Jednotné kontaktné miesto

Jednotné kontaktné miesto je tím v rámci odboru Európskej komisie pre obchod pod vedením hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu. Jednotné kontaktné miesto je prvým kontaktným miestom pre všetky zainteresované strany EÚ, ktoré čelia potenciálnym prekážkam obchodu v tretích krajinách alebo ktoré zistia nesúlad s pravidlami udržateľnosti týkajúcimi sa obchodu a udržateľného rozvoja alebo so všeobecným systémom preferencií.

S cieľom pomôcť vám jednotné kontaktné miesto vypracovalo dva formuláre sťažností, jeden o prístupe na trh/prekážky obchodu a druhý o otázkach udržateľnosti, ako aj podrobné príručky na ich vyplnenie. V prípade záležitostí týkajúcich sa nástroja na boj proti nátlaku a v záujme predloženia príslušných informácií navštívte jednotné kontaktné miesto nástroja proti nátlaku.

Chcete podať sťažnosť na jednotnom kontaktnom mieste? Obráťte sa na nás!

Jednotné kontaktné miesto vám môže pomôcť pri príprave sťažnosti – môžete sa obrátiť na jednotné kontaktné miesto priamo na adrese trade-single-entry-point@ec.europa.eu V rámci postupu predbežného oznámenia vám jednotné kontaktné miesto môže pomôcť pri rozhodovaní o tom, či podať sťažnosť, a v prípade potreby vás usmerniť postupom podávania sťažností.

Ako jednotné kontaktné miesto reaguje na sťažnosti?

Po doručení prostredníctvom kontaktných formulárov jednotné kontaktné miesto zabezpečí zjednodušený postup na posúdenie vašej sťažnosti. To zahŕňa posúdenie Vášho problému príslušnými expertmi v GR TRADE v koordinácii s ostatnými útvarmi Európskej komisie a delegáciami EÚ, ak je to relevantné. Po dokončení posúdenia vás jednotné kontaktné miesto kontaktuje priamo s cieľom vysvetliť výsledok a prípadné následné opatrenia.

Kontaktujte nás

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy