Všeobecný systém preferencií (VSP)

Dováža vaša spoločnosť výrobky z rozvojových alebo najmenej rozvinutých krajín? Tento oddiel vám pomôže pochopiť VSP EÚ.

O VSP

Súčasný všeobecný systém preferencií EÚ (nariadenie (EÚ) č. 978/2012)sa uplatňuje od 1. januára 2014.

Tri opatrenia systému, všeobecný systém VSP, systém stimulov VSP+ a systém Všetko okrem zbraní (EBA) sa posilňujú úpravou preferencií a zabezpečením ich väčšieho vplyvu.

Krajiny oprávnené na VSP sú uvedené v prílohe I k nariadeniu o VSP.  Krajiny, ktoré využívajú nové preferencie VSP, sú uvedené v prílohe II.  Príjemcovia pomoci Všetko okrem zbraní sú uvedení v prílohe IV.

Ako požiadať o osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, VSP+ je stanovený v nariadení (EÚ) č. 978/2012 a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 155/2013.

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy pôvodu v rámci obchodného dojednania.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Váš výrobok musí spĺňať určité pravidlá, ktoré dokazujú jeho pôvod, aby sa naň vzťahovala preferenčná sadzba.

Kde nájdem pravidlá?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v týchto právnych dokumentoch:

Upozorňujeme, že ide o komplexné nariadenia, ktoré sa netýkajú len ich pôvodu. Príručka Komisie pre používateľov o pravidlách pôvodu VSP (Pravidlá pôvodu Európskej únie pre VSP: Príručka pre používateľov) obsahuje neoficiálnu konsolidovanú verziu právneho textu týkajúceho sa pravidiel pôvodu VSP.

Má môj výrobok pôvod vo zvýhodnenej krajine podľa VSP?

Aby sa na váš výrobok mohla vzťahovať nižšia alebo nulová preferenčná colná sadzba v rámci VSP, musí mať pôvod vo zvýhodnenej krajine podľa VSP. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom vo zvýhodnenej krajine podľa VSP, ak je

 • úplne získané v zvýhodnenej krajine alebo
 • Získané vo zvýhodnenej krajine použitím materiálov, ktoré neboli úplne získané, ale boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu, ako sa vymedzuje v pravidlách pre jednotlivé výrobky v prílohe 22 – 03 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446,
  príloha 22 – 03 obsahuje dva súbory pravidiel: Jeden uplatniteľný na najmenej rozvinuté zvýhodnené krajiny podľa VSP, jeden uplatniteľný na všetky ostatné zvýhodnené krajiny podľa VSP.

 

Príklady hlavných druhov osobitných pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému).
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

 

Osobitné pravidlá týkajúce sa vášho výrobku nájdete v Moje Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Predpokladá sa dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

Pravidlo tolerancie v rámci VSP umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, pokiaľ ich čistá hmotnosť alebo hodnota nepresahuje

 • 15 % hmotnosti výrobku pre poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky patriace do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, iné ako spracované produkty rybného hospodárstva kapitoly 16
 • 15 % ceny výrobku zo závodu pre priemyselné výrobky iné ako textílie a odevy

Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámke 6 a poznámke 7 prílohy A Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe 22 – 03.

Táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty materiálov bez pôvodu uvedených v osobitných pravidlách pre daný výrobok.

Kumulácia

VSP stanovuje tieto spôsoby kumulácie pôvodu

 • Dvojstranná kumulácia, ktorá umožňuje počítať materiály s pôvodom v EÚ, ako keby mali pôvod vo zvýhodnenej krajine podľa VSP, keď sa používajú pri výrobe výrobku
 • Regionálna kumulácia, ktorá umožňuje kumuláciu v rámci určených regionálnych skupín krajín. V súčasnosti sa to vzťahuje na

Skupina I

 • Kambodža
 • Indonézia
 • Sudán
 • Mjanmarsko/Barma
 • Filipíny
 • Vietnam“

Skupina III

 • Bangladéš
 • Bhután
 • Indie
 • Nepál
 • V Pakistane
 • Srí Lanka

Táto kumulácia umožňuje, aby sa materiály dovezené z krajín tej istej skupiny považovali za materiály s pôvodom, ak sa používajú pri výrobe výrobku. V prílohe 22 – 05 sú stanovené určité osobitné podmienky pre textilné výrobky a určité výrobky, ktoré sú vylúčené z regionálnej kumulácie uvedenej v prílohe 22 – 04.

 • Medziregionálna kumulácia, ktorá umožňuje zvýhodneným krajinám skupiny I a skupiny III použiť materiál druhej krajiny ako pôvodný materiál. Táto kumulácia je predmetom žiadosti, ktorá nie je schválená automaticky. V súčasnosti existuje jedna takáto kumulácia.
 • Rozšírená kumulácia, ktorá umožňuje zvýhodnenej krajine požiadať o kumuláciu s krajinou, s ktorou má Európska únia dohodu o voľnom obchode. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.
 • Kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v týchto troch krajinách považovali za materiály s pôvodom vo zvýhodnenej krajine, ak sa používajú na výrobu výrobku. Poľnohospodársky tovar, ktorý patrí do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému, je z tohto typu kumulácie vylúčený.

Výnimky

Za osobitných podmienok sa môže udeliť osobitná výnimka s cieľom umožniť voľnejšie pravidlá pôvodu uplatniteľné na konkrétne výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách. Takáto výnimka bola udelená Kapverdským ostrovom a v súčasnosti je pre ne zavedená.

Iné požiadavky

Váš výrobok musí byť tiež v súlade so všetkými ostatnými uplatniteľnými požiadavkami protokolu (ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo nezmenenia).

Pravidlo nezmenenia

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať zo zvýhodnenej krajiny podľa VSP do EÚ bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • pridávanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými domácimi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervovanie výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colné orgány môžu požadovať dôkaz o dodržiavaní tohto pravidla, ako napríklad

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní balení
 • akékoľvek dôkazy týkajúce sa samotného tovaru

Vrátenie cla

Vrátenie ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby, je povolené v rámci systému VSP.

Postupy stanovenia pôvodu

Ako uplatňovať preferenčnú tarifu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy týkajúce sa pôvodu týkajúce sa žiadosti o zvýhodnenú colnú sadzbu a overovania colnými orgánmi sú stanovené v článkoch 60 a 70 – 112 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447. Objasňujú napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako žiadať preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Vyhlásenie o pôvode

 • Pri dovoze do EÚ sa nevyžaduje dôkaz o pôvode, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 500 EUR v prípade malých balení alebo 1200 EUR v prípade osobnej batožiny.

Dôkazy o pôvode

Vývozcovia zvýhodnených krajín môžu deklarovať, že ich výrobok je pôvodný, poskytnutím potvrdenia o pôvode, ktoré môže vyhotoviť

Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode vyhotovené registrovaným vývozcom na faktúre, dodacom liste, baliacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý umožňuje identifikáciu tovaru a vývozcu. Znenie potvrdenia o pôvode je stanovené v prílohe 22 – 07 k nariadeniu (EÚ) 2015/2447. Pravidlá týkajúce sa potvrdenia o pôvode nájdete najmä v článku 92 a článku 93 uvedeného nariadenia.

Po 30. júni 2020 je dôkazom o pôvode na uplatnenie preferenčného sadzobného zaobchádzania v rámci VSP vyhlásenie o pôvode vydané vývozcami, ktorí sú vo zvýhodnenej krajine registrovaní v systéme registrovaných vývozcov (REX). Osvedčenia formulára A sa po tomto dátume už neprijímajú.

Vzhľadom na narušenie spôsobené pandémiou COVID-19 je však možné požiadať o predĺženie prechodného obdobia. Krajinám, v ktorých sa systém REX nemohol zaviesť ani používať v dôsledku pandémie, sa môže poskytnúť ďalšie predĺženie prechodného obdobia do 31. decembra 2020, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2020/750. Pravidelné aktualizácie nájdete na webovej stránke sekcie REX.

Potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.

Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. VSP je založený na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi zvýhodnenej krajiny a EÚ
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú colné orgány zvýhodnenej krajiny, ale v prípade potreby sa na takomto vyšetrovaní môžu zúčastniť Komisia alebo orgány členských štátov EÚ.
 • po ukončení overovania orgány zvýhodnenej krajiny oznámia výsledky žiadajúcim orgánom členského štátu EÚ, ktorý prijme konečné rozhodnutie o pôvode.

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

Požiadavky na výrobky a obchodné režimy, ktoré musí tovar spĺňať, aby sa mohli dovážať do Európskej únie.

 

Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy uplatniteľné na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu pomocou My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Ak sichcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku vo vstavanom vyhľadávači.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky, sanitárne a fytosanitárne normy

Informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.

 

Vyhľadajte pravidlá týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, u môjho asistenta pre obchod.

Doklady a postupy colného konania

Dôkaz o pôvode

Vývozcovia zvýhodnených krajín môžu deklarovať, že ich výrobok je pôvodný, poskytnutím potvrdenia o pôvode, ktoré môže vyhotoviť

Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode vyhotovené registrovaným vývozcom na faktúre, dodacom liste, baliacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý umožňuje identifikáciu tovaru a vývozcu. Znenie potvrdenia o pôvode je stanovené v prílohe 22 – 07 k nariadeniu (EÚ) 2015/2447. Pravidlá týkajúce sa potvrdenia o pôvode nájdete najmä v článku 92 a článku 93 uvedeného nariadenia.

Po 30. júni 2020 je dôkazom o pôvode na uplatnenie preferenčného sadzobného zaobchádzania v rámci VSP vyhlásenie o pôvode vydané vývozcami, ktorí sú vo zvýhodnenej krajine registrovaní v systéme registrovaných vývozcov (REX). Osvedčenia formulára A sa po tomto dátume už neprijímajú.

Vzhľadom na narušenie spôsobené pandémiou COVID-19 je však možné požiadať o predĺženie prechodného obdobia. Krajinám, v ktorých sa systém REX nemohol zaviesť ani používať v dôsledku pandémie, sa môže poskytnúť ďalšie predĺženie prechodného obdobia do 31. decembra 2020, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2020/750. Pravidelné aktualizácie nájdete na webovej stránke sekcie REX.

Potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.

Iné dokumenty

Colné postupy pre dovoz a vývoz.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • Pravidlá EÚ týkajúce sa
  • Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia
  • Politika EÚ v oblasti duševného vlastníctva a rozvojové krajiny

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Užitočné odkazy a dokumenty

Skontrolujte si osobitné pravidlá a clá, ktoré sa vzťahujú na tovar, ktorý chcete dovážať/vyviezť u môjho obchodného asistenta.

Nariadenie (EÚ) č. 978/2012 o všeobecných colných preferenciách.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy