Zámorské krajiny alebo územia (OCTs)

Dováža vaša spoločnosť výrobky zo zámorských krajín a území Európskej únie? Tento oddiel vám pomôže pochopiť pravidlá pôvodu pre ZKÚ.

V skratke

Zámorské krajiny a územia (ZKÚ) sú ústavne závislé od troch členských štátov EÚ: Dánsko, Francúzsko a Holandsko.

 • Štátni príslušníci ZKÚ sú európskymi občanmi, ale ZKÚ nie sú súčasťou územia EÚ
 • na ZKÚ sa priamo nevzťahujú právne predpisy EÚ, ale podľa Lisabonskej zmluvy majú štatút „pridruženia“
 • štatút združenia pomáha ich hospodárskemu a sociálnemu rozvoju

Zoznam zámorských krajín a území

 • Aruba (Holandsko)
 • Curação (Holandsko)
 • Francúzska Polynézia (Francúzsko)
 • Grónsko (Dánsko)
 • Nová Kaledónia (Francúzsko)
 • Svätý Bartolomej (Francúzsko)
 • Sint Maarten (Holandsko)
 • Saint Pierre a Miquelon (Francúzsko)
 • Wallis a Futuna (Francúzsko)
 • Bonaire, Svätý Eustach a Saba (Holandsko)  
 • Francúzska južné a antarktické územia (Francúzsko)  

Pravidlá pôvodu

Pravidlá pôvodu navrhované pre ZKÚ idú nad rámec pravidiel všeobecného systému preferencií tým, že

 • umožnenie ZKÚ odchýliť sa od pravidiel pôvodu.

Tolerancia

Tolerancia je stanovená pri

 • 15 % hmotnosti výrobku v prípade výrobkov, ktoré patria do kapitoly 2 HS a kapitol 4 až 24, okrem spracovaných produktov rybolovu v kapitole 16 a
 • 15 % ceny výrobku zo závodu pri ostatných výrobkoch, okrem výrobkov patriacich do kapitol 50 až 63. (Článok 6 prílohy VI k rozhodnutiu)

Kumulácia

Pôvod možno kumulovať týmito spôsobmi:

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

Zoznam výrobkov a operácií opracovania alebo spracovania, ktoré udeľujú status pôvodu, sa nachádza v dodatku II k rozhodnutiu Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013.

Výnimky

Na podnet Európskej komisie alebo na žiadosť členského štátu EÚ alebo ZKÚ sa ZKÚ môže udeliť dočasná výnimka z ustanovení prílohy VI.

Dôkaz o pôvode

Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v ZKÚ vzťahovali preferenčné colné sadzby na hranici EÚ, musia byť sprevádzané buď

 • Sprievodné osvedčenie EUR.1 — vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny – vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť na požiadanie pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky prílohy o pravidlách pôvodu
 • vyhlásenie o pôvode – vydané ktorýmkoľvek vývozcom na zásielky v hodnote 10000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami na zásielky akejkoľvek hodnoty

Pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky prílohy o pravidlách pôvodu.

Na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode by ste mali na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v príslušnom jazyku):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (číslo colného povolenia... Vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Jednotlivé jazykové verzie spolu s vysvetlivkami nájdete vo vzore vyhlásenia o pôvode (strany 103 a 104 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ). Ak vydávate vyhlásenie rukou, musíte tak urobiť atramentom s použitím tlačených písmen.

 • svoje fakturačné vyhlásenie musíte podpísať osobne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete vašim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie o pôvode, ktoré vás identifikuje.
 • na to, aby ste sa mohli stať schváleným vývozcom, musíte mať možnosť presvedčiť Vaše colné orgány, že ste schopní preukázať status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť. Colné orgány môžu odňať svoj štatút schváleného vývozcu, ak ho akýmkoľvek spôsobom zneužívate. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na vaše colné orgány.

Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov.

Keď sa uplatňujú ustanovenia o kumulácii

 • dôkaz o statuse pôvodu vstupov prichádzajúcich z iných ZKÚ alebo z EÚ by sa mal preukázať sprievodným osvedčením EUR.1, vyhlásením o pôvode alebo vyhlásením dodávateľa (úplná kumulácia).
 • v prípade kumulácie s krajinou DHP alebo krajinou, s ktorou EÚ podpísala dohodu o voľnom obchode, by sa mal poskytnúť dôkaz o statuse pôvodu v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody.
 • V prípadoch kumulácie s príjemcom všeobecného systému preferencií by sa mal poskytnúť dôkaz o statuse pôvodu v súlade s nariadením (EHS) č. 2454/93.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy