Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi

Dohoda o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi EÚ a Tichomorím uľahčuje ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov vzájomné investovanie a obchod a stimuluje rozvoj v celom Tichomorí. Zistite, ako môže DHP EÚ so štyrmi tichomorskými štátmi prospieť vášmu obchodu.

Dohoda v skratke

DHP medzi EÚ a Tichomorím ratifikoval Európsky parlament v januári 2011 a Papua-Nová Guinea v máji 2011. Fidžijská vláda začala dohodu uplatňovať v júli 2014. Samoa pristúpila k dohode v decembri 2018 a odvtedy ju uplatňuje. Šalamúnove ostrovy takisto pristúpili k dohode v máji 2020 a odvtedy ju uplatňujú.

Tonga a Východný Timor informovali Európsku komisiu, že majú v úmysle pripojiť sa k DHP.

DHP medzi EÚ a Tichomorím otvára obchod s tovarom s EÚ. Dohoda zahŕňa

 • bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetok tovar pochádzajúci z tichomorských štátov DHP
 • asymetrické a postupné otváranie trhov pre tovar z EÚ, pričom sa v plnej miere zohľadnia rozdiely v úrovni rozvoja a v citlivých odvetviach,
 • vylúčenie niektorých citlivých odvetví a výrobkov z liberalizácie na strane Tichomoria
 • možnosť tichomorských štátov opätovne zaviesť clá a kvóty, ak dovoz z EÚ narúša ich miestne hospodárstva alebo hrozí, že ich naruší
 • pravidlá týkajúce sa technických prekážok obchodu a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení s cieľom pomôcť tichomorským vývozcom splniť dovozné normy EÚ
 • efektívne colné postupy a posilnená spolupráca medzi správnymi orgánmi
 • zlepšené pravidlá pôvodu pre spracované produkty rybolovu z Tichomoria – tzv. ustanovenie o „globálnom získavaní zdrojov“, ktorého cieľom je podporiť vytváranie pracovných miest a rozvoj v regióne.

Zvýhodnené krajiny

 • Fidži
 • Papua-Nová Guinea
 • Samoa
 • Šalamúnove ostrovy

Možné budúce zvýhodnené krajiny

 • Tonga vyjadrila svoj zámer pristúpiť k DHP
 • Východný Timor vyjadril svoj zámer pristúpiť k DHP
 • Dohoda zostáva otvorená pristúpeniu ostatných tichomorských krajín AKT.

Asymetrické ustanovenia v prospech tichomorských krajín

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím sa predpokladajú asymetrické ustanovenia v prospech tichomorských krajín, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, pružné pravidlá pôvodu, ako aj osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a začínajúce priemyselné odvetvia.

 

Zatiaľ čo trhy EÚ boli okamžite a úplne otvorené, tichomorské štáty DHP čiastočne a postupne otvárajú svoje trhy dovozu z EÚ, pričom v plnej miere zohľadňujú rozdiely v úrovniach rozvoja.

Tarify

 • EÚ udeľuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup všetkým dovozom pochádzajúcim z tichomorských krajín DHP. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky.
 • Tichomorské krajiny DHP postupne a čiastočne rušia clá takto:
  • Papua-Nová Guinea dobrovoľne otvorila svoj trh pre 88 % dovozu EÚ od prvého dňa (aj keby mala prospech z prechodného obdobia 15 rokov)
  • Fidži otvára svoj trh pre 87 % dovozu z EÚ v priebehu 15 rokov
  • Samoa otvára svoj trh pre 80 % dovozu z EÚ v priebehu 20 rokov
  • Šalamúnove ostrovy otvárajú svoj trh 83 % dovozu z EÚ za 15 rokov
 • Ak sa dovoz určitého tovaru z EÚ do tichomorských krajín DHP náhle zvýši, tichomorské krajiny DHP môžu za určitých okolností uplatňovať ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty a opätovné zavedenie ciel.

 

Použite možnosť vyhľadávania Môj obchodný asistent na vyhľadanie presných informácií o clách a sadzbách pre váš konkrétny výrobok s prihliadnutím na jeho krajinu pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na colné orgány.

 

Pravidlá pôvodu

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Skontrolujte interaktívnynástroj vlastného hodnotenia pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch stanovenia pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je "ekonomická štátna príslušnosť" obchodovaného tovaru. Ak ste v tejto téme noví, úvod k hlavným konceptom nájdete v časti tovar.

Pravidlá pôvodu

Ak chcete mať nárok na preferenčnú sadzbu, váš výrobok musí spĺňať určité pravidlá, ktoré dokazujú jeho pôvod.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v protokole II týkajúcom sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo v tichomorskom štáte DHP?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná colná sadzba podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím, musí mať pôvod v EÚ alebo v tichomorskom štáte DHP. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo v tichomorskom štáte DHP, ak je

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo priamej prepravy). Existujú aj niektoré ďalšie možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

 

Príklady špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel ceny výrobku zo závodu.
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výsledkom výrobného procesu je zmena nomenklatúrneho zatriedenia nepôvodných materiálov a konečného výrobku, napr. výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému);
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu. Takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom priemysle a chemickom priemysle.
 • kombinácia týchto rôznych pravidiel je možná, pričom rôzne pravidlá sa dodržiavajú alternatívne alebo v kombinácii.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané špecifickým pravidlom pre výrobky, až do výšky 15 % ceny výrobku zo závodu
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnych nepôvodných materiálov vyjadrených v hodnote uvedenej v špecifických pravidlách pre výrobky
 • osobitné tolerancie sa uplatňujú na textílie a odevy zatriedené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 prílohy 1 „Úvodné poznámky“
Kumulácia

V dohode sa stanovujú tieto druhy kumulácie pôvodu:

 • dvojstranná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v tichomorskom štáte DHP počítali ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • úplná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa nepôvodné materiály považovali za materiály s pôvodom v EÚ alebo v tichomorských štátoch DHP, ak sú opracované alebo spracované v týchto krajinách alebo v iných štátoch AKT alebo v zámorských krajinách a územiach EÚ
 • diagonálna kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v ktoromkoľvek tichomorskom štáte DHP, inom štáte AKT alebo v zámorskej krajine alebo na zámorskom území EÚ považovali za materiály s pôvodom v tichomorskom štáte DHP alebo EÚ, ak sa za určitých podmienok používajú pri výrobe výrobku. Tento typ kumulácie si vyžaduje, aby medzi oboma krajinami, z ktorých sa kumuluje pôvod, existovala dohoda o administratívnej spolupráci.

Od 22. februára 2019 môže EÚ uplatňovať diagonálnu kumuláciu s určitými štátmi AKT a so zámorskými krajinami a územiami EÚ (Ú. v. EÚ C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • kumulácia so susednými rozvojovými krajinami, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v týchto krajinách považovali za materiály s pôvodom v tichomorskom štáte, ak sa používajú pri výrobe výrobku, za predpokladu, že sú splnené určité podmienky

Ďalšie požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy:

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do tichomorského štátu DHP (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a nie sú podrobené iným operáciám ako

 • vykladanie
 • prekládka
 • akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie, ako je územie tichomorských štátov DHP alebo EÚ.

Dôkaz o priamej preprave sa bude musieť predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Vrátenie cla

Vrátenie ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby, je povolené na základe dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím.

Postupy stanovenia pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy stanovenia pôvodu týkajúce sa žiadostí o preferenčnú colnú sadzbu a overovania colnými orgánmi sú stanovené v hlave IV o dôkaze o pôvode a hlave V o dojednaniach o administratívnej spolupráci. Objasňujú napríklad, ako:

 • deklarovať pôvod výrobku
 • nárokovať si preferencie
 • colné orgány môžu overiť pôvod výrobku.

Ako požiadať o zvýhodnenú tarifu?

Aby ste mohli využívať preferenčné zaobchádzanie, musíte predložiť dôkaz o pôvode.

 • Budete potrebovať buď
  • sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo
  • vyhlásenie o pôvode
 • dôkaz o pôvode je platný 10 mesiacov od dátumu vydania
 • dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje
  • 500 EUR pre malé balenia
  • 1 200 EUR za osobnú batožinu

Dôkaz o pôvode

Sprievodné osvedčenie EUR.1

 • Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny.
 • Príloha III obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a pokyny na jeho vyplnenie.
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov

Vyhlásenie o pôvode (vlastné vyhlásenie vývozcu)

 • vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo v tichomorskom štáte DHP, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť
  • schválený vývozca alebo
  • každého vývozcu, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR;

 

Schválení vývozcovia

Vývozcovia podľa tejto dohody môžu požiadať svoje colné orgány o povolenie vyhotovovať vyhlásenia o pôvode pre výrobky akejkoľvek hodnoty.

Vývozca musí colným orgánom poskytnúť dostatočné záruky, že status pôvodu výrobkov a splnenie všetkých ostatných požiadaviek dohody (protokol) je možné overiť.

Colné orgány môžu v prípade akéhokoľvek zneužitia odobrať štatút schváleného vývozcu.

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?

 • vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV): „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (colné povolenie č. ... ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“
 • vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Predloženie

 • vyhlásenie o pôvode môže vývozca vyhotoviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po ich vývoze pod podmienkou, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr do dvoch rokov po tom, ako boli výrobky, na ktoré sa vzťahuje, dovezené
 • pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodným výrobkom alebo či spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej zmluvnej strany určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • získať informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie,
 • v časti Môj obchodný asistent vyhľadajte konkrétne pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu.

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia SPS

Dokumenty a postupy colného konania

Opis spôsobu preukázania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčných ciel a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu.

Ďalšie informácie o ďalších colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Ďalšie oblasti

Hospodárska súťaž

 • od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP
 • EÚ minimalizovala opatrenia, ktoré narúšajú výrobu a obchod
 • ak je miestny priemysel ohrozený v dôsledku prudkého nárastu dovozu z Európy, dohoda o hospodárskom partnerstve s Tichomorím umožňuje zavedenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a nerozvinutého priemyslu

Trvalo udržateľný rozvoj a ľudské práva

DHP medzi EÚ a Tichomorím je výslovne založená na „základných a základných“ prvkoch stanovených v Dohode z Cotonou, t. j. na ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných.

 • „doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (stanovené v dohode z Cotonou) sa môžu prijať, ak ktorákoľvek strana neplní svoje záväzky v súvislosti so základnými prvkami. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania DHP na udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci jasnú úlohu.

Budovanie kapacít a technická pomoc

EÚ poskytuje technickú pomoc v oblasti pomoci obchodu. Krajinám to pomáha prispôsobiť ich colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej problémov pri jednaní s colnými úradmi.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy