Met instandhoudingsregels geproduceerde goederen

Deze pagina fungeert alleen als referentiedocument voor EU-brede productvereisten. De extra voorschriften kunnen van toepassing zijn naargelang van het land van bestemming in de EU. Voor nadere gegevens kunt u contact opnemen met mijn medewerker in het kader van Mijn Trade.

Let op: op deze pagina vindt u een algemene beschrijving van elke rubriek in alle EU-talen. De details zijn echter alleen in het Engels beschikbaar.

Beperkingen ten aanzien van de invoer van ozonafbrekende stoffen (ODS) en gefluoreerde broeikasgassen

Stoffen die de ozonlaag afbreken

Teneinde het milieu te beschermen, zijn de invoer van producten en apparatuur die ozonafbrekende stoffen (ODS) bevatten, in de Europese Unie verboden. Dit verbod geldt voor invoer uit elk land, ongeacht of dit al dan niet partij is bij het Protocol van Montreal van 1987 inzake ODS.

Ozonafbrekende stoffen

Met het oog op de bescherming van het milieu mogen de invoer van ozonafbrekende stoffen (ODS) alleen de Europese Unie (EU) binnenkomen indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Verbod op producten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten

Het op de markt brengen van bepaalde producten en apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten is verboden om de emissies van de onder het Protocol van Kyoto vallende gefluoreerde broeikasgassen te verminderen.

Voorschriften voor het in de handel brengen van verven en vernissen

Verven en vernissen moeten voldoen aan de voorschriften voor het in de handel brengen die zijn ontworpen om de negatieve milieueffecten van de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) te voorkomen.

Producten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten

Voor het in de handel brengen van producten en apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, gelden onder meer voorschriften inzake het marktverbod, de etiketteringsvoorschriften, de rapportage van informatie en registratieverplichtingen.

 

Bescherming van bedreigde soorten (flora en fauna)

CITES — Bescherming van bedreigde soorten

De invoer van soorten die vallen onder de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) wordt onderworpen aan een systeem van dubbele controle, met inbegrip van controles op uitvoer en invoer, zowel in het land van oorsprong als op de aangewezen punten van binnenkomst van de EU.

Statistische controle van de handel in grootoogtonijn en zwaardvis

De invoer van tonijn en zwaardvis is alleen toegestaan als de betrokken goederen vergezeld gaan van het document met statistische gegevens over de invoer. Het doel van de maatregel is de getroffen soorten in stand te houden.

Vangstdocumentatieregeling voor blauwvintonijn

Om de bestanden van deze soorten te reguleren, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de statistische gegevens te verbeteren en illegale visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, geldt voor de invoer van blauwvintonijn een vangstdocumentatieprogramma om de oorsprong van alle blauwvintonijn te identificeren, teneinde de bestanden van deze soorten te reguleren, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de statistische gegevens te verbeteren en illegale visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.

Documentatieregeling voor de vangst van Dissostichus spp.

Voor de invoer van Dissostichus spp. (algemeen bekend als „ijsheken”) moet vergezeld gaan van een vangstdocument om de toezichtsmaatregelen van de CCAMLR (Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren) ten uitvoer te leggen.

Voorschriften voor de invoer van zeehondenproducten

De invoer voor commerciële doeleinden van pelterijen van zadelrobjongen („whitecoats”) en de jongen van klapmutsjongen en de artikelen daarvan zijn verboden. De invoer van bepaalde specifieke producten kan worden toegestaan als zij aan bepaalde eisen voldoen.

Controle op illegale visserij

De invoer van bepaalde visserijproducten wordt gecontroleerd om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (IOO-visserij).

Controle op illegaal hout en producten daarvan

De invoer van illegaal gekapt hout en daarvan afgeleide producten is verboden.

Vergunningensysteem voor de invoer van hout

De invoer van houtproducten die worden uitgevoerd uit landen die deze regeling toepassen, is verboden, tenzij de lading onder een FLEGT-vergunning valt.

 

Controle van processen voor de productie en de productie met behulp van gevaarlijke stoffen

Voorschriften voor het in de handel brengen van batterijen en accu’s

Gezien de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die zij bevatten en ter bescherming van het milieu, is het op de markt brengen van bepaalde batterijen en accu’s verboden.

Voorschriften voor het in de handel brengen van elektrische en elektronische apparatuur

Het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wordt in de EU in de handel gebracht. Fabrikanten en importeurs van deze producten zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer, met name voor de bevordering van hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van dergelijk afval.

Radioactieve producten

De invoer van radioactieve producten wordt aan strenge beperkingen onderworpen om het milieu en de volksgezondheid tegen radioactief risico te beschermen.

 
Deze pagina delen:

Snelle links