Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou od roku 2011 odstránila clá na takmer všetky výrobky. Odstránilo sa ním aj mnoho ďalších prekážok vývozu výrobkov EÚ, ako sú automobily, lieky, elektronika a chemické látky. Mnohé služby medzi EÚ a Južnou Kóreou sa otvorili aj investorom a podnikom.

Dohoda v skratke

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou od roku 2011 odstránila clá na takmer všetky výrobky (98,7 %) vrátane rybolovu a poľnohospodárskych výrobkov. Takisto odstránila necolné prekážky vývozu kľúčových výrobkov EÚ do Južnej Kórey, ako sú automobily, lieky, elektronika a chemické látky. V neposlednom rade trhy so službami v EÚ aj Južnej Kórei sa vo veľkej miere otvorili podnikom a investorom od seba.

 

Počas prvých piatich rokov platnosti dohody sa vývoz EÚ do Južnej Kórey zvýšil o 55 %, európske spoločnosti ušetrili 2,8 miliardy EUR na znížení ciel a obchod s tovarom medzi EÚ a Južnou Kóreou dosiahol rekordnú úroveň vyše 90 miliárd EUR.

Dohoda

 • odstraňuje clá a iné prekážky obchodu a uľahčuje spoločnostiam na oboch stranách vývoz a dovoz
 • zjednodušuje administratívu a zefektívňuje technické predpisy, colné postupy, pravidlá pôvodu a požiadavky na testovanie výrobkov
 • podporuje obchodné služby v kľúčových odvetviach, ako sú telekomunikácie, environmentálne služby, lodná doprava a finančné a právne služby
 • zlepšuje ochranu práv duševného vlastníctva v Južnej Kórei a uznáva širokú škálu zemepisných označení vysokokvalitných európskych potravinových výrobkov na kórejskom trhu
 • umožňuje vašej spoločnosti uchádzať sa o verejné obstarávanie v Južnej Kórei
 • ponúka lepšiu ochranu vašich bilaterálnych investícií

 

Rýchle fakty o obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou

 • Južná Kórea je ôsmou najväčšou vývoznou destináciou EÚ pre tovar a EÚ je tretím najväčším vývozným trhom Južnej Kórey
 • najvýznamnejším vývozom výrobkov z EÚ do Južnej Kórey sú stroje a zariadenia, dopravné zariadenia a chemické výrobky.
 • EÚ má významný obchod so službami s Južnou Kóreou
 • EÚ je najväčším priamym zahraničným investorom Južnej Kórey

Kto môže vyvážať z EÚ na základe dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou?

Ak je vaša spoločnosť registrovaná v členskom štáte EÚ a získali ste platné colné vyhlásenie – a v prípade potreby aj vývoznú licenciu – môžete vyvážať na základe tejto dohody.

Tarify

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou odstraňuje 98,7 % ciel na obchod s tovarom.

Tu sú niektoré výhody pre vývozcov z EÚ

 • stroje a prístroje majú najväčšie úspory v oblasti ciel, pričom zisky dosahujú takmer 450 miliónov EUR.
 • chemický sektor je druhým najväčším príjemcom pomoci s úsporou cla vo výške 175 miliónov EUR.
 • takmer všetok vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ, ako je bravčové mäso, víno a whisky, má bezcolný prístup na juhokórejský trh a na výrobky, ako je syr, existujú cenné bezcolné kvóty.
 • v iných priemyselných odvetviach
  • Zmizlo 93 % ciel na vývoz textilu
  • v prípade skla bolo zrušených 85 % ciel
  • na kožu a kožušinu 84 %
  • obuv 95 %
  • železo a oceľ 93 %
  • optické prístroje 91 %

 

Colnú sadzbu uplatniteľnú na váš výrobok nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá pôvodu

Kde nájdem pravidlá?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Protokole o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a metóde administratívnej spolupráce k Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou (Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 1,344).

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo Južnej Kórei?

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na uplatnenie nižšej alebo nulovej preferenčnej colnej sadzby podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou, musí mať pôvod v EÚ alebo Južnej Kórei. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo Južnej Kórei, ak je

 • úplne získané v EÚ alebo Južnej Kórei alebo
 • vyrobené výlučne z materiálov s pôvodom v EÚ alebo Južnej Kórei alebo
 • vyrobené v EÚ alebo Kórei s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu splnením špecifických pravidiel pre výrobky stanovených v prílohe II

Pozri prílohu I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky.

Alternatívne špecifické pravidlá pre určité výrobky sú uvedené v prílohe IIa.

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia tovaru – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok, napríklad výrobu papiera (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo priamej prepravy). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky

Predpokladá sa dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

Pravidlo tolerancie umožňuje výrobcom používať nepôvodné materiály v hodnote do 10 % ceny zo závodu, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok.

 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 a 6 prílohy 1 Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II.
Kumulácia

Dohoda umožňuje aj dvojstrannú kumuláciu. Materiály s pôvodom v Južnej Kórei sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v EÚ, ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ a naopak.

Ďalšie požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky protokolu (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy).

Pravidlo priamej prepravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Južnej Kórey (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom a nie sú podrobené iným operáciám ako

 • vykládka
 • opätovné nabíjanie
 • akákoľvek iná operácia určená na konzervovanie výrobkov v dobrom stave

Dôkaz o priamej preprave sa musí predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Vrátenie cla

Podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou je možné získať náhradu za clá, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla.

Je zahrnutý osobitný mechanizmus na riešenie potenciálneho nárastu zahraničného získavania zdrojov kórejskými výrobcami.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v oddiele B Protokolu o pravidlách pôvodu dohody. Objasňujú napríklad, ako

 • deklarovať pôvod výrobku
 • nárokovať si preferencie
 • colné orgány môžu overiť pôvod výrobku

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu

V oddiele B protokolu o pravidlách pôvodu dohody sa stanovujú postupy pôvodu týkajúce sa žiadosti o preferenčné sadzobné zaobchádzanie a overovanie colnými orgánmi.

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe vyhlásenia o pôvode, ktoré poskytol vývozca.

Vyhlásenie o pôvode

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • v prípade dovozu do EÚ 500 EUR v prípade malých balení alebo 1 200 EUR za osobnú batožinu
 • na dovoz do Kórey 1 000 USD v prípade malých balení alebo 1 000 USD na osobnú batožinu
Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo Južnej Kórei, a to vyplnením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie je možné vyplniť

 • schválený vývozca alebo
 • vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

Vyhlásenie o pôvode nemôže vydať oprávnený orgán a formulár EUR.1 nebude akceptovaný ako dôkaz o pôvode.

Schválení vývozcovia

Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu povoliť každému vývozcovi, ktorý vyváža výrobky v rámci obchodnej dohody, aby vyhotovoval vyhlásenia o pôvode pre výrobky bez ohľadu na ich hodnotu. Vývozca musí colným orgánom poskytnúť dostatočné záruky, že štatút pôvodu výrobkov a splnenie všetkých ostatných požiadaviek dohody (protokolu) možno overiť. Colné orgány môžu v prípade akéhokoľvek zneužitia odňať štatút schváleného vývozcu.

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?
 • ak chcete vyhotoviť vyhlásenie o pôvode, mali by ste napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade: „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že ak nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod“
 • vyhlásenie o pôvode možno vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo v Kórei a nachádza sa v prílohe III)
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.
Predloženie a platnosť
 • vývozca môže vyhlásenie o pôvode vyhotoviť pri vývoze alebo po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, pod podmienkou, že ho predloží v dovážajúcej zmluvnej strane najneskôr dva roky alebo obdobie uvedené v právnych predpisoch dovážajúcej zmluvnej strany po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.
 • mali by ste byť pripravení predložiť spolu s vyhlásením o pôvode doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.
 • vyhlásenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov od dátumu vydania

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou je založená na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany.
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú miestne colné orgány. Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené s výnimkou prípadov uvedených v článku 27 ods. 8 protokolu.
 • orgány vyvážajúcej zmluvnej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú o výsledkoch orgány dovážajúcej zmluvnej strany.

Požiadavky na výrobok

EÚ a Južná Kórea teraz spolupracujú na technických predpisoch, ktorými sa stanovujú normy a posudzovanie zhody, s cieľom uľahčiť vám medzinárodný obchod. Tým sa zabezpečí, že nebudete plytvať peniazmi a/alebo časom pri duplicitných alebo viacnásobných postupoch.

Tieto pravidlá budete musieť dodržiavať, aby bolo možné posúdiť zhodu vašich výrobkov s potrebnými technickými normami.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou obsahuje štyri odvetvové pravidlá týkajúce sa

 • elektrické a elektronické zariadenia
 • farmaceutické výrobky/zdravotnícke pomôcky
 • motorové vozidlá a ich časti a súčasti
 • chemické látky

Elektrické a elektronické zariadenia

Teraz môžete profitovať z lepšieho uznávania medzinárodných noriem a postupov schvaľovania výrobkov v elektronickom priemysle. Pomôže vám to vstúpiť do globálnych dodávateľských reťazcov a rozšíriť svoj podnik.

Pred uzavretím dohody boli vývozcovia spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov z EÚ do Južnej Kórey povinní vykonávať duplicitné a nákladné postupy testovania a certifikácie v Južnej Kórei na predaj svojich výrobkov. Teraz však môžete využívať lepšie regulačné prostredie pre vaše výrobky.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou znižuje rozdiely medzi požiadavkami na európske a juhokórejské výrobky tým, že prijíma rovnaké medzinárodné normy. Medzi príslušné medzinárodné normalizačné orgány pre tento sektor patria:

Odstraňuje potrebu certifikácie nezávislou organizáciou.

 • vo väčšine prípadov potrebujete na preukázaniesúladu s požiadavkami Južnej Kórey týkajúcimi sa elektromagnetickej kompatibility (EMC) a bezpečnosti len „vyhlásenie dodávateľa o zhode“.
 • tým sa znižujú prevádzkové náklady, zložitosť a administratívna záťaž. Umožňuje, aby sa s vašimi výrobkami zaobchádzalo rovnako ako s výrobkami Južnej Kórey po ich príchode do EÚ.
 • ak k vyhláseniu dodávateľa o zhode musia byť priložené protokoly o skúškach, môže ich vydať skúšobné laboratórium EÚ.

Pokiaľ ide o elektrickú bezpečnosť, Južná Kórea má možnosť naďalej požadovať certifikáciu treťou stranou pre obmedzený zoznam 53 položiek, ak môže odôvodniť, že predstavujú riziko pre ľudské zdravie a bezpečnosť. Sú stanovené v obchodnej dohode v prílohe 2-B dodatku 2-B-3.

Viac informácií o vývoze elektrických a elektronických zariadení nájdete tu.

 

Konkrétne elektrické a elektronické výrobky, na ktoré sa vzťahuje dohoda, a s nimi súvisiace ustanovenia možno nájsť v prílohe 2-B Elektronika a jej dodatkoch.

Farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky

Podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou musia byť všetky pravidlá týkajúce sa farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok uverejnené v počiatočnom štádiu, aby sa podnikom poskytol dostatok času na ich pochopenie.

Južná Kórea v súčasnosti vo väčšej miere uznáva medzinárodné normy a postupy. V súčasnosti existuje spoločná definícia farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok v EÚ a Južnej Kórei.

 

Informácie o farmaceutických výrobkoch a zdravotníckych pomôckach, na ktoré sa vzťahuje dohoda, nájdete tu: Príloha 2-D Farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky.

EÚ a Južná Kórea sa dohodli, že

 • vopred sprístupniť pravidlá
 • poskytnúť primerané možnosti na pripomienkovanie
 • písomne riešiť dôležité otázky nastolené v pripomienkach
 • umožniť primeraný časový interval medzi uverejnením pravidiel a nadobudnutím ich účinnosti

Pokiaľ ide o stanovovanie cien a úhradu, obe strany sa dohodli, že zabezpečia, aby

 • postupy, pravidlá, kritériá a vykonávacie usmernenia sú spravodlivé, transparentné a primerané a nediskriminujú spoločnosti z EÚ
 • kritériá rozhodovania sú objektívne a jasné pre výrobcov z EÚ.
 • všetky pravidlá sú verejne dostupné

Motorové vozidlá

 

Výrobcovia z EÚ už nemusia vyrábať automobily osobitne pre juhokórejský trh ani vykonávať nákladné testy na preukázanie súladu s bezpečnostnými normami.

Južná Kórea teraz akceptuje medzinárodné normy EHK OSN alebo normy EÚ ako rovnocenné so všetkými hlavnými technickými predpismi Južnej Kórey. Ak vaše vozidlá spĺňajú tieto normy, váš výrobok nemusí spĺňať žiadne dodatočné požiadavky na vývoz podľa obchodnej dohody medzi EÚ a Južnou Kóreou.

Južná Kórea v súčasnosti uznáva testy vykonané v EÚ. Južná Kórea uzná aj palubné diagnostické zariadenia EÚ, ktoré sú v súlade s normou Euro 6, za rovnocenné s juhokórejskými normami.

Viac informácií o emisných normách nájdete tu.

 

Podrobné ustanovenia o motorových vozidlách a ich častiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda, možno nájsť v prílohe 2-C Motorové vozidlá a časti a jej dodatkoch.

Chemické látky

Obchodná dohoda zachováva pravidlá a predpisy EÚ v chemickom odvetví a zavádza spoluprácu v oblasti regulačnej transparentnosti v oblastiach, ako sú:

 • Správna laboratórna prax
 • systém kvality kontrol riadenia pre výskumné laboratóriá a organizácie, pokiaľ ide o chemické (vrátane farmaceutických) neklinické testy bezpečnosti
 • Usmernenia k testom s cieľom usilovať sa o harmonizovanejší prístup k hodnoteniu a riadeniu chemických látok

 

Informácie o chemických látkach, na ktoré sa dohoda vzťahuje, nájdete tu: Príloha 2-E Chemicals.

Kontakty na účely technických pravidiel a noriem v Južnej Kórei

Kórejská agentúra pre technológie a normy (KATS) stanovuje a dodržiava juhokórejské normy

 • súvisiace so zavedenými certifikáciami, ako je značka Kórejskej certifikácie (KC)
 • meranie a referenčné štandardy
 • technické predpisy.

Kórejský register lodnej dopravy a ministerstvo oceánov a rybárstva stanovujú normy vybavenia námorných lodí.

Zdravie ľudí, zvierat a rastlín – požiadavky na sanitárne a fytosanitárne opatrenia

EÚ a Južná Kórea spolupracujú pri uznávaní oblastí bez výskytu chorôb s cieľom zvýšiť predvídateľnosť pre vás ako vývozcu.

Ministerstvo pôdohospodárstva, potravinárstva a vidieka (MAFRA) je zodpovedné za veterinárne kontroly

 • živé zvieratá
 • živočíšne produkty

Príslušným orgánom pre analýzu rizika škodcov určených rastlín je Agentúra pre karanténu pre zvieratá a rastliny.

Národné stredisko pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti v Južnej Kórei poskytuje informácie a odborné znalosti o geneticky modifikovaných organizmoch a slúži ako miesto na výmenu takýchto informácií.

Ministerstvo zahraničných vecí je oficiálnym kontaktným miestom pre otázky týkajúce sa

 • ochrana prírody
 • zákazy alebo obmedzenia toxických chemikálií


Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto pre vás ako vývozcu môžu predstavovať značnú záťaž.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať.
 • napíšte informácie o zastavení vášho vývozu do Južnej Kórey prostredníctvom online formulára a EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás 

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy s cieľom uľahčiť obchod a znížiť náklady pre podniky.

Dokumenty

Podrobné príručky opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • vyhlásenie o vstupe
 • colné dovozné vyhlásenie
 • vyhlásenie o colnej hodnote
 • obchodná faktúra (vyhľadajte osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Môj obchodný asistent)
 • baliaci list
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • certifikáty preukazujúce súlad vášho výrobku s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode
 • letecký nákladný list
 • nákladný list

V záujme väčšej istoty môžete požiadať aj o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

 

Podrobné informácie o dokumentoch, ktoré musíte predložiť na colné konanie pre váš výrobok, nájdete na stránke My Trade Assistant.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na účely podania žiadosti o preferenčnú sadzbu, a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colnom režime pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na GR pre dane a colnú úniu.

Uľahčenie obchodu

EÚ a Južná Kórea sa dohodli, že

 • zjednodušiť a zefektívniť konania na hraniciach
 • harmonizovať požiadavky na dokumentáciu a údaje
 • zlepšiť bezpečnosť prepravných kontajnerov a iných zásielok, keď
  • dovezené do
  • prekládka cez
  • tranzit cez Južnú Kóreu alebo krajiny EÚ

Dohodou sa zriaďuje colný výbor, ktorý môže diskutovať o akýchkoľvek rozdieloch v colných záležitostiach a otázkach uľahčenia obchodu a riešiť ich vrátane

 • nomenklatúrne zatriedenie
 • pôvod tovaru
 • vzájomná administratívna pomoc v colných záležitostiach

 

Osobitné postupy colného konania a dokumenty týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou podporuje dôsledné presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a dopĺňa minimálne normy stanovené v Dohode WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS).

Viac informácií o výhodách práv duševného vlastníctva nájdete tu.

 • dohoda chráni autorské dielo 70 rokov po smrti autora.
 • výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov majú dodatočné právo na jedinú primeranú odmenu.
 • spoločnosti môžu rozšíriť patentovú ochranu na lieky použitím dodatkových ochranných osvedčení.
 • osobitný dôraz sa kladie na falšovaný tovar

Viac informácií o tom, ako dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou chráni vaše práva duševného vlastníctva, nájdete tu.

Európske asistenčné pracovisko pre práva duševného vlastníctva ponúka službu pomoci na priamu podporu duševného vlastníctva.

Ochranné známky

V obchodnej dohode sa stanovujú jasné pravidlá registrácie ochranných známok v EÚ a Južnej Kórei. Vďaka tomu máte možnosť namietať proti zápisu ochrannej známky do registra.

Na kontrolu ochranných známok je k dispozícii verejná elektronická databáza prihlášok a registrácií. V databáze sa uvádzajú aj práva udelené zapísaným a nezapísaným dizajnom.

Porušenia predpisov

Čo robiť, ak sa duševné vlastníctvo používa bez povolenia?

V obchodnej dohode sa podrobne uvádzajú opatrenia na presadzovanie práva v prípade porušenia práv duševného vlastníctva, ako napríklad:

 • občianskoprávne a správne konania
 • trestné konanie
 • sankcie

Zahŕňa určitú silnejšiu ochranu autorských práv a dizajnov a presadzuje práva duševného vlastníctva na základe pravidiel EÚ (doplňujúcich Dohodu WTO TRIPS).

Colní úradníci môžu zasiahnuť na hraniciach, ak majú podozrenie, že tovar porušujúci právo duševného vlastníctva sa dováža alebo vyváža.

Zemepisné označenia 

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou chráni európske zemepisné označenia

 • vína a liehoviny
 • poľnohospodárskych výrobkov a potravín

EÚ chráni približne 160 zemepisných označení, ktoré považuje za komerčne najvýznamnejšie.

V dohode sa uvádzajú zemepisné označenia, na ktoré sa vzťahujú dve prílohy.

Vína a liehoviny sú zahrnuté v prílohe 10-B k dohode a zahŕňajú napríklad:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo a Scotch alebo Irish Whiskey.

Poľnohospodárske výrobky a potraviny sú uvedené v prílohe 10-A k dohode a zahŕňajú:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante a Bayerisches Bier.

 

Zemepisné označenia sú chránené pred

 • opis alebo prezentácia výrobku zavádzajúcim spôsobom, ktorý naznačuje, že pochádza z inej zemepisnej oblasti, ako je skutočné miesto pôvodu
 • používanie zemepisného označenia pre podobný výrobok, ktorý tam nepochádza, aj keď je skutočný pôvod tovaru označený alebo sprevádzaný výrazmi ako „druh“, „štýl“ alebo „napodobenina“

Obchod so službami

Na základe obchodnej dohody môžete využiť otvorenejší juhokórejský trh so službami.

Pravidlá sa vzťahujú na

 • cezhraničné poskytovanie služieb
 • usadenie sa

Znamená to, že môžete poskytovať svoje služby z krajiny EÚ alebo založiť kanceláriu, pobočku alebo dcérsku spoločnosť v Južnej Kórei, ak si to želáte.

Tieto výhody sa vzťahujú na spoločnosti z EÚ vo viac ako 100 odvetviach služieb vrátane

Telekomunikácie

 • Prevádzkovatelia satelitov z EÚ (telefón a televízia) môžu priamo pôsobiť cezhranične do Južnej Kórey bez toho, aby museli spolupracovať s juhokórejským operátorom alebo ním prechádzať.

Environmentálne služby

 • čistenie nepriemyselných odpadových vôd (splaškové služby).

Doprava

 • Lodné spoločnosti EÚ sú schopné poskytovať služby medzinárodnej lodnej dopravy v Južnej Kórei a pri využívaní prístavných služieb a infraštruktúry sa s nimi zaobchádza rovnako ako s juhokórejskými spoločnosťami.
 • Európske spoločnosti môžu poskytovať aj širšiu škálu pomocných námorných služieb.
 • existuje viac príležitostí pre pomocné služby leteckej dopravy, ako je pozemná obsluha

Stavebníctvo

 • Na spoločnosti z EÚ sa už nevzťahujú povinné požiadavky na subdodávky

Finančné

 • Finančné spoločnosti EÚ môžu poskytovať viac služieb na finančných trhoch Južnej Kórey
 • Finančné spoločnosti EÚ môžu voľne prenášať údaje z pobočiek a pobočiek v Južnej Kórei do svojho ústredia v EÚ.

Poštové a expresné doručovanie

 • Spoločnosti z EÚ môžu poskytovať medzinárodné expresné doručovacie služby v Južnej Kórei

Podnikateľské a odborné služby, ako sú právne, účtovnícke, inžinierske a architektonické služby

 • Právnické firmy EÚ môžu otvoriť kancelárie v Južnej Kórei s cieľom poskytovať poradenstvo zahraničným alebo juhokórejským klientom v oblasti iných ako juhokórejských právnych predpisov
 • Právnické firmy EÚ môžu vytvárať partnerstvá s juhokórejskými firmami a zamestnávať juhokórejských právnikov na poskytovanie „multijurisdictional“ služieb
 • Právnici z EÚ môžu používať pracovné tituly, ktoré používajú v EÚ

Služby, na ktoré sa dohoda nevzťahuje

 • audiovizuálne služby
 • vnútroštátna námorná doprava
 • väčšina leteckej dopravy
 • služby poskytované pri výkone vládnej moci

Zoznam osobitných záväzkov Južnej Kórey otvoriť svoj trh so službami spoločnostiam z EÚ.

Verejné obstarávanie

Má záujem o verejné obstarávanie na dodávky, služby alebo stavebné práce v Južnej Kórei?

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou vám poskytuje lepšie príležitosti uchádzať sa o verejné zákazky Južnej Kórey.

Južná Kórea a EÚ už súhlasili s otvorením ponúk na verejné obstarávanie zahraničným spoločnostiam v rámci Dohody WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou rozširuje zmluvy, o ktoré môžete súťažiť. V Južnej Kórei sa teraz môžu firmy z EÚ uchádzať o zmluvy o „stavbe, prevádzke a prevode“ (koncesné služby). Ak je váš podnik dodávateľom v oblasti stavebníctva a služieb v EÚ, môžete súťažiť o veľké infraštruktúrne projekty v Južnej Kórei, napríklad o výstavbu a prevádzku diaľnic.

Kontakty na účely verejného obstarávania

Investície

Dohoda sa vzťahuje na investície do služieb a iných hospodárskych činností vrátane

 • poľnohospodárstvo
 • lesné hospodárstvo
 • ťažba
 • výroba
 • energia

Právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže

EÚ a Južná Kórea sa dohodli na presadzovaní prísnych právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže.

Dohoda sa účinne zaoberá nekalými obchodnými praktikami a obchodnými praktikami narúšajúcimi hospodársku súťaž vrátane

 • kartely
 • zneužívanie zo strany spoločností s dominantným postavením na trhu
 • fúzie a akvizície narúšajúce hospodársku súťaž

Dohoda zabezpečuje, aby sa pravidlá hospodárskej súťaže uplatňovali aj na štátom kontrolované spoločnosti alebo podniky, a zakazuje určité druhy subvencií, ktoré sa považujú za obzvlášť škodlivé pre hospodársku súťaž.

 • dotácie pokrývajúce dlhy podniku bez akéhokoľvek obmedzenia alebo trvania
 • subvencie pre zlyhávajúce podniky bez dôveryhodného reštrukturalizačného plánu na ich obnovenie dlhodobej životaschopnosti bez ďalšieho spoliehania sa na štátnu podporu

Okrem toho sa v obchodnej dohode vyžaduje, aby boli subvencie transparentné. Ak EÚ alebo Južná Kórea využijú subvencie, musia každý rok vykazovať celkovú výšku, druh a ponuku subvencií.

Tieto pravidlá dotácií sa vzťahujú na všetky výrobky s výnimkou poľnohospodárstva a rybného hospodárstva.

Obchod a trvalo udržateľný rozvoj

EÚ a Južná Kórea sa dohodli na prísnych pracovných a environmentálnych normách, ktoré chránia pracovníkov a životné prostredie. V dohode sa stanovujú mechanizmy na zabezpečenie splnenia týchto záväzkov, a to aj prostredníctvom zapojenia občianskej spoločnosti.

Pracovná sila

Životné prostredie

EÚ a Južná Kórea sa dohodli na silných monitorovacích mechanizmoch, ktoré zahŕňajú verejnú kontrolu. To znamená, že máte viac informácií a existujú miesta na vyjadrenie obáv v súvislosti s pracovnými a environmentálnymi otázkami, ktoré ovplyvňujú váš podnik v Južnej Kórei.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Colné agentúry, zástupcovia vlád, obchodné komory a podnikateľské združenia

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Kontakty na účely verejného obstarávania

Colné agentúry, zástupcovia vlád, obchodné komory a podnikateľské združenia

Kórejská colná správa

Korea Customs Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Webová stránka: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Svetová colná organizácia

Webová stránka: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Delegácia Európskej únie v Kórejskej republike

Delegácia Európskej únie v Kórejskej republike 11. poschodie, Soul Square, 416 Hang-daero, Jung-gu Sooul, 04637, KOREA

Tel.: + 82 23704 1700

E-mail: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Kórejskej republiky pri Belgickom kráľovstve a Európskej únii

Veľvyslanectvo Kórejskej republiky pri Belgickom kráľovstve a Európska únia Chaussee de la Hulpe 173 – 175, 1170 Brusel (Watermael-Boitsfort), BELGICKO

Tel.: + 32 2675 5777

Fax: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

E-mail: eukorea@mofa.go.kr

Kórejské združenie medzinárodného obchodu (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Soul, KOREA

Tel.: + 82 1566 5114

Kórejská agentúra na podporu obchodu a investícií (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Sooul, KOREA

Tel.: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Tel.: + 82 23460 7432

Fax: + 82 23460 7958

E-mail: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Tel: + 32 2749 1851 e-mail: secretariat@eu4business.eu

Kórejská centrálna banka

67, Sejong-daero Jung-gu, Sooul, 04514, KOREA

Tel.: + 82 2759 4114

Webová stránka: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Ministerstvo poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka (MAFRA)

Ministerstvo poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka (MAFRA) vláda Complex Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Tel.: + 82 2 61969110

Fax: + 82 44 8680846

Agentúra pre karanténu pre zvieratá a rastliny (QIA)

Agentúra pre karanténu pre zvieratá a rastliny (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tel.: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Fax: + 82 54 9120635

Ministerstvo potravín a bezpečnosti liekov (MFD)

Ministerstvo potravín a bezpečnosti drog 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tel.: + 82 – 43 – 719 – 1564

Kórejský výskumný inštitút pre biovedu a biotechnológiu (KRIBB)

Kórejský výskumný ústav biovedy a biotechnológie (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Tel: + 82 42 8798300

Fax: + 82 42 8798309

Oficiálne kontaktné miesto (OCP) pre toxické chemikálie

Ministerstvo zahraničných vecí 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Soul, KOREA

Tel: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Fax: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Kontakty na účely verejného obstarávania

Služba pre verejné obstarávanie (PPS)

Ústredie SPS; Budova vlády Complex Daejeon 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Tel: + 82 7005 67470 Fax: + 82 505 480 1211

E-mail: ppskorea@korea.kr

Kórejský online systém elektronického obstarávania (KONEPS)

Webová stránka: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Ďalšie odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy