Všeobecný systém preferencií (VSP)

Dováža vaša spoločnosť výrobky z rozvojových alebo najmenej rozvinutých krajín? Tento oddiel vám pomôže pochopiť VSP EÚ.

O VSP

Súčasný všeobecný systém preferencií (VSP) EÚ (nariadenie (EÚ) č.978/2012) sa uplatňuje od 1. januára 2014. V novembri 2023 sa uplatňovanie tohto nariadenia o VSP predĺžilo do decembra 2027, kým Európsky parlament a Rada EÚ neschvália revidované nariadenie o VSP.

Tri opatrenia systému, všeobecný systém VSP, systém stimulov VSP+ a systém Všetko okrem zbraní (EBA), sa posilňujú úpravou preferencií a zabezpečením ich väčšieho vplyvu.

Krajiny oprávnené podľa VSP sú uvedené v prílohe I k nariadeniu o VSP. Krajiny, ktoré využívajú nové preferencie VSP, sú uvedené v prílohe II. Príjemcovia pomoci Všetko okrem zbraní sú uvedení v prílohe IV.

Ako požiadať o osobitné stimulačné opatrenie pre udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, VSP+ je stanovený v nariadení (EÚ) č. 978/2012 a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 155/2013.

Pravidlá o pôvode

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA)v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste v súvislosti s témou novinkou, nájdete úvod k hlavným pojmom v sekcii o tovare.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v týchto právnych dokumentoch:

Upozorňujeme, že ide o komplexné nariadenia, ktoré sa netýkajú len pôvodu. Príručka Komisie pre používateľov o pravidlách pôvodu VSP (Pravidlá pôvodu Európskej únie pre VSP: Príručka pre používateľov) obsahuje neoficiálnu konsolidovanú verziu právneho textu týkajúceho sa pravidiel pôvodu VSP.

Má môj výrobok pôvod v zvýhodnenej krajine podľa VSP?

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu v rámci VSP, musí pochádzať zo zvýhodnenej krajiny podľa VSP. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom vo zvýhodnenej krajine podľa VSP, ak je

 • úplne získaný v zvýhodnenej krajine alebo
 • získané vo zvýhodnenej krajine použitím materiálov, ktoré neboli úplne získané, ale boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu, ako sa vymedzuje v osobitných pravidlách pre výrobky v prílohe 22 – 03 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446,
  príloha 22 – 03, obsahuje dva súbory pravidiel: jedna sa vzťahuje na najmenej rozvinuté zvýhodnené krajiny podľa VSP, jedna sa vzťahuje na všetky ostatné zvýhodnené krajiny podľa VSP.

Príklady hlavných druhovšpecifických pravidiel prevýrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo o pridanej hodnote – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • osobitné operácie – vyžaduje sa osobitný výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien do priadze – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom priemysle

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Predpokladá sa dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dodržať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

V rámci VSP pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobky, pokiaľ ich čistá hmotnosť alebo čistá hodnota nepresahuje

 • 15 % hmotnosti výrobku na poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky zatriedené do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, okrem spracovaných produktov rybolovu 16. kapitoly
 • 15 % ceny výrobku zo závodu pri priemyselných výrobkoch iných ako textil a odevy

Špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú uvedené v poznámke 6 a poznámke 7 prílohy A Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe 22 – 03.

Táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v osobitných pravidlách pre výrobky.

Kumulácia

VSP stanovuje nasledujúce spôsoby kumulácie pôvodu:

 • Dvojstranná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v EÚ považovali za materiály s pôvodom vo zvýhodnenej krajine podľa VSP, ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • Regionálna kumulácia, ktorá umožňuje kumuláciu v rámci určených regionálnych skupín krajín. V súčasnosti sa to vzťahuje na

Skupina I

 • Kambodža
 • Indonézia
 • Laos
 • Mjanmarsko/Barma
 • Filipíny;
 • Vietnam*

*Vietnam už nebude využívať VSP od 1.januára 2023

Skupina III

 • Bangladéš
 • Bhután
 • India
 • Nepál
 • Pakistan
 • Srí Lanka

Táto kumulácia umožňuje, aby sa materiály dovezené z krajín tej istej skupiny považovali za pôvodné, ak sa používajú pri výrobe výrobku. V prílohe 22 – 05 sú stanovené určité osobitné podmienky pre textilné výrobky a určité výrobky, ktoré sú vylúčené z regionálnej kumulácie, uvedené v prílohe 22 – 04.

 • Krížová regionálna kumulácia, ktorá umožňuje zvýhodneným krajinám skupiny I a skupiny III používať materiál druhej krajiny ako materiál s pôvodom. Táto kumulácia je predmetom žiadosti, ktorá sa neudeľuje automaticky. V súčasnosti existuje jedna takáto kumulácia.
 • Rozšírená kumulácia, ktorá umožňuje zvýhodnenej krajine požiadať o kumuláciu s krajinou, s ktorou má Európska únia dohodu o voľnom obchode. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.
 • Kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v týchto troch krajinách považovali za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sa používajú pri výrobe výrobku. Poľnohospodársky tovar patriaci do kapitol 1 – 24 harmonizovaného systému je z tohto druhu kumulácie vylúčený.

Výnimky

Osobitná výnimka sa môže udeliť za osobitných podmienok s cieľom umožniť uvoľnenejšie pravidlá pôvodu uplatniteľné na špecifické výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách. Takáto výnimka bola udelená Kapverdským ostrovom a v súčasnosti sa pre ňu uplatňuje.

Iné požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky protokolu (ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo nepozmeňovania).

Pravidlo nepozmeňovania

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať zo zvýhodnenej krajiny podľa VSP do EÚ bez toho, aby boli ďalej spracované v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • pridávanie alebo pripevnenie značiek, etikiet, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými domácimi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervovanie výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colné orgány môžu požiadať o dôkaz o dodržiavaní pravidla, ako napríklad

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označovaní alebo číslovaní balení
 • akýkoľvek dôkaz týkajúci sa samotného tovaru

Vrátenie cla

Vrátenie ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej sadzby, je v rámci systému VSP povolené.

Postupy stanovenia pôvodu

Ako požiadať o preferenčnú tarifu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy pôvodu týkajúce sa žiadosti o preferenčnú tarifu a overovanie colnými orgánmi sú stanovené v článkoch 60 a 70 – 112 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447. Objasňujú sa v nich napr. spôsob deklarovania pôvodu výrobku, ako požiadať o preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Vyhlásenie o pôvode

 • Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje pri dovoze do EÚ, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 500 EUR v prípade malých balení alebo 1 200 EUR v prípade osobnej batožiny.

Dôkazy o pôvode

Vývozcovia zvýhodnených krajín môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok je pôvodný, a to predložením potvrdenia o pôvode, ktoré môže vyhotoviť

 • vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX)
 • každý vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode vyhotovené registrovaným vývozcom na faktúre, dodacom liste, baliacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade umožňujúcom identifikáciu tovaru a vývozcu. Znenie potvrdenia o pôvode je stanovené v prílohe 22 – 07 k nariadeniu (EÚ) 2015/2447. Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa potvrdenia o pôvode, pozri najmä články 92 a 93 uvedeného nariadenia.

Po 30. júni 2020 je dôkazom o pôvode na uplatnenie preferenčného sadzobného zaobchádzania v rámci VSP potvrdenie o pôvode vydané vývozcami, ktorí sú registrovaní vo zvýhodnenej krajine v systéme registrovaných vývozcov (REX). Osvedčenia na tlačive A sa po tomto dátume už neakceptujú.

Vzhľadom na narušenie spôsobené pandémiou COVID-19 je však možné požiadať o predĺženie prechodného obdobia. Tie krajiny, v ktorých sa systém REX nemohol zaviesť ani použiť v dôsledku pandémie, môžu využiť ďalšie predĺženie prechodného obdobia do 31. decembra 2020, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2020/750. Pravidelné aktualizácie nájdete na webovom sídle REX.

Potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. VSP je založený na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi zvýhodnenej krajiny a EÚ
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú colné orgány zvýhodnenej krajiny, ale v prípade potreby sa na takýchto zisťovaniach môžu zúčastniť Komisia alebo orgány členských štátov EÚ.
 • po ukončení overovania orgány zvýhodnenej krajiny oznámia výsledky žiadajúcim orgánom členského štátu EÚ, ktorý vykoná konečné určenie pôvodu.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Požiadavky na výrobky a obchodné režimy, ktoré musí tovar spĺňať, aby sa mohol dovážať do Európskej únie.

Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, pomocou Môjho obchodného asistenta.

Ak sichcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu svojho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky, sanitárne a fytosanitárne normy

Informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby sa mohol dovážať do Európskej únie.

Vyhľadajte zdravotné, bezpečnostné a sanitárne a fytosanitárne pravidlá uplatniteľné na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu na Môj obchodný asistent.

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dôkaz o pôvode

Vývozcovia zvýhodnených krajín môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok je pôvodný, a to predložením potvrdenia o pôvode, ktoré môže vyhotoviť

 • vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX)
 • každý vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode vyhotovené registrovaným vývozcom na faktúre, dodacom liste, baliacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade umožňujúcom identifikáciu tovaru a vývozcu. Znenie potvrdenia o pôvode je stanovené v prílohe 22 – 07 k nariadeniu (EÚ) 2015/2447. Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa potvrdenia o pôvode, pozri najmä články 92 a 93 uvedeného nariadenia.

Po 30. júni 2020 je dôkazom o pôvode na uplatnenie preferenčného sadzobného zaobchádzania v rámci VSP potvrdenie o pôvode vydané vývozcami, ktorí sú registrovaní vo zvýhodnenej krajine v systéme registrovaných vývozcov (REX). Osvedčenia na tlačive A sa po tomto dátume už neakceptujú.

Vzhľadom na narušenie spôsobené pandémiou COVID-19 je však možné požiadať o predĺženie prechodného obdobia. Tie krajiny, v ktorých sa systém REX nemohol zaviesť ani použiť v dôsledku pandémie, môžu využiť ďalšie predĺženie prechodného obdobia do 31. decembra 2020, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2020/750. Pravidelné aktualizácie nájdete na webovom sídle REX.

Potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.

Ďalšie dokumenty

Colné postupy pre dovoz a vývoz.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • Pravidlá EÚ týkajúce sa
  • Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia
  • Politika EÚ v oblasti duševného vlastníctva a rozvojové krajiny

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Užitočné odkazy a dokumenty

Pozrite si osobitné pravidlá a clá, ktoré sa vzťahujú na tovar, ktorý chcete dovážať/vyviezť, u môjho obchodného asistenta.

Nariadenie (EÚ) č. 978/2012 o všeobecných colných preferenciách.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy