Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi

(Dočasná) dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím (DHP) uľahčuje ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov navzájom investovať a obchodovať a stimulovať rozvoj v celom Tichomorí. Zistite, ako môže byť dohoda o hospodárskom partnerstve EÚ so štyrmi tichomorskými štátmi prínosom pre váš obchod.

Dohoda v skratke

DHP medzi EÚ a Tichomorím ratifikoval Európsky parlament v januári 2011 a Papua-Nová Guinea v máji 2011. Vláda Fidži začala uplatňovať dohodu v júli 2014. Samoa pristúpila k dohode v decembri 2018 a odvtedy ju uplatňuje. Šalamúnove ostrovy takisto pristúpili k dohode v máji 2020 a odvtedy ju uplatňujú.

Tonga a Východný Timor informovali Európsku komisiu, že majú v úmysle pristúpiť k DHP.

DHP medzi EÚ a Tichomorím otvára obchod s tovarom s EÚ. Dohoda zahŕňa:

 • bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetok tovar pochádzajúci z tichomorských štátov DHP
 • asymetrické a postupné otváranie ich trhov s tovarom EÚ, pričom sa v plnej miere zohľadnia rozdiely v úrovniach rozvoja a citlivých odvetviach
 • vylúčenie niektorých citlivých odvetví a výrobkov z liberalizácie na strane Tichomoria
 • možnosť tichomorských štátov opätovne zaviesť clá a kvóty, ak dovoz z EÚ naruší alebo hrozí narušením ich miestnych hospodárstiev
 • pravidlá týkajúce sa technických prekážok obchodu a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení s cieľom pomôcť tichomorským vývozcom splniť dovozné normy EÚ
 • efektívne colné postupy a posilnená spolupráca medzi správami
 • zlepšené pravidlá pôvodu pre spracované produkty rybolovu z Tichomoria – tzv. ustanovenie o „globálnom získavaní zdrojov“, ktorého cieľom je podporiť tvorbu pracovných miest a rozvoj v regióne.

Krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci

 • Fidži
 • Papua-Nová Guinea
 • Samoa
 • Šalamúnove ostrovy

Možné budúce krajiny, z ktorých plynú výhody

 • Tonga vyjadrila svoj zámer pristúpiť k DHP
 • Východný Timor vyjadril svoj zámer pristúpiť k DHP
 • Dohoda zostáva otvorená pre pristúpenie ostatných tichomorských krajín AKT.

Asymetrické ustanovenia v prospech tichomorských krajín

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím predpokladá asymetrické ustanovenia v prospech tichomorských krajín, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, flexibilné pravidlá pôvodu, ako aj osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a novovzniknuté odvetvia.

 

Zatiaľ čo trhy EÚ boli okamžite a úplne otvorené, tichomorské štáty DHP otvárajú svoje trhy čiastočne a postupne pre dovoz z EÚ, pričom v plnej miere zohľadňujú rozdiely v úrovniach rozvoja.

Sadzby

 • EÚ udeľuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup pre všetok dovoz z tichomorských krajín DHP. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky.
 • Tichomorské krajiny DHP postupne postupne rušia clá takto:
  • Papua-Nová Guinea dobrovoľne otvorila svoj trh na 88 % dovozu do EÚ od prvého dňa (aj keby mala prospech z prechodného obdobia 15 rokov)
  • Fidži otvára svoj trh na 87 % dovozu z EÚ počas 15 rokov
  • Samoa otvára svoj trh na 80 % dovozu z EÚ za 20 rokov
  • Šalamúnove ostrovy otvárajú svoj trh na 83 % dovozu z EÚ za 15 rokov
 • Ak sa dovoz niektorých tovarov z EÚ do tichomorských krajín DHP náhle zvýši, tichomorské krajiny DHP môžu za určitých okolností uplatniť záruky, ako sú dovozné kvóty a opätovné zavedenie ciel.

 

Na vyhľadanie presných informácií o povinnostiach a tarifách pre váš konkrétny výrobok použite možnosť vyhľadávania Mojeho obchodného asistenta s prihliadnutím na krajinu jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na svoje colné orgány.

 

Pravidlá o pôvode

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá o pôvode

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na uplatnenie preferenčnej sadzby, musí spĺňať určité pravidlá, ktorými sa preukazuje jeho pôvod.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v protokole II o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a metódach administratívnej spolupráce v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo v tichomorskom štáte DHP?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky pre nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím, musí mať pôvod v EÚ alebo v tichomorskom štáte DHP. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo v tichomorskom štáte DHP, ak

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo priamej prepravy). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

 

Príklady špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť určité percento ceny výrobku zo závodu.
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia nepôvodných materiálov a konečného výrobku, napr. výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47);
 • špecifické operácie – vyžaduje sa osobitný výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu. Takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom a chemickom odvetví.
 • kombinácia týchto rôznych pravidiel je možná, pričom rôzne pravidlá sa dodržiavajú alternatívne alebo v kombinácii.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomáha dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok až do výšky 15 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie žiadnej prahovej hodnoty maximálnych nepôvodných materiálov vyjadrenej v hodnote uvedenej v pravidlách pre špecifické výrobky.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 prílohy 1 „Úvodné poznámky“.
Kumulácia

V dohode sa stanovujú tieto druhy kumulácie pôvodu:

 • dvojstranná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v tichomorskom štáte DHP považovali za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • úplná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa nepôvodné materiály považovali za materiály s pôvodom v EÚ alebo v tichomorských štátoch DHP, ak sú opracované alebo spracované v týchto krajinách alebo v iných štátoch AKT alebo zámorských krajinách a územiach EÚ
 • diagonálna kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v ktoromkoľvek tichomorskom štáte DHP, inom štáte AKT alebo v zámorskej krajine alebo na zámorskom území EÚ považovali za materiály s pôvodom v tichomorskom štáte DHP alebo v EÚ, ak sa za určitých podmienok používajú na výrobu výrobku. Tento typ kumulácie si vyžaduje, aby medzi týmito dvoma krajinami, z ktorých sa kumuluje pôvod, existovala dohoda o administratívnej spolupráci.

Od 22. februára 2019 môže EÚ uplatňovať diagonálnu kumuláciu s určitými štátmi AKT a so zámorskými krajinami a územiami EÚ (Ú. v. EÚ C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • kumulácia so susednými rozvojovými krajinami, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v týchto krajinách považovali za materiály s pôvodom v tichomorskom štáte, ak sa používajú pri výrobe výrobku za predpokladu, že sú splnené určité podmienky

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy:

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do tichomorského štátu DHP (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a neprejdú inými operáciami ako

 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie, ako je územie tichomorských štátov DHP alebo EÚ.

Dôkaz o priamej preprave sa musí predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Vrátenie cla

Vrátenie predtým zaplatených ciel na nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža podľa preferenčnej sadzby, je povolené podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy pôvodu týkajúce sa žiadostí o preferenčnú sadzbu a overovanie colnými orgánmi sú stanovené v hlave IV o dôkaze o pôvode a v hlave V o dojednaniach o administratívnej spolupráci. Objasňujú napríklad, ako:

 • deklarovať pôvod výrobku
 • nárokovať si preferencie
 • colné orgány môžu overiť pôvod výrobku.

Ako požiadať o preferenčnú tarifu?

Ak chcete využiť preferenčné zaobchádzanie, musíte predložiť dôkaz o pôvode.

 • budete potrebovať buď
  • sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo
  • vyhlásenie o pôvode
 • dôkaz o pôvode je platný 10 mesiacov od dátumu vydania
 • dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje
  • 500 EUR pre malé balenia
  • 1 200 EUR za osobnú batožinu

Dôkaz pôvodu

Sprievodné osvedčenie EUR.1

 • Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • Príloha III obsahuje vzor certifikátu EUR.1 a pokyny na jeho vyplnenie
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Vyhlásenie o pôvode (vlastné vyhlásenie vývozcu)

 • vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo v tichomorskom štáte DHP, a to poskytnutím vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť
  • schváleného vývozcu alebo
  • akýkoľvek vývozca, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR

 

Schváleným vývozcom

Vývozcovia na základe tejto dohody môžu požiadať svoje colné orgány o povolenie vyhotovovať vyhlásenia o pôvode pre výrobky akejkoľvek hodnoty.

Vývozca musí colným orgánom poskytnúť dostatočné záruky, že štatút pôvodu výrobkov a splnenie všetkých ostatných požiadaviek dohody (protokolu) možno overiť.

Colné orgány môžu odňať štatút schváleného vývozcu v prípade akéhokoľvek zneužitia.

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?

 • vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV): „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“
 • vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ.
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Podávanie

 • vývozca môže vyhotoviť vyhlásenie o pôvode pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po vývoze pod podmienkou, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr dva roky po tom, ako boli výrobky, na ktoré sa vzťahuje, dovezené.
 • pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok je skutočne pôvodným výrobkom alebo či spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej zmluvnej strany určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie
 • vyhľadávanie osobitných pravidiel a predpisov, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, na stránke Môj obchodný asistent

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

Dokumenty a postupy colného konania

Opis spôsobu preukazovania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčných sadzieb a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o iných colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovej stránke GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Kolektívneho

Ostatné oblasti

Súťaže

 • od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia s výrobou a narúšaním obchodu
 • ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, tichomorská DHP umožňuje spustenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Trvalo udržateľný rozvoj a ľudské práva

DHP medzi EÚ a Tichomorím je výslovne založená na „základných a základných“ prvkoch Dohody z Cotonou, t. j. ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných.

 • „doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (stanovené v Dohode z Cotonou) sa môžu prijať, ak niektorá strana nesplní svoje záväzky týkajúce sa podstatných prvkov. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania DHP na udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ poskytuje technickú pomoc pre obchod. To pomáha krajinám prispôsobiť svoje colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej zrútenie pri styku s colnými orgánmi.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy