Instrument mot tvång

En enda kontaktpunkt bistår vid tillämpningen av instrumentet mot tvång.

Iförordning (EG) nr 2023/2675 om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång (eller instrumentet mot tvång), som trädde i kraft den 27 december 2023, fastställs en ram för EU-åtgärder i fall av ekonomiskt tvång riktat mot Europeiska unionen eller en medlemsstat.

Ekonomiskt tvång: en situation där ett tredjeland försöker utöva påtryckningar på Europeiska unionen eller en medlemsstat att göra ett visst val genom att tillämpa, eller hota att tillämpa, åtgärder som påverkar handel eller investeringar. Sådana metoder inkräktar i onödan på Europeiska unionens och dess medlemsstaters legitima suveräna val. Huruvida en tredjelandsåtgärd uppfyller dessa villkor skulle avgöras från fall till fall.

Inlagor om ekonomiskt tvång

Europeiska kommissionen får, på eget initiativ eller på vederbörligen motiverad begäran, undersöka alla tredjelandsåtgärder för att uppfylla dessa villkor (se artikel 4).

Du kan skicka in en förfrågan och lämna information om ekonomiska tvångsincidenter trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu

 

Konfidentiell behandling

Om ert anbud kräver konfidentiell behandling ber vi er att begära konfidentiell behandling på trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu och vi kommer att vägleda er när det gäller de ytterligare stegen i en säker inlämning.

Vilken information är relevant för tillämpningen av instrumentet mot tvång?

Följande frågor kommer att vägleda dig när det gäller att identifiera de typer av information som är relevanta för tillämpningen av instrumentet mot tvång och som bör beaktas när en begäran görs till kommissionen enligt detta instrument:

 • Vad är tredjelandsåtgärden? tredjeland: varje stat, separat tullområde eller annat rättssubjekt som omfattas av internationell rätt, utom unionen eller en medlemsstat. tredjelandsåtgärd: varje handling eller underlåtenhet, inbegripet oskrivna handlingar)
 • Hur konkretiseras tredjelandsåtgärden?
 • Är tredjelandsåtgärden i kraft, är den i kraft eller inte ännu?  Har den redan antagits, eller är den planerad, aviserad eller hotad?
 • Hur påverkar tredjelandsåtgärden internationell handel eller internationella investeringar och hur påverkas unionen eller någon av dess medlemsstater?
 • Data eller annan information om tredjelandsåtgärdens intensitet, allvarlighetsgrad, frekvens, varaktighet, bredd och omfattning, inbegripet dess inverkan på handels- eller investeringsförbindelserna med unionen.
 • Hur avser tredjelandet genom sin åtgärd att förhindra eller få till stånd att en viss akt upphör, ändras eller antas av EU eller en medlemsstat? Detta innebär varje rättslig eller annan handling, inbegripet ett uttryck för en ståndpunkt, från en institution, ett organ eller en byrå i unionen eller i en medlemsstat som tredjelandet försöker erhålla, ändra eller förhindra.
 • Ange vilken åtgärd det rör sig om så exakt som möjligt.
 • Vilka bevis finns för tredjelandets avsikt?
 • Har unionen lidit skada? Skada för unionen: alla negativa konsekvenser, inbegripet ekonomisk skada, för unionen eller en medlemsstat, inbegripet för unionens ekonomiska aktörer, som orsakas av det ekonomiska tvånget. Det skulle kunna inbegripa skador på EU:s investeringar i tredjeländer).
 • Beskriv och mäta skadan så noggrant som möjligt.  Observera att detta inslag kan överlappa det ovannämnda kriteriet ”påverka handel eller investeringar”. 
 • Ägnar sig tredjelandet åt ett mönster av sådana fall av inblandning som syftar till att förhindra eller utverka vissa handlingar från andra länder (var som helst i världen)?
 • Kan tredjelandet agera på grundval av ett legitimt intresse som är internationellt erkänt? Vad är tredjelandets mål?  Vilka internationella angelägenheter, strategier, insatser finns för närvarande på området i fråga och hur förhåller sig tredjelandets mål till det? 
 • Har tredjelandet i fråga gjort några ansträngningar för att uppnå sitt mål innan det tillgriper tvångsåtgärden?  Vilka var dessa insatser?

Varje begäran bör innehålla så mycket av ovan nämnda information som möjligt, men kommissionen kommer också att behandla begäranden som innehåller information som endast rör vissa av de ovannämnda uppgifterna.

Vi kommer att behandla ditt anbud och kontakta dig om ditt anbud kräver ytterligare åtgärder.

Synpunkter efter uppmaningar från kommissionen att lämna synpunkter i enskilda ärenden

I enskilda fall kan Europeiska kommissionen – beroende på vad som är tillämpligt – inleda riktade ansökningsomgångar för granskning av tredjeländers åtgärder (se artikel 4.4), och när det gäller unionens svarsåtgärder (se artikel 13), där dina specifika synpunkter efterfrågas. Anvisningarna för inlämning kommer att finnas tillgängliga i ett särskilt meddelande för respektive ärende.

Andra framställningar

Unionsföretag och andra privata aktörer som påverkas av ekonomiskt tvång enligt definitionen i förordningen kan kontakta Europeiska kommissionen om hjälp i samband med pågående ekonomiskt tvång på trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu ( se artikel 14).

 

Stöd till företag och privata aktörer i unionen i samband med pågående ekonomiskt tvång avser Europeiska kommissionens möjlighet att ingripa innan ett tredjeland eller på annat sätt vidta åtgärder enligt förordningen i syfte att stoppa det ekonomiska tvånget.

Om du har andra frågor om instrumentet mot tvång kan du kontakta oss direkt trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu

 

Konfidentiell behandling

Om ert anbud kräver konfidentiell behandling ber vi er att begära konfidentiell behandling på trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu och vi kommer att vägleda er när det gäller de ytterligare stegen i en säker inlämning.

Vi kommer att behandla ditt anbud och kontakta dig om ditt anbud kräver ytterligare åtgärder.

Sidan mot tvång på GD Handels webbplats: Skydd mot tvång

Dela sidan:

Genvägar