Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou

Od roku 2011 sa v obchodnej dohode medzi EÚ a Južnou Kóreou zrušili clá na takmer všetky výrobky. Odstránili sa ním aj mnohé ďalšie prekážky vývozu výrobkov z EÚ, ako sú automobily, lieky, elektronika a chemické látky. Mnohé služby medzi EÚ a Južnou Kóreou boli takisto otvorené pre investorov a podniky.

Dohoda v skratke

Od roku 2011 sa v obchodnej dohode medzi EÚ a Južnou Kóreou zrušili clá na takmer všetky produkty (98,7 %) vrátane produktov rybného hospodárstva a poľnohospodárskych výrobkov. Odstránila aj necolné prekážky vývozu kľúčových výrobkov EÚ do Južnej Kórey, ako sú automobily, lieky, elektronika a chemické látky. V neposlednom rade sa trhy so službami v EÚ aj Južnej Kórei vo veľkej miere otvorili pre podniky a investorov.

 

V prvých piatich rokoch platnosti dohody sa vývoz EÚ do Južnej Kórey zvýšil o 55 %, európske spoločnosti ušetrili 2,8 miliardy EUR v znížení ciel a obchod s tovarom medzi EÚ a Južnou Kóreou dosiahol rekordnú úroveň viac ako 90 miliárd EUR.

Dohoda

 • odstraňuje clá a iné obchodné prekážky a uľahčuje spoločnostiam na oboch stranách vývoz a dovoz
 • zjednodušuje administratívu a zjednodušuje technické predpisy, colné postupy, pravidlá pôvodu a požiadavky na testovanie výrobkov
 • podporuje obchodné služby v kľúčových odvetviach, ako sú telekomunikácie, environmentálne služby, lodná doprava a finančné a právne služby
 • zlepšuje ochranu práv duševného vlastníctva v Južnej Kórei a uznáva širokú škálu zemepisných označení vysokokvalitných európskych potravinových výrobkov na kórejskom trhu
 • umožňuje vašej spoločnosti uchádzať sa o verejné obstarávanie v Južnej Kórei
 • ponúka lepšiu ochranu vašich bilaterálnych investícií

 

Rýchle fakty o obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou

 • Južná Kórea je ôsmou najväčšou vývoznou destináciou EÚ pre tovar a EÚ je tretím najväčším vývozným trhom Južnej Kórey
 • najvýznamnejším vývozom výrobkov z EÚ do Južnej Kórey sú stroje a zariadenia, dopravné zariadenia a chemické výrobky.
 • EÚ má významný obchod so službami s Južnou Kóreou
 • EÚ je najväčším priamym zahraničným investorom Južnej Kórey

Kto môže vyvážať z EÚ v rámci dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou?

Ak je vaša spoločnosť zaregistrovaná v členskom štáte EÚ a ste získali platné colné vyhlásenie – a v prípade potreby aj vývoznú licenciu – môžete na základe tejto dohody vyvážať.

Sadzby

Dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou sa odstraňuje 98,7 % ciel na obchod s tovarom.

Tu sú niektoré výhody pre vývozcov z EÚ.

 • najväčšie úspory na clách sa dosahujú strojmi a spotrebičmi, pričom zisky dosahujú takmer 450 miliónov EUR
 • chemický sektor je druhým najväčším príjemcom s úsporami cla vo výške 175 miliónov EUR.
 • takmer všetok vývoz poľnohospodárskych výrobkov EÚ, ako je bravčové mäso, víno a whiskey, má bezcolný prístup na juhokórejský trh a existujú cenné bezcolné kvóty na výrobky ako syr
 • v ostatných priemyselných odvetviach
  • 93 % ciel na vývoz textilu zaniklo
  • v prípade skla bolo odstránených 85 % ciel
  • pre kožu a kožušinu 84 %
  • obuv 95 %
  • železo a oceľ 93 %
  • optické prístroje 91 %

 

Colná sadzba, ktorá sa uplatňuje na váš výrobok, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Protokole o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a metóde administratívnej spolupráce v rámci dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou (Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 1344).

Pochádza môj výrobok z EÚ alebo Južnej Kórey?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky pre nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou, musí mať pôvod v EÚ alebo Južnej Kórei. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo v Južnej Kórei, ak

 • úplne získané v EÚ alebo Južnej Kórei alebo
 • vyrobené výlučne z materiálov s pôvodom v EÚ alebo Južnej Kórei alebo
 • vyrobené v EÚ alebo Kórei s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu splnením špecifických pravidiel pre výrobky stanovených v prílohe II

Pozri prílohu I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky.

Alternatívne pravidlá špecifické pre určité výrobky sú uvedené v prílohe IIa.

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom, napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo priamej prepravy). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Počíta sa s dodatočnou flexibilitou, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

Pravidlo tolerancie umožňuje výrobcom používať nepôvodné materiály v hodnote do 10 % ceny zo závodu, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok.

 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre špecifické výrobky.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 a 6 prílohy 1 Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II.
Kumulácia

Dohoda umožňuje aj dvojstrannú kumuláciu. Materiály s pôvodom v Južnej Kórei sa môžu počítať ako materiály s pôvodom v EÚ, ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ a naopak.

Iné požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky protokolu (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy).

Pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Južnej Kórey (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom a neprejdú inými operáciami ako

 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia určená na uchovanie výrobkov v dobrom stave

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa musí predložiť dôkaz o priamej preprave.

Vrátenie cla

Podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou je možné získať náhradu za predtým zaplatené clá za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža podľa preferenčnej sadzby.

Zahŕňa sa osobitný mechanizmus na riešenie potenciálneho nárastu dodávok zo zahraničia zo strany kórejských výrobcov.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v oddiele B Protokolu o pravidlách pôvodu k dohode. Objasňujú napríklad, ako

 • deklarovať pôvod výrobku
 • nárokovať si preferencie
 • colné orgány môžu overiť pôvod výrobku

Ako žiadať o preferenčnú sadzbu

V oddiele B protokolu o pravidlách pôvodu dohody sa stanovujú postupy pôvodu týkajúce sa žiadosti o preferenčnú sadzbu a overovania colnými orgánmi.

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe vyhlásenia o pôvode, ktoré poskytol vývozca.

Vyhlásenie o pôvode

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • pri dovoze do EÚ 500 EUR v prípade malých balení alebo 1 200 EUR v prípade osobnej batožiny
 • na dovoz do Kórey 1 000 USD v prípade malých balení alebo 1 000 USD za osobnú batožinu
Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo Južnej Kórey vyplnením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie možno vyplniť

 • schválený vývozca alebo
 • ktorýmkoľvek vývozcom za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR

Vyhlásenie o pôvode nemôže vydať oprávnený orgán a formulár EUR.1 nebude akceptovaný ako dôkaz o pôvode.

Schváleným vývozcom

Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu povoliť ktorémukoľvek vývozcovi, ktorý vyváža výrobky na základe obchodnej dohody, aby vyhotovil vyhlásenia o pôvode pre výrobky bez ohľadu na ich hodnotu. Vývozca musí colným orgánom poskytnúť dostatočné záruky, že štatút pôvodu výrobkov a splnenie všetkých ostatných požiadaviek dohody (protokolu) možno overiť. Colné orgány môžu odňať štatút schváleného vývozcu v prípade akéhokoľvek zneužitia.

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?
 • na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode by ste mali na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie: „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“
 • vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ alebo v kórejskom jazyku a možno ho nájsť v prílohe III)
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.
Predloženie a platnosť
 • vývozca môže vyhotoviť vyhlásenie o pôvode pri vývoze alebo po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, pod podmienkou, že ho predloží v dovážajúcej zmluvnej strane nie dlhšie ako dva roky alebo v lehote stanovenej v právnych predpisoch dovážajúcej zmluvnej strany po tom, ako boli výrobky, na ktoré sa vzťahuje, dovezené.
 • mali by ste byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov spolu s vyhlásením o pôvode.
 • vyhlásenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov od dátumu vydania.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou je založená na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany.
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú miestne colné orgány. Návštevy dovážajúcej strany u vývozcu nie sú povolené s výnimkou prípadov uvedených v článku 27 ods. 8 protokolu.
 • orgány vyvážajúcej zmluvnej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú o výsledkoch orgány dovážajúcej zmluvnej strany

Požiadaviek na výrobok

EÚ a Južná Kórea teraz spolupracujú na technických predpisoch, stanovovaní noriem a posudzovaní zhody s cieľom uľahčiť vám medzinárodný obchod. Tým sa zabezpečí, že nebudete plytvať peniazmi a/alebo časom prostredníctvom duplicitných alebo viacnásobných postupov.

Tieto pravidlá budete musieť dodržiavať, aby vaše výrobky mohli byť hodnotené z hľadiska zhody s potrebnými technickými normami.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou obsahuje štyri pravidlá pre jednotlivé odvetvia týkajúce sa

 • elektrické a elektronické zariadenia
 • farmaceutické výrobky/zdravotnícke pomôcky
 • motorové vozidlá a ich časti a súčasti
 • chemikálií

Elektrické a elektronické zariadenia

Teraz môžete profitovať z lepšieho uznávania medzinárodných noriem a schvaľovacích postupov pre výrobky v elektronickom priemysle. Pomôže vám to vstúpiť do globálnych dodávateľských reťazcov a rozvíjať svoje podnikanie.

Pred uzavretím dohody boli vývozcovia spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov z EÚ do Južnej Kórey povinní vykonávať duplicitné a nákladné testovacie a certifikačné postupy na predaj svojich výrobkov. Teraz sa však môžete tešiť lepšiemu regulačnému prostrediu pre vaše výrobky.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou znižuje rozdiely medzi požiadavkami na európske a juhokórejské výrobky prijatím rovnakých medzinárodných noriem. Medzi príslušné medzinárodné normalizačné orgány pre tento sektor patria:

Odstraňuje potrebu certifikácie nezávislou organizáciou.

 • vo väčšine prípadov potrebujete len „vyhlásenie dodávateľa o zhode“, aby ste preukázali súlad s požiadavkami Južnej Kórey týkajúcimi sa elektromagnetickej kompatibility (EMC) a bezpečnosti.
 • tým sa znižujú obchodné náklady, zložitosť a administratívna záťaž. Umožňuje, aby sa s vašimi výrobkami v Južnej Kórei zaobchádzalo rovnako ako s výrobkami Južnej Kórey pri ich vstupe do EÚ.
 • ak k vyhláseniu dodávateľa o zhode musia byť priložené protokoly o skúškach, môže ich vydať skúšobné laboratórium EÚ.

Pokiaľ ide o elektrickú bezpečnosť, Južná Kórea má možnosť naďalej žiadať o certifikáciu treťou stranou pre obmedzený zoznam 53 položiek, ak môže odôvodniť, že predstavujú riziko pre ľudské zdravie a bezpečnosť. Sú stanovené v obchodnej dohode v prílohe 2-B dodatku 2-B-3.

Viac informácií o vývoze elektrických a elektronických zariadení nájdete tu.

 

Špecifické elektrické a elektronické výrobky, na ktoré sa vzťahuje dohoda, a s nimi súvisiace ustanovenia možno nájsť v prílohe 2-B Elektronika a jej dodatkoch.

Farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky

Podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou sa všetky pravidlá týkajúce sa farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok musia uverejniť v počiatočnom štádiu, aby sa podnikom poskytol dostatok času na ich pochopenie.

Južná Kórea teraz uznáva medzinárodné normy a postupy vo väčšej miere. V súčasnosti existuje spoločné vymedzenie farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok v EÚ a Južnej Kórei.

 

Informácie o farmaceutických výrobkoch a zdravotníckych pomôckach, na ktoré sa dohoda vzťahuje, nájdete tu: Príloha 2-D Farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky.

EÚ a Južná Kórea sa dohodli, že:

 • vopred sprístupniť pravidlá
 • poskytnúť primerané príležitosti na pripomienkovanie
 • písomne riešiť dôležité otázky uvedené v pripomienkach
 • umožniť primeraný interval medzi uverejnením pravidiel a nadobudnutím ich účinnosti

Pokiaľ ide o stanovovanie cien a úhrady, obe strany sa dohodli, že zabezpečia, aby

 • postupy, pravidlá, kritériá a vykonávacie usmernenia sú spravodlivé, transparentné a primerané a nediskriminujú spoločnosti EÚ
 • kritériá pre rozhodovanie sú objektívne a jasné pre výrobcov z EÚ
 • všetky pravidlá sú verejne dostupné

V motorových vozidlách

 

Výrobcovia z EÚ už nemusia vyrábať automobily osobitne pre juhokórejský trh alebo vykonávať drahé skúšky na preukázanie súladu s bezpečnostnými normami.

Južná Kórea teraz akceptuje medzinárodné normy EHK OSN alebo normy EÚ ako rovnocenné so všetkými hlavnými juhokórejskými technickými predpismi. Ak vaše vozidlá spĺňajú tieto normy, váš výrobok nemusí spĺňať žiadne dodatočné požiadavky na vývoz podľa obchodnej dohody medzi EÚ a Južnou Kóreou.

Skúšky vykonané v EÚ v súčasnosti uznáva Južná Kórea. Južná Kórea uzná aj palubné diagnostické zariadenia EÚ, ktoré spĺňajú normu Euro 6, za rovnocenné s juhokórejskými normami.

Viac informácií o emisných normách nájdete tu.

 

Podrobné ustanovenia o motorových vozidlách a ich častiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda, možno nájsť v prílohe 2-C Motor Vehicles and Parts a jej dodatkoch.

Chemikálií

Obchodná dohoda zachováva pravidlá a predpisy EÚ v chemickom odvetví a zavádza spoluprácu v oblasti regulačnej transparentnosti v oblastiach, ako sú:

 • Správna laboratórna prax
 • systém kvality kontrol riadenia výskumných laboratórií a organizácií týkajúcich sa chemických (vrátane farmaceutických) testov neklinickej bezpečnosti
 • Usmernenia k testovaniu s cieľom dosiahnuť harmonizovanejší prístup k hodnoteniu a riadeniu chemických látok

 

Informácie o chemikáliách, na ktoré sa dohoda vzťahuje, nájdete tu: Príloha 2-E Chemikálie.

Kontakty pre technické pravidlá a normy v Južnej Kórei

Kórejská agentúra pre technológie a normy (KATS) stanovuje a zachováva juhokórejské normy

 • v súvislosti so zavedenými osvedčeniami, ako je kórejská certifikačná značka (KC).
 • meranie a referenčné normy
 • technické predpisy.

Kórejský register lodnej dopravy a ministerstvo pre oceány a rybolov stanovujú normy pre vybavenie námorných lodí.

Zdravie ľudí, zvierat a rastlín – sanitárne a fytosanitárne požiadavky

EÚ a Južná Kórea spolupracujú na uznávaní oblastí bez výskytu chorôb s cieľom zvýšiť predvídateľnosť pre vás ako vývozcu.

Ministerstvo poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieckych záležitostí (MAFRA) je zodpovedné za veterinárne kontroly

 • živé zvieratá
 • živočíšneho produkty

Agentúra pre karanténu zvierat a rastlín je príslušným orgánom pre analýzu rizika škodcov v prípade označených rastlín.

Národné stredisko pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti v Južnej Kórei poskytuje informácie a odborné znalosti o geneticky modifikovaných organizmoch a slúži ako miesto na výmenu takýchto informácií.

Ministerstvo zahraničných vecí je oficiálnym kontaktným miestom pre otázky týkajúce sa

 • ochrana prírody
 • zákazy alebo obmedzenia týkajúce sa toxických chemikálií


Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo mu bráni vo vývoze, môžete nám povedať
 • informujte o zastavení vášho vývozu do Južnej Kórey pomocou online formulára a EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás 

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokladov

Podrobné príručky opisujú rôzne druhy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • vyhlásenie o vstupe
 • dovozné colné vyhlásenie
 • vyhlásenie o colnej hodnote
 • obchodná faktúra (vyhľadávať osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Moja obchodná asistentka)
 • zoznam balení
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode
 • letecký nákladný list
 • nákladný list

V záujme väčšej istoty je možné, že budete chcieť požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväzné informácie o pôvode tovaru.

 

Podrobné informácie o dokumentoch, ktoré musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukázania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčnej sadzby a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colnom postupe pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na stránke GR pre dane a colnú úniu.

Uľahčenie obchodu

EÚ a Južná Kórea sa dohodli, že:

 • zjednodušiť a zefektívniť konania na hraniciach
 • harmonizovať požiadavky na dokumentáciu a údaje
 • zlepšiť bezpečnosť prepravných kontajnerov a iných zásielok, ak
  • doviezť do
  • preložené cez
  • prechádzajúce cez Južnú Kóreu alebo krajiny EÚ

Dohodou sa zriaďuje Colný výbor, ktorý môže diskutovať a riešiť akékoľvek rozdiely v colných záležitostiach a otázkach uľahčenia obchodu vrátane

 • nomenklatúrne zatriedenie
 • pôvod tovaru
 • vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach

 

Konkrétne postupy colného konania a dokumenty týkajúce sa vášho výrobku vyhľadajte v časti Môj obchodný asistent.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou podporuje dôsledné presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a dopĺňa minimálne normy Dohody WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS).

Viac informácií o výhodách práv duševného vlastníctva nájdete tu.

 • dohoda chráni autorov diela počas 70 rokov po smrti autora.
 • výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov majú dodatočné právo na jedinú primeranú odmenu
 • spoločnosti môžu rozšíriť patentovú ochranu liekov použitím dodatkových ochranných osvedčení.
 • osobitný dôraz sa kladie na falšovaný tovar

Viac informácií o tom, ako dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou chráni vaše práva duševného vlastníctva, nájdete tu.

Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva ponúka službu linky pomoci na priamu podporu duševného vlastníctva.

Ochranné známky

V obchodnej dohode sa stanovujú jasné pravidlá registrácie ochranných známok v EÚ a Južnej Kórei. Vďaka tomu máte možnosť namietať proti zápisu ochrannej známky do registra.

Na kontrolu ochranných známok je k dispozícii verejná elektronická databáza prihlášok a registrácií. V databáze sa takisto podrobne opisujú práva udelené zapísaným a nezapísaným dizajnom.

Priestupky

Čo robiť, ak sa duševné vlastníctvo používa bez povolenia?

V obchodnej dohode sa podrobne uvádzajú opatrenia na presadzovanie v prípade porušenia práv duševného vlastníctva, ako napríklad

 • občianskoprávne a správne konania
 • trestné konanie
 • sankcie

Zahŕňa určitú silnejšiu ochranu autorských práv a dizajnov a presadzuje práva duševného vlastníctva na základe pravidiel EÚ (doplňujúcich dohodu TRIPS WTO).

Colní úradníci môžu zasiahnuť na hraniciach, ak majú podozrenie, že tovar porušujúci právo duševného vlastníctva sa dováža alebo vyváža.

Označenia geografického pôvodu 

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou chráni európske zemepisné označenia

 • vína a liehoviny
 • poľnohospodárskych výrobkov a potravín

EÚ chránila približne 160 zemepisných označení, ktoré považuje za komerčne najdôležitejšie.

V dohode sa uvádzajú zemepisné označenia, ktoré sú uvedené v dvoch prílohách.

Na vína a liehoviny sa vzťahuje príloha 10-B k dohode a zahŕňajú napríklad:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo a Scotch alebo Irish Whiskey.

Poľnohospodárske výrobky a potraviny sú zahrnuté v prílohe 10-A k dohode a zahŕňajú:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante a Bayerisches Bier.

 

Zemepisné označenia sú chránené pred

 • opis alebo prezentácia výrobku zavádzajúcim spôsobom, ktorý naznačuje, že výrobok pochádza z inej zemepisnej oblasti, než je skutočné miesto pôvodu
 • použitie zemepisného označenia pre podobný výrobok, ktorý tam nemá pôvod, aj keď je skutočný pôvod tovaru označený alebo doplnený výrazmi ako „druh“, „štýl“ alebo „imitácia“

Obchod so službami

Na základe obchodnej dohody môžete využiť otvorenejší juhokórejský trh so službami.

Pravidlá sa vzťahujú na:

 • cezhraničné poskytovanie služieb 
 • zriadenia

To znamená, že môžete poskytovať svoje služby z krajiny EÚ alebo zriadiť kanceláriu, pobočku alebo dcérsku spoločnosť v Južnej Kórei, ak si to želáte.

Tieto výhody sa vzťahujú na spoločnosti z EÚ vo viac ako 100 odvetviach služieb vrátane

Telekomunikácie

 • Satelitní prevádzkovatelia EÚ (telefón a televízia) môžu priamo pôsobiť cezhranične do Južnej Kórey bez toho, aby museli spolupracovať s prevádzkovateľom z Južnej Kórey alebo ním prechádzať.

Environmentálne služby,

 • čistenie nepriemyselných odpadových vôd (splaškové služby).

Dopravné zariadenia

 • Lodné spoločnosti EÚ sú schopné poskytovať služby medzinárodnej lodnej dopravy v Južnej Kórei a pri využívaní prístavných služieb a infraštruktúry sa s nimi zaobchádza rovnako ako s juhokórejskými spoločnosťami.
 • Európske spoločnosti môžu poskytovať aj širšiu škálu pomocných námorných služieb.
 • existuje viac príležitostí pre pomocné služby leteckej dopravy, ako je pozemná obsluha

Konštrukcia

 • Na spoločnosti z EÚ sa už nevzťahujú povinné požiadavky na subdodávky 

Finančných

 • Finančné spoločnosti EÚ môžu poskytovať viac služieb na finančných trhoch Južnej Kórey
 • Finančné spoločnosti EÚ môžu voľne prenášať údaje z pobočiek a pridružených spoločností v Južnej Kórei do svojho sídla v EÚ

Poštové a expresné doručovanie

 • Spoločnosti z EÚ môžu poskytovať medzinárodné expresné doručovateľské služby v Južnej Kórei

Obchodné a odborné služby, ako sú právne, účtovné, inžinierske a architektonické služby

 • Právnické firmy EÚ môžu otvoriť kancelárie v Južnej Kórei, aby zahraničným alebo juhokórejským klientom poskytovali poradenstvo o iných ako juhokórejských právnych predpisoch
 • Právnické firmy EÚ môžu vytvárať partnerstvá s juhokórejskými firmami a prijímať juhokórejských právnikov na poskytovanie služieb s viacerými juhokórejskými právomocami
 • Právnici z EÚ môžu používať pracovné tituly, ktoré používajú v EÚ

Služby, na ktoré sa dohoda nevzťahuje

 • audiovizuálne služby
 • vnútroštátna námorná doprava
 • väčšina leteckej dopravy
 • služby poskytované pri výkone vládnej moci

Zoznam osobitných záväzkov Južnej Kórey otvoriť svoj trh so službami pre spoločnosti z EÚ.

Verejného obstarávania

Máte záujem o predkladanie ponúk na vládne zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo stavebné práce v Južnej Kórei?

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou vám poskytuje lepšie príležitosti uchádzať sa o verejné zákazky Južnej Kórey.

Južná Kórea a EÚ sa už dohodli na otvorení predkladania ponúk na verejné zákazky zahraničným spoločnostiam v rámci Dohody WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou rozširuje zmluvy, o ktoré sa môžete uchádzať. V Južnej Kórei môžu firmy z EÚ teraz predkladať ponuky na „vybudovanie, prevádzkovanie – prevod“ (koncesné služby). Ak je váš podnik dodávateľom výstavby a služieb z EÚ, môžete sa uchádzať o veľké infraštruktúrne projekty v Južnej Kórei, ako je výstavba a prevádzka diaľnic.

Kontakty pre verejné obstarávanie

Kolektívneho

Dohoda sa vzťahuje na investície do služieb a iných hospodárskych činností vrátane

 • poľnohospodárstva
 • lesné hospodárstvo
 • ťažba
 • výroba
 • energetika

Právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže

EÚ a Južná Kórea sa dohodli na presadzovaní prísnych právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže.

Dohoda sa účinne zaoberá nekalými a protisúťažnými obchodnými praktikami vrátane

 • kartely
 • zneužívanie zo strany spoločností s dominantným postavením na trhu
 • protisúťažné fúzie a akvizície

Dohoda zabezpečuje, aby sa pravidlá hospodárskej súťaže uplatňovali aj na štátom kontrolované spoločnosti alebo podniky, a zakazuje určité druhy subvencií, ktoré sa považujú za obzvlášť škodlivé pre hospodársku súťaž.

 • subvencie pokrývajúce dlhy podniku bez akéhokoľvek obmedzenia alebo trvania
 • subvencie zlyhávajúcim podnikom bez dôveryhodného reštrukturalizačného plánu na ich návrat k dlhodobej životaschopnosti bez ďalšieho spoliehania sa na štátnu podporu

Okrem toho sa v obchodnej dohode vyžaduje, aby boli dotácie transparentné. Ak EÚ alebo Južná Kórea využijú akékoľvek subvencie, musia každý rok nahlásiť celkovú sumu, druh a ponuku subvencií.

Tieto pravidlá subvencovania sa vzťahujú na všetky výrobky okrem poľnohospodárstva a rybného hospodárstva.

Obchod a udržateľný rozvoj

EÚ a Južná Kórea sa dohodli na prísnych pracovných a environmentálnych normách, ktoré chránia pracovníkov a životné prostredie. V dohode sa stanovujú mechanizmy na zabezpečenie plnenia týchto záväzkov, a to aj prostredníctvom zapojenia občianskej spoločnosti.

Práca

Životného prostredia,

EÚ a Južná Kórea sa dohodli na silných monitorovacích mechanizmoch, ktoré zahŕňajú verejnú kontrolu. To znamená, že máte viac informácií a miesta na vyjadrenie obáv v súvislosti s pracovnými a environmentálnymi otázkami, ktoré ovplyvňujú váš podnik v Južnej Kórei.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Colné agentúry, zástupcovia vlád, obchodné komory a podnikateľské združenia

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Kontakty pre verejné obstarávanie

Colné agentúry, zástupcovia vlád, obchodné komory a podnikateľské združenia

Kórejská colná správa

Budova kórejských colných služieb 1, vládny komplex Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Internetová stránka: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Svetová colná organizácia

Internetová stránka: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Delegácia Európskej únie v Kórejskej republike

Delegácia Európskej únie v Kórejskej republike, 11. poschodie, na námestí Sol, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Tel.: + 82 23704 1700

E-mail: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Kórejskej republiky pri Belgickom kráľovstve a Európskej únii

Veľvyslanectvo Kórejskej republiky v Belgickom kráľovstve a Európskej únii Chaussee de la Hulpe 173 – 175, 1170 Brusel (Watermael-Boitsfort), BELGICKO

Tel.: + 32 2675 5777

Fax: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

E-mail: eukorea@mofa.go.kr

Kórejské medzinárodné obchodné združenie (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Soul, KOREA

Tel.: + 82 1566 5114

Kórejská agentúra na podporu obchodu a investícií (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, KOREA

Tel.: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Tel.: + 82 23460 7432

Fax: + 82 23460 7958

E-mail: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Tel: + 32 2749 1851 e-mail: secretariat@eu4business.eu

Banka Južnej Kórey

67, Sejong-daero Jung-gu, Soul, 04514, KOREA

Tel.: + 82 2759 4114

Internetová stránka: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Ministerstvo poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieckych záležitostí (MAFRA)

Ministerstvo poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieckych záležitostí (MAFRA) vládny komplex Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Tel.: + 82 2 61969110

Fax: + 82 44 8680846

Agentúra pre karanténu zvierat a rastlín (QIA)

Agentúra pre karanténu zvierat a rastlín (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tel.: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Fax: + 82 54 9120635

Ministerstvo pre bezpečnosť potravín a liečiv

Ministerstvo pre bezpečnosť potravín a liečiv 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tel.: + 82 – 43 – 719 – 1564

Kórejský výskumný ústav pre biovedu a biotechnológiu (KRIBB)

Kórejský výskumný ústav pre biovedu a biotechnológiu (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Tel.: + 82 42 8798300

Fax: + 82 42 8798309

Oficiálne kontaktné miesto (OCP) pre toxické chemikálie

Ministerstvo zahraničných vecí 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seoul, KOREA

Tel.: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Fax: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Kontakty pre verejné obstarávanie

Služba verejného obstarávania (PPS)

Ústredie PPS; Vládny komplex budov 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Tel.: + 82 7005 67470 Fax: + 82 505 480 1211

E-mail: ppskorea@korea.kr

Kórejský online systém elektronického obstarávania (KONEPS)

Internetová stránka: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Ďalšie odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy