Handelsregelingen

De EU beschikt over speciale handelsregelingen ter ondersteuning van ontwikkelingslanden.

Stelsel van algemene preferenties (SAP)

De EU biedt haar huidige SAP aan aan lage- en lagermiddeninkomenslanden. De regeling voorziet in de gedeeltelijke of volledige afschaffing van de douanerechten van de EU voor een groot aantal producten die op de EU-markt komen.

Stelsel van algemene preferenties plus (SAP +)

De SAP ± regeling is een bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur. Het verlaagt de invoerrechten van de EU tot 0 % voor kwetsbare lage- en lagermiddeninkomenslanden die uitvoering geven aan 27 internationale verdragen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming en goed bestuur.

Alles behalve wapens (EBA)

De EBA-regeling is een bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen, die volledige rechtenvrije en quotavrije toegang tot de eengemaakte markt van de EU verleent voor alle producten, met uitzondering van wapens en wapens.

Economische partnerschapsovereenkomsten (EPO)

EPO’s zijn handels- en ontwikkelingsregelingen tussen de EU en de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die tot doel hebben de integratie van de ACS-landen in de wereldeconomie te vergemakkelijken door middel van geleidelijke liberalisering van de handel en betere handelsgerelateerde samenwerking.

Andere specifieke handelsregelingen zijn onder meer:

Markttoegangsverordening (MAR)

DeMAR biedt rechtenvrije contingentvrije toegang tot de EU-markt voor producten van oorsprong uit ACS-landen die niet onder een EBA-regeling vallen en EPO’s hebben gesloten die nog moeten worden geratificeerd.

Europese Economische Ruimte (EER)

De EER brengt de 27 EU-lidstaten en drie landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) — IJsland, Liechtenstein en Noorwegen — samen op de eengemaakte markt van de EU, waarbij het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal wordt gewaarborgd, evenals eensgezind beleid (mededinging, vervoer, energie, economische en monetaire samenwerking).

Douane-unie

De EU maakt deel uit van drie douane-unies

De douane-unie voorziet in vrij verkeer van goederen tussen de twee delen van de douane-unie, aanpassing aan externe tarieven, geharmoniseerde handelspolitieke maatregelen, gemeenschappelijke normen en wederzijdse bijstand in douanezaken, alsmede samenwerking op andere gebieden.

Landen en gebieden overzee

De LGO maken geen deel uit van het grondgebied van de Europese Gemeenschap, maar zijn grondwettelijk verbonden met vier van de lidstaten (Denemarken, Frankrijk en Nederland).  De Europese Gemeenschap kent unilaterale handelspreferenties toe aan alle producten van oorsprong uit de LGO, teneinde hun economische en sociale ontwikkeling te bevorderen en nauwe economische betrekkingen tussen hen en de Gemeenschap in haar geheel tot stand te brengen.

Deze pagina delen:

Snelle links