EU:s inre marknad

På EU:s inre marknad – ibland kallad den inre marknaden – kan människor, varor, tjänster och pengar röra sig fritt.Ömsesidigt erkännande garanterar att alla produkter som lagligen säljs i ett EU-land kan säljas i alla andra EU-länder. EU:s invånare får handla, studera, arbeta och bosätta sig i andra EU-länder – och njuta av produkter från hela Europa.

Förmåner

Företagen i EU drar nytta av

 • en ”hemmamarknad” med över 450 miljoner konsumenter för sina produkter
 • enklare tillgång till ett brett urval av leverantörer
 • lägre enhetskostnader
 • större kommersiella möjligheter

EU-medborgarna drar nytta av

 • lägre priser
 • mer innovation och snabbare teknisk utveckling
 • högre säkerhets- och miljöskyddsnormer

Lagstiftning

Lagstiftningen om den inre marknaden för varor syftar till att säkerställa att produkter som släpps ut på EU-marknaden uppfyller höga hälso-, säkerhets- och miljökrav och att produkter som får säljas i EU kan cirkulera utan handelshinder, så att den administrativa bördan blir så liten som möjligt.

Viktiga delar

Den inre marknaden för varor har följande centrala inslag:

 • Säkerhet — produkter som saluförs i EU måste uppfylla höga säkerhets- och miljökrav
 • Standarder — standarder fastställer tekniska krav eller kvalitetskrav för produkter, produktionsprocesser, tjänster eller testmetoder. Standardisering är ett verktyg för industrin för att säkerställa produkternas prestanda, säkerhet och driftskompatibilitet. Läs mer om europeisk standardisering
 • Bedömning av överensstämmelse — ett förfarande för bedömning av överensstämmelse måste utföras innan en produkt får släppas ut på EU-marknaden. En tillverkare får endast släppa ut en produkt på EU-marknaden om den uppfyller alla tillämpliga krav. Läs mer om förfarandet för bedömning av överensstämmelse
 • Ackreditering — ackreditering är den sista nivån av offentlig kontroll i det europeiska systemet för bedömning av överensstämmelse. Den är avsedd att säkerställa att organen för bedömning av överensstämmelse har teknisk kapacitet att utföra sina uppgifter. Läs mer om ackreditering.
 • Anmälda organ — ett anmält organ är en organisation som har utsetts av ett EU-land för att bedöma om vissa produkter överensstämmer med kraven innan de släpps ut på marknaden. Läs mer om anmälda organ
 • Marknadskontroll — marknadskontroll säkerställer att icke-livsmedelsprodukter på EU-marknaden inte äventyrar Europas konsumenter och arbetskraft och att andra allmänna intressen, såsom miljöskydd, säkerhet och rättvisa i handeln, skyddas. Läs mer om marknadskontroll
 • ICSMS — informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS) är en it-plattform för att underlätta kommunikationen mellan marknadskontrollmyndigheterna i EU och Eftaländerna. Läs mer om ICSMS.
 • CE-märkning — CE-märkningen innebär att en produkt som säljs i EU uppfyller alla tillämpliga säkerhets-, hälso- och miljöskyddskrav. Läs mer om CE-märkning
 • Legal metrologi — tillämpning av rättsliga krav på mätningar och mätinstrument. EU:s lagstiftning om legal metrologi är en av pelarna för den inre marknaden för produkter. EU:s krav syftar till att främja teknisk innovation, skydda hälsa och miljö, garantera allmän säkerhet och främja rättvis handel. Läs mer om legal metrologi
 • Yttre gränser — EU-länderna kontrollerar produkter som kommer från länder utanför EU.
 • Ny lagstiftning — för att förbättra den inre marknaden för varor och stärka villkoren för att släppa ut ett stort antal produkter på EU-marknaden antogs en ny rättslig ram 2008. Läs mer om den nya rättsliga ramen.

Fri rörlighet

Många produkter på EU-marknaden omfattas av harmoniserade regler som skyddar konsumenterna, folkhälsan och miljön. Harmoniserade regler förhindrar antagandet av eventuellt avvikande nationella regler och säkerställer fri rörlighet för produkter inom EU. Vissa sektorer regleras dock fortfarande av nationella bestämmelser. Principen om fri rörlighet för varor garanterar att dessa bestämmelser inte skapar omotiverade handelshinder.

Harmoniserade sektorer

Harmoniserade sektorer omfattas av gemensamma regler i hela EU. De ger företagen en tydlig och förutsägbar rättslig ram. Om tillverkarna följer dessa regler kan deras produkter säljas fritt på marknaden.

 • Inom de flesta sektorer (t.ex. elektronisk och elektrisk utrustning, maskiner, hissar och medicintekniska produkter) är EU-lagstiftningen begränsad till grundläggande hälso-, säkerhets- och miljöskyddskrav – för att visa att dessa krav uppfylls får tillverkarna frivilligt använda standarder eller andra tekniska specifikationer.
 • Inom andra sektorer (t.ex. fordonsindustrin och kemikalieindustrin) innehåller lagstiftningen detaljerade krav som tvingar vissa produkttyper att ha samma tekniska specifikationer.
 • EU:s harmoniseringslagstiftning om fri rörlighet för farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter förvaltas av generaldirektoratet för miljö.

Icke-harmoniserade sektorer

Icke-harmoniserade sektorer omfattas inte av gemensamma EU-regler och kan omfattas av nationella regler. Dessa sektorer bör fortfarande omfattas av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor enligt artiklarna. 34–36 FEUF. Nationella regler för dessa produkter omfattas av ett anmälningsförfarande som säkerställer att de inte skapar onödiga handelshinder.

Att säkerställa fri rörlighet för varor inom icke-harmoniserade sektorer, huvudprincipen för ömsesidigt erkännande, anmälningsförfarandet 2015/1535 och tillämpningen av artiklarna. 34–36 I EUF-fördraget är av avgörande betydelse.

Dela sidan:

Genvägar