Colná únia medzi EÚ a Tureckom:

Máte záujem o dovoz výrobkov z Turecka? Tento oddiel vám pomôže pochopiť colnú úniu EÚ s Tureckom.

V skratke

Colná únia s Tureckom platí od roku 1995 a je založená na ankarskej dohode z roku 1963 a jej dodatkovom protokole (1970). Stanovuje sa v ňom:

 • voľný pohyb medzi dvoma časťami colnej únie pre tovar, na ktorý sa vzťahuje tento režim, buď úplne vyrobený, alebo prepustený do voľného obehu po ich dovoze z tretích krajín v Turecku alebo v ES
 • zosúladenie Turecka s jednotnou colnou sadzbou Spoločenstva vrátane preferenčných opatrení a harmonizáciou opatrení obchodnej politiky
 • aproximácia colných predpisov, najmä prostredníctvom rozhodnutí Výboru pre colnú spoluprácu (napr. rozhodnutie č. 1/2001) a vzájomnej pomoci v colných záležitostiach
 • aproximácia iných právnych predpisov (duševné vlastníctvo, hospodárska súťaž, zdaňovanie,...)
 • preferenčná dohoda o poľnohospodárstve (pravidlá pôvodu)

Obchod s tovarom

Colná únia pokrýva výlučne

Colná únia nepokrýva

Sadzby

 • nulové colné poplatky a nulové kvóty na tovar, na ktorý sa vzťahuje colná únia
 • Odpíšte tarify za váš konkrétny výrobok pochádzajúci z EÚ a vyvezené do Turecka s použitím kancelárie Môj obchodný zástupca
 • Odpíšte tarify za váš konkrétny výrobok pochádzajúci z Turecka a vyvezené do EÚ prostredníctvom kancelárie Môj obchodný zástupca

Pravidlá pôvodu tovaru, na ktorý sa vzťahuje colná únia medzi EÚ a Tureckom

 

Skontrolujte pravidlá pôvodu, ktoré sa vzťahujú na váš špecifický výrobok cez Môj obchodný zástupca.

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený v Európskej únii
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy vzťahujúce sa na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v kancelárii Môj asistent. Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv identifikovať svoj colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadávať podľa názvu vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Sanitárne a bezpečnostné požiadavky

 • informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený v Európskej únii
 • Vyhľadať zdravotné, bezpečnostné a sanitárne a fytosanitárne pravidlá, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok, a krajinu jeho pôvodu v kancelárii Môj asistent. Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv identifikovať svoj colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadávať podľa názvu vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Tovar, ktorý je úplne získaný alebo vyrobený v colnej únii alebo ktorý bol prepustený do voľného obehu v colnej únii, sa môže pohybovať kdekoľvek na území colnej únie, pokiaľ je k nim priložený doklad o colnom statuse stanovený na sprievodnom osvedčení A.TR.

 • informácie o ďalších dokumentoch a postupoch týkajúcich sa colného konania, ktoré sú potrebné na dovoz do Európskej únie

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • viac informácií o právnych predpisoch týkajúcich sa duševného vlastníctva a zemepisných označení v EÚ, ako aj o politike EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva v obchode

Obchod v oblasti služieb

 • viac informácií o pravidlách, predpisoch a zariadeniach pre obchod so službami

Verejné obstarávanie

 • všeobecné informácie o právnych predpisoch týkajúcich sa verejného obstarávania, pravidlách a prístupe na rôzne trhy
 • vyhľadávanie konkrétnych informácií o trhu EÚ v oblasti verejného obstarávania

Investície

 • všeobecné informácie umožňujúce vašu investíciu do zahraničia
 • konkrétne informácie, ak investujete do EÚ zo zahraničia

Odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy