Všeobecný systém preferencií plus (VSP+)

Dováža vaša spoločnosť výrobky z rozvojových alebo najmenej rozvinutých krajín? Tento oddiel vám pomôže pochopiť VSP+ EÚ.

Stručný prehľad

Všeobecný systém preferencií EÚ plus (VSP+) poskytuje rozvojovým krajinám osobitný stimul na presadzovanie udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných. 

Oprávnené krajiny musia implementovať 27 medzinárodných dohovorov o

 • ľudské práva
 • pracovné práva
 • pre životné prostredie
 • dobrá správa

EÚ za to znižuje svoje dovozné clá na nulu na viac ako dve tretiny colných položiek ich vývozu.

Krajiny prijímajúce pomoc

 • Bolívia
 • Kapverdy
 • Kirgizsko
 • Mongolsko
 • Pakistan
 • Filipíny
 • Srí Lanka
 • Uzbekistan

Ukončenie: Súčasný VSP+ je platný do roku 2027.

Tarify

Úplný zoznam zahrnutých výrobkov.

 

Na vyhľadanie presných informácií o clách a tarifách pre váš konkrétny výrobok použite možnosť vyhľadávania v časti My Trade Assistant (Môj obchodný asistent), pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a miesto určenia.

Vprípade pochybností sa obráťte na colné orgány.

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky preferenčného zaobchádzania, musí spĺňať pravidlá pôvodu stanovené v dohode. Skontrolujte sinástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Tolerancia

Tolerancia je vyjadrená

 • v cene konečných produktov rybolovu a priemyselných výrobkov
 • v hmotnosti konečných výrobkov pre poľnohospodárske výrobky

Tolerancie zahrnuté do VSP sú miernejšie ako bežné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny konečného výrobku zo závodu namiesto 10 %.

Osobitné tolerancie sa vzťahujú aj na textílie a odevy a sú opísané v úvodných poznámkach k prílohe 22 – 03.

Pozri aj všeobecné pravidlo tolerancie alebo de minimis.

Kumulácia

V rámci VSP EÚ sa v obchode uplatňujú tieto druhy kumulácie:

 • bilaterálne
 • regionálne
 • predĺžené
 • kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom
Dvojstranná kumulácia

Materiály s pôvodom v EÚ sa môžu začleniť do výrobkov vyrobených v krajine VSP a potom sa môžu považovať za materiály s pôvodom v tejto krajine VSP, pokiaľ spracovanie vykonané v krajine VSP presahuje minimálne úrovne.

Regionálna kumulácia

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunejsko-Darussalamský štát

Bolívia*

Bangladéš

Argentína

Kambodža

Kolumbia

Bhután

Brazília

Indonézia

Kostarika

India

Paraguaj

Laos

Salvádor

Nepál

Uruguaj

Malajzia

Guatemala

Pakistan*

 

Mjanmarsko

Honduras

Srí Lanka*

 

Filipíny*

Nikaragua

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Krajiny, ktoré sú v súčasnosti zvýhodnenými krajinami podľa VSP+

**Vietnam už nebude zvýhodnenou krajinou z VSP+ od 1.januára 2023

 • používanie zložiek medzi krajinami z rovnakej skupiny je povolené (napr. India môže používať prísady z Pakistanu, pretože obe sú v skupine III), hoci je potrebné pamätať na niektoré dôležité pravidlá:
 • regionálna kumulácia medzi krajinami v rámci tej istej skupiny sa uplatňuje len vtedy, ak krajiny zapojené do kumulácie sú v čase vývozu výrobku do Európskej únie zvýhodnenými krajinami a nie jednoducho oprávnenými krajinami.
 • ak sa tovar s pôvodom v jednej zvýhodnenej krajine ďalej spracúva v inej členskej krajine tejto skupiny, potom sa tovar môže považovať za tovar s pôvodom v tejto krajine (pokiaľ spracovanie presahuje minimálne operácie).
 • na určenie pôvodu vstupu (keď sa vstup od jedného člena skupiny zasiela inému členovi skupiny) je správnym pravidlom pôvodu pravidlom, ktoré by sa uplatňovalo na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
 • kumulácia je možná aj medzi jednotlivými zvýhodnenými krajinami skupiny I a skupiny III. Je to len na požiadanie a za určitých podmienok.

Upozorňujeme, že niektoré výrobky sú vylúčené z kumulácie, ak existujú rozdiely medzi štatútom krajín VSP tej istej skupiny (VSP/VSP+/EBA). Zoznam príslušných výrobkov je uvedený v prílohe 13b.

Rozšírená kumulácia 

Krajiny VSP môžu za určitých podmienok požiadať EÚ o povolenie na kumuláciu s krajinami, s ktorými má EÚ obchodnú dohodu.

 • táto možnosť je otvorená len pre priemyselné výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky.
 • keď sa informácie od tretej krajiny, s ktorou má EÚ dohodu o voľnom obchode, zasielajú krajine VSP, správnym pravidlom pôvodu je pravidlo, ktoré by sa uplatňovalo na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
Kumulácia s tovarom s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku

Zvýhodnené krajiny môžu kumulovať pôvod s tovarom kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku.

 • materiály s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku, ktoré sa vo zvýhodnenej krajine podrobili viac ako minimálnej operácii, sa považujú za materiály s pôvodom v tejto zvýhodnenej krajine a môžu sa vyvážať do EÚ, Nórska, Švajčiarska alebo Turecka.
 • uvedené pravidlo sa nevzťahuje na poľnohospodárske výrobky alebo výrobky, na ktoré sa vzťahuje výnimka.
 • na uplatnenie tohto druhu kumulácie musia EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko udeliť rovnaké preferenčné zaobchádzanie výrobkom s pôvodom v krajinách VSP.

Zákaz manipulácie

Ustanovenie o priamej preprave v pravidlách pôvodu VSP sa nahradilo doložkou o nemanipulácii (článok 74 nariadenia Komisie č. 1063/2010).

 • hlavný rozdiel v porovnaní s ustanovením o priamej preprave spočíva v tom, že dovozcovia v EÚ nebudú povinní predložiť dôkaz o tom, že spĺňajú podmienky.
 • colná správa členského štátu EÚ by však mohla požiadať o takýto dôkaz, ak má dôvod domnievať sa, že podmienky nie sú splnené.

Vrátenie cla

Vrátenie cla je povolené.

Podmienky plavidiel

Na to, aby sa rybárske plavidlo považovalo za plavidlo s pôvodom v zvýhodnenej krajine, čo by znamenalo, že ryby ulovené týmto plavidlom mimo teritoriálnych vôd takisto pochádzajú, sa uplatniteľné kritériá vzťahujú na krajinu registrácie a vlajku plavidla, ale aj na jeho vlastníctvo. Upozorňujeme, že podľa pravidiel pôvodu VSP neexistuje žiadna osobitná požiadavka na štátnu príslušnosť posádky alebo dôstojníkov.

Minimálne operácie

Existujú dva súbory takzvaných „minimálnych“ operácií, ktoré nikdy nestačia na udelenie pôvodu

 • tie, ktoré sú uvedené v článku 76
 • a tie, ktoré sa vzťahujú len na textilné výrobky a len na účely regionálnej kumulácie, ktoré sú uvedené v prílohe 16.

Pravidlá pre konkrétny výrobok

Zoznam spracovania, ktoré by sa malo vykonať na materiáloch na získanie statusu pôvodu, je uvedený v prílohe 13a k tomu istému nariadeniu. Zoznam obsahuje dva stĺpce

 • jedno uplatniteľné na najmenej rozvinuté zvýhodnené krajiny podľa VSP
 • jedna sa vzťahuje na všetky ostatné zvýhodnené krajiny podľa VSP

Odstupňovanie

Niektoré rozvojové krajiny vyvážajú vysoko konkurencieschopné výrobky, ktoré na úspešný prístup na svetové trhy nepotrebujú preferencie. V tomto prípade sa VSP stiahne z týchto výrobných odvetví prostredníctvom mechanizmu odstupňovania.

 • ak priemerná hodnota dovozu zo zvýhodnenej krajiny podľa VSP (rozdelená podľa celkovej hodnoty všetkého dovozu v rámci VSP pre túto triedu) za tri roky prekročí všeobecnú prahovú hodnotu 57 %.
 • na rastlinné výrobky, živočíšne alebo rastlinné oleje, tuky a vosky a minerálne výrobky sa odstupňovanie uplatňuje, ak uvedený percentuálny podiel presahuje 17,5 %
 • v prípade triedenia textílií sa uplatňuje, ak uvedený percentuálny podiel presahuje 47,2 %

EÚ preskúmava zoznam odstupňovaných výrobkov každé tri roky prostredníctvom vykonávacieho nariadenia a na základe objektívnych kritérií.

Tu nájdete aktuálny zoznam odstupňovaných výrobkov.

Výnimky

Za určitých podmienok sa môže udeliť osobitná výnimka, aby sa umožnili voľnejšie pravidlá pôvodu uplatniteľné na špecifické výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách. Takáto výnimka bola udelená Kapverdom. Pozri odchýlku Kapverdy a uplatniteľné pravidlá pôvodu.

Skontrolujte si aj oznámenie dovozcom, ktoré vydala EÚ, a informuje hospodárske subjekty o konkrétnych prvkoch týkajúcich sa Bangladéša.

Pravidlá pôvodu pre špecifické výrobky

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie v bode 2.6.
 • v časti My Trade Assistant (Môj obchodný asistent) vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia

 • informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie v bode 2.6.
 • vyhľadajte pravidlá týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu v časti My Trade Assistant ( Môj obchodný asistent). Na zobrazenie požiadaviek na váš výrobok budete musieť najprv identifikovať jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dôkazy o pôvode

Na to, aby výrobky s pôvodom v zvýhodnených krajinách VSP EÚ spĺňali podmienky na preferenčné colné sadzby, musí byť priložený dôkaz o pôvode. Všetky dôkazy o pôvode zostávajú v platnosti 10 mesiacov po vydaní. Dôkazom o pôvode môže byť jeden z týchto

 • Osvedčenie o pôvode na tlačive A – vydané príslušnými orgánmi zvýhodnenej krajiny. Vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov. Osvedčenie by sa malo vývozcovi sprístupniť hneď po uskutočnení vývozu (alebo je zabezpečený). Výnimočne však môže byť osvedčenie vydané po vývoze za určitých podmienok.
 • fakturačné vyhlásenie vyhotovené vývozcom * – pre zásielky s hodnotou 6 000 EUR alebo nižšou. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

* Ak chcete vyhotoviť fakturačné vyhlásenie, mali by ste na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v angličtine alebo francúzštine): „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (č. colného povolenia... ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod v súlade s pravidlami pôvodu všeobecného systému preferencií Európskeho spoločenstva“. Vyhlásenie na faktúremusíte podpísať rukou.

Ďalšie dokumenty

Informácie o iných dokladoch a postupoch colného konania potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

VSP+ sa vzťahuje len na tovar.

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, obchod a udržateľný rozvoj)

Oprávnené krajiny

Aby bola krajina oprávnená na VSP+, musí:

 • podať žiadosť
 • spĺňať všetky štandardné podmienky VSP
 • spĺňať tieto dve dodatočné kritériá:
 • kritériá zraniteľnosti
  • podiel dovozu je trojročný priemerný podiel dovozu konkrétnej zvýhodnenej krajiny, na ktorý sa vzťahuje VSP, vo vzťahu k dovozu všetkých krajín VSP, na ktorý sa vzťahuje VSP.  Tento priemer musí byť nižší ako 6,5 %, aby spĺňal podmienky pre VSP+.
  • sedem najväčších tried dovozu, na ktorý sa vzťahuje VSP, predstavuje 75 % celkového dovozu v rámci VSP do tejto krajiny počas trojročného obdobia.
 • kritériá trvalo udržateľného rozvoja
  • krajina musí ratifikovať 27 medzinárodných dohovorov o VSP+ o
   • ľudské práva
   • pracovné práva
   • prostredie
   • dobrú správu vecí verejných.
  • krajina nesmie mať výhrady, ktoré tieto dohovory zakazujú.
  • monitorovacie orgány dohovorov nesmú oznámiť, že krajina ich účinne nevykonala.

Monitorovanie

Keď EÚ udelí krajine VSP+, monitoruje ho, aby sa uistila o krajine.

 • naďalej je zmluvnou stranou medzinárodných dohovorov, na ktoré sa vzťahuje VSP+
 • účinne vykonáva dohovory
 • spĺňa požiadavky na podávanie správ
 • prijíma pravidelné monitorovanie v súlade s dohovormi
 • spolupracuje s Európskou komisiou a poskytuje všetky potrebné informácie

EÚ vedie nepretržitý dialóg o dodržiavaní VSP+ s orgánmi zvýhodnených krajín.

 • dialóg je založený na zozname otázok („scorecard“) vypracovanom pre každú zvýhodnenú krajinu podľa VSP+. Vychádza z informácií získaných od
  • prijímajúce krajiny
  • medzinárodné monitorovacie orgány
  • občianska spoločnosť
  • odborové organizácie
  • podniky
  • Európsky parlament
  • Rada Európskej únie
 • EÚ organizuje pravidelné monitorovacie návštevy VSP+ v každej zvýhodnenej krajine s cieľom stretnúť sa so zainteresovanými stranami. Od prijímajúcej krajiny sa očakáva, že preukáže, že vynakladá značné úsilie na riešenie problémov uvedených v hodnotiacich tabuľkách.

Dialóg o VSP+ je podkladom pre verejnú správu o VSP, ktorú musí Komisia každé dva roky predložiť Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie. Správa obsahuje podrobné posúdenie toho, do akej miery každá zvýhodnená krajina vykonáva 27 dohovorov.

Kapacita – podpora pri budovaní

Okrem dôkladného monitorovania Komisia spustila niekoľko projektov budovania kapacít s cieľom pomôcť prijímajúcim krajinám.

EÚ podporuje príslušných obchodných partnerov a niekoľko zvýhodnených krajín podľa VSP+ prostredníctvom grantov Medzinárodnej organizácii práce. Tieto projekty

 • pomôcť zabezpečiť, aby krajiny uplatňovali základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce
 • budovanie kapacít na plnenie oznamovacích povinností

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva zahŕňa osobitnú podporu vo výške 4,5 milióna EUR na posilnenie postavenia organizácií občianskej spoločnosti, aby mohli prispievať k monitorovaniu a účinnému vykonávaniu 27 príslušných dohovorov ratifikovaných zvýhodnenými krajinami podľa VSP+.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy