Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Cariforum

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Cariforum och EU gör det lättare för människor och företag från de två regionerna att investera i och bedriva handel med varandra och att stimulera utvecklingen i hela Västindien. Läs om hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med 14 västindiska stater gynnar din handel.

I korthet

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och EU undertecknades i oktober 2008. Det handlar inte bara om ett avtal om handel med varor. Det omfattar åtaganden om handel med tjänster, investeringar, handelsrelaterade frågor såsom konkurrenspolitik, offentlig upphandling, immateriella rättigheter samt aspekter som rör hållbar utveckling. Överenskommelsen:

 • hjälper de två regionerna att investera i och handla med varandra
 • ger förutsägbart marknadstillträde för handlare i EU och Karibien
 • gradvis öppna EU:s marknad för tjänster, inbegripet den kreativa sektorn och underhållningsindustrin, samt den karibiska marknaden för EU:s tjänsteleverantörer,
 • säkerställer tull- och kvotfritt marknadstillträde till EU för alla produkter
 • EU:s export av känsliga produkter liberaliseras gradvis under en 25-årsperiod
 • gör det möjligt för Cariforum-företag att etablera en kommersiell närvaro i EU
 • innehåller bestämmelser om en klausul om regional preferens för handel inom den västindiska regionen, vilket främjar regional integration och regionala värdekedjor.

Avtalet innehåller också ett separat protokoll om kulturellt samarbete som syftar till att förbättra villkoren för utbyte av kulturella aktiviteter, varor och tjänster mellan Cariforum-länderna och EU. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och EU är det första handelsavtal i vilket EU uttryckligen har infört omfattande bestämmelser om kultur.

Förmånsländer

Sammanlagt genomför 14 Cariforum-länder de ekonomiska partnerskapsavtalen mellan Cariforum och EU:

 • Dominikanska republiken
 • Karibiska gemenskapen:
  • Antigua och Barbuda
  • Bahamas (olika betydelser)
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent och Grenadinerna
  • Saint Kitts och Nevis
  • Surinam
  • Trinidad och Tobago

Haiti undertecknade också avtalet i december 2009, men tillämpar det ännu inte, i avvaktan på att det ratificeras av landets parlament.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för de västindiska länderna

I avtalet om ekonomiskt partnerskap förutses asymmetrier till förmån för AVS-länderna, t.ex. uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler samt särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, livsmedelstrygghet och skydd av nyetablerade industrier.

EU:s marknader öppnas omedelbart och helt, men Cariforum-staterna har 15–25 år på sig att öppna sina marknader för import från EU. Dessutom kommer tillverkare av 17 % av de känsligaste varorna (främst från HS-kapitel 1–24) att åtnjuta permanent skydd mot konkurrens.

Tullsatser

 • EU beviljar 100 % tull- och kvotfritt tillträde för alla varor som kommer från Cariforum-staterna. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och kostnadsfritt för alla Cariforum-produkter.
 • Länderna i Västindien fasar gradvis ut tullarna under 15–25 år. 17 % av produkterna och tjänsterna anses vara känsliga och är helt undantagna från liberalisering. Om importen av vissa EU-varor till Cariforum-länderna plötsligt ökar och hotar den lokala produktionen kan skyddsåtgärder såsom importkvoter tillämpas.
 • Alla tullar återfinns i bilagorna 1, 2 och 3 till det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Cariforum och EU. Observera att inte alla Cariforum-länder följer samma avregleringsschema.
 • Använd sökalternativet i Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tariffer för din specifika produkt, med hänsyn till ursprungsland och destination. Om du är osäker, kontakta dina tullmyndigheter.
 •  Det finns särskilda bestämmelser om import av mjölkpulver till Dominikanska republiken - det finns importkvoter med förmånstullar.

Ursprungsregler

För att vara berättigad till förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Kapitlet om ursprungsregler i avtalen om ekonomiskt partnerskap är tillämpligt.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Läs om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.

Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland med hjälp av Min handelsassistent. För att se kraven för din produkt måste du först identifiera dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med produktens namn i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS

 • Läs om de sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.
 • Sök efter de hälso-, säkerhets- och sanitära och fytosanitära regler som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent. För att se kraven för din produkt måste du först identifiera dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med din produkts namn med den inbyggda sökmotorn.

Dokument och förfaranden för tullklarering

Ursprungsintyg

För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i EPA-länder åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsbeviset är giltigt i tio månader. Detta kan vara antingen:

 • Varucertifikat EUR.1 – utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Exportören (eller dennes befullmäktigade ombud) som ansöker om ett intyg måste vara beredd att på begäran lämna in handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus och uppfylla övriga villkor i protokollet om ursprungsregler. Bevis på ursprungsstatus är giltiga i tio månader från och med dagen för utfärdandet.
 • Fakturadeklaration – utfärdad av vilken exportör som helst för sändningar till ett värde av högst 6 000 euro, eller av godkända exportörer för sändningar till ett värde av högst 6 000 euro. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker att dina produkter har ursprungsstatus och uppfyller övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.

Kumulativ behandling

När det gäller ansökningar om kumulation för användning av material från en EPA-partner, en AVS-stat som inte är en Cariforum-stat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium, eller för bearbetning eller behandling som utförts i dessa länder, ska följande handlingar läggas fram för tullmyndigheterna:

 • För levererade material, ett varucertifikat EUR.1 eller en leverantörsdeklaration.
 • För bearbetning eller behandling, en separat leverantörsdeklaration.

En separat leverantörsdeklaration ska lämnas på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling för varje levererad sändning av material, med en fullständig beskrivning av dessa material.

Övriga dokument

 • Läs om andra tullklareringsdokument och tullförfaranden som behövs för import till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • Bestämmelserna om upphovsrätt syftar till att säkerställa att rättsinnehavare från både EU och Cariforum-staterna får lämplig ersättning för användningen av deras verk. Cariforum-rättsinnehavare som vill exportera upphovsrättsskyddade produkter eller tjänster till EU bör därför ha lättare att få ersättning för användningen av sådana produkter och tjänster.
 • Avtalet om ekonomiskt partnerskap (tjänstekapitlet) innehåller åtaganden om marknadstillträde från 27 EU-stater (utom Belgien) för utbyte av underhållningstjänster, utom audiovisuella tjänster. Detta innebär att Cariforums konstnärer, musiker och andra kulturutövare som är registrerade som företag kan skicka sina medlemmar eller anställda till 27 EU-länder för att tillhandahålla underhållningstjänster, t.ex. föreställningar, som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter.
 • Förhandlingar om avtalet om skydd av geografiska beteckningar pågår

Handel med tjänster

Eftersom avtalet om ekonomiskt partnerskap är asymmetriskt till förmån för de västindiska staterna öppnar Cariforum 65–75 % av deras marknader med inriktning på de sektorer som har störst inverkan på utvecklingen och där investeringar och tekniköverföring krävs, medan EU öppnar 90 % av sin tjänstemarknad.

De båda parterna diskuterar för närvarande följande:

 • turism
 • Aktivering av kulturprotokollet.
 • om inrättande av en tjänstekommitté

Snälla

Offentlig upphandling

Investeringar

 • Hitta specifik information om utländska investeringar i EU
 • Hitta allmän information för att möjliggöra din investering utomlands 

Övriga (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Avtalet om ekonomiskt partnerskap bidrar till utvecklingen i Västindien genom ökad integration i den globala och regionala handeln och nya marknadsmöjligheter:

 • öppnande av handeln med tjänster och investeringar
 • göra det lättare att göra affärer i Västindien - inklusive regler för att säkerställa rättvis konkurrens
 • Ekonomiskt stöd från EU för att hjälpa
  • regeringar genomför EPA-företag
  • att använda avtalet om ekonomiskt partnerskap för att exportera mer och locka till sig fler externa investeringar

Konkurrens

Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till EPA-länder.

EU har minimerat åtgärderna med produktions- och handelssnedvridande effekter.

Om den lokala industrin hotas på grund av importökningar från Europa gör avtalen om ekonomiskt partnerskap det möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerad industri.

Hållbar utveckling

Avtalet om ekonomiskt partnerskap bygger uttryckligen på de ”väsentliga och grundläggande” delar som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. Avtalen om ekonomiskt partnerskap innehåller således några av de starkaste formuleringarna om rättigheter och hållbar utveckling i EU:s avtal.

 • Klausulen om icke-verkställighet innebär att ”lämpliga åtgärder” (enligt Cotonouavtalet) kan vidtas om någon part underlåter att fullgöra sina skyldigheter i fråga om de väsentliga delarna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • De gemensamma institutionerna för avtal om ekonomiskt partnerskap har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöterna en tydlig roll.

Regional integration

Cariforum-länderna har blivit mer integrerade med varandra. EPA hjälper till genom att göra det lättare att exportera varor och tjänster mellan:

 • Alla länder som ingår i Cariforum
 • 17 karibiska territorier med direkta kopplingar till EU-länder (fyra franska ”yttersta randområden” och 13 utomeuropeiska territorier – sex brittiska, sex nederländska och en fransk)
 • Cariforum-staterna har åtagit sig att erbjuda varandra samma förmåner som de ger EU (har ännu inte genomförts fullt ut).
 • Mellan 2014 och 2020 har EU bidragit med 346 miljoner euro inom ramen för det regionala samarbetsprogrammet. 

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU hjälper regeringarna i Västindien att fullgöra sina åtaganden på följande sätt:

 • För det första finansierar EU strukturer för genomförande av avtalen om ekonomiskt partnerskap i hela Västindien. Dessa är baserade i nationella handelsministerier och i Cariforum-direktoratet vid Caricoms sekretariat.
 • För det andra finansierar EU sedan 2012 inom ramen för EUF programmen för genomförande av avtalen om ekonomiskt partnerskap och utveckling av den privata sektorn för regeringar och företag. EU samarbetar med flera karibiska och internationella organ och hjälper de karibiska länderna
  • modernisera det sätt på vilket de höjer skatterna och samlar in statistik
  • hjälpa företag att uppfylla EU:s hälso-, säkerhets- och miljönormer
  • diversifiera sina ekonomier genom att stödja tillväxten i sin tjänstesektor
  • Inrättande av organ för konkurrens, handelspolitiska skyddsåtgärder och skyddsåtgärder
   Tillhandahållande av tekniskt bistånd på området immateriella rättigheter
 • För det tredje investerar EU för att hjälpa regeringarna att integrera sig på andra sätt.
  • inom Caricom: genom att skapa en inre marknad och ekonomi (CSME)
  • I Demokratiska republiken Kongo och Haiti: genom att främja ett närmare samarbete mellan de två
  • I östra Karibien: genom att eftersträva en närmare integration
 • För det fjärde finansierar EU också liknande arbete genom sina landsspecifika program.
  • alla stater har EPA-samordnare och strukturer på plats
  • Nästan alla stater har genomfört de progressiva omgångarna av tullsänkningar under 2011 och 2013, 2015 och 2017 i enlighet med avtalet om ekonomiskt partnerskap.
  • Arbete pågår för att stärka CROSQ, ett regionalt standardiseringsorgan, och CAHFSA, ett regionalt organ för livsmedelssäkerhet som inrättades 2010.

Gemensamma institutioner

EU har också bidragit till att omsätta avtalet om ekonomiskt partnerskap i praktiken genom att samarbeta med de västindiska länderna för att inrätta flera nya gemensamma institutioner för EU och Västindien.

Syftet med dessa organ är att övervaka hur båda regionerna omsätter avtalet i praktiken. De är också avsedda att säkerställa att EPA ger positiva resultat och att lösa eventuella problem om de uppstår.

De sex gemensamma Cariforum–EU-institutionerna:

 • Gemensamma rådet
 • Handels- och utvecklingskommittén (T&DC)
 • Parlamentariska kommittén
 • Rådgivande kommittén
 • Särskilda kommittén för tullsamarbete och handelslättnader
 • Särskilda jordbrukskommittén.

Hjälpa företag i Karibien

EU bidrar också till att omsätta avtalet om ekonomiskt partnerskap i praktiken genom sitt partnerskap med Caribbean Export, ett västindiskt organ som främjar handel och investeringar i hela regionen.

EU finansierar program för att hjälpa västindiska exportföretag att samarbeta nära med västindiska företag, så att de kan utnyttja avtalet om ekonomiskt partnerskap för att utveckla sin produktion och exportera mer, både till andra västindiska länder och till EU.

Byrån samarbetar också med EU:s yttersta randområden och utomeuropeiska länder och territorier i Västindien för att stimulera handeln mellan dem och resten av regionen.

Kulturellt samarbete

I protokollet om kulturellt samarbete fastställs ramen för ökat samarbete om utbyte av kulturella aktiviteter samt varor och tjänster mellan Cariforum och EU.

Användbara länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar