Usług

Czy chcesz sprzedać lub kupić usługi w UE? W niniejszej sekcji przedstawiono podstawowe informacje na temat jednolitego rynku usług w UE w zakresie prawodawstwa, uznawania kwalifikacji zawodowych, stosowanych norm i handlu zewnętrznego.

Usługi mają kluczowe znaczenie dla gospodarki UE. Stanowią one ponad 70 % unijnego PKB i mają równy udział w zatrudnieniu.

Prawa dostawców z UE

Jeśli jesteś dostawcą usług w Europie, masz prawo do:

 • założyć firmę w innym kraju UE

 • świadczyć lub odbierać usługi w innym kraju UE niż to, w którym ma siedzibę Państwa firma

Podstawa prawna dla jednolitego rynku usług w UE

Jaka jest podstawa prawna dla europejskiego jednolitego rynku usług?

Dyrektywa o usługach (2006/123/WE) obejmuje większość sektorów usług, w tym usługi w zakresie handlu detalicznego, turystyki, budownictwa i usług dla przedsiębiorstw. Odnosi się ono do usług będących przedmiotem wymiany handlowej między państwami UE, a także do usług świadczonych w jednym z krajów. Krótko mówiąc, dyrektywa

 • likwiduje biurokrację i upraszcza zasady zakładania przedsiębiorstw w swoim kraju i za granicą.
 • uproszczenie przepisów dotyczących transgranicznego świadczenia usług w innych państwach UE
 • wzmacnia prawa konsumentów usług
 • zapewnienie łatwiejszego dostępu do szerszego zakresu usług

Wykorzystanie szybkiego przewodnika do dyrektywy usługowej w celu ustalenia, które usługi są objęte, jakie są główne przepisy i w jaki sposób przynosi on korzyści usługodawcom i usługobiorcom.

Oprócz dyrektywy usługowej szereg konkretnych przepisów sektorowych określa zasady dotyczące usług finansowych, transportu, telekomunikacjiusług pocztowych oraz nadawania.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Czy uznawane są kwalifikacje zawodowe w poszczególnych krajach UE?

Tak, pracownicy w UE mogą swobodnie przemieszczać się ponad granicami i wykonywać swoją działalność zawodową lub świadczyć usługi za granicą.

 • Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE) ułatwia wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych między państwami UE
 • istnieją również szczegółowe dyrektywy dotyczące prawników i niektórych innych zawodów zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej w innym państwie UE oraz transgranicznego świadczenia usług.
 • Europejska legitymacja zawodowa jest ogólnounijną procedurą cyfrową służącą uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Obecnie jest on dostępny dla pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, fizjoterapeutów, farmaceutów, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz przewodników górskich
 • Baza zawodów regulowanych zawiera informacje na temat zawodów regulowanych, danych statystycznych dotyczących pracowników migrujących, punktów kontaktowych i organów krajowych w państwach UE, państwach EOG i Szwajcarii.

O jednolitym unijnym rynku usług.

 

Brexit

 • Można tu znaleźć analizę skutków prawnych wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE w odniesieniu do świadczenia usług i delegowania pracowników.
 • Mogą Państwo zapoznać się z innymi wskazówkami dotyczącymi skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa – pełna lista jest dostępna na stronie internetowej UE poświęconej gotowości na brexit.

Handel zewnętrzny

Dwustronne umowy handlowe UE z państwami trzecimi prowadzą do znacznej otwartości rynku na handel usługami. Wykaz umów handlowych jest dostępny tutaj.

Informacje o handlu usługami na Państwa rynku.

Udostępnij tę stronę: