Det allmänna preferenssystemet plus (GSP +)

Importerar ert företag produkter från utvecklingsländer eller de minst utvecklade länderna? Det här avsnittet hjälper dig att förstå EU:s GSP +

I korthet

EU:s allmänna preferenssystem plus (GSP +) ger utvecklingsländerna ett särskilt incitament att eftersträva hållbar utveckling och gott styre. 

Stödberättigade länder måste genomföra 27 internationella konventioner om

 • mänskliga rättigheter
 • arbetstagares rättigheter
 • miljön
 • god förvaltning

I gengäld sänker EU sina importtullar till noll på mer än två tredjedelar av tullpositionerna för sin export.

Mottagarländer

 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgizistan
 • Mongoliet
 • Pakistan
 • Filippinerna
 • Sri Lanka
 • Uzbekistan

Upphörande: Den nuvarande GSP + gäller fram till 2027.

Tariffer

Fullständig förteckning över de produkter som omfattas.

 

Använd Min handelsassistents sökalternativ för att hitta exakta uppgifter om tullar och avgifter för din specifika produkt, med beaktande av dess ursprungsland och bestämmelseland.

Om du är tveksam, kontakta era tullmyndigheter.

Ursprungsregler

 

För att vara berättigad till förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrolleraverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur man utarbetar rätt dokument.

Tolerans

Tolerans uttrycks

 • i priset på slutprodukterna för fiskeri- och industriprodukter
 • i vikt av slutprodukterna för jordbruksprodukter

Toleranser som ingår i det allmänna preferenssystemet är mildare än vanliga toleranser. De uppgår till 15 % av slutproduktens pris fritt fabrik i stället för 10 %.

Särskilda toleranser gäller även för textilier och kläder och beskrivs i de inledande anmärkningarna till bilaga 22–03.

Se även den allmänna toleransregeln eller de minimis-regeln.

Kumulering

Följande typer av kumulation tillämpas i handeln inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem

 • bilateralt
 • regionalt
 • utökad
 • kumulation med Norge, Schweiz och Turkiet
Bilateral kumulation

Material med ursprung i EU kan integreras i produkter som tillverkas i ett GSP-land och sedan anses ha sitt ursprung i detta GSP-land, förutsatt att bearbetningen i landet överskrider miniminivåer.

Regional kumulation

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Brunei-Darussalam

Bolivia *

Bangladesh

Argentina

Kambodja

Colombia

Bhutan

Brasilien

Indonesien

Costa Rica

Indien

Paraguay

Laos

El Salvador

Nepal

Uruguay

Malaysia

Guatemala

Pakistan *

 

Burma

Honduras

Sri Lanka *

 

Filippinerna *

Nicaragua

 

 

Vietnam * *

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Länder som för närvarande är förmånsländer inom GSP +

Från och med den 1 januari2023 kommer Vietnam inte längre att omfattas av GSP +.

 • det är tillåtet att använda komponenter mellan länder i samma grupp (Indien kan t.ex. använda ingredienser från Pakistan eftersom de båda ingår i grupp III), även om vissa viktiga regler måste hållas i minnet:
 • regional kumulation mellan länder inom samma grupp gäller endast om de länder som omfattas av kumulationen vid tidpunkten för exporten av produkten till Europeiska unionen är förmånsländer och inte bara stödberättigade länder.
 • om varor med ursprung i ett förmånsland bearbetas ytterligare i ett annat medlemsland i den gruppen, kan varan anses ha ursprung i det senare landet (förutsatt att bearbetningen är mer omfattande än minimala åtgärder).
 • för att fastställa insatsvarans ursprung (när indata från en medlem i gruppen skickas till en annan medlem i gruppen) är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direkt export från leverantörslandet till EU.
 • kumulation är också möjlig mellan enskilda förmånsländer i kumulation grupp I och grupp III. Detta sker endast på begäran och på vissa villkor.

Observera att vissa produkter undantas från kumulation när det finns skillnader mellan statusen för de länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet i samma grupp (GSP/GSP +/Allt utom vapen). Förteckningen över de berörda produkterna finns i bilaga 13b.

Utvidgad kumulation 

GSP-länderna kan på vissa villkor begära tillstånd från EU att kumulera med länder med vilka EU har ett handelsavtal.

 • denna möjlighet är endast öppen för industriprodukter och bearbetade jordbruksprodukter.
 • när insatsvaror från ett tredjeland med vilket EU har ett frihandelsavtal skickas till ett GSP-land är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direkt export från leverantörslandet till EU.
Kumulation med varor med ursprung i Norge, Schweiz och Turkiet

Förmånsländer får kumulera ursprung med varor enligt kapitlen 25–97 i Harmoniserade systemet med ursprung i Norge, Schweiz och Turkiet.

 • material med ursprung i Norge, Schweiz eller Turkiet som genomgår mer än en minimal insats i ett förmånsland anses ha ursprung i det förmånslandet och får exporteras till EU, Norge, Schweiz eller Turkiet.
 • ovanstående regel gäller inte jordbruksprodukter eller produkter som omfattas av ett undantag.
 • för att denna typ av kumulation ska kunna tillämpas måste EU, Norge, Schweiz och Turkiet bevilja samma förmånsbehandling för produkter med ursprung i länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet.

Förbud mot ändringar

Bestämmelsen om direkttransport i GSP-ursprungsreglerna har ersatts av en icke-manipulationsklausul (artikel 74 i kommissionens förordning nr 1063/2010).

 • den största skillnaden jämfört med bestämmelsen om direkttransport är att importörer i EU inte behöver bevisa att de uppfyller villkoren.
 • tullförvaltningen i en EU-medlemsstat kan dock begära sådana bevis om de har anledning att tro att villkoren inte är uppfyllda.

Tullrestitution

Tullrestitution är tillåten.

Fartygsförhållanden

För att ett fiskefartyg ska anses ha sitt ursprung i ett förmånsland – vilket skulle innebära att den fisk som fångats av detta fartyg utanför territorialvattnen också har sitt ursprung – avser de tillämpliga kriterierna fartygets registreringsland och flaggstat, men även dess ägande. Observera att det enligt GSP-ursprungsreglerna inte finns några särskilda krav på besättningens eller befälens nationalitet.

Minimala insatser

Det finns två uppsättningar så kallade ”minimala” transaktioner som aldrig är tillräckliga för att ge ursprungsstatus.

 • de som nämns i artikel 76.
 • och de som endast är tillämpliga på textilprodukter och endast för regionala kumulation, som anges i bilaga 16.

Produktspecifika regler

En förteckning över den bearbetning som bör utföras på material för att erhålla ursprungsstatus finns i bilaga 13a till samma förordning. Förteckningen innehåller två kolumner

 • en som är tillämplig på de minst utvecklade förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet
 • ett som gäller för alla andra förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet

Examen

Vissa utvecklingsländer exporterar mycket konkurrenskraftiga produkter som inte behöver preferenser för att framgångsrikt få tillträde till världsmarknaderna. I detta fall dras det allmänna preferenssystemet tillbaka från dessa produktsektorer genom en graderingsmekanism.

 • när det genomsnittliga värdet av importen från ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet (dividerat med det totala värdet av all import inom det allmänna preferenssystemet för den avdelningen) under 3 år överstiger det allmänna tröskelvärdet på 57 %
 • för vegetabiliska produkter, animaliska eller vegetabiliska oljor, fetter och vaxer samt mineralprodukter tillämpas gradering när den angivna procentandelen överstiger 17,5 %
 • för textilier tillämpas gradering när den angivna procentandelen överstiger 47,2 %.

EU ser över förteckningen över graderade produkter vart tredje år genom en genomförandeförordning och på grundval av objektiva kriterier.

Här hittar du listan över graderade produkter.

Undantag från bestämmelserna

Ett särskilt undantag får på vissa villkor beviljas för att möjliggöra mer flexibla ursprungsregler för specifika produkter med ursprung i specifika länder. Ett sådant undantag har beviljats Kap Verde. Se Kap Verdes undantag och tillämpliga ursprungsregler.

Kontrollera också det meddelande till importörer som utfärdats av EU och som informerar aktörerna om specifika uppgifter som rör Bangladesh.

Ursprungsregler för specifika produkter

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • läs om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att kunna importeras till EU den 2.6.
 • Sök de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Du kan också leta upp varukoden genom att söka på produktens namn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS

 • läs om de hälso-, säkerhets-, sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att kunna importeras till EU vid 2.6.
 • Sök efter de hälso-, säkerhets- och SPS-regler som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent. För att se vilka krav som gäller för din produkt måste du först ange dess tullkod. Du kan också leta upp varukoden genom att söka på produktens namn.

Tullklarering – dokument och förfaranden

Ursprungsbevis

För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i förmånsländerna i EU:s allmänna preferenssystem åtföljas av ett ursprungsintyg. Eventuella ursprungsintyg är giltiga i 10 månader efter utfärdandet. Ett ursprungsintyg kan vara något av följande:

 • Ursprungsintyg formulär A – utfärdat av de behöriga myndigheterna i förmånslandet. Den exportör som ansöker om ett certifikat bör vara beredd att lämna in handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus. Intyget bör göras tillgängligt för exportören så snart exporten har ägt rum (eller har säkerställts). I undantagsfall kan dock ett intyg utfärdas efter export på vissa villkor.
 • fakturadeklaration upprättad av exportören * – för sändningar till ett värde av högst 6,000 EUR. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

* För att upprätta en fakturadeklaration bör du skriva, stämpla eller trycka följande deklaration (på engelska eller franska) på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling: ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung i enlighet med ursprungsreglerna i Europeiska gemenskapens allmänna preferenssystem. ” Du måste underteckna fakturadeklarationen för hand.

Övriga dokument

Läs om andra dokument och förfaranden för tullklarering som behövs för att importera till EU.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

GSP + omfattar endast varor.

Offentlig upphandling

Investeringar

Övrigt (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Berättigade länder

För att kunna omfattas av GSP + måste landet

 • lämna in en ansökan
 • uppfylla alla standardvillkor i det allmänna preferenssystemet
 • uppfylla följande två ytterligare kriterier:
 • sårbarhetskriterier
  • importandelen är den treåriga genomsnittliga andelen av det berörda förmånslandets import enligt Allmänna preferenssystemet i förhållande till den import som omfattas av Allmänna preferenssystemet från alla GSP-länder.  Detta genomsnitt måste vara lägre än 6,5 % för att omfattas av GSP +.
  • de sju största avdelningarna av den import som omfattas av Allmänna preferenssystemet står för 75 % av landets totala import enligt Allmänna preferenssystemet under en treårsperiod.
 • kriterier för hållbar utveckling
  • landet måste ha ratificerat de 27 internationella GSP ± konventionerna om
   • mänskliga rättigheter
   • arbetstagares rättigheter
   • miljön
   • god förvaltning.
  • landet får inte ha formulerat reservationer som är förbjudna enligt dessa konventioner.
  • konventionsövervakningsorganen får inte ha rapporterat att landet har misslyckats med att genomföra dem på ett effektivt sätt.

Övervakning

När EU har beviljat ett land GSP + övervakar EU det för att se till att landet

 • fortsätter att vara part i de internationella konventioner som omfattas av GSP +
 • genomför konventionerna på ett effektivt sätt
 • uppfyller rapporteringskraven
 • godtar regelbunden övervakning i enlighet med konventionerna
 • samarbetar med Europeiska kommissionen och tillhandahåller all nödvändig information

EU för en kontinuerlig dialog om efterlevnaden av GSP + med myndigheterna i förmånsländerna.

 • dialogen bygger på en förteckning över frågor (”scorecard”) som upprättats för varje förmånsland inom den särskilda stimulansordningen. Den bygger på information från
  • mottagarländerna
  • internationella övervakningsorgan
  • det civila samhället
  • fackföreningar
  • företag
  • Europaparlamentet och
  • Europeiska unionens råd
 • EU anordnar regelbundna övervakningsbesök inom GSP + i varje förmånsland för att träffa berörda parter. Mottagarlandet förväntas visa att det gör stora ansträngningar för att ta itu med de problem som anges i resultattavlorna.

Dialogen om GSP + bidrar till den offentliga GSP-rapporten, som kommissionen ska lägga fram för Europaparlamentet och Europeiska unionens råd vartannat år. Rapporten innehåller en detaljerad bedömning av hur väl varje mottagarland genomför de 27 konventionerna.

Stöd till kapacitetsuppbyggnad

Utöver noggrann övervakning har kommissionen inlett flera kapacitetsuppbyggnadsprojekt för att hjälpa mottagarländerna.

EU stöder relevanta handelspartner och flera av GSP ± förmånsländerna genom bidrag till Internationella arbetsorganisationen. Dessa projekt

 • hjälpa länderna att tillämpa Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner
 • bygga upp kapacitet för att uppfylla rapporteringsskyldigheterna

Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter omfattar särskilt stöd på 4,5 miljoner euro för att ge det civila samhällets organisationer möjlighet att bidra till övervakningen och det faktiska genomförandet av de 27 relevanta konventioner som ratificerats av förmånsländerna inom den särskilda stimulansordningen.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar