DHP SADC – Juhoafrické rozvojové spoločenstvo

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC (DHP) uľahčuje ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov investície a vzájomné obchodovanie a stimulovanie rozvoja v celej južnej Afrike. Zistite, ako môže dohoda o hospodárskom partnerstve EÚ s piatimi štátmi SADC prospešná pre váš obchod.

Dohoda v skratke

Dohoda o hospodárskom partnerstvemedzi EÚ aJuhoafrickým rozvojovým spoločenstvom (SADC) zahŕňajúca Botswanu, Lesotho, Mozambik, Namíbiu, Južnú Afriku a Svazijsko (predtým Svazijsko) podpísala 10. júna 2016 dohodu SADC-DHP. DHP nadobudla predbežne platnosť 10. októbra 2016, pričom Mozambik ju predbežne vykonáva od 4. februára 2018.

SADC-DHP je obchodná dohoda zameraná na rozvoj, ktorá partnerom zo skupiny SADC-DHP poskytuje asymetrický prístup. Môžu chrániť citlivé výrobky pred úplnou liberalizáciou a zavádzať ochranné opatrenia, keď dovoz z EÚ rastie príliš rýchlo. V kapitole o spolupráci sa identifikujú oblasti súvisiace s obchodom, ktoré môžu získať finančné prostriedky. Dohoda obsahuje aj kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa zaoberá sociálnymi a environmentálnymi otázkami.

Pokiaľ ide o obchod s tovarom, nový prístup na trh zahŕňa lepšie obchodné podmienky najmä v poľnohospodárstve a rybnom hospodárstve vrátane vína, cukru, produktov rybného hospodárstva, kvetov a konzervovaného ovocia. Na druhej strane EÚ získa nový zmysluplný prístup na trh Juhoafrickej colnej únie (výrobky zahŕňajú pšenicu, jačmeň, syr, mäsové výrobky a maslo).

Zvýhodnené krajiny

 • Botswany
 • Lesoto
 • Mozambik
 • Namíbia
 • Južná Afrika
 • Eswatini (Svazijsko)

Ďalších šesť členov Juhoafrického rozvojového spoločenstva – Konžská demokratická republika, Madagaskar, Malawi, Maurícius, Zambia a Zimbabwe – sú súčasťou dohôd o hospodárskom partnerstve alebo o nich rokuje s EÚ ako súčasť iných regionálnych skupín, konkrétne strednej Afriky alebo východnej a južnej Afriky.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín SADC

DHP predpokladá asymetrické ustanovenia v prospech krajín SADC-DHP, ako je vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, pružné pravidlá pôvodu, ako aj osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinové výrobky a novovznikajúce priemyselné odvetvia.

 • Krajiny SADC-DHP môžu aktivovať päť dvojstranných záruk a zvýšiť dovozné clá v prípade, že dovoz z EÚ sa zvýši tak rýchlo, že hrozí narušenie domácej výroby.
 • ak by EÚ uplatňovala ochranné opatrenie podľa pravidiel WTO, EÚ poskytne svojim partnerom SADC-DHP obnoviteľnú 5-ročnú výnimku z jej uplatňovania, ktorá krajinám SADC-DHP umožní pokračovať vo vývoze.

Sadzby

 • EÚ poskytuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup na všetok dovoz z Botswany, Lesotha, Mozambiku, Namíbie a Svazijska. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky. EÚ zruší clá na 98,7 % dovozu pochádzajúceho z Južnej Afriky v rámci osobitných množstevných kvót.
 • krajiny, ktoré sú súčasťou Juhoafrickej colnej únie (Botswana, Lesotho, Namíbia, Južná Afrika a Svazijsko), rušia clá na približne 86 % dovozu z EÚ. Mozambik ruší clá na 74 % dovozu z EÚ
 • Všetky clá sa nachádzajú v prílohách I, II a III k dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC.

 

Ak chcete nájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na vaše colné orgány

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy týkajúce sa pôvodu v obchodnej dohode.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Na to, aby sa na váš výrobok vzťahovala preferenčná sadzba, musí spĺňať určité pravidlá, ktoré preukazujú jeho pôvod.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v protokole I týkajúcom sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce (Ú. v. EÚ L 250, 16.9.2016, s. 1924) Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC. Pozri aj príručku o uplatňovaní protokolu 1 k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi SADC a EÚ.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo v štáte SADC-DHP?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC, výrobok musí mať pôvod v EÚ alebo v štáte SADC-DHP.

Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo v štáte SADC-DHP, ak:

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v tejto kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo o nepomenovaní). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

 

Príklady pravidiel špecifických pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • Pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť určité percento ceny výrobku zo závodu
 • Zmena nomenklatúrneho zatriedenia výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom, napríklad výrobou papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému).
 • Špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien pre priadzu, takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.
 • Kombinácia týchto rôznych pravidiel je možná s tým, že jednotlivé pravidlá sa budú dodržiavať alternatívne alebo v kombinácii.

 

Osobitné pravidlá týkajúce sa vášho výrobku nájdete v Moje Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomáha dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • v dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC umožňuje pravidlo tolerancie výrobcovi použiť materiály bez pôvodu, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, až do výšky 15 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnych nepôvodných materiálov vyjadrených v hodnotách uvedených v osobitných pravidlách pre daný výrobok.
 • Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 prílohy 1 „Úvodné poznámky“.
Kumulácia

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC sa stanovuje:

 • Dvojstranná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v štáte SADC— DHP považovali za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku.
 • Úplná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v EÚ zohľadnilo v štáte SADC— DHP (a naopak) pri posudzovaní toho, či spĺňate osobitné pravidlo pre výrobok.
 • Diagonálna kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa i) materiály s pôvodom v ktoromkoľvek štáte SADC— DHP, v inom štáte africkej, karibskej a tichomorskej DHP alebo v zámorskej krajine alebo území EÚ a ii) operácie alebo spracovania vykonané v týchto krajinách považovali za operácie alebo spracovanie vykonané v štáte SADC— DHP alebo EÚ, ak sa používajú pri výrobe výrobku, za predpokladu, že sú splnené určité podmienky vrátane dohôd o administratívnej spolupráci medzi týmito dvoma krajinami, z ktorých sa kumuluje pôvod. Táto kumulácia sa nevzťahuje na i) materiály položiek HS 1604 až 1605 s pôvodom v Tichomorí a ii) materiály s pôvodom v Južnej Afrike, ktoré sa nemôžu dovážať do EÚ bez ciel a kvót.
 • Kumulácia, pokiaľ ide o materiály, na ktoré sa v EÚ vzťahuje bezcolné zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod, ktorá vývozcom v štáte SADC-DHP umožňuje započítať nepôvodné materiály, ktoré by pri dovoze do EÚ využívali bezcolné a bezkvótové zaobchádzanie v rámci najvyšších colných sadzieb EÚ, ako keby mali pôvod v danom štáte SADC-DHP, ak sú začlenené do výrobku vyrobeného v tomto štáte, za predpokladu, že sa na tento materiál z krajiny pôvodu nezavedie žiadne antidumpingové clo ani clo proti obchádzaniu
 • Kumulácia, pokiaľ ide o materiály s pôvodom v iných krajinách využívajúcich preferenčný bezcolný a bezkvótový prístup do EÚ, ktorý umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v krajinách, ktoré využívajú bezcolný a bezkvótový prístup do EÚ, považovali za materiály s pôvodom v štáte SADC— DHP, ak sa použijú pri výrobe výrobku, ak sú splnené určité podmienky. Táto kumulácia sa v súčasnosti neuplatňuje.
Výnimky

Na žiadosť štátu SADC— DHP by sa za osobitných podmienok mohla udeliť osobitná výnimka, aby sa na osobitné výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách mohli uplatňovať voľnejšie pravidlá pôvodu. V súčasnosti sa neuplatňujú žiadne osobitné výnimky.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy:

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej dopravy

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC sa pôvodné výrobky musia prepravovať z EÚ do štátu SADC-DHP (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • pridávanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými domácimi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervovanie výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

V prípade pochybností môžu colné orgány požiadať deklaranta, aby poskytol dôkaz o súlade, ktorý možno poskytnúť akýmkoľvek spôsobom vrátane zmluvných prepravných dokladov, ako sú nákladné listy, alebo faktických alebo konkrétnych dôkazov založených na označení alebo číslovaní balení alebo akýchkoľvek dôkazov týkajúcich sa samotného tovaru.

Vrátenie cla

Vrátenie ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby, je povolené na základe dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC.

Postupy stanovenia pôvodu

Postupy týkajúce sa pôvodu súvisiace s nárokovaním si preferenčného cla a overením colnými orgánmi sú stanovené v hlave IV o dôkaze o pôvode a hlave V o opatreniach pre administratívnu spoluprácu.

Ako si uplatniť nárok na zvýhodnenú tarifu?

Na to, aby ste mohli využívať preferenčné zaobchádzanie, musíte predložiť dôkaz o pôvode

 • budete potrebovať buď
 • dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov odo dňa jeho vydania.
 • dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak
  • celková hodnota výrobkov nepresahuje 500 EUR v prípade malých balení alebo
  • 1200 EUR v prípade výrobkov, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich
Sprievodné osvedčenie EUR.1
 • vzor osvedčenia EUR.1 je uvedený v prílohe III a obsahuje pokyny na jeho vyplnenie.
 • Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny.
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.
Vyhlásenie o pôvode (vlastné vyhlásenie vývozcu)

Vývozcovia môžu na základe vyhlásenia o pôvode deklarovať, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo v štáte SADC-DHP. Môže byť vyhotovený prostredníctvom

 • schváleného vývozcu, alebo
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6000 EUR.

 

Schváleným vývozcom

Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu povoliť každému vývozcovi, ktorý často prepravuje výrobky podľa tejto dohody, aby vyhotovoval vyhlásenia o pôvode bez ohľadu na hodnotu príslušných výrobkov.

Vývozca žiadajúci o takéto povolenie musí colným orgánom poskytnúť všetky záruky potrebné na overenie statusu pôvodu výrobkov, ako aj splnenia ostatných požiadaviek tohto protokolu.

Colné orgány môžu odňať štatút schváleného vývozcu v prípade akéhokoľvek zneužitia.

 

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?

 • na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode by vývozca mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v príslušnom jazyku):„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (číslo colného povolenia... vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“
 • Znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v prílohe IV. Skontrolujte si u vašich colných orgánov akékoľvek ďalšie požiadavky, ktoré môžu mať.
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodení od tejto požiadavky za predpokladu, že ste vašim colným orgánom poskytli písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Podanie

 • vývozca môže vyhlásenie o pôvode vyhotoviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po vývoze za predpokladu, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr dva roky po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.
 • pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC sa zakladá na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany.
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú miestne colné orgány – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej zmluvnej strany určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie
 • Vyhľadávanie osobitných pravidiel a predpisov vzťahujúcich sa na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v databáze My Trade Assistant

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky SPS

Dokumenty a postupy colného konania

Opis spôsobu, ako preukázať pôvod vašich výrobkov, na ktoré sa vzťahujú preferenčné sadzby, a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o ďalších dokumentoch colného konania a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

DHP zahŕňa dvojstranný protokol medzi EÚ a Južnou Afrikou o ochrane zemepisných označení a o obchode s vínom a liehovinami.

 • EÚ chráni viac ako 100 juhoafrických názvov, ako sú Rooibos, slávna infúzia z Južnej Afriky a početné názvy vín ako Stellenbosch a Paarl.
 • Južná Afrika chráni viac ako 250 názvov EÚ rozdelených do kategórií potravín, vín a liehovín

To napríklad znamená, že výrobca v inej krajine ako Južná Afrika nemôže predávať čaj spracovaný zo závodu z jeho vlastného územia pod symbolicky dôležitým názvom Rooibos. To isté platí pre tradičné názvy výrobkov EÚ.

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Iné oblasti

Hospodárska súťaž

 • EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín SADC-DHP
 • EÚ minimalizovala opatrenia s vplyvom na výrobu a narušenie obchodu
 • ak je miestny priemysel ohrozený v dôsledku prudkého nárastu dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú spustenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Riešenie sporov

Podľa SADC-DHP sa spory riešia prostredníctvom konzultácií alebo mediácie a v konečnom dôsledku prostredníctvom rozhodcovského konania. Po rozhodcovskom konaní žalovaná strana podnikne všetky kroky potrebné na splnenie rozhodnutia. V prípade nesúladu má druhá strana právo na náhradu škody alebo je oprávnená prijať všetky primerané opatrenia, ako napríklad zvýšenie ciel.

Udržateľný rozvoj

SADC-DHP je výslovne založená na „základných a základných“ prvkoch dohody z Cotonou, t. j. ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohoda teda obsahuje niektoré z najsilnejších formulácií o právach a udržateľnom rozvoji, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (ako sa stanovuje v Dohode z Cotonou) možno prijať, ak niektorá zo strán neplní svoje záväzky týkajúce sa podstatných prvkov. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a hodnotiť vplyv vykonávania DHP na trvalo udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálne začlenenie

SADC-DHP sa týka obchodu medzi krajinami SADC-DHP, ako aj obchodu s EÚ.

 • pravidlá pôvodu SADC-DHP podporujú rozvoj nových hodnotových reťazcov v regióne. Ustanovenia o kumulácii umožňujú uplatňovanie zliav na hraniciach EÚ na ovocie zozbierané v jednej krajine regiónu a potom konzervované a konzervované v inej krajine. Tento druh flexibilných pravidiel pôvodu je prínosom pre spoločnosti v agropotravinárskom, rybárskom a priemyselnom sektore.
 • SADC-DHP harmonizuje clá Juhoafrickej colnej únie uvalené na dovoz s pôvodom v EÚ a následne zlepšuje fungovanie colnej únie. Týmto spôsobom SADC-DHP posilňuje regionálnu integráciu.
 • každý štát SADC-DHP súhlasil, že akákoľvek výhoda, ktorú poskytol EÚ, sa rozšíri aj na ostatné štáty SADC-DHP.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ poskytuje technickú pomoc na pomoc obchodu. To pomáha krajinám prispôsobiť ich colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej ťažkostí pri styku s colnými orgánmi.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy