Vägledning för export av varor

Planerar ditt företag att exportera varor till länder utanför EU? Detta avsnitt hjälper dig att förstå om ditt företag är redo att exportera och beskriver de olika stegen i exportprocessen.

5 steg mot export av en produkt

 
 

Innan du startar – Är ditt företag redo att handla?

Planerar du att exportera en produkt för första gången?

Innan du gör det ska du kontrollera om ditt företag är redo:

 • Är din produkt redan framgångsrik på din hemmamarknad eller i andra EU-länder?
 • Har ditt företag kapacitet att sälja produkten på utländska marknader utanför EU? Har den tillräckligt med personal, tid, ekonomiska och juridiska resurser?
 • Har företagets ledning åtagit sig att expandera till exportmarknader utanför EU?
 • Har ditt företag en omfattande finansiell plan/marknadsföringsplan/affärsplan med tydligt definierade mål till stöd för export till marknader utanför EU?
 • Har ert företag en konkret strategi för hur produkten ska exporteras till din exportmarknad? Du kan till exempel exportera din produkt direkt till din köpare på din exportmarknad, t.ex. ett annat företag eller en konsument, eller indirekt genom att anlita en tredje part, t.ex. en agent eller distributör. Både direkt och indirekt export kan också stödjas av e-handelsplattformar.
 • Om tillämpligt, skyddas de immateriella rättigheterna för din produkt på din exportmarknad?
 • Har ditt företag kapacitet och sakkunskap för att anpassa sin produkt till kulturella preferenser eller olika tekniska standarder i länder utanför EU?

Innan du fortsätter, överväga frågorna ovan noggrant och diskutera dem inom ditt företag för att avgöra om du är beredd att handla med länder utanför EU eller vilka åtgärder du måste vidta för att förbereda dig för detta.

 

1

Hitta en marknad och en köpare

För att exportera varor till länder utanför EU bör du först identifiera en marknad och hitta en köpare för din produkt. Den information som erbjuds under Min handelsassistentkommer att hjälpa dig att hitta lämpliga marknader för din produkt. Det kommer också att hjälpa dig att fastställa kraven för din köpare, t.ex. krav på registrering eller licensiering för att handla med specifika varor eller delta i ett visst ekonomiskt område. Eftersom din köpare vanligtvis är importör och tar på sig ansvaret för att din produkt förs in i bestämmelselandet och på dess marknad, är det av avgörande betydelse att köparen har denna roll.

Följande institutioner eller aktörer kan vara till hjälp när det gäller att identifiera exportmarknadsmöjligheter och hitta kvalificerade köpare.

 • Handelskammare kan ge dig information om olika marknader och affärspartner och hänvisa dig till relevanta rapporter.
 • Handelsspecifika nyhetsförmedlare eller handelsfrämjande organ i ditt land eller på din utvalda exportmarknad som omfattar marknadsanalys och bedömning av affärsmöjligheter kan vara till hjälp. Dessa organ tillhandahåller ofta studier om viktiga exportsektorer.
 • Exportkonsulter och relevanta banker kan också ge råd.

Hur väljer du dina målmarknader?

Granska potentiella exportmarknader för att bedöma om det finns efterfrågan på din produkt och överväga om din produkt skulle vara konkurrenskraftig på exportmarknaden.

Kontrollera handelsstatistiken för din potentiella målmarknad.

Importstatistik kan visa om ditt mottagarland redan importerar din produkttyp, varifrån importen kommer och om det redan finns ett stort utbud på marknaden. Låga siffror kan visa på en möjlighet, men också avslöjande hinder för marknadstillträde eller till och med hinder, som du kan kolla med Min handelsassistent.

Hur hittar man potentiella köpare?

När du har valt en eller flera målmarknader är nästa steg att identifiera potentiella handelspartner och affärskontakter.

Du kan hitta partner och kontakter på följande webbplats:

Sådana evenemang erbjuds allt oftare online och det kan vara lämpligt att undersöka motsvarande alternativ.

Till skillnad från inhemska transaktioner måste köparens kvalificering för importtransaktionen och den faktiska användningen eller marknadsföringen av din produkt i destinationslandet kontrolleras noggrant.

Du kan också kontrollera om du får sälja till staten på din potentiella exportmarknad.

Vad är offentlig upphandling?

 

2

Kontrollera exportvillkoren i EU och importkraven på din målmarknad

För att kunna exportera din produkt till länder utanför EU måste du uppfylla vissa grundläggande krav.

Hur kan du exportera?

Du kan exportera en produkt på olika sätt.

 • Du kan till exempel exportera direkt till en köpare på din exportmarknad. Detta kan vara ett annat företag eller en konsument.
 • Alternativt exporterar särskilt mycket små företag ofta indirekt via e-handelsplattformar.

 

Vad är e-handel?

Vem kan exportera?

 • Du måste normalt vara etablerad i EU som ett företag eller ett fast driftställe. Detta inbegriper momsregistrering.
 • I allmänhet måste du också registrera dig i det nationella handelsregistret. För mer information, kontakta din lokala handelskammare.
 • Om du är bosatt utanför EU måste du ha arbetstillstånd för att bedriva självständig affärsverksamhet. dessutom måste du hitta en person som är etablerad i EU och som är villig att agera för din räkning som exportör (t.ex. en logistikleverantör eller tullombud).

Hur registrerar man sig som exportör?

Som EU-exportör måste du ansöka hos den behöriga tullmyndigheten om ett så kallat Eori-nummer för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer.

Eori-numret är ett identitetsnummer som är giltigt i hela EU och som du behöver för alla tulldeklarationer för export.

Spets: Denna process kan ta viss tid att tillämpa så långt framöver.

Förmånshandelsavtal:

Om du vill exportera till ett land där EU har ett förmånshandelsavtal med och omfattas av lägre tullar kan du också behöva ansöka om status som godkänd exportör (EA) eller, beroende på avtalet, ansöka om att bli registrerad exportör (REX). EA tillämpas på och REX genom er nationella tullförvaltning.

Som godkänd får du upprätta ”ursprungsdeklarationer”, som registrerad exportör, ”ursprungsförsäkringar” som också överstiger de tröskelvärden för sändningar som anges i det relevanta avtalet. I dessa deklarationer eller förklaringar anges att de produkter som ska exporteras uppfyller ursprungsreglerna i ett visst handelsavtal.

Potentiella förenklingar

Om du ofta exporterar och har kunnig personal och en tillförlitlig organisation av tullförfarandena kan du ansöka om förenklade tulldeklarationer i enlighet med unionens tullkodex. I detta sammanhang kan mer erfarna näringsidkare också överväga status som godkänd ekonomisk aktör (AEO).

Är exporten av din produkt begränsad i EU?

Export av vissa varor eller export av en produkt till ett visst bestämmelseland kan förbjudas eller begränsas. Du kan behöva en licens eller ett tillstånd.

 • Kontrollera i Taric om du behöver en exportlicens för din produkt.
 • Kontrollera exportrestriktioner på EU:s sanktionskarta.
 • För vissa produkter kan det i undantagsfall finnas nationella restriktioner i ditt land som du bör kontrollera med dess behöriga myndigheter.

De huvudsakliga typer av produkter som omfattas av restriktioner eller förbud är följande:

 • vissa levande djur, kött och växter.
 • hotade arter
 • vissa livsmedel
 • farliga kemikalier
 • läkemedel och läkemedel
 • vapen
 • produkter med dubbla användningsområden
 • avfall
 • kulturföremål (värdefulla antikviteter och konstverk)
 • varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor
 • oanständiga artiklar, publikationer och videoinspelningar

Kontrollera vilka regler som gäller för sådana produkter.

Finns det några restriktioner på din exportmarknad?

Du måste också se till att det land du vill exportera inte tillämpar några förbud eller restriktioner för din produkt som förbjuder den att komma in i landet eller släppas ut på dess marknad. Även om din köpare vanligtvis tar på sig ansvaret för såväl importen som användningen eller marknadsföringen av din produkt, bör du för framgångsrika och hållbara transaktioner vara medveten om såväl importförbud som importrestriktioner i importlandet.

För en uttömmande beskrivning av restriktionerna i olika destinationsländer, besöka min handelsassistent.

Du kan också hitta allmänna förklaringar till olika typer av begränsningar i avsnittet Varor.

Vilka taxor gäller för din produkt?

Dukan behöva betala avgifter för din produkt när den släpps ut på exportmarknaden. Du hittar de tullsatser som tillämpas av olika destinationsländer i min handelsassistent.

Det beror på ditt samtycke och avtal med köparen, men i de flesta fall är det tillrådligt att lämna importklareringen till köparen, som sedan betalar tullar samt de skatter och tilläggstullar som ska betalas vid importen. Tänk på att det senare kommer att öka priset på din produkt på din exportmarknad. Denna så kallade landade kostnad bör fortfarande vara konkurrenskraftig.

 

Vad är en importtull?

Kan mitt företag dra nytta av ett förmånshandelsavtal mellan EU och bestämmelselandet?

Om EU har ett förmånshandelsavtal med destinationslandet kan din produkt komma att sänkas eller till och med avskaffas helt. Dessa tullar kallas förmånstullsatser.

I min handelsassistentkommer du att tillämpa de förmånstullsatser som gäller för produkter med ursprung i EU i olika destinationsländer.

Dessa förmånstullsatser är dock beroende av att din produkt tillverkas på förmånshandelsavtalspartnerns territorium och i enlighet med ursprungsreglerna i detta avtal.

Därför bör du först kontrollera om det finns en förmånstullsats och en så kallad förmånsmarginal mellan den normala MGN-tullsatsen och EU:s förmånstullsats.

Om så är fallet och du vill visa upp ett bevis på förmånsberättigande ursprung som gör det möjligt att tillämpa den förmånliga tullsatsen måste du följa ursprungsreglerna.

För detta ändamål kommer ni att behöva lämpliga bevis för ursprungsstatus för material som kommer från tredje part. Inom EU sker detta genom så kallade leverantörsdeklarationer som du måste samla in för detta ändamål.

För att ta reda på vilka regler som gäller för din produkt och destinationslandet kan du vända dig till Min handelsassistent.

EU:s handelsavtal:

 • erbjuda en stabilare och mer förutsägbar uppsättning regler för dig när du handlar med utländska marknader.
 • se till att lagstiftningen i ett land utanför EU inte diskriminerar EU-produkter.
 • skapa nya och bättre exportmöjligheter för ditt företag och göra det lättare att investera utomlands.

Finns det några handelspolitiska skyddsåtgärder för din produkt?

Handelspolitiska skyddsåtgärder kan tillämpas på din produkt av importlandet. Sådana åtgärder kan utgöra en betydande kostnad som måste beaktas vid planeringen av din export. De mest relevanta är antidumpningsåtgärder, men det kan också finnas utjämnings- eller skyddsåtgärder. Även om din köpare enligt avtalet vanligtvis fungerar som importör och bär sådana extra kostnader kan detta utgöra ett hinder för framgångsrika och hållbara transaktioner.

Relaterade åtgärder, allt efter omständigheterna, som tillämpas av ett visst importland återspeglas i Min handelsassistent.

Vilka är de relevanta skatterna och tilläggstullarna på din exportmarknad?

Kontrollera också vilka skatter och, i förekommande fall, tilläggstullar som ska betalas vid import av din produkt. De skatter och tilläggstullar som ska betalas vid import till olika destinationsländer kan också konsulteras i Min handelsassistent.

Dessa kommer vanligtvis att bäras av köparen i dennes roll hos importören, men kommer att öka den landade kostnaden och därmed konkurrenskraften för din produkt på exportmarknaden. När det gäller den senare, överväga anpassning till din importör.

När du säljer direkt till konsumenter, undersöka om du behöver registrera dig hos skattemyndigheterna på din exportmarknad.

Vilka krav gäller för hälsa, säkerhet och teknik för din produkt?

Kraven beror på din exportmarknad. I egenskap av importör är det i regel köparens ansvar att följa dem, som dock behöver hjälp med att bevisa att kraven är uppfyllda. Eftersom detta fastställs i avtalet bör du vara försiktig med att bara ta ansvar för de krav som du kan uppfylla i din roll som exportör. Anpassning till importören är inte bara tillrådlig utan vanligtvis nödvändig. Informationen i Min handelsassistenthjälper dig att skilja mellan objektiva krav och köparens individuella intressen.

Kraven beror på din exportmarknad.

Exempel:

Du kan behöva visa upp intyg som styrker att din produkt uppfyller landets hälso- och säkerhetskrav. Dessa kan skilja sig från dem i EU.

De flesta produkter måste uppfylla tekniska krav, hälso- och hygienkrav (ofta kallade sanitära och fytosanitära krav) på din exportmarknad. Dessa kan kräva olika typer av provning och certifiering.

Detta gäller ofta tekniska krav för industriprodukter samt hälso- och hygienkrav för livsmedel och jordbruksprodukter.

De flesta länder kräver hälsointyg för

 • växter
 • levande djur
 • animaliska produkter
 • genetiskt material

Medicintekniska produkter måste till exempel i regel åtföljas av ett intyg.

Hur certifierar du din produkt?

Du bör kontrollera i avsnittet Förfaranden och formaliteter i Min handelsassistent och, i förekommande fall, klargöra följande för din kund:

 • Vilka certifieringskrav gäller på din exportmarknad?
 • Vilka certifikat som godtas av de behöriga myndigheterna.
 • Huruvida testerna kan utföras av ett ackrediterat laboratorium eller en ackrediterad institution i EU
 • eller om intyget ska utföras i bestämmelselandet.

Vilka förpacknings- och märkningskrav gäller för din produkt?

Länderna har ofta detaljerade krav på förpackning och märkning av produkter.

Dessa krav kan vara obligatoriska eller frivilliga.

 • Obligatoriska märkningar och märkningar på konsumentprodukter och deras förpackningar hänger vanligtvis samman med frågor som rör allmän säkerhet, hälsa och/eller miljö. De kan ge information om t.ex. ingredienserna eller sista förbrukningsdag.

Vanligtvis finns det olika organ med ansvar för olika branscher, t.ex. den medicinska, elektriska, livsmedelsrelaterade och kemiska industrin, som alla har mycket olika krav.

För en översikt över de relaterade krav som tillämpas av ett visst importland, se avsnittet Förfaranden och formaliteter i min handelsassistent.

Behöver din produkt skydd av immateriella rättigheter?

Det är viktigt att kontrollera hur din produkts immateriella rättigheter skyddas i det land du vill exportera till.

 

 • Kontrollera om du behöver ansöka om nya patent eller hur din formgivning, upphovsrätt eller geografiska beteckning är skyddad på din exportmarknad

Om EU har ett handelsavtal med det land du vill exportera till kan avtalet ge extra skydd.

 

3

Förbered försäljningen och ordna med transporten

Hur delas ansvaret mellan dig och din köpare?

Som redan nämnts ovan fastställs ansvaret för parterna i en exporttransaktion/importtransaktion i avtalet. Om det inte finns särskilda skäl bör ansvaret för import, användbarhet eller marknadsföring av din produkt bäras av köparen i egenskap av importör. Endast erfarna näringsidkare bör avvika från denna regel. Beroende på lagstiftningen i importlandet kan det hända att du inte kan uppfylla vissa krav där, så att dessa bör förbli hos köparen.

Du kan använda Incoterms ® för att definiera parternas avtalsförpliktelser.

Incoterms ® anger säljarnas och köparnas ansvar för leverans, försäkring och transport av varor enligt köpeavtal och fastställer vem som ansvarar för tullformaliteterna för export i EU och importformaliteterna i destinationslandet.

Exempel:

 • Fri ombord (FOB): det innebär att det är exportören eller säljaren som ansvarar för att betala alla lokala kostnader:
 • transport av varorna till avsändningshamnen
 • lastningskostnader
 • tullklareringsförfaranden i exportlandet.

 

Din kund ansvarar för kostnaderna för

 • transport från avsändningshamnen och framåt
 • försäkring
 • lossning
 • transport från ankomsthamnen till slutdestinationen.
 • Kostnad, försäkring och frakt (CIF): exportören är ansvarig för de lokala kostnaderna enligt fob, plus
 • fraktkostnader
 • försäkring

Enligt cif är exportören ansvarig för alla kostnader fram till dess att produkterna anländer till destinationshamnen.

Man bör komma ihåg att Incoterm ® EXW inte kan ändra ditt ansvar som exportör gentemot myndigheterna i Ert land, medan DDP medför en risk att ta på sig ansvar i importlandet som exportören inte kan fullgöra.

Vem kan hjälpa dig i export- och transportprocessen?

En speditör kan hjälpa till med

 • ordna insamling och leverans av dina varor
 • förhandla om fraktsatser med fraktförare
 • boka lastutrymme
 • förpackning
 • försäkring
 • utarbeta tulldokument för din räkning

Leta efter exportfinansierings- och exportstödprogram som regeringarna ofta tillhandahåller i samarbete med banker eller försäkringsbolag.

 • Beakta exportförsäkringar som erbjuds av antingen privata parter eller nationella export-importfinansinstitut.

 

4

Förbereda dokumenten för exportklarering i EU

De dokument som utarbetats för export åtminstone delvis används även för import till bestämmelselandet. Utarbetandet av dem bör därför ta hänsyn till motsvarande krav och, i förekommande fall, anpassas till din köpare i egenskap av importör.

Vilka dokument ska förbereda tullen?

 

Du måste först lämna in en elektronisk exportdeklaration till din nationella tullmyndighet.

Varje EU-land har sitt eget elektroniska behandlingssystem. För små sändningar med ett värde under 1,000 EUR kan det räcka med en muntlig deklaration som stöds av ett transportdokument eller en faktura.

Exportdeklarationen innehåller nödvändiga uppgifter om själva varorna och transporten. Följande omfattas:

 • varornas ursprung.
 • bestämmelseland.
 • varukoder.
 • koder för tullförfarande, och
 • varornas värde.

Följande handlingar måste utarbetas:

 • Faktura och transportdokument samt en packsedel: Du måste spara alla dokument i minst tre år vid eventuella kontroller efter exportklarering (nationell handels- och skattelagstiftning föreskriver ofta längre perioder).
 • Moms- och exportbokföring: När du exporterar till länder utanför EU är din produkt momsbefriad i EU, oberoende av om du säljer till ett företag eller till en enskild konsument, förutsatt att du för register över exporten och det exportbevis som utfärdats av tullmyndigheten.
 • Certifikat eller licenser: det kan också behövas sundhetscertifikat eller exportlicenser för exportändamål.

Vem lämnar in tulldeklarationen?

Du kan själv lämna in tulldeklarationen eller göra den av en tjänsteleverantör som är ditt tullombud. Om du anlitar ett speditionsföretag eller en tullagent kan du agera för din räkning.

Hur ska exportdeklarationen och exportvarorna uppvisas?

Exportförfarandet består av två steg:

 • ingivande av exportdeklarationen och uppvisande av varorna vid exporttullkontoret, och
 • uppvisande av varorna och angivande av huvudreferensnumret (MRN) för exportdeklarationen vid utförseltullkontoret, följt av frigörande för utförsel.

 

Exportdeklarationen visas upp med hjälp av tullmyndighetens elektroniska system.

I allmänhet måste du lämna in din exportdeklaration till det tullkontor som ansvarar för den plats där ditt företag är etablerat eller, i förekommande fall, till det tullkontor där dina varor packas eller lastas för exporttransport ut ur EU.

Om varornas värde i en exportsändning inte överstiger 3,000 EUR och varorna inte omfattas av förbud eller restriktioner, får exportdeklarationen inges till tullkontoret på utförselorten.

 

Tänk på att en exportdeklaration måste inges innan varorna faktiskt lämnar EU. Ge exporttullkontoret tillräckligt med tid för att utföra nödvändiga riskanalyser innan det beviljar frigörande av tyger.

Vad händer efter det att exportdeklarationen har lämnats in?

Det finns tre sådana:

 • Dina varor kan frigöras för export på grundval av din inlämnade exportdeklaration, eller
 • Dina varor kan väljas ut för en dokumentkontroll och du kan bli ombedd att lämna in ytterligare handlingar innan dina varor kan klareras.
 • Din export kan komma att väljas ut för både dokumentkontroll och fysisk kontroll.

För mer regelbunden export bör förenklade tulldeklarationer övervägas i enlighet med unionens tullkodex.

Mer information finns på

https://ec.europa.eu/taxation_customs /webbplatser/skatter/filer/resurser/ dokument/tull/tull_code/ guidance_export_en.pdf

 

5

Förbereda dokumenten för tullklarering vid import i bestämmelselandet.

När dina varor kommer till bestämmelselandet kommer de lokala importkraven och importprocesserna att gälla för din export. Använd min handelsassistent för att fastställa dessa krav och kunna anpassa sig till dem med din köpare.

Spets:

 • Ibland är bearbetning före ankomst möjlig, vilket innebär att du kan lämna in de relevanta dokumenten innan varorna anländer till det land du exporterar till.
 • Du måste komma överens med köparen om vilka handlingar som ska upprättas av exportören och vilka av köparen, som i egenskap av importör vanligtvis ansvarar för tullklarering och tullar samt skatter och tilläggstullar. Exportörens och importörens roller och ansvar fastställs i avtalet, som bör förhandlas fram noggrant i detta avseende.

Handlingar som de behöriga myndigheterna i bestämmelselandet kan kräva

 • Faktura (med särskilda krav på form och innehåll).
 • Packningslista
 • Importlicenser (automatiska eller icke-automatiska) för vissa varor.
 • Intyg som visar att din produkt uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • Bevis på förmånsursprung (dvs. EUR.1, EUR-MED, ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran), förutsatt att det finns ett förmånshandelsavtal som tillämpas mellan EU och destinationslandet och att era produkter uppfyller de relevanta ursprungsreglerna.
 • Ursprungsintyg som styrker att din produkt inte har förmånsberättigande ursprung:
  • Ett intyg om ursprung (som inte medför förmånsbehandling) kan krävas vid importrestriktioner för (vissa) produkter från särskilda länder, tillämpning av handelspolitiska skyddsåtgärder eller övervakning av särskild import. Importören får dock också begära ett sådant intyg för sina ändamål.
  • Ursprungsintyg utfärdas vanligtvis av din lokala handelskammare. I vissa länder kan detta ansvar också överlåtas till ministerier eller tullmyndigheter.

Var kan jag få mer information?

 

Checklista: 5 steg för export av en produkt

Innan du börjar

 • Se checklistan med frågor för att bedöma företagets exportberedskap.
 • Diskutera och besluta om ditt företag är redo att handla med länder utanför EU eller vilka åtgärder som måste vidtas för att förbereda framtida handelsverksamhet utanför EU.

Steg 1: Hitta en marknad och en köpare

 • Välj din nya exportmarknad.
 • Bedöm ditt företags potential och din produkts konkurrenskraft.
 • Ta med exportkostnader i prisberäkningarna, t.ex. tullar, transportkostnader, kostnader för ombud m.m.
 • Ringa in potentiella köpare.
 • Hitta en myndighet/institution/partner för stöd när det gäller exportprocessens formaliteter. Till exempel för att förbereda avtal, fastställa betalningsvillkor, kontrollera köparens kreditvärdighet och om det finns några restriktioner för penningöverföringar i importlandet.
 • Noggrant definiera och dela ansvaret mellan säljaren/exportören och köparen/importören, så att endast de som faktiskt kan uppfyllas antas vara uppfyllda.

Steg 2: Kontrollera exportvillkoren i EU och bedöma kraven på din exportmarknad

 • Fastställ vilka rättsliga krav som finns för exporten.
 • Skaffa ett Eori-nummer (registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer) – ansök i god tid.
 • Om EU har ett handelsavtal med det land du vill exportera till, kontrollera de vanliga tullarna och förmånstullarna för att fastställa förmånsmarginalen. I förekommande fall, bedöma om din produkt uppfyller relevanta ursprungsregler och ange den tillämpliga (förmånliga) tullsatsen.
 • Ansöka om tillstånd för en godkänd exportör eller registrera dig i REX-systemet, om du vill exportera till ett land som EU har ett handelsavtal med och vill ansöka om förmånstullar.
 • Ta reda på om några exportrestriktioner eller exportförbud gäller i EU för export till landet i fråga eller för export av din produkt.
 • Kontrollera vilka skatter och tilläggstullar som tillämpas på din exportmarknad.
 • Ta reda på om det finns några handelspolitiska skyddsåtgärder som tillämpas på din produkt.
 • Kontrollera om du måste få ett skatteregistreringsnummer för att sälja din produkt på exportmarknaden (om du säljer direkt till konsumenter).
 • Ta reda på de tillämpliga hälso- och säkerhetsrelaterade samt tekniska kraven på exportmarknaden.
 • Bedöma den certifieringsprocess och dokumentation som krävs i mottagarlandet (inklusive kontroll av de laboratorier som behövs för testerna och certifieringarna).
 • Kontrollera reglerna för förpackning och märkning på exportmarknaden.
 • Kontrollera om du behöver skydda dina immateriella rättigheter på exportmarknaden.

Steg 3: Förbered försäljningen och ordna med transporten

 • Förbereda och underteckna avtalet med köparen, inklusive en överenskommelse om vem som är ansvarig för vad och hur transportprocessen ska organiseras.
 • Överväg om du behöver en exportförsäkring.
 • Identifiera institutioner som kan hjälpa dig att organisera exportprocessen och eventuella exportstödprogram (vid behov).

Steg 4: Förbereda dokumenten för exportklarering i EU

 • Fyll i och lämna in deklarationen för export.
 • Identifiera eventuella ytterligare dokument som kan krävas och planera för möjligheten att tullmyndigheterna behöver ytterligare dokumentation eller utför fysiska kontroller.
 • Uppvisa de varor som du ska exportera vid tullkontoret för export och utförsel.

Steg 5: Förbereda dokumenten för tullklarering vid import i bestämmelselandet

 • Samordna med din köpare vilka handlingar som krävs av de behöriga myndigheterna i bestämmelselandet.

KOM överens med köparen om vem som ansvarar för att tillhandahålla vilka dokument samt vem som sköter importklareringen och betalar såväl tullar som skatter och tilläggstullar. Ta endast på dig ansvar som du kan uppfylla.

Dela sidan:

Genvägar