Služby

Chcete predávať alebo nakupovať služby v EÚ? Tento oddiel vás nasmeruje na základné prvky jednotného trhu EÚ so službami, pokiaľ ide o právne predpisy, uznávanie odborných kvalifikácií, uplatňované normy a zahraničný obchod.

Služby majú zásadný význam pre hospodárstvo EÚ. Predstavujú viac ako 70 % HDP EÚ a majú rovnaký podiel na jeho zamestnanosti.

Práva dodávateľov z EÚ

Ak ste európsky poskytovateľ služieb, máte právo na

 • založenie spoločnosti v inej krajine EÚ

 • poskytovať alebo prijímať služby v inej krajine EÚ, ako je krajina, v ktorej máte sídlo

Právny základ jednotného trhu EÚ pre služby

Aký je právny základ európskeho jednotného trhu so službami?

Smernica o službách (2006/123/ES) sa týka väčšiny sektorov služieb vrátane maloobchodu, cestovného ruchu, stavebníctva a služieb pre podniky. Týka sa služieb, s ktorými sa obchoduje medzi krajinami EÚ, ako aj služieb poskytovaných v rámci jednej z krajín. Stručne povedané, smernica

 • odstraňuje byrokraciu a zjednodušuje pravidlá zriaďovania poskytovateľov služieb v ich domovskej krajine a v zahraničí
 • zjednodušenie pravidiel cezhraničného poskytovania služieb do iných krajín EÚ
 • posilňuje práva spotrebiteľov služieb
 • zabezpečiť ľahší prístup k širšiemu spektru služieb

V stručnej príručke k smernici o službách, ktorej cieľom je zistiť, ktoré služby sú pokryté, aké sú hlavné ustanovenia a ako je to prínosné pre poskytovateľov služieb a príjemcov služieb.

Okrem smernice o službách viacero odvetvových právnych predpisov stanovuje pravidlá pre finančné služby, dopravu, telekomunikácie, poštové služby a vysielanie.

Uznávanie odborných kvalifikácií

Uznávajú sa odborné kvalifikácie medzi krajinami EÚ?

Áno, odborníci v EÚ sa môžu voľne pohybovať v rámci hraníc a vykonávať svoje povolanie alebo poskytovať služby v zahraničí.

 • Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií (2005/36/ES) uľahčuje vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií medzi krajinami EÚ
 • existujú aj osobitné smernice pre právnikov a niektoré iné povolania, ktoré sa zaoberajú usadením sa v inom členskom štáte EÚ a cezhraničným poskytovaním služieb.
 • Európsky profesijný preukaz je celoeurópsky digitálny postup uznávania odborných kvalifikácií. V súčasnosti je k dispozícii pre všeobecné zdravotné sestry, fyzioterapeutov, lekárnikov, realitných agentov a horských vodcov
 • Databáza regulovaných povolaní obsahuje informácie o regulovaných povolaniach, štatistiku migrujúcich odborníkov, kontaktné miesta a vnútroštátne orgány v krajinách EÚ, krajinách EHP a vo Švajčiarsku.

O jednotnom trhu služieb EÚ.

 

Brexit

 • Tu nájdete analýzu právnych dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie služieb a vysielanie pracovníkov.
 • Môžete navštíviť ďalšie informatívne oznámenia o vplyve vystúpenia Spojeného kráľovstva – úplný zoznam je dostupný na webovej stránke EÚ o pripravenosti na brexit.

Vonkajší obchod

Dvojstranné obchodné dohody EÚ s tretími krajinami vedú k významným otvoreniam trhu pre obchod so službami. Zoznam obchodných dohôd je k dispozícii tu.

Informácie o obchode so službami na vašom trhu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy