Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Tichomorím (dočasná) dohoda o hospodárskom partnerstve (DHP) uľahčuje ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov navzájom investovať a obchodovať a podporovať rozvoj v Tichomorí. Zistite, ako môže DHP EÚ so štyrmi tichomorskými štátmi priniesť výhody pre váš obchod.

Dohoda v skratke

DHP medzi EÚ a Tichomorím ratifikoval Európsky parlament v januári 2011 a Papua-Nová Guinea v máji 2011. Vláda Fidži začala uplatňovať dohodu v júli 2014. Samoa pristúpila k dohode v decembri 2018 a odvtedy ju uplatňuje. Šalamúnove ostrovy takisto pristúpili k dohode v máji 2020 a odvtedy ju uplatňujú.

Tonga a Východný Timor informovali Európsku komisiu, že majú v úmysle pristúpiť k dohode o hospodárskom partnerstve.

DHP medzi EÚ a Tichomorím otvára obchod s tovarom s EÚ. Dohoda zahŕňa:

 • bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetok tovar pochádzajúci z tichomorských štátov DHP
 • asymetrické a postupné otvorenie ich trhov tovaru EÚ, pričom sa v plnej miere zohľadnia rozdiely v úrovniach rozvoja a citlivých sektoroch
 • vylúčenie niektorých citlivých odvetví a výrobkov z liberalizácie na strane Tichomoria
 • možnosť tichomorských štátov opätovne zaviesť clá a kvóty, ak dovoz z EÚ naruší alebo hrozí narušením ich miestnych hospodárstiev
 • pravidlá týkajúce sa technických prekážok obchodu a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení na pomoc tichomorským vývozcom pri plnení dovozných noriem EÚ
 • efektívne colné postupy a posilnená spolupráca medzi správami
 • zlepšené pravidlá pôvodu pre spracované produkty rybného hospodárstva z Tichomoria – tzv. ustanovenie o globálnom získavaní zdrojov, ktorého cieľom je podporiť tvorbu pracovných miest a rozvoj v regióne.

Zvýhodnené krajiny

 • Fidži
 • Papua – Nová Guinea
 • Samoa;
 • Šalamúnove ostrovy

Možné budúce zvýhodnené krajiny

 • Tonga vyjadrila svoj zámer pristúpiť k dohode o hospodárskom partnerstve
 • Východný Timor vyjadril svoj zámer pristúpiť k dohode o hospodárskom partnerstve
 • Dohoda zostáva otvorená pre pristúpenie ostatných tichomorských krajín AKT

Asymetrické ustanovenia v prospech tichomorských krajín

DHP medzi EÚ a Tichomorím predpokladá asymetrické ustanovenia v prospech tichomorských krajín, ako je vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé liberalizačné obdobia, pružné pravidlá pôvodu, ako aj osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a začínajúce priemyselné odvetvia.

 

Zatiaľ čo trhy EÚ boli okamžite a úplne otvorené, tichomorské štáty DHP čiastočne a postupne otvorili svoje trhy dovozu z EÚ, pričom v plnej miere zohľadnili rozdiely v úrovni rozvoja.

Sadzby

 • EÚ poskytuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup ku všetkým dovozom pochádzajúcim z tichomorských krajín DHP. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky.
 • Tichomorské krajiny DHP postupne a čiastočne rušia tieto clá:
  • Papua-Nová Guinea dobrovoľne otvorila svoj trh pre 88 % dovozu do EÚ od prvého dňa (aj keby využila prechodné obdobie 15 rokov)
  • Fidži otvára svoj trh 87 % dovozu z EÚ počas 15 rokov
  • Samoa otvára svoj trh 80 % dovozu z EÚ počas 20 rokov
  • Šalamúnove ostrovy otvárajú svoj trh 83 % dovozu z EÚ počas 15 rokov
 • Ak sa dovoz určitého tovaru EÚ do krajín Tichomorskej DHP náhle prudko zvýši, tichomorské krajiny DHP môžu za určitých okolností uplatňovať ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty a opätovné zavedenie ciel.

 

Ak chcete nájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na vaše colné orgány.

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy týkajúce sa pôvodu v obchodnej dohode.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Na to, aby sa na váš výrobok vzťahovala preferenčná sadzba, musí spĺňať určité pravidlá, ktoré preukazujú jeho pôvod.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v protokole II týkajúcom sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím.

Pochádza môj výrobok z EÚ alebo z tichomorského štátu DHP?

Aby váš výrobok spĺňal podmienky pre nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím, musí mať pôvod v EÚ alebo v tichomorskom štáte DHP. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo v štáte Tichomoria DHP, ak ide o

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v tejto kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo priamej prepravy). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

 

Príklady pravidiel špecifických pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • Pravidlo pridanej hodnoty — hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť určité percento ceny výrobku zo závodu.
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom, napr. výrobou papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému);
 • Špecifické činnosti — vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien pre priadzu. Takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.
 • kombinácia týchto rôznych pravidiel je možná s tým, že jednotlivé pravidlá sa budú dodržiavať alternatívne alebo v kombinácii.

 

Osobitné pravidlá týkajúce sa vášho výrobku nájdete v Moje Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomáha dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť materiály bez pôvodu, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, až do výšky 15 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnych nepôvodných materiálov vyjadrených v hodnotách uvedených v osobitných pravidlách pre daný výrobok.
 • Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 prílohy 1 „Úvodné poznámky“.
Kumulácia

V dohode sa stanovujú tieto druhy kumulácie pôvodu:

 • dvojstranná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v štáte Tichomorskej DHP považovali za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • úplná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa nepôvodné materiály považovali za materiály s pôvodom v EÚ alebo v štátoch Tichomorskej DHP, ak sú opracované alebo spracované v týchto krajinách alebo v iných štátoch AKT alebo zámorských krajinách a územiach EÚ
 • diagonálna kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v ktoromkoľvek štáte Tichomorskej DHP, inom štáte AKT alebo v zámorskej krajine alebo území EÚ za určitých podmienok považovali za materiály s pôvodom v tichomorskom štáte DHP alebo EÚ. Tento typ kumulácie si vyžaduje, aby existovala dohoda o administratívnej spolupráci medzi týmito dvoma krajinami, z ktorých sa kumuluje pôvod.

Od 22. februára 2019 môže EÚ uplatňovať diagonálnu kumuláciu s určitými štátmi AKT a so zámorskými krajinami a územiami EÚ (Ú. v. EÚ C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • kumulácia so susednými rozvojovými krajinami, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v týchto krajinách považovali za materiály s pôvodom v tichomorskom štáte, keď sa používajú pri výrobe výrobku, za predpokladu, že sú splnené určité podmienky

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy:

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do tichomorského štátu DHP (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a neprechádzajú inými operáciami ako

 • vykládka
 • opätovné naloženie
 • každá operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie, ako sú územia tichomorských štátov DHP alebo EÚ.

Dôkaz o priamej preprave sa musí predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Vrátenie cla

Vrátenie ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby, je povolené na základe dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím.

Postupy stanovenia pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy týkajúce sa pôvodu týkajúce sa žiadostí o preferenčné sadzobné zaobchádzanie a overovanie colnými orgánmi sú stanovené v hlave IV o dôkaze o pôvode a hlave V o opatreniach administratívnej spolupráce. Objasňujú napríklad, ako:

 • deklarovať pôvod výrobku
 • nárokovať preferencie
 • colné orgány môžu overiť pôvod výrobku.

Ako si uplatniť nárok na zvýhodnenú tarifu?

Ak chcete využiť preferenčné zaobchádzanie, musíte predložiť dôkaz o pôvode.

 • budete potrebovať buď
  • sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo
  • vyhlásenie o pôvode
 • dôkaz o pôvode je platný 10 mesiacov odo dňa jeho vydania.
 • dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje
  • 500 EUR na malé balíky služieb
  • 1200 EUR za osobnú batožinu

Dôkaz o pôvode

Sprievodné osvedčenie EUR.1

 • Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny.
 • Príloha III obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a pokyny na jeho vyplnenie
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Vyhlásenie o pôvode (vlastné vyhlásenie vývozcu)

 • Vývozcovia môžu na základe vyhlásenia o pôvode deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo z tichomorského štátu DHP. Vyhlásenie o pôvode môže podať
  • schváleného vývozcu, alebo
  • ktorýkoľvek vývozca, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje 6000 EUR.

 

Schváleným vývozcom

Vývozcovia môžu na základe tejto dohody požiadať svoje colné orgány o povolenie vyhotovovať vyhlásenia o pôvode pre výrobky akejkoľvek hodnoty.

Vývozca musí colným orgánom poskytnúť dostatočné záruky, že štatút pôvodu výrobkov a splnenie všetkých ostatných požiadaviek dohody (protokolu) možno overiť.

Colné orgány môžu odňať štatút schváleného vývozcu v prípade akéhokoľvek zneužitia.

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?

Podanie

 • vývozca môže vyhlásenie o pôvode vyhotoviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po vývoze pod podmienkou, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr do dvoch rokov po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.
 • pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej zmluvnej strany určujú pôvod a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, u môjho asistenta pre obchod

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky SPS

Dokumenty a postupy colného konania

Opis spôsobu, ako preukázať pôvod vašich výrobkov, na ktoré sa vzťahujú preferenčné sadzby, a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o ďalších dokumentoch colného konania a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Iné oblasti

Hospodárska súťaž

 • od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia s výrobou a deformáciou obchodu
 • ak je miestny priemysel ohrozený v dôsledku prudkého nárastu dovozu z Európy, tichomorská DHP umožňuje spustenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Trvalo udržateľný rozvoj a ľudské práva

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím je výslovne založená na „základných a základných“ prvkoch dohody z Cotonou, t. j. ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných.

 • „doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (ako sa stanovuje v Dohode z Cotonou) možno prijať, ak niektorá zo strán neplní svoje záväzky týkajúce sa podstatných prvkov. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a hodnotiť vplyv vykonávania DHP na trvalo udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ poskytuje technickú pomoc na pomoc obchodu. To pomáha krajinám prispôsobiť ich colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej ťažkostí pri styku s colnými orgánmi.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy