Všeobecný systém preferencií plus (VSP+)

Dováža vaša spoločnosť výrobky z rozvojových alebo najmenej rozvinutých krajín? Táto časť vám pomôže pochopiť VSP+ EÚ

V skratke

Všeobecný systém preferencií EÚ plus (VSP+) poskytuje rozvojovým krajinám osobitný stimul na presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných.

Oprávnené krajiny musia implementovať 27 medzinárodných dohovorov o

 • ľudské práva
 • pracovné práva
 • životné prostredie
 • dobrá správa vecí verejných

Na druhej strane EÚ znižuje svoje dovozné clá na nulu v prípade viac ako dvoch tretín colných položiek ich vývozu.

Prijímajúce krajiny

 • Bolívia
 • Kapverdy
 • Kirgizsko
 • Mongolsko
 • Pakistan
 • Filipíny
 • Srí Lanka

Uplynutie platnosti: Súčasný VSP+ je platný do roku 2023.

Tarify

Úplný zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

 

Ak chcetenájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania od Môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia.

Vprípade pochybností sa obráťte na colné orgány.

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite sinástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti My Trade Assistant (Môj obchodný asistent) s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Tolerancia

Tolerancia je vyjadrená

 • v cene konečných produktov rybolovu a priemyselných výrobkov
 • v hmotnosti konečných výrobkov pre poľnohospodárske výrobky

Tolerancie zahrnuté do VSP sú miernejšie ako pravidelné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny finálneho výrobku zo závodu namiesto 10 %.

Osobitné tolerancie sa vzťahujú aj na textílie a odevy a sú opísané v úvodných poznámkach k prílohe 22 – 03.

Pozri tiež všeobecné pravidlo tolerancie alebo De Minimis.

Kumulácia

V obchode v rámci VSP EÚ sa uplatňujú tieto druhy kumulácie:

 • bilaterálne
 • regionálne
 • predĺženie platnosti
 • kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom
Dvojstranná kumulácia

Materiály s pôvodom v EÚ sa môžu začleniť do výrobkov vyrobených v krajine VSP a potom sa môžu považovať za výrobky s pôvodom v tejto krajine VSP, pokiaľ spracovanie vykonané v krajine VSP presahuje minimálne úrovne.

Regionálna kumulácia

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej-Darussalam

Bolívia*

Bangladéš

Argentína

Kambodža

Kolumbia

Bhután

Brazília

Indonézia

Kostarika

India

Paraguaj

Laos

Salvádor, Salvádor

Nepál

Uruguaj

Malajzia

Guatemala

Pakistan*

 

Mjanmarsko

Honduras

Srí Lanka*

 

Filipíny*

Nikaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Krajiny, ktoré sú v súčasnosti zvýhodnenými krajinami podľa VSP+

 • používanie komponentov medzi krajinami tej istej skupiny je povolené (napr. India môže používať zložky z Pakistanu, pretože obe sú v skupine III), hoci je potrebné pamätať na niektoré dôležité pravidlá:
 • regionálna kumulácia medzi krajinami v rámci tej istej skupiny sa uplatňuje len vtedy, ak krajiny zapojené do kumulácie sú v čase vývozu výrobku do Európskej únie zvýhodnenými krajinami a nie jednoducho oprávnenými krajinami
 • ak sa tovar s pôvodom v jednej zvýhodnenej krajine ďalej spracúva v inej členskej krajine tejto skupiny, tovar sa môže považovať za tovar s pôvodom v druhej zvýhodnenej krajine (pokiaľ spracovanie presahuje minimálne operácie).
 • na určenie pôvodu vstupu (keď sa vstupy od jedného člena skupiny zasielajú inému členovi skupiny), správnym pravidlom pôvodu je pravidlo, ktoré by sa uplatňovalo na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
 • kumulácia je možná aj medzi jednotlivými zvýhodnenými krajinami kumulácie skupiny I a skupiny III. Platí to len na požiadanie a za určitých podmienok.

Upozorňujeme, že niektoré výrobky sú vylúčené z kumulácie, ak existujú rozdiely medzi postavením krajín VSP tej istej skupiny (VSP/VSP+/EBA). Zoznam príslušných výrobkov je uvedený v prílohe 13b.

Rozšírená kumulácia 

Krajiny VSP môžu za určitých podmienok požiadať EÚ o povolenie kumulovať sa s krajinami, s ktorými má EÚ obchodnú dohodu.

 • táto možnosť je otvorená len pre priemyselné výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky.
 • keď sa vstup tretej krajiny, s ktorou má EÚ dohodu o voľnom obchode, zasiela krajine VSP, správnym pravidlom pôvodu je pravidlo, ktoré by sa uplatňovalo na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
Kumulácia s tovarom s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku

Zvýhodnené krajiny môžu kumulovať pôvod s tovarom kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku.

 • materiály s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku, ktoré sú podrobené viac ako minimálnej operácii v zvýhodnenej krajine, sa považujú za materiály s pôvodom v tejto zvýhodnenej krajine a môžu sa vyvážať do EÚ, Nórska, Švajčiarska alebo Turecka.
 • uvedené pravidlo sa nevzťahuje na poľnohospodárske výrobky alebo výrobky, na ktoré sa vzťahuje výnimka.
 • na to, aby sa tento druh kumulácie mohol uplatňovať, musia EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko udeliť rovnaké preferenčné zaobchádzanie výrobkom s pôvodom v krajinách VSP.

Nemanipulácia

Ustanovenie o priamej doprave v pravidlách pôvodu VSP bolo nahradené doložkou o nemanipulácii (článok 74 nariadenia Komisie č. 1063/2010).

 • hlavný rozdiel v porovnaní s ustanovením o priamej doprave spočíva v tom, že od dovozcov v EÚ sa nebude vyžadovať predloženie dôkazu o splnení podmienok.
 • colná správa členského štátu EÚ by však mohla požiadať o takýto dôkaz, ak má dôvod domnievať sa, že podmienky nie sú splnené.

Vrátenie cla

Vrátenie cla je povolené.

Podmienky plavidiel

Na to, aby sa rybárske plavidlo považovalo za plavidlo s pôvodom v zvýhodnenej krajine – čo by znamenalo, že ryby ulovené týmto plavidlom mimo teritoriálnych vôd tiež pochádzajú –, uplatniteľné kritériá sa vzťahujú na krajinu registrácie a vlajku plavidla, ale aj na jeho vlastníctvo. Upozorňujeme, že podľa pravidiel pôvodu VSP neexistuje žiadna osobitná požiadavka týkajúca sa štátnej príslušnosti posádky alebo dôstojníkov.

Minimálne operácie

Existujú dva súbory tzv. „minimálnych“ operácií, ktoré nikdy nestačia na získanie pôvodu

 • tie, ktoré sú uvedené v článku 76
 • a tie, ktoré sa uplatňujú len na textilné výrobky a len na účely regionálnej kumulácie, uvedené v prílohe 16.

Špecifické pravidlá pre výrobky

Zoznam spracovania, ktoré by sa malo vykonať na materiáloch s cieľom získať štatút pôvodu, je uvedený v prílohe 13a k tomu istému nariadeniu. Zoznam obsahuje dva stĺpce

 • jedna sa vzťahuje na najmenej rozvinuté zvýhodnené krajiny podľa VSP
 • jedno uplatniteľné na všetky ostatné zvýhodnené krajiny podľa VSP

Odstupňovanie

Niektoré rozvojové krajiny vyvážajú vysoko konkurencieschopné výrobky, ktoré nepotrebujú preferencie, aby mohli úspešne vstúpiť na svetové trhy. V tomto prípade sa VSP z týchto sektorov výrobkov ruší prostredníctvom mechanizmu odstupňovania.

 • ak priemerná hodnota dovozu zo zvýhodnenej krajiny podľa VSP (rozdelená podľa celkovej hodnoty celkového dovozu podľa VSP v danej triede) za tri roky prekročí všeobecnú prahovú hodnotu 57 %
 • na rastlinné výrobky, živočíšne alebo rastlinné oleje, tuky a vosky a minerálne výrobky sa uplatňuje odstupňovanie, ak uvedený percentuálny podiel presahuje 17,5 %
 • v prípade textílií sa odstupňovanie uplatňuje vtedy, keď uvedený percentuálny podiel presahuje 47,2 %.

EÚ preskúmava zoznam odstupňovaných výrobkov každé tri roky prostredníctvom vykonávacieho nariadenia a na základe objektívnych kritérií.

Aktuálny zoznam odstupňovaných výrobkov nájdete tu.

Výnimky

Za určitých podmienok sa môže udeliť osobitná výnimka s cieľom umožniť voľnejšie pravidlá pôvodu uplatniteľné na konkrétne výrobky s pôvodom v určitých krajinách. Táto výnimka bola udelená Kapverdom. Pozri kapverdské výnimky a uplatniteľné pravidlá pôvodu.

Skontrolujte aj oznámenie dovozcom vydané EÚ, v ktorom informujete hospodárske subjekty o konkrétnych skutočnostiach týkajúcich sa Bangladéša.

Pravidlá pôvodu pre konkrétne výrobky

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie, o 2,6.
 • osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, nájdete v časti Môj obchodný asistent. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu vášho výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť

 • informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie, o 2,6.
 • informácie o zdravotných, bezpečnostných a sanitárnych a fytosanitárnych pravidlách, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, nájdete v časti Môj obchodný asistent. Na zobrazenie požiadaviek na váš výrobok musíte najprv identifikovať jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu vášho výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Dokumenty a postupy colného konania

Dôkazy o pôvode

Na to, aby sa na výrobky s pôvodom vo zvýhodnených krajinách podľa VSP EÚ vzťahovali preferenčné colné sadzby, musí k nim byť priložený dôkaz o pôvode. Všetky dôkazy o pôvode zostávajú v platnosti 10 mesiacov po ich vydaní. Dôkazom o pôvode môže byť:

 • Osvedčenie o pôvode na tlačive A – vydané príslušnými orgánmi zvýhodnenej krajiny. Vývozca, ktorý žiada o osvedčenie, by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov. Osvedčenie by sa malo vývozcovi sprístupniť hneď po uskutočnení (alebo zabezpečení) vývozu. Osvedčenie sa však môže výnimočne vydať po vývoze za určitých podmienok.
 • fakturačné vyhlásenie vyhotovené vývozcom * – pre zásielky v hodnote 6 000 EUR alebo menej. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

* Ak chcete vyhotoviť vyhlásenie na faktúre, mali by ste na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v angličtine alebo francúzštine): „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... ) vyhlasuje, že ak nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod podľa pravidiel pôvodu všeobecného systému preferencií Európskeho spoločenstva“. Fakturačné vyhláseniemusíte podpísať osobne.

Iné dokumenty

Informácie o ďalších colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

VSP+ sa vzťahuje len na tovar.

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, smernica o bezpečnosti hračiek)

Oprávnené krajiny

Aby bola krajina oprávnená na VSP+, musí:

 • podať žiadosť
 • splniť všetky štandardné podmienky VSP
 • spĺňajú tieto dve dodatočné kritériá:
 • kritériá zraniteľnosti
  • podiel dovozu predstavuje trojročný priemerný podiel dovozu konkrétnej zvýhodnenej krajiny, na ktorý sa vzťahuje VSP, v pomere k dovozu všetkých krajín VSP, na ktorý sa vzťahuje VSP.  Tento priemer musí byť nižší ako 6,5 %, aby spĺňal podmienky pre VSP+.
  • sedem najväčších tried dovozu, na ktorý sa vzťahuje VSP, predstavuje 75 % celkového dovozu v rámci VSP do tejto krajiny počas trojročného obdobia.
 • kritériá trvalo udržateľného rozvoja
  • krajina musí ratifikovať 27 medzinárodných dohovorov VSP+ o
   • ľudské práva
   • pracovné práva
   • životné prostredie
   • dobrá správa vecí verejných.
  • krajina nesmie mať výhrady, ktoré sú podľa týchto dohovorov zakázané.
  • monitorovacie orgány dohovoru nesmú podávať správy o tom, že krajina ich účinne nevykonala.

Monitorovanie

Keď EÚ udelí krajine VSP+, monitoruje ju, aby sa ubezpečila o krajine.

 • naďalej je zmluvnou stranou medzinárodných dohovorov, na ktoré sa vzťahuje VSP+
 • účinne vykonáva dohovory
 • spĺňa požiadavky na podávanie správ
 • prijíma pravidelné monitorovanie v súlade s dohovormi
 • spolupracuje s Európskou komisiou a poskytuje všetky potrebné informácie

EÚ vedie nepretržitý dialóg o dodržiavaní VSP+ s orgánmi zvýhodnených krajín.

 • dialóg je založený na zozname otázok („hodnotiaca tabuľka“) vypracovanom pre každú zvýhodnenú krajinu podľa VSP+. Vychádza z informácií získaných od
  • prijímajúce krajiny
  • medzinárodné monitorovacie orgány
  • občianska spoločnosť
  • odborové zväzy
  • podniky
  • Európsky parlament
  • mene Rady Európskej únie
 • EÚ organizuje pravidelné monitorovacie návštevy v rámci VSP+ v každej zvýhodnenej krajine s cieľom stretnúť sa so zainteresovanými stranami. Očakáva sa, že prijímajúca krajina preukáže, že vynakladá značné úsilie na riešenie otázok uvedených v hodnotiacich tabuľkách.

Dialóg VSP+ prispieva k verejnej správe o VSP, ktorú musí Komisia každé dva roky predložiť Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie. Správa obsahuje podrobné posúdenie toho, ako každá prijímajúca krajina vykonáva 27 dohovorov.

Kapacita – podpora pri budovaní

Okrem dôkladného monitorovania Komisia spustila niekoľko projektov budovania kapacít s cieľom pomôcť prijímajúcim krajinám.

EÚ podporuje príslušných obchodných partnerov a niekoľko zvýhodnených krajín podľa VSP+ prostredníctvom grantov pre Medzinárodnú organizáciu práce. Tieto projekty

 • pomôcť zabezpečiť, aby krajiny uplatňovali základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce
 • budovanie kapacít na plnenie ohlasovacích povinností

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva zahŕňa osobitnú podporu vo výške 4,5 milióna EUR na posilnenie postavenia organizácií občianskej spoločnosti, aby mohli prispievať k monitorovaniu a účinnému vykonávaniu 27 príslušných dohovorov, ktoré ratifikovali zvýhodnené krajiny podľa VSP+.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy