Všeobecný systém preferencií plus (VSP+)

Dováža vaša spoločnosť výrobky z rozvojových alebo najmenej rozvinutých krajín? Táto časť vám pomôže pochopiť VSP EÚ+

Stručný prehľad

Všeobecný systém preferencií EÚ plus (VSP+) poskytuje rozvojovým krajinám osobitný stimul na presadzovanie udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných. 

Oprávnené krajiny musia vykonávať 27 medzinárodných dohovorov o

 • ľudské práva
 • pracovné práva
 • pre životné prostredie
 • dobrá správa

EÚ na druhej strane znížila svoje dovozné clá na nulu na viac ako dve tretiny colných položiek svojho vývozu.

Krajiny prijímajúce pomoc

 • Bolívia
 • Kapverdy
 • Kirgizsko
 • Mongolsko
 • Pakistan
 • Filipíny
 • Srí Lanka

Ukončenie: Súčasný VSP+ je platný do roku 2027.

Tarify

Úplný zoznam zahrnutých výrobkov.

 

Ak chcete nájsť presné informácie o povinnostiach a clách pre váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania podľa krajiny pôvodu a miesta určenia.

Vprípade pochybností sa obráťte na svoje colné orgány.

Pravidlá o pôvode

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si „Nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Tolerancia

Tolerancia je vyjadrená

 • v cene konečných produktov rybolovu a priemyselných výrobkov
 • hmotnosť konečných výrobkov v prípade poľnohospodárskych výrobkov

Tolerancie zahrnuté do VSP sú miernejšie ako pravidelné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny zo závodu konečného výrobku namiesto 10 %.

Osobitné tolerancie sa vzťahujú aj na textil a odevy a sú opísané v úvodných poznámkach k prílohe 22 – 03.

Pozri aj všeobecné pravidlo tolerancie alebo de Minimis.

Kumulácia

V rámci VSP EÚ sa v obchode uplatňujú tieto druhy kumulácie:

 • bilaterálne
 • regionálne
 • predĺžené
 • kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom
Dvojstranná kumulácia

Materiály s pôvodom v EÚ sa môžu začleniť do výrobkov vyrábaných v krajine VSP a potom sa môžu považovať za materiály s pôvodom v tejto krajine VSP, pokiaľ spracovanie vykonané v krajine VSP presahuje minimálnu úroveň.

Regionálna kumulácia

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej-Darussalamský štát

Bolívia*

Bangladéš

Argentína

Kambodža

Kolumbia

Bhután

Brazília

Indonézia

Kostarika

India

Paraguaj

Laos

Salvádor

Nepál

Uruguaj

Malajzia

Guatemala

Pakistan*

 

Mjanmarsko

Honduras

Srí Lanka*

 

Filipíny*

Nikaragua

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Krajiny, ktoré sú v súčasnosti zvýhodnenými krajinami podľa VSP+

**Vietnam už nebude využívať VSP+ od 1.januára 2023

 • používanie zložiek z tej istej skupiny medzi krajinami je povolené (napr. India môže používať zložky z Pakistanu, pretože obe sú v skupine III), hoci je potrebné zapamätať si niektoré dôležité pravidlá:
 • regionálna kumulácia medzi krajinami tej istej skupiny sa uplatňuje len vtedy, ak krajiny zapojené do kumulácie sú v čase vývozu výrobku do Európskej únie zvýhodnenými krajinami a nie len oprávnenými krajinami.
 • ak sa tovar s pôvodom v jednej zvýhodnenej krajine ďalej spracúva v inej členskej krajine tejto skupiny, potom sa tovar môže považovať za tovar s pôvodom v tejto krajine (pokiaľ spracovanie presahuje minimálne operácie)
 • na určenie pôvodu vstupu (keď sa vstup jedného člena skupiny zasiela inému členovi skupiny) je správne pravidlo pôvodu, ktoré by sa uplatňovalo na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
 • kumulácia je možná aj medzi jednotlivými zvýhodnenými krajinami skupiny I a skupiny III kumulácie. Platí to len na požiadanie a za určitých podmienok.

Upozorňujeme, že niektoré výrobky sú vylúčené z kumulácie, ak existujú rozdiely medzi štatútom krajín VSP tej istej skupiny (VSP/VSP+/EBA). Zoznam príslušných výrobkov je uvedený v prílohe 13b.

Rozšírená kumulácia 

Krajiny VSP môžu za určitých podmienok požiadať EÚ o povolenie kumulovať sa s krajinami, s ktorými má EÚ obchodnú dohodu.

 • táto možnosť je otvorená len pre priemyselné výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky.
 • keď sa vstup z tretej krajiny, s ktorou má EÚ dohodu o voľnom obchode, zasiela do krajiny VSP, správne pravidlo pôvodu je pravidlo, ktoré by sa uplatňovalo na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
Kumulácia s tovarom s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku

Zvýhodnené krajiny môžu kumulovať pôvod s tovarom kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku.

 • materiály s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku, ktoré sa vo zvýhodnenej krajine podrobia viac ako minimálnej operácii, sa považujú za materiály s pôvodom v tejto zvýhodnenej krajine a môžu sa vyvážať do EÚ, Nórska, Švajčiarska alebo Turecka
 • uvedené pravidlo sa nevzťahuje na poľnohospodárske výrobky alebo výrobky, na ktoré sa vzťahuje výnimka.
 • na uplatnenie tohto druhu kumulácie musia EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko poskytnúť rovnaké preferenčné zaobchádzanie výrobkom s pôvodom v krajinách VSP.

Zákaz manipulácie

Ustanovenie o priamej preprave v pravidlách pôvodu VSP sa nahradilo ustanovením o nemanipulácii (článok 74 nariadenia Komisie č. 1063/2010).

 • hlavný rozdiel v porovnaní s ustanovením o priamej preprave spočíva v tom, že od dovozcov v EÚ sa nebude vyžadovať, aby preukazovali súlad s podmienkami.
 • colná správa členského štátu EÚ by však mohla požiadať o takýto dôkaz, ak má dôvod domnievať sa, že podmienky nie sú splnené.

Vrátenie cla

Vrátenie cla je povolené.

Podmienky plavidiel

Na to, aby sa rybárske plavidlo mohlo považovať za plavidlo s pôvodom v zvýhodnenej krajine, čo by znamenalo, že ryby ulovené týmto plavidlom pochádzajú aj mimo teritoriálnych vôd, uplatniteľné kritériá sa vzťahujú na krajinu registrácie a vlajku plavidla, ale aj na jeho vlastníctvo. Upozorňujeme, že podľa pravidiel pôvodu VSP neexistuje žiadna osobitná požiadavka na štátnu príslušnosť posádky alebo dôstojníkov.

Minimálne operácie

Existujú dva súbory tzv. „minimálnych“ operácií, ktoré nikdy nestačia na získanie pôvodu

 • tie, ktoré sú uvedené v článku 76
 • a tie, ktoré sa vzťahujú len na textilné výrobky a len na účely regionálnej kumulácie, uvedené v prílohe 16.

Pravidlá pre konkrétny výrobok

Zoznam spracovania, ktoré by sa malo vykonať na materiáloch s cieľom získať status pôvodu, je uvedený v prílohe 13a k tomu istému nariadeniu. Zoznam obsahuje dva stĺpce

 • jedno sa vzťahuje na najmenej rozvinuté zvýhodnené krajiny podľa VSP
 • jedno sa vzťahuje na všetky ostatné zvýhodnené krajiny podľa VSP

Odstupňovanie

Niektoré rozvojové krajiny vyvážajú vysoko konkurencieschopné výrobky, ktoré na úspešný prístup na svetové trhy nepotrebujú preferencie. V tomto prípade sa VSP stiahne z týchto odvetví výrobkov prostredníctvom mechanizmu odstupňovania.

 • ak priemerná hodnota dovozu zo zvýhodnenej krajiny podľa VSP (rozdelená celkovou hodnotou všetkých dovozov podľa VSP pre danú triedu) za tri roky prekročí všeobecnú prahovú hodnotu 57 %.
 • v prípade rastlinných produktov, živočíšnych alebo rastlinných olejov, tukov a voskov a odstupňovania minerálnych výrobkov sa uplatňuje, ak uvedený percentuálny podiel presahuje 17,5 %.
 • pre odstupňovanie textílií sa uplatňuje, keď uvedený percentuálny podiel presahuje 47,2 %.

EÚ preskúmava zoznam odstupňovaných výrobkov každé tri roky prostredníctvom vykonávacieho nariadenia a na základe objektívnych kritérií.

Aktuálny zoznam odstupňovaných výrobkov nájdete tu.

Výnimky

Za určitých podmienok sa môže udeliť osobitná výnimka s cieľom umožniť miernejšie pravidlá pôvodu uplatniteľné na špecifické výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách. Takáto výnimka bola Kapverdským ostrovom udelená. Pozri výnimku z Kapverd a uplatniteľné pravidlá pôvodu.

Skontrolujte aj oznámenie pre dovozcov vydané EÚ, v ktorom informuje hospodárske subjekty o konkrétnych prvkoch týkajúcich sa Bangladéša.

Pravidlá pôvodu pre špecifické výrobky

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť do Európskej únie dovezený v bode 2.6.
 • vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, v Môj obchodný asistent. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky SPS

 • informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby sa mohol dovážať do Európskej únie v bode 2.6.
 • vyhľadajte zdravotné, bezpečnostné a sanitárne a fytosanitárne pravidlá uplatniteľné na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu na Môj obchodný asistent. Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv identifikovať jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Dokumenty a postupy colného konania

Dôkazy o pôvode

Na to, aby boli výrobky s pôvodom vo zvýhodnených krajinách podľa VSP EÚ oprávnené na preferenčné colné sadzby, musia byť sprevádzané dôkazom o pôvode. Všetky dôkazy o pôvode zostávajú v platnosti 10 mesiacov po ich vydaní. Dôkazom o pôvode môže byť:

 • Osvedčenie o pôvode na tlačive A – vydané príslušnými orgánmi zvýhodnenej krajiny. Vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov. Osvedčenie by sa malo vývozcovi sprístupniť hneď po uskutočnení vývozu (alebo po jeho zabezpečení). Výnimočne sa však osvedčenie môže vydať po vývoze za určitých podmienok.
 • fakturačné vyhlásenie vyhotovené vývozcom * – pre zásielky v hodnote 6 000 EUR alebo menej. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

* Na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade by ste mali na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v angličtine alebo francúzštine): „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (colné povolenie č....) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod podľa pravidiel pôvodu všeobecného systému preferencií Európskeho spoločenstva“. Svoje fakturačné vyhlásenie musíte podpísať ručne.

Ďalšie dokumenty

Zistite viac o iných colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

VSP+ sa vzťahuje len na tovar.

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, obchod a udržateľný rozvoj)

Oprávnené krajiny

Na to, aby bola krajina oprávnená na VSP+, musí

 • podať žiadosť
 • spĺňa všetky štandardné podmienky VSP
 • spĺňať tieto dve dodatočné kritériá
 • kritériá zraniteľnosti
  • podiel dovozu je trojročný priemerný podiel dovozu konkrétnej zvýhodnenej krajiny, na ktorý sa vzťahuje VSP, v pomere k dovozu všetkých krajín VSP, na ktorý sa vzťahuje VSP.  Tento priemer musí byť nižší ako 6,5 %, aby mohol byť oprávnený na VSP+.
  • sedem najväčších tried dovozu, na ktorý sa vzťahuje VSP, predstavuje 75 % celkového dovozu v rámci VSP danej krajiny počas trojročného obdobia
 • kritériá trvalo udržateľného rozvoja
  • krajina musí ratifikovať 27 medzinárodných dohovorov VSP+ o
   • ľudské práva
   • pracovné práva
   • prostredie
   • dobrú správu vecí verejných.
  • krajina nesmie vzniesť výhrady, ktoré tieto dohovory zakazujú.
  • monitorovacie orgány dohovorov nesmú oznámiť, že krajina ich účinne nevykonala.

Monitorovanie

Keď EÚ udelí krajine VSP+, monitoruje ho, aby sa uistila, že krajina

 • naďalej je zmluvnou stranou medzinárodných dohovorov, na ktoré sa vzťahuje VSP+
 • účinne vykonáva dohovory
 • spĺňa požiadavky na podávanie správ
 • prijíma pravidelné monitorovanie v súlade s dohovormi
 • spolupracuje s Európskou komisiou a poskytuje všetky potrebné informácie

EÚ vedie nepretržitý dialóg o dodržiavaní VSP+ s orgánmi zvýhodnených krajín.

 • dialóg je založený na zozname otázok („hodnotiaca tabuľka“) zostavenom pre každú zvýhodnenú krajinu podľa VSP+. Vychádza z informácií získaných od
  • prijímajúce krajiny
  • medzinárodné monitorovacie orgány
  • občianska spoločnosť
  • odborové organizácie
  • podniky
  • Európsky parlament
  • Rada Európskej únie
 • EÚ organizuje pravidelné monitorovacie návštevy VSP+ v každej zvýhodnenej krajine s cieľom stretnúť sa so zainteresovanými stranami. Od prijímajúcej krajiny sa očakáva, že preukáže, že vynakladá značné úsilie na riešenie problémov uvedených v hodnotiacich tabuľkách.

Dialóg o VSP+ je súčasťou verejnej správy o VSP, ktorú musí Komisia každé dva roky predkladať Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie. Správa obsahuje podrobné posúdenie toho, do akej miery každá prijímajúca krajina vykonáva 27 dohovorov.

Kapacita – podpora pri budovaní

Okrem dôkladného monitorovania Komisia spustila niekoľko projektov zameraných na budovanie kapacít s cieľom pomôcť prijímajúcim krajinám.

EÚ podporuje príslušných obchodných partnerov a niekoľko zvýhodnených krajín podľa VSP+ prostredníctvom grantov pre Medzinárodnú organizáciu práce. Tieto projekty

 • pomôcť zabezpečiť, aby krajiny uplatňovali základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce
 • budovanie kapacít na plnenie povinností týkajúcich sa podávania správ

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva zahŕňa osobitnú podporu vo výške 4,5 milióna EUR na posilnenie postavenia organizácií občianskej spoločnosti, aby prispievali k monitorovaniu a účinnému vykonávaniu 27 príslušných dohovorov ratifikovaných zvýhodnenými krajinami podľa VSP+.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy