Det allmänna preferenssystemet plus (GSP +)

Importerar ditt företag produkter från utvecklingsländer eller minst utvecklade länder? Det här avsnittet hjälper dig att förstå EU:s GSP +

I korthet

EU:s allmänna preferenssystem plus (GSP +) ger utvecklingsländerna ett särskilt incitament att sträva efter hållbar utveckling och gott styre. 

Berättigade länder måste genomföra 27 internationella konventioner om

 • mänskliga rättigheter
 • arbetstagares rättigheter
 • miljön
 • god förvaltning

I gengäld sänker EU sina importtullar till noll på mer än två tredjedelar av tullpositionerna för sin export.

Mottagarländer

 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgizistan
 • Mongoliet
 • Pakistan
 • Filippinerna
 • Sri Lanka

Upphörande: Dennuvarande ordningen för hållbar utveckling och gott styre är giltig till och med 2023.

Tariffer

Fullständig förteckning över produkter som omfattas.

 

Använd sökalternativet för Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn till produktens ursprungsland och bestämmelseland.

Om du är tveksam, kontakta era tullmyndigheter.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrolleraverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur man utarbetar rätt dokument.

Tolerans

Toleransen uttrycks

 • i priset på slutprodukterna för fiskeri- och industriprodukter
 • i vikt av slutprodukterna för jordbruksprodukter

Toleranser som ingår i det allmänna preferenssystemet är lindrigare än vanliga toleranser. De uppgår till 15 % av slutproduktens pris fritt fabrik i stället för 10 %.

Särskilda toleranser gäller även textilier och kläder och beskrivs i de inledande anmärkningarna till bilaga 22–03.

Se även den allmänna toleransregeln eller de minimis-regeln.

Kumulering

Följande typer av kumulation tillämpas i handeln inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem

 • på båda sidor
 • regional
 • förlängd
 • kumulation med Norge, Schweiz och Türkiye
Bilateral kumulation

Material med ursprung i EU kan integreras i produkter som tillverkas i ett land som omfattas av det allmänna preferenssystemet och sedan anses ha ursprung i detta GSP-land, förutsatt att bearbetningen i landet överskrider miniminivåerna.

Regional kumulation

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Brunei-Darussalam

Bolivia *

Bangladesh

Argentina

Kambodja

Colombia

Bhutan

Brasilien

Indonesien

Costa Rica

Indien

Paraguay

Laos

El Salvador

Nepal

Uruguay

Malaysia

Guatemala

Pakistan *

 

Myanmar/Burma

Honduras

Sri Lanka *

 

Filippinerna *

Nicaragua

 

 

Vietnam * *

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Länder som för närvarande omfattas av GSP +

* * Vietnam kommer inte längre att omfattas av GSP + från och med den 1januari 2023.

 • det är tillåtet att använda komponenter mellan länder i samma grupp (t.ex. Indien kan använda ingredienser från Pakistan eftersom båda ingår i grupp III), även om vissa viktiga regler måste hållas i åtanke:
 • regional kumulation mellan länder inom samma grupp gäller endast om de länder som berörs av kumulation vid tidpunkten för exporten av produkten till Europeiska unionen är förmånsländer och inte bara stödberättigade länder.
 • om varor med ursprung i ett förmånsland bearbetas ytterligare i ett annat medlemsland i den gruppen kan varan anses ha ursprung i det senare landet (så länge bearbetningen går utöver minimala åtgärder).
 • för att fastställa insatsvarans ursprung (när indata från en medlem i gruppen skickas till en annan medlem i gruppen) är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direktexport från leverantörslandet till EU.
 • kumulation är också möjlig mellan enskilda förmånsländer i grupp I och grupp III. Detta sker endast på begäran och på vissa villkor.

Observera att vissa produkter är undantagna från kumulation när det finns skillnader mellan statusen för de länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet i samma grupp (GSP/GSP +/Allt utom vapen). Förteckningen över de berörda produkterna finns i bilaga 13b.

Utvidgad kumulation 

Länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet kan på vissa villkor be EU om tillstånd att kumulera med länder med vilka EU har ett handelsavtal.

 • denna möjlighet är endast öppen för industriprodukter och bearbetade jordbruksprodukter.
 • när uppgifter från ett tredjeland med vilket EU har ett frihandelsavtal skickas till ett GSP-land är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direktexport från leverantörslandet till EU.
Kumulation med varor med ursprung i Norge, Schweiz och Türkiye

Förmånsländerna får kumulera ursprung med varor enligt kapitlen 25–97 i Harmoniserade systemet med ursprung i Norge, Schweiz och Türkiye.

 • material med ursprung i Norge, Schweiz eller Türkiye som genomgår mer än en minimal process i ett förmånsland anses ha ursprung i det förmånslandet och får exporteras till EU, Norge, Schweiz eller Türkiye.
 • ovanstående regel gäller inte jordbruksprodukter eller produkter som omfattas av ett undantag.
 • för att denna typ av kumulation ska vara tillämplig måste EU, Norge, Schweiz och Türkiye bevilja samma förmånsbehandling för produkter med ursprung i länder inom det allmänna preferenssystemet.

Förbud mot ändringar

Bestämmelsen om direkttransport i ursprungsreglerna inom det allmänna preferenssystemet har ersatts av en klausul om förbud mot manipulation (artikel 74 i kommissionens förordning (EG) nr1063/2010).

 • den största skillnaden jämfört med bestämmelsen om direkttransport är att importörer i EU inte behöver styrka att de uppfyller villkoren.
 • tullmyndigheterna i en EU-medlemsstat kan dock begära sådana bevis om de har anledning att tro att villkoren inte är uppfyllda.

Tullrestitution

Tullrestitution är tillåten.

Fartygsförhållanden

För att ett fiskefartyg ska anses ha sitt ursprung i ett förmånsland – vilket skulle innebära att den fisk som fångats av detta fartyg utanför territorialvattnen också har sitt ursprung – avser de tillämpliga kriterierna registreringslandet och fartygets flagg, men även dess ägande. Observera att det enligt det allmänna preferenssystemets ursprungsregler inte finns något särskilt krav på besättningens eller tjänstemännens nationalitet.

Minimala insatser

Det finns två uppsättningar så kallade minimala åtgärder som aldrig räcker för att ge ursprungsstatus

 • de som nämns i artikel 76
 • och de som endast är tillämpliga på textilprodukter och endast för den regionala kumulation som ingår i bilaga 16.

Produktspecifika regler

En förteckning över den bearbetning som bör utföras på material för att få ursprungsstatus finns i bilaga 13a till samma förordning. Förteckningen innehåller två kolumner

 • en som är tillämplig på de minst utvecklade förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet
 • en som är tillämplig på alla andra förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet

Gradering

Vissa utvecklingsländer exporterar mycket konkurrenskraftiga produkter, som inte behöver preferenser för att få tillträde till världsmarknaderna. I detta fall dras GSP tillbaka från dessa produktsektorer genom en graderingsmekanism.

 • när det genomsnittliga värdet av importen från ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet (dividerat med det totala värdet av all import inom det allmänna preferenssystemet för den avdelningen) överstiger det allmänna tröskelvärdet på 57 %
 • för vegetabiliska produkter, animaliska eller vegetabiliska oljor, fetter och vaxer samt mineralprodukter ska gradering tillämpas när den angivna procentandelen överstiger 17,5 %.
 • gradering av textilier gäller när den angivna procentandelen överstiger 47,2 %.

EU ser över förteckningen över graderade produkter vart tredje år genom en genomförandeförordning och på grundval av objektiva kriterier.

Här hittar du den aktuella förteckningen över graderade produkter.

Undantag

Ett särskilt undantag får beviljas på vissa villkor för att möjliggöra mindre stränga ursprungsregler för vissa produkter med ursprung i vissa länder. Kap Verde har beviljats ett sådant undantag. Se Kap Verdes undantag och tillämpliga ursprungsregler.

Se även det meddelande till importörer som utfärdats av EU och som informerar aktörerna om specifika aspekter som rör Bangladesh.

Ursprungsregler för specifika produkter

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen vid 2.6 års produktkrav.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Du kan också leta upp varukoden genom att söka på produktens namn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS-system

 • lär dig mer om de hälso-, säkerhets-, sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU vid 2.6 års produktkrav.
 • Sök efter de regler om hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent. För att se vilka krav som gäller för din produkt måste du först identifiera dess tullkod. Du kan också leta upp varukoden genom att söka på produktens namn.

Dokument och förfaranden för tullklarering

Ursprungsintyg

För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i förmånsländerna inom EU:s allmänna preferenssystem åtföljas av ett ursprungsintyg. Alla ursprungsintyg är giltiga i 10 månader efter utfärdandet. Ett ursprungsintyg kan vara ett av följande:

 • Ursprungsintyg formulär A – utfärdat av de behöriga myndigheterna i förmånslandet. Den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus. Certifikatet bör göras tillgängligt för exportören så snart exporten har ägt rum (eller är säkerställd). I undantagsfall kan dock ett intyg utfärdas efter exporten på vissa villkor.
 • fakturadeklaration upprättad av exportören * – för sändningar värderade till högst 6,000 EUR. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

* För att upprätta en fakturadeklaration ska du skriva ut, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på engelska eller franska) på fakturan, följesedeln eller annan kommersiell handling: ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) ) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har ursprung som medför förmånsbehandling enligt ursprungsreglerna i Europeiska gemenskapens allmänna preferenssystem. ” Du måste underteckna din fakturadeklaration för hand.

Övriga dokument

Läs om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för att importera till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

GSP + omfattar endast varor.

Offentlig upphandling

Investerings —

Övrigt (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Berättigade länder

För att kunna omfattas av GSP + måste landet

 • lämna in en ansökan
 • uppfylla alla standardvillkor inom det allmänna preferenssystemet
 • uppfyller följande två ytterligare kriterier:
 • sårbarhetskriterier
  • importandelen är den treåriga genomsnittliga andelen import enligt Allmänna preferenssystemet för det specifika förmånslandet i förhållande till importen enligt Allmänna preferenssystemet för alla länder som omfattas av Allmänna preferenssystemet.  Detta genomsnitt måste vara lägre än 6,5 % för att omfattas av GSP +.
  • de sju största avdelningarna av den import som omfattas av Allmänna preferenssystemet står för 75 % av landets totala import enligt Allmänna preferenssystemet under en treårsperiod.
 • kriterier för hållbar utveckling
  • landet måste ha ratificerat de 27 internationella konventionerna GSP + om
   • mänskliga rättigheter
   • arbetstagares rättigheter
   • miljön
   • god förvaltning.
  • landet får inte ha gjort förbehåll som är förbjudna enligt dessa konventioner.
  • konventionernas övervakningsorgan får inte ha rapporterat att landet inte har genomfört dem på ett effektivt sätt.

Övervakning,

När EU har beviljat ett land GSP + övervakar EU landet för att se till att landet

 • fortsätter att vara part i de internationella konventioner som omfattas av GSP +
 • genomför konventionerna i praktiken
 • uppfyller rapporteringskraven
 • godtar regelbunden övervakning i enlighet med konventionerna
 • samarbetar med Europeiska kommissionen och tillhandahåller all nödvändig information

EU för en kontinuerlig dialog om efterlevnaden av GSP + med myndigheterna i förmånsländerna.

 • dialogen bygger på en förteckning över frågor (”resultattavla”) som utarbetats för varje förmånsland inom den särskilda stimulansordningen. Den grundar sig på information som mottagits från
  • mottagarländerna
  • internationella övervakningsorgan
  • det civila samhället
  • fackföreningar
  • näringslivet
  • Europaparlamentet och
  • Europeiska unionens råd
 • EU anordnar regelbundna övervakningsbesök i varje förmånsland för att träffa berörda parter. Mottagarlandet förväntas visa att det gör stora ansträngningar för att ta itu med de problem som anges i resultattavlorna.

Dialogen om GSP + ingår i den offentliga rapporten om det allmänna preferenssystemet, som kommissionen ska lägga fram för Europaparlamentet och Europeiska unionens råd vartannat år. Rapporten innehåller en detaljerad bedömning av hur väl varje förmånsland tillämpar de 27 konventionerna.

Kapacitetsuppbyggnad – stöd till uppbyggnad

Utöver noggrann övervakning har kommissionen inlett flera kapacitetsuppbyggnadsprojekt för att hjälpa mottagarländerna.

EU stöder relevanta handelspartner och flera av förmånsländerna inom den särskilda stimulansordningen genom bidrag till Internationella arbetsorganisationen. Dessa projekt

 • bidra till att se till att länderna tillämpar Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner
 • bygga upp kapacitet för att uppfylla rapporteringsskyldigheterna

Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter omfattar särskilt stöd på 4.5 miljoner euro för att ge det civila samhällets organisationer möjlighet att bidra till övervakningen och det faktiska genomförandet av de 27 relevanta konventioner som ratificerats av förmånsländerna inom den särskilda stimulansordningen.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar