Všeobecný systém preferencií plus (VSP +)

Dováža vaša spoločnosť produkty z rozvojových alebo najmenej rozvinutých krajín? Tento oddiel vám pomôže pochopiť VSP EÚ +

V skratke

Všeobecný systém preferencií EÚ plus (VSP +) poskytuje rozvojovým krajinám osobitný stimul na presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných.

Oprávnené krajiny musia vykonať 27 medzinárodných dohovorov o

 • ľudské práva
 • pracovné práva
 • životné prostredie
 • dobrá správa

Na druhej strane EÚ znížila svoje dovozné clá na nulu na viac ako dve tretiny colných položiek ich vývozu.

Prijímajúce krajiny

 • Arménsko
 • Bolívia
 • Kapverdy
 • Kirgizsko
 • Mongolsko
 • Pakistan
 • Filipíny
 • Srí Lanka

Ukončenie: Súčasný VSP + platí do roku 2023.

Sadzby

Úplný zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

 

Použitím možnosti vyhľadávania v rámci Môj asistent nájsť presné informácie o clách a clách za váš konkrétny výrobok, berúc do úvahy jeho krajinu pôvodu a miesto určenia.

V prípade pochybností kontaktujte vaše colné orgány.

Pravidlá pôvodu

Pravidlá pôvodu sú rovnaké ako v prípade štandardného VSP.

Pred vývozom/dovozom sa uistite, že:

Tolerancia

Vyjadruje sa tolerancia

 • v cene konečných produktov pre produkty rybolovu a priemyselné výrobky
 • v hmotnosti konečných produktov pre poľnohospodárske výrobky

Prípustné odchýlky zahrnuté do VSP sú miernejšie ako pravidelné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny za ex-work konečného výrobku namiesto 10 %.

Špecifické tolerancie sa vzťahujú aj na textílie a odevy a sú opísané v úvodných poznámkach k prílohe 22 – 03.

Pozri aj všeobecné pravidlo tolerancie alebo pravidla de minimis.

Kumulácia

Tieto druhy kumulácie fungujú v rámci obchodu v rámci VSP EÚ

 • dvojstranné
 • regionálne
 • predĺžená
 • kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom
Dvojstranná kumulácia

Materiály s pôvodom v EÚ môžu byť začlenené do výrobkov vyrobených v krajine VSP a potom sa považujú za materiály s pôvodom v tejto krajine VSP, pokiaľ spracovanie vykonané v krajine VSP presahuje minimálne úrovne.

Regionálna kumulácia

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunejsko-darussalamský štát

Bolívia *

Bangladéš

Argentína

Kambodža

Kolumbia

Bhután

Brazília

Indonézia

Kostarika

India

Paraguaj

Laos

Salvádor

Nepál

Uruguaj

Malajzia

Guatemala

Pakistan *

 

Mjanmarsko

Honduras

Srí Lanka *

 

Filipíny *

Nikaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Krajiny, ktoré sú v súčasnosti príjemcami v rámci VSP +

 • používanie komponentov medzi krajinami tej istej skupiny je povolené (napr. India môže použiť zložky z Pakistanu, pretože sú v skupine III), hoci je potrebné pamätať na niektoré dôležité pravidlá:
 • regionálna kumulácia medzi krajinami v rámci tej istej skupiny sa uplatňuje len vtedy, ak krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii sú v čase vývozu výrobku do Európskej únie prijímajúce krajiny, a nie jednoducho oprávnené krajiny.
 • ak sa tovar s pôvodom v jednej zvýhodnenej krajine ďalej spracúva v inej členskej krajine tejto skupiny, tovar sa môže považovať za tovar s pôvodom v tejto krajine (pokiaľ spracovanie presahuje minimálne operácie)
 • na určenie pôvodu vstupu (keď je vstup jedného člena skupiny zaslaný inému členovi skupiny) je správnym pravidlom o pôvode ten, ktorý by sa vzťahoval na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
 • kumulácia je možná aj medzi jednotlivými prijímajúcimi krajinami kumulujúcej skupiny I a skupiny III. Len na požiadanie a za určitých podmienok.

Upozorňujeme, že niektoré výrobky sú vylúčené z kumulácie, ak existujú rozdiely medzi postavením krajín VSP v rámci tej istej skupiny (VSP/VSP +/EBA). Zoznam príslušných výrobkov je uvedený v prílohe 13b.

Rozšírená kumulácia

Krajiny VSP môžu za určitých podmienok požiadať EÚ o povolenie kumulácie s krajinami, s ktorými má EÚ uzavretú obchodnú dohodu.

 • Táto možnosť je otvorená len pre priemyselné výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky.
 • ak sa vstup tretej krajiny, s ktorou má EÚ dohodu o voľnom obchode, zašle do krajiny VSP, správnym pravidlom o pôvode je pravidlo, ktoré by sa vzťahovalo na priamy vývoz z dodávateľskej krajiny do EÚ.
Kumulácia s tovarom s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku

Prijímajúce krajiny môžu kumulovať pôvod s tovarom kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku.

 • materiály s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku alebo v Turecku, ktoré majú v prijímajúcej krajine viac ako minimálne pôsobenie, sa považujú za materiály s pôvodom v danej zvýhodnenej krajine a môžu sa vyvážať do EÚ, do Nórska, do Švajčiarska alebo do Turecka.
 • uvedené pravidlo sa nevzťahuje na poľnohospodárske výrobky alebo výrobky, na ktoré sa vzťahuje výnimka.
 • na tento druh kumulácie musia EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko udeliť rovnaké preferenčné zaobchádzanie výrobkom s pôvodom v krajinách VSP.

Zákaz manipulácie

Ustanovenie o priamej doprave v pravidlách pôvodu VSP bolo nahradené nemanipulatívnym ustanovením ( článok 74 nariadenia Komisie č. 1063/2010).

 • hlavný rozdiel v porovnaní s ustanovením o priamej preprave je, že dovozcovia v EÚ nebudú povinní predložiť dôkaz o splnení podmienok.
 • colná správa členského štátu EÚ by však mohla požiadať o takýto dôkaz, ak má dôvod domnievať sa, že nie sú splnené podmienky

Vrátenie cla

Vrátenie cla je povolené.

Podmienky plavidiel

Na to, aby sa rybárske plavidlo považovalo za plavidlo s pôvodom v zvýhodnenej krajine – čo by znamenalo, že ryby ulovené týmto plavidlom mimo teritoriálnych vôd sú tiež pôvodné – uplatniteľné kritériá sa vzťahujú na krajinu registrácie a vlajku plavidla, ale aj na jej vlastníctvo. Je potrebné poznamenať, že podľa pravidiel pôvodu GSP neexistuje žiadna osobitná požiadavka na štátnu príslušnosť členov posádky alebo dôstojníkov.

Minimálne operácie

Existujú dva súbory takzvaných „minimálnych“ operácií, ktoré nikdy nie sú dostatočné na to, aby získali pôvod.

 • tie, ktoré sú uvedené v článku 76
 • a tie, ktoré sa uplatňujú len na textilné výrobky a len v záujme regionálnej kumulácie, uvedené v prílohe 16.

Pravidlá pre konkrétny výrobok

Zoznam spracovania, ktorý by sa mal vykonať na materiáloch s cieľom získať štatút pôvodu, je uvedený v prílohe 13a k tomu istému nariadeniu. Tento zoznam obsahuje dva stĺpce.

 • jedna sa vzťahuje na najmenej rozvinuté krajiny zvýhodnené podľa VSP
 • jedna sa vzťahuje na všetky ostatné zvýhodnené krajiny podľa VSP

Odstupňovanie

Niektoré rozvojové krajiny vyvážajú vysoko konkurencieschopné výrobky, ktoré nepotrebujú preferencie na úspešný prístup na svetové trhy. V tomto prípade sa všeobecný systém preferencií (VSP) stiahne z týchto sektorov výrobkov prostredníctvom mechanizmu odstupňovania.

 • keď priemerná hodnota dovozu zo zvýhodnenej krajiny podľa VSP (vydelená celkovou hodnotou všetkých dovozov do VSP v tomto oddiele) v priebehu 3 rokov presahuje všeobecnú prahovú hodnotu 57 %
 • pokiaľ ide o rastlinné produkty, živočíšne alebo rastlinné oleje, tuky a vosky a produkty z minerálnych výrobkov, odstupňovanie sa uplatňuje vtedy, keď uvedený percentuálny podiel presahuje 17,5 %.
 • v prípade odstupňovania textílií sa uplatňuje percentuálny podiel uvedený ako vyšší ako 47,2 %.

EÚ preskúmava zoznam vyňatých výrobkov každé tri roky prostredníctvom vykonávacieho nariadenia a na základe objektívnych kritérií.

Tu nájdete aktuálny zoznam odstupňovaných výrobkov.

Výnimky

Osobitnú výnimku možno za určitých podmienok udeliť s cieľom umožniť voľnejšie pravidlá pôvodu uplatniteľné na konkrétne výrobky s pôvodom v určitých krajinách. Takáto výnimka bola udelená Kapverdám. Pozri odchýlku Kapverdských ostrovov a uplatniteľné pravidlá pôvodu.

Skontrolujte aj oznámenie dovozcom, ktoré vydala EÚ, a informujte ich, prosím, o osobitných prvkoch týkajúcich sa Bangladéša.

Pravidlá pôvodu pre konkrétne výrobky

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby sa mohol doviezť v Európskej únii na 2.6. požiadavky na výrobok
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy vzťahujúce sa na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v kancelárii Môj obchodný zástupca. Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv identifikovať svoj colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadávať podľa názvu vášho výrobku so vstavaným vyhľadávačom.

Sanitárne a bezpečnostné požiadavky

 • informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby sa mohol doviezť v Európskej únii na 2.6. požiadavky na výrobok
 • Vyhľadať zdravotné, bezpečnostné a sanitárne a fytosanitárne pravidlá uplatniteľné na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v rámci kancelárie Môj obchodný zástupca. na účely požiadaviek na váš výrobok musíte najprv určiť colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadávať podľa názvu vášho výrobku so vstavaným vyhľadávačom.

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dôkazy o pôvode

Na to, aby boli výrobky s pôvodom v prijímajúcich krajinách VSP EÚ oprávnené na preferenčné colné sadzby, musí sa k nim priložiť dôkaz o pôvode. Akékoľvek dôkazy o pôvode zostávajú platné 10 mesiacov od vydania. Dôkazom o pôvode môže byť:

 • Formulár A osvedčenie o pôvode — vydané príslušnými orgánmi v zvýhodnenej krajine. Vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce pôvod príslušných výrobkov. Osvedčenie by malo byť vývozcovi k dispozícii hneď, ako sa vývoz uskutoční (alebo ak je zabezpečené). Výnimočne však môže byť po vývoze za určitých podmienok vydané osvedčenie.
 • Vyhlásenie na faktúre vypracované vývozcom * – v prípade zásielok s hodnotou 6,000 EUR alebo menej. Pri vyplňovaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

* Na to, aby bolo vyhlásenie na faktúre, mali by ste uviesť, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v angličtine alebo vo francúzštine) na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade: „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo povolenia... ) vyhlasuje, že ak nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú preferenčný pôvod podľa pravidiel pôvodu všeobecného systému preferencií Európskeho spoločenstva.“ Svoje vyhlásenie na faktúre musíte podpísať rukou.

Iné dokumenty

Informácie o ďalších dokumentoch a postupoch týkajúcich sa colného konania, ktoré sú potrebné na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod v oblasti služieb

VSP + sa vzťahuje len na tovar.

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, TSD)

Oprávnené krajiny

Aby bola krajina oprávnená na VSP +, musí

 • podať žiadosť
 • splniť všetky štandardné podmienky VSP
 • spĺňajú tieto ďalšie dve kritériá:
 • kritériá zraniteľnosti
  • podiel dovozu je trojročný priemerný podiel dovozu konkrétnej prijímajúcej krajiny, na ktorý sa vzťahuje VSP, v porovnaní s dovozom všetkých krajín VSP, na ktorý sa vzťahuje VSP.Tento priemer musí byť nižší ako 6,5 %, aby mohol byť zaradený do VSP +.
  • sedem najväčších oddielov dovozu, na ktoré sa vzťahuje VSP, predstavuje 75 % celkového dovozu do VSP v tejto krajine počas trojročného obdobia
 • kritériá trvalo udržateľného rozvoja
  • krajina musí ratifikovať 27 medzinárodných dohovorov VSP + o
   • ľudské práva
   • pracovné práva
   • životné prostredie
   • dobrú správu vecí verejných.
  • krajina nesmie mať výhrady, ktoré sú podľa týchto dohovorov zakázané.
  • monitorovacie orgány dohovorov nesmú oznámiť, že krajina ich účinne nevykonala.

Monitorovanie

Keď EÚ udelí VSP +, monitoruje ju s cieľom zabezpečiť, aby krajina

 • naďalej je zmluvnou stranou medzinárodných dohovorov, na ktoré sa vzťahuje VSP +
 • účinne vykonávať dohovory
 • spĺňa požiadavky na podávanie správ
 • prijíma pravidelné monitorovanie v súlade s dohovormi
 • spolupracuje s Európskou komisiou a poskytuje všetky potrebné informácie

EÚ vedie nepretržitý dialóg o VSP + s orgánmi prijímajúcich krajín.

 • dialóg vychádza zo zoznamu otázok („tabuľky výsledkov“), ktorý je vypracovaný pre každého príjemcu v rámci VSP +. Je založená na informáciách získaných od
  • prijímajúce krajiny
  • medzinárodné monitorovacie orgány
  • občianska spoločnosť
  • odborové zväzy
  • podniky
  • Európsky parlament
  • Rada Európskej únie
 • EÚ organizuje pravidelné monitorovacie návštevy VSP + v každej prijímajúcej krajine s cieľom stretnúť sa so zainteresovanými stranami. Očakáva sa, že prijímajúca krajina preukáže, že vyvíja značné úsilie na riešenie otázok uvedených v porovnávacích tabuľkách.

Dialóg o VSP + sa premieta do verejnej správy o VSP, ktorú Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie každé dva roky. Správa obsahuje podrobné posúdenie, do akej miery každá zvýhodnená krajina vykonáva 27 dohovorov.

Kapacita – podpora pri budovaní

Komisia okrem dôkladného monitorovania začala niekoľko projektov budovania kapacít s cieľom pomôcť krajinám prijímajúcim pomoc.

EÚ podporuje príslušných obchodných partnerov a niekoľko príjemcov VSP + prostredníctvom grantov určených Medzinárodnej organizácii práce. Tieto projekty

 • pomôcť zabezpečiť, aby krajiny uplatňovali základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce
 • budovanie kapacít na splnenie povinností týkajúcich sa podávania správ

Z európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva je vyčlenená podpora vo výške 4.5 miliónov EUR na posilnenie postavenia organizácií občianskej spoločnosti s cieľom prispieť k monitorovaniu a účinnému vykonávaniu 27 príslušných dohovorov, ktoré ratifikovali zvýhodnené krajiny podľa VSP +.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy