Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Cariforum

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Cariforum och EU gör det lättare för människor och företag från de två regionerna att investera i och handla med varandra och att stimulera utvecklingen i hela Västindien. Lär dig hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med 14 västindiska stater gynnar din handel.

I korthet

Cariforum-EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap undertecknades i oktober 2008. Det är inte bara ett avtal om handel med varor, det omfattar åtaganden om handel med tjänster, investeringar, handelsrelaterade frågor såsom konkurrenspolitik, offentlig upphandling, immateriella rättigheter samt aspekter som rör hållbar utveckling. Överenskommelsen

 • hjälper de båda regionerna att investera i och handla med varandra
 • ger förutsägbart marknadstillträde för handlare i EU och Västindien
 • gradvis öppnar EU:s marknad för tjänster, inklusive kreativa sektorer och underhållningsindustrier, samt den västindiska marknaden för tjänsteleverantörer från EU
 • säkerställer tull- och kvotfritt marknadstillträde i EU för alla produkter
 • EU:s export av känsliga produkter liberaliseras gradvis under en period på 25 år
 • gör det möjligt för Cariforum-företag att etablera en kommersiell närvaro i EU
 • innehåller en klausul om regionala preferenser för handel inom den västindiska regionen, vilket främjar regional integration och regionala värdekedjor.

Avtalet innehåller också ett separat protokoll om kulturellt samarbete, som syftar till att förbättra villkoren för utbyte av kulturella aktiviteter, varor och tjänster mellan Cariforum-länderna och EU. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och EU är det första handelsavtal där EU särskilt innehöll omfattande bestämmelser om kultur.

Förmånsländer

Totalt genomför 14 Cariforum-länder de ekonomiska partnerskapsavtalen mellan Cariforum och EU:

 • Dominikanska republiken
 • Karibiska gemenskapen förklarar följande:
  • Antigua och Barbuda
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent och Grenadinerna
  • Saint Kitts och Nevis
  • Surinam
  • Trinidad och Tobago

Haiti undertecknade också avtalet i december 2009, men tillämpar ännu inte det, i avvaktan på att det ratificeras av parlamentet.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för västindiska länder

I avtalet om ekonomiskt partnerskap förutses asymmetrier till förmån för AVS-länderna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler och särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, livsmedelstrygghet och skydd av nyetablerade industrier.

EU:s marknader öppnas omedelbart och helt och hållet, men Cariforum-staterna har 15–25 år på sig att öppna sig för import till EU. Dessutom kommer tillverkare av 17 % av de känsligaste varorna (främst från HS-kapitel 1–24) att åtnjuta permanent skydd mot konkurrens.

Tariffer

 • EU beviljar 100 % tull- och kvotfritt tillträde för alla varor från Cariforum-staterna. Tillträdet till EU:s marknad är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter från Cariforum
 • Länderna i Västindien fasar gradvis ut tullarna under 15–25 år. 17 % av produkterna och tjänsterna anses vara känsliga och är helt undantagna från liberaliseringen. Om importen av vissa EU-varor till Cariforum-länderna plötsligt ökar och hotar den lokala produktionen kan skyddsåtgärder som importkvoter tillämpas.
 • Alla tullar återfinns i bilagorna 1,2 och 3 till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och EU. Observera att inte alla Cariforum-länder följer samma liberaliseringsplan.
 • Använd sökalternativet för Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn till produktens ursprungsland och bestämmelseland. Om du är tveksam, kontakta era tullmyndigheter.
 •  Det finns särskilda bestämmelser om import av mjölkpulver till Dominikanska republiken – det finns importkvoter med förmånstullar.

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Kapitlet om ursprungsregler i avtalen om ekonomiskt partnerskap är tillämpligt.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.

Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland med hjälp av min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS-system

 • Lär dig mer om de sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.
 • Sök efter de regler om hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Du kan också leta upp varukoden genom att söka på produktens namn.

Dokument och förfaranden för tullklarering

Ursprungsintyg

För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i EPA-länder åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Detta kan vara antingen

 • Varucertifikat EUR.1 – utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller det befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat måste vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus och att de uppfyller övriga villkor i protokollet om ursprungsregler. Bevis på ursprungsstatus är giltiga i tio månader från och med dagen för utfärdandet.
 • Fakturadeklaration – utfärdad av en exportör för sändningar till ett värde av högst 6,000 EUR, eller av godkända exportörer, för sändningar av vilket värde som helst. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus och uppfylla övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.

Kumulativ behandling

När det gäller ansökningar om kumulation med avseende på användning av material från en EPA-partner, en annan AVS-stat än en Cariforum-stat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium, eller om bearbetning eller behandling som utförts i dessa länder, ska de bevis som du måste lämna till tullmyndigheterna vara följande:

 • för levererat material, ett varucertifikat EUR.1 eller en leverantörsdeklaration.
 • för bearbetning eller behandling som utförts, en separat leverantörsdeklaration.

En separat leverantörsdeklaration ska lämnas på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling för varje sändning av levererat material, med en fullständig beskrivning av detta material.

Övriga dokument

 • Läs om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för att importera till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • Bestämmelser om upphovsrätt syftar till att säkerställa att rättighetshavare från både EU och Cariforum-staterna får tillräcklig ersättning för användningen av deras verk. Därför bör innehavare av rättigheter i Cariforum som vill exportera upphovsrättsskyddade produkter eller tjänster till EU lättare få ersättning för användningen av sådana produkter och tjänster.
 • Avtalet om ekonomiskt partnerskap (kapitlet om tjänster) innehåller åtaganden om marknadstillträde från 27 EU-länder (utom Belgien) för utbyte av underhållningstjänster, utom audiovisuella tjänster. Detta innebär att Cariforum-konstnärer, musiker och andra kulturarbetare, som är registrerade som företag, kan skicka sina medlemmar eller anställda till 27 EU-länder för att tillhandahålla underhållningstjänster, såsom framföranden, som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter.
 • Förhandlingar om avtalet om skydd av geografiska beteckningar pågår

Handeln med tjänster

Eftersom avtalet om ekonomiskt partnerskap är asymmetriskt till förmån för västindiska stater öppnar Cariforum 65 – -75 % av sina marknader med inriktning på de sektorer som har störst inverkan på utvecklingen och där det krävs investeringar och tekniköverföring, medan EU öppnar 90 % av sin tjänstemarknad.

De båda parterna diskuterar för närvarande följande:

 • turism
 • aktivering av kulturprotokollet
 • inrättande av en tjänstekommitté

Vänligen

Offentlig upphandling

Investerings —

Övriga (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Avtalet om ekonomiskt partnerskap bidrar till utvecklingen i Västindien genom ökad integration i den globala och regionala handeln och nya marknadsmöjligheter:

 • öppnande av handel med tjänster och investeringar
 • göra det lättare att bedriva affärsverksamhet i Västindien – inklusive regler för att säkerställa rättvis konkurrens
 • ekonomiskt stöd från EU för att hjälpa till att
  • regeringarna genomför avtalen om ekonomiskt partnerskap
  • att använda avtalet om ekonomiskt partnerskap för att exportera mer och locka fler externa investeringar

Tävling

Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till EPA-länder.

EU har minimerat åtgärderna med produktions- och handelssnedvridande effekter.

Om den lokala industrin hotas på grund av den ökade importen från Europa gör avtalen om ekonomiskt partnerskap det möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Hållbar utveckling

Avtalet om ekonomiskt partnerskap grundar sig uttryckligen på de ”väsentliga och grundläggande” inslag som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och goda styrelseformer. Avtalen om ekonomiskt partnerskap innehåller således några av de starkaste formuleringarna om rättigheter och hållbar utveckling i EU-avtalen.

 • Klausulen om att vägra verkställighet innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon av parterna inte fullgör sina skyldigheter i fråga om grundsatserna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • De gemensamma EPA-institutionerna har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöterna en tydlig roll.

Regional integration

Cariforum-länderna har varit mer integrerade med varandra. Avtalet om ekonomiskt partnerskap bidrar till att göra det lättare att exportera varor och tjänster mellan

 • alla länder som ingår i Cariforum
 • 17 västindiska territorier med direkta kopplingar till EU-länderna (fyra franska ”yttersta randområden” och 13 utomeuropeiska territorier – sex brittiska, sex nederländska och ett franskt)
 • Cariforum-staterna har åtagit sig att erbjuda varandra samma förmåner som de ger EU (har ännu inte genomförts fullt ut).
 • Mellan 2014 och 2020 har EU bidragit med 346 miljoner euro inom ramen för det regionala samarbetsprogrammet. 

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU hjälper regeringarna i Västindien att fullgöra sina åtaganden på följande sätt:

 • För det första finansierar EU genomförandestrukturer för avtal om ekonomiskt partnerskap i hela Västindien. Dessa har sitt säte i de nationella handelsministerierna och i Cariforum-direktoratets sekretariat vid Karibiska gemenskapens (Caricom) sekretariat.
 • För det andra finansierar EU inom ramen för EUF genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap och utvecklingsprogrammen för den privata sektorn för regeringar och företag sedan 2012. EU samarbetar med flera västindiska och internationella organ och hjälper länderna i Västindien
  • modernisera det sätt på vilket de höjer skatterna och samlar in statistik
  • hjälpa företagen att uppfylla EU:s hälso-, säkerhets- och miljönormer
  • diversifiera sina ekonomier genom att stödja tillväxten i deras tjänstesektor
  • Inrättande av organ för konkurrens, handelspolitiska skyddsåtgärder och skyddsåtgärder
   som tillhandahåller tekniskt bistånd på området immateriella rättigheter
 • För det tredje investerar EU för att hjälpa regeringarna att integrera sig på andra sätt
  • i hela Caricom: genom att skapa en inre marknad och ekonomi (CSME)
  • i DR och Haiti: genom att främja ett närmare samarbete mellan de två
  • i östra Västindien: genom att sträva efter närmare integration
 • För det fjärde finansierar EU också liknande arbete genom sina landsspecifika program.
  • alla stater har EPA-samordnare och strukturer på plats
  • nästan alla stater har genomfört de gradvisa tullsänkningarna under 2011 och 2013, 2015 och 2017 i enlighet med avtalet om ekonomiskt partnerskap.
  • arbete pågår för att stärka CROSQ, ett regionalt standardiseringsorgan, och CAHFSA, en regional myndighet för livsmedelssäkerhet som inrättades 2010.

Gemensamma institutioner

EU har också hjälpt till att omsätta avtalet om ekonomiskt partnerskap i praktiken genom att samarbeta med länderna i Västindien för att inrätta flera nya gemensamma institutioner för hela EU.

Dessa organ ska övervaka hur båda regionerna omsätter avtalet i praktiken. De är också avsedda att säkerställa att EPA ger positiva resultat och att lösa eventuella problem om de uppstår.

De sex gemensamma Cariforum-EU-institutionerna:

 • Gemensamma rådet
 • Handels- och utvecklingskommittén
 • Parlamentarisk kommitté
 • Rådgivande kommitté
 • Den särskilda kommittén för tullsamarbete och handelslättnader
 • Särskilda jordbrukskommittén.

Hjälpa företag i Västindien

EU bidrar också till att omsätta avtalet om ekonomiskt partnerskap i praktiken genom sitt partnerskap med export från Västindien, ett organ som omfattar hela Västindien och som främjar handel och investeringar i hela regionen.

EU finansierar program för att hjälpa västindiska exportföretag att samarbeta nära med företag i Västindien, så att de kan utnyttja avtalet om ekonomiskt partnerskap för att utveckla sin produktion och export mer, både till andra västindiska länder och till EU.

Byrån samarbetar också med EU:s yttersta randområden och utomeuropeiska länder och territorier i Västindien för att stimulera handeln mellan dem och resten av regionen.

Kulturellt samarbete

Genom protokollet om kulturellt samarbete inrättas en ram för ökat samarbete om utbyte av kulturella aktiviteter och varor och tjänster mellan Cariforum och EU.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar