Produkty wytworzone zgodnie z zasadami ochrony

Ta strona służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do ogólnounijnych wymogów dotyczących produktów. Dodatkowe wymogi mogą mieć zastosowanie w zależności od kraju docelowego UE. Szczegółowe informacje można znaleźć w My Trade Asystent.

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdej rubryki znajduje się we wszystkich językach UE. Szczegółowe informacje są jednak dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Ograniczenia przywozowe dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych

Produkty zubożające warstwę ozonową

W celu ochrony środowiska zabrania się przywozu do Unii Europejskiej produktów i urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową. Zakaz ten ma zastosowanie do przywozu z dowolnego kraju, niezależnie od tego, czy jest stroną protokołu montrealskiego z 1987 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Substancje zubożające warstwę ozonową

W celu ochrony środowiska przywóz substancji zubożających warstwę ozonową (ODS) jest dozwolony do wprowadzania do Unii Europejskiej (UE) tylko wtedy, gdy spełnia określone warunki.

Zakaz stosowania produktów zawierających fluorowane gazy cieplarniane

Wprowadzanie do obrotu niektórych produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane jest zakazane w celu zmniejszenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych objętych protokołem z Kioto.

Wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu farb i lakierów

Farby i lakiery muszą spełniać wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu opracowane w celu zapobiegania negatywnym skutkom emisji lotnych związków organicznych (LZO) dla środowiska.

Wprowadzanie do obrotu produktów zawierających fluorowane gazy cieplarniane

Wprowadzanie do obrotu produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane podlega przepisom dotyczącym m.in. zakazów wprowadzania do obrotu, wymogów dotyczących etykietowania, zgłaszania informacji i obowiązków rejestracyjnych.

 

Ochrona zagrożonych gatunków (Fauna i Flora)

CITES – Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem

Przywóz gatunków objętych Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) podlega systemowi podwójnej kontroli, w tym kontroli wywozu i przywozu zarówno w państwie pochodzenia, jak i w wyznaczonych przez UE miejscach wprowadzenia.

Monitorowanie statystyczne handlu opastunem i włócznikiem

Przywóz tuńczyka i włócznika jest dozwolony tylko wtedy, gdy danemu ładunkowi towarzyszy statystyczny dokument przywozu. Celem środka jest ochrona dotkniętych gatunków.

System dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego

Przywóz tuńczyka błękitnopłetwego podlega systemowi dokumentacji połowów, którego celem jest identyfikacja pochodzenia wszystkich tuńczyków błękitnopłetwych w celu uregulowania stad tego gatunku, poprawy jakości i wiarygodności danych statystycznych oraz zapobiegania nielegalnym połowom, ich powstrzymywania i eliminowania.

System dokumentacji połowów w odniesieniu do Dissostichus spp.

Przywozowi Dissostichus spp. (powszechnie znanego jako antar) musi towarzyszyć dokumentacja połowów w celu wdrożenia środków monitorowania CCAMLR (Konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki).

Wymogi dotyczące przywozu produktów z fok

Zakazuje się przywozu do celów handlowych skór futerkowych ze szczeniąt foczych typu „harp” i szczeniąt fok kapturowych oraz wytworzonych z nich artykułów. Przywóz niektórych szczególnych produktów tego rodzaju może być dozwolony, jeżeli spełniają one określone wymogi.

Kontrola nielegalnych połowów

Przywóz niektórych produktów rybołówstwa jest kontrolowany w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (połowom NNN) oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

Kontrola nielegalnego drewna i produktów z drewna

Zakazuje się przywozu nielegalnie pozyskanego drewna i produktów z jego drewna.

System zezwoleń FLEGT na przywóz drewna

Przywóz produktów z drewna wywożonych z państw wdrażających ten dobrowolny system jest zakazany, chyba że dostawa jest objęta zezwoleniem FLEGT

 

Kontrola procesów produkcji i procesów poprodukcyjnych z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych

Wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów

Ze względu na ilość zawartych w nich substancji niebezpiecznych oraz w celu ochrony środowiska wprowadzanie do obrotu niektórych baterii i akumulatorów jest zabronione.

Wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji jest ograniczone w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzanym do obrotu w UE. Producenci i importerzy tych produktów ponoszą odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, w szczególności za promowanie ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku takich odpadów.

Produkty promieniotwórcze

Przywóz produktów promieniotwórczych podlega surowym ograniczeniom w celu ochrony środowiska i zdrowia publicznego przed ryzykiem promieniotwórczym.

 
Udostępnij tę stronę: