Pojedynczy punkt kontaktowy

Pojedynczy punkt kontaktowy jest zespołem w departamencie ds. handlu Komisji Europejskiej pod kierownictwem głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych. Pojedynczy punkt kontaktowy jest pierwszym punktem kontaktowym dla wszystkich zainteresowanych stron z UE, które napotykają potencjalne bariery handlowe w państwach trzecich lub które stwierdziły niezgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju związanymi z handlem i zrównoważonym rozwojem lub z ogólnym systemem preferencji taryfowych dla naszych partnerów handlowych.

Aby pomóc Ci w znalezieniu drogi, w pojedynczym punkcie kontaktowym opracowano dwa formularze skargi: jeden dotyczący dostępu do rynku/przeszkody w handlu, a drugi dotyczący kwestii zrównoważonego rozwoju – a także przewodniki krok po kroku służące ich wypełnieniu.

Czy chcesz złożyć skargę w pojedynczym punkcie kontaktowym? Skontaktuj się z nami!

Pojedynczy punkt kontaktowy może wspierać Cię podczas przygotowywania skargi – możesz skontaktować się bezpośrednio z pojedynczym punktem kontaktowym pod adresem trade-single-entry-point@ec.europa.eu. W ramach procedury przedzgłoszeniowej pojedynczy punkt kontaktowy może pomóc Ci w podjęciu decyzji, czy złożyć skargę, i w razie potrzeby poprowadzić Cię przez proces rozpatrywania skargi.

W jaki sposób pojedynczy punkt kontaktowy podejmuje działania następcze w związku ze skargami?

Po otrzymaniu skargi za pośrednictwem formularzy kontaktowych pojedynczy punkt kontaktowy zapewni sprawny proces oceny Twojej skargi. Obejmuje to ocenę Państwa sprawy przez odpowiednich ekspertów z DG ds. Handlu w koordynacji z innymi służbami Komisji Europejskiej i delegaturami UE, w stosownych przypadkach. Po zakończeniu oceny pojedynczy punkt kontaktowy skontaktuje się bezpośrednio z Tobą w celu wyjaśnienia wyniku i ewentualnych działań następczych.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij tę stronę: