Všeobecný systém preferencií (VSP)

Dováža vaša spoločnosť výrobky z rozvojových alebo najmenej rozvinutých krajín? Táto časť vám pomôže pochopiť VSP EÚ.

O VSP

Súčasný všeobecný systém preferencií EÚ (VSP) [nariadenie (EÚ) č. 978/2012] sa uplatňuje od 1. januára 2014.

Tri opatrenia systému, všeobecný systém VSP, stimulačný systém VSP+ a systém Všetko okrem zbraní (EBA), sa posilňujú úpravou preferencií a zabezpečením ich väčšieho vplyvu.

Krajiny oprávnené na VSP sú uvedené v prílohe I k nariadeniu o VSP.  Krajiny, ktoré využívajú nové preferencie VSP, sú uvedené v prílohe II.  Príjemcovia pomoci „Všetko okrem zbraní“ sú uvedení v prílohe IV.

Ako požiadať o osobitné stimulačné opatrenie pre udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, VSP+ je stanovený v nariadení (EÚ) č. 978/2012 a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 155/2013.

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá pôvodu

Kde nájdem pravidlá?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v týchto právnych dokumentoch:

Upozorňujeme, že ide o komplexné nariadenia, ktoré sa netýkajú len pôvodu. Príručka Komisie pre používateľov o pravidlách pôvodu VSP (Pravidlá pôvodu Európskej únie pre VSP: Príručka pre používateľov) obsahuje neoficiálnu konsolidovanú verziu právneho textu týkajúceho sa pravidiel pôvodu VSP.

Má môj výrobok pôvod v zvýhodnenej krajine podľa VSP?

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na získanie nižšej alebo nulovej preferenčnej sadzby v rámci VSP, musí mať pôvod v zvýhodnenej krajine podľa VSP. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v zvýhodnenej krajine podľa VSP, ak je

 • úplne získaný v zvýhodnenej krajine alebo
 • získané vo zvýhodnenej krajine obsahujúce materiály, ktoré neboli úplne získané, ale boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu, ako sa vymedzuje v osobitných pravidlách pre výrobky v prílohe 22 – 03 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446,
  príloha 22 – 03 obsahuje dva súbory pravidiel: jedna sa vzťahuje na najmenej rozvinuté zvýhodnené krajiny podľa VSP, jedna sa vzťahuje na všetky ostatné zvýhodnené krajiny podľa VSP.

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok – napríklad výroba papiera (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky

Predpokladá sa dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

V rámci VSP pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi používať nepôvodné materiály, ktoré sú podľa osobitného pravidla pre výrobok bežne zakázané, pokiaľ ich čistá hmotnosť alebo hodnota nepresahuje

 • 15 % hmotnosti výrobku určeného na poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky zatriedené do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, okrem spracovaných produktov rybolovu kapitoly 16
 • 15 % ceny výrobku zo závodu pre priemyselné výrobky iné ako textílie a odevy

Špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámke 6 a poznámke 7 prílohy A Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe 22 – 03.

Táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.

Kumulácia

V VSP sa stanovujú tieto spôsoby kumulácie pôvodu:

 • Dvojstranná kumulácia, ktorá umožňuje započítanie materiálov s pôvodom v EÚ, ako keby mali pôvod vo zvýhodnenej krajine podľa VSP, keď sa používajú pri výrobe výrobku
 • Regionálna kumulácia, ktorá umožňuje kumuláciu v rámci určených regionálnych skupín krajín. V súčasnosti sa to vzťahuje na

Skupina I

 • Kambodža
 • Indonézia
 • Laos
 • Mjanmarsko/Barma
 • Filipíny
 • Vietnam

Skupina III

 • Bangladéš
 • Bhután
 • India
 • Nepál
 • Pakistan
 • Srí Lanka

Táto kumulácia umožňuje, aby sa materiály dovezené z krajín tej istej skupiny započítali ako pôvodné, keď sa použili pri výrobe výrobku. V prílohe 22 – 05 sú stanovené určité osobitné podmienky pre textilné výrobky a určité výrobky, ktoré sú vylúčené z regionálnej kumulácie, uvedené v prílohe 22 – 04.

 • Medziregionálna kumulácia, ktorá umožňuje zvýhodneným krajinám skupiny I a skupiny III používať materiál druhej krajiny ako materiál s pôvodom. Táto kumulácia je predmetom žiadosti, ktorá sa neudeľuje automaticky. V súčasnosti existuje jedna takáto kumulácia.
 • Rozšírená kumulácia, ktorá umožňuje zvýhodnenej krajine požiadať o kumuláciu s krajinou, s ktorou má Európska únia dohodu o voľnom obchode. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.
 • Kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v týchto troch krajinách započítali ako materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, keď sa používajú pri výrobe výrobku. Poľnohospodársky tovar zatriedený do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému je z tohto druhu kumulácie vylúčený.

Výnimky

Za osobitných podmienok sa môže udeliť osobitná výnimka s cieľom umožniť voľnejšie pravidlá pôvodu uplatniteľné na konkrétne výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách. Takáto výnimka bola udelená Kapverdom a v súčasnosti platí pre Kapverdy.

Ďalšie požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky protokolu (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo nepozmeňovania).

Pravidlo o nezmenenej úprave

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať zo zvýhodnenej krajiny podľa VSP do EÚ bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • pridávanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými domácimi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervovanie výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colné orgány môžu požadovať dôkaz o splnení tohto pravidla, ako napríklad:

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní balení
 • akýkoľvek dôkaz týkajúci sa samotného tovaru

Vrátenie cla

Vrátenie ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla, je povolené v rámci systému VSP.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Ako žiadať o preferenčnú sadzbu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy týkajúce sa pôvodu týkajúce sa žiadosti o preferenčnú colnú sadzbu a overovania colnými orgánmi sú stanovené v článkoch 60 a 70 – 112 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447. Objasňujú napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako žiadať o preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Vyhlásenie o pôvode

 • Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje pri dovoze do EÚ, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 500 EUR v prípade malých balení alebo 1 200 EUR v prípade osobnej batožiny.

Dôkazy o pôvode

Vývozcovia zvýhodnených krajín môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok je pôvodný, a to tak, že poskytnú potvrdenie o pôvode, ktoré môže vyhotoviť

 • vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX)
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode vyhotovené registrovaným vývozcom na faktúre, dodacom liste, baliacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade umožňujúcom identifikáciu tovaru a vývozcu. Znenie potvrdenia o pôvode je stanovené v prílohe 22 – 07 k nariadeniu (EÚ) 2015/2447. Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa potvrdenia o pôvode, pozri najmä články 92 a 93 uvedeného nariadenia.

Po 30. júni 2020 je dôkazom o pôvode na účely žiadosti o preferenčné sadzobné zaobchádzanie v rámci VSP potvrdenie o pôvode vydané vývozcami, ktorí sú registrovaní vo zvýhodnenej krajine v systéme registrovaných vývozcov (REX). Po tomto dátume sa osvedčenia na tlačive A už neprijímajú.

Vzhľadom na narušenie spôsobené pandémiou COVID-19 je však možné požiadať o predĺžené prechodné obdobie. Krajiny, v ktorých sa systém REX nemohol zaviesť ani používať v dôsledku pandémie, môžu využiť ďalšie predĺženie prechodného obdobia do 31. decembra 2020, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2020/750. Pravidelné aktualizácie nájdete na webovom sídle REX.

Potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. VSP je založený na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi zvýhodnenej krajiny a EÚ
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú colné orgány zvýhodnenej krajiny, ale v prípade potreby sa na takýchto vyšetrovaniach môžu zúčastniť Komisia alebo orgány členských štátov EÚ.
 • po ukončení overovania orgány zvýhodnenej krajiny oznámia výsledky žiadajúcim orgánom členského štátu EÚ, ktoré vykonajú konečné určenie pôvodu.

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Požiadavky na výrobky a obchodné režimy, ktoré musí tovar spĺňať, aby sa mohol dovážať do Európskej únie.

 

Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, pomocou môjho obchodného asistenta.

Ak sichcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky, sanitárne a fytosanitárne normy

Informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.

 

Vyhľadanie zdravotných, bezpečnostných a sanitárnych a fytosanitárnych pravidiel, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dôkaz o pôvode

Vývozcovia zvýhodnených krajín môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok je pôvodný, a to tak, že poskytnú potvrdenie o pôvode, ktoré môže vyhotoviť

 • vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX)
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode vyhotovené registrovaným vývozcom na faktúre, dodacom liste, baliacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade umožňujúcom identifikáciu tovaru a vývozcu. Znenie potvrdenia o pôvode je stanovené v prílohe 22 – 07 k nariadeniu (EÚ) 2015/2447. Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa potvrdenia o pôvode, pozri najmä články 92 a 93 uvedeného nariadenia.

Po 30. júni 2020 je dôkazom o pôvode na účely žiadosti o preferenčné sadzobné zaobchádzanie v rámci VSP potvrdenie o pôvode vydané vývozcami, ktorí sú registrovaní vo zvýhodnenej krajine v systéme registrovaných vývozcov (REX). Po tomto dátume sa osvedčenia na tlačive A už neprijímajú.

Vzhľadom na narušenie spôsobené pandémiou COVID-19 je však možné požiadať o predĺžené prechodné obdobie. Krajiny, v ktorých sa systém REX nemohol zaviesť ani používať v dôsledku pandémie, môžu využiť ďalšie predĺženie prechodného obdobia do 31. decembra 2020, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2020/750. Pravidelné aktualizácie nájdete na webovom sídle REX.

Potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia.

Iné dokumenty

Colné postupy pri dovoze a vývoze.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • Pravidlá EÚ týkajúce sa
  • Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia
  • Politika EÚ v oblasti duševného vlastníctva a rozvojové krajiny

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Užitočné odkazy a dokumenty

Skontrolujte si osobitné pravidlá a clá, ktoré sa vzťahujú na tovar, ktorý chcete dovážať/vyvážať v časti Môj obchodný asistent.

Nariadenie (EÚ) č. 978/2012 o všeobecných colných preferenciách.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy