Všeobecný systém preferencií (VSP)

Dováža vaša spoločnosť výrobky z rozvojových alebo najmenej rozvinutých krajín? Tento oddiel vám pomôže pochopiť VSP EÚ.

Informácie o VSP

Súčasný všeobecný systém preferencií (VSP) EÚ (nariadenie (EÚ) č. 978/2012)sa uplatňuje od 1. januára 2014.

Tri opatrenia systému, všeobecný systém VSP, systém stimulov VSP+ a systém Všetko okrem zbraní (EBA) sa posilňujú úpravou preferencií a zabezpečením toho, aby mali väčší vplyv.

Krajiny oprávnené na VSP sú uvedené v prílohe I k nariadeniu o VSP. Krajiny, ktoré využívajú nové preferencie VSP, sú uvedené v prílohe II. Príjemcovia pomoci Všetko okrem zbraní sú uvedení v prílohe IV.

Ako požiadať o osobitné stimulačné opatrenie pre udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, VSP+ je stanovený v nariadení (EÚ) č. 978/2012 a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 155/2013.

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA)v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v týchto právnych dokumentoch:

Upozorňujeme, že ide o komplexné nariadenia, ktoré sa netýkajú len pôvodu. V príručke Komisie pre používateľov o pravidlách pôvodu VSP (Pravidlá pôvodu Európskej únie pre VSP: Príručka pre používateľov) obsahuje neoficiálnu konsolidovanú verziu právneho textu týkajúceho sa pravidiel pôvodu VSP.

Má môj výrobok pôvod v zvýhodnenej krajine podľa VSP?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na uplatnenie nižšej alebo nulovej preferenčnej sadzby v rámci VSP, musí pochádzať z krajiny zvýhodnenej podľa VSP. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v zvýhodnenej krajine podľa VSP, ak

 • úplne získané v zvýhodnenej krajine alebo
 • získané v zvýhodnenej krajine použitím materiálov, ktoré neboli úplne získané, ale boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu, ako sa vymedzuje v osobitných pravidlách pre výrobky v prílohe 22 – 03 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446,
  príloha 22 – 03 zahŕňa dva súbory pravidiel: jedna sa vzťahuje na najmenej rozvinuté zvýhodnené krajiny podľa VSP, jedna sa vzťahuje na všetky ostatné zvýhodnené krajiny podľa VSP.

Príklady hlavných druhovšpecifických pravidiel prevýrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Počíta sa s dodatočnou flexibilitou, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

Pravidlo tolerancie vo VSP umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, pokiaľ ich čistá hmotnosť alebo hodnota nepresahuje

 • 15 % hmotnosti výrobku v prípade poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov zatriedených do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, okrem spracovaných produktov rybolovu kapitoly 16
 • 15 % ceny výrobku zo závodu v prípade priemyselných výrobkov iných ako textil a odevy

Špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámke 6 a poznámke 7 k prílohe A Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe 22 – 03.

Táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre špecifické výrobky.

Kumulácia

V VSP sa stanovujú tieto spôsoby kumulácie pôvodu

 • Dvojstranná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v EÚ počítali ako materiály s pôvodom vo zvýhodnenej krajine podľa VSP, ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • Regionálna kumulácia, ktorá umožňuje kumuláciu v rámci špecifikovaných regionálnych skupín krajín. V súčasnosti sa to vzťahuje na

Skupina I

 • Kambodža
 • Indonézia
 • Laos
 • Mjanmarsko/Barma
 • Filipíny;
 • Vietnam*

*Vietnam už nebude od 1. januára2023 zvýhodnený v rámci VSP.

Skupina III

 • Bangladéš
 • Bhután
 • India
 • Nepál
 • Pakistan
 • Srí Lanka

Táto kumulácia umožňuje, aby sa materiály dovezené z krajín v tej istej skupine považovali za pôvodné, ak sa používajú pri výrobe výrobku. V prílohe 22 – 05 sú určité osobitné podmienky pre textilné výrobky a určité výrobky vylúčené z regionálnej kumulácie uvedené v prílohe 22 – 04.

 • Medziregionálna kumulácia, ktorá umožňuje zvýhodneným krajinám skupiny I a skupiny III používať materiál z inej krajiny ako pôvodný materiál. Táto kumulácia je predmetom žiadosti, ktorá sa neudelí automaticky. V súčasnosti existuje jedna takáto kumulácia.
 • Rozšírená kumulácia, ktorá umožňuje zvýhodnenej krajine požiadať o kumuláciu s krajinou, s ktorou má Európska únia dohodu o voľnom obchode. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.
 • Kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom a Türkiye umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v týchto troch krajinách považovali za materiály s pôvodom vo zvýhodnenej krajine, ak sa používajú pri výrobe výrobku. Poľnohospodársky tovar patriaci do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému je z tohto typu kumulácie vylúčený.

Výnimky

Osobitná výnimka sa môže udeliť za osobitných podmienok s cieľom umožniť voľnejšie pravidlá pôvodu uplatniteľné na špecifické výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách. Takáto výnimka bola Kapverdom udelená a v súčasnosti platí pre Kapverdy.

Iné požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky protokolu (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo o nepozmeňovaní).

Pravidlo o nepozmeňovaní

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať zo zvýhodnenej krajiny podľa VSP do EÚ bez toho, aby boli ďalej spracované v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, napríklad

 • pridanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými vnútroštátnymi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervácia výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colné orgány môžu požadovať dôkaz o súlade s pravidlom, napríklad

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní obalov
 • akýkoľvek dôkaz týkajúci sa samotného tovaru

Vrátenie cla

Refundácia predtým zaplatených ciel na nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej sadzby, je povolená v rámci systému VSP.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Ako žiadať o preferenčnú sadzbu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy pôvodu týkajúce sa žiadosti o preferenčnú sadzbu a overovania colnými orgánmi sú stanovené v článkoch 60 a 70 – 112 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447. Objasňujú sa v nich napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako požadovať preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Vyhlásenie o pôvode

 • Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje pri dovoze do EÚ, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 500 EUR v prípade malých balení alebo 1 200 EUR v prípade osobnej batožiny.

Dôkazy o pôvode

Vývozcovia zvýhodnených krajín môžu sami deklarovať, že ich výrobok je pôvodný, a to predložením potvrdenia o pôvode, ktoré môže vyhotoviť

 • vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX)
 • akýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode, ktoré registrovaný vývozca vyhotovil na faktúre, dodacom liste, baliacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade umožňujúcom identifikáciu tovaru a vývozcu. Znenie potvrdenia o pôvode je stanovené v prílohe 22 – 07 k nariadeniu (EÚ) 2015/2447. Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa potvrdenia o pôvode, pozri najmä článok 92 a článok 93 uvedeného nariadenia.

Po 30. júni 2020 je dôkazom o pôvode na uplatnenie preferenčného sadzobného zaobchádzania v rámci VSP potvrdenie o pôvode vydané vývozcami, ktorí sú vo zvýhodnenej krajine registrovaní v systéme registrovaných vývozcov (REX). Osvedčenia formulára A sa po tomto dátume už neprijímajú.

Vzhľadom na narušenie spôsobené pandémiou COVID-19 je však možné požiadať o predĺženie prechodného obdobia. Krajiny, v ktorých nebolo možné zaviesť alebo používať systém REX v dôsledku pandémie, môžu využiť ďalšie predĺženie prechodného obdobia do 31. decembra 2020, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2020/750. Pravidelné aktualizácie nájdete na webovej stránke REX.

Potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. VSP je založený na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi zvýhodnenej krajiny a EÚ
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú colné orgány zvýhodnenej krajiny, ale v prípade potreby sa na takýchto vyšetrovaniach môžu zúčastniť Komisia alebo orgány členských štátov EÚ.
 • po ukončení overovania orgány zvýhodnenej krajiny oznámia výsledky žiadajúcim orgánom členského štátu EÚ, ktorý vykoná konečné určenie pôvodu.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Požiadavky na výrobky a obchodné režimy, ktoré musí tovar spĺňať, aby sa mohol dovážať do Európskej únie.

Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, pomocou služby Môj obchodný asistent.

Ak sichcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky, sanitárne a fytosanitárne normy

Informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.

Vyhľadajte pravidlá týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, na stránke Môj obchodný asistent.

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dôkaz o pôvode

Vývozcovia zvýhodnených krajín môžu sami deklarovať, že ich výrobok je pôvodný, a to predložením potvrdenia o pôvode, ktoré môže vyhotoviť

 • vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX)
 • akýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode, ktoré registrovaný vývozca vyhotovil na faktúre, dodacom liste, baliacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade umožňujúcom identifikáciu tovaru a vývozcu. Znenie potvrdenia o pôvode je stanovené v prílohe 22 – 07 k nariadeniu (EÚ) 2015/2447. Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa potvrdenia o pôvode, pozri najmä článok 92 a článok 93 uvedeného nariadenia.

Po 30. júni 2020 je dôkazom o pôvode na uplatnenie preferenčného sadzobného zaobchádzania v rámci VSP potvrdenie o pôvode vydané vývozcami, ktorí sú vo zvýhodnenej krajine registrovaní v systéme registrovaných vývozcov (REX). Osvedčenia formulára A sa po tomto dátume už neprijímajú.

Vzhľadom na narušenie spôsobené pandémiou COVID-19 je však možné požiadať o predĺženie prechodného obdobia. Krajiny, v ktorých nebolo možné zaviesť alebo používať systém REX v dôsledku pandémie, môžu využiť ďalšie predĺženie prechodného obdobia do 31. decembra 2020, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2020/750. Pravidelné aktualizácie nájdete na webovej stránke REX.

Potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.

Ďalšie dokumenty

Colné režimy pre dovoz a vývoz.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • Pravidlá EÚ týkajúce sa
  • Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia
  • Politika EÚ v oblasti duševného vlastníctva a rozvojové krajiny

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Kolektívneho

Užitočné odkazy a dokumenty

Overte si osobitné pravidlá a sadzby, ktoré sa vzťahujú na tovar, ktorý chcete dovážať/vyviezť, u môjho obchodného asistenta.

Nariadenie (EÚ) č. 978/2012 o všeobecných colných preferenciách.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy