Handelsregelingen

In dit deel wordt u geïnformeerd over invoerprocedures, met inbegrip van onderwerpen als tariefpreferenties, alsook links naar sectorale en landspecifieke vereisten.

Om goederen uit te voeren of in te voeren, moet u specifieke documenten voor inklaring overleggen. In deze rubriek vindt u informatie over bepaalde specifieke vergunningen en documenten die u nodig hebt.

Invoer

Om bepaalde goederen in de EU in te voeren, kan u bijvoorbeeld een invoervergunning nodig hebben. Als voor het goed dat u invoert een invoervergunning vereist is, moet u deze aanvragen bij de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar u bent gevestigd. U moet ervoor zorgen dat u dit vóór de goedkeuring doet, zodat uw product vrij kan circuleren binnen de EU.

Om het invoercertificaat te verkrijgen moet u

  • Vul een aanvraagformulier in, waarbij gebruik wordt gemaakt van het voorbeeld in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 van de Commissie (PB L 206 van 30/07/2016) (CELEX 32016R1239) of door andere voldoende middelen die door de verantwoordelijke instantie zijn goedgekeurd, bijvoorbeeld door middel van een geautomatiseerd systeem. Indien u gebruik maakt van een aanvraagformulier, moet u twee exemplaren invullen: een voor u als houder en één die u bij de uitvaardigende autoriteit indient.
  • Een restitueerbare zekerheid storten. Het bedrag van het deposito is vastgesteld in de gemeenschappelijke marktordening voor elke landbouwsector. Uw deposito wordt u terugbetaald zodra u aan al uw verplichtingen als importeur heeft voldaan. Als de goederen die u invoert 100 EUR of minder bedragen of als de vergunning op naam van een interventiebureau is gesteld, hoeft u geen zekerheid te betalen.

Zodra u uw invoervergunning hebt ontvangen, moet u ervoor zorgen dat de beschrijving en de hoeveelheid van de goederen die u invoert, overeenstemmen met de gegevens op het invoercertificaat.

Als de goederen die u invoert, niet hoger liggen dan de aangegeven hoeveelheid op het invoercertificaat met 5 % of minder, wordt uw verplichting geacht te zijn nagekomen. Als de bevoegde autoriteiten van mening zijn dat u uw verplichtingen als importeur niet zijn nagekomen, wordt uw waarborg verbeurd.

Uitvoer

Als u goederen wilt exporteren, moet u ervoor zorgen dat het land dat u wilt exporteren, geen beperkingen op uw product toepast. Dergelijke beperkingen kunnen uw product verbieden de doelmarkt te betreden.

Deze worden op uw doelmarkt invoerbeperkingen opgelegd. Zie voor een overzicht van de beperkingen op uw doelmarkt een bezoek aan My Trade Assistant.

Om de specifieke invoerprocedures te controleren die op een specifiek product of een specifiek partnerland van toepassing zijn, wordt u verzocht ons deel van de markten te bezoeken.

Meer informatie

Voor een basisbeschrijving van het in- en uitvoerproces en de te nemen algemene stappen zoeken we stap-voor-stap-gidsen op.

Meer informatie over douaneprocedures voor invoer en uitvoer op de website van DG Belastingen en douane-unie.

Deze pagina delen:

Snelle links