Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Cariforum

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och EU gör det lättare för människor och företag från de båda regionerna att investera i och bedriva handel med varandra, och att stimulera utvecklingen i hela Västindien. Läs mer om hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med 14 västindiska stater gynnar din handel.

I korthet

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Cariforum och EU undertecknades i oktober 2008. Det är inte bara ett avtal om handel med varor. det omfattar åtaganden om handel med tjänster, investeringar, handelsrelaterade frågor såsom konkurrenspolitik, offentlig upphandling, immateriella rättigheter samt aspekter som rör hållbar utveckling. Avtalet:

 • hjälper de två regionerna att investera i och handla med varandra
 • ger förutsägbart marknadstillträde för handlare i EU och Västindien
 • gradvis öppnar EU:s marknad för tjänster, inklusive kreativa industrier och underhållningsindustrier, samt den västindiska marknaden för tjänsteleverantörer från EU
 • säkerställer tull- och kvotfritt marknadstillträde till EU för alla produkter
 • EU:s export av känsliga produkter liberaliseras gradvis under en period på 25 år
 • gör det möjligt för Cariforum-företagen att etablera en kommersiell närvaro i EU
 • föreskriver en klausul om regional preferens för handel inom Västindien, som främjar regional integration och regionala värdekedjor.

Avtalet innehåller också ett separat protokoll om kulturellt samarbete som syftar till att förbättra villkoren för utbyte av kulturella aktiviteter, varor och tjänster mellan Cariforum-länderna och EU. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-EU och EU är det första handelsavtal där EU särskilt innehöll omfattande bestämmelser om kultur.

Stödmottagande länder

Sammanlagt genomför 14 Cariforum-länder avtalen om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och EU:

 • Dominikanska republiken
 • Karibiska gemenskapen har följande lydelse:
  • Antigua och Barbuda
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent och Grenadinerna
  • Saint Kitts och Nevis
  • Surinam
  • Trinidad och Tobago

Haiti undertecknade också avtalet i december 2009, men tillämpar det ännu inte, i avvaktan på att det ratificeras av landets parlament.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för västindiska länder

I avtalet om ekonomiskt partnerskap förutses asymmetrier till förmån för AVS-länderna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler samt särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, tryggad livsmedelsförsörjning och skydd av nyetablerade industrier.

EU:s marknader öppnas omedelbart och helt och hållet, men Cariforum-staterna har 15–25 år på sig att öppna sig för import från EU. Dessutom kommer tillverkare av 17 % av de känsligaste varorna (främst från HS-kapitel 1–24) att åtnjuta permanent konkurrensskydd.

Tariffer

 • EU beviljar 100 % tull- och kvotfritt tillträde för alla varor från Cariforum-staterna. Tillträdet till EU:s marknad är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter från Cariforum
 • De västindiska länderna fasar ut tullarna gradvis, över 15–25 år. 17 % av produkterna och tjänsterna anses vara känsliga och är helt undantagna från liberaliseringen. Om importen av vissa EU-varor till Cariforum-länderna plötsligt ökar och hotar den lokala produktionen kan skyddsåtgärder såsom importkvoter tillämpas.
 • Alla tullar finns i bilagorna 1,2 och 3 till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och EU. Notera att inte alla Cariforum-länder följer samma tidsplan för liberalisering.
 • Använd sökalternativet Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn tagen till ursprungsland och bestämmelseland. Om du är osäker, kontakta era tullmyndigheter.
 •  Det finns särskilda bestämmelser om import av mjölkpulver till Dominikanska republiken – det finns importkvoter med förmånstullar.

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Kapitlet om ursprungsregler i avtalen om ekonomiskt partnerskap är tillämpligt.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.

Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland med hjälp av Min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din vara i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav (SPS)

Dokument och förfaranden för tullklarering

Ursprungsintyg

För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i EPA-länder åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Detta kan vara antingen

 • Varucertifikat EUR.1 – utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller det befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat ska vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus och att de uppfyller övriga villkor i protokollet om ursprungsregler. Bevis på ursprungsstatus gäller i tio månader från och med dagen för utfärdandet.
 • Fakturadeklaration – utfärdad av en exportör, för sändningar till ett värde av högst 6,000 EUR, eller av godkända exportörer, för sändningar av valfritt värde. När en fakturadeklaration fylls i bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus och uppfyller övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.

Kumulativ behandling

Vid anspråk på kumulation med avseende på användning av material från en EPA-partner, en annan AVS-stat än en Cariforum-stat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium, eller för bearbetning eller behandling som utförts i dessa länder, ska följande bevis läggas fram för tullmyndigheterna:

 • för levererat material, ett varucertifikat EUR.1 eller en leverantörsdeklaration.
 • för bearbetning eller behandling, en separat leverantörsdeklaration.

En separat leverantörsdeklaration med en fullständig beskrivning av detta material ska lämnas på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling för varje leverans av material.

Andra dokument

 • Läs om andra tullklareringsdokument och förfaranden som krävs för import till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • Upphovsrättsliga bestämmelser syftar till att säkerställa att rättsinnehavare från både EU och Cariforum-staterna får tillräcklig ersättning för användningen av deras verk. Därför bör Cariforum-rättsinnehavare som vill exportera upphovsrättsskyddade produkter eller tjänster till EU lättare få ersättning för användningen av sådana produkter och tjänster.
 • Avtalet om ekonomiskt partnerskap (Tjänstekapitlet) innehåller åtaganden om marknadstillträde från 27 EU-länder (utom Belgien) för utbyte av underhållningstjänster, utom audiovisuella tjänster. Detta innebär att Cariforum-konstnärer, musiker och andra kulturutövare, som är registrerade som företag, kan skicka sina medlemmar eller anställda till 27 EU-länder för att tillhandahålla underhållningstjänster, såsom framföranden, som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter.
 • Förhandlingar om avtalet om skydd av geografiska beteckningar pågår

Handel med tjänster

Eftersom avtalet om ekonomiskt partnerskap är asymmetriskt till förmån för västindiska stater öppnar Cariforum upp 65 – -75 % av sina marknader med inriktning på de sektorer som har störst inverkan på utvecklingen och där investeringar och tekniköverföring krävs, medan EU öppnar upp 90 % av sin tjänstemarknad.

De båda parterna diskuterar för närvarande

 • turism
 • aktivering av kulturprotokollet
 • om inrättande av en tjänstekommitté

Var vänlig

Offentlig upphandling

Investeringar

Övriga (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Avtalet om ekonomiskt partnerskap bidrar till utvecklingen i Västindien genom ökad integration i den globala och regionala handeln och nya marknadsmöjligheter:

 • öppnande av handeln med tjänster och investeringar
 • göra det lättare att göra affärer i Västindien – inklusive regler för att säkerställa rättvis konkurrens
 • ge ekonomiskt stöd från EU för att hjälpa
  • regeringarna genomför företagen inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap
  • att använda avtalet om ekonomiskt partnerskap för att exportera mer och locka till sig mer externa investeringar.

Konkurrens

Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till länder som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap.

EU har minimerat åtgärderna med produktions- och handelssnedvridande effekter.

Om den lokala industrin hotas på grund av ökad import från Europa är det enligt avtalen om ekonomiskt partnerskap möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Hållbar utveckling

Avtalet om ekonomiskt partnerskap grundar sig uttryckligen på de ”grundsatser och grundsatser” som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. Avtalen om ekonomiskt partnerskap innehåller således några av de starkaste formuleringarna i EU:s avtal om rättigheter och hållbar utveckling.

 • Klausulen om icke-genomförande innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon part underlåter att fullgöra sina skyldigheter i fråga om grundsatserna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • De gemensamma EPA-institutionerna har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöter en tydlig roll.

Regional integration

Cariforum-länderna har integrerat sig närmare med varandra. Avtalet om ekonomiskt partnerskap bidrar till att göra det lättare att exportera varor och tjänster mellan

 • alla de länder som ingår i Cariforum
 • 17 västindiska territorier med direkta förbindelser med EU-länder (fyra franska ”yttersta randområden” och 13 utomeuropeiska territorier – sex brittiska, sex nederländska och en fransk)
 • Cariforum-staterna har åtagit sig att erbjuda varandra samma förmåner som de ger EU (ännu inte genomfört fullt ut).
 • Mellan 2014 och 2020 bidrog EU med 346 miljoner euro inom ramen för det regionala samarbetsprogrammet. 

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU hjälper regeringarna i Västindien att fullgöra sina åtaganden på följande sätt:

 • För det första finansierar EU strukturer för genomförande av avtal om ekonomiskt partnerskap i hela Västindien. Dessa är baserade i nationella handelsministerier och i Cariforum-sekretariatet vid Cariforum-gemenskapens sekretariat.
 • För det andra finansierar EU inom ramen för EUF genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap och utvecklingsprogrammen för den privata sektorn för regeringar och företag sedan 2012. EU samarbetar med flera västindiska och internationella organ och hjälper länderna i Västindien
  • modernisera det sätt på vilket de höjer skatterna och samlar in statistik
  • hjälpa företagen att uppfylla EU:s hälso-, säkerhets- och miljönormer
  • diversifiera sina ekonomier genom att stödja tillväxten i deras tjänstesektor
  • Om inrättande av organ för konkurrens, handelspolitiska skyddsåtgärder och skyddsåtgärder
   Tillhandahållande av tekniskt bistånd på området för immateriella rättigheter
 • För det tredje investerar EU för att hjälpa regeringarna att integrera sig på andra sätt
  • inom Cariccom: genom att skapa en inre marknad och ekonomi (CSME)
  • i Demokratiska republiken Kongo och Haiti: genom att främja ett närmare samarbete mellan de båda
  • i östra Västindien: genom att eftersträva en närmare integration
 • För det fjärde finansierar EU också liknande arbete genom sina landsspecifika program
  • alla stater har inrättat samordnare och strukturer för avtalen om ekonomiskt partnerskap.
  • nästan alla stater har genomfört de gradvisa omgångarna av tullsänkningar under 2011 och 2013, 2015 och 2017 i enlighet med avtalet om ekonomiskt partnerskap.
  • arbete pågår för att stärka CROSQ, ett regionalt standardiseringsorgan, och CAHFSA, ett regionalt organ för livsmedelssäkerhet som inrättades 2010.

Gemensamma institutioner

EU har också hjälpt till att omsätta avtalet om ekonomiskt partnerskap i praktiken genom att samarbeta med länderna i Västindien för att inrätta flera nya gemensamma institutioner i Västindien.

Syftet med dessa organ är att övervaka hur båda regionerna omsätter avtalet i praktiken. De syftar också till att säkerställa att avtalet om ekonomiskt partnerskap ger positiva resultat och till att lösa eventuella problem.

De sex gemensamma Cariforum-EU-institutionerna:

 • Gemensamma rådet
 • Handels- och utvecklingskommittén (T -DC)
 • Det parlamentariska utskottet
 • Rådgivande kommittén
 • Den särskilda kommittén för tullsamarbete och handelslättnader
 • Särskilda utskottet för jordbruk.

Hjälpa företag i Västindien

EU bidrar också till att genomföra avtalet om ekonomiskt partnerskap genom sitt partnerskap med den västindiska exporten, ett organ som omfattar hela Västindien och som främjar handel och investeringar i hela regionen.

EU finansierar program för att hjälpa den västindiska exporten att samarbeta nära med västindiska företag, så att de kan utnyttja avtalet om ekonomiskt partnerskap för att utveckla sin produktion och export mer, både till andra västindiska länder och till EU.

Byrån samarbetar också med EU:s yttersta randområden och utomeuropeiska länder och territorier i Västindien för att stimulera handeln mellan dem och resten av regionen.

Kulturellt samarbete

I protokollet om kulturellt samarbete fastställs en ram för ökat samarbete i fråga om utbyte av kulturella aktiviteter samt varor och tjänster mellan Cariforum och EU.

Användbara länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar