Met instandhoudingsregels geproduceerde goederen

Deze pagina dient alleen als referentiedocument voor producteisen in de hele EU. Afhankelijk van de bestemming van de EU kunnen extra eisen worden gesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Gelieve er rekening mee te houden dat op deze pagina een algemene beschrijving van elke rubriek in alle EU-talen wordt gegeven. De gegevens zijn echter alleen in het Engels beschikbaar.

Invoerbeperkingen voor ozonafbrekende stoffen (ODS) en gefluoreerde broeikasgassen

Ozonafbrekende producten

Met het oog op de bescherming van het milieu is de invoer in de Europese Unie van producten en apparaten die ozonafbrekende stoffen (ODS) bevatten, verboden. Dit verbod geldt voor invoer uit om het even welk land, ongeacht of het al dan niet partij is bij het Protocol van Montreal van 1987 inzake ODS.

Ozonafbrekende stoffen

Met het oog op de bescherming van het milieu mag de invoer van ozonafbrekende stoffen (ODS) alleen in de Europese Unie (EU) worden ingevoerd als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Verbod op producten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten

Het op de markt brengen van bepaalde producten en apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, is verboden om de emissies van de gefluoreerde broeikasgassen die onder het Protocol van Kyoto vallen, te verminderen.

Voorschriften voor het in de handel brengen van verven en vernissen

Verven en vernissen moeten voldoen aan de voorschriften voor het in de handel brengen die bedoeld zijn om negatieve milieueffecten van emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) te voorkomen.

Het op de markt brengen van producten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten

Het op de markt brengen van producten en apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, is onderworpen aan bepalingen betreffende onder meer marktverboden, etiketteringsvoorschriften, rapportage van informatie en registratieverplichtingen.

 

Bescherming van bedreigde soorten (Fauna en Flora)

CITES — Bescherming van bedreigde soorten

De invoer van soorten die vallen onder de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) wordt onderworpen aan een systeem van dubbele controle, met inbegrip van uitvoer- en invoercontroles, zowel in het land van oorsprong als op de door de EU aangewezen plaatsen van binnenkomst.

Statistisch toezicht op de handel in grootoogtonijn en zwaardvis

De invoer van tonijn en zwaardvis is alleen toegestaan als de betrokken lading vergezeld gaat van een statistisch invoerdocument. De maatregel heeft tot doel de getroffen soorten in stand te houden.

Vangstdocumentatieregeling voor blauwvintonijn

Voor de invoer van blauwvintonijn geldt een vangstdocumentatieregeling om de herkomst van alle blauwvintonijn vast te stellen teneinde de bestanden van deze soort te reguleren, de kwaliteit en betrouwbaarheid van statistische gegevens te verbeteren en illegale visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.

Documentatieregeling voor de vangst van Dissostichus spp.

De invoer van Dissostichus spp. (algemeen bekend als ijsheek) moet vergezeld gaan van een vangstdocument met het oog op de tenuitvoerlegging van de toezichtmaatregelen van de CCAMLR (Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren)

Invoervoorschriften voor zeehondenproducten

De invoer voor commerciële doeleinden van pelterijen van whitecoatjongen van harpzeehonden en van klapjongen, alsmede van artikelen daarvan, is verboden. De invoer van bepaalde specifieke producten van dit type kan worden toegestaan indien zij aan bepaalde eisen voldoen.

Controle op illegale visserij

De invoer van bepaalde visserijproducten wordt gecontroleerd om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen

Controle op illegaal hout en illegale houtproducten

De invoer van illegaal gekapt hout en daarvan afgeleide producten is verboden.

FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout

Invoer van houtproducten die worden uitgevoerd uit landen die dit vrijwillige systeem toepassen, is verboden, tenzij de zending gedekt is door een Flegt-vergunning.

 

Controle van de productie- en postproductieprocessen met gebruikmaking van gevaarlijke stoffen

Voorschriften voor het in de handel brengen van batterijen en accu’s

Gezien de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die zij bevatten en ter bescherming van het milieu, is het op de markt brengen van bepaalde batterijen en accu’s verboden.

Voorschriften voor het in de handel brengen van elektrische en elektronische apparatuur

Het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen is beperkt in elektrische en elektronische apparatuur (EEA) die in de EU in de handel wordt gebracht. De fabrikanten en importeurs van deze producten zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer, met name voor de bevordering van hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van dergelijk afval.

Radioactieve producten

De invoer van radioactieve producten wordt aan strenge beperkingen onderworpen om het milieu en de volksgezondheid tegen radioactieve risico’s te beschermen.

 
Deze pagina delen:

Snelle links