Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou

Od roku 2011 sa obchodnou dohodou medzi EÚ a Južnou Kóreou zrušili clá na takmer všetky výrobky. Odstránilo sa ním aj mnoho ďalších prekážok vývozu výrobkov EÚ, ako sú automobily, lieky, elektronika a chemické látky. Mnohé služby medzi EÚ a Južnou Kóreou boli otvorené aj pre investorov a podniky pre obchod.

Dohoda v skratke

Od roku 2011 sa obchodnou dohodou medzi EÚ a Južnou Kóreou zrušili clá na takmer všetky výrobky (98,7 %) vrátane produktov rybného hospodárstva a poľnohospodárskych výrobkov. Odstránila aj necolné prekážky vývozu kľúčových výrobkov EÚ do Južnej Kórey, ako sú automobily, lieky, elektronika a chemické látky. V neposlednom rade trhy so službami v EÚ aj Južnej Kórei sa vo veľkej miere otvorili medzi podnikmi a investormi.

 

Počas prvých piatich rokov platnosti dohody sa vývoz EÚ do Južnej Kórey zvýšil o 55 %, európske spoločnosti ušetrili 2,8 miliardy EUR v podobe znížených ciel a obchod s tovarom medzi EÚ a Južnou Kóreou dosiahol rekordnú úroveň vyše 90 miliárd EUR.

Dohoda

 • odstraňuje clá a iné prekážky obchodu a uľahčuje spoločnostiam na oboch stranách vývoz a dovoz
 • zjednodušuje administratívu a zjednodušuje technické predpisy, colné postupy, pravidlá pôvodu a požiadavky na testovanie výrobkov
 • podporuje obchodné služby v kľúčových odvetviach, ako sú telekomunikácie, environmentálne služby, lodná doprava a finančné a právne služby
 • zlepšuje ochranu práv duševného vlastníctva v Južnej Kórei a uznáva širokú škálu zemepisných označení vysokokvalitných európskych potravinových výrobkov na kórejskom trhu
 • umožňuje vašej spoločnosti predkladať ponuky na verejné obstarávanie v Južnej Kórei
 • ponúka lepšiu ochranu pre vaše bilaterálne investície

 

Rýchle fakty o obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou

 • Južná Kórea je ôsmou najväčšou vývoznou destináciou EÚ pre tovar a EÚ je tretím najväčším vývozným trhom Južnej Kórey.
 • najvýznamnejším vývozom výrobkov z EÚ do Južnej Kórey sú stroje a zariadenia, dopravné zariadenia a chemické výrobky.
 • EÚ má významný obchod so službami s Južnou Kóreou
 • EÚ je najväčším priamym zahraničným investorom Južnej Kórey

Kto môže vyvážať z EÚ na základe dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou?

Ak je vaša spoločnosť zaregistrovaná v členskom štáte EÚ a ste nadobudli platné colné vyhlásenie – a v prípade potreby aj vývoznú licenciu – môžete vyvážať na základe tejto dohody.

Sadzby

Dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou sa ruší 98,7 % ciel na obchod s tovarom.

Tu sú niektoré výhody pre vývozcov z EÚ.

 • stroje a prístroje majú najväčšie úspory na clách, pričom zisky dosahujú takmer 450 miliónov EUR
 • chemický priemysel je druhým najväčším príjemcom s úsporami cla vo výške 175 miliónov EUR.
 • takmer všetok poľnohospodársky vývoz z EÚ, ako je bravčové mäso, víno a whiskey, má bezcolný prístup na juhokórejský trh a na výrobky ako syr sú bezcolné kvóty.
 • v iných priemyselných odvetviach
  • 93 % ciel na vývoz textilu zaniklo
  • v prípade skla sa zrušilo 85 % ciel
  • na kožušinu a kožušinu 84 %
  • obuv 95 %
  • železo a oceľ 93 %
  • optické prístroje 91 %

 

Colnú sadzbu, ktorá sa vzťahuje na váš výrobok, nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy týkajúce sa pôvodu v obchodnej dohode.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Váš výrobok musí spĺňať určité pravidlá, ktoré dokazujú jeho pôvod, aby sa naň vzťahovala preferenčná sadzba.

Kde nájdem pravidlá?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Protokole o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a metóde administratívnej spolupráce v rámci dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou (Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 1344).

Pochádza môj výrobok z EÚ alebo Južnej Kórey?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou, musí mať pôvod v EÚ alebo Južnej Kórei. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo Južnej Kórei, ak:

 • úplne získané v EÚ alebo Južnej Kórei alebo
 • vyrobené výlučne z materiálov s pôvodom v EÚ alebo Južnej Kórei alebo
 • vyrobené v EÚ alebo Kórei s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu splnením osobitných pravidiel pre výrobky stanovených v prílohe II.

Pozri prílohu I „Úvodné poznámky“ k osobitným pravidlám pôvodu pre výrobky.

Alternatívne pravidlá pre určité výrobky sú uvedené v prílohe IIa.

 

Osobitné pravidlá týkajúce sa vášho výrobku nájdete v Moje Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

 

Príklady hlavných druhov osobitných pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom, napríklad výrobou papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému).
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v tejto kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo priamej prepravy). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Predpokladá sa dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

Pravidlo tolerancie umožňuje výrobcom použiť nepôvodné materiály v hodnote do 10 % ceny zo závodu, ktoré sú bežne zakázané pravidlom pre konkrétny výrobok.

 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v osobitných pravidlách pre výrobky.
 • Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 a 6 prílohy 1 Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II
Kumulácia

Dohoda tiež umožňuje dvojstrannú kumuláciu. Materiály s pôvodom v Južnej Kórei sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ, ak sa používajú na výrobu výrobku v EÚ, a naopak.

Iné požiadavky

Váš výrobok musí tiež spĺňať všetky ostatné uplatniteľné požiadavky protokolu (ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy).

Pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Južnej Kórey (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom a neprechádzajú inými operáciami ako

 • vykládka
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia určená na uchovanie výrobkov v dobrom stave

Dôkaz o priamej preprave sa musí predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Vrátenie cla

Na základe dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou je možné získať náhradu z ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby.

Zahrnutý je aj osobitný mechanizmus na riešenie potenciálneho nárastu zahraničného získavania zdrojov kórejskými výrobcami.

Postupy stanovenia pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy sú stanovené v oddiele B protokolu o pravidlách pôvodu dohody. Objasňujú napríklad, ako

 • deklarovať pôvod výrobku
 • nárokovať preferencie
 • colné orgány môžu overiť pôvod výrobku

Ako uplatňovať preferenčnú tarifu

V oddiele B protokolu o pravidlách pôvodu dohody sa stanovujú postupy týkajúce sa pôvodu v súvislosti s nárokom na preferenčné sadzobné zaobchádzanie a overením colnými orgánmi.

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe vyhlásenia o pôvode, ktoré poskytol vývozca.

Vyhlásenie o pôvode

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • na dovoz do EÚ 500 EUR v prípade malých balíkov alebo 1200 EUR za osobnú batožinu
 • na dovoz do Kórey 1000 USD v prípade malých balíkov alebo 1000 USD v prípade osobnej batožiny
Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo Južnej Kórey vyplnením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie možno vyplniť

 • schváleným vývozcom alebo
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6000 EUR.

Vyhlásenie o pôvode nemôže vydať oprávnený orgán a formulár EUR.1 sa neprijme ako dôkaz o pôvode.

Schváleným vývozcom

Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť každého vývozcu, ktorý vyváža výrobky v rámci obchodnej dohody, aby vyhotovil vyhlásenia o pôvode na výrobky bez ohľadu na ich hodnotu. Vývozca musí colným orgánom poskytnúť dostatočné záruky, že štatút pôvodu výrobkov a splnenie všetkých ostatných požiadaviek dohody (protokolu) možno overiť. Colné orgány môžu odňať štatút schváleného vývozcu v prípade akéhokoľvek zneužitia.

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?
 • na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode by ste mali na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať toto vyhlásenie alebo vytlačiť ho: „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod“
 • vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo v Kórei a nachádza sa v prílohe III)
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodení od tejto požiadavky za predpokladu, že ste vašim colným orgánom poskytli písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.
Predloženie a platnosť
 • vývozca môže vyhlásenie o pôvode vyhotoviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po ich vývoze pod podmienkou, že sa predloží v dovážajúcej zmluvnej strane najneskôr do dvoch rokov alebo v lehote stanovenej v právnych predpisoch dovážajúcej zmluvnej strany po tom, ako boli dovezené výrobky, na ktoré sa vzťahuje.
 • mali by ste byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov spolu s vyhlásením o pôvode.
 • vyhlásenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa vydania.

Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou je založená na týchto zásadách:

 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany.
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú miestne colné orgány. Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené, s výnimkou prípadov uvedených v článku 27 ods. 8 protokolu.
 • orgány vyvážajúcej zmluvnej strany prijmú konečné rozhodnutie o pôvode a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobky

EÚ a Južná Kórea v súčasnosti spolupracujú na technických predpisoch, normách a posudzovaní zhody, aby ste mohli ľahšie obchodovať na medzinárodnej úrovni. Tým sa zabezpečí, že nebudete plytvať peniazmi a/alebo časom pri duplicitných alebo viacnásobných postupoch.

Budete musieť dodržiavať tieto pravidlá, aby mohli byť vaše výrobky vyhodnotené z hľadiska zhody s potrebnými technickými normami.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou obsahuje štyri odvetvové pravidlá týkajúce sa

 • elektrické a elektronické zariadenia
 • farmaceutické výrobky/zdravotnícke pomôcky
 • motorové vozidlá a ich časti
 • chemikálie

Elektrické a elektronické zariadenia

Teraz môžete využiť lepšie uznávanie medzinárodných noriem a postupov schvaľovania výrobkov v elektronickom priemysle. To vám pomôže vstúpiť do globálnych dodávateľských reťazcov a rozrastať váš podnik.

Pred uzatvorením dohody museli vývozcovia spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov z EÚ do Južnej Kórey vykonávať duplicitné a nákladné skúšobné a certifikačné postupy v Južnej Kórei s cieľom predávať svoje výrobky. Teraz však môžete využiť zlepšené regulačné prostredie pre vaše výrobky.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou znižuje rozdiely medzi požiadavkami na európske a juhokórejské výrobky tým, že prijíma rovnaké medzinárodné normy. Medzi príslušné medzinárodné normalizačné orgány pre tento sektor patria:

Odstraňuje sa tým potreba certifikácie nezávislou organizáciou.

 • Vo väčšine prípadov potrebujete len“vyhlásenie dodávateľa o zhode" na preukázanie súladu s požiadavkami Južnej Kórey týkajúcimi sa elektromagnetickej kompatibility (EMC) a bezpečnosti.
 • tým sa znižujú podnikateľské náklady, zložitosť a administratívna záťaž. Umožňuje, aby sa s vašimi výrobkami zaobchádzalo v Južnej Kórei rovnako ako výrobky z Južnej Kórey, ktoré vstupujú do EÚ.
 • ak musia byť k vyhláseniu dodávateľa o zhode priložené protokoly o skúškach, môže ich vydať skúšobné laboratórium EÚ.

Pokiaľ ide o bezpečnosť elektrických zariadení, Južná Kórea má možnosť naďalej požadovať certifikáciu treťou stranou pre obmedzený zoznam 53 položiek, ak môže odôvodniť, že predstavujú riziko pre ľudské zdravie a bezpečnosť. Sú stanovené v obchodnej dohode podľa prílohy 2-B dodatku 2-B-3.

Viac informácií o vývoze elektrických a elektronických zariadení nájdete tu.

 

Špecifické elektrické a elektronické výrobky, na ktoré sa vzťahuje dohoda, a súvisiace ustanovenia sa nachádzajú v prílohe 2-B Elektronika a jej dodatky.

Farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky

Podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou musia byť všetky pravidlá týkajúce sa farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok uverejnené v počiatočnom štádiu, aby mali podniky dostatok času na to, aby im porozumeli.

Južná Kórea v súčasnosti vo väčšej miere uznáva medzinárodné normy a postupy. V súčasnosti existuje spoločná definícia farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok v EÚ a Južnej Kórei.

 

Informácie o farmaceutických výrobkoch a zdravotníckych pomôckach, na ktoré sa dohoda vzťahuje, simôžete prečítať tu: Príloha 2-D Farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky.

EÚ a Južná Kórea sa dohodli, že

 • vopred sprístupniť pravidlá
 • poskytnúť primerané príležitosti na pripomienky
 • písomne sa zaoberať dôležitými otázkami uvedenými v pripomienkach
 • umožniť primeraný interval medzi uverejnením pravidiel a nadobudnutím ich účinnosti

Pokiaľ ide o stanovovanie cien a úhradu, obe strany sa dohodli, že zabezpečia, aby

 • postupy, pravidlá, kritériá a vykonávacie usmernenia sú spravodlivé, transparentné a primerané a nediskriminujú spoločnosti EÚ
 • kritériá rozhodovania sú objektívne a jasné pre výrobcov z EÚ.
 • všetky pravidlá sú verejne dostupné

Motorové vozidlá

 

Výrobcovia z EÚ už nemusia vyrábať automobily špeciálne pre juhokórejský trh ani vykonávať nákladné skúšky na preukázanie súladu s bezpečnostnými normami.

Južná Kórea teraz akceptuje medzinárodné normy EHK OSN alebo normy EÚ ako rovnocenné so všetkými hlavnými juhookórejskými technickými predpismi. Ak vaše vozidlá spĺňajú tieto normy, váš výrobok nemusí spĺňať žiadne dodatočné požiadavky na vývoz podľa obchodnej dohody medzi EÚ a Južnou Kóreou.

Testy vykonané v EÚ teraz uznáva Južná Kórea. Južná Kórea tiež uzná palubné diagnostické zariadenia EÚ, ktoré spĺňajú normu Euro 6, za rovnocenné s normami Južnej Kórey.

Viac informácií o emisných normách nájdete tu.

 

Podrobné ustanovenia o motorových vozidlách a častiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda, možno nájsť v prílohe 2-C – Motorové vozidlá a časti a dodatky k nej.

Chemikálie

Obchodná dohoda zachováva pravidlá a predpisy EÚ v chemickom odvetví a zavádza spoluprácu v oblasti regulačnej transparentnosti v oblastiach, ako sú:

 • Správna laboratórna prax
 • systém kvality kontrol riadenia pre výskumné laboratóriá a organizácie, pokiaľ ide o chemické (vrátane liekov) neklinické testy bezpečnosti
 • Usmernenia k testom s cieľom dosiahnuť harmonizovanejší prístup k hodnoteniu a riadeniu chemických látok

 

Informácie o chemických látkach, na ktoré sa dohoda vzťahuje, simôžete prečítať tu: Príloha 2-E Chemické látky.

Kontaktné údaje pre technické pravidlá a normy v Južnej Kórei

Kórejská agentúra pre technológie a normy (KATS) stanovuje a dodržiava normy Južnej Kórey.

 • týkajúce sa zavedených certifikácií, ako je napríklad ochranná známka kórejskej certifikácie (KC).
 • meranie a referenčné normy
 • technické predpisy.

Kórejský register lodnej dopravy a ministerstvo pre oceány a rybárstvo stanovujú normy pre vybavenie námorných lodí.

Zdravie ľudí, zvierat a rastlín – požiadavky SPS

EÚ a Južná Kórea spolupracujú na uznávaní oblastí bez výskytu chorôb s cieľom zvýšiť predvídateľnosť pre vás ako vývozcu.

Ministerstvo poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieckych záležitostí (MAFRA) je zodpovedné za veterinárne kontroly

 • živé zvieratá
 • živočíšne výrobky

Agentúra pre živočíchy a rastliny je príslušným orgánom pre analýzu rizík spojených so škodcami v prípade určených rastlín.

Národné stredisko pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti v Južnej Kórei poskytuje informácie a odborné znalosti o geneticky modifikovaných organizmoch a slúži ako miesto na výmenu takýchto informácií.

Ministerstvo zahraničných vecí je oficiálnym kontaktným miestom pre otázky týkajúce sa

 • ochrana prírody
 • zákazy alebo obmedzenia týkajúce sa toxických chemikálií

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku
nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Kontaktné údaje týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať,
 • nahláste, čo zastavuje váš vývoz do Južnej Kórey prostredníctvom online formulára, a EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás 

Doklady a postupy colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokumenty

V usmerneniach pre jednotlivé kroky sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z nižšie uvedených prvkov.

 • colné vyhlásenie o vstupe
 • colné dovozné vyhlásenie
 • vyhlásenie o colnej hodnote
 • Obchodná faktúra (pozri osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • baliaci list
 • Dovozné licencie na určitý tovar
 • Osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode vyhlásenie o pôvode
 • letecký nákladný list
 • nákladný list

V záujme väčšej istoty môžete požiadať aj o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru.

 

Podrobné informácie o dokladoch, ktoré musíte predložiť na colné vybavenie vášho výrobku, nájdete na adrese My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na uplatnenie preferenčnej sadzby, a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colnom postupe pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na GR pre dane a colnú úniu.

Uľahčenie obchodu

EÚ a Južná Kórea sa dohodli, že

 • zjednodušiť a zefektívniť konania na hraniciach
 • harmonizovať požiadavky na dokumentáciu a údaje
 • zlepšiť bezpečnosť prepravných kontajnerov a iných zásielok, keď
  • dovezené do
  • preložené cez
  • tranzit cez Južnú Kóreu alebo krajiny EÚ

Dohodou sa zriaďuje Colný výbor, ktorý môže diskutovať o akýchkoľvek rozporoch v colných záležitostiach a otázkach uľahčenia obchodu a riešiť ich, a to vrátane:

 • colné zaradenie
 • pôvod tovaru
 • vzájomná administratívna pomoc v colných záležitostiach

 

Osobitné postupy colného konania a dokumenty týkajúce sa vášho výrobku nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou podporuje dôsledné presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a dopĺňa minimálne normy Dohody WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS).

Viac informácií o výhodách práv duševného vlastníctva nájdete tu.

 • dohoda chráni autorove dielo 70 rokov po smrti autora
 • výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov majú dodatočné právo na jedinú primeranú odmenu
 • Spoločnosti môžu rozšíriť patentovú ochranu liekov použitím dodatkových ochranných osvedčení
 • osobitný dôraz sa kladie na falšovaný tovar

Viac informácií o tom, ako dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou chráni vaše práva duševného vlastníctva, nájdete tu.

Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva ponúka asistenčnú službu na priamu podporu duševného vlastníctva.

Ochranné známky

V obchodnej dohode sa stanovujú jasné pravidlá registrácie ochranných známok v EÚ a Južnej Kórei. To vám dáva možnosť namietať proti zápisu ochrannej známky do registra.

Na kontrolu ochranných známok máte k dispozícii verejnú elektronickú databázu prihlášok a zápisov. Databáza obsahuje aj podrobnosti o právach udelených zapísaným a nezapísaným dizajnom.

Porušenia

Čo robiť, ak sa duševné vlastníctvo používa bez povolenia?

V obchodnej dohode sa podrobne uvádzajú opatrenia na presadzovanie práva v prípade porušenia práv duševného vlastníctva, ako napríklad

 • občianskoprávne a správne konania
 • trestné konania
 • sankcie

Zahŕňa určitú väčšiu ochranu autorských práv a dizajnov a presadzuje práva duševného vlastníctva na základe pravidiel EÚ (doplňujúc dohodu TRIPS Svetovej obchodnej organizácie).

Colní úradníci môžu zasiahnuť na hranici, ak majú podozrenie, že tovar porušujúci právo duševného vlastníctva sa dováža alebo vyváža.

Zemepisné označenia 

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou chráni európske zemepisné označenia (ZO)

 • vína a liehoviny
 • poľnohospodárskych výrobkov a potravín

EÚ chráni približne 160 zemepisných označení, ktoré považuje za komerčne najvýznamnejšie.

V dohode sa uvádza zoznam zemepisných označení, ktoré sú uvedené v dvoch prílohách.

Vína a liehoviny sú zahrnuté v prílohe 10-B k dohode a zahŕňajú napríklad:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo a Scotch alebo Irish Whiskey.

Na poľnohospodárske výrobky a potraviny sa vzťahuje príloha 10-A k dohode a zahŕňajú:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante a Bayerisches Bier.

 

Zemepisné označenia sú chránené pred

 • opis alebo prezentácia výrobku s cieľom naznačiť, že pochádza z inej zemepisnej oblasti, ako je skutočné miesto pôvodu, zavádzajúcim spôsobom
 • používanie zemepisného označenia pre podobný výrobok, ktorý v ňom nemá pôvod, aj keď skutočný pôvod tovaru je uvedený alebo sprevádzaný výrazmi ako „druh“, „štýl“ alebo „imitácia“

Obchod so službami

V rámci obchodnej dohody môžete ťažiť z otvorenejšieho juhokórejského trhu so službami.

Pravidlá sa vzťahujú na

 • cezhraničné poskytovanie služieb
 • zariadenie

To znamená, že môžete buď poskytovať svoje služby z krajiny EÚ, alebo zriadiť kanceláriu, pobočku alebo dcérsku spoločnosť v Južnej Kórei, ak si to želáte.

Tieto výhody sa vzťahujú na spoločnosti z EÚ vo viac ako 100 odvetviach služieb vrátane

Telekomunikácie

 • Satelitní operátori EÚ (telefón a televízia) môžu pôsobiť priamo cezhranične do Južnej Kórey bez toho, aby museli spolupracovať s juhokórejským prevádzkovateľom alebo cez neho prechádzať.

Environmentálne služby

 • čistenie nepriemyselných odpadových vôd (splaškové služby).

Doprava

 • Lodné spoločnosti EÚ sú schopné poskytovať medzinárodné služby lodnej dopravy v Južnej Kórei a pri využívaní prístavných služieb a infraštruktúry sa s nimi zaobchádza rovnako ako s juhokórejskými spoločnosťami.
 • Európske spoločnosti môžu poskytovať aj širšiu škálu pomocných námorných služieb.
 • existuje viac príležitostí pre pomocné letecké dopravné služby, ako je pozemná obsluha

Výstavba

 • Spoločnosti z EÚ už nepodliehajú povinným subdodávateľským požiadavkám

Finančné

 • Finančné spoločnosti EÚ môžu poskytovať viac služieb na finančných trhoch Južnej Kórey
 • Finančné spoločnosti EÚ môžu voľne prenášať údaje z pobočiek a pridružených spoločností v Južnej Kórei do ich ústredia EÚ

Poštové a expresné doručenie

 • Spoločnosti z EÚ môžu poskytovať medzinárodné expresné doručovacie služby v Južnej Kórei

Podnikateľské a odborné služby, ako sú právne, účtovnícke, inžinierske a architektonické služby

 • Právnické firmy EÚ môžu otvoriť kancelárie v Južnej Kórei, aby poskytovali poradenstvo zahraničným alebo juhokórejským klientom o právnych predpisoch, ktoré nie sú juhokórejské
 • Advokátske kancelárie EÚ môžu vytvárať partnerstvá s juhokórejskými firmami a prijímať juhokórejských právnikov na poskytovanie „multijurisdictional“ služieb
 • Právnici z EÚ môžu používať názvy pracovných miest, ktoré používajú v EÚ

Služby, na ktoré sa dohoda nevzťahuje

 • audiovizuálne služby
 • vnútroštátna námorná doprava
 • väčšina leteckej dopravy
 • služby poskytované pri výkone vládnej moci

Zoznam osobitných záväzkov Južnej Kórey otvoriť svoj trh so službami spoločnostiam z EÚ.

Verejné obstarávanie

Má záujem o verejnú súťaž na vládne zákazky na dodávky, služby alebo stavebné práce v Južnej Kórei?

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou vám poskytuje lepšie možnosti uchádzať sa o verejné zákazky Južnej Kórey.

Južná Kórea a EÚ už súhlasili s otvorením ponúk na verejné zákazky zahraničným spoločnostiam v rámci Dohody WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou rozširuje zmluvy, o ktoré sa môžete uchádzať. V Južnej Kórei môžu firmy z EÚ teraz predkladať ponuky na zmluvy o „stavbe, prevádzke a prevode“ (BOT) (koncesné služby). Ak je váš podnik dodávateľom stavebných prác a služieb v EÚ, môžete súťažiť o veľké infraštruktúrne projekty v Južnej Kórei, ako sú výstavba a prevádzka diaľnic.

Kontakty v oblasti verejného obstarávania

Investície

Dohoda sa vzťahuje na investície do služieb a iných hospodárskych činností vrátane

 • poľnohospodárstvo
 • lesníctvo
 • ťažba
 • výroba
 • energetika

Právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže

EÚ a Južná Kórea sa dohodli na presadzovaní prísnych právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže.

Dohoda sa účinne zaoberá nekalými obchodnými praktikami narúšajúcimi hospodársku súťaž vrátane

 • kartely
 • zneužívajúce správanie spoločností s dominantným postavením na trhu
 • fúzie a akvizície narúšajúce hospodársku súťaž

Dohoda zabezpečuje, že pravidlá hospodárskej súťaže sa vzťahujú aj na štátom kontrolované spoločnosti alebo podniky a zakazuje určité druhy subvencií, ktoré sa považujú za obzvlášť škodlivé pre hospodársku súťaž.

 • dotácie pokrývajúce dlhy podniku bez akéhokoľvek obmedzenia alebo trvania
 • dotácie pre zlyhávajúce podniky bez dôveryhodného plánu reštrukturalizácie na obnovenie ich dlhodobej životaschopnosti bez ďalšieho spoliehania sa na štátnu podporu

Okrem toho sa v obchodnej dohode vyžaduje, aby subvencie boli transparentné. Ak EÚ alebo Južná Kórea využijú nejaké subvencie, musia každý rok oznámiť celkovú sumu, druh a dodávku subvencií.

Tieto subvenčné pravidlá sa vzťahujú na všetky produkty okrem poľnohospodárstva a rybného hospodárstva.

Obchod a trvalo udržateľný rozvoj

EÚ a Južná Kórea sa dohodli na prísnych pracovných a environmentálnych normách, ktoré chránia pracovníkov a životné prostredie. V dohode sa stanovujú mechanizmy na zabezpečenie plnenia týchto záväzkov, a to aj prostredníctvom zapojenia občianskej spoločnosti.

Práca

 • Existuje aj záväzok ratifikovať a účinne vykonávať aktualizované dohovory, ktoré presahujú rámec základných pracovných noriem MOP.
 • to znamená, že podniky v Južnej Kórei by mali dodržiavať aj minimálne pracovné normy na svojich pracoviskách a spravodlivejšie súťažiť o náklady práce s podnikmi EÚ.
 • Existuje spoločný záväzok voči základným pracovným normám Medzinárodnej organizácie práce(MOP) a k programu dôstojnej práce.

Životné prostredie

EÚ a Južná Kórea sa dohodli na pevných monitorovacích mechanizmoch, ktoré zahŕňajú verejnú kontrolu. To znamená, že máte viac informácií a existujú miesta na vyjadrenie obáv v súvislosti s pracovnými a environmentálnymi otázkami, ktoré ovplyvňujú váš podnik v Južnej Kórei.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Colné orgány, zástupcovia vlád, obchodné komory a podnikateľské združenia

Kontaktné údaje týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Kontakty v oblasti verejného obstarávania

Colné orgány, zástupcovia vlád, obchodné komory a podnikateľské združenia

Kórejská colná správa

Kórejská colná služba Building 1, vládny komplex – Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Internet: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Svetová colná organizácia

Internet: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Delegácia Európskej únie v Kórejskej republike

Delegácia Európskej únie v Kórejskej republike 11. poschodie, Soul Square, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Tel.: + 82 23704 1700

E-mail: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Kórejskej republiky v Belgickom kráľovstve a Európskej únii

Veľvyslanectvo Kórejskej republiky v Belgickom kráľovstve a Európskej únii Chaussee de la Hulpe 173 – 175, 1170 Brusel (Watermael-Boitsfort), BELGICKO

Tel.: + 32 2675 5777

Fax: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

E-mail: eukorea@mofa.go.kr

Kórejské medzinárodné obchodné združenie (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Soul, KOREA

Tel.: + 82 1566 5114

Kórejská agentúra na podporu obchodu a investícií (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, KOREA

Tel.: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Tel.: + 82 23460 7432

Fax: + 82 23460 7958

E-mail: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Tel.: + 32 2749 1851 E-mail: secretariat@eu4business.eu

Banka Južnej Kórey

67, Sejong-daero Jung-gu, Soul, 04514, KOREA

Tel.: + 82 2759 4114

Internet: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kontaktné údaje týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Ministerstvo poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieckych záležitostí (MAFRA)

Ministerstvo poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieckych záležitostí (MAFRA) Vládny komplex Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Tel.: + 82 2 61969110

Fax: + 82 44 8680846

Agentúra pre živočíšnu a rastlinnú karanténu (QIA)

Agentúra pre karanténu zvierat a rastlín (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tel.: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Fax: + 82 54 9120635

Ministerstvo pre bezpečnosť potravín a liečiv (MFD)

Ministerstvo bezpečnosti potravín a liekov 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tel.: + 82 – 43 – 719 – 1564

Kórejský výskumný ústav pre biovedu a biotechnológiu (KRIBB)

Kórejský výskumný ústav biovedy a biotechnológie (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Telefón: + 82 42 8798300

Fax: + 82 42 8798309

Oficiálne kontaktné miesto (OCP) pre toxické chemikálie

Ministerstvo zahraničných vecí 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Soul, KOREA

Telefón: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Fax: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Kontakty v oblasti verejného obstarávania

Služba verejného obstarávania (PPS)

Ústredie PPS; Budova 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA, vládny komplex Daejeon

Telefón: + 82 7005 67470 Fax: + 82 505 480 1211

E-mail: ppskorea@korea.kr

Kórejský online systém elektronického obstarávania (KONEPS)

Internet: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Ďalšie odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy