Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi

Dočasná (dočasná) dohoda o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi EÚ a Tichomorím uľahčuje ľuďom a podnikom z oboch regiónov investovať do týchto dvoch regiónov a obchodovať s nimi, ako aj stimulovať rozvoj v celom Tichomorí. Zistite, ako môže DHP EÚ so štyrmi tichomorskými štátmi prospieť vášmu obchodu.

Dohoda v skratke

DHP medzi EÚ a Tichomorím ratifikoval Európsky parlament v januári 2011 a Papua-Nová Guinea v máji 2011. Vláda Fidži začala uplatňovať dohodu v júli 2014. Samoa pristúpila k dohode v decembri 2018 a odvtedy ju uplatňuje. Šalamúnove ostrovy tiež pristúpili k dohode v máji 2020 a odvtedy ju uplatňujú.

Tonga a Východný Timor informovali Európsku komisiu, že majú v úmysle pristúpiť k DHP.

DHP medzi EÚ a Tichomorím otvára obchod s tovarom s EÚ. Dohoda zahŕňa:

 • bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetok tovar pochádzajúci z tichomorských štátov DHP
 • asymetrické a postupné otváranie ich trhov tovaru EÚ pri plnom zohľadnení rozdielov v úrovniach rozvoja a citlivých odvetviach
 • vylúčenie niektorých citlivých odvetví a výrobkov z liberalizácie na tichomorskej strane
 • možnosť tichomorských štátov opätovne zaviesť clá a kvóty, ak dovoz z EÚ naruší alebo hrozí narušením ich miestnych hospodárstiev
 • pravidlá týkajúce sa technických prekážok obchodu a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení na pomoc tichomorským vývozcom pri plnení dovozných noriem EÚ
 • účinné colné postupy a posilnená spolupráca medzi správami
 • zlepšené pravidlá pôvodu pre spracované produkty rybolovu z Tichomoria – ustanovenie o globálnom získavaní zdrojov, ktorého cieľom je podporiť tvorbu a rozvoj pracovných miest v regióne.

Zvýhodnené krajiny

 • Fidži
 • Papua-Nová Guinea
 • Samoa
 • Šalamúnove ostrovy

Možné budúce zvýhodnené krajiny

 • Tonga vyjadrila svoj zámer pristúpiť k DHP
 • Východný Timor vyjadril svoj zámer pristúpiť k DHP
 • Dohoda zostáva otvorená na pristúpenie ostatných tichomorských krajín AKT

Asymetrické ustanovenia v prospech tichomorských krajín

DHP medzi EÚ a Tichomorím predpokladá asymetrické ustanovenia v prospech tichomorských krajín, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, flexibilné pravidlá pôvodu, ako aj osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a začínajúce odvetvia.

 

Zatiaľ čo trhy EÚ boli okamžite a úplne otvorené, tichomorské štáty DHP otvárajú svoje trhy čiastočne a postupne pre dovoz z EÚ, pričom v plnej miere zohľadňujú rozdiely v úrovni rozvoja.

Tarify

 • EÚ poskytuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup ku všetkým dovozom pochádzajúcim z tichomorských krajín DHP. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky.
 • Tichomorské krajiny DHP postupne rušia clá čiastočne a postupne takto:
  • Papua-Nová Guinea dobrovoľne otvorila svoj trh 88 % dovozu do EÚ od prvého dňa (aj keby mala prospech z 15-ročného prechodného obdobia)
  • Fidži otvára svoj trh 87 % dovozu z EÚ za 15 rokov
  • Samoa otvára svoj trh 80 % dovozu z EÚ v priebehu 20 rokov
  • Šalamúnove ostrovy otvárajú svoj trh 83 % dovozu z EÚ za 15 rokov
 • Ak dovoz určitého tovaru EÚ do tichomorských krajín DHP náhle vzrastie, za určitých okolností môžu tichomorské krajiny DHP uplatňovať ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty a opätovné zavedenie ciel.

 

Ak chcete nájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok,použite možnosť vyhľadávania od Môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na colné orgány.

 

Pravidlá pôvodu

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá pôvodu

Aby bol váš výrobok oprávnený na preferenčnú sadzbu, musí spĺňať určité pravidlá, ktoré preukazujú jeho pôvod.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v protokole II týkajúcom sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo tichomorskom štáte DHP?

Aby sa na váš výrobok mohla vzťahovať nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím, musí mať pôvod v EÚ alebo tichomorskom štáte DHP. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo v tichomorskom štáte DHP, ak je

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo priamej prepravy). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

 

Príklady špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel ceny výrobku zo závodu.
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok, napr. výroba papiera (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47);
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien v prípade priadze. Takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.
 • kombinácia týchto rôznych pravidiel je možná pri dodržiavaní rôznych pravidiel alternatívne alebo v kombinácii.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomáha dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú podľa osobitného pravidla pre výrobok bežne zakázané, až do výšky 15 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnych nepôvodných materiálov vyjadrených v hodnote uvedenej v špecifických pravidlách pre výrobky.
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 prílohy 1 „Úvodné poznámky“.
Kumulácia

V dohode sa stanovujú tieto druhy kumulácie pôvodu:

 • dvojstranná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v tichomorskom štáte DHP počítali ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • úplná kumulácia, ktorá umožňuje započítať nepôvodné materiály ako materiály s pôvodom v EÚ alebo v tichomorských štátoch DHP, keď sú opracované alebo spracované v týchto krajinách alebo v iných štátoch AKT alebo v zámorských krajinách a územiach EÚ
 • diagonálna kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v ktoromkoľvek tichomorskom štáte DHP, inom štáte AKT alebo v zámorskej krajine alebo na zámorskom území EÚ počítali tak, ako keby boli s pôvodom v tichomorskom štáte DHP alebo v EÚ, keď sa používajú pri výrobe výrobku za určitých podmienok. Tento druh kumulácie si vyžaduje, aby bola uzavretá dohoda o administratívnej spolupráci medzi týmito dvoma krajinami, z ktorých sa kumuluje pôvod.

Od 22. februára 2019 môže EÚ uplatňovať diagonálnu kumuláciu s určitými štátmi AKT a so zámorskými krajinami a územiami EÚ (Ú. v. EÚ C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • kumulácia so susednými rozvojovými krajinami, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v takýchto krajinách počítali ako materiály s pôvodom v tichomorskom štáte, ak sa používajú pri výrobe výrobku za predpokladu, že sú splnené určité podmienky

Ďalšie požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy:

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej prepravy

Výrobky s pôvodom sa musia prepravovať z EÚ do tichomorského štátu DHP (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a nie sú podrobené iným operáciám ako:

 • vykládka
 • opätovné nabíjanie
 • každá operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Výrobky s pôvodom sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie, ako je územie tichomorských štátov DHP alebo EÚ.

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa bude musieť predložiť dôkaz o priamej preprave.

Vrátenie cla

Náhrada ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla, je podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Tichomorím povolená.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy týkajúce sa pôvodu týkajúce sa žiadostí o preferenčnú colnú sadzbu a overovania colnými orgánmi sú stanovené v hlave IV o dôkaze o pôvode a v hlave V o opatreniach pre administratívnu spoluprácu. Objasňujú napríklad, ako:

 • deklarovať pôvod výrobku
 • nárokovať si preferencie
 • colné orgány môžu overiť pôvod výrobku.

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu?

Ak chcete využiť preferenčné zaobchádzanie, musíte predložiť dôkaz o pôvode.

 • budete potrebovať buď
  • sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo
  • vyhlásenie o pôvode
 • dôkaz o pôvode je platný 10 mesiacov od dátumu vydania
 • dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje
  • 500 EUR v prípade malých balení
  • 1 200 EUR za osobnú batožinu

Dôkaz o pôvode

Sprievodné osvedčenie EUR.1

 • Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • Príloha III obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a pokyny na jeho vyplnenie.
 • vývozca, ktorý žiada o osvedčenie, by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Vyhlásenie o pôvode (vlastné vyhlásenie vývozcu)

 • vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo v tichomorskom štáte DHP, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť
  • schválený vývozca alebo
  • ktorýkoľvek vývozca, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR.

 

Schválení vývozcovia

Vývozcovia podľa tejto dohody môžu požiadať svoje colné orgány o povolenie vyhotovovať vyhlásenia o pôvode pre výrobky akejkoľvek hodnoty.

Vývozca musí colným orgánom poskytnúť dostatočné záruky, že štatút pôvodu výrobkov a splnenie všetkých ostatných požiadaviek dohody (protokolu) možno overiť.

Colné orgány môžu v prípade akéhokoľvek zneužitia odňať štatút schváleného vývozcu.

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?

 • vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok uviesť, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV): „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“
 • vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Predloženie

 • vývozca môže vyhlásenie o pôvode vyhotoviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po vývoze pod podmienkou, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr dva roky po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.
 • pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok je skutočne pôvodný alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej zmluvnej strany určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie
 • vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, v časti Môj obchodný asistent

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť

Dokumenty a postupy colného konania

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na účely podania žiadosti o preferenčné sadzby, a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o ďalších colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Informácie o colných režimoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Iné oblasti

Hospodárska súťaž

 • od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia tým, že narúšala výrobu a obchod
 • ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, tichomorská DHP umožňuje aktivovať opatrenia na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Trvalo udržateľný rozvoj a ľudské práva

DHP medzi EÚ a Tichomorím je výslovne založená na „základných a základných“ prvkoch dohody z Cotonou, t. j. na ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných.

 • „doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (ako sa stanovuje v dohode z Cotonou) možno prijať, ak niektorá zo zmluvných strán nesplní svoje záväzky v súvislosti so základnými prvkami. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a hodnotiť vplyv vykonávania DHP na udržateľný rozvoj strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ poskytuje technickú pomoc pre obchod. To pomáha krajinám prispôsobiť svoje colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej ťažkostí pri styku s colnými orgánmi.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy