Tjänster i EU:s handelsavtal

Handelsavtal som ingås eller håller på att förhandlas fram av EU omfattar handel med tjänster. EU:s mål i bilaterala handelsförhandlingar är att se till att EU:s tjänsteleverantörer får tillhandahålla tjänster på utländska marknader och inte diskrimineras i förhållande till nationella operatörer eller andra utländska aktörer inom samma sektor.

EU:s handelsavtal innehåller ett brett spektrum av regleringsprinciper inom vissa nyckelsektorer, t.ex.

  • telekommunikationer
  • finansiella tjänster
  • sjötransporter
  • digital handel

Parterna i ett avtal anger dessutom i detalj sina villkor för marknadstillträde i sina ”listor över specifika åtaganden”.

Handelsförhandlingar om tjänster handlar varken om privatisering eller avreglering, utan bara om att gradvis underlätta handeln genom att öka öppenheten gentemot utländska tjänsteleverantörer.

Hur omfattar EU:s handelsavtal handel med tjänster och investeringar?

Det finns i stort sett två huvudkategorier av åtaganden

  • åtagandet om marknadstillträde
  • National Treatment Commitment

Åtagande om marknadstillträde

Detta är åtagandet att låta varandras tjänsteleverantörer eller investerare få tillträde till den inhemska tjänstemarknaden och att inte införa kvantitativa restriktioner, såsom begränsningar av

  • antal leverantörer eller tjänster
  • transaktionernas totala värde
  • utländskt kapitalägande per kvantitet

National Treatment Commitment

Detta är åtagandet att behandla utländska tjänsteleverantörer eller investerare inte mindre förmånligt än sina egna tjänsteleverantörer eller investerare.

Varje part kan fastställa villkor eller undantag från sina åtaganden, som ofta kallas ”begränsningar” eller ”förbehåll”. Åtaganden och undantag återfinns i så kallade tabeller, som utgör en integrerad del av handelsavtalet.

Även om en part inte tar med undantag i sin bindningslista och tar hänsyn till vad som kallas ett ”fullständigt åtagande” innebär det inte att sektorn är eller kommer att avregleras.

Parten kan fortsätta att reglera denna sektor, men den måste göra det utan att införa kvoter eller diskriminera, så reglerna bör gälla på samma sätt för både inhemska och utländska tjänsteleverantörer och investerare.

Dela sidan:

Genvägar