Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Cariforum

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och EU gör det lättare för människor och företag från de två regionerna att investera i och handla med varandra och att stimulera utvecklingen i hela Västindien.Lär dig hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med 14 västindiska länder gynnar din handel.

I korthet

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och EU undertecknades i oktober 2008. Det handlar inte bara om ett avtal om handel med varor. det omfattar åtaganden om handel med tjänster, investeringar, handelsrelaterade frågor såsom konkurrenspolitik, offentlig upphandling, immateriella rättigheter samt aspekter som rör hållbar utveckling. Överenskommelsen

 • hjälper de båda regionerna att investera i och handel med varandra
 • ger förutsägbart marknadstillträde för handlare i EU och Västindien
 • gradvis öppnar EU:s tjänstemarknad, inklusive kreativa branscher och underhållningsindustrier, och den västindiska marknaden för tjänsteleverantörer från EU
 • garanterar tull- och kvotfritt marknadstillträde till EU för alla produkter
 • EU:s export av känsliga produkter liberaliseras gradvis under en period på 25 år.
 • gör det möjligt för Cariforum-företag att etablera en kommersiell närvaro i EU
 • innehåller en klausul om regional preferens för handel inom Västindien, vilket främjar regional integration och regionala värdekedjor.

Avtalet innehåller också ett separat protokoll om kulturellt samarbete som syftar till att förbättra villkoren för utbyte av kulturella aktiviteter, varor och tjänster mellan Cariforum-länderna och EU. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och EU är det första handelsavtal där EU särskilt innehöll omfattande bestämmelser om kultur.

Förmånsländer

Totalt genomför 14 Cariforum-länder avtalen om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och EU:

 • Dominikanska Republiken
 • Stater i Västindien:
  • Antigua och Barbuda
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica,
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent och Grenadinerna
  • Saint Kitts och Nevis
  • Surinam
  • Trinidad och Tobago

Haiti undertecknade också avtalet i december 2009, men tillämpar det ännu inte, i avvaktan på att det ratificeras av landets parlament.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för länder i Västindien

I avtalet om ekonomiskt partnerskap förutses asymmetrier till förmån för AVS-länderna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringstider, flexibla ursprungsregler och särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, livsmedelstrygghet och skydd av nyetablerade industrier.

EU:s marknader öppnas omedelbart och fullt ut, men Cariforum-staterna har 15–25 år på sig att öppna för import från EU. Dessutom kommer tillverkare av 17 % av de känsligaste varorna (främst från HS-kapitel 1–24) att få permanent skydd mot konkurrens.

Taxor

 • EU beviljar 100 % tull- och kvotfritt tillträde för alla varor från Cariforum-staterna. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter från Cariforum
 • Länderna i Västindien fasar ut tullarna gradvis, över 15–25 år. 17 % av produkterna och tjänsterna anses vara känsliga och är helt undantagna från liberaliseringen. Om importen av vissa EU-varor till Cariforum-länderna plötsligt ökar och hotar den lokala produktionen kan skyddsåtgärder som importkvoter tillämpas.
 • Alla tullar återfinns i bilagorna 1,2 och 3 till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och EU. Observera att inte alla Cariforum-länder följer samma tidsplan för liberalisering.
 • Använd sökalternativet Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och avgifter för din specifika produkt, med beaktande av ursprungsland och bestämmelseland. Om du är osäker, kontakta dina tullmyndigheter.
 • Det finns särskilda bestämmelser om import av mjölkpulver till Dominikanska republiken – det finns importkvoter med förmånstullar.

Ursprungsregler

Kapitlet om ursprungsregler i avtalen om ekonomiskt partnerskap gäller.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Läs mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att kunna importeras till EU.

Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland med hjälp av Min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med ditt produktnamn i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS

Tullklareringsdokument och tullförfaranden

Ursprungsbevis

För att varor med ursprung i EPA-länder ska omfattas av förmånstullsatser måste de åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Detta kan vara antingen

 • Varucertifikat EUR.1 — utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller dennes befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat måste vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus och som uppfyller övriga krav i protokollet om ursprungsregler. Beviset på ursprungsstatus är giltigt i tio månader från och med dagen för utfärdandet.
 • Fakturadeklaration – utfärdad av en exportör, för sändningar till ett värde av högst 6,000 EUR, eller av godkända exportörer, för sändningar oavsett värde. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att uppvisa handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus och uppfyller övriga krav i protokollet om ursprungsregler.

Kumulativ behandling

Vid ansökningar om kumulation när det gäller användning av material från en EPA-partner, en AVS-stat som inte är en Cariforum-stat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium, eller bearbetning eller behandling som utförts i dessa länder, ska följande bevis läggas fram för tullmyndigheterna:

 • för levererat material, ett varucertifikat EUR.1 eller en leverantörsdeklaration.
 • för bearbetning eller behandling, en separat leverantörsdeklaration.

En separat leverantörsdeklaration ska för varje leverans av levererat material lämnas på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling med en fullständig beskrivning av dessa material.

Andra handlingar

 • Läs mer om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för import till EU.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • Bestämmelserna om upphovsrätt syftar till att säkerställa att rättighetshavare från både EU- och Cariforum-staterna får tillräcklig ersättning för användningen av deras verk. Därför bör Cariforum-rättsinnehavare som vill exportera upphovsrättsskyddade produkter eller tjänster till EU lättare få ersättning för användningen av sådana produkter och tjänster.
 • Avtalet om ekonomiskt partnerskap (tjänstekapitlet) innehåller åtaganden om marknadstillträde från 27 EU-länder (utom Belgien) för utbyte av underhållningstjänster, utom audiovisuella tjänster. Detta innebär att Cariforum-konstnärer, musiker och andra kulturutövare som är registrerade som företag kan skicka sina medlemmar eller anställda till 27 EU-länder för att tillhandahålla underhållningstjänster, såsom framföranden, som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter.
 • Förhandlingar pågår om avtalet om skydd av geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

Eftersom avtalet om ekonomiskt partnerskap är asymmetriskt till förmån för de västindiska staterna öppnar Cariforum upp 65 – -75 % av sina marknader med inriktning på sektorer som har störst inverkan på utvecklingen och där investeringar och tekniköverföring krävs, medan EU öppnar upp 90 % av sin tjänstemarknad.

De båda parterna diskuterar för närvarande

 • turism
 • aktivering av kulturprotokollet
 • inrättande av en tjänstekommitté

Vänligen

Offentlig upphandling

Investeringar

Övrigt (konkurrens, TSD)

Avtalet om ekonomiskt partnerskap bidrar till utvecklingen i Västindien genom ökad integration i den globala och regionala handeln och nya marknadsmöjligheter:

 • öppnare handel med tjänster och investeringar
 • göra det lättare att bedriva affärsverksamhet i Västindien – inklusive regler för att säkerställa rättvis konkurrens
 • ekonomiskt stöd från EU för att hjälpa till:
  • EU-länderna genomför avtalen om ekonomiskt partnerskap
  • att använda avtalet om ekonomiskt partnerskap för att exportera mer och locka fler externa investeringar

Konkurrens

Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till EPA-länder.

EU har minimerat åtgärder med produktion och handelssnedvridande effekter.

Om den lokala industrin hotas på grund av en kraftig ökning av importen från Europa gör avtalen om ekonomiskt partnerskap det möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Hållbar utveckling

Avtalet om ekonomiskt partnerskap grundar sig uttryckligen på de ”väsentliga och grundläggande” delarna i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. Avtalen om ekonomiskt partnerskap innehåller således några av de starkaste formuleringarna om rättigheter och hållbar utveckling i EU:s avtal.

 • Klausulen om underlåtenhet att verkställa avtalet innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon av parterna underlåter att uppfylla sina skyldigheter i fråga om de väsentliga delarna. Detta kan inbegripa tillfälligt upphävande av handelsförmåner.
 • De gemensamma EPA-institutionerna har till uppgift att övervaka och bedöma effekterna av genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap på parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöter en tydlig roll.

Regional integrering

Cariforum-länderna har närmare samröre med varandra. Avtalet om ekonomiskt partnerskap bidrar genom att göra det lättare att exportera varor och tjänster mellan

 • alla länder som ingår i Cariforum
 • 17 Västindiska territorier med direkta förbindelser med EU-länder (fyra franska yttersta randområden och 13 utomeuropeiska territorier – sex brittiska, sex nederländska och en fransk)
 • Cariforum-staterna har åtagit sig att erbjuda varandra samma preferenser som de ger EU (ännu inte fullt genomfört).
 • Mellan 2014 och 2020 har EU bidragit med 346 miljoner euro inom ramen för det regionala samarbetsprogrammet.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU hjälper regeringarna i Västindien att uppfylla sina åtaganden på följande sätt:

 • För det första finansierar EU genomförandestrukturer för avtalen om ekonomiskt partnerskap i hela Västindien. Dessa är baserade i nationella handelsministerier och i Cariforum-direktoratet vid sekretariatet för Karibiska gemenskapen (Caricom).
 • För det andra finansierar EU inom ramen för EUF genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap och program för utveckling av den privata sektorn för regeringar och företag sedan 2012. Tillsammans med flera västindiska och internationella organ hjälper EU länderna i Västindien
  • modernisera sättet att uppbära skatter och samla in statistik
  • hjälpa företagen att uppfylla EU:s hälso-, säkerhets- och miljönormer
  • diversifiera sina ekonomier genom att stödja tillväxten i tjänstesektorn
  • Inrättande av organ för konkurrens, handelspolitiska skyddsåtgärder och skyddsåtgärder
   som tillhandahåller tekniskt bistånd på området immateriella rättigheter
 • För det tredje satsar EU på att hjälpa regeringarna att integreras på andra sätt
  • över hela Caricom: genom att skapa en inre marknad och ekonomi (CSME)
  • i DR och Haiti: genom att främja ett närmare samarbete mellan de två
  • i östra Västindien: genom att eftersträva en närmare integration
 • För det fjärde finansierar EU också liknande arbete genom sina landsspecifika program.
  • alla stater har inrättat EPA-samordnare och strukturer
  • nästan alla stater har genomfört de gradvisa tullsänkningar under 2011 och 2013, 2015 och 2017 som överenskommits i avtalet om ekonomiskt partnerskap.
  • arbete pågår för att stärka CROSQ, ett regionalt standardiseringsorgan, och CAHFSA, en regional byrå för livsmedelssäkerhet som inrättades 2010.

Gemensamma institutioner

EU har också bidragit till att genomföra avtalet om ekonomiskt partnerskap genom att samarbeta med de västindiska länderna för att inrätta flera nya, gemensamma institutioner för Västindien.

Syftet med dessa organ är att övervaka hur de båda regionerna genomför avtalet i praktiken. De syftar också till att se till att avtalet om ekonomiskt partnerskap ger positiva resultat och att eventuella problem löses.

De sex gemensamma Cariforum-EU-institutionerna:

 • Gemensamma rådet
 • Handels- och utvecklingskommittén (T & DC)
 • Parlamentarisk kommitté
 • Den rådgivande kommittén
 • Den särskilda kommittén för tullsamarbete och handelslättnader
 • Särskilda jordbrukskommittén.

Hjälp till företag i Västindien

EU hjälper också till att genomföra avtalet om ekonomiskt partnerskap genom sitt partnerskap med export från Västindien, ett organ som omfattar hela Västindien och som främjar handel och investeringar i hela regionen.

EU finansierar program för att hjälpa exportörer i Västindien att samarbeta nära med företag i Västindien, så att de kan utnyttja avtalet om ekonomiskt partnerskap för att utveckla sin produktion och export mer, både till andra västindiska länder och till EU.

Byrån samarbetar också med EU:s yttersta randområden och utomeuropeiska länder och territorier i Västindien för att stimulera handeln mellan dem och resten av regionen.

Kulturellt samarbete

I protokollet om kulturellt samarbete fastställs ramen för ökat samarbete om utbyte av kulturella aktiviteter och varor och tjänster mellan Cariforum och EU.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar