Všeobecný systém preferencií (VSP)

Dováža vaša spoločnosť výrobky z rozvojových alebo najmenej rozvinutých krajín? Tento oddiel vám pomôže pochopiť VSP EÚ.

Informácie o VSP

Súčasný všeobecný systém preferencií EÚ (VSP)[nariadenie (EÚ) č. 978/2012]sa uplatňuje od 1. januára 2014. V novembri 2023 sa uplatňovanie tohto nariadenia o VSP predĺžilo do decembra 2027, kým Európsky parlament a Rada EÚ neschvália revidované nariadenie o VSP.

Tri opatrenia systému, všeobecný systém VSP, stimulačný systém VSP+ a systém Všetko okrem zbraní (EBA) sa posilňujú úpravou preferencií a zabezpečením ich väčšieho vplyvu.

Oprávnené krajiny VSP sú uvedené v prílohe I k nariadeniu o VSP. Krajiny, ktoré využívajú nové preferencie VSP, sú uvedené v prílohe II. Príjemcovia iniciatívy „Všetko okrem zbraní“ sú uvedení v prílohe IV.

Ako požiadať o osobitné stimulačné opatrenie pre udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, VSP+ je stanovený v nariadení (EÚ) č. 978/2012 a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 155/2013.

Pravidlá pôvodu

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Skontrolujte interaktívnynástroj vlastného hodnotenia pravidiel pôvodu (ROSA)v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch stanovenia pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je "ekonomická štátna príslušnosť" obchodovaného tovaru. Ak ste v tejto téme noví, úvod k hlavným konceptom nájdete v časti tovar.

Pravidlá pôvodu

Kde nájdem pravidlá?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v týchto právnych dokumentoch:

Upozorňujeme, že ide o komplexné predpisy, ktoré sa netýkajú len pôvodu. Príručka Komisie pre používateľov o pravidlách pôvodu VSP (Pravidlápôvodu Európskej únie pre VSP: Príručka pre používateľov)obsahuje neoficiálnu konsolidovanú verziu právneho textu týkajúceho sa pravidiel pôvodu VSP.

Má môj výrobok pôvod v zvýhodnenej krajine podľa VSP?

Aby bol váš výrobok oprávnený na nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu v rámci VSP, musí pochádzať zo zvýhodnenej krajiny podľa VSP. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v zvýhodnenej krajine podľa VSP, ak

 • úplne získané v zvýhodnenej krajine alebo
 • získané v zvýhodnenej krajine použitím materiálov, ktoré neboli úplne získané, ale boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu, ako sa vymedzuje v špecifických pravidlách pre výrobky v prílohe 22-03 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446,
  príloha 22-03 obsahuje dva súbory pravidiel: jeden uplatniteľný na najmenej rozvinuté zvýhodnené krajiny podľa VSP, jeden uplatniteľný na všetky ostatné zvýhodnené krajiny podľa VSP.

Príklady hlavných druhovšpecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok – napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému)
 • osobitné operácie – vyžaduje sa osobitný výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien do priadze – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom, odevnom a chemickom priemysle

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Predpokladá sa dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

Pravidlo tolerancie v rámci VSP umožňuje výrobcovi používať nepôvodné materiály, ktoré sú za bežných okolností zakázané špecifickým pravidlom pre výrobky, pokiaľ ich čistá hmotnosť alebo hodnota nepresahuje

 • 15 % hmotnosti výrobku v prípade poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov zatriedených do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, iných ako spracované produkty rybolovu kapitoly 16
 • 15 % ceny výrobku zo závodu v prípade priemyselných výrobkov iných ako textil a odevy

Osobitné tolerancie sa uplatňujú na textílie a odevy zatriedené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámke 6 a poznámke 7 prílohy A Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe 22-03.

Túto toleranciu nemožno použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.

Kumulácia

VSP stanovuje tieto spôsoby kumulácie pôvodu:

 • Dvojstranná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v EÚ pri výrobe výrobku počítali tak, ako keby mali pôvod v zvýhodnenej krajine podľa VSP
 • Regionálna kumulácia, ktorá umožňuje kumuláciu v rámci určených regionálnych skupín krajín. V súčasnosti sa to týka

Skupina I

 • Kambodža
 • Indonézia
 • Laos
 • Mjanmarsko/Barma
 • Filipíny
 • Vietnam*

*Vietnam už nebude zvýhodnenou krajinou podľa VSP od 1. januára2023.

skupina III

 • Bangladéš
 • Bhután
 • India
 • Nepál
 • Pakistan
 • Srí Lanka

Táto kumulácia umožňuje, aby sa materiály dovezené z krajín tej istej skupiny považovali za pôvodné, ak sa použijú pri výrobe výrobku. V prílohe 22-05 sú stanovené určité osobitné podmienky pre textilné výrobky a určité výrobky, ktoré sú vylúčené z regionálnej kumulácie uvedenej v prílohe 22-04.

 • Krížová regionálna kumulácia, ktorá umožňuje zvýhodneným krajinám skupiny I a skupiny III použiť materiál z inej krajiny ako pôvodný materiál. Táto kumulácia je predmetom žiadosti, ktorá sa neudeľuje automaticky. V súčasnosti existuje jedna takáto kumulácia.
 • Rozšírená kumulácia, ktorá zvýhodnenej krajine umožňuje požiadať o kumuláciu s krajinou, s ktorou má Európska únia dohodu o voľnom obchode. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.
 • Kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v týchto troch krajinách považovali za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sa používajú pri výrobe výrobku. Poľnohospodársky tovar zatriedený do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému je z tohto druhu kumulácie vylúčený.

Výnimky

Za osobitných podmienok sa môže udeliť osobitná výnimka s cieľom umožniť voľnejšie pravidlá pôvodu uplatniteľné na konkrétne výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách. Takáto výnimka bola Kapverdským ostrovom udelená a v súčasnosti pre ne platí.

Ďalšie požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky protokolu (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo o nepozmeňovaní).

Pravidlo o nepozmeňovaní

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať zo zvýhodnenej krajiny podľa VSP do EÚ bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad:

 • pridanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými domácimi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervovanie výrobkov v dobrých podmienkach
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colné orgány môžu požadovať dôkazy o dodržiavaní pravidla, ako napríklad:

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • vecné alebo konkrétne dôkazy založené na označovaní alebo číslovaní balení
 • akýkoľvek dôkaz týkajúci sa samotného tovaru

Vrátenie cla

Náhrada ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného colného sadzobníka, je povolená v rámci systému VSP.

Postupy stanovenia pôvodu

Ako požiadať o zvýhodnenú tarifu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy stanovenia pôvodu týkajúce sa žiadosti o preferenčnú colnú sadzbu a overovania colnými orgánmi sú stanovené v článkoch 60 a 70 až 112 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447. Objasňujú napríklad, ako deklarovať pôvod výrobku, ako žiadať o preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Vyhlásenie o pôvode

 • Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje pri dovoze do EÚ, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 500 EUR v prípade malých balení alebo 1 200 EUR v prípade osobnej batožiny.

Dôkazy o pôvode

Vývozcovia zvýhodnených krajín môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok je pôvodný, poskytnutím potvrdenia o pôvode, ktoré môže vyhotoviť

Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode vyhotovené registrovaným vývozcom na faktúre, dodacom liste, baliacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý umožňuje identifikáciu tovaru a vývozcu. Znenie potvrdenia o pôvode sa stanovuje v prílohe 22-07 k nariadeniu (EÚ) 2015/2447. Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa potvrdenia o pôvode, pozri najmä články 92 a 93 uvedeného nariadenia.

Po 30. júni 2020 je dôkazom o pôvode na účely žiadosti o preferenčné sadzobné zaobchádzanie v rámci VSP potvrdenie o pôvode vydané vývozcami, ktorí sú registrovaní vo zvýhodnenej krajine v systéme registrovaných vývozcov (REX). Certifikáty formulára A sa po tomto dátume už neprijímajú.

Vzhľadom na narušenie spôsobené pandémiou COVID-19 je však možné požiadať o predĺžené prechodné obdobie. Krajiny, v ktorých nebolo možné zaviesť alebo používať systém REX v dôsledku pandémie, môžu využiť ďalšie predĺženie prechodného obdobia do 31. decembra 2020, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2020/750. Pravidelné aktualizácie nájdete na webovom sídle sekcie REX.

Potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodným výrobkom alebo či spĺňa iné požiadavky na pôvod. VSP je založený na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi zvýhodnenej krajiny a EÚ
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú colné orgány zvýhodnenej krajiny, ale v prípade potreby sa na takýchto vyšetrovaniach môže zúčastniť Komisia alebo orgány členských štátov EÚ
 • po ukončení overovania orgány zvýhodnenej krajiny oznámia výsledky žiadajúcim orgánom členského štátu EÚ, ktorý vykoná konečné určenie pôvodu.

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Požiadavky na výrobky a obchodné režimy, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.

Pomocou funkcie Môj obchodný asistent vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu.

Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv identifikovať jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať pomocou názvu vášho produktu vo vstavanom vyhľadávači.

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, sanitárne a fytosanitárne normy

Získajte informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.

V časti Môj obchodný asistent vyhľadajte pravidlá týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu.

Doklady a postupy colného konania

Dôkaz o pôvode

Vývozcovia zvýhodnených krajín môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok je pôvodný, poskytnutím potvrdenia o pôvode, ktoré môže vyhotoviť

Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode vyhotovené registrovaným vývozcom na faktúre, dodacom liste, baliacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý umožňuje identifikáciu tovaru a vývozcu. Znenie potvrdenia o pôvode sa stanovuje v prílohe 22-07 k nariadeniu (EÚ) 2015/2447. Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa potvrdenia o pôvode, pozri najmä články 92 a 93 uvedeného nariadenia.

Po 30. júni 2020 je dôkazom o pôvode na účely žiadosti o preferenčné sadzobné zaobchádzanie v rámci VSP potvrdenie o pôvode vydané vývozcami, ktorí sú registrovaní vo zvýhodnenej krajine v systéme registrovaných vývozcov (REX). Certifikáty formulára A sa po tomto dátume už neprijímajú.

Vzhľadom na narušenie spôsobené pandémiou COVID-19 je však možné požiadať o predĺžené prechodné obdobie. Krajiny, v ktorých nebolo možné zaviesť alebo používať systém REX v dôsledku pandémie, môžu využiť ďalšie predĺženie prechodného obdobia do 31. decembra 2020, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2020/750. Pravidelné aktualizácie nájdete na webovom sídle sekcie REX.

Potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia.

Iné dokumenty

Colné režimy pre dovoz a vývoz.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • Pravidlá EÚ týkajúce sa
  • Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia
  • Politika EÚ v oblasti duševného vlastníctva a rozvojové krajiny

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Užitočné odkazy a dokumenty

Skontrolujte konkrétne pravidlá a tarify, ktoré sa vzťahujú na tovar, ktorý chcete importovať/exportovať v časti Môj obchodný asistent.

Nariadenie (EÚ) č. 978/2012 o všeobecných colných preferenciách.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy