Handelsregelingen

In dit deel vindt u informatie over invoerprocedures, met inbegrip van onderwerpen zoals tariefpreferenties en links naar sectorale en landspecifieke vereisten.

Om goederen uit te voeren of in te voeren, moet u specifieke documenten voor inklaring overleggen. In deze rubriek vindt u informatie over een aantal specifieke vergunningen en documenten die u nodig heeft.

Importeren

Om bepaalde goederen in de EU in te voeren, kunt u bijvoorbeeld een invoervergunning nodig hebben. Als voor het product dat u invoert een invoervergunning is vereist, moet u dit verkrijgen bij de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar u gevestigd bent. U moet ervoor zorgen dat dit gebeurt voordat u wordt ingeklaard, zodat uw goederen vrij binnen de EU kunnen circuleren.

Om het invoercertificaat te verkrijgen, moet u:

  • Vul een aanvraagformulier in aan de hand van het voorbeeld in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 van de Commissie ( PB L-206 30/07/2016) (CELEX 32016R1239)ofop een andere toereikende wijze die door de verantwoordelijke autoriteit is goedgekeurd, bijvoorbeeld via een geautomatiseerd systeem. Als u een aanvraagformulier gebruikt, moet u twee exemplaren invullen: een voor u als houder en één die u indient bij de autoriteit van afgifte.
  • Een terugbetaalbaar zekerheidsdepot te betalen. Het bedrag van het statiegeld wordt vastgesteld in de gemeenschappelijke marktordening voor elke landbouwsector. Zodra u aan al uw verplichtingen als importeur heeft voldaan, wordt uw deposito aan u teruggegeven. Indien de ingevoerde goederen 100 EUR of minder bedragen of indien het certificaat op naam van een interventiebureau is opgesteld, hoeft u de zekerheid niet te stellen.

Zodra u uw invoercertificaat hebt verkregen, moet u ervoor zorgen dat de omschrijving en de hoeveelheid van de goederen die u invoert, overeenstemmen met de gegevens op het invoercertificaat.

Als de goederen die u invoert de op het invoercertificaat vermelde hoeveelheid met 5 % of minder overschrijden, wordt uw verplichting geacht te zijn vervuld. Als de bevoegde autoriteiten vaststellen dat u niet aan uw verplichtingen als importeur heeft voldaan, wordt uw waarborgsom verbeurd.

Wordt geëxporteerd

Als u goederen wilt exporteren, moet u ervoor zorgen dat het land dat u wilt exporteren geen beperkingen op uw product toepast. Dergelijke beperkingen kunnen het voor uw product onmogelijk maken de doelmarkt te betreden.

Dit worden invoerbeperkingen op uw doelmarkt genoemd. Ga voor een overzicht van de beperkingen op uw doelmarkt naar My Trade Assistant.

Om de specifieke invoerprocedures te controleren die van toepassing zijn op een specifiek product of partnerland, raadpleeg onze marktsectie.

Meer informatie

Raadpleeg voor een basisbeschrijving van het in- en uitvoerproces en de algemene stappen die moeten worden genomen, onze stapsgewijze gidsen.

Meer informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer vindt u op de website van DG Belastingen en douane-unie.

Deze pagina delen:

Snelle links