LGO (landen en gebieden over zee)

Voert uw bedrijf producten in uit de landen en gebieden overzee (LGO) van de Europese Unie? Dit deel helpt u de oorsprongsregels voor LGO te begrijpen.

In een notendop

De landen en gebieden overzee (LGO) zijn grondwettelijk afhankelijk van drie EU-lidstaten: Denemarken, Frankrijk en Nederland.

 • LGO-onderdanen zijn Europese burgers, maar LGO maken geen deel uit van het grondgebied van de EU
 • de LGO zijn niet rechtstreeks onderworpen aan het EU-recht, maar genieten de status van „geassocieerd” op grond van het Verdrag van Lissabon.
 • de status „geassocieerd” helpt hun economische en sociale ontwikkeling

Lijst van landen en gebieden overzee

 • Aruba (Nederland)
 • Curação (Nederland)
 • Frans-Polynesië (Frankrijk)
 • Groenland (Denemarken)
 • Nieuw-Caledonië (Frankrijk)
 • Saint-Barthélemy (Frankrijk)
 • Sint Maarten (Nederland)
 • Saint-Pierre en Miquelon (Frankrijk)
 • Wallis en Futuna (Frankrijk)
 • Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Nederland)  
 • Franse Zuidelijke en Zuidpoollandingen (Frankrijk)  

Oorsprongsregels

De oorsprongsregels die voor de LGO worden voorgesteld, gaan verder dan de regels van het algemene preferentiestelsel door

 • de LGO toestaan af te wijken van de oorsprongsregels.

Tolerantie

De tolerantie is vastgesteld op

 • 15 % van het gewicht van het product voor producten van GS-hoofdstuk 2 en de hoofdstukken 4 tot en met 24, andere dan verwerkte visserijproducten van hoofdstuk 16, en
 • 15 % van de prijs af fabriek van het product voor andere producten, met uitzondering van de producten van de hoofdstukken 50 tot en met 63. (Artikel 6 van bijlage VI bij het besluit)

Cumulatie

De oorsprong kan op de volgende manieren worden gecumuleerd:

Productspecifieke oorsprongsregels

De lijst van producten en be- of verwerkingen die de oorsprong verlenen, is opgenomen in aanhangsel II van Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013.

Afwijkingen

Op initiatief van de Europese Commissie of op verzoek van een EU-lidstaat of een LGO kan aan een LGO een tijdelijke afwijking van de bepalingen van bijlage VI worden toegestaan.

Bewijs van oorsprong

Om aan de EU-grens voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit de LGO vergezeld gaan van:

 • Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 — afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer — de exporteur (of gemachtigde vertegenwoordiger) die een certificaat aanvraagt, moet bereid zijn op verzoek documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt, en aan de andere voorwaarden van de bijlage betreffende de oorsprongsregels te voldoen.
 • een oorsprongsverklaring — afgegeven door een exporteur voor zendingen met een waarde van 10,000 EUR of minder, of door toegelaten exporteurs voor zendingen van ongeacht welke waarde

Bij het invullen van een oorsprongsverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt en aan de andere voorwaarden van de bijlage betreffende de oorsprongsregels te voldoen.

Om een oorsprongsverklaring op te stellen, moet u op de factuur, pakbon of ander handelsdocument de volgende verklaring (in de juiste taal) invullen:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) ) Verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders is aangegeven, van preferentiële oorsprong zijn.”

De verschillende taalversies en toelichtingen zijn te vinden in het model van de oorsprongsverklaring (blz. 103 en 104 van Besluit 2013/755/EU van de Raad). Als u de verklaring met de hand afgeeft, moet u dat met inkt doen in gedrukte letters.

 • u moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen. Als u toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke oorsprongsverklaring ter identificatie van u.
 • om toegelaten exporteur te worden, moet u ten genoegen van uw douaneautoriteiten kunnen aantonen dat u de oorsprong van uw producten en alle andere eisen die zij stellen, kan aantonen. De douaneautoriteiten kunnen uw status van toegelaten exporteur intrekken als u deze op enigerlei wijze misbruikt. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met uw douaneautoriteiten.

Het bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig.

Wanneer cumulatiebepalingen worden gebruikt

 • het bewijs van de oorsprong van de inputs uit andere LGO of uit de EU moet worden geleverd door middel van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, een oorsprongsverklaring of een leveranciersverklaring (volledige cumulatie).
 • in geval van cumulatie met een EPO-land of een land waarmee de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten, moet het bewijs van de oorsprong worden geleverd overeenkomstig de bepalingen van de desbetreffende overeenkomst.
 • In geval van cumulatie met een begunstigde van het stelsel van algemene preferenties moet het bewijs van de oorsprong worden geleverd overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2454/93.
Deze pagina delen:

Snelle links