Vägledning för export av varor

Planerar ditt företag att exportera varor till länder utanför EU? Detta avsnitt hjälper dig att förstå om ditt företag är redo för export och beskriver de olika stegen i exportprocessen.

5 steg mot export av en produkt

 
 

Innan du startar – är ditt företag redo för handel?

Planerar du att exportera en produkt för första gången?

Innan du gör det bör du kontrollera om ditt företag är redo:

 • Är din produkt redan framgångsrik på din hemmamarknad eller i andra EU-länder?
 • Har ditt företag kapacitet att sälja produkten på utländska marknader utanför EU? Har den tillräckligt med personal, tid, ekonomiska och rättsliga resurser?
 • Har företagets ledning åtagit sig att expandera till exportmarknader utanför EU?
 • Har ert företag en omfattande finansierings-, marknadsförings- eller affärsplan med tydligt definierade mål till stöd för export till marknader utanför EU?
 • Har ert företag en konkret strategi för hur man exporterar produkten till din exportmarknad? Du kan till exempel exportera din vara direkt till din köpare på din exportmarknad, t.ex. ett annat företag eller en konsument, eller indirekt genom att anlita en tredje part, t.ex. en agent eller distributör. Både direkt och indirekt export kan också stödjas av e-handelsplattformar.
 • Om tillämpligt, skyddas de immateriella rättigheterna för din produkt på din exportmarknad?
 • Har ditt företag kapacitet och sakkunskap att anpassa sin produkt till kulturella preferenser eller andra tekniska standarder i länder utanför EU?

Innan du fortsätter bör du noga överväga frågorna ovan och diskutera dem inom ditt företag för att avgöra om du är beredd att handla med länder utanför EU eller vilka åtgärder du måste vidta för att förbereda dig för att göra det.

 

1

Hitta en marknad och en köpare

För att exportera varor till länder utanför EU bör du först identifiera en marknad och hitta en köpare av din produkt. Den information som Min handelsassistenterbjuder kommer att hjälpa dig att hitta lämpliga marknader för din produkt. Det kommer också att hjälpa dig att fastställa kraven för din köpare, t.ex. krav på registrering eller licensiering för att handla med vissa varor eller delta i en viss ekonomisk sektor. Eftersom din köpare vanligtvis är importör och tar på sig ansvaret för att din produkt förs in i destinationslandet och på dess marknad, är det av avgörande betydelse att du har denna roll.

Följande institutioner eller aktörer kan vara till hjälp när det gäller att identifiera exportmarknadsmöjligheter och hitta kvalificerade köpare.

 • Handelskammare kan ge dig information om olika marknader och affärspartner och hänvisa dig till relevanta rapporter.
 • Handelsspecifika nyhetsleverantörer eller handelsfrämjande organ i ditt land eller på din valda exportmarknad som omfattar marknadsanalys och bedömning av affärsmöjligheter kan vara till hjälp. Dessa organ tillhandahåller ofta studier om viktiga exportsektorer.
 • Exportkonsulter och relevanta banker kan också ge råd.

Hur väljer du ut dina målmarknader?

Skärm potentiella exportmarknader för att bedöma om det finns efterfrågan på din produkt och om din produkt skulle vara konkurrenskraftig på exportmarknaden.

Kontrollera handelsstatistiken för din potentiella målmarknad.

Importstatistiken kan visa om ditt målland redan importerar din typ av produkt, varifrån importen kommer och om det redan finns ett stort utbud på marknaden. Låga siffror kan visa på en möjlighet men också avslöja hinder för marknadstillträde eller till och med hinder som du kan kontrollera med Min handelsassistent.

Hur hittar man potentiella köpare?

När du har valt en eller flera målmarknader är nästa steg att identifiera potentiella handelspartner och affärskontakter.

Du hittar partner och kontakter på följande adress:

Sådana evenemang erbjuds i allt högre grad online och det kan vara lämpligt att undersöka motsvarande alternativ.

Till skillnad från inhemska transaktioner måste köparens klassificering för importtransaktionen och den faktiska användningen eller saluföringen av din produkt i destinationslandet kontrolleras noggrant.

Du kan också kontrollera om du har rätt att sälja till myndigheterna på din potentiella exportmarknad.

Vad är offentlig upphandling?

 

2

Kontrollera exportvillkoren i EU och importkraven på din målmarknad

För att exportera din produkt till länder utanför EU måste du uppfylla vissa grundläggande krav.

Hur kan du exportera?

Du kan exportera en produkt på olika sätt.

 • Du kan till exempel exportera direkt till en köpare på din exportmarknad. Det kan vara ett annat företag eller en konsument.
 • Alternativt exporterar särskilt mycket små företag ofta indirekt via e-handelsplattformar.

 

Vad är e-handel?

Vem kan exportera?

 • Normalt måste du vara etablerad i EU som ett företag eller fast driftsställe. Det handlar bland annat om att registrera sig för mervärdesskatt.
 • I allmänhet måste du också registrera dig i det nationella handelsregistret. För mer information, kontakta din lokala handelskammare.
 • Om du är bosatt utanför EU måste du ha arbetstillstånd för att bedriva självständig kommersiell verksamhet. dessutom måste du hitta en person som är etablerad i EU och som är villig att agera på dina vägnar som exportör (t.ex. en leverantör av logistiktjänster eller ett tullombud).

Hur registrerar man sig som exportör?

Som EU-exportör måste du ansöka hos den behöriga tullmyndigheten om ett så kallat registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (EORI-nummer).

Eori-numret är ett identifieringsnummer som är giltigt i hela EU och som du behöver för alla tulldeklarationer för export.

Tips: Denna process kan ta en viss tid, så att den kan tillämpas i god tid.

Avtal om förmånshandel:

Om du vill exportera till ett land där EU har ett förmånshandelsavtal med och omfattas av lägre tullar kan du också behöva ansöka om status som godkänd exportör (EA) eller, beroende på avtalet, ansöka om att bli registrerad exportör (REX). EA tillämpas på och av REX via din nationella tullförvaltning.

Som bemyndigad kan du upprätta ”ursprungsdeklarationer” som registrerad exportör ”ursprungsförsäkringar” även utöver de tröskelvärden för sändningar som anges i det relevanta avtalet. Av dessa deklarationer eller förklaringar framgår att de produkter som ska exporteras uppfyller ursprungsreglerna i ett visst handelsavtal.

Möjliga förenklingar

Om du ofta exporterar och har kunnig personal och en tillförlitlig organisation av tullförfarandena kan du ansöka om förenklade tulldeklarationer i enlighet med unionens tullkodex. I detta sammanhang kan mer erfarna näringsidkare också överväga status som godkänd ekonomisk aktör.

Är exporten av din produkt begränsad i EU?

Export av specifika varor eller export av en produkt till ett visst bestämmelseland kan förbjudas eller begränsas. Du kan behöva licens eller tillstånd.

 • Kontrollera i Taric om du behöver en exportlicens för din produkt.
 • Kontrollera exportrestriktioner på EU:s sanktionskarta.
 • För vissa produkter kan det i undantagsfall finnas nationella begränsningar i er medlemsstat som du bör kontrollera med dess behöriga myndigheter.

De viktigaste typerna av produkter som omfattas av restriktioner eller förbud är följande:

 • vissa levande djur, kött och växter.
 • utrotningshotade arter
 • vissa livsmedelsprodukter
 • farliga kemikalier
 • läkemedel och läkemedel
 • vapen
 • varor med dubbla användningsområden
 • avfall
 • kulturföremål (värdefulla antikviteter och konstverk)
 • varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor
 • olämpliga artiklar, publikationer och videoinspelningar

Kontrollera vilka regler som gäller för sådana produkter.

Finns det några restriktioner på din exportmarknad?

Du måste också se till att det land du vill exportera till inte tillämpar några förbud eller restriktioner för din produkt som förbjuder att den förs in i landet eller släpps ut på marknaden. Även om din köpare vanligtvis tar ansvar för import och användning eller marknadsföring av din produkt, bör du vara medveten om importförbud och importrestriktioner i importlandet för framgångsrika och hållbara transaktioner.

För en uttömmande beskrivning av restriktionerna i olika destinationsländer, besök Min handelsassistent.

Du kan också läsa allmänna förklaringar om olika typer av restriktioner i avsnittet Varor.

Vilka avgifter gäller för din produkt?

Tullarkan behöva betalas för din produkt när den släpps ut på exportmarknaden. Du hittar de tullar som tillämpas i olika destinationsländer i Min handelsassistent

Det beror på ditt samtycke och avtal med köparen, men i de flesta fall är det tillrådligt att överlåta importklareringen till köparen, som sedan betalar tullarna samt de skatter och tilläggstullar som ska betalas vid importen. Tänk på att det senare kommer att öka priset på din vara på exportmarknaden. Denna så kallade landningskostnad bör fortfarande vara konkurrenskraftig.

 

Vad är en importtull?

Kan mitt företag dra nytta av ett förmånshandelsavtal mellan EU och destinationslandet?

Om EU har ett förmånshandelsavtal med destinationslandet kan det hända att din produkt sänks eller till och med avskaffas helt. Dessa tullar kallas förmånstullsatser.

I Min handelsassistentkommer du att tillämpa förmånstullsatser för produkter med ursprung i EU i olika destinationsländer.

Dessa förmånstullsatser är dock beroende av att er produkt tillverkas i förmånshandelsavtalspartnernas territorium och i enlighet med ursprungsreglerna i detta avtal.

Därför bör du först kontrollera om det finns en förmånstullsats och en så kallad förmånsmarginal mellan den ordinarie MGN-tullsatsen och EU:s förmånstullsats.

Om så är fallet och du vill visa upp ett intyg om förmånsberättigande ursprung för att kunna tillämpa förmånstullen måste du följa ursprungsreglerna.

För detta ändamål kommer du att behöva lämpliga bevis för ursprungsstatus för material som kommer från tredje part. Inom EU görs detta genom så kallade leverantörsdeklarationer som du måste samla in för detta ändamål.

För att ta reda på vilka regler som gäller för din vara och bestämmelselandet kan du vända dig till min handelsassistent.

EU:s handelsavtal:

 • ge en stabilare och mer förutsägbar uppsättning regler för dig när du handlar med utländska marknader.
 • se till att lagstiftningen i ett land utanför EU inte diskriminerar EU-produkter.
 • skapa nya och bättre exportmöjligheter för ditt företag och göra det lättare att investera utomlands.

Gäller några handelspolitiska skyddsåtgärder för din produkt?

Importlandet skulle kunna tillämpahandelspolitiska skyddsåtgärder på din produkt. Sådana åtgärder kan innebära en betydande kostnad som ska beaktas vid planeringen av din export. De mest relevanta är antidumpningsåtgärder, men det kan också finnas utjämnings- eller skyddsåtgärder. Även om din köpare enligt avtalet vanligtvis fungerar som importör och bär sådana merkostnader, kan dessa vara ett hinder för framgångsrika och hållbara transaktioner.

Relaterade åtgärder, beroende på vad som är tillämpligt, som tillämpas av ett visst importland återspeglas i Min handelsassistent.

Vilka är de relevanta skatterna och tilläggstullarna på din exportmarknad?

Kontrollera också vilka skatter och, i förekommande fall, tilläggstullar som måste betalas vid import av din vara. De skatter och tilläggstullar som ska betalas vid import till olika destinationsländer kan också konsulteras hos min handelsassistent.

Dessa kommer vanligtvis att bäras av köparen i dennes roll hos importören, men kommer att bidra till landningskostnaden och därmed till din produkts konkurrenskraft på exportmarknaden. När det gäller det senare, överväga anpassning till er importör.

När du säljer direkt till konsumenter, undersöka om du behöver registrera dig hos skattemyndigheterna på din exportmarknad.

Vilka hälso-, säkerhets- och tekniska krav gäller för din produkt?

Kraven beror på exportmarknaden. Det är vanligtvis din köpare som är importör, som måste hjälpa dig att bevisa att kraven är uppfyllda. Eftersom detta fastställs i avtalet bör du vara noga med att endast ta ansvar för de krav som du kan uppfylla i din roll som exportör. Anpassning till importören är inte bara tillrådlig utan i regel nödvändig. Informationen i Min handelsassistenthjälper dig att skilja mellan objektiva krav och köparens individuella intressen.

Kraven beror på exportmarknaden.

För exempel:

Du kan behöva uppvisa intyg som styrker att din produkt uppfyller landets hälso- och säkerhetskrav. Dessa kan skilja sig från dem i EU.

De flesta produkter måste uppfylla tekniska krav eller hälso- och hygienkrav (ofta kallade sanitära och fytosanitära krav) på din exportmarknad. Dessa kan kräva olika typer av provning och certifiering.

Detta gäller ofta tekniska krav för industriprodukter samt hälso- och hygienkrav för livsmedel och jordbruksprodukter.

De flesta länder kräver hälsointyg för

 • växter
 • levande djur
 • animaliska produkter
 • genetiskt material

Medicintekniska produkter måste t.ex. i regel också åtföljas av ett intyg.

Hur certifierar du din produkt?

I avsnittet Förfaranden och formaliteter på min handelsassistent bör du kontrollera och i förekommande fall klargöra följande med din kund:

 • Vilka är certifieringskraven på exportmarknaden?
 • Vilka intyg som godtas av de behöriga myndigheterna.
 • Om testningen kan utföras av ett ackrediterat laboratorium eller en ackrediterad institution i EU
 • eller om intyget ska utföras i bestämmelselandet.

Vilka förpacknings- och märkningskrav gäller för din produkt?

Länderna har ofta detaljerade krav på förpackning och märkning av produkter.

Dessa krav kan vara obligatoriska eller frivilliga.

 • Obligatoriska märkningar och etiketter på konsumentprodukter och deras förpackningar är vanligtvis kopplade till frågor som rör allmän säkerhet, hälsa och/eller miljö. De kan ge information om t.ex. ingredienserna eller sista förbrukningsdag.

Vanligtvis finns det olika organ som ansvarar för olika branscher, t.ex. den medicinska industrin, elindustrin, livsmedelsindustrin och den kemiska industrin, som alla har mycket olika krav.

För en översikt över de relaterade krav som tillämpas av ett visst importland, se avsnittet Förfaranden och formaliteter i min handelsassistent.

Behöver din produkt skydd av immateriella rättigheter?

Det är viktigt att kontrollera hur din produkts immateriella rättigheter skyddas i det land du vill exportera till.

 

 • Kontrollera om du behöver ansöka om nya patent eller hur din formgivning, din upphovsrätt eller din geografiska beteckning skyddas på din exportmarknad

Om EU har ett handelsavtal med det land som du vill exportera till kan avtalet ge extra skydd.

 

3

Förbered försäljningen och ordna med transporten

Hur delas ansvaret mellan dig och din köpare?

Som redan nämnts ovan fastställs parternas ansvar i en export- eller importtransaktion i avtalet. Om det inte finns särskilda skäl bör köparen i egenskap av importör ta på sig ansvaret för import, användning eller marknadsföring av din produkt. Endast erfarna näringsidkare bör avvika från denna regel. Beroende på lagstiftningen i importlandet kan det hända att du inte kan uppfylla vissa krav där, så att dessa bör ligga kvar hos köparen.

Du kan använda Incoterms ® för att definiera parternas avtalsförpliktelser.

Incoterms ® fastställer säljarnas och köparnas ansvar för leverans, försäkring och transport av varor som omfattas av försäljningsavtal och fastställer vem som är ansvarig för tullformaliteterna vid export i EU och importformaliteterna i destinationslandet.

Exempel:

 • ”Fri ombord” (FOB): innebär att det är exportörens eller säljarens ansvar att betala alla lokala kostnader:
 • transport av varorna till avsändningshamnen
 • kostnader för lastning
 • tullklareringsförfaranden i exportlandet.

 

Din kund ansvarar för kostnaderna för

 • transport från avsändningshamnen och framåt
 • försäkring
 • lossning
 • transport från ankomsthamnen till slutdestinationen.
 • Kostnad, försäkring och frakt (cif): exportören ansvarar för de lokala kostnaderna enligt fob plus
 • avgifter för fri trafik
 • försäkring

Enligt cif är exportören ansvarig för alla kostnader fram till dess att produkterna anländer till destinationshamnen.

Man bör komma ihåg att Incoterm ® EXW inte kan ändra ert ansvar som exportör gentemot myndigheterna i ert land, medan DDP medför en risk att ta på sig ansvar i importlandet som inte kan fullgöras av exportören.

Vem kan hjälpa dig i export- och transportprocessen?

En speditör kan hjälpa till med

 • ordna insamling och leverans av dina varor
 • förhandlingar om fraktsatser med transportföretag
 • bokning av lastutrymme
 • förpackning
 • försäkring
 • förbereda tulldokument för din räkning

Leta efter exportfinansierings- och exportstödprogram som regeringar ofta tillhandahåller i samarbete med banker eller försäkringsbolag.

 • Överväga exportförsäkringar som erbjuds av antingen privata parter eller nationella export-importfinansinstitut.

 

4

Förbereda dokumenten för exportklarering i EU

De dokument som utarbetats för export används åtminstone delvis även för import till bestämmelselandet. De bör därför utformas med hänsyn till motsvarande krav och, i förekommande fall, anpassas till din köpare som importör.

Vilka dokument ska förberedas för tullen?

 

Du måste först lämna in en elektronisk exportdeklaration till din nationella tullmyndighet.

Varje EU-land har ett eget elektroniskt behandlingssystem. För små sändningar till ett värde under 1,000 EUR kan det räcka med en muntlig deklaration som stöds av ett transportdokument eller en faktura.

Exportdeklarationen innehåller nödvändiga uppgifter om själva varorna och transporten. Det omfattar följande:

 • varornas ursprung.
 • bestämmelseland.
 • varukoder.
 • koder för tullförfaranden, och
 • varornas värde.

Handlingar som du behöver utarbeta är bland annat följande:

 • Faktura och transportdokument samt en packsedel: Du måste bevara alla dokument i minst tre år vid eventuella kontroller efter exportklarering (nationell handels- och skattelagstiftning föreskriver ofta längre perioder).
 • Momsregister och exportbokföring: När du exporterar till länder utanför EU är du befriad från mervärdesskatt i EU, oavsett om du säljer till ett företag eller till en enskild konsument, under förutsättning att du bokför exporten och det exportbevis som utfärdats av tullmyndigheten.
 • Intyg eller licenser: det kan också behövas sundhetscertifikat eller exportlicenser för exportändamål.

Vem lämnar in tulldeklarationen?

Du kan själv lämna in tulldeklarationen eller så kan den göras av en tjänsteleverantör som är ditt tullombud. Om du anlitar ett speditionsföretag eller tullombud kan du agera för din räkning.

Hur ska exportdeklarationen och varorna för export uppvisas?

Exportförfarandet består av två steg:

 • ingivande av exportdeklarationen och anmälan av varorna till exporttullkontoret, och
 • uppvisande av varorna och uppgift om exportdeklarationens huvudreferensnummer (MRN) vid utfartstullkontoret, följt av ett frisläppande för utförsel.

 

Exportdeklarationen visas upp med hjälp av din tullmyndighets elektroniska system.

I allmänhet måste du lämna in din exportdeklaration till det tullkontor som ansvarar för den plats där ditt företag är etablerat eller, i förekommande fall, det tullkontor där dina varor förpackas eller lastas för export ut ur EU.

Om värdet av varorna i en exportsändning inte överstiger 3,000 EUR och varorna inte är föremål för förbud eller restriktioner, får exportdeklarationen inges till tullkontoret på utförselorten.

 

Tänk på att en exportdeklaration måste inges före den tidpunkt då varorna faktiskt kommer att lämna EU. Ge exporttullkontoret tillräckligt med tid för att genomföra nödvändiga riskanalyser innan de beviljar frisläppandet av Tegoods.

Vad händer efter inlämnandet av exportdeklarationen?

Det finns tre sådana:

 • Dina varor kan frigöras för export på grundval av din inlämnade exportdeklaration, eller
 • Dina varor kan komma att väljas ut för dokumentkontroll och du kan bli ombedd att lämna in ytterligare handlingar innan dina varor kan klareras, eller
 • Din export kan väljas ut både för ett dokument och för fysisk kontroll.

För mer regelbunden export bör förenklade tulldeklarationer i enlighet med unionens tullkodex övervägas.

Mer information finns på

https://ec.europa.eu/taxation_customs /webbplatser/beskattning/ärenden/resurser/dokument /tull/tull/tull/ guidance_export_en.pdf

 

5

Förbereda dokumenten för tullklarering vid import i bestämmelselandet.

När dina varor når destinationslandet gäller de lokala importkraven och processerna för din export. Använd Min handelsassistent för att fastställa dessa krav och kunna anpassa dem till din köpare.

Tips:

 • Ibland är behandling före ankomst möjlig, vilket innebär att du kan lämna in relevanta handlingar innan varorna anländer till det land du exporterar till.
 • Du måste komma överens med köparen om vilka dokument som exportören behöver upprätta och vilket av köparen, som i egenskap av importör vanligtvis ansvarar för tullklarering och tullar samt skatter och tilläggstullar. Exportörens och importörens roller och ansvar fastställs i det avtal som noggrant bör förhandlas fram i detta avseende.

Handlingar som de behöriga myndigheterna i bestämmelselandet kan kräva

 • Faktura (med särskilda krav på form och innehåll).
 • Packningslista
 • Importlicenser (automatiska eller icke-automatiska) för vissa varor.
 • Intyg som visar att din produkt uppfyller de obligatoriska produktföreskrifterna, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • Bevis på förmånsberättigande ursprung (dvs. EUR.1, EUR-MED, ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran), förutsatt att ett avtal om förmånshandel tillämpas mellan EU och bestämmelselandet och att dina produkter uppfyller de relevanta ursprungsreglerna.
 • Ursprungsintyg som styrker att din produkt har icke-förmånsberättigande ursprung:
  • Ett intyg om ursprung (som inte medför förmånsbehandling) kan krävas vid importrestriktioner för (vissa) produkter från specifika länder, tillämpning av handelspolitiska skyddsåtgärder eller övervakning av särskild import. Importören kan dock också begära ett sådant intyg för sitt ändamål.
  • Ursprungsintyg utfärdas vanligtvis av din lokala handelskammare. I vissa länder kan detta ansvar också läggas på ministerier eller tullmyndigheter.

Var kan jag få mer information?

 

Checklista: 5 steg för export av en produkt

Innan du börjar

 • Se checklistan med frågor för att bedöma ert företags exportberedskap.
 • Diskutera och avgöra om ditt företag är redo att handla med länder utanför EU eller vilka åtgärder som måste vidtas för att förbereda framtida handelsverksamhet utanför EU.

Steg 1: Hitta en marknad och en köpare

 • Välj din nya exportmarknad.
 • Bedöm ditt företags potential och din produkts konkurrenskraft.
 • Ta med exportkostnader i prisberäkningarna, t.ex. tullar, transportkostnader, kostnader för ombud m.m.
 • Identifiera potentiella köpare.
 • Hitta en myndighet/institution/partner för stöd när det gäller exportprocessens formaliteter. Till exempel för att förbereda avtal, fastställa betalningsvillkor, kontrollera köparens kreditvärdighet och om det finns några restriktioner för penningöverföringar i importlandet.
 • Noggrant definiera och fördela ansvaret mellan säljaren/exportören och köparen/importören, så att endast de som faktiskt kan uppfyllas antas.

Steg 2: Kontrollera exportvillkoren i EU och bedöma kraven på din exportmarknad

 • Fastställ vilka rättsliga krav som finns för exporten.
 • Skaffa ett Eori-nummer (registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer) – ansök i god tid.
 • Om EU har ett handelsavtal med det land du vill exportera till, kontrollera de ordinarie tullarna och förmånstullarna för att fastställa förmånsmarginalen. I förekommande fall, bedöma om din produkt uppfyller relevanta ursprungsregler och fastställa den tillämpliga (förmånliga) tullsatsen.
 • Ansöka om tillstånd för en godkänd exportör eller registrera dig i REX-systemet om du vill exportera till ett land som EU har ett handelsavtal med och du vill ansöka om förmånstullar med.
 • Ta reda på om några exportrestriktioner eller exportförbud gäller i EU för export till landet i fråga eller för export av din produkt.
 • Kontrollera vilka skatter och tilläggstullar som tillämpas på din exportmarknad.
 • Ta reda på om det finns några handelspolitiska skyddsåtgärder som tillämpas på din produkt.
 • Kontrollera om du måste få ett skatteregistreringsnummer för att sälja din vara på din exportmarknad (om du säljer direkt till konsumenter).
 • Ta reda på de tillämpliga hälso- och säkerhetsrelaterade samt tekniska kraven på exportmarknaden.
 • Bedöma det certifieringsförfarande och den dokumentation som krävs i destinationslandet (inklusive kontroll av de laboratorier som behövs för testerna och certifieringarna).
 • Kontrollera reglerna för förpackning och märkning på exportmarknaden.
 • Kontrollera om du behöver skydda dina immateriella rättigheter på exportmarknaden.

Steg 3: Förbered försäljningen och ordna med transporten

 • Förbereda och underteckna avtalet med köparen, inklusive ett avtal om vem som är ansvarig för vad och hur transportprocessen organiseras.
 • Överväga exportförsäkring
 • Identifiera institutioner som kan hjälpa dig att organisera exportprocessen och eventuella exportstödprogram (om så krävs).

Steg 4: Förbereda dokumenten för exportklarering i EU

 • Fyll i och lämna in deklarationen för export.
 • Identifiera eventuella ytterligare dokument som kan krävas och planera för möjligheten att tullmyndigheterna kräver ytterligare dokumentation eller utför fysiska kontroller.
 • Uppvisa de varor som du ska exportera vid tullkontoret för export och utförsel.

Steg 5: Förbereda dokumenten för tullklarering vid import i bestämmelselandet.

 • Samordna med din köpare vilka handlingar som krävs av de behöriga myndigheterna i destinationslandet.

KOM överens med köparen om vem som ansvarar för att tillhandahålla vilka dokument samt vem som sköter importklareringen och betalar såväl tullar som skatter och tilläggstullar. Ta endast på dig ansvar som du kan uppfylla.

Dela sidan:

Genvägar