU:n yhteisiä sääntöjä, ja niihin voidaan soveltaa kansallisia sääntöjä. Näihin aloihin olisi edelleen sovellettava perustamissopimuksen määräyksiä, jotka koskevat tavaroiden vapaata liikkuvuutta artiklojen mukaisesti. EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN 34–36 ARTIKLA. Näitä tuotteita koskeviin kansallisiin sääntöihin sovelletaan ilmoitusmenettelyä, jolla varmistetaan, että ne eivät luo tarpeettomia kaupan esteitä.

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi aloilla, joita ei ole yhdenmukaistettu, vastavuoroisen tunnustamisen periaate, ilmoitusmenettely 2015/1535 ja artiklojen soveltaminen. SEUT-sopimuksen 34–36 artikla ovat olennaisen tärkeitä.

Jaa tämä sivu: