Pojedynczy punkt kontaktowy

Pojedynczy punkt kontaktowy jest zespołem w departamencie handlowym Komisji Europejskiej pod kierownictwem głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych. Pojedynczy punkt kontaktowy jest pierwszym punktem kontaktowym dla wszystkich zainteresowanych stron z UE, które napotykają potencjalne bariery handlowe w państwach trzecich lub które stwierdziły niezgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju związanymi z handlem i zrównoważonym rozwojem lub z ogólnym systemem preferencji taryfowych.

Aby ułatwić wyszukiwanie, pojedynczy punkt kontaktowy opracował dwa formularze skarg: jeden dotyczący dostępu do rynku/barier handlowych i drugi dotyczący kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, a także przewodniki krok po kroku dotyczące ich wypełniania. W kwestiach związanych z instrumentem przeciwdziałania przymusowi oraz w celu przedstawienia odpowiednich informacji należy zapoznać się z pojedynczym punktem kontaktowym instrumentu zwalczania przymusu.

Czy chcesz złożyć skargę w pojedynczym punkcie kontaktowym? Skontaktuj się z nami!

Pojedynczy punkt kontaktowy może wspierać Cię podczas przygotowywania skargi – możesz skontaktować się z pojedynczym punktem kontaktowym bezpośrednio pod adresem trade-single-entry-point@ec.europa.eu. W ramach procesu przedzgłoszeniowego pojedynczy punkt kontaktowy może pomóc Ci zdecydować, czy złożyć skargę, i w razie potrzeby poprowadzić proces składania skarg.

W jaki sposób pojedynczy punkt kontaktowy podejmuje działania następcze w związku ze skargami?

Po otrzymaniu formularza kontaktowego pojedynczy punkt kontaktowy zapewni usprawniony proces oceny Twojej skargi. Obejmuje to ocenę Państwa sprawy przez odpowiednich ekspertów w DG TRADE we współpracy z innymi służbami Komisji Europejskiej i delegaturami UE, w stosownych przypadkach. Po zakończeniu oceny pojedynczy punkt kontaktowy skontaktuje się bezpośrednio z Państwem w celu wyjaśnienia wyników i ewentualnych działań następczych.

Kontakt z nami

Udostępnij tę stronę: