Det allmänna preferenssystemet plus (GSP +)

Importerar ditt företag produkter från utvecklingsländer eller de minst utvecklade länderna? Det här avsnittet hjälper dig att förstå EU:s GSP +

I korthet

EU:s allmänna preferenssystem plus (GSP +) ger utvecklingsländerna ett särskilt incitament att eftersträva hållbar utveckling och goda styrelseformer. 

Stödberättigade länder måste genomföra 27 internationella konventioner om

 • mänskliga rättigheter
 • arbetstagares rättigheter
 • miljön
 • god förvaltning

I gengäld sänker EU sina importtullar till noll på mer än två tredjedelar av tullpositionerna för deras export.

Mottagarländer

 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgizistan
 • Mongoliet
 • Pakistan
 • Filippinerna
 • Sri Lanka

Upphörande: Den nuvarande GSP + gäller till och med 2027.

Tariffer

Fullständig förteckning över de produkter som omfattas.

 

Använd sökalternativet Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med beaktande av ursprungsland och bestämmelseland.

Om du är osäker, kontakta dina tullmyndigheter.

Regler om ursprung

 

För att omfattas av förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollerasjälvbedömningsverktyget för ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Tolerans

Toleransen uttrycks

 • i priset på slutprodukterna för fiskeri- och industriprodukter
 • slutprodukternas vikt för jordbruksprodukter

De toleranser som ingår i Allmänna preferenssystemet är lindrigare än normala toleranser. De uppgår till 15 % av slutproduktens pris fritt fabrik i stället för 10 %.

Särskilda toleranser gäller också för textilier och kläder och beskrivs i de inledande anmärkningarna till bilaga 22–03.

Se även den allmänna regeln om tolerans eller de minimis.

Kumulering

Följande typer av kumulation förekommer i handeln inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem

 • bilateralt
 • regionalt
 • utökad
 • kumulation med Norge, Schweiz och Turkiet
Bilateral kumulation

Material med ursprung i EU kan integreras i produkter som tillverkas i ett land som omfattas av det allmänna preferenssystemet och sedan anses ha sitt ursprung i detta GSP-land, förutsatt att bearbetningen i det landet överskrider miniminivåerna.

Regional kumulation

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Brunei-Darussalam

Bolivia *

Bangladesh

Argentina

Kambodja

Colombia

Bhutan

Brasilien

Indonesien

Costa Rica

Indien

Paraguay

Laos

El Salvador

Nepal

Uruguay

Malaysia

Guatemala

Pakistan *

 

Burma

Honduras

Sri Lanka *

 

Filippinerna *

Nicaragua

 

 

Vietnam * *

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Länder som för närvarande omfattas av GSP +

Vietnam kommer inte längre att omfattas av GSP + från och med den 1januari 2023.

 • det är tillåtet att använda komponenter mellan länder i samma grupp (Indien kan t.ex. använda ingredienser från Pakistan eftersom de båda ingår i grupp III), även om man måste komma ihåg vissa viktiga regler:
 • regional kumulation mellan länder inom samma grupp tillämpas endast om de länder som är involverade i kumulationen vid tidpunkten för exporten av produkten till Europeiska unionen är förmånsländer och inte bara stödberättigade länder.
 • om varor med ursprung i ett förmånsland bearbetas ytterligare i ett annat medlemsland i den gruppen, kan varan anses ha ursprung i det sistnämnda landet (så länge bearbetningen går utöver minimal bearbetning).
 • för att fastställa insatsvarans ursprung (när insatsvarorna från en medlem i gruppen skickas till en annan medlem i gruppen) är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direktexport från leverantörslandet till EU.
 • kumulation är också möjlig mellan enskilda förmånsländer i kumulationsgrupp I och grupp III. Detta sker endast på begäran och på vissa villkor.

Observera att vissa produkter inte omfattas av kumulation när det finns skillnader mellan statusen för GSP-länderna i samma grupp (GSP/GSP +/Allt utom vapen). Förteckningen över de berörda produkterna finns i bilaga 13b.

Utvidgad kumulation 

GSP-länderna kan på vissa villkor be EU om tillstånd att kumulera med länder med vilka EU har ett handelsavtal.

 • denna möjlighet är endast öppen för industriprodukter och bearbetade jordbruksprodukter.
 • när insatsvaror från ett tredjeland med vilket EU har ett frihandelsavtal skickas till ett GSP-land är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direktexport från leverantörslandet till EU.
Kumulation med varor med ursprung i Norge, Schweiz och Turkiet

Förmånsländerna får kumulera sitt ursprung med varor i kapitlen 25–97 i Harmoniserade systemet med ursprung i Norge, Schweiz och Turkiet.

 • material med ursprung i Norge, Schweiz eller Turkiet som genomgår mer än minimal verksamhet i ett förmånsland anses ha ursprung i det förmånslandet och får exporteras till EU, Norge, Schweiz eller Turkiet.
 • ovanstående regel gäller inte jordbruksprodukter eller produkter som omfattas av ett undantag.
 • för att denna typ av kumulation ska tillämpas måste EU, Norge, Schweiz och Turkiet bevilja samma förmånsbehandling för produkter med ursprung i länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet.

Förbud mot ändringar

Bestämmelsen om direkttransport i GSP-ursprungsreglerna har ersatts av en klausul om förbud mot manipulation (artikel 74 i kommissionens förordning nr1063/2010).

 • den största skillnaden jämfört med bestämmelsen om direkttransport är att importörer i EU inte behöver styrka att de uppfyller villkoren.
 • tullmyndigheterna i en EU-medlemsstat kan dock begära sådana bevis om de har anledning att tro att villkoren inte är uppfyllda.

Tullrestitution

Tullrestitution är tillåten.

Fartygsförhållanden

För att ett fiskefartyg ska anses ha sitt ursprung i ett förmånsland – vilket skulle innebära att den fisk som fångats av detta fartyg utanför territorialvattnen också har sitt ursprung – gäller de tillämpliga kriterierna registreringslandet och fartygets flagg, men även ägandet. Observera att det enligt GSP-ursprungsreglerna inte finns några särskilda krav på besättningens eller befälens nationalitet.

Minimala driftsförhållanden

Det finns två uppsättningar av så kallade minimala åtgärder som aldrig är tillräckliga för att ge ursprungsstatus.

 • de som nämns i artikel 76
 • och de som endast är tillämpliga på textilprodukter och endast för regional kumulation, som ingår i bilaga 16.

Produktspecifika regler

En förteckning över den bearbetning som bör utföras på material för att erhålla ursprungsstatus finns i bilaga 13a till samma förordning. Förteckningen innehåller två kolumner

 • ett som är tillämpligt på de minst utvecklade förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet.
 • ett som är tillämpligt på alla andra förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet

Examen

Vissa utvecklingsländer exporterar mycket konkurrenskraftiga produkter som inte behöver förmåner för att framgångsrikt få tillträde till världsmarknaderna. I detta fall stryks Allmänna preferenssystemet från dessa produktsektorer genom en graderingsmekanism.

 • om det genomsnittliga värdet av importen från ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet (dividerat med det totala värdet av all import enligt det allmänna preferenssystemet för den avdelningen) under 3 år överskrider det allmänna tröskelvärdet på 57 %.
 • för vegetabiliska produkter, animaliska eller vegetabiliska oljor, fetter och vaxer och mineralprodukter gäller graderingen när den procentuella andelen överstiger 17,5 %.
 • för textilier gäller gradering när den procentuella andelen överstiger 47,2 %.

EU ser över förteckningen över graderade produkter vart tredje år genom en genomförandeförordning och på grundval av objektiva kriterier.

Här hittar du den aktuella förteckningen över graderade produkter.

Undantag från bestämmelserna

Ett särskilt undantag får beviljas på vissa villkor för att möjliggöra mer lättnader i ursprungsreglerna för vissa produkter med ursprung i vissa länder. Kap Verde har beviljats ett sådant undantag. Se Kap Verdes undantag och tillämpliga ursprungsregler.

Läs också det meddelande till importörer som utfärdats av EU och informera aktörerna om särskilda uppgifter som rör Bangladesh.

Ursprungsregler för specifika produkter

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • läs om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen vid 2.6.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och ditt ursprungsland i Min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Du kan också leta upp varukoden genom att söka på produktens namn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS-systemet

 • läs om de hälso-, säkerhets-, sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU enligt 2.6 års produktkrav.
 • Sök efter de hälso-, säkerhets- och sanitära och fytosanitära regler som gäller för din produkt och ditt ursprungsland i Min handelsassistent. För att se kraven för din produkt måste du först ange dess tullkod. Du kan också leta upp varukoden genom att söka på produktens namn.

Tullklareringsdokument och tullförfaranden

Ursprungsbevis

För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i förmånsländerna inom EU:s allmänna preferenssystem åtföljas av ett ursprungsintyg. Alla ursprungsintyg ska vara giltiga i 10 månader efter utfärdandet. Ett ursprungsintyg kan vara något av följande:

 • Ursprungsintyg formulär A – utfärdat av de behöriga myndigheterna i förmånslandet. Den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att lämna in handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus. Certifikatet bör göras tillgängligt för exportören så snart exporten har ägt rum (eller säkerställs). Ett intyg kan dock undantagsvis utfärdas efter export på vissa villkor.
 • fakturadeklaration upprättad av exportören * – för sändningar till ett värde av högst 6,000 EUR. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker dina produkters ursprungsstatus.

* För att upprätta en fakturadeklaration bör du skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på engelska eller franska) på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling: ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr... härmed försäkras att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung enligt ursprungsreglerna i Europeiska gemenskapens allmänna preferenssystem. ” Du måste underteckna fakturadeklarationen för hand.

Övriga dokument

Läs om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för att importera till EU.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

GSP + omfattar endast varor.

Offentlig upphandling

Investeringar

Övrigt (konkurrens, TSD)

Berättigade länder

För att vara berättigat till GSP + måste landet

 • lämna in en ansökan
 • uppfyller alla standardvillkor enligt det allmänna preferenssystemet
 • uppfyller följande två ytterligare kriterier:
 • sårbarhetskriterier
  • importandelen är den genomsnittliga andelen under tre år för import enligt Allmänna preferenssystemet från det specifika förmånslandet i förhållande till den import som omfattas av Allmänna preferenssystemet för alla GSP-länder.  Detta genomsnitt måste vara lägre än 6,5 % för att komma i fråga för GSP +.
  • de sju största avdelningarna av den import som omfattas av Allmänna preferenssystemet står för 75 % av landets totala GSP-import under en treårsperiod.
 • kriterier för hållbar utveckling
  • landet måste ha ratificerat de 27 internationella GSP plus-konventionerna om
   • mänskliga rättigheter
   • arbetstagares rättigheter
   • miljön
   • god förvaltning.
  • landet får inte ha gjort reservationer som är förbjudna enligt dessa konventioner.
  • konventionens övervakningsorgan får inte ha rapporterat att landet inte har genomfört dem på ett effektivt sätt.

Övervakning

När EU har beviljat ett land GSP + övervakar EU landet för att se till att landet

 • fortsätter att vara part i de internationella konventioner som omfattas av GSP +
 • genomför konventionerna i praktiken
 • uppfyller rapporteringskraven
 • godtar regelbunden övervakning i enlighet med konventionerna
 • samarbetar med Europeiska kommissionen och tillhandahåller all nödvändig information

EU för en kontinuerlig dialog om efterlevnaden av GSP + med mottagarländernas myndigheter.

 • dialogen bygger på en förteckning över frågor (”resultattavla”) som upprättats för varje förmånsland inom den särskilda stimulansordningen. Den grundar sig på information från
  • mottagarländerna
  • internationella övervakningsorgan
  • det civila samhället
  • fackföreningar
  • företag
  • Europaparlamentet och
  • Europeiska unionens råd
 • EU anordnar regelbundna övervakningsbesök inom ramen för GSP + i varje förmånsland för att träffa berörda parter. Mottagarlandet förväntas visa att det gör stora ansträngningar för att ta itu med de problem som tas upp i resultattavlorna.

GSP ± dialogen ingår i den offentliga GSP-rapporten, som kommissionen ska lägga fram för Europaparlamentet och Europeiska unionens råd vartannat år. Rapporten innehåller en detaljerad bedömning av hur väl varje förmånsland tillämpar de 27 konventionerna.

Kapacitet – stöd till uppbyggnad

Utöver noggrann övervakning har kommissionen inlett flera kapacitetsuppbyggnadsprojekt för att hjälpa mottagarländerna.

EU stöder relevanta handelspartner och flera av förmånsländerna inom GSP + genom bidrag till Internationella arbetsorganisationen. Dessa projekt

 • hjälpa till att se till att länderna tillämpar Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner
 • bygga upp kapacitet för att uppfylla rapporteringsskyldigheterna

Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter omfattar särskilt stöd på 4.5 miljoner euro för att ge det civila samhällets organisationer möjlighet att bidra till övervakningen och det faktiska genomförandet av de 27 relevanta konventioner som ratificerats av förmånsländerna inom den särskilda stimulansordningen.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar