Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

EU:s inre marknad

På EU:s inre marknad – som ibland kallas den inre marknaden – kan människor, varor, tjänster och pengar röra sig fritt.Ömsesidigt erkännande garanterar att alla produkter som lagligen säljs i ett EU-land kan säljas i alla andra EU-länder. EU:s invånare får handla, studera, arbeta och bosätta sig i andra EU-länder – och njuta av produkter från hela Europa.

Förmåner

Företagen i EU drar nytta av

 • en ”hemmamarknad” på över 450 miljoner konsumenter för sina produkter
 • enklare tillgång till många olika leverantörer
 • lägre kostnad per enhet
 • större affärsmöjligheter

Allmänheten i EU drar nytta av

 • lägre priser
 • mer innovation och snabbare teknisk utveckling
 • högre säkerhets- och miljöskyddsnormer

Lagstiftning

Syftet med lagstiftningen om den inre marknaden för varor är att se till att produkter som släpps ut på EU-marknaden uppfyller höga hälso-, säkerhets- och miljökrav och att produkter som får säljas i EU kan säljas utan handelshinder, så att den administrativa bördan begränsas till ett minimum.

Viktiga delar

Den inre marknaden för varor har följande huvudinslag:

 • Säkerhet – produkter som saluförs i EU måste uppfylla höga krav på säkerhet och miljö
 • Standarder – standarder fastställer tekniska krav eller kvalitetskrav för produkter, produktionsprocesser, tjänster eller provningsmetoder. Standardisering är ett verktyg för industrin för att garantera produkternas prestanda, säkerhet och kompatibilitet. Läs mer om europeisk standardisering
 • Bedömning av överensstämmelse – ett förfarande för bedömning av överensstämmelse måste utföras innan en produkt kan släppas ut på EU-marknaden. En tillverkare kan bara släppa ut en produkt på EU-marknaden om den uppfyller alla tillämpliga krav. Mer om förfarandet för bedömning av överensstämmelse
 • Ackreditering – ackreditering är den sista nivån av offentlig kontroll i det europeiska systemet för bedömning av överensstämmelse. Den är utformad för att se till att organen för bedömning av överensstämmelse har teknisk kapacitet att utföra sina uppgifter. Läs mer om ackreditering
 • Anmälda organ – ett anmält organ är en organisation som utsetts av ett EU-land för att bedöma vissa produkters överensstämmelse innan de släpps ut på marknaden. Mer om anmälda organ
 • Marknadskontroll – marknadsövervakning säkerställer att icke-livsmedelsprodukter på EU-marknaden inte utsätter Europas konsumenter och arbetskraft för fara och att andra allmänna intressen – såsom miljöskydd, säkerhet och rättvisa i handeln – är skyddade. Läs mer om marknadskontroll
 • Informations— och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS) är en it-plattform för att underlätta kommunikationen mellan marknadskontrollmyndigheter i EU- och Eftaländerna. Läs mer om ICSMS.
 • CE-märkningen visar att en produkt som säljs i EU uppfyller alla tillämpliga säkerhets-, hälso- och miljöskyddskrav. Mer om CE-märkning
 • Legal metrologi – tillämpning av lagstadgade krav på mätningar och mätinstrument. EU:s lagstiftning om legal metrologi är en av pelarna i den inre marknaden för produkter. EU:s krav syftar till att främja teknisk innovation, skydda hälsa och miljö, garantera allmän säkerhet och främja rättvis handel. Läs mer om legal metrologi
 • De yttre gränserna – EU-länderna kontrollerar produkter som kommer från länder utanför EU.
 • Ett nytt regelverk antogs 2008 för att förbättra den inre marknaden för varor och stärka villkoren för att släppa ut ett stort antal produkter på EU-marknaden. Läs mer om den nya lagstiftningen.

Fri rörlighet

Många produkter på EU-marknaden omfattas av harmoniserade regler som skyddar konsumenterna, folkhälsan och miljön. Harmoniserade regler hindrar antagandet av eventuellt skiljaktiga nationella regler och säkerställer fri rörlighet för produkter inom EU. Vissa sektorer omfattas dock fortfarande av nationella bestämmelser. Principen om fri rörlighet för varor garanterar att dessa bestämmelser inte skapar omotiverade handelshinder.

Harmoniserade sektorer

Harmoniserade sektorer omfattas av gemensamma regler i hela EU. De utgör en tydlig och förutsägbar rättslig ram för företagen. Om tillverkarna följer dessa regler kan deras produkter säljas fritt på marknaden.

 • I de flesta sektorer (t.ex. elektronisk och elektrisk utrustning, maskiner, hissar och medicintekniska produkter) begränsas EU-lagstiftningen till grundläggande hälso-, säkerhets- och miljöskyddskrav för att visa att kraven uppfylls. tillverkarna får frivilligt använda standarder eller andra tekniska specifikationer.
 • Inom andra sektorer (t.ex. fordonsindustrin och kemikalier) innehåller lagstiftningen detaljerade krav som ålägger vissa typer av produkter att ha samma tekniska specifikationer.
 • EU:s harmoniseringslagstiftning som föreskriver fri rörlighet för farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter förvaltas av generaldirektoratet för miljö

Icke-harmoniserade sektorer

Icke-harmoniserade sektorer omfattas inte av gemensamma EU-regler och kan omfattas av nationella bestämmelser. Dessa sektorer bör fortfarande omfattas av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor i enlighet med artiklarna 34–36 I EUF-FÖRDRAGET. Nationella bestämmelser om dessa produkter omfattas av ett anmälningsförfarande som garanterar att de inte skapar otillbörliga handelshinder.

För att säkerställa fri rörlighet för varor inom icke-harmoniserade sektorer, principen om ömsesidigt erkännande, förfarandet för anmälan 2015/1535 och tillämpningen av artiklarna. 34–36 EUF-fördraget är av avgörande betydelse.

Brexit – tillkännagivande om Förenade kungarikets utträde

Genvägar