Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu UE-Mołdawia

W czerwcu 2014 r. UE i Republika Mołdawii podpisały układ o stowarzyszeniu, a układ w pełni obowiązuje od lipca 2016 r. Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA) stanowi integralną część umowy. Obniża ona cła, z którymi borykają się europejskie przedsiębiorstwa eksportujące do Mołdawii, i zwiększa skuteczność procedur celnych. Ponadto układ jeszcze bardziej ułatwia handel poprzez stopniowe zbliżenie mołdawskiego ustawodawstwa, zasad i procedur, w tym norm, do prawodawstwa UE.

Porozumienie w skrócie

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Republiką Mołdawii został podpisany w czerwcu 2014 r. i w pełni obowiązuje od lipca 2016 r.

Zob. pełny tekst umowy i załączniki do niej.

Jakie są korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa?

Układ o stowarzyszeniu

 • ułatwia Państwu wywóz i przywóz z Republiki Mołdowy (zwanej dalej „Mołdawią”)
 • obniża stawki celne i umożliwia skuteczne i szybkie przeprowadzenie procedur celnych

Ponadto umowa ustanawia stopniowy proces zbliżania mołdawskiego ustawodawstwa, zasad i procedur do prawodawstwa UE, na przykład w dziedzinie norm, co jeszcze bardziej ułatwia handel.

Kto może eksportować z UE do Mołdawii w ramach układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia?

Jeżeli jesteś przedsiębiorstwem zarejestrowanym w jednym z państw członkowskich UE i uzyskałeś ważne zgłoszenie celne - oraz, w razie potrzeby, pozwolenie na wywóz - możesz dokonać wywozu na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia.

Kto może eksportować do UE z Mołdawii w ramach układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia?

Aby eksportować do UE na mocy umowy między UE a Mołdawią, musisz być przedsiębiorstwem zarejestrowanym w Republice Mołdawii.

 

UE jest jednym z największych partnerów handlowych Mołdawii. Najważniejsze towary handlowe między UE a Mołdawią to maszyny i urządzenia, produkty roślinne, tekstylia i wyroby włókiennicze, a także metale nieszlachetne.

Taryfy

Towary przemysłowe

W dniu tymczasowego wejścia w życie umowy UE zniosła wszystkie cła na produkty przemysłowe z Mołdawii, natomiast Mołdawia zaczęła stopniowo wycofywać cła na niektóre produkty w okresie przejściowym trwającym od 3 do 5 lat, takich jak:

 • niektóre rodzaje tworzyw sztucznych i podobnych produktów
 • mebli
 • różne wyroby włókiennicze (np. dywany i odzież)

Mołdawia całkowicie zniosła cła na te produkty do dnia 1 września 2019 r.

Produkty rolne

Umowa obniża również cła na produkty rolne.

Mołdawia zgodziła się znieść cła na większość swoich produktów rolnych po okresie przejściowym trwającym do dziesięciu lat. Dotyczy to na przykład:

 • wina
 • niektóre przetwory spożywcze

Ponadto Mołdawia zobowiązała się do zniesienia ceł w ramach specjalnych kontyngentów taryfowych na szereg produktów wrażliwych, takich jak:

 • wieprzowina
 • drób
 • przetwory mleczne
 • przetworzone produkty mięsne
 • cukry

Kontyngenty taryfowe przyznane na wywóz tych produktów z UE do Mołdawii określono w wykazie koncesyjnym w załączniku XV-D w następujący sposób:

Mołdawia - kontyngent taryfowy (w tonach)

 

2020

2021

2022

1. Wieprzowina *

4,500

5,000

5,500

2. Drób *

5,000

5,500

6,000

3. Mleczarstwo*

1,500

2,000

 

4. Mięso przetworzone

1,700

   

5. Cukry *

7,000

8,000

9,000

6. Substancje słodzące

640

   

* W 2020 r. dokonano przeglądu kwot na przywóz wieprzowiny, drobiu, przetworów mlecznych i cukru

Z kolei UE zniosła cła na produkty rolne od pierwszego dnia, z wyjątkiem szczególnych produktów wrażliwych, w odniesieniu do których wprowadziła również kontyngenty taryfowe. Oznacza to, że co roku jedynie ograniczona ilość produktów wrażliwych może być przedmiotem handlu bezcłowego. Dokładne kwoty określono w załączniku 15A do układu o stowarzyszeniu.

Kontyngenty taryfowe przyznane mołdawskiemu wywozowi tych produktów do UE określono w załączniku XV-A Produkty objęte rocznymi kontyngentami taryfowymi bezcłowymi (Unia) w następujący sposób:

UE - Kontyngent taryfowy (w tonach)*

Pomidor 2,000
Czosnek 220
Winogron stołowych 20,000
Jabłka 40,000
Świeże wiśnie 1,500,000
Śliwki 15,000 
Sok winogronowy 500

*Kwoty te są zarządzane zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. Okres składania wniosków trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Przed wywozem sprawdź saldo każdego odpowiedniego kontyngentu.

Jeżeli przywóz przywożony do UE przekroczy te kontyngenty taryfowe, zastosowanie ma cło KNU. Ponadto należy zauważyć, że niektóre owoce i warzywa wymagają zapłaty cen wejścia do UE. Dotyczy to na przykład pomidorów. Oznacza to, że opłaty dodatkowe mogą być dodawane do opłat przywozowych Państwa towaru, jeżeli jego cena importowa jest niższa od ustalonej ceny wejścia.

Ponadto załącznik XV-C zawiera wykaz produktów rolnych, w odniesieniu do których UE może zastosować „mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł”. Oznacza to, że jeżeli przywóz z Mołdawii przekroczy pewien poziom, UE może zawiesić niższe cła na te produkty na okres sześciu miesięcy.

Umowa nie przewiduje ceł wywozowych. Zawiera również tzw. klauzulę zawieszającą. Klauzula ta oznacza, że ani UE, ani Mołdawia nie mogą podwyższać ceł ani wprowadzać nowych ceł ukierunkowanych na towary pochodzące od drugiej strony. Porozumienie zakazuje również ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie (z wyjątkiem ograniczeń dozwolonych zgodnie z zasadami WTO, takimi jak art. XI GATT).

 

Znajdź stawkę celną mającą zastosowanie do danego produktu w Mój Trade Assistant.

Reguły pochodzenia

W niniejszej sekcji przedstawiono główne reguły pochodzenia i procedury dotyczące pochodzenia zawarte w umowie handlowej.

Pochodzenie to „obywatelstwo gospodarcze” towarów będących przedmiotem obrotu. Jeżeli są Państwo nowi w tym temacie, możesz znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji „Towary”.

Reguły pochodzenia

Aby móc skorzystać z preferencyjnej stawki, Twój produkt musi być zgodny z niektórymi zasadami, które potwierdzają jego pochodzenie.

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia mające zastosowanie na mocy układu o stowarzyszeniu z Mołdawią są określone w dodatku I do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (konwencja PEM). Zasadyte są poddawane przeglądowi, a nowy zestaw alternatywnych reguł pochodzenia powinien mieć zastosowanie w połowie 2021 r., w tym przepisy dotyczące kumulacji, zwrotu ceł, tolerancji i zasady niezmienności (zob. poniżej), które zostaną złagodzone.

Konwencja PEM dotycząca reguł pochodzenia ma na celu ustanowienie wspólnych reguł pochodzenia i kumulacji między 25 umawiającymi się stronami (UE, EFTA, krajami bałkańskimi i partnerami umów o wolnym handlu z południowego i wschodniego regionu sąsiedztwa UE) oraz UE, aby ułatwić handel i zintegrować łańcuchy dostaw w obrębie strefy.

Wykaz umawiających się stron PEM

Szczegółowe informacje na temat paneurośródziemnomorskiego systemu można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Czy zgodnie z konwencją PEM mój produkt pochodzi z UE czy Mołdawii?

Aby produkt mógł kwalifikować się do niższej lub zerowej taryfy preferencyjnej na mocy konwencji PEM, musi on pochodzić z UE lub Mołdawii.

Produkt „pochodzi”, jeżeli jest

 • całkowicie uzyskane w UE lub w Mołdawii, lub
 • Wyprodukowane w UE lub w Mołdawii z wykorzystaniem materiałów niepochodzących, jeżeli materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu zgodnie z regułami dotyczącymi poszczególnych produktów określonymi w dodatku I do załącznika II do konwencji PEM zob.
  również załącznik I „Uwagi wstępne” do reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów. W odniesieniu do niektórych produktów istnieją pewne alternatywne przepisy dotyczące poszczególnych produktów - zob. dodatek II

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w rozdziale, takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie oraz reguła transportu bezpośredniego. Istnieją również pewne dodatkowe możliwości elastyczności, które pomogą Państwu dostosować się do przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

 

Przykłady głównych rodzajów przepisów dotyczących poszczególnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej - wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekroczyć określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej - proces produkcji skutkuje zmianą klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym - na przykład produkcja papieru (dział 48 Systemu Zharmonizowanego) z masy niepochodzącej (dział 47 Systemu Zharmonizowanego)
 • działania szczególne - wymagany jest szczególny proces produkcji, na przykład przędzenie włókien w przędzę - reguły takie są stosowane głównie w sektorze odzieżowym i chemicznym

 

Odpowiednie przepisy dotyczące poszczególnych produktów można znaleźć w Mój asystent ds. handlu.

Wskazówki, które pomogą Ci dostosować się do przepisów dotyczących poszczególnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancje lub kumulacja.

Tolerancja
 • zasada tolerancji pozwala producentowi na wykorzystanie materiałów niepochodzących, które są normalnie zakazane regułą dotyczącą danego produktu, w wysokości do 10 % ceny ex-works produktu.
 • tolerancja ta nie może być wykorzystywana do przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionego w regułach dotyczących poszczególnych produktów.
 • Tolerancje szczególne mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieżowych sklasyfikowanych w działach HS 50-63, które są zawarte w uwagach 5-6 do załącznika I Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II.
Kumulacja

Konwencja PEM przewiduje trzy sposoby kumulowania pochodzenia

 • kumulacja dwustronna - materiały pochodzące z Mołdawii mogą być liczone jako pochodzące z UE (i odwrotnie), jeżeli są wykorzystywane do produkcji produktu w UE
 • Kumulacja diagonalna - materiały pochodzące z jednej Umawiającej się Strony konwencji PEM można uznać za pochodzące z innej Umawiającej się Strony przy ocenie, czy produkt końcowy pochodzi z preferencyjnego dostępu przy wywozie do trzeciej Umawiającej się Strony w strefie paneurośródziemnomorskiej. Kumulacja diagonalna ma
  jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieje umowa handlowa między wszystkimi zainteresowanymi Umawiającymi się Stronami a tymi państwami stosują te same reguły pochodzenia. Proszę sprawdzić „matrycę” (tabelę zawierającą wszystkie obowiązujące umowy wykorzystujące konwencję PEM), która określa umawiające się strony, z którymi Mołdowa może stosować diagonalną kumulację. W kwietniu 2020 r. wspólnymi partnerami UE i Republiki Mołdawii kwalifikującymi się do kumulacji diagonalnej były Turcja i Bałkany Zachodnie (partnerzy w ramach Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu - CEFTA).
 • Pełna kumulacja - obróbka lub przetworzenie dokonane na terytorium Umawiającej się Strony PEM można uznać za operacje przeprowadzone na terytorium innej umawiającej się strony PEM, niezależnie od tego, czy przetwarzanie jest wystarczające do nadania statusu pochodzenia
  Mołdowa może wykorzystać pełną kumulację w handlu wewnątrz państw CEFTA.

 

Jak działa kumulacja diagonalna?

Kumulacja diagonalna występuje w kilku różnych krajach, które mają takie same reguły pochodzenia i zawarły ze sobą umowy handlowe. Ma to miejsce wtedy, gdy producent towarów w którymkolwiek państwie może przywozić materiały i wykorzystywać je tak, jakby pochodziły one z ich własnego kraju. Na przykład w ramach konwencji PEM mołdawskie przedsiębiorstwo handlowe, które wytwarza odzież przeznaczoną na wywóz do UE, może wykorzystywać tkaniny pochodzące z Turcji do produkcji odzieży i może zaliczyć je jako pochodzące z Mołdawii. Wymóg podwójnej obróbki, tj. wytwarzania tkanin z przędzy (niepochodzącej) i produkcji odzieży, został spełniony, a odzież uważana jest za pochodzącą z Mołdawii przy wywozie do UE i w związku z tym będzie korzystać ze swobodnego dostępu do rynku UE.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące kumulacji PEM można znaleźć tutaj.

Inne wymagania

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w konwencji, takie jak niewystarczająca obróbka lub niewystarczające przetworzenie lub reguła transportu bezpośredniego.

Transport przez państwo trzecie: Reguła transportu bezpośredniego

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE do Mołdawii (i odwrotnie) lub przez terytoria Umawiających się Stron, do których ma zastosowanie kumulacja, bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Niektóre operacje mogą być prowadzone w państwie trzecim, jeżeli produkty pozostają pod dozorem celnym, takie jak:

 • rozładunek
 • ponowne załadowanie
 • wszelkie inne czynności mające na celu zachowanie produktów w dobrym stanie

Dowód, że warunki te zostały spełnione, dostarcza się organom celnym kraju przywozu poprzez przedstawienie:

 • jednolity dokument przewozowy (np. konosament) obejmujący przejazd z państwa wywozu przez państwo trzecie, przez które towary były przewożone tranzytem;
 • zaświadczenie wydane przez organy celne kraju trzeciego, przez który przewozisz towary
 • w przypadku ich braku, wszelkie dokumenty potwierdzające

Zwrot ceł

Na mocy konwencji PEM w handlu między UE a Mołdawią nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceł uiszczonych wcześniej od materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu wywożonego w ramach taryfy preferencyjnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Eksporterzy i importerzy muszą przestrzegać procedur dotyczących pochodzenia. Procedury te są określone w tytule V dotyczącym dowodu pochodzenia oraz w tytule VI dotyczącym uzgodnień w sprawie współpracy administracyjnej. Wyjaśniono w nich np. sposób deklarowania pochodzenia produktu, sposób składania wniosków o preferencje lub sposób, w jaki organy celne mogą zweryfikować pochodzenie produktu.

Jak ubiegać się o preferencyjną taryfę

Aby skorzystać z preferencyjnej taryfy, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia.

Dowodem pochodzenia może być:

Dowód pochodzenia jest ważny przez okres 4 miesięcy od daty wystawienia.

Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED

 • świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane są przez organy celne kraju wywozu.
 • Załącznik IIIa i załącznik IIIb zawierają wzory świadectw EUR.1 i EUR-MED oraz instrukcje dotyczące ich wypełniania.
 • eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące tego, kiedy należy korzystać z świadectwa EUR.1 lub świadectwa EUR-MED, znajdują się na stronie 72 podręcznika.

Deklaracja pochodzenia lub deklaracja pochodzenia EUR-MED

Eksporterzy mogą samodzielnie stwierdzić, że ich produkt pochodzi z UE lub umawiającej się strony konwencji PEM, dostarczając deklarację pochodzenia. Deklaracja pochodzenia może zostać sporządzona przez:

 • upoważniony eksporter
 • eksportera, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza 6000 EUR.
Jak sporządzać deklarację pochodzenia?

Eksporter powinien wpisać, opatrzyć pieczęcią lub drukiem następującą deklarację na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym identyfikującym produkt (załącznik IV a):

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (upoważnienie celne nr... ) Oświadcza, że o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie.”

Jak sporządzać deklarację pochodzenia EUR-MED?

W takim przypadku oświadczenie jest następujące (załącznik IV b):

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (pozwolenie celne nr...) oświadcza, że o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie.

zastosowano kumulację z... (nazwa kraju/krajów).

Nie zastosowano kumulacji

Deklarację pochodzenia można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE lub w dowolnym języku urzędowym w strefie PEM, o której mowa w załączniku IV lit. a) i b) (oświadczenie dotyczące kumulacji powinno zawsze być sporządzone w języku angielskim).

Deklarację pochodzenia należy podpisać odręcznie. Jeżeli są Państwo upoważnionymi eksporterami, są Państwo zwolnieni z tego wymogu, pod warunkiem że przedstawią Państwo organom celnym pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie zgłoszenia identyfikujące Cię.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą sprawdzić, czy przywożony produkt rzeczywiście pochodzi lub spełnia inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:

 • współpraca administracyjna między organami celnymi stron przywozu i wywozu
 • kontrole przeprowadzane przez lokalne organy celne. Wizyty Strony dokonującej przywozu u eksportera są niedozwolone.

Władze strony wywozu dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia i informują o wynikach organy strony dokonującej przywozu.

Wymogi dotyczące produktu 

Przepisy i wymagania techniczne

Mołdawia podjęła kroki w celu zbliżenia swojego prawodawstwa, norm i procedur dotyczących barier technicznych w handlu do przepisów UE. Ułatwia to wymianę handlową między Mołdawią a UE.

Mołdawia zbliżyła przepisy, w tym:

 • akredytacja i wprowadzanie produktów do obrotu. Określono w nim moduły procedur oceny zgodności.
 • ogólne bezpieczeństwo produktów określające kryteria dotyczące tego, co należy brać pod uwagę przy określaniu produktu jako bezpiecznego, oraz określenie, kiedy należy zakazać produktu, ponieważ stwarza on poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa

Wykaz tych rozporządzeń i innych aktów prawnych wdrożonych przez Mołdawię znajduje się w załączniku XVI do układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia.

Mołdawia zgodziła się również na zbliżenie

 • wymagania bezpieczeństwa dotyczące szerokiej gamy produktów, w tym maszyn, dźwigów, zabawek, wyrobów medycznych i prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Produkty, które nie wymagają oznakowania CE, np. produkty kosmetyczne, pojazdy silnikowe, chemikalia i produkty farmaceutyczne

Jeśli chodzi o normy, Mołdawia:

 • przyjmowanie międzynarodowych i europejskich standardów zgodnie z najlepszymi praktykami
 • zobowiązując SIĘ do uchylenia wszelkich sprzecznych norm krajowych. Obejmuje to wszelkie sprzeczne normy GOST (GosudarstvennyStandart) stosowane w państwach, które przystąpiły do Związku Radzieckiego - mołdawski krajowy organ normalizacyjny powołał siedem komitetów technicznych w celu określenia sprzecznych norm, które należy uchylić.

 

Jeśli chcesz importować towary z Mołdawii do UE od producenta, który zdecydował się na stosowanie własnych specyfikacji z Mołdawii, musisz uzyskać deklarację zgodności UE podpisaną przez producenta.

Deklaracja zgodności UE poświadcza i oświadcza, że dane produkty spełniają odpowiednie wymogi i normy. Po wypełnieniu tego wymogu producent może dołączyć do swoich towarów etykietę zgodności z normą CE, która wskazuje, że spełnia ona normy UE.

Jeśli Twój producent zdecyduje się udowodnić zgodność za pomocą deklaracji zgodności UE, może to kosztować więcej pieniędzy i czasu niż praca w oparciu o zharmonizowane normy UE, które zapewniają równoważność.

Zobacz zharmonizowane normy określone w obowiązujących sektorowych dyrektywach dotyczących produktów.

Kontakty dotyczące wymogów technicznych

Skąd wiem, że towary importowane do UE są zgodne z przepisami i normami UE?

Jeżeli przywozisz do UE towary stanowiące duże zagrożenie dla interesu publicznego (np. zbiorniki ciśnieniowe, dźwigi i niektóre maszyny), ocena zgodności musi zostać przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną (która jest zazwyczaj konkretną organizacją, taką jak laboratoria lub jednostki kontrolujące i certyfikujące akredytowane przez rząd mołdawski).

Ministerstwo Gospodarki i Infrastruktury monitoruje podległe im instytucje odpowiedzialne za zadania takie jak procedury oceny zgodności, weryfikacje metrologiczne i akredytacja przedsiębiorstw. Instytucje te obejmują:

W przypadku dużej liczby towarów będziesz musiał uzyskać obowiązkową certyfikację, która może zostać przyznana przez jedną z akredytowanych instytucji oceny zgodności.

UE i Mołdawia pracują obecnie nad rodzajem umowy o wzajemnym uznawaniu, która umożliwi wprowadzanie do obrotu niektórych produktów przemysłowych, które spełniają wymogi zgodności, bez dalszych badań ani procedur zgodności.

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa - SPS

Bezpieczeństwo żywności, zdrowie zwierząt i roślin

W odniesieniu do handlu roślinami, produktami rolnymi i żywnością, który sprzyja zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi i zwierząt, Mołdawia zgodziła się na zbliżenie przepisów UE, w tym:

 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych
 • szczegółowe przepisy dotyczące pasz dla zwierząt
 • zasady dotyczące organizmów zmodyfikowanych genetycznie
 • przepisy dotyczące produktów medycznych do celów weterynaryjnych

Wykaz wszystkich objętych nim produktów znajduje się w załączniku XVII-A do układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia.

Planujesz import towarów z Mołdawii do UE?

 • Twój towar musi zostać zarejestrowany w Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (ANSA).
 • należy złożyć oświadczenie powiadamiające ANSA o określonych towarach, które Państwo importują.
 • musisz uzyskać certyfikat fitosanitarny wydany w Mołdawii, który umożliwia wprowadzenie towarów do UE.

Uwaga

 • jeżeli przywozisz do UE towary wymienione jako gatunki w ramach Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), będziesz mógł to uczynić wyłącznie za zgodą Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Mołdawii. Czy Państwa towar znajduje się na liście? Dowiedz się tutaj.
 • jeśli importujesz do UE wszelkie toksyczne substancje i materiały chemiczne, musisz uzyskać zezwolenie na przywóz od Ministerstwa Rolnictwa Mołdawii.
 • jeśli importujesz toksyczne substancje chemiczne, należy skontaktować się z krajowym oficjalnym punktem kontaktowym (OCP).

Departament Zdrowia Zwierząt przydzielony Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności jest odpowiedzialny za kontrole weterynaryjne żywych zwierząt w Mołdawii. Wykaz szczegółowych przepisów dotyczących postępowania z chorobami zwierząt lub roślin i ryb znajduje się w załączniku XVIII-A do układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia.

Osoby kontaktowe ds. wymogów sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Bariery techniczne w handlu

Chociaż przepisy techniczne są ważne, czasami mogą one stanowić barierę dla handlu międzynarodowego i w związku z tym mogą stanowić znaczne obciążenie dla eksportera.

 • jeśli uważasz, że masz do czynienia z barierą handlową, która spowalnia działalność lub uniemożliwia Ci eksport, możesz powiedzieć nam
 • jak zaprzestać eksportu do Mołdawii za pomocą formularza on-line - UE przeanalizuje Państwa sytuację i podejmie odpowiednie działania

Kontakt

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Umowa zapewnia bardziej przejrzyste i uproszczone procedury celne w celu ułatwienia wymiany handlowej i zmniejszenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Dokumentów

Przewodniki krok po kroku opisują różne rodzaje dokumentów, które należy przygotować do odprawy celnej produktów.

W zależności od produktu organy celne mogą wymagać wszystkich lub niektórych z poniższych elementów.

 • Faktura handlowa (zob. szczegółowe wymogi dotyczące jej formy i treści w Mój Trade Assistant)
 • wykaz opakowań
 • Pozwolenia na przywóz niektórych towarów
 • Świadectwa pokazujące, że produkt jest zgodny z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi produktów, takimi jak wymogi dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, etykietowanie i pakowanie.
 • Dowód pochodzenia — deklaracja pochodzenia

Dla większej pewności można wystąpić z wyprzedzeniem o wiążącą informację taryfową lub o wiążącą informację o pochodzeniu.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów, które należy przedstawić do odprawy celnej w odniesieniu do swojego produktu, należy kierować do My Trade Assistant.

Procedury dotyczące udowodnienia i weryfikacji pochodzenia

Opisy, w jaki sposób udowodnić pochodzenie produktów, aby ubiegać się o preferencyjne stawki celne, oraz opisy zasad dotyczących weryfikacji pochodzenia przez organy celne znajdują się w powyższej sekcji dotyczącej reguł pochodzenia.

Ogólne informacje na temat procedur celnych dotyczących przywozu i wywozu znajdują się na stronie internetowej DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Umowa chroni Twoje prawa własności intelektualnej przy przywozie lub wywozie towarów do Mołdawii.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Porozumienie między UE a Mołdawią przewiduje sprawiedliwy i przejrzysty system rejestracji znaków towarowych. W przypadku odrzucenia wniosku przez organ zarządzający znakami towarowymi, decyzję należy przekazać na piśmie wraz z uzasadnieniem odmowy.

Wzory i patenty

Niezależnie twoje wzory, które mają indywidualny charakter, są chronione w ramach rejestracji przez okres do 25 lat. Zapewni Ci to wyłączne prawo do używania wzoru i uniemożliwi osobom trzecim, które nie posiadają Państwa zgody, używanie, odtwarzanie, sprzedaż, import lub wywóz lub wywóz.

Oznaczenia geograficzne

Specjalny Komitet ds. Oznaczeń Geograficznych ustanowiony na mocy umowy UE-Mołdawia monitoruje wdrażanie umowy w odniesieniu do oznaczeń geograficznych i składa sprawozdania Komitetowi ds. Handlu. Więcej informacji na temat oznaczeń geograficznych produktów rolnych, środków spożywczych, rodzajów wina i napojów spirytusowych można znaleźć w załączniku XXX do umowy UE-Mołdawia.

Jak uzyskać ochronę?

Mołdawską agencją ochrony praw autorskich jest Państwowa Agencja Własności Intelektualnej (AGEPI). Agencja ta pracuje nad poprawą ram prawnych i dostosowaniem ich do norm UE, a także zwiększaniem świadomości społecznej i budowaniem zdolności w zakresie egzekwowania prawa.

Możesz zarejestrować własność intelektualną w systemie AGEPI online. Czas potrzebny na uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej w Mołdawii jest różny w zależności od rodzaju ochrony, o którą ubiegasz się

 • prawa autorskie: 15-30 dni
 • znaki towarowe: 10-12 miesięcy
 • patent na rośliny: 1,5-3 lata
 • krótkoterminowy patent na wynalazek: 7-8 miesięcy
 • długoterminowy patent na wynalazek: 17-18 miesięcy
 • projektowanie przemysłowe: 10-12 miesięcy
 • oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia lub tradycyjne specjalności: 10-12 miesięcy

Handel usługami

Zarówno rząd Mołdawii, jak i UE przedstawiły swoje istniejące ograniczenia lub zastrzeżenia dotyczące świadczenia usług, przy wysokim poziomie przejrzystości. Wykaz zastrzeżeń szczegółowych Mołdawii znajduje się w załączniku XXVII-E do -G Układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią.

Jak posługują się Państwo załącznikami?

Układ o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią zawiera trzy załączniki z zastrzeżeniami ze strony Mołdawii, które mogą mieć wpływ na Państwa przedsiębiorstwo.

 • chcąc założyć firmę w Mołdawii? Załącznik XXVII-E zawiera wykaz negatywny wszystkich sektorów usług, do których nie masz dostępu. Oznacza to, że możesz skorzystać z możliwości we wszystkich pozostałych sektorach, które nie zostały wymienione w wykazie.
 • interesuje się transgranicznym handlem usługami? Załącznik XXVIII-F zawiera wykaz sektorów usług, do których mają Państwo dostęp. Lista ta zawiera wszystkie sektory, w których możesz prowadzić handel.
 • poszukujemy absolwentów odbywających staż lub pracowników kluczowych? Załącznik XXVII-G zawiera wykaz sektorów lub podsektorów, w których stosowane są ograniczenia.
 • czy są Państwo niezależnym profesjonalnym lub umownym dostawcą usług? Załącznik XXVII-H zawiera wykaz zastosowanych zastrzeżeń.
Kto może założyć firmę w Mołdawii?

Jeśli

 • przedsiębiorstwo - umowa między UE a Mołdawią umożliwia zakładanie lub nabywanie oddziałów swojego przedsiębiorstwa lub przedstawicielstw w Mołdawii lub w UE.
 • umowa między UE a Mołdawią umożliwia zakładanie i zakładanie działalności gospodarczej poprzez samozatrudnienie lub przedsiębiorstwa, nad którymi sprawujesz kontrolę.

Dzięki tym zasiłkom będzie Pan traktowany na równi z obywatelami Mołdawii.

Transgraniczne świadczenie usług

W sektorach, którym przyznano dostęp Mołdawii, umowa znosi następujące ograniczenia:

 • całkowita wartość transakcji usługowych lub aktywów
 • całkowita liczba operacji usługowych lub całkowita ilość produktów usługowych

Będzie Pan również mógł świadczyć usługi na rzecz Mołdawii na takich samych warunkach jak obywatele Mołdawii.

Pobyt tymczasowy

Umowa między UE a Mołdawią umożliwia tymczasowe przeniesienie się do Mołdawii (lub UE) w celu podjęcia pracy jako absolwent odbywający staż, sprzedawca biznesowy lub kluczowy personel przedsiębiorstwa w tym kraju.

Okresy pobytu czasowego są następujące:

 • Pracownikprzenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa (personel kluczowy przedsiębiorstwa w Mołdawii (lub UE) lub absolwenci odbywający staż) - do 3 lat
 • Wizyta biznesowa (np. podróż w celu założenia działalności gospodarczej w Mołdawii (lub w UE) lub przedsiębiorca) - do 90 dni w dowolnym okresie 12 miesięcy
 • Absolwent odbywający staż, który nie jest pracownikiem przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa — do 1 roku

Umowa między UE a Mołdawią stwarza również możliwości dla usługodawców kontraktowych w konkretnych sektorach w obu krajach. W związku z tym usługodawca musi jednak:

 • świadczyć daną usługę tymczasowo jako pracownik podmiotu, który zawarł umowę o świadczenie usług na okres nieprzekraczający 1 roku;
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze
 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych lub kwalifikacje potwierdzające wiedzę na równoważnym poziomie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe

Więcej informacji na temat limitów, jakie obowiązują pracowników, absolwentów odbywających staż, sprzedawców biznesowych i usługodawców kontraktowych, zob. załącznik XXVII-G i załącznik XXVII-H do układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia.

Zamówienia publiczne

UE i Mołdawia przewidują wzajemny dostęp do rynków zamówień publicznych w każdym kraju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Dotyczy to zamówień publicznych i koncesji w tradycyjnych sektorach, a także w sektorze usług użyteczności publicznej.

Umowa między UE a Mołdawią gwarantuje również, że rozpatrywanie wniosków o udzielenie zamówienia w obu krajach odbywa się sprawiedliwie, przy takim samym traktowaniu wnioskodawców lokalnych i zagranicznych.

Umowa zobowiązuje zarówno UE, jak i Mołdawię do zapewnienia, że:

 • wszystkie planowane zamówienia są podawane do wiadomości publicznej - ma to na celu otwarcie rynku na konkurencję i zapewnienie dostępu do informacji dotyczących planowanego zamówienia przed udzieleniem zamówienia.
 • istnieje niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, z podaniem odpowiednich terminów, dostępny dla wszystkich wykonawców.
 • nie ma dyskryminacji wobec Państwa jako podmiotu gospodarczego, który mógłby uniemożliwić zakwalifikowanie się do udziału w przetargu.
 • proces udzielania zamówienia do momentu ogłoszenia zwycięskiej oferty jest przejrzysty.
 • ostateczna decyzja zostanie przekazana wszystkim wnioskodawcom - na wniosek wnioskodawcy, którzy nie zostali wybrani, otrzymają wyjaśnienie umożliwiające przeanalizowanie decyzji.

Elektroniczna platforma zamówień publicznych w ramach sieci MTender zapewnia łatwiej dostępne informacje o zamówieniach, w tym ogłaszanie planowanych działań w zakresie zamówień publicznych, dostępność elektronicznych dokumentów przetargowych, zautomatyzowany biuletyn zamówień publicznych oraz generowanie elektronicznego szablonu ofert dla podmiotów elektronicznych.

Linki, dane kontaktowe, dokumenty

Instytucje krajowe

Przedstawicielstwa, izby handlowe i stowarzyszenia przedsiębiorców

Kontakty dotyczące wymogów technicznych

Osoby kontaktowe ds. wymogów sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Instytucje krajowe

Rada Gospodarcza przy premierze Mołdawii

Strona internetowa: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Wydział ds. Towarów Podwójnego Zastosowania podlegający Ministerstwu Gospodarki i Infrastruktury

Mołdawia jest stroną Międzynarodowej konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC) i monitoruje przywóz substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji takiej broni. Przywóz może zatem wymagać szczególnego zezwolenia.

Sec ⁇ ia Control al circula ⁇ iei mărfurilor cu dubla destina ⁇ ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 250669

Faks: +373 22 234064

Narodowy Bank Mołdawii (BNM)

Organem odpowiedzialnym za kontrolę walut i stabilność walut jest Narodowy Bank Mołdawii (BNM). Krajowy Komitet Stabilności Finansowej podlega BNM.

Banca Na ⁇ ională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru nr 1, MD-2005 Kiszyniów, Mołdowa

Tel.: +373 22 822348, 822502, 822606

Urząd Celny Mołdawii

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Street Asociatiei No. N. Starostenco 30, MD-2065 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 574201, 574206

Centrum obsługi telefonicznej: +373 22 574111

Faks: +373 22 273061

E-mail: vama@customs.gov.md

Strona internetowa: http://www.customs.gov.md/

Dyrekcja ds. Zapobiegania Zanieczyszczeniom i Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Rolnictwa

Direc ⁇ ia prevenire polaării ⁇ i managementul de ⁇ eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ⁇ Mediului

Street Asociatiei No. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kiszyniów, Mołdowa

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Faks: +373 22 226858

Przedstawicielstwa, izby handlowe i stowarzyszenia przedsiębiorców

Delegatura Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

Delega ⁇ ia Uniunii Europene în Republica Moldova

Street Asociatiei No. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kiszyniów, Mołdawia

Tel: +373 22505210

Faks: +373 22272622

E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misja Republiki Mołdawii przy Unii Europejskiej

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bruksela, Belgia

Tel.: +32 27400660 

Faks: +32 27400669 

E-mail: mission.bru@mfa.gov.md

Strona internetowa: mrmue.mfa.gov.md

Izba przemysłowo-handlowa Republiki Mołdawii

Kamera Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan Cel Mare blv., Kiszyniów, MD2004, Mołdawia

Tel.: +373 22 22 15 52

Faks: +373 22 2 44 25

E-mail: camera@chamber.md

Europejskie Stowarzyszenie Biznesu Mołdawia

Asocia ⁇ ia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str. z dnia 7, Kiszyniów, MD2012, Mołdawia

Tel.: +373 22 90 70 25

Tel. komórkowy: +373 79 025 999

E-mail: info@eba.md

UE4Business

Sekretariat UE4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel.: +32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty dotyczące wymogów technicznych

Instytut Normalizacji Mołdawii (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Street Asociatiei No. Eugen Coca 28, MD-2064 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 905300

Faks: +373 22 905310

Jako inna organizacja kontrolowana przez wskazane ministerstwo wyznacza się Krajowe Centrum Akredytacji Republiki Mołdawii (MOLDAC) jako jedną krajową jednostkę akredytującą w Mołdawii.

Katalog mołdawskich norm i przepisów technicznych: www.estandard.md

Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Ochrony Socjalnej

Ministerul Sănătății, Muncii si Protectiei Sociale

Street Asociatiei No. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 729907, 268818

Faks: +373 22 738781

Agencja ds. Usług Publicznych

Nowo importowane pojazdy silnikowe muszą być wpisane do rejestru środków transportu Agencji ds. Usług Publicznych. Ponadto importer musi zadeklarować i zidentyfikować warunki techniczne pojazdów silnikowych.

Agen ⁇ ia Servicii Publice

Street Asociatiei No. Pushkin 42, MD-2012 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 257070

Faks: +373 22 212259

Krajowa Agencja Transportu Drogowego

Organem odpowiedzialnym za kontrolę i monitorowanie środków prawnych w transporcie drogowym jest Krajowa Agencja Transportu Drogowego.

Agen ⁇ ia Na ⁇ ionala Transport Auto (ANTA) podordonat Ministerului Transporturilor ⁇ i Infrastructurii Drumurilor

Street Asociatiei No. Alecu Russo 1, MD-2068 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 498810

Faks: +373 22 220657

Osoby kontaktowe ds. wymogów sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Krajowa Organizacja Ochrony Roślin (NPPO)/Dyrekcja Ochrony Zdrowia Roślin

Direc ⁇ ia Protec ⁇ ia ⁇ i Sănătatea plantelor atribuite Agen ⁇ iei Na ⁇ ionale pentru Siguran ⁇ a Alimentelor (ANSA)

Street Asociatiei No. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 264674, 294730

Faks: +373 22294730

Departament Zdrowia Zwierząt przydzielony Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agen ⁇ iei Na ⁇ ionale pentru Siguran ⁇ a Alimentelor (ANSA)

Street Asociatiei No. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 210178, 294730

Faks: +373 22 294730

Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale ⁇ i Mediului

Street Asociatiei No. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kiszyniów, Mołdowa

Tel.: +373 22 204579

Faks: +373 22 220748

Oficjalny punkt kontaktowy ds. toksycznych substancji chemicznych

Direc ⁇ ia prevenire polaării ⁇ i managementul de ⁇ eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ⁇ Mediului

Street Asociatiei No. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kiszyniów, Mołdowa

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Faks: +373 22 226858

Krajowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Biologicznego

Comisia Na ⁇ ională pentru Securitate Biologică

Street Asociatiei No. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kiszyniów, Mołdawia

Tel. i faks: +373 22 226874

Dalsze linki

Udostępnij tę stronę:

Linki