Ytterligare tullklareringsdokument

Under den internationella handeln med varor är det viktigt att utarbeta ett antal viktiga dokument som krävs för tullklarering. Dessa omfattar vanligtvis bland annat fakturan, status som godkänd ekonomisk aktör, ursprungsintyg, bindande klassificeringsbesked, bindande ursprungsinformation, relevanta intyg eller licenser samt moms- och exportbokföring.

Beroende på transportmedel måste dock vanligtvis ytterligare dokument fyllas i och uppvisas för tullmyndigheterna i bestämmelselandet för de varor som ska klareras. I detta avsnitt ges mer detaljerad information om följande ytterligare dokumenttyper:

 • Konossement (sjöfart)
 • FIATA Bill of Lading (kombinerad transport)
 • Vägfraktsedel (vägtransport)
 • Flygfraktsedel (flygfrakt)
 • Järnvägsfraktsedel (Järnvägstransport)
 • ATA-carnet (alla former av transport)
 • TIR-carnet (kombinerad vägtransport och annan transport)
 • Packlista

En beskrivning av den övergripande import- och exportprocessen och de allmänna åtgärder som ska vidtas finns också i våra steg-för-steg-guider.

Konossement

Konossementet (B/L) är ett dokument som rederiet utfärdat till den driftsansvarige avlastaren, i vilket det bekräftas att varorna har tagits emot ombord. Konossementet tjänar som bevis för att fraktföraren har tagit emot varorna. De är skyldiga att leverera varorna till mottagaren. Den innehåller uppgifter om varorna, fartyget och destinationshamnen. Den visar transportavtalet och transporterar äganderätten till varorna. Detta innebär att innehavaren av konossementet nu äger varorna.

Konossementet kan vara ett förhandlingsbart dokument. Ett antal olika typer av konossement kan användas. ”Clean Bills of Lading” anger att varorna har mottagits i uppenbar god ordning och i gott skick. ”Oren eller dubbel förpackning” anger att varorna är skadade eller i dålig ordning. I sådana fall får den finansierande banken vägra att ta emot avsändarens handlingar.

FIATA:s konossement

FIATA Bill of Lading är ett dokument som utformats av International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA). Det används för olika transportsätt (multimodala transporter) och kan användas som ett dokument för kombinerad transport med förhandlingsbar status. Det specifika transportsättet anges inte. Det rättsliga ansvaret för varorna kan överföras under en resa.

Vägfraktsedel (CMR)

Vägfraktsedeln är ett dokument som innehåller närmare uppgifter om den internationella godstransporten på väg. Den fastställs i konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg 1956 (nedan kallad CMR-konventionen). Det gör det möjligt för avsändaren att förfoga över varorna under transporten. Dokumentet ska bestå av fyra exemplar och samtliga ska undertecknas av avsändaren och fraktföraren. Det första exemplaret är avsett för avsändaren. Den andra förblir i transportörens besittning, Den tredje medföljer varorna och levereras till mottagaren. Den fjärde ska undertecknas och stämplas av mottagaren innan den skickas tillbaka till avsändaren. Vanligtvis utfärdas en CMR-rapport för varje fordon.

CMR-meddelandet är inte ett titeldokument och är inte förhandlingsbart. Äganderätten kan inte överlåtas.

Flygfraktsedel (AWB)

Flygfraktsedeln är ett dokument som tjänar som bevis för transportavtalet mellan avsändaren och fraktförarens företag. Den utfärdas av transportörens ombud och omfattas av bestämmelserna i Warszawakonventionen (konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter av den 12 oktober 1929). En enda flygfraktsedel får användas för flera sändningar av varor. Den innehåller tre original och flera extra exemplar. Ett original ska behållas av var och en av de parter som deltar i transporten (avsändaren, mottagaren och transportören). Kopior kan krävas på avgångs-/destinationsflygplatsen, under leveransen och i vissa fall av ytterligare fraktförare. Flygfraktsedeln är en fraktsedel med transportavtal. Det visar att varorna har tagits emot.

IATA:s standardflygfraktsedel är en särskild typ av flygfraktsedel som används av lufttrafikföretag som tillhör International Air Transport Association (IATA). Den innehåller i allmänhet de standardvillkor som fastställs i Warszawakonventionen.

Järnvägsfraktsedel (CIM)

Fraktsedeln (CIM-fraktsedeln) är ett dokument som krävs för godstransport på järnväg. Det regleras i 1980 års konvention om internationell järnvägstrafik (Cotif-CIM). CIM-handlingen utfärdas av fraktföraren i fem exemplar. Originalet åtföljer varorna. Avsändaren behåller ett duplikat av originalet. Transportören behåller de tre återstående kopiorna för internt bruk. CIM betraktas som järnvägstransportavtalet.

ATA-carnet

ATA-carneter (Admission Temporaire/Temporary Admission) är internationella tulldokument som utfärdas av handelskammare i de flesta industrialiserade länderna för att möjliggöra temporär import av varor, utan tullar och skatter. ATA-carneter kan utfärdas för följande kategorier av varor: Kommersiella prover, professionell utrustning och varor för presentation eller användning vid mässor, föreställningar, utställningar osv. Konsultera webbplatsen för internationella handelskammaren för mer information. 

TIR-carnet

TIR-carneter är tulltransiteringsdokument som används för internationell transport av gods, när en del av resan måste göras på väg. De tillåter transport av varor enligt ett förfarande som kallas TIR-förfarandet. TIR-förfarandet fastställdes i TIR-konventionen från 1975 och undertecknades under överinseende av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece).TIR-systemet kräver att gods transporteras i säkra fordon eller containrar. Alla tullar och skatter som ska betalas för varorna täcks av en internationellt giltig garanti. I TIR-carneten föreskrivs att denna säkerhet måste godtas av transit- och bestämmelseländerna.

Packlista

Packsedeln (P/L) är ett handelsdokument som åtföljer fakturan och transportdokumenten. Den innehåller information om importerade artiklar och förpackningsuppgifter för varje sändning (vikt, dimensioner, hanteringsfrågor osv.).

Det krävs för tullklarering som en inventarieförteckning över inkommande gods.

Packsedeln innehåller i allmänhet följande:

 • uppgifter om exportören, importören och transportföretaget
 • datum för utfärdandet,
 • fraktfakturans nummer
 • typ av förpackning (trumma, låda, kartong, låda, fat, påse osv.)
 • antal förpackningar
 • innehållet i varje kolli (beskrivning av varorna och antal försändelser per kolli)
 • märken och nummer
 • förpackningarnas nettovikt, bruttovikt och mätning

Ingen särskild blankett krävs. Exportören upprättar packsedeln i enlighet med gängse affärspraxis. Originaldokumentet och minst en kopia ska lämnas in. I allmänhet finns det inget behov av att underteckna den. I praktiken undertecknas dock ofta originalet och en kopia av packsedeln. Packsedeln får upprättas på valfritt språk. En översättning till engelska rekommenderas dock.

Dela sidan:

Genvägar