Hur man läser ett handelsavtal

Om du vill exportera varan eller tjänsten kan du få förmånlig behandling tack vare ett handelsavtal. Handelsavtal gör det lättare och billigare för dig att exportera, vilket ger din produkt en konkurrensfördel på destinationsmarknaden. Detta avsnitt gör det möjligt för dig att förstå hur EU:s handelsavtal fungerar och vet hur du hittar den information du behöver.

EU:s handelsavtal kan förefalla komplicerade, men de bygger på en logisk struktur som är lätt att följa. Nedan hittar du den grundläggande strukturen för ett handelsavtal, som hjälper dig att hitta den information du behöver i din handelsverksamhet. Detta tjänar som en allmän riktlinje. Alla avtal är olika beroende på de avtalsslutande parternas situation och deras ambitionsnivå för att liberalisera handeln.

1 Ingress

I ingressen anges parternas gemensamma mål när det gäller utvecklingen av deras ekonomiska förbindelser och grunden för dessa förbindelser erkänns.

2 Definitioner, mål och inledande bestämmelser

I detta kapitel förklaras de termer som används i avtalet för att säkerställa en gemensam tolkning av språket.

3 Nationell behandling och marknadstillträde för varor

I kapitlet och dess bilagor beskrivs vanligtvis i vilken utsträckning och hur snabbt avtalet kommer att sänka eller avskaffa tullar, skatter eller andra importavgifter för varor som är föremål för handel mellan parterna. Här hittar du de särskilda tullar och avgifter som gäller för alla varor som omfattas av handelsavtalet. Vanligtvis finns det en separat bilaga med särskilda åtaganden som varje part har gjort för varje kategori av varor.

4 Handelspolitiska skyddsåtgärder

Detta kapitel avser åtgärder som en part kan vidta som svar på de negativa effekterna av illojala handelsmetoder, såsom dumpning och olagliga subventioner.

5 Tekniska handelshinder

Detta kapitel innehåller bestämmelser om harmonisering av vissa förordningar och erkänner vissa förfaranden för kvalitetscertifiering som likvärdiga i vissa sektorer.Det skulle kunna möjliggöra ömsesidigt erkännande av förfaranden för bedömning av överensstämmelse, vilket innebär att produkter kan godtas för import i mottagarlandet på grundval av dokument om bedömning av överensstämmelse som utfärdats i exportlandet.

6 Sanitära och fytosanitära åtgärder

I detta kapitel fastställs regler för livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd. Det syftar vanligtvis till att förenkla och harmonisera förfarandena för efterlevnad och se till att legitima åtgärder för livsmedelssäkerhet och djur- och växtskydd inte skapar omotiverade handelshinder. Här hittar du de behöriga myndigheterna i varje land och de godkännandemekanismer som du måste använda för att exportera.  

7 Tullar och handelslättnader

Syftet med detta kapitel är att effektivisera tullförfarandena och göra dem mer effektiva. Här hittar du tullförfaranden som inte har nämnts någon annanstans, krav på dokumentation och metoder för att fastställa efterlevnad av ursprungsregler och annan information i samband med tullvärdeberäkning, avgifter och rätt att överklaga tullbeslut.

8 Investeringar

I detta kapitel fastställs åtgärder för att öppna investeringar och skydda investerarna och garantera att de behandlas på ett rättvist sätt. Det skulle kunna avlägsna utländskt aktieägande eller resultatkrav, underlätta vinstöverföring och införa stabila och förutsägbara regler för investeringsgarantier. Det kan också skapa system för investeringsdomstolar som gör det möjligt för investerare att lösa investeringstvister snabbt och rättvist.

9 Handel med tjänster

Detta kapitel avser gränsöverskridande handel med tjänster. Det följer delvis strukturen i det allmänna tjänstehandelsavtalet, som fastställer regler för handel med tjänster mellan varje land som är medlem i WTO. Handelsavtal innehåller dock ofta ytterligare åtaganden inom sektorer som finansiella tjänster, telekommunikation, e-handel och tillfällig rörlighet för fysiska personer. Särskilda åtaganden finns i bilagor, med en särskild tidsplan, för var och en av parterna.

10 Offentlig upphandling

I detta kapitel anges de områden där företag från båda sidor kan tillhandahålla varor och tjänster till varandras regeringar, inbegripet centrala, regionala, regionala och lokala förvaltningar. Om parterna redan är medlemmar i WTO-avtalet om offentlig upphandling kan handelsavtalet komma att fördjupa åtagandena när det gäller antalet upphandlande enheter som omfattas, antalet varor och tjänster och tröskelvärdena för berättigande till anbud.

11 Immaterialrätt

I detta kapitel, som vanligtvis bygger på befintliga internationella konventioner om immateriella rättigheter, beskrivs förfaranden och regler i fråga om upphovsrätt, varumärken, formgivningar, patent, skydd av personuppgifter osv. Det skulle också kunna utgöra en definition av nya samarbetsområden, t.ex. skydd för geografiska beteckningar.

12 Konkurrens och därmed sammanhängande frågor

Detta avsnitt hänvisar vanligtvis till konkurrenslagstiftningen, utredningar och påföljder i samband med handelskarteller, missbruk av företag med dominerande ställning på marknaden och konkurrensbegränsande sammanslagningar. Det skulle också kunna innehålla regler om subventioner, statsägda företag och företag som beviljats särskilda privilegier, för att säkerställa lika villkor för privata företag.

13 Tvistlösning och medling

I detta kapitel föreskrivs ett system för att lösa eventuella tvister om det sätt på vilket parterna tillämpar eller tolkar avtalet. i detta kapitel nämns de formella förfaranden som båda sidor måste följa om de inte kan nå en medlingsöverenskommelse.

14 Slutbestämmelser

Detta kapitel fastställer vanligtvis hur avtalet träder i kraft, ger nya parter möjlighet att ansluta sig efter det att avtalet har undertecknats och fastställer förfarandena för att ändra avtalet i framtiden.

15 Andra protokoll

Detta kan innehålla relevant information som inte ingår någon annanstans, t.ex. särskilda ursprungsregler för varje produktkategori.

Dela sidan:

Genvägar