Zámorské krajiny a územia (ZKÚ)

Dováža vaša spoločnosť výrobky zo zámorských krajín a území Európskej únie (ZKÚ)? Tento oddiel vám pomôže pochopiť pravidlá pôvodu pre ZKÚ.

Stručný prehľad

Zámorské krajiny a územia (ZKÚ) závisia ústavne od troch členských štátov EÚ: Dánsko, Francúzsko a Holandsko.

 • Štátni príslušníci ZKÚ sú európskymi občanmi, ale ZKÚ nie sú súčasťou územia EÚ
 • ZKÚ nepodliehajú priamo právu EÚ, ale majú štatút „pridruženého“ podľa Lisabonskej zmluvy.
 • postavenie „pridruženej osoby“ prispieva k ich hospodárskemu a sociálnemu rozvoju

Zoznam zámorských krajín a území

 • Aruba (Holandsko)
 • Curação (Holandsko)
 • Francúzska Polynézia (Francúzsko)
 • Grónsko (Dánsko)
 • Nová Kaledónia (Francúzsko)
 • Svätý Bartolomej (Francúzsko)
 • Svätý Martin (Holandsko)
 • Saint Pierre a Miquelon (Francúzsko)
 • Wallis a Futuna (Francúzsko)
 • Bonaire, Svätý Eustach a Saba (Holandsko)  
 • Francúzske južné a antarktické pozemky (Francúzsko)  

Pravidlá o pôvode

Pravidlá pôvodu navrhované pre ZKÚ idú nad rámec pravidiel všeobecného systému preferencií tým, že:

 • umožnenie ZKÚ odchýliť sa od pravidiel pôvodu.

Tolerancia

Tolerancia je stanovená na

 • 15 % hmotnosti produktu v prípade produktov patriacich do kapitoly 2 HS a kapitol 4 až 24, okrem spracovaných produktov rybolovu v kapitole 16 a
 • 15 % ceny výrobku zo závodu v prípade ostatných výrobkov okrem výrobkov zatriedených do kapitol 50 až 63. (Článok 6 prílohy II k rozhodnutiu)

Kumulácia

Pôvod možno kumulovať týmito spôsobmi:

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

Zoznam výrobkov a operácií opracovania alebo spracovania, ktorými sa udeľuje status pôvodu, sa nachádza v dodatku I k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2021/1764 z 5. októbra 2021.

Výnimky

Na podnet Európskej komisie alebo na žiadosť členského štátu EÚ alebo ZKÚ sa ZKÚ môže udeliť dočasná výnimka z ustanovení prílohy II.

Dôkaz o pôvode

Na to, aby boli výrobky s pôvodom v ZKÚ oprávnené na preferenčné colné sadzby na hraniciach EÚ, musia byť sprevádzané buď

 • sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny – vývozca (alebo oprávnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený na požiadanie predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky prílohy k pravidlám pôvodu.
 • vyhlásenie o pôvode – vydané ktorýmkoľvek vývozcom pre zásielky s hodnotou 10,000 EUR alebo menej, alebo schválenými vývozcami pre zásielky akejkoľvek hodnoty

Pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky prílohy o pravidlách pôvodu.

Na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode by ste mali na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v príslušnom jazyku):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (číslo colného povolenia... vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Rôzne jazykové verzie spolu s vysvetlivkami nájdete vo vzore vyhlásenia o pôvode (strany 103 a 104 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ). Ak vyhlásenie vydávate ručne, musíte tak urobiť atramentom s použitím tlačených písmen.

 • vyhlásenie na faktúre musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie o pôvode, ktoré vás identifikuje.
 • ak sa chcete stať schváleným vývozcom, musíte byť schopný presvedčiť svoje colné orgány, že dokážete preukázať status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť. Colné orgány môžu odňať váš status schváleného vývozcu, ak ho nejakým spôsobom zneužívate. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na svoje colné orgány.

Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov.

Ak sa použijú ustanovenia o kumulácii

 • dôkaz o statuse pôvodu vstupov pochádzajúcich z iných ZKÚ alebo z EÚ by sa mal preukázať sprievodným osvedčením EUR.1, vyhlásením o pôvode alebo vyhlásením dodávateľa (úplná kumulácia).
 • v prípade kumulácie s krajinou DHP alebo krajinou, s ktorou EÚ podpísala dohodu o voľnom obchode, by sa mal dôkaz o statuse pôvodu poskytnúť v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody.
 • v prípadoch kumulácie s príjemcom v rámci všeobecného systému preferencií by sa mal dôkaz o statuse pôvodu poskytnúť v súlade s nariadením (EHS) č. 2454/93.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy