DHP SADC – Juhoafrické rozvojové spoločenstvo

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC uľahčuje ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov investície a vzájomné obchodovanie a stimuláciu rozvoja v južnej Afrike. Zistite, ako môže byť dohoda o hospodárskom partnerstve EÚ s piatimi štátmi SADC prínosom pre váš obchod.

Dohoda v skratke

Dohoda o hospodárskom partnerstve(DHP) medzi EÚ a štátmi Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC ), ktoré zahŕňajú Botswanu, Lesotho, Mozambik, Namíbiu, Južnú Afriku a Eswatini (predtým Svazijsko), podpísala 10. júna 2016 dohodu SADC-DHP. DHP nadobudla predbežne platnosť 10. októbra 2016, pričom Mozambik ju predbežne uplatňuje od 4. februára 2018.

SADC-DHP je obchodná dohoda zameraná na rozvoj, ktorá poskytuje asymetrický prístup partnerom skupiny SADC-DHP. Môžu chrániť citlivé výrobky pred úplnou liberalizáciou a zaviesť ochranné opatrenia v prípade, že dovoz z EÚ rastie príliš rýchlo. V kapitole o spolupráci sa určujú oblasti súvisiace s obchodom, ktoré môžu využívať finančné prostriedky. Dohoda obsahuje aj kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa zaoberá sociálnymi a environmentálnymi záležitosťami.

Pokiaľ ide o obchod s tovarom, nový prístup na trh zahŕňa lepšie obchodné podmienky najmä v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva vrátane vína, cukru, produktov rybného hospodárstva, kvetov a konzervovaného ovocia. EÚ získa zmysluplný nový prístup na trh juhoafrickej colnej únie (výrobky zahŕňajú pšenicu, jačmeň, syr, mäsové výrobky a maslo).

Krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mozambik
 • Namíbia
 • Južná Afrika
 • Eswatini (Svazijsko)

Ďalších šesť členov regiónu Juhoafrického rozvojového spoločenstva – Konžská demokratická republika, Madagaskar, Malawi, Maurícius, Zambia a Zimbabwe – je súčasťou dohôd o hospodárskom partnerstve s EÚ alebo o nich rokuje s EÚ ako súčasť iných regionálnych skupín, konkrétne strednej Afriky alebo východnej a južnej Afriky.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín SADC

DHP predpokladá asymetrické ustanovenia v prospech krajín SADC-DHP, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, flexibilné pravidlá pôvodu, ako aj osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinárske výrobky a novovznikajúce odvetvia.

 • Krajiny SADC-DHP môžu aktivovať päť dvojstranných ochranných opatrení a zvýšiť dovozné clá v prípade, že dovoz z EÚ sa zvýši tak či tak rýchlo, že hrozí narušenie domácej výroby.
 • ak by EÚ uplatňovala ochranné opatrenie podľa pravidiel WTO, ponúkla svojim partnerom SADC-DHP obnoviteľnú päťročnú výnimku z jej uplatňovania, čo krajinám SADC-DHP umožní pokračovať vo vývoze.

Sadzby

 • EÚ udeľuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup pre všetok dovoz z Botswany, Lesothe, Mozambiku, Namíbie a Svazijska. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky. EÚ ruší clá na 98,7 % dovozu pochádzajúceho z Južnej Afriky v rámci osobitných množstevných kvót.
 • krajiny, ktoré sú súčasťou Juhoafrickej colnej únie (Botswana, Lesotho, Namíbia, Južná Afrika a Eswatini), rušia clá na približne 86 % dovozu z EÚ. Mozambik odstráni clá na 74 % dovozu z EÚ
 • všetky clá možno nájsť v prílohách I, II a III k dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC.

 

Na vyhľadanie presných informácií o povinnostiach a tarifách pre váš konkrétny výrobok použite možnosť vyhľadávania Mojeho obchodného asistenta s prihliadnutím na krajinu jeho pôvodu a určenia. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na svoje colné orgány

Pravidlá o pôvode

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Skontrolujtenástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu sú k dispozícii nižšie.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v protokole I o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a metódach administratívnej spolupráce (Ú. v. EÚ L 250, 16.9.2016, s. 1924) k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC. Pozrite si aj príručku o uplatňovaní protokolu 1 k DHP SADC – EÚ.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo v štáte SADC-DHP?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky pre nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC, musí výrobok pochádzať z EÚ alebo zo štátu SADC-DHP.

Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo v štáte SADC-DHP, ak

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo o nepozmeňovaní). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

 

Príklady špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • Pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť určité percento ceny výrobku zo závodu
 • Zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom, napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • Špecifické operácie – vyžaduje sa osobitný výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu, takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom a chemickom odvetví.
 • Kombinácia týchto rôznych pravidiel je možná, pričom rôzne pravidlá sa dodržiavajú alternatívne alebo v kombinácii.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomáha dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • v dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi používať nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok do výšky 15 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie žiadnej prahovej hodnoty maximálnych nepôvodných materiálov vyjadrenej v hodnote uvedenej v pravidlách pre špecifické výrobky.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 prílohy 1 „Úvodné poznámky“.
Kumulácia

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC sa stanovuje:

 • dvojstranná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v štáte SADC- DHP považovali za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku.
 • úplná kumulácia, ktorá umožňuje, aby sa opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v EÚ zohľadnilo v štáte SADC- DHP (a naopak) pri posudzovaní, či spĺňate špecifické pravidlo pre výrobky.
 • diagonálna kumulácia, ktorá umožňuje i) materiály s pôvodom v ktoromkoľvek štáte SADC- DHP, v inom africkom, karibskom a tichomorskom štáte DHP alebo v zámorskej krajine alebo na zámorskom území EÚ a ii) operáciu alebo spracovanie vykonané v týchto krajinách, ktoré sa majú považovať za materiály s pôvodom v štáte SADC- DHP alebo v EÚ, ak sú splnené určité podmienky vrátane dohôd o administratívnej spolupráci medzi týmito dvoma krajinami, z ktorých sa kumuluje pôvod. Táto kumulácia sa nevzťahuje na i) materiály HS 1604 až 1605 s pôvodom v Tichomorí a ii) materiály s pôvodom v Južnej Afrike, ktoré nemožno do EÚ dovážať bez cla bez kvót.   
  • Európska komisia 12. novembra 2018 uverejnila zoznam materiálov s pôvodom v Južnej Afrike, ktoré nemožno do EÚ dovážať bez cla bez kvót.
  • Od 1. októbra 2018 môžu vývozcovia z EÚ uplatňovať túto diagonálnu kumuláciu s inými štátmi AKT- DHP a so zámorskými krajinami a územiami EÚ (Ú. v. EÚ C 407. 12.11.2018, s. 8).
  • Štáty SADC-DHP zatiaľ neoznámili EÚ, že uzavreli dohody o administratívnej spolupráci, a preto ešte nemôžu uplatňovať túto kumuláciu.
 • kumulácia, pokiaľ ide o materiály, na ktoré sa v EÚ vzťahuje oslobodenie od cla podľa doložky najvyšších výhod, ktorá umožňuje vývozcom v štáte SADC-DHP započítať nepôvodné materiály, ktoré by pri dovoze do EÚ boli oslobodené od cla a bezkvótového zaobchádzania podľa colných sadzieb EÚ, na ktoré sa vzťahuje doložka najvyšších výhod, ako keby mali pôvod v danom štáte SADC-DHP, ak sú začlenené do výrobku vyrobeného v tomto štáte, za predpokladu, že na tento materiál z krajiny pôvodu nie sú zavedené žiadne antidumpingové clá ani clá na obchádzanie opatrení
 • kumulácia, pokiaľ ide o materiály s pôvodom v iných krajinách, ktoré využívajú preferenčný bezcolný a bezkvótový prístup do EÚ, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v krajinách, ktoré využívajú bezcolný a bezkvótový prístup do EÚ, považovali za materiály s pôvodom v štáte SADC- DHP, ak sa používajú pri výrobe výrobku za predpokladu, že sú splnené určité podmienky. Táto kumulácia sa v súčasnosti neuplatňuje.
Výnimky

Na žiadosť štátu SADC- DHP by sa za osobitných podmienok mohla udeliť osobitná výnimka s cieľom umožniť uplatňovanie voľnejších pravidiel pôvodu na špecifické výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách. V súčasnosti sa neuplatňujú žiadne osobitné výnimky.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy:

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej dopravy

Podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC sa pôvodné výrobky musia prepravovať z EÚ do štátu SADC-DHP (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, napríklad

 • pridanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými vnútroštátnymi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervácia výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

V prípade pochybností môžu colné orgány požiadať deklaranta, aby poskytol dôkaz o splnení podmienok, ktorý sa môže poskytnúť akýmkoľvek spôsobom vrátane zmluvných prepravných dokladov, ako sú nákladné listy, alebo faktických či konkrétnych dôkazov založených na označení alebo číslovaní balení alebo akýchkoľvek dôkazov týkajúcich sa samotného tovaru.

Vrátenie cla

Vrátenie predtým zaplatených ciel na nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej sadzby, je povolené podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC.

Postupy týkajúce sa pôvodu

Postupy týkajúce sa pôvodu týkajúce sa uplatňovania preferenčnej sadzby a overovania colnými orgánmi sú stanovené v hlave IV o dôkaze o pôvode a v hlave V o dojednaniach o administratívnej spolupráci.

Ako požiadať o preferenčnú tarifu?

Ak chcete využiť preferenčné zaobchádzanie, musíte predložiť dôkaz o pôvode

 • budete potrebovať buď
 • dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov od dátumu vydania
 • dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak
  • celková hodnota výrobkov nepresahuje 500 EUR v prípade malých balení, alebo
  • 1 200 EUR v prípade výrobkov, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich
Sprievodné osvedčenie EUR.1
 • vzor osvedčenia EUR.1 je uvedený v prílohe III a uvádzajú sa v ňom pokyny na jeho vyplnenie.
 • Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.
Vyhlásenie o pôvode (vlastné vyhlásenie vývozcu)

Vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo v štáte SADC-DHP, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Môže sa urobiť prostredníctvom

 • schváleného vývozcu alebo
 • ktorýmkoľvek vývozcom za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR

 

Schváleným vývozcom

Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť každého vývozcu, ktorý často prepravuje výrobky podľa tejto dohody, aby vyhotovil vyhlásenia o pôvode bez ohľadu na hodnotu príslušných výrobkov.

Vývozca, ktorý žiada o takéto povolenie, musí poskytnúť colným orgánom všetky záruky potrebné na overenie statusu pôvodu výrobkov, ako aj splnenia ostatných požiadaviek tohto protokolu.

Colné orgány môžu odňať štatút schváleného vývozcu v prípade akéhokoľvek zneužitia.

 

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?

 • na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode by vývozca mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v príslušnom jazyku): „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (číslo colného povolenia... vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“
 • znenie vyhlásenia o pôvode možno vyhotoviť v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ a možno ho nájsť v prílohe IV. Overte si u svojich colných orgánov akékoľvek dodatočné požiadavky, ktoré by mohli mať.
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Podávanie

 • vývozca môže vyhotoviť vyhlásenie o pôvode pri vývoze alebo po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, za predpokladu, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr dva roky po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.
 • pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok je skutočne pôvodným výrobkom alebo či spĺňa iné požiadavky na pôvod. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC je založená na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany.
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú miestne colné orgány – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej zmluvnej strany určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie
 • vyhľadávanie osobitných pravidiel a predpisov uplatniteľných na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu v databáze My Trade Assistant

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

Dokumenty a postupy colného konania

Opis spôsobu preukazovania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčných sadzieb a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o iných colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovej stránke GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

DHP zahŕňa dvojstranný protokol medzi EÚ a Južnou Afrikou o ochrane zemepisných označení a o obchode s vínom a liehovinami.

 • EÚ chráni viac ako 100 juhoafrických názvov, ako sú Rooibos, slávna infúzia z Južnej Afriky a mnohé názvy vín ako Stellenbosch a Paarl
 • Južná Afrika chráni viac ako 250 názvov EÚ v kategóriách potravín, vín a liehovín.

To napríklad znamená, že výrobca v inej krajine ako Južná Afrika nemôže uvádzať na trh čaj spracovaný zo závodu zo svojho územia pod symbolicky dôležitým názvom Rooibos. To isté platí pre tradičné názvy výrobkov EÚ.

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Kolektívneho

Ostatné oblasti

Súťaže

 • EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín SADC-DHP
 • EÚ minimalizovala opatrenia s účinkami narušujúcimi výrobu a obchod
 • ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú spustenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Urovnávanie sporov

V rámci SADC-DHP sa spory urovnávajú prostredníctvom konzultácií alebo mediácie a v konečnom dôsledku prostredníctvom rozhodcovského konania. Po rozhodcovskom konaní strana, voči ktorej sťažnosť smeruje, podnikne všetky potrebné kroky, aby vyhovela rozhodnutiu. V prípade nedodržania má druhá strana právo na náhradu škody alebo môže prijať všetky vhodné opatrenia, ako napríklad zvýšenie ciel.

Udržateľného rozvoja

DHP SADC je výslovne založená na „základných a základných“ prvkoch Dohody z Cotonou, t. j. ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohoda teda obsahuje niektoré z najsilnejších formulácií týkajúcich sa práv a trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (stanovené v Dohode z Cotonou) sa môžu prijať, ak niektorá strana nesplní svoje záväzky týkajúce sa podstatných prvkov. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania dohôd o hospodárskom partnerstve na udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálne začlenenie

Dohoda SADC-DHP sa týka tak obchodu medzi krajinami SADC-DHP, ako aj obchodu s EÚ.

 • pravidlá pôvodu SADC-DHP podporujú rozvoj nových hodnotových reťazcov v regióne. Ustanovenia o kumulácii umožňujú uplatňovanie zliav na hraniciach EÚ na ovocie zozbierané v jednej krajine regiónu a potom konzervované a konzervované v inej krajine. Tento typ flexibilných pravidiel pôvodu je prínosom pre spoločnosti v agropotravinárskom, rybárskom a priemyselnom odvetví.
 • SADC-DHP harmonizuje clá Juhoafrickej colnej únie uložené na dovoz s pôvodom v EÚ a následne zlepšuje fungovanie colnej únie. Týmto spôsobom dohoda SADC-DHP posilňuje regionálnu integráciu.
 • každý štát SADC-DHP súhlasil s tým, že akákoľvek výhoda, ktorú poskytol EÚ, sa rozšíri aj na ostatné štáty SADC-DHP.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ poskytuje technickú pomoc pre obchod. To pomáha krajinám prispôsobiť svoje colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej zrútenie pri styku s colnými orgánmi.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy