Všeobecný systém preferencií plus (VSP+)

Dováža vaša spoločnosť výrobky z rozvojových alebo najmenej rozvinutých krajín? Tento oddiel vám pomôže pochopiť VSP EÚ+.

Stručný prehľad

Všeobecný systém preferencií EÚ plus (VSP+) poskytuje rozvojovým krajinám osobitný stimul na presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných. 

Oprávnené krajiny musia implementovať 27 medzinárodných dohovorov o

 • ľudské práva
 • pracovné práva
 • pre životné prostredie
 • dobrá správa vecí verejných

EÚ za to znížila svoje dovozné clá na nulu na viac ako dve tretiny colných položiek svojho vývozu.

Krajiny prijímajúce pomoc

 • Bolívia
 • Kapverdy
 • Kirgizsko
 • Mongolsko
 • Pakistan
 • Filipíny
 • Srí Lanka

Ukončenie: Súčasný VSP+ platí do roku 2023.

Sadzby

Úplný zoznam zahrnutých výrobkov.

 

Na vyhľadanie presných informácií o povinnostiach a tarifách pre váš konkrétny výrobok použite možnosť vyhľadávania Mojeho obchodného asistenta s prihliadnutím na krajinu jeho pôvodu a určenia.

Vprípade pochybností sa obráťte na svoje colné orgány.

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Skontrolujtenástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Tolerancia

Tolerancia je vyjadrená

 • v cene konečných produktov rybolovu a priemyselných výrobkov
 • hmotnosť konečných výrobkov pre poľnohospodárske výrobky

Tolerancie zahrnuté do VSP sú miernejšie ako pravidelné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny konečného výrobku zo závodu namiesto 10 %.

Osobitné tolerancie sa vzťahujú aj na textílie a odevy a sú opísané v úvodných poznámkach prílohy 22 – 03.

Pozri aj všeobecné pravidlo tolerancie alebo de minimis.

Kumulácia

V obchode v rámci VSP EÚ pôsobia tieto druhy kumulácie:

 • bilaterálne
 • regionálny
 • predĺžená
 • kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom a Türkiye
Dvojstranná kumulácia

Materiály s pôvodom v EÚ sa môžu začleniť do výrobkov vyrobených v krajine VSP a potom sa môžu považovať za materiály s pôvodom v tejto krajine VSP, pokiaľ spracovanie vykonané v krajine VSP presahuje minimálne úrovne.

Regionálna kumulácia

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej-Darussalam

Bolívia*

Bangladéš

Argentína

Kambodža

Kolumbia

Bhután

Brazília

Indonézia

Kostarika

India

Paraguaj

Laos

Salvádor

Nepál

Uruguaj

Malajzia

Guatemala

Pakistan*

 

Mjanmarsko

Honduras

Srí Lanka*

 

Filipíny*

Nikaragua

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Krajiny, ktoré sú v súčasnosti zvýhodnenými krajinami podľa VSP+

**Vietnam už nebude od 1. januára2023 zvýhodnenou krajinou v rámci VSP+.

 • používanie zložiek medzi krajinami z tej istej skupiny je povolené (napr. India môže používať zložky z Pakistanu, pretože obe sa nachádzajú v skupine III), je však potrebné pripomenúť niektoré dôležité pravidlá:
 • regionálna kumulácia medzi krajinami v rámci tej istej skupiny sa uplatňuje len vtedy, ak sú krajiny zapojené do kumulácie v čase vývozu výrobku do Európskej únie zvýhodnenými krajinami a nie len oprávnenými krajinami.
 • ak sa tovar s pôvodom v jednej zvýhodnenej krajine ďalej spracúva v inej členskej krajine tejto skupiny, potom sa tovar môže považovať za tovar s pôvodom v druhej zvýhodnenej krajine (pokiaľ spracovanie presahuje rámec minimálnych operácií)
 • na určenie pôvodu vstupu (keď sa vstup jedného člena skupiny zašle inému členovi skupiny) je správnym pravidlom pôvodu pravidlo pôvodu, ktoré by sa uplatňovalo na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
 • kumulácia je možná aj medzi jednotlivými zvýhodnenými krajinami skupiny I a skupiny III. Platí to len na požiadanie a za určitých podmienok.

Upozorňujeme, že niektoré výrobky sú vylúčené z kumulácie, ak existujú rozdiely medzi statusom krajín VSP tej istej skupiny (VSP/VSP+/EBA). Zoznam príslušných výrobkov je uvedený v prílohe 13b.

Rozšírená kumulácia 

Krajiny VSP môžu za určitých podmienok požiadať EÚ o povolenie na kumuláciu s krajinami, s ktorými má EÚ uzavretú obchodnú dohodu.

 • táto možnosť je otvorená len pre priemyselné výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky.
 • ak sa vstup z tretej krajiny, s ktorou má EÚ dohodu o voľnom obchode, zasiela do krajiny VSP, správnym pravidlom pôvodu je pravidlo, ktoré by sa uplatňovalo na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
Kumulácia s tovarom s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Türkiye

Zvýhodnené krajiny môžu kumulovať pôvod s tovarom kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Türkiye.

 • materiály s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku alebo Türkiye, ktoré v zvýhodnenej krajine prejdú viac ako minimálnou operáciou, sa považujú za materiály s pôvodom v tejto zvýhodnenej krajine a môžu sa vyvážať do EÚ, Nórska, Švajčiarska alebo Türkiye
 • uvedené pravidlo sa nevzťahuje na poľnohospodárske výrobky alebo výrobky, na ktoré sa vzťahuje výnimka.
 • na uplatnenie tohto typu kumulácie musia EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Türkiye udeliť rovnaké preferenčné zaobchádzanie výrobkom s pôvodom v krajinách VSP.

Zákaz manipulácie

Ustanovenie o priamej doprave v pravidlách pôvodu VSP bolo nahradené doložkou o nemanipulácii (článok 74 nariadenia Komisie č. 1063/2010).

 • hlavný rozdiel v porovnaní s ustanovením o priamej preprave spočíva v tom, že od dovozcov v EÚ sa nebude vyžadovať, aby preukázali súlad s podmienkami.
 • colná správa členského štátu EÚ by však mohla požiadať o takýto dôkaz, ak má dôvod domnievať sa, že podmienky nie sú splnené.

Vrátenie cla

Vrátenie cla je povolené.

Podmienky na plavidlách

Aby sa rybárske plavidlo mohlo považovať za plavidlo s pôvodom v zvýhodnenej krajine, čo by znamenalo, že ryby ulovené týmto plavidlom mimo teritoriálnych vôd majú pôvod, uplatniteľné kritériá sa vzťahujú na krajinu registrácie a vlajku plavidla, ale aj na jeho vlastníctvo. Upozorňujeme, že podľa pravidiel pôvodu VSP neexistuje žiadna osobitná požiadavka týkajúca sa štátnej príslušnosti posádky alebo dôstojníkov.

Minimálne operácie

Existujú dva súbory takzvaných „minimálnych“ operácií, ktoré nikdy nestačia na získanie pôvodu

 • tie, ktoré sú uvedené v článku 76
 • a tie, ktoré sa vzťahujú len na textilné výrobky a len na účely regionálnej kumulácie, uvedené v prílohe 16.

Pravidlá pre konkrétny výrobok

Zoznam spracovania, ktoré by sa malo vykonať na materiáloch na získanie štatútu pôvodu, je uvedený v prílohe 13a k tomu istému nariadeniu. Zoznam obsahuje dva stĺpce

 • jedna sa vzťahuje na najmenej rozvinuté zvýhodnené krajiny podľa VSP
 • jedna sa vzťahuje na všetky ostatné zvýhodnené krajiny podľa VSP

Odstupňovanie

Niektoré rozvojové krajiny vyvážajú vysoko konkurencieschopné výrobky, ktoré nepotrebujú preferencie na úspešný prístup na svetové trhy. V tomto prípade sa VSP zruší z týchto odvetví výrobkov prostredníctvom mechanizmu odstupňovania.

 • ak priemerná hodnota dovozu z krajiny zvýhodnenej podľa VSP (rozdelená podľa celkovej hodnoty dovozu v rámci VSP v rámci daného oddielu) za tri roky prekročí všeobecnú prahovú hodnotu 57 %
 • na rastlinné produkty, živočíšne alebo rastlinné oleje, tuky, vosky a minerálne výrobky sa uplatňuje odstupňovanie, ak uvedený percentuálny podiel presahuje 17,5 %.
 • pre textílie sa uplatňuje odstupňovanie, ak uvedený percentuálny podiel presahuje 47,2 %.

EÚ preskúmava zoznam odstupňovaných výrobkov každé tri roky prostredníctvom vykonávacieho nariadenia a na základe objektívnych kritérií.

Aktuálny zoznam odstupňovaných výrobkov nájdete tu.

Výnimky

Za určitých podmienok sa môže udeliť osobitná výnimka s cieľom umožniť voľnejšie pravidlá pôvodu uplatniteľné na špecifické výrobky s pôvodom v určitých krajinách. Takáto výnimka bola Kapverdom udelená. Pozri výnimku pre Kapverdy a uplatniteľné pravidlá pôvodu.

Skontrolujte aj oznámenie pre dovozcov vydané EÚ, v ktorom sú hospodárske subjekty informované o konkrétnych prvkoch týkajúcich sa Bangladéša.

Pravidlá pôvodu pre konkrétne výrobky

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie, sa nachádzajú v bode 2.6. Požiadavky na výrobky
 • vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, v časti Moje obchodné asistentky. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

 • informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie, v bode 2.6. Požiadavky na výrobky
 • vyhľadajte pravidlá týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, v časti Môj obchodný asistent. Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, najprv budete musieť identifikovať jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Dokumenty a postupy colného konania

Dôkazy o pôvode

Na to, aby sa na výrobky s pôvodom vo zvýhodnených krajinách VSP EÚ mohli vzťahovať preferenčné colné sadzby, musí byť k nim priložený dôkaz o pôvode. Všetky dôkazy o pôvode zostávajú v platnosti 10 mesiacov po vydaní. Dôkazom o pôvode môže byť jeden z týchto dôkazov:

 • Osvedčenie o pôvode na tlačive A – vydané príslušnými orgánmi zvýhodnenej krajiny. Vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov. Osvedčenie by sa malo vývozcovi sprístupniť hneď po uskutočnení vývozu (alebo po zabezpečení vývozu). Výnimočne sa však osvedčenie môže vyhotoviť po vývoze za určitých podmienok.
 • fakturačné vyhlásenie vyhotovené vývozcom * – pre zásielky s hodnotou 6 000 EUR alebo menej. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

* Ak chcete urobiť fakturačné vyhlásenie, mali by ste na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v angličtine alebo francúzštine): „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod podľa pravidiel pôvodu všeobecného systému preferencií Európskeho spoločenstva“. Vyhlásenie na faktúremusíte podpísať ručne.

Ďalšie dokumenty

Informácie o iných colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

VSP+ sa vzťahuje len na tovar.

Verejné obstarávanie

Kolektívneho

Iné (hospodárska súťaž, smernica o bezpečnosti hračiek)

Oprávnené krajiny

Aby bola krajina oprávnená na VSP+, musí:

 • podať žiadosť
 • spĺňať všetky štandardné podmienky VSP
 • spĺňajú tieto dve dodatočné kritériá
 • kritériá zraniteľnosti
  • podiel dovozu je trojročný priemerný podiel dovozu konkrétnej zvýhodnenej krajiny, na ktorý sa vzťahuje VSP, vo vzťahu k dovozu všetkých krajín VSP, na ktorý sa vzťahuje VSP.  Tento priemer musí byť nižší ako 6,5 %, aby sa mohol uplatniť VSP+.
  • sedem najväčších tried dovozu, na ktorý sa vzťahuje VSP, predstavuje 75 % celkového dovozu VSP do tejto krajiny počas trojročného obdobia.
 • kritériá trvalo udržateľného rozvoja
  • krajina musí ratifikovať 27 medzinárodných dohovorov VSP+ o
   • ľudské práva
   • pracovné práva
   • životného prostredia,
   • dobrú správu vecí verejných.
  • krajina nesmie mať výhrady, ktoré sú týmito dohovormi zakázané.
  • monitorovacie orgány dohovoru nesmú oznámiť, že krajina ich účinne nevykonávala.

Monitorovanie

Keď EÚ udelí krajine VSP+, monitoruje ho, aby sa zabezpečilo, že krajina

 • naďalej je zmluvnou stranou medzinárodných dohovorov, na ktoré sa vzťahuje VSP+
 • účinne vykonáva dohovory
 • spĺňa požiadavky na podávanie správ
 • prijíma pravidelné monitorovanie v súlade s dohovormi
 • spolupracuje s Európskou komisiou a poskytuje všetky potrebné informácie

EÚ vedie nepretržitý dialóg o dodržiavaní VSP+ s orgánmi zvýhodnených krajín.

 • dialóg vychádza zo zoznamu otázok (tzv. hodnotiacej tabuľky) vypracovaného pre každú zvýhodnenú krajinu podľa VSP+. Vychádza z informácií získaných od
  • prijímajúce krajiny
  • medzinárodné monitorovacie orgány
  • občianska spoločnosť
  • odborové organizácie
  • podniky
  • Európskeho parlamentu
  • Rade Európskej únie
 • EÚ organizuje pravidelné monitorovacie návštevy VSP+ v každej zvýhodnenej krajine s cieľom stretnúť sa so zainteresovanými stranami. Očakáva sa, že prijímajúca krajina preukáže, že vynakladá značné úsilie na riešenie problémov uvedených v prehľadoch výsledkov.

Dialóg o VSP+ je podkladom pre verejnú správu o VSP, ktorú musí Komisia predkladať Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie každé dva roky. Správa obsahuje podrobné posúdenie toho, ako každá zvýhodnená krajina vykonáva 27 dohovorov.

Kapacita – podpora budovania

Okrem dôkladného monitorovania Komisia spustila niekoľko projektov na budovanie kapacít s cieľom pomôcť prijímajúcim krajinám.

EÚ podporuje príslušných obchodných partnerov a niekoľko zvýhodnených krajín podľa VSP+ prostredníctvom grantov pre Medzinárodnú organizáciu práce. Tieto projekty

 • pomôcť zabezpečiť, aby krajiny uplatňovali základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce
 • budovanie kapacít na plnenie ohlasovacích povinností

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva zahŕňa osobitnú podporu vo výške 4,5 milióna EUR na posilnenie postavenia organizácií občianskej spoločnosti, aby prispievali k monitorovaniu a účinnému vykonávaniu 27 príslušných dohovorov, ktoré ratifikovali zvýhodnené krajiny podľa VSP+.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy