Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu między UE a Mołdawią

W czerwcu 2014 r. UE i Republika Mołdawii podpisały układ o stowarzyszeniu, który w pełni obowiązuje od lipca 2016 r. Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA) stanowi integralną część układu. Obniża on cła, z którymi borykają się przedsiębiorstwa europejskie przy wywozie do Mołdawii, i zwiększa skuteczność procedur celnych. Ponadto układ dodatkowo ułatwia handel dzięki stopniowemu zbliżaniu ustawodawstwa, zasad i procedur Mołdawii, w tym norm, do przepisów i procedur UE.

Umowa w skrócie

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Republiką Mołdawii został podpisany w czerwcu 2014 r. i w pełni obowiązuje od lipca 2016 r.

Zob. pełny tekst umowy i załączniki do niej.

Jakie są korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa?

Układ o stowarzyszeniu

 • ułatwia Panu wywóz i przywóz z Republiki Mołdowy (zwanej dalej „Mołdawią”)
 • obniża stawki celne i umożliwia skuteczne i szybkie podejmowanie procedur celnych

Ponadto układ ustanawia stopniowy proces zbliżania mołdawskiego ustawodawstwa, zasad i procedur do prawodawstwa, zasad i procedur UE, na przykład w dziedzinie norm, co jeszcze bardziej ułatwia handel.

Kto może eksportować z UE do Mołdawii na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia?

Jeżeli jesteś przedsiębiorstwem zarejestrowanym w jednym z państw członkowskich UE i uzyskałeś ważne zgłoszenie celne – a w razie potrzeby – pozwolenie na wywóz – możesz dokonać wywozu na podstawie układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia.

Kto może eksportować do UE z Mołdawii na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia?

Aby eksportować do UE w ramach umowy UE-Mołdawia, musisz być przedsiębiorstwem zarejestrowanym w Republice Mołdawii.

 

UE jest jednym z największych partnerów handlowych Mołdawii. Do najważniejszych towarów handlowych między UE a Mołdawią należą maszyny i urządzenia, produkty roślinne, tekstylia i artykuły włókiennicze, a także metale nieszlachetne.

Taryfy

Towary przemysłowe

W dniu tymczasowego wejścia w życie układu UE zniosła wszystkie cła na produkty przemysłowe z Mołdawii, natomiast Mołdawia zaczęła stopniowo znosić cła na niektóre produkty w okresie przejściowym trwającym od 3 do 5 lat, np.

 • niektóre rodzaje tworzyw sztucznych i podobnych produktów
 • meble
 • różne wyroby włókiennicze (np. dywany i odzież)

Do dnia 1 września 2019 r. Mołdawia całkowicie zniosła cła na te produkty.

Produkty rolne

Umowa obniża również taryfy celne na produkty rolne.

Mołdawia zgodziła się znieść cła na większość swoich produktów rolnych po okresie przejściowym trwającym do dziesięciu lat. Ma to znaczenie na przykład dla

 • wina
 • niektóre przetwory spożywcze

Ponadto Mołdawia zobowiązała się do zniesienia taryf celnych w ramach szczególnych kontyngentów taryfowych na szereg produktów wrażliwych, takich jak:

 • wieprzowina
 • drób
 • produkty mleczarskie
 • przetworzone produkty mięsne
 • cukry

Kontyngenty taryfowe przyznane na wywóz z UE tych produktów do Mołdawii są określone w wykazie koncesyjnym załącznika XV-D w następujący sposób:

Mołdawia – kontyngent taryfowy (w tonach)

 

2020

2021

2022

1. Wieprzowina *

4,500

5,000

5,500

2. Drób *

5,000

5,500

6,000

3. Mleczarstwo *

1,500

2,000

 

4. Przetworzone mięso

1,700

   

5. Cukry *

7,000

8,000

9,000

6. Substancje słodzące

640

   

* Kwoty na wieprzowinę, drób, przetwory mleczne i cukry zostały poddane przeglądowi w 2020 r.

Z kolei UE zniosła cła na produkty rolne od pierwszego dnia, z wyjątkiem konkretnych produktów wrażliwych, w odniesieniu do których wprowadziła również kontyngenty taryfowe. Oznacza to, że co roku jedynie ograniczona ilość produktów wrażliwych może być przedmiotem obrotu bezcłowego. Dokładne kwoty określono w załączniku 15A do układu o stowarzyszeniu.

Kontyngenty taryfowe przyznane mołdawskim wywozowi tych produktów do UE są określone w załączniku XV-A Produkty podlegające rocznym bezcłowym kontyngentom taryfowym (Unia) w następujący sposób:

UE – Kontyngent taryfowy (w tonach)*

Pomidory 2,000
Czosnek 220
Winogrona stołowe 20,000
Jabłka 40,000
Świeże wiśnie i czereśnie 1,500,000
Śliwki 15,000 
Sok winogronowy 500

*Kwoty te są zarządzane zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. Okres składania wniosków trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Przed dokonaniem wywozu należy sprawdzić równowagę każdego mającego zastosowanie kontyngentu.

Jeżeli przywóz do UE przekroczy te kontyngenty taryfowe, zastosowanie będzie miało cło KNU. Ponadto należy zauważyć, że niektóre owoce i warzywa wymagają zapłaty cen wejścia do UE. Dotyczy to na przykład pomidorów. Oznacza to, że dodatkowe opłaty mogą być dodawane do opłat przywozowych za towar, jeżeli jego cena importowa jest niższa od ustalonej ceny wejścia.

Ponadto załącznik XV-C zawiera wykaz produktów rolnych, w odniesieniu do których UE może stosować „mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł”. Oznacza to, że jeżeli przywóz z Mołdawii przekroczy pewien poziom, UE może zawiesić niższe cła na te produkty na okres sześciu miesięcy.

Umowa nie zezwala na cła wywozowe. Zawiera ona również tzw. klauzulę zawieszającą. Klauzula ta oznacza, że ani UE, ani Mołdawia nie mogą podwyższyć należności celnych ani wprowadzić nowych ceł na towary pochodzące od drugiej strony. Umowa zakazuje również ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie (z wyjątkiem ograniczeń dozwolonych zgodnie z zasadami WTO, takimi jak art. XI GATT).

 

Stawka celna mająca zastosowanie do Twojego produktu znajduje się w mójm asystentu handlowym.

Reguły pochodzenia

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w mójm asystentuhandlowym, aby ocenić, czy produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować prawidłowe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia można znaleźć w niniejszej sekcji.

Pochodzenie jest „narodowością ekonomiczną” towarów będących przedmiotem handlu. Jeśli jesteś nowym tematem, można znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji „Towary”.

Reguły pochodzenia

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia mające zastosowanie na mocy układu o stowarzyszeniu z Mołdawią są określone w dodatku I do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (konwencja PEM). Regułyte są poddawane przeglądowi, a nowy zestaw alternatywnych reguł pochodzenia powinien mieć zastosowanie w połowie 2021 r., w tym przepisy dotyczące kumulacji, zwrotu ceł, tolerancji i zasady niezmienności (zob. poniżej), które zostaną złagodzone.

Konwencja PEM w sprawie reguł pochodzenia ma na celu ustanowienie wspólnych reguł pochodzenia i kumulacji między 25 umawiającymi się stronami (UE, EFTA, krajami bałkańskimi i partnerami umów o wolnym handlu z południowego i wschodniego sąsiedztwa UE) oraz UE, aby ułatwić handel i zintegrować łańcuchy dostaw w obrębie strefy.

Wykaz umawiających się stron PEM

Szczegółowe informacje na temat paneurośródziemnomorskiego systemu można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Czy mój produkt pochodzi z UE lub Mołdawii zgodnie z konwencją PEM?

Aby produkt mógł zostać objęty niższą lub zerową taryfą preferencyjną na mocy konwencji PEM, musi on pochodzić z UE lub z Mołdawii.

Produkt „pochodza”, jeżeli jest:

 • całkowicie uzyskane w UE lub w Mołdawii, lub
 • wytworzone w UE lub w Mołdawii przy użyciu materiałów niepochodzących, jeżeli materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu zgodnie z regułami dotyczącymi konkretnych produktów określonymi w załączniku II do dodatku I do konwencji PEM zob.
  również załącznik I „Uwagi wstępne” do reguł pochodzenia dotyczących konkretnych produktów. W odniesieniu do niektórych produktów istnieją pewne alternatywne przepisy dotyczące konkretnych produktów – zob. dodatek II

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w rozdziale, takie jak niewystarczająca obróbka lub niewystarczająca przetworzenie oraz zasada bezpośredniego transportu. Istnieją również pewne dodatkowe możliwości elastyczności, aby pomóc Ci w przestrzeganiu przepisów dotyczących konkretnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

 

Przykłady głównych rodzajów przepisów dotyczących konkretnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekraczać określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej – proces produkcji powoduje zmianę klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 systemu zharmonizowanego) z masy celulozowej niepochodzącej (system zharmonizowany rozdział 47)
 • szczególne działania – wymagany jest szczególny proces produkcji, na przykład przędzenie włókien do przędzy – takie reguły stosuje się głównie w przemyśle włókienniczym i chemicznym.

Wskazówki dotyczące zgodności z przepisami dotyczącymi konkretnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc Ci w przestrzeganiu przepisów dotyczących konkretnych produktów, takich jak tolerancje lub kumulacja.

Tolerancja
 • reguła tolerancji pozwala producentowi na użycie materiałów niepochodzących, które są normalnie zakazane przez regułę dotyczącą konkretnego produktu, do 10 % ceny ex-works produktu.
 • tolerancja ta nie może być stosowana w celu przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących konkretnych produktów.
 • szczególne tolerancje mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieżowych sklasyfikowanych w działach HS 50–63, które są zawarte w uwagach 5–6 załącznika I Uwagi wstępne do wykazu w załączniku II.
Kumulacja

Konwencja PEM przewiduje trzy sposoby kumulacji pochodzenia

 • kumulacja dwustronna – materiały pochodzące z Mołdawii mogą być liczone jako pochodzące z UE (i odwrotnie) w przypadku wykorzystania do produkcji produktu w UE
 • kumulacja diagonalna – materiały pochodzące z jednej umawiającej się strony konwencji PEM mogą być liczone jako pochodzące z innej Umawiającej się Strony przy ocenie, czy produkt końcowy jest produktem pochodzącym w celu skorzystania z preferencyjnego dostępu w przypadku wywozu do trzeciej Umawiającej się Strony w strefie paneurośródziemnomorskiej
  Jednakże kumulacja diagonalna ma zastosowanie tylko wtedy, gdy obowiązuje umowa handlowa między wszystkimi zainteresowanymi Umawiającymi się Stronami a tymi państwami stosują te same reguły pochodzenia. Proszę sprawdzić „matrycę” (tabelę zawierającą wszystkie obowiązujące umowy z wykorzystaniem konwencji PEM), która określa umawiające się strony, z którymi Mołdawia może stosować kumulację diagonalną. W kwietniu 2020 r. wspólnymi partnerami UE i Republiki Mołdawii kwalifikującymi się do diagonalnej kumulacji były Turcja i Bałkany Zachodnie (partnerzy w ramach Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu – CEFTA).
 • pełna kumulacja – obróbka lub przetwarzanie dokonane na terytorium Umawiającej się Strony PEM można uznać za operacje przeprowadzone na terytorium innej umawiającej się strony PEM, niezależnie od tego, czy przetwarzanie jest wystarczające do nadania statusu pochodzenia w
  Mołdawii, może zastosować pełną kumulację w handlu wewnątrz państw CEFTA.

 

Jak działa kumulacja diagonalna?

Kumulacja diagonalna występuje między kilkoma różnymi krajami, które mają te same reguły pochodzenia i które zawarły między sobą umowy handlowe. Ma to miejsce wtedy, gdy producent towarów w jednym z tych krajów może przywozić materiały i wykorzystywać je tak, jakby pochodziły one z własnego kraju. Na przykład zgodnie z konwencją PEM mołdawski przedsiębiorca produkujący odzież na wywóz do UE może wykorzystywać tkaniny pochodzące z Turcji do produkcji odzieży i może je traktować jako pochodzące z Mołdawii. Wymóg podwójnego przetworzenia, tj. produkcji tkanin z przędzy (niepochodzącej) i produkcji odzieży, został spełniony, a odzież uważana jest za pochodzącą z Mołdawii przy wywozie do UE i w związku z tym będzie korzystać ze swobodnego dostępu do rynku UE.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące kumulacji PEM można znaleźć tutaj.

Inne wymogi

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w konwencji, takie jak niedostateczna obróbka lub niewystarczająca przetworzenie lub zasada bezpośredniego transportu.

Transport przez państwo trzecie: zasada transportu bezpośredniego

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE do Mołdawii (i odwrotnie) lub przez terytoria Umawiających się Stron, do których ma zastosowanie kumulacja, bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Niektóre operacje mogą być prowadzone w państwie trzecim, jeżeli produkty pozostają pod dozorem celnym, takie jak:

 • rozładunek
 • ponowne załadowanie
 • wszelkie inne czynności mające na celu zachowanie produktów w dobrym stanie

Dowody, że warunki te zostały spełnione, dostarcza się organom celnym kraju przywozu poprzez przedstawienie:

 • jednolity dokument przewozowy (np. konosament), który obejmuje przejazd z państwa wywozu przez państwo trzecie, przez które towary były przewożone tranzytem;
 • świadectwo wydane przez organy celne państwa trzeciego, przez które przewozisz swoje towary
 • w przypadku ich braku, jakiekolwiek dokumenty potwierdzające

Zwrot należności celnych

Zgodnie z konwencją PEM w handlu między UE a Mołdawią nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceł uprzednio zapłaconych za materiały niepochodzące wykorzystane do wytworzenia produktu wywożonego w ramach taryfy preferencyjnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Eksporterzy i importerzy muszą przestrzegać procedur dotyczących pochodzenia. Procedury te są określone w tytule V dotyczącym dowodu pochodzenia oraz w tytule VI dotyczącym uzgodnień w sprawie współpracy administracyjnej. Wyjaśniono w nich np. sposób deklarowania pochodzenia produktu, sposób zgłaszania preferencji lub sposób, w jaki organy celne mogą zweryfikować pochodzenie produktu.

Jak ubiegać się o taryfę preferencyjną?

Aby skorzystać z taryfy preferencyjnej, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia.

Dowodem pochodzenia może być:

Dowód pochodzenia jest ważny przez okres 4 miesięcy od daty wystawienia.

Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED

 • świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiają organy celne kraju wywozu
 • Załącznik IIIa i załącznik IIIb zawierają wzory świadectw EUR.1 i EUR-MED oraz instrukcje ich wypełniania.
 • eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące tego, kiedy należy skorzystać ze świadectwa EUR.1 lub świadectwa EUR-MED, znajdują się na stronie 72 podręcznika.

Deklaracja pochodzenia lub deklaracja pochodzenia EUR-MED

Eksporterzy mogą samooświadczyć, że ich produkt pochodzi z UE lub umawiającej się strony konwencji PEM, przedstawiając deklarację pochodzenia. Deklarację pochodzenia można sporządzić przez:

 • upoważniony eksporter
 • eksportera, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza 6 000 EUR
Jak sporządzać deklarację pochodzenia?

Eksporter powinien typować, stemplować lub wydrukować następującą deklarację na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym identyfikującym produkt (załącznik IVa):

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (pozwolenie celne nr...) ) oświadczam, że o ile nie wskazano inaczej, produkty te są pochodzenia preferencyjnego...”.

Jak sporządzić deklarację pochodzenia EUR-MED

W takim przypadku zgłoszenie jest następujące (załącznik IVb):

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (pozwolenie celne nr...) oświadcza, że o ile nie wskazano inaczej, produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie.

zastosowano kumulację z... (nazwa kraju/państw).

- nie zastosowano kumulacji

Deklarację pochodzenia można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE lub w dowolnym języku urzędowym w strefie PEM, o której mowa w załączniku IV lit. a) i b) (oświadczenie dotyczące kumulacji powinno zawsze być sporządzone w języku angielskim).

Musisz podpisać deklarację pochodzenia odręcznie. Jeżeli jesteś upoważnionym eksporterem, jesteś zwolniony z tego wymogu, pod warunkiem że przedstawi swojemu organowi celnemu pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie oświadczenia identyfikujące Cię.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą zweryfikować, czy przywieziony produkt rzeczywiście jest produktem pochodzącym lub czy spełnia on inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:

 • współpraca administracyjna między organami celnymi stron przywozu i wywozu
 • kontrole przeprowadzane przez lokalne organy celne. Wizyty Strony dokonującej przywozu u eksportera nie są dozwolone

Władze strony dokonującej wywozu dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia i informują władze strony dokonującej przywozu o wynikach.

Wymogi dotyczące produktu 

Przepisy i wymogi techniczne

Mołdawia podjęła kroki w celu zbliżenia swojego ustawodawstwa, norm i procedur dotyczących barier technicznych w handlu do przepisów UE. Ułatwia to wymianę handlową między Mołdawią a UE.

Mołdawia dokonała zbliżenia przepisów, w tym:

 • akredytacja i wprowadzanie produktów do obrotu. W niniejszym dokumencie określono moduły procedur oceny zgodności.
 • ogólne bezpieczeństwo produktów określające kryteria dotyczące tego, co należy brać pod uwagę przy określaniu produktu jako bezpiecznego, oraz określające, kiedy należy zakazać produktu, ponieważ stwarza on poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa

Wykaz tych rozporządzeń i innych aktów prawnych wdrożonych przez Mołdawię znajduje się w załączniku XVI do układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia.

Mołdawia zgodziła się również na zbliżenie przepisów

 • wymagania bezpieczeństwa dotyczące szerokiej gamy produktów, w tym maszyn, dźwigów, zabawek, wyrobów medycznych i prostych zbiorników ciśnieniowych
 • produkty, które nie wymagają etykiety Conformité Européenne (CE), np. produkty kosmetyczne, pojazdy silnikowe, chemikalia i produkty farmaceutyczne

Jeśli chodzi o normy, Mołdawia:

 • przyjmowanie norm międzynarodowych i europejskich zgodnie z najlepszymi praktykami
 • zobowiązując się do uchylenia wszelkich sprzecznych ze sobą norm krajowych. Obejmuje to wszelkie sprzeczne normy GOST (Gsudarstvenny Standart) stosowane w państwach postowieckich – mołdawski krajowy organ normalizacyjny powołał siedem komitetów technicznych w celu zidentyfikowania sprzecznych norm, które mają zostać uchylone.

 

Jeżeli chcesz przywozić towary z Mołdawii do UE od producenta, który zdecydował się na stosowanie ich własnych specyfikacji z Mołdawii, musisz uzyskać deklarację zgodności UE podpisaną przez producenta.

Deklaracja zgodności UE poświadcza i oświadcza, że dane produkty spełniają odpowiednie wymogi i normy. Po wypełnieniu tego wymogu producent może załączyć do swoich towarów etykietę Conformité Européenne (CE), która wskazuje, że spełnia normy UE.

Jeżeli Twój producent zdecyduje się na udowodnienie zgodności za pomocą deklaracji zgodności UE, może kosztować więcej pod względem pieniędzy i czasu niż praca ze zharmonizowanymi normami UE, które zapewniają równoważność.

Zapoznaj się ze zharmonizowanymi normami pogrupowanymi przez istniejące dyrektywy sektorowe dotyczące produktów.

Kontakty dotyczące wymogów technicznych

W jaki sposób wiem, że towary importowane do UE są zgodne z unijnymi przepisami i normami?

Jeżeli przywożą Państwo do UE towary stwarzające duże zagrożenie dla interesu publicznego (np. zbiorniki ciśnieniowe, dźwigi i niektóre maszyny), ocena zgodności musi zostać przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną (która jest zazwyczaj konkretną organizacją, taką jak laboratoria lub jednostki kontrolujące i certyfikujące akredytowane przez rząd mołdawski).

Ministerstwo Gospodarki i Infrastruktury monitoruje podległe im instytucje odpowiedzialne za takie zadania jak procedury oceny zgodności, weryfikacje metrologiczne i akredytacja przedsiębiorstw. Instytucje te obejmują:

Należy pamiętać, że w przypadku dużej liczby towarów będziesz musiał uzyskać obowiązkową certyfikację, którą może wydać jedna z akredytowanych instytucji oceny zgodności.

UE i Mołdawia pracują obecnie nad takim rodzajem umowy o wzajemnym uznawaniu, która umożliwi wprowadzanie do obrotu niektórych produktów przemysłowych spełniających wymogi zgodności bez dalszych badań lub procedur zgodności.

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa – SPS

Bezpieczeństwo żywności, zdrowie zwierząt i roślin

W odniesieniu do handlu roślinami, produktami rolnymi i spożywczymi, które są świadome zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, Mołdawia zgodziła się na zbliżenie przepisów UE, w tym:

 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych
 • szczegółowe przepisy dotyczące paszy dla zwierząt
 • przepisy dotyczące organizmów zmodyfikowanych genetycznie
 • przepisy dotyczące towarów medycznych do celów weterynaryjnych

Wykaz wszystkich objętych nim produktów znajduje się w załączniku XVII-A do układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia.

Czy planujesz import towarów z Mołdawii do UE?

 • Twój towar musi zostać zarejestrowany w Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (ANSA).
 • należy złożyć oświadczenie informujące ANSA o konkretnych towarach, które importujesz
 • musisz uzyskać świadectwo fitosanitarne wydane w Mołdawii, które umożliwia wprowadzenie towarów do UE

Proszę zauważyć, że

 • jeżeli przywożą Państwo do UE jakiekolwiek towary wymienione jako gatunki w ramach Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), będziesz mógł to zrobić jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez mołdawskie Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska. Czy Państwa towar jest wymieniony w wykazie? Więcej informacji można znaleźć tutaj
 • jeżeli importujesz do UE jakiekolwiek toksyczne substancje i materiały chemiczne, musisz uzyskać pozwolenie na przywóz od Ministerstwa Rolnictwa Mołdawii.
 • w przypadku przywozu toksycznych substancji chemicznych należy skontaktować się z krajowym oficjalnym punktem kontaktowym.

Departament Zdrowia Zwierząt przydzielony Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności jest odpowiedzialny za kontrolę weterynaryjną żywych zwierząt w Mołdawii. Wykaz szczegółowych przepisów dotyczących postępowania z chorobami zwierząt lub roślin i ryb znajduje się w załączniku XVIII-A do układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia.

Kontakty w zakresie wymagań sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Bariery techniczne w handlu

Chociaż przepisy techniczne są ważne, mogą one niekiedy stanowić barierę w handlu międzynarodowym, a zatem mogą stanowić znaczne obciążenie dla Państwa jako eksportera.

 • jeśli uważasz, że napotykasz barierę handlową, która spowalnia działalność gospodarczą lub uniemożliwia Ci eksport, możesz nam powiedzieć
 • jak powstrzymać Państwa eksport do Mołdawii za pomocą formularza internetowego – UE przeanalizuje Państwa sytuację i podejmie odpowiednie działania

Skontaktuj się z nami

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Umowa zapewnia bardziej przejrzyste i uproszczone procedury celne w celu ułatwienia wymiany handlowej i zmniejszenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Dokumenty

W przewodnikach krok po kroku opisano różne rodzaje dokumentów, które należy przygotować do odprawy celnej swoich produktów.

W zależności od produktu organy celne mogą zażądać wszystkich lub niektórych z poniższych elementów.

 • faktura handlowa (określić szczegółowe wymogi dotyczące jej formy i treści w mójm asystentu handlowym)
 • wykaz opakowań
 • pozwolenia na przywóz niektórych towarów
 • certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi produktów, takimi jak wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, etykietowanie i opakowanie.
 • dowód pochodzenia – deklaracja pochodzenia

Dla większej pewności można z wyprzedzeniem złożyć wniosek o wiążącą informację taryfową lub wiążącą informację o pochodzeniu.

Szczegółowe informacje na temat tego, jakie dokumenty należy przedstawić do odprawy celnej Twojego produktu, można znaleźć w mójm asystentu handlowym.

Procedury potwierdzania i weryfikacji pochodzenia

Opisy sposobu udowodnienia pochodzenia produktów w celu ubiegania się o preferencyjne stawki celne oraz zasady dotyczące weryfikacji pochodzenia przez organy celne znajdują się w sekcji dotyczącej reguł pochodzenia powyżej.

Informacje na temat ogólnych procedur celnych dotyczących przywozu i wywozu można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Umowa chroni Twoje prawa własności intelektualnej przy przywozie lub wywozie towarów do Mołdawii.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Umowa między UE a Mołdawią zapewnia sprawiedliwy i przejrzysty system rejestracji znaków towarowych. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony przez organ administracji ds. znaków towarowych, decyzję należy przekazać na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Wzory i patenty

Utworzone niezależnie wzory, które mają indywidualny charakter, są chronione w ramach rejestracji przez okres do 25 lat. Zapewni to Państwu wyłączne prawo do używania wzoru i uniemożliwi osobom trzecim, które nie mają Państwa zgody, korzystanie z niego, odtwarzanie, sprzedaż, przywóz lub wywóz.

Oznaczenia geograficzne

Specjalny komitet ds. oznaczeń geograficznych ustanowiony na mocy umowy UE-Mołdawia monitoruje wdrażanie umowy w odniesieniu do oznaczeń geograficznych i składa sprawozdania Komitetowi ds. Handlu. Więcej informacji na temat oznaczeń geograficznych produktów rolnych, środków spożywczych, rodzajów wina i napojów spirytusowych można znaleźć w załączniku XXX do umowy między UE a Mołdawią.

Jak uzyskać ochronę?

Mołdawską agencją ochrony praw autorskich jest Państwowa Agencja Własności Intelektualnej (AGEPI). Agencja pracuje nad poprawą ram prawnych i dostosowaniem ich do norm UE, a także nad zwiększeniem świadomości społecznej i budowaniem zdolności w zakresie egzekwowania prawa.

Możesz złożyć wniosek o rejestrację własności intelektualnej w AGEPI online. Czas potrzebny na uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej w Mołdawii jest różny w zależności od rodzaju ochrony, o którą się ubiegasz

 • prawa autorskie: 15–30 dni
 • znaki towarowe: 10–12 miesięcy
 • patent dla roślin: 1,5–3 lata
 • patent krótkoterminowy na wynalazek: 7–8 miesięcy
 • długoterminowy patent na wynalazek: 17–18 miesięcy
 • wzornictwo przemysłowe: 10–12 miesięcy
 • oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia lub tradycyjne specjalności: 10–12 miesięcy

Handel usługami

Zarówno rząd Mołdawii, jak i UE przedstawiły istniejące ograniczenia lub zastrzeżenia dotyczące świadczenia usług, przy zachowaniu wysokiego poziomu przejrzystości. Wykaz zastrzeżeń szczegółowych Mołdawii znajduje się w załączniku XXVII-E do –G układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia.

Jak poruszać się po załącznikach?

Układ o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią zawiera trzy załączniki z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Mołdawię, które mogą mieć wpływ na Państwa działalność.

 • chcąc założyć przedsiębiorstwo w Mołdawii? Załącznik XXVII-E zawiera wykaz negatywny wszystkich sektorów usług, do których nie masz dostępu. Oznacza to, że możesz skorzystać z możliwości we wszystkich pozostałych sektorach, które nie są wymienione na liście.
 • zainteresowanych transgranicznym handlem Państwa usługami? Załącznik XXVIII-F zawiera pozytywny wykaz sektorów usług, do których mają Państwo dostęp. Lista ta wymienia wszystkie sektory, w których można prowadzić handel.
 • szukać absolwentów odbywających staż lub kluczowych pracowników? Załącznik XXVII-G zawiera wykaz sektorów lub podsektorów, w których stosowane są ograniczenia.
 • czy jest Pan/Pani niezależnym profesjonalnym lub umownym usługodawcą? Załącznik XXVII-H zawiera wykaz zastosowanych zastrzeżeń.
Kto może założyć przedsiębiorstwo w Mołdawii?

Jeśli jesteś

 • przedsiębiorstwo, umowa między UE a Mołdawią, umożliwia zakładanie lub nabywanie oddziałów Państwa przedsiębiorstwa lub biur przedstawicielskich w Mołdawii lub UE.
 • osoba fizyczna, umowa między UE a Mołdawią, daje Ci możliwość założenia i założenia działalności gospodarczej poprzez samozatrudnienie lub przedsiębiorstwa znajdujące się pod kontrolą

Dodatki te zapewniają równe traktowanie obywateli mołdawskich.

Transgraniczne świadczenie usług

W sektorach, którym przyznano dostęp do Mołdawii, umowa znosi następujące ograniczenia:

 • od całkowitej wartości transakcji usługowych lub aktywów
 • w odniesieniu do całkowitej liczby operacji usługowych lub całkowitej ilości produktów usługowych

Będzie Pan również mógł świadczyć usługi na rzecz Mołdawii na takich samych warunkach jak obywatele Mołdawii.

Pobyty czasowe

Umowa między UE a Mołdawią umożliwia tymczasowe przeniesienie się do Mołdawii (lub UE) w celu podjęcia pracy jako absolwent odbywający staż, sprzedawca biznesowy lub jako kluczowy personel przedsiębiorstwa w tym kraju.

Okresy tymczasowego pobytu są następujące:

 • pracownik przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa (personel kluczowy przedsiębiorstwa w Mołdawii (lub UE) lub absolwenci odbywający staż) – do 3 lat
 • wizytujący biznes (np. podróżujący w celu założenia działalności gospodarczej w Mołdawii (lub UE) lub sprzedawca biznesowy) – do 90 dni w każdym okresie 12 miesięcy
 • absolwenci odbywający staż, którzy nie są pracownikami przenoszonymi wewnątrz przedsiębiorstwa – do 1 roku

Umowa między UE a Mołdawią stwarza również możliwości dla usługodawców kontraktowych w poszczególnych sektorach w każdym z tych krajów. W tym względzie jednak usługodawca musi:

 • tymczasowo świadczyć daną usługę jako pracownik jednostki, która uzyskała umowę o świadczenie usług nieprzekraczającą jednego roku
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze
 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych lub kwalifikacje potwierdzające wiedzę na równoważnym poziomie i odpowiednie kwalifikacje zawodowe

Więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących personelu, absolwentów odbywających staż, sprzedawców biznesowych i usługodawców kontraktowych można znaleźć w załączniku XXVII-G i załączniku XXVII-H do układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia.

Zamówienia publiczne

UE i Mołdawia przewidują wzajemny dostęp do rynków zamówień publicznych w każdym kraju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Dotyczy to zamówień publicznych i koncesji w sektorach tradycyjnych, a także w sektorze usług użyteczności publicznej.

Umowa między UE a Mołdawią gwarantuje również, że wnioski o udzielenie zamówienia w obu krajach będą rozpatrywane w sposób sprawiedliwy, przy takim samym traktowaniu lokalnych i zagranicznych wnioskodawców.

Układ zobowiązuje zarówno UE, jak i Mołdawię do zapewnienia, że:

 • wszystkie planowane zamówienia są podawane do wiadomości publicznej – ma to na celu otwarcie rynku na konkurencję i zapewnienie dostępu do informacji dotyczących planowanego zamówienia przed udzieleniem zamówienia.
 • istnieje niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, wskazujący odpowiednie terminy, dostępny dla wszystkich wykonawców
 • nie mamy do czynienia z dyskryminacją podmiotu gospodarczego, która mogłaby uniemożliwić Państwu zakwalifikowanie się do udziału w przetargu.
 • procedura udzielania zamówienia jest przejrzysta aż do ogłoszenia zwycięskiej oferty
 • ostateczna decyzja zostanie przekazana wszystkim wnioskodawcom – na ich wniosek wnioskodawcy, którzy nie zostali wybrani, otrzymają wyjaśnienie umożliwiające analizę tej decyzji.

Internetowa platforma zamówień MTender dostarcza łatwiej dostępnych informacji na temat zamówień, w tym ogłaszania planowanych działań związanych z zamówieniami, dostępności elektronicznych dokumentów przetargowych, zautomatyzowanego biuletynu zamówień publicznych oraz generowania elektronicznego wzoru oferty dla operatorów elektronicznych.

Linki, kontakty, dokumenty

Instytucje krajowe

Przedstawicielstwa, izby handlowe i stowarzyszenia przedsiębiorców

Kontakty dotyczące wymogów technicznych

Kontakty w zakresie wymagań sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Instytucje krajowe

Rada Gospodarcza dla premiera Mołdawii

Strona internetowa: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Wydział ds. Kontroli Handlu Podwójnym Zastosowaniem w Ministerstwie Gospodarki i Infrastruktury

Mołdawia jest stroną Międzynarodowej konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC) i monitoruje przywóz substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji takiej broni. Przywóz może zatem wymagać szczególnego zezwolenia.

SecИia kontrolna al circulaĂieiei mărfurilor cu dubla destinaИie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 250669

Faks: +373 22 234064

Narodowy Bank Mołdawii (BNM)

Organem odpowiedzialnym za kontrolę walut i stabilność waluty jest Narodowy Bank Mołdawii (BNM). Krajowy Komitet ds. Stabilności Finansowej podlega BNM.

Banca Naύională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru nr 1, MD-2005 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 822348, 822502, 822606

Mołdawia – organy celne

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 574201, 574206

Centrum obsługi telefonicznej: +373 22 574111

Faks: +373 22 273061

E-mail: vama@customs.gov.md

Strona internetowa: http://www.customs.gov.md/

Dyrekcja ds. Zapobiegania Zanieczyszczeniom i Gospodarowania Odpadami przy Ministerstwie Rolnictwa

DirecИia prevenire poleării Иi managementul de ύeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale И Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Faks: +373 22 226858

Przedstawicielstwa, izby handlowe i stowarzyszenia przedsiębiorców

Delegatura Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

DelegaИia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22505210

Faks: +373 22272622

E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misja Republiki Mołdowy przy Unii Europejskiej

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bruksela, Belgia

Tel.: +32 27400660 

Faks: +32 27400669 

E-mail: mission.bru@mfa.gov.md

Strona internetowa: mrmue.mfa.gov.md

Izba przemysłowo-handlowa Republiki Mołdawii

Kamera Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Kiszyniów, MD2004, Mołdawia

Tel.: +373 22 22 15 52

Faks: +373 22 2 44 25

E-mail: camera@chamber.md

Europejskie Stowarzyszenie Biznesu – Mołdawia

Asocia-ia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., z dnia 7, Kiszyniów, MD2012, Mołdawia

Tel.: +373 22 90 70 25

Urządzenia mobilne: +373 79 025 999

E-mail: info@eba.md

EU4Business

EU4Business Secretariats Sekretariat

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel.: +32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty dotyczące wymogów technicznych

Instytut Normalizacyjny Mołdawii (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 905300

Faks: +373 22 905310

Jako inną organizację kontrolowaną przez wspomniane ministerstwo wyznaczono Krajowe Centrum Akredytacji Republiki Mołdawii (MOLDAC) jako jedną krajową jednostkę akredytującą w Mołdawii.

Katalog mołdawskich norm i przepisów technicznych: www.estandard.md

Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Ochrony Socjalnej

Ministerul SИnύt-ții, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 729907, 268818

Faks: +373 22 738781

Agencja ds. Usług Publicznych

Nowo przywiezione pojazdy silnikowe muszą wpisywać się do rejestru środków transportu Agencji Usług Publicznych. Ponadto importer musi deklarować i identyfikować warunki techniczne pojazdów silnikowych.

AgenИia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 257070

Faks: +373 22 212259

Krajowa Agencja Transportu Drogowego

Organem odpowiedzialnym za kontrolę i monitorowanie środków prawnych w zakresie przewozu drogowego jest Krajowa Agencja Transportu Drogowego.

AgenИia Na-ionala Transport Auto (ANTA) podporządkowana Ministerului Transporturilor Иi Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 498810

Faks: +373 22 220657

Kontakty w zakresie wymagań sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Krajowa Organizacja Ochrony Roślin (NPPO)/Dyrekcja ds. Ochrony Zdrowia Roślin

DirecИia ProtecИia Иi sănătatea plantelor atribuite AgenИiei Na-ionale pentru Siguran-Halmentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 264674, 294730

Faks: +373 22294730

Departament Zdrowia Zwierząt przydzielony do Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Żywności

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei AgenИiei Na-cionale pentru Siguran-a Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 210178, 294730

Faks: +373 22 294730

Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 204579

Faks: +373 22 220748

Oficjalny punkt kontaktowy ds. toksycznych substancji chemicznych

DirecИia prevenire poleării Иi managementul de ύeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale И Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Faks: +373 22 226858

Krajowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Biologicznego

Comisia Naiională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kiszyniów, Mołdawia

Tel. i faks: +373 22 226874

Dalsze linki

Udostępnij tę stronę: